Робоча програма з дисципліни: Введення в спеціальність статус дисципліни: вибіркова для студентів галузі 0501 icon

Робоча програма з дисципліни: Введення в спеціальність статус дисципліни: вибіркова для студентів галузі 0501


Схожі
Робоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни...
Робоча програма здисципліни «Страхові послуги» Статус дисципліни вибіркова Для спеціальності...
Робоча програма з дисципліни: Логіка статус дисципліни: нормативна для студентів: ІІ курсу...
Навчально-методичний комплекс дисципліни Філософська пропедевтика для студентів філософського...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 соціально-політичні...
Робоча програма навчальної дисципліни німецька класична філософія (шифр І назва навчальної...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни)...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки Протокол №...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни)...
Робоча програма з дисципліни “Релігієзнавство статус дисципліни: нормативна напрям підготовки:...
Навчальна програма (типова) „ Оптоелектронні елементи зв'язку статус дисципліни в ибіркова для...Загрузка...
скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інформаційних технологій


Рег. №____________ Затверджую

Перший проректор

__________ Ф.Б. Рогальський

______” ____________200__р.


Робоча програма


з дисципліни: Введення в спеціальність

статус дисципліни: вибіркова


для студентів галузі 0501


напряму підготовки 6.050103 ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

спеціальності ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ

факультету кібернетики


Курс І

семестр І


^ Денна форма навчання Заочна форма навчанняЛекції

18

Лекції

2

Практичні заняття

9

Практичні заняття

2

Лабораторні заняття

27

Лабораторні заняття

6

Самостійна робота

54

Самостійна робота

98

Всього годин

108

Всього годин

108

Кредити ECTS 3


^ Реферат І семестр

Залік І семестр


Укладачі: д.т.н., професор Ходаков В.Є.

асистент Зарубова Т.А.


Херсон – 2009 р.

Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження КМСОНП у ХНТУ.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри інформаційних технологій.


Протокол № 8 від „ 03 лютого 200 9 р.

Завідувач кафедри проф., д.т.н. ___________________________ Ходаков В.Є.


Координатор КМСОНП Бараненко Р.В.


Схвалено методичною радою факультету кібернетики.


Протокол № 4 від „ 18 лютого 200 9 р.

Голова доц., к.і.н. ____________________________ Кругла Н.А.


1. Мета і задачі дисципліни


1.1. Мета дисципліни


Метою викладання дисципліни є надання студентам загального уявлення про зміст комп’ютерних наук, про проблеми та труднощі досліджень, пов’язаних з розробкою та використанням математичних моделей, методів, обчислювальної техніки (комп’ютерів) в бізнесі, економіці, народному господарстві, управлінні, показати зміст творчої діяльності майбутнього фахівця з комп’ютерних наук.

Основними завданнями дисципліни є:

 • знайомство з історією розвитку обчислювальної техніки, інформатики в світі та в нашій країні;

 • вивчення базових понять про інформацію, інформаційні технології, штучний інтелект;

 • знайомство з математичними моделями та моделюванням складних систем;

 • ознайомлення з процесами автоматизації та програмування, методами розробки алгоритмів і програм;

 • ознайомлення з мовами програмування, поколінням мов програмування;

 • знайомство з операційними системами, їх еволюцією, з послідовністю роботи операційної системи;

 • вивчення базових понять та положень про ПК, системи та мережі, як локальні, так і глобальні, про принципи роботи глобальної мережі Internet;

 • ознайомлення з теорією прийняття рішень.


^ 1.2. Основні знання, які здобувають студенти при вивченні дисципліни


У результаті вивчення дисципліни спеціалісти повинні знати:

 • історію розвитку обчислювальної техніки, інформатики (перш за все у нашій державі);

 • базові поняття про інформацію, інформаційні ресурси, інформаційні технології;

 • основи математичних моделей та математичного моделювання складних систем;

 • процеси алгоритмізації та програмування, методи розробки алгоритмів та програм;

 • основні положення та складові частини мов програмування, покоління мов програмування;

 • еволюцію операційних систем, стисло складові частини операційних систем;

 • основні складові частини ПК, систем та мереж;

 • основні поняття теорії прийняття рішень.


^ 1.3. Основні уміння, які здобувають студенти при вивченні дисципліни


При вивченні дисципліни студенти повинні вміти:

 • застосовувати свої знання про історію розвитку обчислювальної техніки в повсякденній діяльності;

 • застосовувати базові поняття про інформацію та інформатику, інформаційні технології при розробці автоматизованих систем;

 • розробляти процеси алгоритмізації для різноманітних об’єктів;

 • використовувати мови програмування для розробки різноманітних пакетів прикладних програм;

 • працювати з різноманітними операційними системами;

 • працювати з будь-якими мовами програмування;

 • використовувати здобуті знання при розробці автоматизованих систем.


^ 1.4. Перелік дисциплін, на яких базується дана дисципліна


Вивчення даної дисципліни базується на знаннях, отриманих до цього у середній вищий школі та початкових знань з:

– вищої математики;

– фізики;

– інформатики.


^ 2. Структура дисципліни


Таблиця 1

Шифр спеціаль­ності

Форма навчан­ня

Курс

Семестр

Всьо­го годин

В тому числі

Контроль

лекцій

практичних

лабораторних

самостій­них

залік

іспит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6. 050103

денна

І

І

108

18

9

27

54

+
6. 050103

заочна

І

І

108

2

2

6

98

+
Всього по спеціальності:

216

20

11

33

152

^ 3. Розподіл навчального часу по темах в тематичному плані


Таблиця 2

Теми

Кількість годин

Всього

Лекцій

Практичних (семінарсь-ких) занять

Лабораторних занять

Самостійна робота

1

2

3

4

5

6

Змістовий модуль 1. Математичні моделі та основи програмування

1. Історія обчислювальної техніки.

13

2

2

3

6

2. Інформація, інформатика, інформа-ційні технології.

16

2

2

6

6

3. Математичні моделі і моделювання.

12

2

0

2

8

4. Алгоритмізація та програмування.

14

4

0

2

8

Змістовий модуль 2. Математичні, програмні та апаратні методи взаємодії з ПК

1. Мови програмування.

14

2

2

4

6

2. Операційні системи.

14

2

2

4

6

3. ПК, системи та мережі.

17

2

1

6

8

4. Теорія прийняття рішень

8

2

0

-

6

Разом

108

18

9

27

54^ 4. Зміст дисципліни


Таблиця 3

№ навча­льного тижня

Найменування лекцій, лабораторних і практичних занять, їх короткий зміст

Обсяг, годин

Форми контролю / максимальна кількість балів

Лекції

Практичні

Лабора-торні

Самос-тійні

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1. Математичні моделі та основи програмування

1

Лекція 1. Вступ. Мета і задачі курсу. Історія розвитку обчис-лювальних пристроїв. Історія розвитку ЕОМ в Україні. Творець інформатики в Україні.

2

-

-

2

Діалог

1

^ Лабораторне заняття 1. Інструкція з техніки безпеки. Загальні положення. Апаратне та програмне забезпечення комп’ютера.

-

-

2

2

Захист лабораторної роботи, опитування на ПК/2

2

^ Лабораторне заняття 2. Інтерфейс користувача. Типи та види операційних систем. Операційна система Windows. Основні операції над об’єктами. Панель управління.

-

-

2

2

Захист лабораторної роботи, опитування на ПК/2

3

Лекція 2. Основні поняття і визначення. Інформаційні ресурси, інформаційні технології. Штучний інтелект. Інформаційне суспільство.

2

-

-

2

Діалог

1

2

3

4

5

6

7

3

^ Лабораторне заняття 3. Вікно програми Microsoft Word. Операції з документами. Форматування тексту.

-

-

2

2

Захист лабораторної роботи, опитування на ПК/2

3

Практичне заняття 1. Вступне заняття. Історія розвитку ЕОМ. Типи та призначення комп’юте-рів. Принцип побудови комп’ютерів. Периферійні та внутрішні пристрої комп’юте-рів: центральний процесор, оперативна пам’ять, пристрої збереження інформації, прист-рої вводу/виводу.

-

2

-

2

Захист практичної роботи/2

4

^ Лабораторне заняття 4. Оформлення сторінок документу Microsoft Word. Друк документів. Графічні об’єкти. Таблиці.

-

-

2

2

Захист лабораторної роботи, опитування на ПК/2

5

Лекція 3. Моделі. ЕОМ в моделюванні. Побудова математичної моделі. Аналіз моделі.

2

-

-

2

Діалог

6

^ Лабораторне заняття 6. Робота з вікнами Microsoft Excel. Робота з базами даних. Побудова діаграм. Друк таблиць. Поняття абсолютної та відносної адреси.

-

-

2

2

Захист лабораторної роботи, опитування на ПК/2

7

^ Лабораторне заняття 7. Історія Internet. Структура Internet. Організація передачі даних в Internet. Протоколи мережі Internet. Технологія WWW. Поняття DNS. Поняття домену. Структура серверу доменних імен.

-

-

2

2

Захист лабораторної роботи, опитування на ПК/2

7

Практичне заняття 2. Основи інформатики. Визначення термінів «інформація», «інформаційні процеси». Отримання, обробка інформації. Технічні пристрої зберігання інформації. Кодування інформації. Одиниці виміру інформації. Формати файлів. Системи числення.

-

2

-

2

Захист практичної роботи/2

9

Лекція 4. Покоління мов програмування. Стисла характеристика мов програмування. Об’єктно-орієнтоване програмування.

2

-

-

2

Діалог

1

2

3

4

5

6

7

9

^ Лабораторне заняття 8. Електрона пошта. Передача файлів FTP. Термінальний доступ TelNet.

-

-

2

2

Захист лабораторної роботи, опитування на ПК/2

^ Контроль за змістовим модулем 1

8

Змістовий модуль 2. Математичні, програмні та апаратні методи взаємодії з ПК

10

^ Лабораторне заняття 9. Система телеконференцій UseNet. Система пошуку в Internet. Дистанційне навчання.

-

-

2

2

Захист лабораторної роботи, опитування на ПК/2

11

Лекція 5. Декларативне програ-мування. Еволюція операційних систем.

2

-

-

2

Діалог

11

^ Лабораторне заняття 10. Браузери. Робота с Microsoft Internet Explorer. Поштові програми. Робота з Microsoft Outlook Express.

-

-

2

2

Захист лабораторної роботи, опитування на ПК/2

11

Практичне заняття 3. Програмний принцип управління комп’ютером.

-

2

-

2

Захист практичної роботи/2

12

Лекція 6. Мережеві операційні системи. Операційні системи DOS, UNIX, Windows, Linux.

2

-

-

2

Діалог

13

^ Лабораторне заняття 11. Пошукові системи. Пошукові машини. Принцип організації пошуку в Internet.

-

-

2

2

Захист лабораторної роботи, опитування на ПК/2

14

Лекція 7. ЕОМ. Принципи фон-Неймана. Команди ЕОМ. Архітектурні особливості. Персональні ЕОМ.

2

-

-

2

Діалог

15

^ Лабораторне заняття 12. Історія розвитку пошукових машин. Система UseNet. Система Archie. Система Gopher.

-

-

2

2

Захист лабораторної роботи, опитування на ПК/2

15

Практичне заняття 4. Доповідь за індивідуальною темою реферату.

-

3

-

2

Захист практичної роботи/2

16

Лекція 8. Системи. Мережі. Топології мереж.

2

-

-

2

Діалог

16

^ Лабораторне заняття 13. Система Veronica. Система WAIS. Система WWW.

-

-

2

2

Захист лабораторної роботи, опитування на ПК/2

1

2

3

4

5

6

7

17

Лекція 9. Теорія прийняття рішень. Два підходи прийняття рішень. Альтернативи, Оцінка альтернатив. Вибір. Стратегії.

2

-

-

2

Діалог

17

^ Лабораторне заняття 14. Програмування в Internet. Мова тегів HTML. Web-дизайн. Створення особистого сайту.

-

-

1

4

Захист лабораторної роботи, опитування на ПК/2

^ Контроль за змістовим модулем 2

8

ВСЬОГО

18

9

27

54

50^ 5. Самостійна та індивідуальна робота студента

Таблиця 4

Види самостійної та індивідуальної роботи.

Реко-мендо-вана літера-тура

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1

2

3

4

5

I. Обов’язкові

Змістовий модуль 1 (24 години)

1. Підготовка до лабораторного заняття 1. Українська історія обчислювальної техніки

[1]

[2]

[12]

[13]

1 тиждень

Захист лабораторної роботи

Оцінка входить до 2 балів, отриманих при захисті роботи

2. Підготовка до лабораторного заняття 2. Світова історія обчислювальної техніки: від рахівниць до сучасного ЕОМ.

[1]

[2]

[12]

[18]

2 тиждень

Захист лабораторної роботи

Оцінка входить до 2 балів, отриманих при захисті роботи

3. Підготовка до лабораторного заняття 3. Історія комп'ютерної науки й техніки в Україні. Перша ЕОМ академіка Лебедєва.

[1]

[2]

[12]

[13]

[18]

3 тиждень

Захист лабораторної роботи

Оцінка входить до 2 балів, отриманих при захисті роботи

4. Підготовка до практичного заняття 1. Доповідь на тему «Комп’ютер – універсальна інформаційна машина».

[1]

[7]

[10]

[18]

3 тиждень

Захист практичної роботи

Оцінка входить до 2 балів, отриманих при захисті роботи

5. Підготовка до лабораторного заняття 4. В.М. Глушков - засновник інформатики в Україні. Основні дати життя й діяльності. Внесок в розвиток комп’ютеробудування.

[1]

[2]

[13]

[18]

4 тиждень

Захист лабораторної роботи

Оцінка входить до 2 балів, отриманих при захисті роботи

6. Підготовка до лабораторного заняття 5. Засновники програмування в Україні. Засновники промислової схемотехніки.

[1]

[2]

[13]

[18]

5 тиждень

Захист лабораторної роботи

Оцінка входить до 2 балів, отриманих при захисті роботи

1

2

3

4

5

7. Підготовка до лабораторного заняття 6. Мікроелектроніка в Україні.

[1]

[2]

[13]

[18]

6 тиждень

Захист лабораторної роботи

Оцінка входить до 2 балів, отриманих при захисті роботи

8. Підготовка до лабораторного заняття 7. Історія архітектури комп'ютерів. Тенденції розвит-ку комп’ютеро-будування.

[1]

[12]

[13]

[18]

7 тиждень

Захист лабораторної роботи

Оцінка входить до 2 балів, отриманих при захисті роботи

9. Підготовка до практичного заняття 2. Доповідь на тему «Основні поняття інформатики».

[1]

[7]

[10]

[14]

7 тиждень

Захист практичної роботи

Оцінка входить до 2 балів, отриманих при захисті роботи

10. Підготовка до лаборатор-ного заняття 8. Магістрально-модульний принцип побудови комп'ютера.

[1]

[3]

[14]

[18]

9 тиждень

Захист лабораторної роботи

Оцінка входить до 2 балів, отриманих при захисті роботи

^ Змістовий модуль 2 ( 30 годин)

11. Підготовка до лаборатор-ного заняття 9. Інформаційні процеси.

[1]

[7]

[8]

[14]

10 тиждень

Захист лабораторної роботи

Оцінка входить до 2 балів, отриманих при захисті роботи

12. Підготовка до лаборатор-ного заняття 10. Інформаційна діяльність людини.

[1]

[7]

[8]

[10]

11 тиждень

Захист лабораторної роботи

Оцінка входить до 2 балів, отриманих при захисті роботи

13. Підготовка до практичного заняття 3. Доповідь на тему «Програмний принцип управління комп’ютером».

[1]

[3]

[14]

[18]

11 тиждень

Захист практичної роботи

Оцінка входить до 2 балів, отриманих при захисті роботи

14. Підготовка до лаборатор-ного заняття 11. 8-на та 16-на системи числення.

[1]

[7]

[8]

[10]

13 тиждень

Захист лабораторної роботи

Оцінка входить до 2 балів, отриманих при захисті роботи

15. Підготовка до лабораторного заняття 12. Кодування інформації.

[1]

[7]

[8]

[10]

15 тиждень

Захист лабораторної роботи

Оцінка входить до 2 балів, отриманих при захисті роботи

16. Підготовка до практичного заняття 4. Підготовка до вис-тупу з доповіддю за індиві-дуальною темою реферату.

[1]-[20]

15 тиждень

Захист практичної роботи

Оцінка входить до 2 балів, отриманих при захисті роботи

17. Підготовка до лабораторного заняття 13. Основні типи пакетів прикладних програм.

[1]

[5]

[9]

[11]

16 тиждень

Захист лабораторної роботи

Оцінка входить до 2 балів, отриманих при захисті роботи

18. Підготовка до лаборатор-ного заняття 14. Мови програ-мування. Основи безпомил-кового програмування.

[1]

[5]

[11]

[18]

17 тиждень

Захист лабораторної роботи

Оцінка входить до 2 балів, отриманих при захисті роботи

^ II. Альтернативні

1. Презентації матеріалів за темами.

-//-

-//-

Презентація

3

1

2

3

4

5

2. Виступ з доповіддю за додатковою темою дисципліни, на лабораторному занятті, конференції, науковому семінарі, олімпіаді та ін.

-//-

-//-

Текст доповіді

8

1

2

3

4

5

3. Підготовка статті, роботи на конкурс та ін.

-//-

-//-

Стаття

8

4. Активна робота під час лекцій, практичних занять, консультацій та інше

Конспект лекцій, основна та додаткова література згідно робочої програми

-//-
1

^ Всього балів за СРС

20 балів


6. Реферат


Реферат виконується згідно методичних рекомендацій до оформлення рефератів з дисципліни «Введення в спеціальність». В таблиці 5 приведені форми контролю та графік виконання роботи з рівномірним розподілом часу виконання роботи протягом семестру.

Таблиця 5

Вид навчання

№ тижня з початку навчального року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Реферат10%30%
50%80%100%

Доповідь


^ 7. Контроль знань студентів денної форми навчання

Таблиця 6

Розподіл балів, що присвоюється студенту, з дисципліни

№ п/п

Вид роботи

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Сума балів

1.

Виконання та захист лабораторних робіт

7*2=14

7*2=14

28

2.

Захист практичних робіт

2*2=4

2*2=4

8

4.

Реферат

0

40

40

5.

Доповідь за темою реферата

0

8

8

6.

Модульна контрольна робота

1*8

1*8

16

Всього

100

Можливі варіанти розподілу балів

Аудиторна робота – лекції, лабораторне та практичне заняття

Реферат

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

кількість балів

28

24

48

100

Таблиця 7

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ЕСТS


Оцінка в балах

Оцінка

за національною

шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТSОцінка

Пояснення

1

2

3

4

90-100

Відмінно

А

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

80-89

Добре

В

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

66-79
С

Добре

(в загальному вірне виконання

з певною кількістю суттєвих

помилок)

56-65

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

50-55
Е

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)


25-49

НезадовільноНезадовільно

(з можливістю повторного складання)

1-24
F

Незадовільно

(з обов'язковим повторним курсом)


Залікову оцінку за національною шкалою «зараховано» та за шкалою ECTS (А, В, С, D, E) студент отримує, якщо виконав усі види робіт, що встановлені робочою програмою (отримав за них позитивну оцінку); та набрав більше 50 балів на протязі вивчення дисципліни. Позитивна оцінка ставиться, якщо студент отримав більше 50% від максимальної кількості балів за окремий вид навчальної роботи (контрольні роботи, захист практичних робіт, самостійна та індивідуальна робота).


Відповідність кількості балів оцінці у національній шкалі

Таблиця 8

Кількість балів

Кількість балів

Кількість балів

Оцінка за нац.. шкалою

модуль 1

модуль 2

за поточний ПМК
30-29

30-29

60-57

відмінно

28-22

28-22

56-54

добре

21-16

21-16

53-31

задовільно

15 і менше

15 і менше

30 і менше

незадовільно

Якщо робота виконана не в встановленні терміни (без поважної причини), то з поточної оцінки знімається до 20 відсотків балів від максимально можливих.

^ 8. Робота студентів заочної форми навчання


8.1. Структура дисципліни

Таблиця 9

Шифр спеціаль­ності

Форма навчан­ня

Курс

Се­местр

Всьо­го годин

В тому числі

Контроль

лек­цій

практичних

лабора­торних

самостій­них

залік

іспит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6.050103

заочна

І

І

108

2

2

6

98

+

^ 8.2. Теми оглядових лекцій дисципліни

Таблиця 10

№ п/п

Найменування лекцій, їх короткий зміст

Обсяг, годин

Форми контролю

Лекції

Самостійна робота

1.

Вступ. Основні поняття і визначення. Історія обчислювальної техніки. Мови програмування. Операційні системи.

2

4

Діалог^ 8.3. Теми лабораторних занять дисципліни

Таблиця 11

№ п/п

Найменування лабораторних занять, їх короткий зміст

Обсяг, годин

Форми контролю

Практичні заняття

Самостійна робота

1.

Інструкція з техніки безпеки. Загальні положення. Апаратне та програмне забезпечення. Інтерфейс користувача. Операційна система Windows. Основні операції над об’єктами. Панель управління.

2

6

Опитування на ПК. Звіт.

2.

Вікно програми Microsoft Word. Операції з документами. Форматування тексту. Оформлення сторінок документу Microsoft Word. Друк документів. Графічні об’єкти.

2

4

Опитування на ПК. Звіт.

3.

Загальні відомості Microsoft Excel. Робота з формулами. Операції з елементами таблиці. Формат даних. Робота з вікнами Microsoft Excel. Робота з базами даних. Створення діаграм. Друк таблиць.

2

6

Опитування на ПК. Звіт.^ 8.4. Теми практичних занять дисципліни

Таблиця 12

№ п/п

Найменування практичних занять, їх короткий зміст

Обсяг, годин

Форми контролю

Практичні заняття

Самостійна робота

1.

Історія розвитку ЕОМ. Основи інформатики. Визначення основних термінів. Одиниці виміру інформації. Системи числення. Архітектура ПК. Програмне забезпечення ПК.

2

8

Опитування.


^ 8.5. Самостійна робота студентів

Таблиця 13

№ п/п

Теми самостійної роботи

Найменування тем, що винесені на самостійне вивчення

Години

Рекомендована література

1.

Українська історія обчислювальної техніки

8

[1],[2],[12],[13]

2.

Світова історія обчислювальної техніки: від рахунків до сучасного ЕОМ.

8

[1],[2],[12],[18]

3.

Історія комп'ютерної науки й техніки в Україні. Перша ЕОМ академіка Лебедєва.

6

[1],[2],[12],[13],[18]

4.

В.М. Глушков - засновник інформатики в Україні. Основні дати життя й діяльності.

8

[1],[2],[13],[18]

7.

Історія архітектури комп'ютерів. Тенденції розвитку комп’ютеробудування.

6

[1],[12],[13],[18]

8.

Магістрально-модульний принцип побудови комп'ютера.

6

[1],[3],[14],[18]

9.

Інформаційні процеси.

8

[1],[7],[8],[10]

11.

8-на та 16-на системи числення.

8

[1],[7],[8],[10]

13.

Основні типи пакетів прикладних програм.

6

[1],[5],[9],[11]

14.

Мови програмування. Основи безпомилкового програмування.

6

[1],[5],[11],[18]


^ 8.6. Контроль знань студентів заочної форми навчання


Можливі форми контролю:

 • опитування на ПК;

 • перевірка індивідуальних завдань;

 • доповідь;

 • реферат.^ 9. Методичне забезпечення дисципліни


Таблиця 14

№ п/п

Назва підручника (посібника), автор, видавництво, рік видання

Кількість примірників

На кафедрі

У бібліотеці

1

2

3

4

Основна

1.

Ходаков В.Є., Пилипенко М.В., Соколова Н.А. Вступ до компьютерних наук: Навчальний посібник/ За ред. Ходакова В.Є. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.

1

100

2.

Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах. К.: Фирма "КИТ", ПТОО "А.С.К.", 1995,–384 с., ил.

ЕВ

1

3.

Рудометов Е., Рудометов В. Архитектура ПК, комплектующие, мультимедиа. – Питер, 2000.

ЕВ

-

4.

Холмогоров В. Поиск в Интернете и сервисы Яндекс. — СПб.: Питер, 2006. — 123 с: ил.

ЕВ

-

5.

Уоррен Генри С. Алгоритмические трюки для программистов.: Пер. с англ. – Издательский дом «Вильямс», 2003. – 288с.: ил. – Парал. тит. англ.

ЕВ

-

6.

Грин Д. Кнут Д. Математические методы анализа алгоритмов. –М.: Мир, 1987, – 120 с.: ил.

ЕВ

1

7.

Фролов Г.Д., Кузнецов Э.И. Элементы информатики. — М.: Высшая школа, 1989.

ЕВ

1

8.

Каймин В. А. и др. Основы информатики и вычислительной техники. — М.: Просвещение, 1989.

ЕВ

1

9.

Ландо С.К. Алгоритмика. Методическое пособие. — М.: Дрофа, 1997.

ЕВ

1

10.

Кушниренко А.Г. и др. Информатика. — М.: Дрофа, 1998.

ЕВ

-

Додаткова

11.

Вонг Уоллес. Основы программирования для "чайников".: Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. — 336 с. : ил. — Парал. тит. англ.

ЕВ

-

12.

Винер Н. Мое отношение к кибернетике. Ее прошлое и будущее. М.: Советское радио, 1969. – 24 с.

ЕВ

1

13.

Малиновский Б.Н. Очерки по истории компьютерной науки и техники Украины. – К.: "Феникс", 1998. - 452 с.

ЕВ

1

14.

Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С. Информатика. // Большая советская энциклопедия, 3-е изд., т. 10. М.: Советская энциклопедия, 1972.

ЕВ

1

Методичні рекомендації

15.

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Вступ до спеціальності»/ Ходаков В.Є., Зарубова Т.А., Херсон, - ХНТУ, 2007 – ст. 117

2

-

1

2

3

4

16.

Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни «Вступ до спеціальності». Ч.1/ Ходаков В.Є., Зарубова Т.А., Херсон, - ХНТУ, 2007 – ст. 111

2

-

17.

Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни «Вступ до спеціальності». Ч.2/ Ходаков В.Є., Зарубова Т.А., Херсон, - ХНТУ, 2007 – ст. 84

2

-Скачати 371.18 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації25.11.2012
Розмір371.18 Kb.
ТипРеферат, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх