Виконавці icon

Виконавці


Схожі
Зп-13ФЗагрузка...
скачать
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


Наукова бібліотека

Інформаційний бюлетень

нових надходжень

Квітень

Виконавці:

Салатинська М. В.


провідний бібліотекар,

Щербакова О.А.


бібліотекар І категорії


Тел. 295-34-44


Донецьк-2012ЗмістГеографічні науки 3

Обчислювана техніка 3

Харчові виробництва 3-4

Непродовольчі товари 4

Економічні науки 4

Облік. Аудит 4-5

Економіка праці 5

Фінанси 5-6

Економіка підприємства 6-7

Управління підприємством 7-8

Економіка промисловості 8

Економіка сільського господарства 8

Міжнародна економіка 9

Політичні науки 9

Правознавство 9-10

Педагогіка 10

Філософські науки 11

Видання викладачів ДонНУЕТ 11-12

Електронні документи 13-25


Примітка* - навчальна література, якій надано гриф

^ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


Географічні науки

1. * Д8 У45 Україна і світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти) : навч. посіб. / Кучеренко Д. Г. [та ін. ] – К. : ЦУЛ, 2011. – 416 с. – ISBN978-611-01-0160-8 – 4 прим.

Навчальний посібник підготовлено для студентів та слухачів з напряму «Економіка і підприємництво». У ньому системно подано основну інформацію про 231 країну світу (територію), представлені сучасні тлумачення основних понять, термінів і категорій, а також глосарій міжнародних акронімів та абревіатур. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, науковців, аспірантів..


Обчислювана техніка

2. * З973 Б90 Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посіб. / Буйницька О. П. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с. - ISBN 978-611-01-0338-1 - 5 прим.

Посібник укладено відповідно програми курсу «Інформаційні технології та технічні засоби навчання», який є нормативною дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів напрямів 6.010106-соціальнапедагогіка, 6.030103-практичнапсихологія, 6.010102-початкова освіта. В посібнику, згідно з вимогами кредитно-модульної системи, представлено теоретичний матеріал про сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються для опрацювання й подання навчальних, консультативних та рекламних матеріалів. Перевірити засвоєні знання під час проходження змістового модуля допоможуть студентам розроблені тестові завдання, а визначити чи опановано навчальний курс на достатньому рівні доцільно за орієнтовним екзаменаційним тестовим завданням. Для швидкого знаходження необхідних термінів, понять у посібнику подано короткий термінологічний словник та покажчик термінів і понять.


3. *З973 Л88 Литвин В. Л. Інтелектуальні системи : підручник / Литвин В. Л., Пасічник В. В., Яцишин Ю. В. – Л. : Новий Світ-2000, 2011 - 406 с. - ISBN 978-966-418-086-0 - 1 прим.

У підручнику розглядаються основні поняття, методи та моделі побудови інтелектуальних систем. Особливістю викладення с практична спрямованість: оволодіння поданим матеріалом достатнє для самостійного розроблення інтелектуальних систем. Окрім розділів: фундаментальні проблеми інтелектуальних систем, моделі та методи функціонування інтелектуальних систем, подання знань та доведень, онтологія та онтологічні системи, інтелектуальні агенти та мультиаґентні системи, машинне навчання та нейронні мережі, які традиційно належать до курсу з інтелектуальних систем, що є продовженням курсу «Системи штучного інтелекту», розглянуто сучасні теоретичні та практичні аспекти інженерії знань, а також прикладне використання інтелектуальних систем, Підручник створений з урахуванням досвіду, набутого під час опрацювання подібних вітчизняних та іноземних видань. Рекомендований для бакалаврів, які навчаються за напрямом «Комп'ютерні науки», та магістрів, що освоюють спеціальності, які базуються на такому бакалавраті. Підручник буде корисний також усім, хто цікавиться питаннями розроблення інтелектуальних систем.


Харчові виробництва

4.*Л80-9 Б64 Бірта Г. О. Товарознавча продовольчих товарів (спецкурс) : навч. посіб. /

Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. – К. : ЦУЛ, 2012. – 224 с. – ISBN 978-617-673-001-9. – 5 прим.

Флора України налічує кілька тисяч видів вищих і нижчих рослин, багато з яких можуть бути використані в медицині і в галузях харчової промисловості. Навчальний посібник присвячений вивченню загальнобіологічних, споживчих та лікувальних властивостей сировини рослинного походження, які недостатньо повно вивчаються або не передбачені в загальному курсі «Товарознавства продовольчих товарів», але їх використання має важливе значення для формування продовольчих ресурсів країни, розширення асортименту продовольчих товарів і поліпшення їх властивостей. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів із спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність».


5. Л80-9 Н19 Назаренко В. О. Формування якості товарів. Ч. 1. : навч. посіб. / Назаренко В. О., Юдічева О. П., Жук В. Л – К. : ЦУЛ, 2012. – 386 с. – ISBN 978-611-01-0295-7. – 10 прим.

Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу з урахуванням сучасного стану харчової промисловості України. Наведено чинники, що впливають на якість продовольчих товарів рослинного походження, вимоги до сировини, що використовується переробними підприємствами, основи сучасного виробництва окремих груп продовольчих товарів. Розглядаються закономірності формування споживчих властивостей в процесі виготовлення продукції. Для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу наводяться контрольні запитання та тести. Навчальний матеріал викладено з урахуванням особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців. Навчальний посібник призначений для студентів товарознавчих спеціальностей.


Товарознавство непродовольчих товарів

6. * М2-9 Г17 Галик I. С. Товарознавство трикотажних виробів : підручник / Галик Т. С, Семак Б. Д. - [2-е вид., перероб. та доп.]. – Л. : Магнолія 2006, 2011. - 221 с. - ISBN 978-617-574-038-5. - 40 прим.

У підручнику наведено відомості про основи технології трикотажного виробництва, особливості будови, асортимент і властивості трикотажних полотен, формування споживних властивостей і асортименту трикотажних виробів у процесі їх проектування і виготовлення, класифікацію і характеристику асортименту верхніх, білизняних, панчішно-шкарпеткових, рукавичкових, хустково-шарфових виробів та головних уборів, оцінку якості трикотажних виробів. Для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів.


Економічні науки

7. *У01 П50 Політична економія : навч. посіб. / за ред. Г. І. Башнянина , Є.С.Шевчука – Л. : Новий Світ-2000, 2011. - ISBN 966-7827- 39 -9. – 1 прим.

Посібник підготовлений згідно основних вимог програми курсу "Політекономія", ствердженої та рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Розглядаються основи економічного розвитку. Політекономія трактується як вступна частина до економічної теорії і як загальна теорія економічних систем. Загальні закономірності функціонування та розвитку економічних систем аналізуються в контексті формування ринкової економіки в суспільствах перехідного типу. Призначений для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладав найвищого рівня акредитації.


Облік. Аудит

8.* У052 Г93 Губачова О. М. Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / О. М. Губачова, С. І. Мельник. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ 2012. - 400 с. - ISBN 978-617-673-009-5. - 5 прим.

У підручнику розкриваються методологічні засади організації обліку, побудови та використання фінансової звітності зарубіжних країн. Метою даного навчального видання є формування у студентів глибоких теоретичних знань та практичних навичок з організації обліку у зарубіжних країнах, уміння використовувати облікову інформацію в управлінні. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності фахівців з обліку, аудиту й фінансового менеджменту, допоможе зрозуміти передумови та напрямки процесу реформування бухгалтерського обліку, що здійснюється в Україні, розширить кругозір і озброїть знаннями для практичного застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Розраховано на викладачів та студентів економічного спрямування, слухачів відділень післядипломної освіти, магістрантів та аспірантів. Підручник буде корисним також практикуючим бухгалтерам, фінансистам, аудиторам, менеджерам, бізнесменам, які подають фінансову звітність іноземним інвесторам та вивчають зарубіжний досвід ведення обліку з метою його використання у професійній діяльності; надасть суттєву допомогу при підготовці до іспитів за програмою міжнародної сертифікації бухгалтерів «СІРА» (Certified International Professional Accountant).


9.* У052 К84 Крупельницька І. Г. Звітність підприємств : навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2012. - 232 с. - ISBN 978-611-01-0318-3. – 3 прим.

В навчальному посібнику висвітлюються важливі питання організації обліку на підприємстві: форми та механізми формування звітності підприємства, що подається до державних структур. Підручник містить інформацію про сутність фінансової звітності та вимоги до її формування, аналіз податкової звітності та основні критерії подання, основи статистичної звітності підприємств. Матеріали викладено з врахуванням змін чинного законодавства України на початок 2011 року.


10.*У052 Ф24 Фаріон I. Д. Управлінський облік : підручник / Фаріон I. Д., Писаренко Т. М. - К. : ЦУЛ, 2012. - 792 с. -ІSBN 978-611-01-0353-4. – 3 прим.

Підручник написаний відповідно до чинного плану рахунків і містить системний виклад організації та методики управлінського обліку. При викладенні матеріалу основна увага приділена практиці відображення на рахунках бухгалтерського обліку різноманітних господарських операцій, що пов'язані з організацією управлінського обліку. Підручник рекомендований для студентів, що вивчають управлінський облік у вищих навчальних закладах, також може бути корисним бухгалтерам-практикам, аудиторам, фінансистам, всіх, хто цікавиться управлінським обліком.


Економіка праці

11.*У24 Е40. Економіка праці і соціально трудові відносини : навч. посіб. / Акулов М. Г. [та ін ]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 328 с. - ISBN 978-611-01-0317-6. - 2 прим.

Навчальний посібник розрахований на студентів і слухачів вищих навчальних закладів. У ньому враховуються вимоги навчально-професійної програми підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів напряму 0501 «Економіка і підприємництво».У посібнику відображені підходи, поняття і терміни, які використовуються в блоці головних законів і нормативних документів, що регулюють господарську діяльність підприємств України з приводу ефективного використання трудових ресурсів. Враховано концептуальні положення, які з'явилися в економічній літературі за останні роки, досвід. вітчизняних та зарубіжних підприємств, використані авторські розробки, присвячені розвитку соціально-трудових відносин у сучасному суспільстві.


Фінанси

12. У26 К65 Копилюк О. І. Банківські операції : навч. пoci6. / Копилюк О. I., Музичка О. М. - 2-е вид. випр. i доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 536 с. - ISBN 978-611-01-0320-6. – 1 прим


13. У27 М21 Мальований М. І. Соціальне страхування : навч. посіб. / Мальований М. І., Бечко П. К., Бечко В. П. - К. : ЦУЛ, 2012. - 496 с. - ISBN 978-611-01-0349-7. - 3 прим.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Соціальне страхування», яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит».У посібнику розглянуте широке коло питань соціального страхування. Висвітлено теоретичні основи функціонування системи соціального страхування, проаналізовано зарубіжний досвід його організації, дано характеристику усіх видів соціального страхування в Україні, визначено перспективи подальшого розвитку системи соціального страхування в Україні. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, працівників, які працюють в системі соціального страхування.


14. * У27 Ф97 Фисун В. І. Страхування : навч. посіб. / Фисун В. І., Ярова Г. М. - К. : ЦУЛ, 2011. - 232 с. - ISBN 978-611-01-0150-9. – 2 прим.

У навчальному посібнику викладені основні категорії, методи та механізми функціонування страхової галузі в Україні. Значна увага приділена специфічній страховій термінології, питанням самопідготовки, вирішенню тестів та практичних завдань. Тематичний план дисципліни поділено на два модулі, що дає змогу вивчати курс у логічній послідовності й систематично перевіряти отримані знання. Структура посібника допоможе майбутнім фахівцям у галузі фінансів засвоїти теоретичний матеріал, здобути практичні навички й орієнтуватися в питаннях організації та функціонування страховою бізнесу в Україні. Посібник може бути корисним широкому колу читачів - студентам і викладачам економічних спеціальностей, а також науковцям та практикам сфери фінансів.


Економіка підприємства

15.*У29 І-23 Іванюта П. В. Управління ресурсами і витратами : навч. посіб. / Іванюта П. В., Лугівська О. П. ; за ред. Іванюти С. М. - 2-е вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 320 с. - ISBN 978-966-364-970-2. – 2 прим.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та методологічні основи управління ресурсами і витратами на підприємстві в ринковій економіці господарювання в період інтеграційних перетворень. Систематизований матеріал дозволяє майбутнім фахівцям використовувати методи ефективного та раціонального прийняття управлінських рішень в умовах обмежених матеріальних ресурсів. Буде корисний для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, магістрів, аспірантів, а також для практичних фахівців.


16. *У29 М13 Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення : навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2012. - 480 с. - ISBN 978-611-01-0344-2. – 5 прим.

В навчальному посібнику «Ринкове ціноутворення» розкриваються питання розроблення цінової стратегії компанії, ефективного застосування методів аналізу чинників ціноутворення, вибору підходів до встановлення ціни за наявних умов та обмежень, побудови оперативної цінової політики з урахуванням економічної кон'юнктури, що схильна до постійних змін. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів економічних дисциплін (зокрема маркетингу і менеджменту), а також фахівців-практиків, діяльність яких пов'язана з встановленням цін на товари і які цікавляться питаннями ефективного ціноутворення в ринкових умовах.


*17. У29 Г91 Гринчуцький В. І. Економіка підприємства : навч. посіб. / Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. - 2- вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 304 с. - ISBN 978-611-01-0309-1. - 3 прим.

У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їх організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування та ліквідації. Грунтовно висвітлені засади формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів). Значну увагу приділено інноваційним процесам, плануванню діяльності та формуванню фінансово-економічних результатів діяльності суб'єктів господарювання. Розглянуто питання організації виробництва, продуктивності та оплати праці, витрат на виробництво й банкрутства підприємств. В кожній темі подані питання й тести для перевірки знань, список використаної та рекомендованої літератури. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Економіка підприємства» та призначений для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації всіх форм навчання й спеціальностей, а також для викладачів, керівників підприємств, менеджерів і підприємців.


Управління підприємством

18 * У290-21 І-74 Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посіб. / Томашевський О. М. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с. - ISBN 978-617-673-003-3. – 5 прим.

У навчальному посібнику проведено аналіз інформаційної технології, що представляється як сукупність процесів, які оперують первинною інформацією для отримання інформаційного продукту. Розглянуті експертні технології дозволяють з більшою ефективністю отримати знання та прийняти оптимальне у певній ситуації рішення. Досліджено галузь математичного моделювання бізнес-процесів та методів прийняття рішення з оптимізацією за заданим критерієм. Стисло викладено відомості про базові мережні технології, протоколи та сервіси, механізми пошуку, електронні платіжні системи, розглянуто види інформаційних та програмних продуктів і можливі загрози для них. Досліджено питання захисту персональної інформації і протидії програмним продуктам шкідливого характеру. Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей та фахівців з розробки інформаційних систем.


19. * У290-21 С25 Свидрук Т. I. Креативний менеджмент : навч. посіб. / Свидрук Т. I. - К. : ЦУЛ, 2012. - 224 с. - ISBN 978-611-01-0341-1. – 3 прим.

У навчальному посібнику висвітлено засади управління креативними процесами на підприємствах. Розглядаються теоретичні аспекти і шляхи практичного застосування знань в галузі креативного менеджменту. Матеріал викладено з урахуванням закордонного і вітчизняного досвіду, що дозволить студентам отримати необхідні знання, виявити та розвинути якості і навички, необхідні для ефективної роботи креативного управління. Посібник призначено для студентів спеціальності 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю», а також слухачам системи підвищення кваліфікації, аспірантам, підприємцям, управлінським працівникам вітчизняних підприємств.


20. У290-21 С97 Селіверстова Л. С. Фінансовий аналіз : навч. метод. посіб. / Селіверстова Л. С, Скрипник О. В. ; за заг. ред. С. М. Безрутченка. - К. : ЦУЛ, 2012. - 274 с. - ISBN 978-617-673-004-0. – 2 прим

Посібник підготовлено відповідно до програми вивчення спеціальної дисципліни «Фінансовий аналіз».В навчально-методичному посібнику розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання фінансового аналізу підприємства; висвітлено основні питання, пов'язані з практичними використанням інформації, наведеної у фінансовій звітності; наведено методологію аналізу майна та капіталу підприємства; запропоновано методики комплексного фінансового аналізу діяльності підприємства. Посібник містить теоретичну частину, тести, контрольні запитання, практичні завдання, фінансові таблиці, основні форми фінансової звітності. Навчально-методичний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться питаннями фінансового аналізу діяльності підприємств.


21. *У290-21 У40 Економічна діагностика : навч. посіб. / за заг. ред. Т. Ф. Косянчука – Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 452 с. - ISBN 966-418-054-9. - 2 прим.

В навчальному посібнику розглядається сутність, завдання та методи діагностики економічного стану суб'єктів господарювання в ринковому середовищі. Докладно розглядаються методики діагностики конкурентоспроможності, управлінської діяльності фінансово-економічного стану підприємства, комп'ютерна діагностика. Наведені конкретні приклади, розглядаються практичні ситуації в діяльності підприємств, використовується. зарубіжний досвід діагностичних досліджень. Навчальний посібник містить перелік питань для перевірки знань та самопідготовки, тематику рефератів з кожної теми, а також розрахунково-ситуаційні завдання для проведення діагностики окремих економічних процесів та економічного стану підприємства.


Економіка промисловості

22. *У304 А64 Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій : навч. посіб. / Н. Г. Шпанковська [та ін. ] ; за ред. К. Ф. Ковальчука - К. : ЦУЛ, 2012. - 328 с. - ISBN 978-617-673-019-4. - 3 прим.

У навчальному посібнику висвітлені сутність та взаємозв'язки основних наукових категорій економічного аналізу в умовах трансформації економіки до ринкових умов Визначені особливості економічного аналізу па металургійному підприємстві. Наведено організацію аналітичної роботи та її інформаційне забезпечення Розкриті склад та етапи комплексного економічного аналізу, методики управлінського та фінансового аналізу діяльності металургійного підприємства, особливості аналізу в комерційним установах. Наочність викладеного теоретичного матеріалу дисципліни забезпечена використанням аналітичних таблиць і графічного методу. Наведені завдання для самоконтролю у вигляді тестових завдань закритого та відкритого типів і виробничих ситуаційних розрахункових задач. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів, науковців, економістів-практиків, керівників виробничих підприємств.


23. * У30 М31 Маслак О. І. Економіка промислового підприємства : навч. посіб. / Маслак О. І., Воробйова Л. Д. - К. : ЦУЛ, 2011. - 172 с. - ISBN 978-611-01-0144-8. - 1 прим.

У навчальному посібнику розглядаються концептуальні підходи до промислового підприємства, зокрема, на якому рівні створюється необхідна суспільству продукція, як вирішуються питання економічного витрачання ресурсів, питання зосередження кваліфікованих кадрів, застосування високопродуктивної техніки та технологій, шляхи досягнення економічної ефективності промислового підприємства. Посібник написано доступною мовою, мас місце постання теоретичного матеріалу з практичною інформацією у вигляді прикладів, запитань та тестів для самоконтролю. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів машинобудівних спеціальностей та для керівників і спеціалістів промислових підприємств.


Економіка сільського господарства

24. *У31/39 M58 Міжнародний агробізнес. Кредитно-модульний курс : навч. посіб.. / за ред. Захарченка О. В., Сотникова Ю. М. - 3-є вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 284 с. - ISBN 978-611-01-0326-8. - 1 прим.

У третьому переробленому та доповненому виданні навчального посібника з'ясовуються теоретичні основи міжнародного агробізнесу, розглядається сучасна міжнародна агропродовольча система. Центральне місце займає характеристика регіональної структури міжнародного агробізнесу, основних тенденцій розвитку світового продовольчого ринку та місця на ньому України. Посібник містить проблемно-пошукові питання, теми для доповідей і рефератів щодо змістовних модулів, тестові завдання для кожного узагальненого модуля дисципліни. Призначається для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для фахівців-практиків у галузі міжнародних економічних відносин.


Міжнародна економіка

25. *У428 П12 Павленко І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / Павленко І. І., Варяниченко О. В., Навроцька Н. А. - К. : ЦУЛ, 2012. - 256 с. - ISBN 978-611-01-0329-9. - 5 прим.

Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з менеджменту (галузевий стандарт вищої освіти України ГСВО ОГШ-04), у яку входить програма дисципліни «Міжнародна торгівля та інвестиції». Розглянуто міжнародну торгівлю та міжнародні інвестиції як форму взаємозв'язків між країнами, висвітлено сутність зовнішньоекономічних операцій, у тому числі міжнародної торгівлі об'єктами інтелектуальної власності, проаналізовано місце України на міжнародному ринку товарів, послуг та інвестицій. Сформульовано навчальні цілі змістових модулів у вигляді вимог до умінь бакалаврів з менеджменту.


*26. У5 M43 Международная экономика : учебник / под ред. Ю. Г. Козака - 4-е изд. перераб. и доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 608 с. - ISBN 978-611-01-0327-5. - 3 прим.

В четвертом, переработанном и дополненном издании учебника основные проблемы международной экономики рассматриваются в системе современной экономической теории (микроэкономика, макроэкономика, международная экономика). С помощью инструментов микроэкономического анализа освещаются основные теории международной торговли и торговой политики, межгосударственная мобильность факторов производства. Макроэкономический анализ служит изучению валютных курсов, платежного баланса, функционирования международных финансовых рынков в условиях глобализации.


Політичні науки

27. *Ф4 Г63 Гольцов, А. Г. Геополітика та політична географія : підручник / Гольцов А. Г. - К. : ЦУЛ. – 416 с. – ISBN 978-611-01-0340-4. – 1 прим.

У підручнику поєднано основні сучасні положення великою мірою споріднених міждисциплінарних дисциплін – геополітики та політичної географії. Обидві науки вивчають геопросторову політичну організацію людства. Зміст підручника «Геополітика та політична географія» охоплює широке коло теоретичних і прикладних питань названих наук, зокрема: висвітлено сутнісні особливості обох наукових дисциплін; розглянуто виникнення і розвиток геополітичних і політико-географічних ідей у світовій науці; проаналізовано світову геополітичну систему з точки зору багатополярної моделі; дано характеристику держави як геопросторової політичної системи; розглянуто основні засади геополітики держав на міжнародній арені; розкрито особливості політичної географії та геополітики України. Призначено для студентів, що навчаються за напрямами підготовки «Міжнародні відносини», «Політологія», «Географія», а також для широкого кола читачів.


Правознавство

28. Х62(4УКР) К73 Котирло, О. О. Біржове право : навч. посіб. / Котирло О. О. - К. : ЦУЛ, 2012. - 268 с. - ISBN 978-617-673-005-7. – 1 прим.

Навчальний посібник з біржового права висвітлює основні питання правового регулювання біржової діяльності в Україні. Подано характеристику предмету, системи, метода та джерел біржового права, біржових правовідносин. Зосереджено увагу на актуальних питаннях створення біржових інститутів та правового забезпечення їх діяльності на ринку України. Акцентовано увагу на правилах ведення біржових торгів, укладанні угод на біржах та правового їх супроводу. Посібник може бути використаний студентами, аспірантами і викладачами юридичних та економічних навчальних закладів, а також спеціалістами в галузі біржової діяльності.


29. Х62(4УКР) М97 Мельник, О. М. Науково-практичний коментар Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Станом на 01.01.2012 р. / Мельник О. М., Руснак Ю. I., Шамрай О. В. ; за ред. Шамрая В. О. - К. : Професіонал, 2012. - 464 с. - ISBN978-966-370-T62-2. – 2 прим.

У даному науково-практичному коментарі викладено постатейний аналіз положень нового Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», ухваленого Верховною Радою України 7 квітня 2011 року, та який набув чинності 1 липня 2011 року. У додатках до коментаря вміщено основні національні та міжнародні нормативно-правові акти у сфері застосування цього Закону, що матиме практичну користь при вивченні нормативної бази, спрямованої на протидію корупційним проявам. Це видання призначено для посадових і службових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування, суддів, прокурорів, працівників відповідних підрозділів правоохоронних та інших органів, які здійснюють заходи із запобігання і протидії корупції, інших, осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Може бути також корисним студентам, курсантам, слухачам, аспірантам та викладачам юридичних вищих навчальних закладів, представникам громадських організацій і рухів, які здійснюють громадський контроль у сфері запобігання і протидії корупції.


30. Х62(4УКР) Н34 Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону праці». Станом на 01.01.2012 / за ред. Артеменко О. В. - К. : Професіонал, 2012. - 592 с. - ISBN 978-966-370-164-6. – 2 прим.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Закону України «Про охорону праці» з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 1 січня 2012 року, у тісному взаємозв'язку із нормами Кодексу законів про працю України. При підготовці коментаря було враховано понад дві сотні державних нормативно-правових актів (ДНАОП), що регламентують відносини у сфері охорони праці, в тому числі численні державні стандарти, а також акти органів влади СРСР та УРСР, які відповідно до Перехідних положень Конституції України продовжують діяти на території України в частині, які не суперечать Конституції та законам України. Видання розраховано на практикуючих у сфері трудового права юристів, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ та організацій, відповідальних за охорону праці, а також студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.


31.* Х62(4УКР) П68 Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності : навч. посіб. / Понікаров В. Д. [та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 328 с. - ISBN 978-611-01-0342-8. - 3 прим.

Призначено для студентів, що навчаються за напрямами підготовки «Міжнародні відносини», «Політологія», «Географія», а також для широкого кола читачів. Розглянуто загальні принципи господарювання в Україні, правові основи трудових, кредитно-розрахункових та зовнішньоекономічних відносин підприємств, проблеми організації контролю фінансово-господарської діяльності підприємницьких структур. Особливе місце в роботі відведено організації судового захисту законних прав та інтересів суб'єктів господарської діяльності.


Педагогічні науки

^ 32. Ч31 Л92 Левківський, М. В. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб. / Левківський М. В. -4-е вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 190 с. - ISBN 978-966-364-554-4. - 1 прим.

Матеріали посібника вміщують набутки з історії освіти й виховання з позицій соціо-культурного підходу у відповідності з програмою "Історія педагогіки" для вузів. Враховуючи специфіку оцінювання пізнавальної діяльності студентів-заочників розроблена система модулів з вартісною оцінкою всіх видів діяльності студентів (практичних, проблемних і творчих завдань та тестів для самоконтролю). Адресується студентам і викладачам педагогічних ВНЗ та педагогічних коледжів.


Філософські науки

33.* Ю7 П85 Прикладна етика : навч. посіб. / за наук. ред. Панченко В. I. - К. : ЦУЛ, 2012. - 392 с. - ISBN 978-611-01-0345-9. – 5 прим.

Навчальний посібник висвітлює практичність етичної теорії в політиці, економіці, медицині, біології, екології. Розглядаються імперативно-ціннісні засади конкретних професійних відносин, моральні колізії різних соціальних практик у світлі нагальної потреби сьогодення. Дає матеріал по конкретизації професійних етосів, що вже діють в існуючих організаційних структурах. Для студентів вищих учбових закладів, викладачів, всіх, хто цікавиться моральними проблемами сьогодення.


^ Усього примірників…..33


Видання викладачів ДонНУЕТ


1.*У9(4УКР) М58 Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / під ред. О. Б. Чернеги / Чернега О. Б. [та ін.]. – Л. : Магнолія 2006, 2012. - 544 с. - ISBN 978-617-574-046-0. - 30 прим.

У навчальному посібнику розкрито форми та принципи міжнародної економічної діяльності, розглянуто систему законодавчих та виконавчих органів влади України з регулювання міжнародної економічної діяльності держави; визначено особливості участі України у міжнародній торгівлі товарами та послугами; охарактеризовано принципи регулювання іноземного інвестування в Україні та участь України в міжнародному русі прямих і портфельних інвестицій; розглянуто складові національної валютно-фінансової політики та особливості валютного регулювання і контролю в Україні; охарактеризовано сутність міжнародних кредитних відносин та участь України в процесах міжнародного кредитування; проаналізовано механізм формування та управління державним зовнішнім боргом України; наведено особливості участі України у міжнародному виробничому кооперуванні, міжнародному науково-технічному співробітництві, у міжнародних міграційних процесах. Кожен розділ навчального посібника супроводжується резюме, контрольними питаннями, задачами або ситуаційними вправами та переліком рекомендованої літератури. У навчальному посібнику представлено глосарій та тестові завдання для самостійного контролю рівня отриманих знань з кожної теми. Призначена для викладачів, науковців, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, представників державних органів влади.


^ 2.*Ч48 П58 Поперечний, А. М. Магістерська робота. Методологія її виконання. Напрям «Машинобудування та матеріалообробка» : навч. посіб. для студ. спец. 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» / Поперечний А. М., Заплетніков І, М., Баришев О. І. – Л. : Магнолія 2006, 2012. - 204 с. - ISBN 978-617-574-050-7. - 1 прим.

Навчальний посібник містить методичні рекомендації до підготовки та оформлення магістерської дипломної роботи за спеціалізацією 8.05050313. Наведено у додатках конкретні приклади виконання окремих етапів роботи. Може бути використаний магістрантами ВНЗ, що готують фахівців за означеною спеціалізацією, аспірантами, а також студентами при вивченні курів «Інженерні принципи створення прогресивного технологічного обладнання», «Основи наукових досліджень і патентознавство», «Методологія наукових досліджень», «Методологія створення прогресивного технологічного обладнання»., «Моделювання процесів і обладнання харчових виробництв» за спеціальностями, що відносяться до групи «Харчова інженерія», а також по хіміко-технологічному напрямку.


^ 3. У422.2 Р64 Роздрібна торгівля: розвиток та інновації : монографія / під наук. ред. О. М. Азарян. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. - 375 с. – 5 прим.

У монографії відображено результати досліджень науковців у напрямках теоретичного та прикладного узагальнення проблем та перспектив розвитку роздрібної торгівлі. Монографію призначено для фахівців у сфері роздрібної торгівлі, аспіратів, студентів, викладачів навчальних закладів та працівників, зацікавлених у вирішенні проблем роздрібної торгівлі.


4. У9(4УКР) Т60 Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. праць з проблем торгівлі і громад. харчування / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; редкол.: Шубін О. О. (відп. ред.) [та ін.]. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - ISBN 966-7634-06-Х.

Вип. 31, т. 1 : [редкол.: О. О. Шубін (голов. ред.) та ін.]. - 2011. - 430 с. - 5 прим.

Вип. 31, т. 2 : [редкол.: О. О. Шубін (голов. ред.) та ін.]. - 2011. - 407 с. – 5 прим.


5. Л91 Х90 Хранение свежих томатов, обработанных пленкообразующей композицией, и исследование предпочтений потребителей : монография / В. В. Дятлов [ и др.] - Донецк : ДонНУЭТ, 2012. - 267 с. - ISBN 978-966-385- 266-9. - 5 прим.

Монография посвящена изучению вопроса хранения свежей тепличной продукции на примере томатов, обработанных пленкообразующей композицией, и исследованию предпочтений потребителей. Монография предназначена для студентов, магистров, аспирантов, преподавателей, научных работников, работников плодоовощной промышленности.


^ Електронні видання.

Лекції викладачів університету


1. Виноградова, Олена Володимирівна.

Інноваційні технології в туризмі [Електронний ресурс] : курс лекцій з модулю для студ. ден. форми навч. напряму підготов. 7.14010101 "Готел. і ресторан. справа" ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7021


2. Воропаєва, Ольга Володимирівна.

Основи сталого розвитку [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. ден. та заоч. форм навч. напряму підготов. 6.140103 "Туризм" / О. В. Воропаєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7019


3. Дарчук, Вероніка Геннадіївна.

Міжнародний туристський бізнес [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. ден. та заоч. форм навч. напряму підготов. 6.140103 "Туризм" / В. Г. Дарчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7022


4. Дмитрук, Олександр Філаретович.

Хімія. 2 частина [Електр] : курс лекцій для студ. ден. та заоч. форм навчання за повним та скороч. терміном спец. "Товарознав. прод. (непрод.) товарів та комерц. діяльність", "Товарознав. та експертиза в мит. справі" галузь знань 0305 - "Економіка і п-во"] / О. Ф. Дмитрук, А. В. Іщенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. хімії. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7067


5. Крилова, Людмила Вячеславовна.

Сервис в ресторанном и гостичном хозяйстве [Электронный ресурс] : конспект лекций для студ. дн. и заоч. форм учебы направления подготовки 140101 "Гостинично-ресторанное дело" спец. 7.14010101 "Гостиничное и ресторанное дело" / Л. В. Крилова ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. организации и упрвления кач. ресторан. хоз-ва. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7048


6. Крюк, Тетяна Владленівна.

Інструментальні методи дослідження в митній справі [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для студ. ф-ту маркетингу, торгівлі та митної справи спец. 03051002 "Товарознав. та експертиза в мит. справі" усіх форм навчання / Т. В. Крюк, А. О. Реміга ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. експертизи в митній справі. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7071


7. Ємельянова, Алла Василівна.

Основні напрямки сучасної західної філософії [Електронний ресурс] : текст лекцій / А. В. Ємельянова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. філософ. наук. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7057


8. Романюк, Елена Ивановна.

Международное экономическое право [Электронный ресурс] : тексты лекций (адаптированные и русским языком) из дисц. для иностранных студ. направлению подготовки 6.030503 "Международная экономика" дн. формы учебы / Е. И. Романюк ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. правовых и общенаучных дисц. - Донецк : [ДоннУЭТ], 2012. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7058


9.Панасюк, Катерина Андріївна.

Основи туризмознавства [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. ден. і заоч. форм навч. напрямку підготов. 6.140103 "Туризм" / К. А. Панасюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7070


10. Сапрыкина, Л. Н.

Экономическая экология [Електронний ресурс] : опорный конспект лекций для студ. экономических спец. дн. и заоч. форм обучения / Л. Н. Сапрыкина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. экономики предприятия. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7060


11 Сапрыкина, Л. Н.

Интеллектономика [Электронный ресурс] : опорный конспект лекций для студ. экономических спец. дн. и заоч. форм обучения / Л. Н. Сапрыкина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. экономики предприятия. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7061


Праці викладачів університету

І.

 1. Бігун, Галина Степанівна.

Історія української культури [Електронний ресурс] : змістові модулі для семінар. знять для студ. екон. і торг. спец. ден. та заоч. форм / Г. С. Бігун, О. І. Мармазова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. українознавства. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6139


 1. Гамолина, Ася Кивовна.

Русский язык. Страноведение (обучение чтению и устной речи) [Электронный ресурс] : учеб. пособие для иностр. студ. подгот. ф-та / А. К. Гамолина, Н. С. Красицкая ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. лингводидактики. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6136


 1. Гніцевич, Вікторія Альбертівна.

Технологія галузі [Електронний ресурс] : метод. рек. до викон. лаб. робіт студ. напряму підготов. 6.051701 "Харч. технол. та інж." спец. "Технол. в ресторан. гос-ві" ден. форми навчання (I ч.) / В. А. Гніцевич, Г. Ф. Коршунова, А. В. Слащева ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. технол. харч. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6126


 1. Дейнека, Віра Миколаївна.

Українська мова (за проф. спрямуванням) для студ. спец. "Переробні та харч. вироб-ва" [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації для самостійної роботи / В. М. Дейнека ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. українознавства. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6128


 1. Донець, Любов Іванівна.

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків [Електронний ресурс] : навч. посіб. для самост. роботи студ. галузі знань 0305 - "Економіка і п-во" напряму підготов. 6.03050401 "Економіка п-ва" / Л. І. Донець, С. М. Баранцева, Є. М. Смирнов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. приклад. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6138


 1. Закалінська, Катерина Олександрівна.

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завд. для провед. аудиторної письмової роботи для студ. спец. 7.03050901 "Облік і аудит" заоч. форми навч. / К. О. Закалінська, М. В. Борисенко, М. Е. Шухман ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. кон. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6130


 1. Кононенко, Алла Федорівна та ін.

Банківські операції [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконан. курсової роботи для студ. ін-ту обліку і фінансів ден. та заоч. форм навчання напрям підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спеціалізація "Банківська справа" / А. Ф. Кононенко, І. В. Попова, Г. С. Тодосейчук, О. В. Мелентьєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. банк. справи. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7027


 1. Лойко, Дмитро Петрович.

Міжнародне технічне регулювання [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. напряму підготов. 050301 "Товарознав. і торг. під-во" ден. і заоч. форми навчання / Д. П. Лойко, О. П. Удовиченко, М. А. Котляр ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи непрод. товарів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6132


 1. Маловичко, Андрій Сергіойвич та ін.

Міжнародний транспорт [Електронний ресурс] : метод. рек. до вивч. дисц. для студ. всіх спец. всіх форм навчання / А. С. Маловичко, Г. Д. Чижиков, О. В. Калінін, О. В. Абрашка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнародної економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6129


 1. Рассолова, Людмила Вікторівна.

Check you knowledge [Електр] : зб. тестів для поточ. контролю знань для студ. спец. 050503 ден. форми навчання / Л. В. Рассолова, В. О. Усиков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. іноземних мов. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6135


 1. Садєков, Алімжан Абдулович та ін.

Методичні рекомендації з виконання дипломних робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" спеціальності "Економіка підприємства" [Електронний ресурс] : метод. рек. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. приклад. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6137


 1. Стеблянко, Віктор Григорович.

Інженерна графіка [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. самост. робіт з курсу для студ. напряму підготов. 6.140101 - Готел. - ресторан. справа ден. і заоч. форм навчання ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. загальноінж. дисц. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6123


 1. Стеблянко, Віктор Григорович.

Технічна графіка [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. самост. робіт з курсу для студ. напряму підготов. 6.140101 - Готел.- ресторан. справа ден. і заоч. форм навчання / В. Г. Стеблянко, І. В. Жданов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. загальноінж. дисц. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6133


 1. Топольник, Віра Григорівна.

Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : текст лекцій для студ. ден. та заоч. форм навчання напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" / В. Г. Топольник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6127


 1. Фролова, Лариса Володиміровна та ін.

Методичні рекомендації по підготовці до державного екзамену з освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" [Електронний ресурс] : напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" / Л. В. Фролова, А. А. Садєков, Г. Д. Чижиків, О. В. Воскобоєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки під-ва, Каф. приклад. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6124


 1. Фролова, Лариса Володимирівна та ін.

Економічна діагностика [Електронний ресурс] : метод. рек. щодо викон. і оформ. курс. робіт для студ. спец. "Економіка під-ва" ден. і заоч. форми навчання / Л. В. Фролова, Г. Д. Чижиков, С. О. Єрмак, Л. В. Семерунь ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки під-ва. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7030


 1. Харлампов, Георгій Арістідович.

Здоровий спосіб життя і рухова активність студентів [Електронний ресурс] : рекоменд. М-вом освіти і науки України в якості навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. А. Харлампов, В. В. Небесна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фіз. виховання. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6125


 1. Шапран, Дар'я Петрівна.

Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : метод. рек. до викон. контрол. роботи з курсу для аспірантів і здобувачів / Д. П. Шапран ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. українознав. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6131


 1. Шепеленко, Оксана Владиславівна.

Економіко-математичні моделі та методи: оптимізаційні моделі та методи [Електронний ресурс] : навч. посіб. для самост. роботи студ. / О. В. Шепеленко, С. В. Скрипник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. вищ. і приклад. математики. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6134


 1. Щетініна, Олена Костянтинівна.

Математика для економістів: вища математика. Частина I [Електронний ресурс] : навч. посіб. для для організації самост. роботи студ. ден. і заоч. форм навчання / О. К. Щетініна, О. В. Шепеленко, В. Є. Силенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. вищої і прикладної математики. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ6140


ІІ.

 1. Аветисова, Антоніна Олександрівна.

Бізнес-планування в готельно-ресторанній справі (Обгрунтування товарооботу підприємтва у межах розробки бізнес-плану) [Електронний ресурс] : метод. рек. для самост. роботи студ. напряму підготов. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" ден. та заоч. форм навчання / А. О. Аветисова, Н. С. Палій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки і упр. інновац. діяльн. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7029


 1. Аветисова, Антоніна Олександрівна.

Економіка підприїмства [Електронний ресурс] : метод. рек. для аудиторної та самост. роботи для студ. напрямів підготовки: 6.051701 "Харч. технол. та інж.", 6.140101 "Готел.- ресторан. справа", 6.140103 "Туризм" ден. та заоч. форм навчання / А. О. Аветисова, Н. С. Палій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки і упр. інновац. діяльн. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7035


 1. Аветисова, Антоніна Олександрівна.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : метод. рек. до самост. роботи та викон. аудиторних практич. робіт (АПР) для студ. напрямів підготов. 6.051701 "Харч. технол. та інж.", 6.140101 "Готел.-ресторан. справа", 6.140103 "Туризм" ден. та заоч. форм навчання / А. О. Аветисова, Н. С. Палій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки і упр. інновац. діяльн. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7037


 1. Бєляєва, Катерина Валеріївна.

Страхові послуги [Електронний ресурс] : засоби діагностики з курсу для студ. напряму підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спец. "Фінанси", "Банк. справа" ден. та заоч. форм навчання / К. В. Бєляєва, М. В. Пирогова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7044


 1. Виноградова, Олена Володимирівна.

Інноваційні технології в туризмі [Електронний ресурс] : метод. рек. для організації самост. роботи студ. з модулю для студ. напряму підготов. 7.14010101 "Готел. і ресторан. справа" ден. форми навчання / О. В. Виноградова, О. В. Воропаєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7031


 1. Воропаєв, Ольга Володимирівна.

Основи сталого розвитку [Електронний ресурс] : метод. рек. для організації самост. роботи студ.т з курсу для студ. напряму підготов. 6.140103 ден. та заоч. форм навчання / О. В. Воропаєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7034


 1. Гамоліна, Ася Ківовна.

Русский язык. Задания для самостоятельной работы (обучение устному говорению и чтению) [Електронний ресурс] : учеб. пособие для иностр. студ.подгот. фак. / О. В. Воропаєва, А. Б. Гусейнова, І. М. Ферябов та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7020


 1. Гладкова, Ольга Вячеславна.

Фінансові системи провідних країн [Електронний ресурс] : метод. рек. для організації самост. роботи студ. з курсу в умовах кредит.-модул. системи навчання для студе. ден. та заоч. форм навчання галузі знань 0305 "Економіка і під-во" напряму підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спец. "Фінанси" / О. В. Гладкова, О. Я. Костишина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7024


 1. Гордієнко, Євгенія Сергіївна.

Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : метод. вказівки для провед. практичних та семінар. занять з курсу для студ. напряму підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спец. "Фінанси" ден. та заоч. форм навчання / Є. С. Гордієнко, Н. І. Богомол ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7042


 1. Давиденко, Еліна Миколаївна.

Психологія з основами соціології [Електронний ресурс] : плани семінар. занять з курсу "Психологія з основами соціології" для студ. ден. та заоч. форм навчання / Е. М. Давиденко, Г. В. Камаралі, К. В. Ніколенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. філософ. наук. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7023


 1. Дарчук, Вероніка Геннадіївна.

Міжнародний туристський бізнес [Електронний ресурс] : метод. рек. для організації самост. роботи студ. з курсу для студ. напряму підготов. 6.140103 ден. та заоч. форм навчання / В. Г. Дарчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7033


 1. Карнаух, Вікторія Вікторівна.

Теоретичні основи теплотехніки [Електронний ресурс] : метод. рек. щодо викон розрах.-граф. роботи "Розрахунок термодинамічного циклу паросилової установки" для студ. напряму підготов. 6.050503 "Машинобуд." спеціалізації "Облад. перероб. та харч. вир-в" ден. форми навч. / В. В. Карнаух, В. П. Данько, Ю. В. П'янкова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. холодил. і торг. техніки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7032


 1. Коваленко, Артем Володимирович.

Устаткування закладів готельно-ресторанного господ [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконан. лаборатор. робіт для студ. спец. 6.140101 "Готел. і ресторан. справа" всіх форм навчання / А. В. Коваленко, Н. О. Миронова, І. С. Севаторова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. обладн. харч. вир-в. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7036


 1. Крилова, Людмила В'ячеславівна.

Організація в галузі [Електронний ресурс] : засоби діагностики знань студ. ден. і заоч. форм навчання галузі знань 0517 "Харч. пром-сть та перероб. с.-г. продукції" напряму підготов. 6. 051701"Харч. технол. та інж." піднапряму "Технол. харч." / Л. В. Крилова, І. А. Назаренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7049


 1. Нагорна, Ніна Павлівна,

Меблеві товари [Електронний ресурс] : тести та ситуац. завд. для студ. ден. і заоч. форм навч. за спец. 6.03051001 "Товарознав. і комерц. діяльність", 6.03051002 "Товарознав. та експертиза в мит. справі" / Н. П. Нагорна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи непрод. товарів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7041


 1. Нелепа, Анатолій Єгорович.

Гігієна і санітарія підприємств ресторанного господарства [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. напряму підготов. 6.051701 "Харч. технол.та інж. спец. "Технол. в ресторан. госп-ві" / А. Є. Нелепа, В. Д. Ванханен, С. Б. Литко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. технол. харч. - Вид. 2-ге, допов. і перероб. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7040


 1. Перенко, Світлана Миколаївна та ін.

Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : метод. вказівки і тематика курс. робіт для студ. напряму підготов. 8.03050901 "Облік і аудит" ден. і заоч. форм навчання та Ін-ту післядипломної освіти / С. М. Петренко, О. М. Головащенко, І. О. Лукашова, Н. В. Сєкіріна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. бух. обліку. - Донецьк : [ДонГУЭТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7043


 1. Поперечний, Анатолій Микитович та ін.

Теплове обладнання ресторанного господарства [Електронний ресурс] : метод. вказівки з курс. проектування для студ. напряму підготов. "Харч. технол. та інж." спец. 6.051701 "Технол. харч." ден. та заоч. форм навчання / А. М. Поперечний, І. М. Заплетніков, І. М. Лебедєв, Д. О. Єрьоменко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. обладн. харч. вир-в. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7047


 1. Попова, Ірина Віталіївна.

Банківські операції [Електронний ресурс] : метод. вказівки і завдан. для викон. аудиторної письмової роботи для студ. ін-ту обліку і фінансів заоч. форми навчання напрям підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спец. "Банк. справа" / І. В. Попова, Г. С. Тодосейчук, О. В. Мелентьєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. банк. справи. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7028


 1. Пророчук, Жанна Алексеевна.

Основы информатики [Электронный ресурс] : метод указания и индивид. задания для проведения практ. и лаб. работ для иностран. студ. подгот. отд-ния международ. ф-та подгот. иностран. спец. Содержательный модуль "Табличный процессор Microsoft Excel" / Ж. А. Пророчук ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. правовых и общенаучных дисц. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с титул. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7046


 1. Пугачова, Ірина Іванівна.

Організація проведення занять з фізичного виховання для студентів, які займаються оздоровчою аеробікою [Електронний ресурс] : метод. рек. для студ. та викладачів / І. І. Пугачова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фіз. виховання. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7026


 1. Разетдинов, Виталий Миннигалеевич.

Философия глобальных проблем современности [Электронный ресурс] : метод. указания и планы семинарских занятий для студ. дн. и заоч. форм обучения / В. М. Разетдинов ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. филос. наук. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. - Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. - Загл. с тит. экрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7039


 1. Семенова, Любов Яківна.

Спецкурс "Технологія харчування" [Електронний ресурс] : метод. рек. для провед. лаборатор. і семінар. занять для студ. спец. 7.05170113 "Технол. у ресторан. госп-ві" ден. та заоч. форм навчання / Л. Я. Семенова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. технол. харч. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7038


 1. Федорець, Марина Семенівна.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. напрямів підготов. 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030601 "Менеджмент" ден. та заоч. форм навчання / М. С. Федорець, В. С. Терещенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. бух. обліку. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7025


 1. Ягмур, Катерина Анатоліївна.

Фінансовий облік [Електронний ресурс] : практикум для студ. напряму підготов. 6.030509 «Облік і аудит» ден. та заоч. форм навчання / К. А. Ягмур, О. С. Панченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. бух. обліку. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7045


Навчально-методичні видання


 1. Азарян, Олена Михайлівна.

Маркетингова політика комунікацій [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. курсової роботи для студ. всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030507 "Маркетинг" / О. М. Азарян, І. Б. Зеніна, О. Б. Барілова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. маркетингу і комерційної справи. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7075


 1. Бігун, Галина Степанівна.

Скульптура та графіка: практикум [Електронний ресурс] : для студ. економічних і торговельних спец. ден. та заоч. форми навчання / Г. С. Бігун, О. І. Мармазова, О. М. Романуха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. українознав. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - ч/зЕД: ЗБЕ7080


 1. Зеніна, Ірина Борисовна.

Основи реклами [Електронний ресурс] : метод. рек. з самост. вивчення І-го зміст. модулю для студ. всіх форм навчання за напрямом підготов. 6.030507 "Маркетинг", спец."Реклама і PR" / І. Б. Зеніна, Д. С. Файвішенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. маркетингу і комерційної справи. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7074


 1. Зеніна, Ірина Борисівна.

Маркетингові комунікації [Електронний ресурс] : зб. тестів для проведення поточного модульного контролю з дисц. "Маркетингові комунікації" для студ. всіх форм навчання спец. 7.050301 "Товарознав. та комерц. діяльність" / І. Б. Зеніна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. маркетингу і комерційної справи. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7076


 1. Казакова, Олена Борисівна.

Маркетинг оптової і роздрібної торгівлі [Електронний ресурс] : зб. тестів для проведення ПМК студ. спец. 7.030507 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навчання / О. Б. Казакова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. маркетинг. і комерц. справи. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7077


 1. Кобзар, Ірина Миколаївна.

Українська мова (за проф. спрямуванням) для студ. напр.підг. 030504 "Економіка підприємства" [Електронний ресурс] : метод. рек. для підготовки та написання реферату / І. М. Кобзар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. українознав. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7072


 1. Колодяжна, Ірина Вікторівна.

Політична економія [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. курсової роботи для студ. напряму підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спец. "Фінанси" заоч. форми навчання / І. В. Колодяжна, К. С. Хаврова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Маріуп. навч.-консульт. центр. - Мариуполь : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7078


 1. Коршунова, Ганна Федорівна.

Технологія галузі [Електронний ресурс] : метод. рек. для проведення ділової гри "Технол. аспекти приготування страв із смаженого м'яса" зі студ. напряму підготов. 6.051701 "Харч. технол. та інж." ден. та заоч. форм навч. / Г. Ф. Коршунова, Л. Я. Семенова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. технол. харч. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7082


 1. Левадний, Олександр Миколайович.

Вдосконалення системи багаторічної спортивної підготовки спортсменів-студентів у настільному тенісі [Електронний ресурс] : метод. рек. для студ. та викладачів / О. М. Левадний ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фізичного виховання. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7081 1. Саржан, Світлана Едмундівна.

Історія України [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для слухачів школи молодого фахівця / С. Е. Саржан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. українознав. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7073


 1. Старічков, Григорій Олександрович.

Лікарський контроль та самоконтроль легкоатлетів [Електронний ресурс] : метод. рек. для студ. і викладачів / Г. О. Старічков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фізичного виховання. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - ч/зЕД: ЗБЕ7079


Дисертації


 1. Костенко, Ганна Петрівна.

Фінансове забеспечення розвитку санаторно-курортних закладів [Електронний ресурс] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Костенко Ганна Петрівна ; наук. кер. Чайковська Ольга Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Бібліогр.: с. 279-307. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2012- 1. Экономика отдельных отраслей непроизводственной сферы - Научные издания. Диссертации – Финансирование ч/зЕД: ЗБЕ7064 1. Соловйова, Оксана Анатоліївна.

Розвиток інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні [Електронний ресурс] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Соловйова Оксана Анатоліївна ; наук. кер. Пуригіна Ольга Георгіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Класичний приватний університет. - Донецьк, 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Бібліогр.: с. 224-243. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2012 - 1. Страхование - Научные издания. Диссертации - Страховые компании - Инвестиционная деятельность – Украина ч/зЕД: ЗБЕ7066


Автореферати дисертацій


 1. Костенко, Ганна Петрівна.

Фінансове забеспечення розвитку санаторно-курортних закладів [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит : [захист дис. 10.04.12] / Костенко Ганна Петрівна ; [наук. кер. Чайковська Ольга Василівна] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2012 - 1. Экономика отдельных отраслей непроизводственной сферы - Научные издания. Авторефераты – Финансирование ч/зЕД: ЗБЕ7063


 1. Соловйова, Оксана Анатоліївна.

Розвиток інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит : [захист дис. 24.04.12] / Соловйова Оксана Анатоліївна ; [наук. кер. Пуригіна Ольга Георгіївна] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. - Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. - Назва з тит. екрана. - Електронна версія друк. публ. 2012 - 1. Страхование - Научные издания. Авторефераты - Страховые компании - Инвестиционная деятельность – Украина ч/зЕД: ЗБЕ7065
Скачати 484.41 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації26.11.2012
Розмір484.41 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх