European credit transfer system icon

European credit transfer system


Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8
повернутися в початок
скачать
Тема 1.1. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС.

Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації. Планування заходів з питань цивільного захисту. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист об’єктів господарювання. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту.


Література:

 1. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 2. Про охорону здоров'я: Закон України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 3. Про пожежну безпеку: Закон України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 4. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 5. ДСТУ 3891-99 “Безпека у надзвичайних ситуаціях”. Київ. Держ. Стандарт. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 6. Закон України “Про цивільну оборону України”. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 7. Положення про цивільну оборону України. Постанова кабміну України від 10.05.1994.-№299. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 8. Закон України “ Про державний матеріальний резерв” від 24.01.97 № 51/97-ВР – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 9. Закон України “ Про правовий режим воєнного стану”. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 10. Закон України “ Про захист людини від інфекційних хвороб”. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 11. Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації”. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 12. Закон України “ Про об’єкти підвищеної небезпеки”. – К.18.01.2001.-№2245- III. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 13. Закон України "Про охорону атмосферного повітря". – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 14. Закон України “ Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13.07.00. №08-III. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 15. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". – К.: Відомості Верховної Ради України, – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 16. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 17. Закон України "Про тваринний світ". – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 18. Закон України "Про екологічну експертизу". – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 19. Закон України “ Про правовий режим надзвичайного стану”. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 20. Закон України “ Про аварійно – рятувальні служби”. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 21. Закон України “ Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 22. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с.

 23. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.

 24. Воробйов О. О., Романів Л. В.. Цивільний захист: навч. посіб. (допов., змін. та адапт. до ESTS) / Воробйов О. О., Романів Л. В. — Чернівці : Книги-XXI, 2008. — 183 с.

 25. Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. "Техногенна та природна небезпека". Т.3."Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та містобудування".Посібник.- К.: КІМ, 2007, 2008.- 636 с.,- 152 с.

 26. Михайлюк Валерій Олександрович. Цивільний захист: Навч. посібник / Український держ. морський технічний ун- т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв : УДМТУ, 2003. Ч. 2 : Надзвичайні ситуації. — Миколаїв : УДМТУ, 2003 - 124с.

 27. Михайлюк Валерій Олександрович. Цивільний захист: Навч. посібник / Український держ. морський технічний ун- т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв : УДМТУ, 2003. Ч. 3 : Цивільна оборона. — Миколаїв : УДМТУ, 2004 - 139с.

 28. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: Центр учбової літератури, 2008.– 158 с.

 29. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. -К., 2008. -286с.

 30. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с.

 31. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник.– К: Знання-Прес, 2007.– 487 с.

 32. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник/ За ред.. проф.. М.О. Біляковича.– К.: Арістей, 2007.– 386 с.


^ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ


Дисципліни за вибором навчального закладу


ЗВІТНІСТЬ БАНКІВ


^ Семестри вивчення

10

Загальний обсяг годин

144

Аудиторні заняття, години

40

^ Види навчання:
Лекції, години

20

Практичні заняття, години

20

Індивідуальні заняття, години

18

^ Самостійна робота, години

86

Курсові завдання

1

Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Банківської справи

^ ЕСТS - кредити

4


Зміст дисципліни

Основи банківської звітності. Фінансова звітність банків. Статистична звітність банків. Податкова звітність банків. Управлінська звітність банків


Література:

 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 № 2121 – ІІІ – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679 - ХІV – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99. - № 996 – ХІV – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 4. Закон України “Про державну статистику в Україні” – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 5. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів" від 23.12.2010 № 994 – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 6. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку" від 24.12.2010 № 1010 – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 7. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)" від 24.12.2010 № 1015 – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 8. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток банку" від 21.02.2011, № 98 – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 9. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" від 25.01.2011 № 41– Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 "Загальні вимоги до бухгалтерської звітності", № 2 "Баланс", № 3 "Звіт про фінансові результати", № 4 "Звіт про рух грошових коштів", № 5 "Звіт про власний капітал", № 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", № 19 "Об’єднання підприємств", № 20 "Консолідована фінансова звітність" – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 11. Правила ведення аналітичного обліку в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 16.06. 2005 №221 – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 12. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 255 – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 13. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджені постановою Правління Національного банку України від 03.09.2007р. № 314 – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 14. Методичні рекомендації щодо організації процесу формування управлінської звітності в банках України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 06.09.2007р. №324 – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 15. Методические рекомендации «О порядке составления и представления кредитными организациями финансовой отчетности» от 17.02.2010 № 24-– Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 16. Галь В.Прозоре формування статистичної звітності – забезпечено // 10 років впровадження МСФЗ в банках: досвід, результати, перспективи. – 2008. – С. 60-61.

 17. Герасименко А. Финансовая отчетность для руководителей и начинающих специалистов. – М.: Альпына Бизнес Букс, 2009. – 436 с.

 18. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітнсіть за міжнародними стандартами: Правктичний посібник. – К.: Лібра, 2004. – 880 с.

 19. Жигайло Г. Відстрочені податки: елементи фінансової звітності // Вісник Національного банку України. - 2007.- № 11.- C. 26-30.

 20. Кандибка О. Роль автоматизованих систем у реформуванні звітності банку // 10 років впровадження МСФЗ в банках: досвід, результати, перспективи. – 2008. – С. 69-71.

 21. Кіндрацька Л.М. Фінансовий та управлінський облік у банках: Підручник. – К.: КНЕУ, 2008. – 816 с.

 22. Кіндрацька Л. Вірю у світлу еру бухгалтерського обліку // 10 років впровадження МСФЗ в банках: досвід, результати, перспективи. – 2008. – С. 76-77.

 23. Контрольный перечень информации, раскрываемый согласно МСФО: // http: // www.ey.com.

 24. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: Навчально-практичний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 258 с.

 25. Міжнародні стандарти фінансової звітності: Офіційні положення, видані станом на 1 січня 2009 р. / Пер. з англ. за ред. С.Ф.Голова. – Том 1. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2009. – 1608 с.

 26. Міжнародні стандарти фінансової звітності: Офіційні положення, видані станом на 1 січня 2009 р. / Пер. з англ. за ред. С.Ф.Голова. – Том 2. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2009. – 1648 с.

 27. Романченко О. Управлінський облік і система управлінської інформації // Вісник Національного банку України. - 2008.- № 15.- C. 15-18.

 28. Савчук Г., Ґедзь Т. Реформа технології надання звітності // 10 років впровадження МСФЗ в банках: досвід, результати, перспективи. – 2008. – С. 72-73.

 29. Сенищ П.М. та ін. Оцінювання фінансових інструментів банків за Міжнародними стандартами фінансової звітності: навч. Посібник / П.М.Сенищ, В.І.Ричаківська, М.Л.Лапішко, Л.П.Снігурська. – К., УБС НБУ, 2009. – 451 с.

 30. Спяк Г. Відображення кредитних операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності банку: методика і практика // Вісник Національного банку України. - 2007.- № 6.- C. 36-38.

 31. Фінансовий облік в банках: навч. пос./ Г.П.Табачук, О.М.Сарахман,Т.М.Бречко.-К.: УБС НБУ, 2009. 423 с.

 32. Фінансовий облік та фінансова звітність у банках: Навч.пос./НБУ; за заг.ред.Г.П.Табачук, О.М.Сарахман.-К.:УБС НБУ, 2007. – 430 с.


^ ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК В БАНКАХ


Семестри вивчення

10

^ Загальний обсяг годин

144

Аудиторні заняття, години

68

Види навчання:
^ Лекції, години

20

Практичні заняття, години

20

Індивідуальні заняття, години

28

^ Самостійна робота, години

76

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Обліку і аудиту

^ ЕСТS - кредити

4


Зміст дисципліни

Теоретичні засади оподаткування банків. Особливості оподаткування прибутку банку. Особливості оподаткування операцій банків податком на додану вартість. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб. Інші податки та податкові збори, що сплачуються банками. Місце податків у системі бухгалтерського обліку і звітності.

Література:

 1. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року N 2456Л/І // Голос України. - 2010. - N 143.

 2. Конституція України від 28.06.1996 / Міністерство юстиції України. – Офіц. вид. − К.: 2006. – 128 с.

 3. Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-ІУ // Відо­мості Верховної Ради України. — 2002. — №38—39. — Ст. 288.

 4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI// Голос України.-2010.-№229-230.

 5. Закон України «Про внесення змін у Податковий кодекс України та деякі інші законодавчі акти України по вдосконаленню деяких норм Податкового кодексу Укураїни» від 07.07.2011р. №3609-ІV// Бухгалтерия, 2011, №33.-С.47-81.

 6. Закон України „Про державну податкову службу в Україні» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 6, ст. 37. Документ 509-12, чинний, остання редакцiя вiд 25.06.2009 - http://zakon.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 листопада 2010 року N 2464Л/І // Урядовий кур'єр. - 2010. - N 156

 8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. - Затверджена Постановою Правління НБУ від від 17.06.2004 р. за № 280. - www.zakon.rada.gov.ua.

 9. Оподаткування банків: навч.посіб./ Сало І.В., Д’яконова І.І., Євченко Н.Г. – Суми : Університетская книга, 2010. – 2008 с.

 10. План рахунків бухгалтерського обліку банків України - затверджений постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р. за № 280. - www.zakon.rada.gov.ua.

 11. Про затвердження Інструкції про податковий кредит. Наказ Державної податкової адміністрації України від 22.09.03 № 442 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 40. – С. 312–325.

 12. Борисов О.И. Роль налогообложения в деятельности банков//Банковское дело.-2005.-№12. – С.56-62

 13. Єфименко Т. І. Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи/ Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2010. – № 12.- С. 3-11.

 14. Кузнєцова Л. В. Вплив податкового регулювання на фінансову діяльність банку // Фінанси України.- 2009. № 10.- C. 86-94.

 15. Лобозинська С. м. Особливості податкового регулювання банківської системи України/ С. М. Лобозинська// Фінанси України- 2010г.- N 11- С.36-47.

 16. Петровська Н. В. Особливості оподаткування банківських операцій податком на прибуток підприємств// Економічна теорія - 2010г. -N 1- С.13-16.

 17. Чернявська Я. І. Чинники, що впливають на оподаткування в Україні // Економіка. Фінанси. Право.- 2009. № 6.- C. 20-21.

 18. Журавльова Н. Доходи з податку на прибуток.//Бухгалтерський тиждень.- 2011р. - №17 – С.15-22.

 19. Індюхова Я. Розподіл вхідного ПДВ відповідно до вимог Податкового кодексу.// Бухгалтерський тиждень.- 2011р. - №17 – С.34-40.

 20. Облік та аудит у банках: Навч.пос./ за ред. О.Г. Коренєвої, Н.Г. Слав’янської. - Суми:в-во «Унівеситетська книга», 2007. – 493 с.

 21. Тимченко О. М. Ефективність податкового аудиту в Україні // Економіка та держава. – 2009. – № 3. – С. 19–22.


ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ (в аналізі та аудиті)


Семестри вивчення

10

^ Загальний обсяг годин

108

Аудиторні заняття, години

40

Види навчання:
^ Лекції, години

10

Практичні заняття, години

10

Індивідуальні заняття, години

20

^ Самостійна робота, години

68

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Інформаційних технологій

^ ЕСТS - кредити

3


Зміст дисципліни

Визначення дисципліни «Дослідження операцій в аналізі та аудиті» як наукового напрямку. Предмет та завдання дисципліни. Основні методи дослідження фінансових операцій. Основні методи оцінювання впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на результат фінансово-господарчої операції. Застосування вибіркових методів в аудиті. Ризики аудиторської діяльності. Моделювання банкрутства підприємств. Моделі управління запасами. Основні методи прогнозування економічних процесів та їх використання для розв’язання задач аналізу та аудиту.


Література:

 1. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

 2. Берегова Г.І., Сидоренко А.Ю. Економіко-математичне моделювання: Навч.посібник /За заг.ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С.Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2007. – 148 с.

 3. Буланов Г.С. Математичні методи дослідження операцій.- Краматорськ: 2005.– 183 с.

 4. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – Київ: Видавничий центр „Академія”, 2001. – 320 с.

 5. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. – М.: Наука, 1980. – 208 с.

 6. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Моделювання економіки: Навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. – К: КНЕУ, 2005. – 306 с.

 7. Власов М.П. Моделирование экономических процессов / М.П. Власов, П.Д.Шимко.– Ростов н/Д: «Феникс», 2005. – 409с. : ил.

 8. Гетманцев В.Д. Лінійна алгебра і лінійне програмування.: Навч. посібник. - Київ: „Либідь”, 2001. – 256 с.

 9. Глушик В.С. Математичне програмування. Львів: ЛКА. 2005. – 238 с.

 10. Грицюк С.Н. Математические методы и модели в экономике: Учебник / С.Н. Грицюк, Е.В. Мирзоева, В.В. Лысенко – Ростов н/Д: «Феникс», 2007, с.: ил. (Высшее образование).

 11. Джексон М., Стонтон М. Финансовое моделирование в Ехсе1.:М.: Изд. дом. «Вильямс», 2006.352с.

 12. Зайченко Ю.П. Исследование операций. – К.: Вища школа, 1988.– 552 с.

 13. Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 407 с.

 14. Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Мельник П.В. Моделювання фінансів: Монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 224 с.

 15. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математические методы и модели для магистрантов экономики: Учебное пособие. – СПб.:Питер, 2006.– 496 с.

 16. Ларіонов Ю.І., Марченко Л.С., Хажмурадов М.А. Дослідження операцій: Навчальний посібник. – Харків.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 352 с.

 17. Маркин Ю.П. Математические методы и модели в экономике: Учеб.пособие / Ю.П. Маркин. – М.: Высш.шк., 2007. – 422 с.

 18. Математичні методи дослідження операцій / В.П. Лавренчук та ін. – Чернівці: Рута. 2005. – 351 с.

 19. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. – М.: Наука, 1970. – 708 с.

 20. Пелих А.С. Экономико-математические методы и модели в управлении производством / А.С. Пелих, Л.Л. Терехов, Л.А. Терехова. – Ростов н/Д: «Феникс», 2005. – 248 с. – (высшее образование).

 21. Орлова И.В, Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: Учеб.пособие. – М.: Вузовский учебник – 2007. – 365 с.

 22. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: Підручник для студентів вузів. – Харків: Гриф, 2002. – 580 с.

 23. Четыркин Е.М., Васильева Н.Е. Выборочные методы в аудите. – М.:Дело, 2003. – 144 с.

 24. Юферева О.Д. Экономико-математические методы и модели: Сб.задач / О.Д. Юферева. – Мн.: БГЭУ, 2002. – 103с.

 25. Суриков В.И. Модель рационального поведения налогоплательщика.// Экономика и математические методы.-2007.-Т.43. №2.-С.3-11

 26. Левский В., Янсонс В. Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок.//Системні дослідження та інформаційні технології.-2007. -№2.-С. 87-92.

 27. Зайченко Ю.П. Есфандиярфард М. Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределённости.// Системні дослідження та інформаційні технології.-2008.-№2.-С. 59-77.

 28. Піскунов О. В. Аналіз та оцінка фінансових ризиків діяльності малих підприємств. // Фінанси України.-2007.-№8.-С.119-127.

 29. Гребенікова О.В. Дискриминантні моделі діагностики неплатоспро-можності українських підприємств машинобудівної галузі.// Фінанси України.-2007.-№12.-С.129-137.

 30. Засадна Х.О., Шурпенкова Р.К. Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С: Бухгалтерія 7.7.: навч. посібник. - К.: УБС НБУ, 2009. - 237 с.


^ МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ


Семестри вивчення

9

^ Загальний обсяг годин

72

Аудиторні заняття, години

28

Види навчання:
^ Лекції, години

6

Практичні заняття, години

8

Індивідуальні заняття, години

14

^ Самостійна робота, години

44

Курсові завдання

-

Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Соціально-гуманітарних дисциплін

^ ЕСТS - кредити

2


Зміст дисципліни

Сутність наукового пізнання та наукового дослідження. Предмет дисципліни. Основи методології наукових досліджень. Вибір, систематизація та використання головних методів дослідження. Джерела інформації та сучасні методи їх збирання та оброблення. Вибір напрямку наукового дослідження та головні етапи його проведення. Методика підготовки, оформлення та захисту магістерських робіт. Зміст та напрямки науково-дослідної та науково-педагогічної роботи магістра. Економічна ефективність наукового дослідження. Прикладне спрямування і практична реалізація результатів наукового пошуку. Загальні положення права інтелектуальної власності. Основні правові інститути. Авторське право та суміжні права. Право промислової власності (патентне право).


Література:

Методологія наукових досліджень


 1. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукової діяльності: Навчальний посібник.-К.:Кондор, 2005.-192 с.

 2. Технологія соціально-економічних наукових досліджень (схеми та приклади): Навчальний посібник/Укладач Дороніна М.С.–Харків.: ВД “ІНЖЕК”, 2007.– 120с.

 3. Шубіна С.В. Методологія наукових досліджень. Опорний конспект лекцій. - Харків: ХІБС УБС НБУ, 2008.- 52 с.

 4. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень.- К.:Вища школа, 2005.- 271 с.

 5. Державний стандарт України ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.

 6. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи: Збірник нормативних документів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації.–К.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. 2005. –86 с.

 7. Прадід Ю.Ф. Кандидатська дисертація: 150 запитань і відповідей. – Сімферополь: Таврія-Плюс, 2005. – 85 с.

 8. Эхо Ю. Письменные работы в вузах. Практическое руководство для всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации. – 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 137 с.

 9. Економічна наука: проблеми логіки, методології, класифікації. Єременко В. // Економіка України, 2005, № 12, с. 52 – 53.

 10. Гончарова Н. П. Наука и инновационный бизнес // Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 2.- C. 154-167.

 11. Данилишин Б., Чижова В. Науково-інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України // Економіка України.- 2007.- № 3.- C. 4-11.

 12. Левшин М. Різновекторна модельованість навчального матеріалу в контексті здійснення особистісно орієнтованого підходу // Вища освіта в Україні.- 2006.- № 1.- C. 13-17.- Бібліогр.: с. 17.

 13. Кулик Є. Дидактична характеристика процесу самоосвіти // Вища освіта в Україні.- 2007.- № 1.- C. 102-107.- Бібліогр.: с. 107.

 14. Невмержицький О. Педагогічні технології - зваби і загрози // Вища освіта в Україні.- 2006.- № 1.- C. 97-101.- Бібліогр.: с. 101.

 15. Заборотько В.Р. Самоосвіта і сучасність: проблеми, вимоги, прогнози // Статистика України.- 2007.- № 9.- C. 35-42- Бібліогр.: с. 42.

 16. Самородова Н.М., Шубіна С.В. Контролінг як складова внутрішнього аудиту на підприємстві // «Культура народов Причерноморья» № 133, 2008г. Межвузовский центр «Крым», С. 219-221.

 17. Троповський В.В., Моркля О. М. Фінансовий аспект наукових розробок та їх впровадження у виробничу сферу// Фінанси України.- 2008.- № 3.- C. 18-25.

 18. Горохов В.Г., Розин В.М. Введение в философию науки и техники. - М.: Знамя, 2010. – 237 с.

 19. Петрушенко В.І. Философія: Курс лекцій. – К.: Каравела, Львів: „Новий світ-2000”, 2010. – 448с.

 20. Поппер К. Логика и рост научного знания.- М.: Прогресс, 2010. – 605 с.

 21. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» / авт.-уклад. Дікань Л.В., Самородова Н.М., Шубіна С.В., Лєгостаєва О.О. – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2010. – 49, [1] с.

 22. Шубіна С.В., Юрченко В.П. Теоретичні підходи до системи аналізу та управління виробничими запасами підприємства // «Управління розвитком» (м. Харків., ХНЄУ). – 2010 .- № 2 (78). - С. 125-128.

 23. Шубіна С.В., Лєгостаєва О.О. Роль стратегического анализа в процессе принятия управленческих решений // «Бізнес информ», № 1¢2010г. – С. 126-130.

 24. Самородова Н.М., Шубіна С.В., Безязична І.В. Грошові потоки як один з основних елементів дослідження в системі аналізу та управління підприємством / Н.М. Самородова, С.В. Шубіна, І.В. Безязична // Вісник УБС НБУ ( м. Київ). – 2010.- № 1 (7). - С. 70 – 75.

 25. Тридід О. М., Шубіна С.В. Науково-дослідна складова як головний елемент підготовки творчо обдарованої молоді за магістерською програмою «Облік і аудит підприємницької діяльності» // Новий колегіум. 2010. № 1-2. С.44 - 51.

 26. 12. Шубіна С.В. Методологія наукових досліджень: навчально-методичний посібник до самостійної та індивідуальної роботи студентів зі спеціальностей „фінанси”, „облік і аудит”, „банківська справа” освітньо - кваліфікаційного рівня „ магістр”. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010. - 109 с.


залишити коментар
Сторінка6/8
Дата конвертації26.11.2012
Розмір2.03 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх