Освіти І науки, молоді та спорту України icon

Освіти І науки, молоді та спорту України


Схожі
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ...
Методичні рекомендації щодо викладання дисциплін художньо-естетичного циклу в 2012...
Н. К. Жолобок,,30 грудня 2009року...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет...
Міністерство освіти І науки...
Містять теоретичні відомості про організацію начального процесу з напряму «Програмна інженерія»...
Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни...
Міністерство освіти І науки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4
скачать


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


3228 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання магістерської роботи


для студентів спеціальності

8.05050201 “Технології машинобудування”
усіх форм навчанняСуми

Сумський державний університет

2012


Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 8.05050201 “Технології машинобудування” / укладачі: Д. В. Криворучко, В. Г. Євтухов. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 63 с.


Кафедра технології машинобудування, верстатів та інструментів
Зміст

С.вступ …………………………………………………….

5

1^ . МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ……………………………..

7

2. підготовка до ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКої

РОБоТи …………………………………………………...

9

2.1. Вибір тематики магістерської роботи …………..

9

2.2. Обов'язки магістранта ……………………………

12

2.3. Обов'язки керівника магістерської роботи……...

13

3. зміст та структура магістерської

роботи …...........................................................................

14

3.1. Титульний аркуш ………………………………...

15

3.2. Завдання на магістерську роботу ……………......

15

3.3. Реферат …………………………………………....

15

3.4. Зміст ……………………………………………….

16

3.5 Перелік умовних позначень, символів,

скорочень і термінів ……………………………………...

16

3.6. Вступ до магістерської роботи та його

композиція ….......................................................................

16

3.7. Основна частина магістерської роботи …………

22

3.8. Висновки ………………………………………….

27

3.9. Перелік посилань ……………………………........

28

3.10. Додатки .................................................................

29

4. основні рекомендації до виконання

магістерської роботи ..............................................

30

4.1. Рекомендації щодо організації виконання

магістерської роботи ..........................................................

30

4.2. Рекомендації щодо літературного оформлення магістерської роботи...........................................................

32

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКої

РОБоТи ...............................................................................

38

5.1. Загальні вимоги до оформлення ...........................

38

5.2. Нумерація структурних елементів роботи ..........

39

5.3. Оформлення ілюстрацій ........................................

40

5.4. Оформлення таблиць .............................................

41

5.5. Оформлення переліку ............................................

42

5.6. Оформлення формул ..............................................

43

5.7. Оформлення приміток та виносок ........................

44

5.8. Оформлення посилань на літературу ...................

45

5.9. Оформлення додатків ............................................

46

5.10. Оформлення графічних матеріалів, що

виносяться на захист ……………………………………..

47

6. підготовка до захисту та захист

магістерської роботи ..............................................

48

6.1. Завершальна стадія виконання магістерської роботи ..................................................................................

48

6.2. Рецензування магістерської роботи .....................

49

6.3. Захист магістерської роботи .................................

50

6.4. Захист магістерської роботи іноземною мовою ..

53

Додаток А. Приклад оформлення бланка завдання на магістерську роботу ...........................................................

55

Додаток Б. Приклад оформлення титульного аркуша магістерської роботи ..........................................................

57

Додаток В. Приклади оформлення бібліографічного опису в переліку посилань .................................................

58

Додаток Г. Приклад оформлення титульного аркуша реферату до магістерської роботи, що захищається

іноземною мовою ................................................................

62


вступ


^ Магістерська робота – це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" (далі магістранта), яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі.

Магістерська робота як самостійне навчально-наукове дослідження повинна виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки магістранта, його здатність застосовувати одержані знання під час вирішення конкретних проблем, його схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження. Магістерська робота – це самостійна і творча робота магістранта, у якій він комплексно використовує знання, отримані в процесі навчання.

До захисту магістерських робіт допускаються магістранти, які виконали всі вимоги навчального плану, пройшли і захистили переддипломну практику, подали в установлений термін магістерську роботу і позитивні відгуки на неї від керівника та рецензента.

Магістерська робота має комплексний характер і пов'язана з використанням набутих магістрантом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін. Нею передбачено систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, виробничих та інших завдань.

До магістерських робіт ставлять такі основні вимоги:

 • актуальність теми, відповідність її сучасному стану машинобудування та перспективам його розвитку, практичним завданням відповідної сфери;

 • вивчення та критичний аналіз монографічних і періодичних видань з теми;

 • вивчення та характеристика історії досліджуваної проблеми та її сучасного стану, а також передового досвіду роботи у відповідній галузі;

 • чітка характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис та аналіз проведених автором досліджень;

 • обов’язкова наявність елементів наукової новизни;

 • узагальнення результатів, їх обґрунтування, висновки та практичні рекомендації.

Дані методичні вказівки встановлюють загальні вимоги до тематики, структури, обсягу й оформлення магістерських робіт, а також порядок рецензування і проведення їх захисту.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ виконання
^ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИМагістерська робота являє собою закінчену теоретичну або експериментальну науково-дослідну роботу, пов’язану з вирішенням актуальних завдань, обумовлених особливостями підготовки зі спеціальності технології машинобудування.

Магістерська робота має бути результатом закінченого наукового дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно вирішувати наукові завдання, що мають теоретичне й практичне значення. На підставі її захисту магістранту присвоюється кваліфікація магістра з технологій машинобудування та видається державний диплом установленого зразка.

Виконання магістерської роботи повинне здійснюватися переважно за конкретними матеріалами кафедри, підприємства або організації, що вибрана для дослідження, є базою практики, і виходити з реальних завдань вирішення важливої проблеми щодо технології механічного оброблення деталей та складання машин.

Метою виконання магістерської роботи є виявлення рівня теоретичної підготовки магістрантів та перевірки їх готовності до самостійної науково-дослідної та практичної роботи у галузі машинобудування.

У процесі підготовки і захисту магістерської роботи магістрант має продемонструвати:

 • уміння проводити системний аналіз відомих підходів і пропонувати нові шляхи до вирішення проблеми;

 • володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у процесі роботи;

 • здатність до наукового аналізу отриманих результатів і розроблення висновків та положень, уміння аргументовано їх захищати;

 • уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності;

 • володіння сучасними інформаційними технологіями при проведенні досліджень та оформленні атестаційної роботи.

Зміст магістерської роботи передбачає:

 • формулювання наукової (науково-технічної) проблеми, визначення об’єкта, предмета та мети дослідження, аналіз стану вирішення проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження;

 • аналіз можливих методів та методик досліджень, обґрунтований вибір (розроблення) методу (методики) дослідження або апаратурного забезпечення;

 • науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується в процесі дослідження;

 • подання отриманих результатів та оцінку їхнього теоретичного, прикладного чи науково-методичного значення;

 • перевірку можливостей практичного використання отриманих результатів;

 • апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів на винахід, корисну модель, промисловий зразок та інше або відповідних заявок, доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня) або публікацій у наукових журналах і збірниках з обов’язковими результатами їх рецензування.

^ 2. підготовка до ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКої РОБоТи


Магістерську роботу доцільно виконувати у такій послідовності: вибір теми, з'ясування об'єкта і предмета дослідження, складання попереднього плану роботи, виявлення і підбір літератури з теми та її вивчення, визначення мети і завдань дослідження, написання вступу, методик дослідження, викладення теорії і проведення теоретичного та/або експериментального дослідження, практична апробація та аналіз результатів дослідження, формулювання висновків і рекомендацій, оформлення переліку посилань та додатків. Потім здійснюються літературне й технічне оформлення роботи, її рецензування, підготовка до захисту і захист магістерської роботи.

Виконання магістерської роботи організується відповідно до графіка, затвердженого кафедрою та наказом ректора. Процес роботи над дослідженням поділяється на три основні етапи:

 • підготовчий;

 • етап роботи над змістом;

 • завершальний етап.

Підготовчий етап починається з вибору теми магістерської роботи, осмислення, обґрунтування та складання попереднього плану роботи.


^ 2.1. Вибір тематики магістерської роботи


Випусковою кафедрою за спеціальністю встановлено порядок, відповідно до якого магістрант разом з керівником зобов'язаний визначити тему магістерської роботи протягом 9-го семестру навчання, тому що саме у цей період випускова кафедра робить закріплення за магістрантами керівників робіт серед викладачів кафедри (штатних та сумісників).

Магістрант вибирає тему відповідно до наукових інтересів і особистих здібностей. Від правильного вибору теми значною мірою залежить успіх роботи магістранта. Тому на даний етап підготовки магістерської роботи слід звернути досить серйозну увагу.

При розробленні теми магістрант повинен виявити максимум особистої творчості та ініціативи. Пріоритетними вважаються реальні теми, тобто ті, що пропонуються за запитами кафедри, підприємств і організацій, які приймають випускників за контрактом на роботу.

Попередній перелік тем пропонується кафедрою. Якщо в переліку запропонованих тем немає теми, що цікавить магістранта, то він самостійно може запропонувати тематику магістерської роботи, попередньо обґрунтувавши свій вибір.

Насамперед тема магістерської роботи повинна бути певною мірою знайома магістранту і може бути науковим розвитком курсової роботи і відрізнятися від неї більшою визначеністю, широтою охоплення питань, а головне – глибиною розкриття та вирішення поставлених у ній наукових й практичних проблем.

Вибираючи тему магістерської роботи, магістранту слід зупинитися на таких моментах:

 • наскільки актуальна на сьогодні ця тема дослідження;

 • наскільки точно відображає обрана тема та об'єкт дослідження його наукові та професійні інтереси;

 • чи збігається обраний напрям дослідження з напрямами науково-дослідної роботи випускової кафедри та науковими проблемами, що вирішуються в межах СумДУ;

 • чи є замовлення та запити підприємств на вибрану тему дослідження;

 • чи має він доступ до необхідної науково-технічної інформації щодо обраного об'єкта дослідження;

 • які є у нього власні напрацювання за обраною темою магістерської роботи тощо.

Магістрантам заочної форми навчання найкраще обирати такі теми магістерських робіт, виконання яких дозволяє використовувати матеріали підприємств, на яких вони працюють. При цьому магістерська робота є прямим результатом удосконалення кваліфікації працівника, а запропоновані і розроблені ним заходи щодо вирішення проблем з питань механічного оброблення та складання того чи іншого пристосування або вузла можуть знайти практичне застосування на конкретному підприємстві (установі, організації) будь-якої форми власності. Як об’єкт дослідження магістрант заочної форми може взяти технологічний процес деталі, що була закріплена за ним у випускній роботі бакалавра.

Найважливішим критерієм правильності вибору теми є її актуальність. Вона визначається місцем магістерської роботи серед найбільш важливих проблем науки з різання матеріалів та технології машинобудування, її значенням для підготовки висококваліфікованих фахівців з технології машинобудування, здатних швидко реагувати на всі проблеми, що виникають при технологічній підготовці та супроводженні виробництва на підприємствах різних форм власності та приймати оптимальні рішення щодо вирішення цих проблем.

Після вибору теми магістрант узгоджує її з майбутнім науковим керівником та керівництвом кафедри.

Назва магістерської роботи повинна відповідати обраній спеціальності та суті наукової проблеми, яка буде вирішуватися в ній, вказувати на мету магістерського дослідження і його завершеність.

У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Необхідно уникати назв, що починаються зі слів “Дослідження питання...”, “Дослідження деяких шляхів...”, “Деякі питання...”, “Матеріали до вивчення...”, “До питання...” тощо, в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

До початку переддипломної практики випускова кафедра на своєму засіданні затверджує теми магістерських робіт, які увійдуть в подальшому до проекту наказу ректора про закріплення тем, призначення керівників і консультантів з відповідних питань (у разі необхідності). Консультанти з відповідних питань призначаються наказом ректора з професорсько-викладацького складу університету, а також із кваліфікованих фахівців підприємств і організацій одночасно із закріпленням тем магістерських робіт і призначенням керівників.

Підставою для виконання магістерської роботи є завдання, підписане виконавцем, керівником і затверджене завідувачем кафедри. Приклад бланка завдання магістерської роботи наведено у додатку А.

Завдання видається магістранту до початку переддипломної практики й остаточно затверджується після її закінчення. Тема магістерської роботи, що записана на титульному аркуші роботи й у завданні, повинна точно відповідати темі, зазначеній у наказі.


^ 2.2. Обов'язки магістранта


Магістрант зобов'язаний:

– перед початком переддипломної практики одержати завдання на магістерську роботу;

– після одержання завдання разом із керівником розробити графік виконання магістерської роботи. Графік виконання роботи наведений у додатку А, зворотний бік;

– у перший день переддипломної практики прибути на підприємство (організацію), де він повинен у повному обсязі виконати всі завдання, передбачені переддипломною практикою, та у встановлений термін здати звіт про виконану на даному етапі роботу;

– у процесі виконання магістерської роботи у встановлені кафедрою терміни звітувати про виконану роботу перед своїм керівником. При цьому керівник робить позначку в календарному графіку про виконання того чи іншого етапу магістерської роботи, а у випадку відставання від графіка відзначає причини цього;

– не пізніше ніж за 3 дні до призначеного кафедрою терміну захисту магістерської роботи підготувати її остаточний варіант, підписати його у консультантів та наукового керівника, отримати його відгук та подати для затвердження завідувачеві випускової кафедри та зовнішнього рецензування.

Рекомендації та зауваження наукового керівника магістрант повинен сприймати творчо. На свій розсуд він може до них дослухатися або ні, але необхідно мати на увазі, що відповідальність за теоретично та методологічно правильне розроблення і висвітлення теми, якість змісту і оформлення магістерської роботи повністю лежить як на ньому, так і на керівникові.

Порушення термінів виконання магістерської роботи без поважних причин є підставою для можливого перенесення захисту роботи на наступний рік.


^ 2.3. Обов'язки керівника магістерської роботи


Керівник магістерської роботи зобов’язаний:

1. Надавати допомогу: у виборі теми; розробленні плану (змісту) магістерської роботи; доборі літератури; розробленні методології та методів дослідження; проведенні теоретичних та експериментальних досліджень тощо.

2. Задавати магістранту стратегічний напрямок у розробленні питань магістерської роботи, сприяти в проведенні аналізу та систематизації вихідних даних. Рекомендувати магістранту основну і додаткову літературу та інші джерела за темою магістерської роботи.

3. Вчасно видати магістранту затверджене завдання.

4. До початку роботи ознайомити магістранта з обов'язковими вимогами до магістерської роботи.

5. Розробити разом з магістрантом та затвердити план-графік виконання магістерської роботи.

6. Не менше двох разів на тиждень проводити консультації у спеціально призначений час як у процесі переддипломної практики, так і в період виконання роботи.

7. Фіксувати ступінь готовності роботи і відзначати відповідність обсягу виконаної роботи календарному плану-графіку. У разі виявлення невідповідності інформувати випускову кафедру про суттєве відхилення від нього та причини.

8. Перевірити готову магістерську роботу і якщо вона виконана відповідно до вимог, підписати підписану магістрантом і консультантами роботу і разом зі своїм відгуком представити на випускову кафедру для захисту.


^ 3. зміст та структура магістерської

роботи


Магістерська робота має строго визначену структуру. Її структура повинна відображати логічну послідовність викладення матеріалу і відповідати завданню. Магістерська робота повинна містити такі основні структурні елементи, розміщені в певній послідовності:

– титульний аркуш;

– завдання;

– 3 реферати (українською, російською та англійською або іншою іноземною мовами);

– зміст;

– перелік скорочень та умовних позначень;

– вступ;

– розділи основної частини;

– висновки та рекомендації;

– список використаних джерел;

– додатки.

Магістерська робота має свою специфіку, її деталі завжди потрібно узгоджувати з науковим керівником. Зміст та структура кожного з елементів магістерської роботи наведені далі.

Обсяг роботи без списку використаних джерел та додатків повинен складати у комп`ютерному наборі до 3 друкарських аркушів (близько 70 сторінок машинописного тексту): вступ – до 5 стор., висновки – 3–4 стор., розділ 1 (аналітичний огляд літературних джерел) – до 10 стор.

Примітка. Відповідно до Наказу №969/922/216 МОНМС України від 21.10.2010 з 2011 року магістерська робота обов’язково повинна мати розділ "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" обсягом 10-15 стор. Завдання за цим розділом видається і перевіряється консультантом з охорони праці.


^ 3.1. Титульний аркуш


Титульний аркуш є першою сторінкою магістерської роботи і містить основні дані про магістерську роботу, її автора та наукового керівника. Титульний аркуш заповнюється за чітко визначеною формою. Бланк титульного аркуша наведено в додатку Б.


^ 3.2. Завдання на магістерську роботу


Завдання розміщують безпосередньо після титульного аркуша. У завданні, яке в обов'язковому порядку видається на магістерську роботу на початку процесу її виконання, зазначаються тема роботи, терміни її виконання, перелік текстового і графічного матеріалу, прізвища і посади керівника роботи, консультантів і т. д. Завдання оформляється на спеціальних бланках кафедри, виданих керівником магістерської роботи. Форма бланку завдання наведена в додатку А.


3.3. Реферат


Реферат призначений для інформування про основну сутність (основні результати) роботи. Він повинен бути коротким, інформативним і містити відомості, що дозволяють зрозуміти сутність всієї магістерської роботи. Реферат розміщується безпосередньо за завданням.

Реферат виконується українською і російською мовами та основною іноземною мовою, якою студент складав вступний іспит. Реферат кожною мовою виконується з нової сторінки та не повинен бути більше 500 слів (не перевищувати 1 сторінку).

Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг роботи, кількість частин роботи, кількість рисунків, таблиць, додатків, кількість джерел у списку використаних посилань (усі відомості приводять включаючи дані додатків);

– мету роботи;

– об'єкт та предмет дослідження;

– методи дослідження;

– стислий зміст усіх розділів роботи;

– перелік ключових слів.

Ключові слова являють собою словосполучення, за якими можна розкрити сутність роботи. Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.


3.4. Зміст


Зміст подають на початку магістерської роботи після реферату. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, які мають заголовки, зокрема вступу, розділів, загальних висновків, переліку посилань, додатків та ін.

Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті роботи. Скорочувати або давати їх за іншою редакцією, послідовністю і підпорядкованістю порівняно із заголовками в тексті, не можна.

Заголовки необхідно розмістити один під одним. Заголовок кожного наступного ступеня зміщують на три – п'ять знаків праворуч стосовно заголовка попереднього.


^ 3.5. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів


Якщо в роботі магістра вжиті маловідомі скорочення, специфічна термінологія, позначення і таке інше, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується після ЗМІСТУ перед ВСТУПОМ. Незалежно від цього при першій появі цих елементів у тексті магістерської роботи наводять їх розшифрування.


^ 3.6. Вступ до магістерської роботи та його композиція


Вступ доцільно писати після того, як зібрано матеріал та визначено зміст основної частини магістерської роботи. У вступі обґрунтовуються актуальність теми, що вивчається, її практична значущість; визначаються об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилося, наукова новизна та практична значущість роботи, апробація результатів роботи.

^ Актуальність теми – це важливість, суттєве значення, відповідність теми дослідження сучасним потребам певної галузі науки та перспективам її розвитку, практичним завданням відповідної сфери діяльності. Обґрунтування актуальності вибраної теми магістерської роботи свідчить про те, як автор уміє вибирати важливу для теорії й практики тему, як розуміє й оцінює її щодо сучасної і соціальної значущості. Актуальність теми характеризує наукову зрілість і професійну підготовленість магістранта.

Висвітлення актуальності повинно бути небагатослівним. Достатньо в межах однієї сторінки коротко викласти:

– сутність проблеми дослідження;

– соціальну, економічну та технічну значущість проблеми дослідження, вирішення якої має важливе народногосподарське та соціально-культурне значення в умовах України;

– вирішення конкретних часткових питань, які сприяють якісним змінам у науці чи виробництві;

– доцільність роботи, її відмінність від відомих методів розв'язання проблеми.

При обґрунтуванні актуальності теми зазначають стан її розроблення. Для цього складається стислий огляд літературних джерел, який підсумовує, що саме ця тема ще недостатньо вивчена (розкрита лише частково, не в тому аспекті) і тому потребує подальшого розроблення. Закінчити огляд необхідно коротким висновком про ступінь висвітленості в літературі основних аспектів теми.

Після обґрунтування актуальності теми магістерської роботи у вступі висвітлюються об'єкт, предмет, мета та завдання дослідження. При з’ясуванні об'єкта, предмета і мети дослідження необхідно зважати на те, що між ними і темою магістерської роботи є системні логічні зв'язки. Об'єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка є джерелом необхідної для дослідника інформації. Предмет дослідження – це тільки ті суттєві зв'язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет дослідження є вужчим, ніж об'єкт.

Визначаючи об'єкт, необхідно знайти відповідь на запитання: що розглядається? Разом з тим предмет визначає аспект розгляду, дає уявлення про зміст розгляду об'єкта дослідження, про те, які нові відношення, властивості, аспекти і функції об'єкта розкриваються. Іншими словами, об’єктом є те, що досліджується. А предметом – те, що в цьому об'єкті має наукове пояснення.

Мета дослідження –це кінцевий результат, на який спрямоване дослідження. Вона повинна бути пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також зі шляхами його досягнення. Кінцевий результат дослідження передбачає вирішення магістрантом проблемної ситуації, яка відображає суперечність між типовим станом об'єкта дослідження в реальній практиці і вимогами суспільства до його більш ефективного функціонування. Кінцевий результат відображає очікуваний від виконання позитивний ефект, який формулюється двоступенево: перша частина – у вигляді суспільної корисності; друга – у вигляді конкретної користі, віднесеної до основного предмета дослідження. Формулюючи мету, не слід вживати слова "дослідження...", "вивчення...", оскільки вони вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначити завдання дослідження, які можуть містити такі складові:

– вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної проблеми дослідження (наприклад, виявлення сутності понять, явищ, процесів, подальше вдосконалення їх вивчення, розроблення ознак, рівнів функціонування, критеріїв ефективності, принципів та умов застосування тощо);

– всебічне вивчення практики вирішення даної проблеми, виявлення її типового стану, недоліків і труднощів, їхніх причин, типових особливостей передового досвіду; таке вивчення дає змогу уточнити, перевірити дані, опубліковані у спеціальних неперіодичних і періодичних виданнях, підняти їх на рівень наукових фактів, обґрунтованих у процесі спеціального дослідження;

– обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної проблеми;

– практична апробація запропонованої системи заходів щодо відповідності її критеріям оптимальності, тобто досягнення максимально важливих у відповідних умовах результатів вирішення цієї проблеми при певних затратах часу і зусиль;

– розроблення методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання результатів дослідження у практиці роботи відповідних установ (організацій).

Завдання дослідження не повинні бути глобальними, такими, що претендують стати темами окремих магістерських робіт. Вони повинні "працювати" на мету роботи. Не слід захоплюватись їх кількістю, це призводить до громіздкості роботи й неповного їх вирішення. Необхідно ставити як прикладні, так і теоретичні завдання.

Завдання дослідження формулюються у формі переліку дій: "вивчити...", "проаналізувати...", "встановити...", "з'ясувати...", "обґрунтувати..." та ін. Формулювати завдання слід якомога ретельніше, оскільки опис їх вирішення становитиме зміст розділів і підрозділів магістерської роботи. Це важливо і тому, що назви таких розділів мають відповідати конкретним завданням і результатам дослідження.

Про досягнення мети слід зазначити у висновках до магістерської роботи, про вирішення конкретних завдань необхідно засвідчити висновками до відповідних розділів дослідження.

Якщо мета і завдання дослідження сформульовані неточно, це свідчить про недостатнє осмислення магістрантом головної мети, якої він прагне досягти.

Далі у вступі до магістерської роботи визначаються методи дослідження. У найбільш загальному розумінні метод – це шлях, спосіб досягнення поставленої мети і завдань дослідження. Він відповідає на запитання: як пізнавати?

Загальні методи наукового пізнання умовно поділяють на три великі групи:

– методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент);

– методи, що використовуються як на емпіричному, так і на теоретичному рівнях дослідження (абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання та ін.);

– методи або методологія, що використовуються на теоре­тичному рівні дослідження (сходження від абстрактного до конкретного, системний, структурно-логічний підхід).

У магістерській роботі часто застосовують метод критичного аналізу наукової і методичної літератури, практичного досвіду, як того потребує рівень методики і техніки дослідження.

За ознакою способу реалізації розрізняють логіко-аналітичні, візуальні та експериментальні методи. Візуальні, або графічні, методи – графи, схеми, діаграми, картограми та ін. дають змогу отримати синтезоване уявлення про досліджуваний об'єкт і водночас наочно показати його складові, їхню питому вагу, причинно-наслідкові зв'язки, інтенсивність розподілу компонентів у заданому обсязі. Ці методи тісно пов'язані з комп'ютерними технологіями.

При написанні магістерської роботи доцільно використовувати математичні методи, у тому числі числові методи моделювання об’єктів та процесів. Математичний апарат теорії ймовірностей та статистики дає можливість ефективно спланувати та обробити дані експериментального дослідження. 3D-моделювання елементів конструкцій дозволяє виконати геометричний аналіз конструкцій на стадії їх проектування. Викладаючи методи дослідження, необхідно зазначати, для розв’язання яких саме завдань роботи використовувався той чи інший метод.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Подають коротку анотацію нових наукових положень (рішень), запропонованих здобувачем особисто. Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку).

Кожне наукове положення чітко формулюють, відокремлюючи його основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни. Сформульоване наукове положення повинне читатися і сприйматися легко й однозначно (без нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його сутність, деталей та уточнень). У жодному випадку не можна вдаватися до викладення наукового положення у вигляді анотації, коли просто констатують, що в роботі зроблено те й інше, а сутність і новизну із написаного виявити неможливо. Подання наукових положень у вигляді анотацій є найбільш поширеною помилкою магістрантів при викладенні загальної характеристики роботи.

^ Практичне значення одержаних результатів. У роботі, що має теоретичне значення, необхідно подати відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в роботі, що має прикладне значення, – відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації, як їх використати. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію про ступінь їх готовності до використання або масштабів використання.

Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена або планується реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів.

^ Особистий внесок магістранта. У разі використання в магістерській роботі ідей або розробок, що належать співавторам, разом з якими були опубліковані наукові праці, магістрант повинен відзначити цей факт у роботі з обов’язковим зазначенням конкретного особистого внеску в ці праці або розробки.

^ Апробація результатів магістерської роботи. Зазначають, на яких наукових конференціях, симпозіумах, нарадах оприлюднено результати досліджень, викладених у роботі.

Публікації. Зазначають, у скількох монографіях, статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій опубліковані результати роботи.

Таким чином, загальний обсяг вступу становить 4-5 сторінок тексту. При цьому необхідно звернути увагу на конкретність викладання окремих позицій вступу та змістовність їх формулювань.

залишити коментар
Сторінка1/4
Дата конвертації24.11.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх