Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни icon

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни


Схожі
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів статус...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів усіх...
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів для усіх напрямків підготовки...
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча програма...
Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне...
Методичні рекомендації до виконання вибіркової самостійної роботи студентів з дисципліни...Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра Податкової та бюджетної політики


Peг. №___________


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

з дисципліни__________Податкова система_______________

для спеціальності: ________050107____________________

напряму __________Економіка і підприємництво________

факультету____________економіка____________________


Херсон 2009

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Податкова система»


Укладач: доц. Чижова Т.В., кількість сторінок


Рецензент: Сідельникова Л.П. , к.е.н., доцент,

завідувач кафедри «Податкової та бюджетної політики»


Затверджено

на засіданні кафедри

«Податкової та бюджетної політики»

протокол №___ від _______________

Зав. кафедри__________Л.П. Сідельникова


Відповідальний за випуск Сідельникова Л.П., к.е.н., доцент, завідувач кафедри «Податкової та бюджетної політики»

Вступ


Становлення економіки України неможливе без участі в цьому процесі висококваліфікованих фахівців в сфері економіки і підприємництва з широкими теоретичними знаннями і практичною школою, які дозволять їм приймати активну участь в організації фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, так і ефективної діяльності органів державного управління.

Важливе місце в підготовці фахівців відводиться самостійній роботі, яка сприяє поглибленому вивченню студентами теоретичного і практичного матеріалу, сприяє розвитку критичного відношення до матеріалу, який вивчається, вмінню робити зважені висновки і пропозиції.

Творчий підхід до виконання самостійної роботи сприяє розвитку у студентів навиків до науково і практичної роботи, підготовці доповідей та публічних виступів.


^ 1. Загальні положення


Самостійна робота студента виконується в процесі вивчення вищеназваного курсу. Згідно положення "Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. Вона є роботою, яка передбачає поглиблене вивчення тем курсу, що вивчаються, або короткий огляд наукових та інформативних публікацій по даній темі, набуття навиків використання цих знань з залученням конкретних матеріалів.

Самостійна робота студента проводиться відповідно до попередньо встановленого та затвердженого на засіданні кафедри графіка.

Самостійна робота студента складається із наступних основних видів робіт:

1. Поглиблене вивчення основного та додаткового матеріалу по темах, які були розглянуті на аудиторних заняттях.

2. Вивчення основного та додаткового матеріалу по темах, які задані для самостійного вивчення.

До першого виду робіт входить:

- вивчення лекційного матеріалу;

- вивчення основної літератури;

- вивчення додаткової та спеціальної літератури;

- вивчення тематичних матеріалів із системи Інтернет;

- підготовка до практичних занять та контрольних робіт;

- вирішення та захист завдань для самостійної роботи.

Робота з конспектом має важливе значення по засвоєнню матеріалу дисципліни. Студенту необхідно в день, коли була прочитана лекція, уважно проглянути конспект, перевірити повноту та правильність записів, доповнити пропущене, дописати незакінчені фрази, докреслити схеми тощо. При цьому варто розібратися в сутності кожного поняття та визначення, домогтися розуміння логічного викладення матеріалу.

В подальшому необхідно ознайомитись із рекомендованою основною та додатковою літературою, при цьому досконало розібратися в викладеному матеріалі і доповнити лекційний конспект матеріалами, які не були викладені під час лекцій. На заключному етапі рекомендується сформулювати та записати висновки по матеріалу лекції.

Перед початком наступної лекції студентам рекомендується проглянути конспект попередньої лекції з тим, щоб не загубити зв'язок між викладеним раніше та новим

матеріалом. Таким чином робота над конспектом лекцій повинна проводитись в напрямку його вдосконалення з метою більш якісного та повного засвоєння матеріалу.

При підготовці до практичних занять студенту необхідно ознайомитись із конспектом лекцій по темі практичного заняття, основною та додатковою рекомендованою літературою.

До другого виду робіт входить:

- вивчення основної літератури по заданій темі;

- вивчення додаткової та спеціальної літератури;

- вивчення тематичних матеріалів із системи Інтернет;

- вирішення та захист завдань для самостійної роботи;

Для вирішення завдань по самостійній роботі необхідно скористатися „Збірником завдань для виконання самостійної роботи по дисципліні „Податкова система" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050107 та методичними вказівками по їх рішенню, розміщеними в цих Методичних вказівках.

Контроль знань по виконаній самостійній робот проводиться під час індивідуальних занять із студентами, які проводяться відповідно до затвердженого графіку, та змістовних і залікового модулів відповідно до Критеріїв оцінювання знань студентів денної форми навчання.

Творчий підхід до виконання самостійної роботи сприяє засвоєнню студентами необхідного теоретичного та практичного матеріалу, та формуванню у студентів навиків до наукових досліджень, підготовку доповідей та публічних виступів.


2. Структура дисципліни

Податкова система


^ Шифр спеціаль-ності

Форма навчання

Курс

Семестр

^ Всього годин / кредитів

В тому числі

Контроль

лекцій

прак-тичних занять

самостійна робота

залік

іспит

050107

денна

VІI

VII

54 / 1,5

18

9

27

+

-^ 3. Самостійна та індивідуальна робота студента
^ Найменування тем, що винесені на самостійне вивчення

Годин

Джерела

Змістовий модуль 1

1

Сутність і види податків

1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2

Податкова система і податкова політика

1

3, 9-11, 14, 15,17, 20-24, 31, 32, 36, 50

3

Податок на додану вартість

2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 53

4

Акцизний збір

2

5, 7, 9, 15, 23, 27-29, 32, 35, 44,47

5

Мито

2

1,2,3,4,5,6,28,29

6

Податок на прибуток підприємств

2

1,2,3,4,5,6,42,43,44

7

Фіксований сільськогосподарський податок

2

13,31,35-37,44,49,50,52,

8

Податок з доходів фізичних осіб

2

1,2,3,4,5,6,42,43,44

Змістовий модуль 2

9

Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

1

9,14,16,25,29-32, 39, 42, 43: 45

10

Плата за ресурси та послуги

2

13,31,35-37,44,49,50,52,

11

Інші податки

1

38,67-70,98,106,107

12

Державна податкова служба України

2

5,9-14,18-21,36,41,42,50,

13

Податковий менеджмент

2

3,9-11,14,15,17,20-24,31, 32, 36, 50, 53

14

Ухилення від сплати податків

2

5,9-14,18-21,36,41,42,50,

15

Перекладання податків

2

1,2,6,7

16

Податкова політика в системі державного регулювання економіки

1

1,2,3,4,5,6,7

Всього:

27

^ План самостійної та індивідуальної роботи студента^ Види та форми

самостійної та індивідуальної роботи

Рекомен-дована література

Планові терміни виконання

^ Форми контролю та звітності

Макси-мальна кількість балів за змістовим модулем

І. Обов’язкові

Змістовий модуль 1 (16 годин)

^ 1. Самостійне опанування тем:

1. Сутність і види податків.

2. Податкова система і податкова політика

3. Акцизний збір.

4.Фіксований сільськогосподарський податок

4. Податок з доходів фізичних осіб
1,2,3,4,5,6,39

2,3,4,5,6,8,41


1,3,4,5,7,8,44

1,2,3,4,5,44, 45,46.

1,2,3,4,8

1-5 тиждень, відповід-но до робочої програми

Складання конспекту, опитуван-ня, тестування2

2


2

2

2

^ 2. Підготовка до практичного заняття

Конспекти лекцій, основна література

- // -

Оціню-вання виступів

15

^ 3. Модульний контроль № 1

- // -

5 тиждень, відповід-но до робочої програми

Перевірка модульної контроль-ної роботи

30

Змістовий модуль 2 (11 годин)

^ 1. Самостійне опанування тем:

1. Плата за ресурси та послуги.

2. Державна податкова служба України.

3. Ухилення від податків.

4. Перекладання податків.2,4,5,9,44,45

2,3,4,5,12,13

1,3,4,5,19,206-9 тиждень, відповід-но до робочої програми

Складання конспекту, опитуван-ня, тестування2

2


2

2

^ 2. Підготовка до практичного заняття

Конспекти лекцій, основна література

- // -

Оціню-вання виступів

6

^ 3. Модульний контроль № 2

- // -

8 тиждень, відповід-но до робочої програми

Перевірка модульної контроль-ної роботи

19

ІІ. Вибіркові

(альтернативні завдання для підвищення рейтингу студентів)

^ 1. Презентація матеріалів за темами:

1. Вплив оподаткування на інвестиції та економічний ріст в країні.

2. Перспективи майнового оподаткування в Україні.

3. Методи врахування економічної справедливості при оподаткуванні.

4. Основні тенденції податкового реформування в Україні.

5. Рекомендації МВФ щодо здійснення податкової політики в умовах трансформаційної економіки.

6. Інші теми по вибору студента.
5

^ 2. Виступ з додатковою доповіддю по темам дисципліни на практичному занятті, конференції, науковому семінарі


3

^ 3. Підготовка статті, роботи на конкурс


5

^ 4. Активна робота під час лекцій, практичних занять


2

^ Разом балів за вибіркові види СРС - 154. Графік самостійної роботи студентів


Дисципліна "Податкова система"

Факультет економіки

Кафедра «Податкової та бюджетної політики»

Курс IV семестр VII


^ Види навчання

тижня від початку навчального року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всього зарік

1. Лекції

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

^ 2. Практичні заняття

2
2
2
2
1

9

^ 3. Самостійна робота

2

2

4

2

4

3

3

4

3

27

Всього

6

4

8

4

8

5

7

6

6

54Тема 1. Сутність та функції податків і податкової політики


Питання, які необхідно розглянути.

 1. Сутність податків, їх виникнення і розвиток.

 2. Оподатковування і його форми.

 3. Функції податків.

 4. Характеристика основних елементів оподатковування.

 5. Способи визначення співвідношення між податковою ставкою і розміром об'єкта оподатковування.


Література по темі.

Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2006 р.

Соколовська А.М. Податкова система держави: Теорія і практика становлення.- К.: Знання-Прес, 2004 р.

Куцын М.А. и др. Современная теория и практика налогообложения. Харьков: Прапор, 2001 р.

Иванов Ю.Б., Тищенко А.Н. Современные проблемы налоговой политики. Харьков. ИД «Инжект», 2006 р.


Питання для самоконтролю.

 1. Що таке податки?

 2. Назвіть основні критерії класифікації податків.

 3. На які групи діляться податки?

 4. Чим відрізняються податки від зборів?

 5. Чим відрізняються платежі від обов’язкових відрахувань?

 6. Назвіть основні функції податків.

 7. Охарактеризуйте контрольну функцію податків.

 8. Охарактеризуйте розподільну функцію податків.

 9. Охарактеризуйте соціальну функцію податків.

 10. Охарактеризуйте регулюючу функцію податків.

 11. Охарактеризуйте стимулюючу функцію податків.

 12. Охарактеризуйте стримуючу функцію податків.

 13. Охарактеризуйте відтворювальну функцію податків.

 14. Назвіть основні елементи оподаткування, дайте їх коротку характеристику.

 15. Назвіть основні способи визначення співвідношення між ставкою податку й величиною об'єкта оподатковування.

 16. Назвіть основні принципи класифікації податків.

 17. Охарактеризуйте податки по формі оподаткування.

 18. Охарактеризуйте податки по економічному змісту обсягу оподаткування.

 19. Охарактеризуйте податки по рівню держустанов, які установлюють податки.

 20. Охарактеризуйте податки по напрямках зарахування і використання податків.

 21. Назвіть загальнодержавні податки і збори.

 22. Назвіть місцеві податки і збори.Тема 2. Податкова система ы податкова політика.


Питання, які необхідно розглянути.

1. Поняття податкової політики і основні критерії її проведення.

2. Наукові основи побудови оптимальної податкової системи.

3. Характеристика системи оподаткування в Україні.

4. Права та відповідальність платників податків.


Література по темі.


Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2006 р.

Соколовська А.М. Податкова система держави: Теорія і практика становлення.- К.: Знання-Прес, 2004 р.

Куцын М.А. и др. Современная теория и практика налогообложения. Харьков: Прапор, 2001 р.

Иванов Ю.Б., Тищенко А.Н. Современные проблемы налоговой политики. Харьков. ИД «Инжект», 2006 р.


Питання для самоконтролю.

1. Охарактеризуйте теоретичні засади побудови системи оподаткування.

2. Що являє собою податкова система держави?

3. Вкажіть класичні принципи побудови податкової системи.

4. Охарактеризуйте правову базу побудови податкової системи в Україні.

5. Назвіть принципи системи оподаткування, передбачені українським законодавством.

6. Наведіть перелік загальнодержавних податків, зборів та обов’язкових платежів.

7. В чому полягає відмінність між загальнодержавними та місцевими податками, зборами і обов’язковими платежами?


.


Тема 3. Податок на додану вартість.


Питання, які необхідно розглянути.

1. Універсальний акциз як форма непрямого оподаткування.

2. ПДВ. Суть, призначення, ставки.

3. Платники ПДВ як суб’єкти оподаткування.

4. Об’єкт оподаткування і податкова база.

5. Пільги при справляння ПДВ.

6. Первинний облік податку у суб’єктів оподаткування і податкова документація з ПДВ.


Література по темі.


Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2006 р.

Соколовська А.М. Податкова система держави: Теорія і практика становлення.- К.: Знання-Прес, 2004 р.

Куцын М.А. и др. Современная теория и практика налогообложения. Харьков: Прапор, 2001 р.

Иванов Ю.Б., Тищенко А.Н. Современные проблемы налоговой политики. Харьков. ИД «Инжект», 2006 р.


Питання для самоконтролю.


 1. Хто є платником ПДВ?

 2. Що не є об»єктом оподаткування ПДВ?

 3. Як визначаються ціни по визначенню бази по ПДВ?

 4. Які операції звільняються від оподаткування ПДВ?

 5. Які використовуються ставки по ПДВ?

 6. З якого моменту виникає податкове зобов’язання по ПДВ?Рішення завдань.

Завдання із Збірника завдань по дисципліні „Податки і податкова політика” для студентів заочної форми навчання спеціальності 050201 № 16, 17, 18, 19, 20.


Методичні вказівки до рішення завдання №16:


 1. Розрахувати суму податкового кредиту (ПК):

ПК = , (грн.)

 1. Розрахувати суму податкового зобов’язання (ПЗ):
^

ПЗ = (А х Б% + А) х 0,2, (грн.)


 1. Розрахувати суму ПДВ, яку необхідно сплатити до бюджету

ПДВ = ПЗ – ПК, (грн.)Методичні вказівки до рішення завдання №17:


 1. Розрахувати суму податкового кредиту (ПК):

ПК = , (грн.)

 1. Розрахувати суму податкового зобов’язання (ПЗ):
^

ПЗ = Д х 0,2 + (Ж – Ж х З%) х 0,2 + ((Ж х З%) х К%) х 0,2, (грн.)


 1. Розрахувати суму ПДВ, яку необхідно сплатити до бюджету

ПДВ = ПЗ – ПК, (грн.)Методичні вказівки до рішення завдання №18:


 1. Визначити суму податкового кредиту (ПК):

ПК = , (грн.)

 1. Визначити суму податкового зобов’язання (ПЗ):

ПЗ = , (грн.)

 1. Визначити суму ПДВ, яку необхідно сплатити до бюджету:
^

ПДВ = ПЗ – ПК, (грн.)Методичні вказівки до рішення завдання №19


 1. Визначити суму податкового кредиту (ПК):

ПК = , (грн.)

 1. Визначити суму податкового зобов’язання (ПЗ):

ПЗ = , (грн.)

 1. Визначити суму ПДВ, яку необхідно сплатити до бюджету:
^

ПДВ = ПЗ – ПК, (грн.)Методичні вказівки до рішення завдання №20


 1. Розрахувати суму податкового зобов’язання (ПЗ):

ПЗ = Х, (грн.)


Література по темі.


Закон України «Про податок на додану вартість» 3.04.97 Г.,№ 168/ 97- ВР. Збірник систематизованого законодавства “Настільна книга платників податків” – ІІ №38/1-2 (505) від 16.09.2002 р., с.71-97

Закон України “Про порядок погашення зобов”язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” №2181 від 21.12.2000 р.. Збірник систематизованого законодавства “Настільна книга платників податків” – ІІ №47/ (462) від 19.11.2001 р.

Налоги, сборы, платежи. Практическое пособие. Вып. 2 дополнительный/Херсон: АО НИЦ «Темп»,1996.-138 с.

Налог на добавленную стоимость. Киев, 1998 г.

Податкова система України/ за ред. Федосова В.М. – К.: „Либідь”, 1994.

Томсинов В.А. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по составлению

контрактов (купля-продажа, бартер, торговое агентское соглашение).-М.: Тантра,1994.-160 с.-1 экз.

В.П. Завгородний. Налоги и налоговый конроль в Украине. Киев. „А.С.К.”: 2001. – 620.


Тема 4. Акцизний збір.


Питання, які необхідно розглянути.


1. Акцизний збір як форма специфічних акцизів.

2. Елементи справляння акцизного збору.

3. Механізм обчислення акцизного збору.

4. Порядок та терміни сплати акцизного збору.

5. Контроль за надходженням акцизного збору та відповідальність платників.


Питання для самоконтролю.

 1. Чи враховується акцизний збір в оборот для обчислення ПДВ?

 2. Куди зараховується акцизний збір?

 3. Хто є платником акцизного збору?

 4. Що є об’єктом оподаткування акцизним збором?

 5. Які операції не підлягають оподаткуванню акцизним збором?

 6. Хто встановлює перелік товарів та розмір ставок по акцизному збору?

 7. Як розраховується акцизний збір?Рішення завдань.

Завдання із Збірника завдань по дисципліні „Податки і податкова політика” для студентів заочної форми навчання спеціальності 050201 № 21.


^ Методичні вказівки до рішення завдання №21:


 1. Розрахувати суму акцизного збору на алкогольні напої з різним вмістом спирту:

а) горілка “Княжий келих” (АЗ1):

АЗ1 = 16 х 40 : 100 х А х 0,7 (грн.)

б) горілка “Українська” (АЗ2):

АЗ2 = 16 х 45 : 100 х Б х 0,5 (грн.)

в) лікер “Кофейний” (АЗ3):

АЗ3 = 16 х 30 : 100 х В х 0,7 (грн.)

 1. Розрахувати загальну суму акцизного збору, яка підлягає сплаті до бюджету (АЗ):

АЗ = АЗ1 + АЗ2 + АЗ3 (грн.)


Тема 5. Мито.


Питання, які необхідно розглянути.


1. Соціально-економічна сутність мита і основи митної справи в Україні.

2. Види мита та їх характеристика.

3. Елементи нарахування та сплати мита.

4. Порядок обчислення, сплати мита та перерахування його до бюджету.


Література по темі.


Налоги, сборы, платежи. Практическое пособие. Вып. 2 дополнительный/Херсон: АО НИЦ «Темп»,1996.-138 с.

Налог на добавленную стоимость. Киев, 1998 г.

Податкова система України/ за ред. Федосова В.М. – К.: „Либідь”, 1994.

Томсинов В.А. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по составлению

контрактов (купля-продажа, бартер, торговое агентское соглашение).-М.: Тантра,1994.-160 с.-1 экз.

В.П. Завгородний. Налоги и налоговый конроль в Украине. Киев. „А.С.К.”: 2001. – 620.


Тема 6. Податок на прибуток підприємств.


Питання, які необхідно розглянути.


1. Сутність та форми прибуткового оподаткування юридичних осіб.

2. Платники і ставки податку на прибуток.

3. Об’єкт оподаткування.

4. Валові доходи та їх коригування.

5. Зміст, склад і структура валових витрат.

6. Амортизація та її вплив на об’єкт оподаткування.

Література по темі:

1. Закон України „Про внесення змін до Зкану України „Про оподаткування прибутку підприємств”№349-IV від 24.12.2002 року.

2. В.П. Завгородний. Налоги и налоговый конроль в Украине. Киев. „А.С.К.”: 2001. – 620.

3. Податкова система України/ за ред. Федосова В.М. – К.: „Либідь”, 1994.

4. Налог на прибыль: практические комментарии. Киев, 1998 г.

5. Дивиденды: налогообложение и бухгалтерский учет. Киев, 1998 г.


Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення податку на прибуток.

 2. Що є об'єктом оподатковування по податку на прибуток підприємств?

 3. Хто є платниками податку на прибуток підприємств?

 4. Дайте визначення валовим доходам підприємств.

 5. Що включається до валових доходів підприємства?

 6. Як розраховується скорегований валовий доход підприємства?

 7. Дайте визначення валовим витратам підприємства.

 8. Що включається до валових витрат підприємства?

 9. Що не включається у валові витрати підприємства?

 10. Як розраховується податок на прибуток підприємства?

 11. Які строки сплати податку на прибуток підприємства?

 12. Коли починають нараховуватись штрафні санкції по податку на прибуток підприємства?

 13. Куди зараховується податок на прибуток підприємства?

 14. Який порядок оподаткування дивідендів?


Рішення завдань.

Завдання із Збірника завдань по дисципліні „Податки і податкова політика” для студентів заочної форми навчання спеціальності 050201 № 1, 2, 3, 4.

Методичні вказівки до рішення завдання №1:


 1. Розрахунок скоригованого валового доходу підприємства:


СВД=5/6А + В + Г


 1. Визначення валових витрат підприємства:


ВР = 5/6Д + (Е – Е2) + 5/6Є + Ж


 1. Визначити оподатковуваний прибуток підприємства:


ОП = СВД – ВР – М


 1. Розрахувати суму податку на прибуток:


= 0,25*ОП


Методичні вказівки до рішення завдання №2:


 1. Визначити скоригований валовий дохід підприємства:


СВД = Y + 5/6С


 1. Валові витрати підприємства:


ВР = 5/6Х + Н + 0,5К + 0,02 З + 0,05 З,


де З - оподатковуваний прибуток за попередній звітний рік.


 1. Оподатковуваний прибуток підприємства:


ОП = СВД – ВР – СА


 1. Сума податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету:


= 0,25*ОП


Методичні вказівки до рішення завдання №3:


1. Визначити скоригований валовий дохід підприємства:


СВД = Y + 5/6Х


2. Валові витрати витрати підприємства:


ВР = Y + З + В + К + 0,05М


де М - оподатковуваний прибуток підприємства за попередній звітний період


3. Оподатковуваний прибуток підприємства:


ОП + СВД – ВР – Г


 1. Сума авансового внеску з податку на прибуток:


АВ = 0,25С


 1. Сума податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету:


= 0,25*ОП – АВ


Методичні вказівки до рішення завдання №4:


1. Розрахунок скоригованого валового доходу:


СВД = Н + 5/6С


2. Валові витрати підприємства.


ВР = 0,1Б + 5/6В + 0,37Г + 0,02М + З


3. Оподатковуваний прибуток підприємства:


ОП = СВД – ВР – Л


4. Сума авансового внеску з податку на прибуток:


АВ = 0,25*Р


5. Сума податку на прибуток підприємства за звітний квартал:


= 0,25*ОП - АВ


Тема 7. Фіксований сільськогосподарський податок.


Питання, які необхідно розглянути.


1. ФСП як альтернативна форма оподаткування сільгоспвиробників.

2. Платники ФСП.

3. Об'єкти оподаткування та ставки податку.

4. Порядок обчислення, подання звітності та сплати податку


Питання для самоконтролю:

1. Хто є платником фіксованого сільськогосподарського податку?

2. Як розраховується


Тема 8. Податок з доходів фізичних осіб.


Питання, які необхідно розглянути

1. Необхідність справляння податку з доходів фізичних осіб, його роль і принципи організації.

2. Платники і об'єкти оподаткування.

3. Сукупний оподаткований дохід.

4. Податковий кредит.

5. Податкові соціальні пільги.

6. Ставки податку та порядок його адміністрування.

7. Оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.


Питання для самоконтролю.

 1. Хто є платниками податку на доходи фізичних осіб?

 2. Що є об’єктом оподаткування по податку на доходи фізичних осіб?

 3. Як розраховується податок на доходи фізичних осіб?

 4. Які використовуються пільги по податку на доходи фізичних осіб?Рішення завдань.

Завдання із Збірника завдань по дисципліні „Податки і податкова політика” для студентів заочної форми навчання спеціальності 050107 № 11, 12, 13.


Методичні вказівки до рішення завдання №11


 1. Загальний оподатковуваний річний дохід громадянина:

ОД = ОМ – П + М + ПД. – 34*12

 1. Середньомісячний дохід громадянина:

= ОД/12

3. Сума прибуткового податку з доходів громадянина за місяць за ставкою, вибраною згідно шкали прибуткового податку ()

 1. Сума прибуткового податку за рік:

= *12

 1. Сума податку, що підлягає сплаті (відшкодуванню):

= - А


Методичні вказівки до рішення завдання №12


 1. Сума податку з доходів громадянина Петрова:

= (А – 0,03А – 0,6*205)*0,15

2. Сума податку з доходів громадянина Сидорова:

= (А – 0,03А – 0,45*205)*0,15


Методичні вказівки до рішення завдання №13


1. Сума податку з доходів громадянина:

= ((А + В*1,149) – 0,03(А + В*1,149))0,15


Література по темі.

Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” №889 від 22.05.2003. // Вісник податкової служби України. Липень 2003 року.


Тема 9. Спрощенна система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Питання, які необхідно розглянути.

1. Особливості запровадження спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва для юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

2. Платники єдиного податку, об’єкти оподаткування та ставки.

3. Порядок обчислення та сплати єдиного податку.


Питання для самоперевірки

       1. Які умови переходу на спрощену систему оподаткування?

2. Які умови використання спрощеної системи оподаткування?


Тема 10. Плата за ресурси та послуги.


Питання, які необхідно розглянути.

1. Податок на землю, порядок його розрахунку і сплати фізичними і юридичними особами.

2. Податок із власників транспортних засобів, порядок його розрахунку й сплати в бюджет

3. Податок на промисел, порядок його розрахунку й сплати в бюджет.

4. Плата за використання природних ресурсів.


Питання для самоконтролю.


 1. Які є форми плати за землю?

 2. Хто є платником податку на землю?

 3. Які є ставки податку на землю?

 4. Які ставки податку для земель, які перебувають у межах населених пунктів?

5. Які ставки податку за землі, які перебувають за межами населених пунктів?

 1. Який порядок розрахунку й сплати податку на землю?

 2. Які є пільги по податку на землю.?

7. . З чого складаються платежі за використання природних ресурсів?

8. . Як розраховується та сплачується збір за використання лісових ресурсів?

9. Як розраховується та сплачується збір за використання надр при видобутку корисних копа­лин?

10. Що являє собою спеціальне використання водних ресурсів?

11. Хто є платниками збору за спеціальне використання водних ресурсів?

12. Що є об’єктом збору за спеціальне використання водних ресурсів?

13. Які існують нормативи збору за спеціальне використання водних ресурсів?

14. Як розраховується та сплачується збір за спеціальне використання водних ресурсів?

15. Які існують пільги по збору за спеціальне використання водних ресурсів?

16. Які джерела виплати збору за спеціальне використання водних ресурсів?

17. Як розподіляється збір за спеціальне використання водних ресурсів?


Рішення завдань.

Завдання із Збірника завдань по дисципліні „Податки і податкова політика” для студентів заочної форми навчання спеціальності 050107 № 7, 8, 9.


Методичні вказівки до рішення завдання №7:
залишити коментар
Сторінка1/3
Дата конвертації26.11.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх