Програма навчальної дисципліни суспільно-географічна термінологія (шифр І назва навчальної дисципліни) icon

Програма навчальної дисципліни суспільно-географічна термінологія (шифр І назва навчальної дисципліни)


Схожі
Робоча програма навчальної дисципліни німецька класична філософія (шифр І назва навчальної...
Програма навчальної дисципліни філософія (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки...
Програма навчальної дисципліни математичні методи в суспільній географії (шифр І назва...
Програма навчальної дисципліни інженерна екологія (шифр І назва навчальної дисципліни)...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни)...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни)...
Робоча програма навчальної дисципліни за вибором студентів «менеджмент»...
Програма навчальної дисципліни історія світової літератури Антична література...
Програма дисципліни “ Історія української літератури (Давня українська література І література...
Робоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни...
Робоча програма чисельні методи для студентів (назва навчальної дисципліни)...
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни “ Промислова електроніка (за кредитно-модульною...Загрузка...
скачатьЛьвівський національний університет імені Івана Франка

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра економічної і соціальної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

. Мамчур З. І.

“______”_______________20___ р.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Суспільно-географічна термінологія

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 6.040104 Географія .

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)______________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету _____Географічного__

Форма

навчання

Курс

СеместрЗагальний

обсяг

(год.)Всього

аудит.

(год.)


у тому числі (год.):


Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові проекти (роботи), (шт.)
Залік

(сем.)Екзамен

(сем.)ЛекціїЛабораторні

Прак тичні

Денна

3

5

108

54

3618

54

22

ВечірняЗаочнаЕкстернат

Львів – 2011

Навчальна програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО ____________ напряму ____6.040104 Географія_______

(шифр, назва)

варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності ___________________

(шифр, назва)

Навчальна програма складена ____ канд. геогр. наук, доц. Влах М.Р.___________________

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)


Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії


Протокол № 1 від “ 31 ” серпня 2011 р.


Завідувач кафедри економічної і соціальної географії .


“____”_______________ 20___ р ______________ Шаблій О. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено Вченою радою географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 1 від “20” вересня 2011 р.


“___”______________20__ р. Голова ______________ Біланюк В. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)


^

1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ


Мета: оволодіти знаннями з суспільно-географічної термінології, засвоїти методику створення поняттєво-термінологічних систем.

Завдання: ознайомитися з науково-теоретичними засадами курсу, особливостями поняттєво-термінологічних систем об’єктів, процесів, структур у суспільній географії .

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: особливості становлення і розвитку суспільно-географічної термінології.

вміти: створювати поняттєво-термінологічні системи з окремих суспільно-географічних напрямків.


2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Лекційний курс


Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

форма навчання

денна

1

1. науково-теоретичні засади курсу “суспільно-географічна термінологія”


18

2

2. Поняттєво-термінологічна система “суспільна географія”


18


Денна форма навчання

Змістовий модуль 1. науково-теоретичні засади курсу “суспільно-географічна термінологія”

Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання курсу “Суспільно-географічна термінологія”.

Тема 2. Науково-теоретичні засади термінотворення.

Тема 3. Історія становлення українського географічного термінознавства.

Тема 4. Поняттєво-термінологічна система “Географічні об’єкти”.

Тема 5. Поняттєво-термінологічна система “Географічні відношення”.

Тема 6. Поняттєво-термінологічна система “Географічні зв’язки”.

Тема 7. Поняттєво-термінологічна система “Географічні процеси”.

Тема 8. Поняттєво-термінологічна система “Географічні структури”.

Тема 9. Поняттєво-термінологічні інтерсистеми.


Змістовий модуль 2. Поняттєво-термінологічна система “суспільна географія”

Тема 10. Об’єкти дослідження суспільної географії.

Тема 11. Суспільно-географічні симплекси.

Тема 12. Суспільно-географічні відношення.

Тема 13. Суспільно-географічні процеси.

Тема 14. Поняття компонентно-функціональної структури господарства.

Тема 15. Поняття національного господарського комплексу.

Тема 16. Поняття територіальної організації суспільства.

Тема 17. Поняття територіально-функціональної структури господарства.

Тема 18. Головні проблеми сучасного розвитку суспільно-географічної термінології.

Тема 19. Поняттєво-термінологічні системи у студентській науковій роботі (за тематикою курсових робіт).


^ 2.2. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

^ 2.3. Семінарські заняття
з/п

Назва теми

Кількість

годин

Денна форма

Заочна форма

1

Головні методологічні принципи термінотворення

22

Історія становлення української суспільно-географічної термінології

23

Поняттєво-термінологічна система “територіальна організація суспільства”

24

Головні проблеми української суспільно-географічної термінології

2


Разом

8

^ 2.4. Практичні заняттяз/п

Назва теми

Кількість

годин

Денна форма

Заочна форма

1

Поняттєво-термінологічні системи у студентській науковій роботі

(за тематикою курсових робіт)

10


Разом

10

^ 2.5. Самостійна робота студента
з/п

Назва теми

Кількість

годинденна форма

заочна форма

1

Підготовка до аудиторних занять.

27
2

Самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни.

27Разом

54


^ 2.6 Індивідуальне навчально-дослідне завдання


Загальна тема “Поняттєво-термінологічні системи (за тематикою курсових робіт)”. Виконується у формі реферату обсягом до 15 ст. Реферат писаний на листках формату А4. Поля: зверху, знизу, справа – 2 см, зліва – 2,5 см. Обов’язково наявність списку використаної літератури (як мінімум 15 позицій).

Орієнтовна структура завдання.

1. Виконати логіко-графічні схеми поняттєво-термінологічних систем, які використовує студент під час виконання курсової роботи.

2. Укласти словник суспільно-географічних термінів, що стосуються об’єкта маґістерського дослідження.


^ 3. Методичне забезпечення

1. Влах М. Р. Програма і методичні рекомендації з курсу “Соціально-економіко-географічна термінологія”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 20 с.


^ 3.1. Рекомендована література


Базова

 1. Алаев Э. Б. Экономико-географическая терминология. М., 1977.

 2. Алаев Э. Б. Социально-економическая география: Понятийно-терминологический словарь. М., 1983.

 3. Голіков А.П., Чорномаз П.О., Казакова Н.А. Словник-довідник суспільно-географічних термінів. Харків, 2001.

 4. Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до соціальної географії: Навч. посібн. К., 2000.

 5. Панько Т.І. , Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручн. Львів, 1994.

 6. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. К., 1996.

 7. Проблеми української термінології: Вісн. держ. ун-ту “Львівська політехніка”. 2000. № 402.

 8. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: Навч. посібн. Одеса, 2001.

 9. Топчієв О.Г. Терміни і поняття в економічній географії. К., 1982. ⁄⁄ Укр. геогр. енциклопедія. У 3 т. К., 1989–1993.

 10. Шаблій О. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. Львів, 2001.


Допоміжна

 1. Анісімова Г., Влах М. Понятійно-термінологічний словник із курсів “Географія населення з основами етнографії”, “Демографія” та “Геоурбаністика”. Львів, 1999.

 2. Барков А.С. Словник-довідник з фізичної географії. К., 1950.

 3. Верхратський І. Початки про уложення номенклатури і термінології природописної народної. Львів, 1864–1879.

 4. Вовк Х.В. Студії з української етнографії і антропології. К., 1995.

 5. Дубняк К. Стан і завдання української географічної термінології // Зап. Укр. наук.-досл. ін-ту географії та картографії. 1928. Вип. 1.

 6. Краткая географическая энциклопедия: В 5 т. М., 1960–1965.

 7. Купчинський О.А. Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. Львів, 1985.

 8. Купчинський О.А. Найдавніші слов’янські топоніми України як джерело історико-географічних досліджень. Львів, 1981.

 9. Марусенко Т.А. Материалы к словарю украинских географических апеллятивов. Полесье: Лингвистика. Археология. Топонимика. М., 1968.

 10. Моделирование территориально-производственных комплексов: методология, теория, метод / Под ред. А.Т. Ващенко. – Львов, 1981.

 11. Мороз С.А., Онопрієнко В.І., Бортник С.Ю. Методологія географічної науки. К., 1997.

 12. Огієнко І. Історія української граматичної термінології // Зап. Укр. наук. т-ва в Києві. 1908. Кн. 1.

 13. Основные понятия экономической географии. М., 1973.

 14. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки / Й.Ф. Андерш, С.А. Воробйова, М.В. Кравченко та ін. К., 1994.

 15. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В.В. Гейченко, В.М. Завірюхіна, О.О. Зеленюк та ін. К., 1998.

 16. Рудницький С. Начерк географічної термінольогії ⁄⁄ Фрагмент німецько-українського словника географічних термінів: Зб. МПЛС НТШ. Т. 12. 1908. С.1–151.

 17. Рудницький С. Причинок до географічної термінольогії. Вступ // Зб. МПЛС НТШ. 1913 Т. 15. Вип. 2.

 18. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. М., 1973.

 19. Словарь української мови / Упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Грінченко: У 4 т. К., 1996–1997.

 20. Словник української мови. У 11 т. К., 1970–1980.

 21. Словник української мови XVI – першої половини XVII ст./ За ред. Д.Гринчишина. Львів. Вип. 1-6. 1994–1999.

 22. Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. У 2 т. К., 1977, 1978.

 23. Смирнов А.М. О системах экономико-географических понятий. Труды Одесс. ун-та, 1955, № 145. С.17–26.

 24. Соціально-економічна географія світу /За ред. С.П. Кузика. Тернопіль, 1998.

 25. Толстой Н.И. Славянская географическая терминология: Семасиологические этюды. М., 1969.

 26. Тутковський П.А. Словник геологічної термінології (проект). К., 1923.

 27. Холодний Г. До історії організації термінологічної справи на Україні // Вісн. Ін-ту укр. наук. мови. 1928. № 1.

 28. Шаблій О.І. Міжгалузеві територіальні системи: проблеми методології і теорії. Львів, 1976.

Інформаційні ресурси


 1. Вікіпедія — вільна енциклопедія. Термінологія // www.uk.wikipedia.org

 2. Українське термінологічне товариство // www. lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Ukrterm.htm

 3. Бібліотека Гринчука. Проблеми української термінології http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/2047.html

 4. Лабораторія наукового перекладу. Українські термінологічні словники довоєнного періоду в бібліотеках Києва та Львова // http://www.ua-pereklad.org/ua/theory/termslovn/^ 4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Шкала оцінювання

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

А

90 – 100

Відмінно


В

81-89

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

Задовільно

Е

51-60

Достатньо
0–50

Не зараховано


^ Розподіл балів, що присвоюється студентамПоточне тестування та самостійна робота

Залік

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Інди-ві-дуа-льне

зав-дання

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

пись-

мове опиту-вання

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Т19

пись-

мове опиту-вання

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

11

50

100^ 5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


1. Поточна перевірка виконання студентами практичних робіт.

2. Перевірка конспектування студентами лекційних занять.

3. Оцінювання відповідей студентів на семінарських заняттях у формі підготовки доповідей за темою заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань.

4. Написання студентами поточних письмових тестових завдань за змістовними модулями.

5. Виконання та захист студентами індивідуального завдання за темою курсу.


Автор доц. Влах М.Р.

Скачати 153.61 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації26.11.2012
Розмір153.61 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх