Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та психології Факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та психології Кафедра господарського права І процесу Навчально-методичні матеріали з дисципліни icon

Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та психології Факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та психології Кафедра господарського права І процесу Навчально-методичні матеріали з дисципліни


Схожі
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий...
Міністерство внутрішніх справ україни донецький юридичний інститут луганського державного...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Рекомендації за результатами засідання Міжвідомчої координаційно методичної ради...
Програма вступного комплексного екзамену для кандидатів на навчання в магістратурі за державним...
Програма вступного екзамену з «теорії держави І права»...
План лекції. Загальне поняття етики та психології. Предмет “Етики І психології в роботі юриста...
Академія внутрішніх військ мвс україни Збірник тез доповідей ІІІ науково-практичної конференції...
Київський національний університет внутрішніх справ На правах рукопису лаврик галина...
І. П. Голосніченко доктор юридичних наук, професор...
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького...
Міністерство освіти І науки...Загрузка...
страницы: 1   2   3
повернутися в початок
скачать

16. На відведеній фермеру К. площі земель, що становлять єдиний масив, у постійне користування надано 5 га лісових угідь.

Фермер К., який до цього працював трактористом у колгоспі, поділив вказані угіддя на чотири функціональні зони: для здійснен­ня лісового господарства, рекреаційної діяльності, розміщення сі­нокосів, пасовищ і вуликів. З цією метою він уклав угоду з п'ятьма працівниками сусіднього сільськогосподарського підприємства "В", передавши їм вказані лісові угіддя в дострокову оренду разом з 50 ву­ликами.

У зв'язку з тим, що працівники С. та Л. своєчасно не здали отри­мані кошти за проданий мед, фермер К. розірвав з ними вказану угоду і звернувся до суду про повернення незаконно привласнених коштів і лісових угідь.

Суд відмовив у задоволенні позову, вважаючи його непідвідом­чим. Фермер К. на це рішення подав апеляційну заяву.

Встановити коло суспільних відносин. Чи законне рішення місце­вого суду? Вирішити справу.


17. Інспекцією з охорони Чорного моря було виявлено нафто­ву пляму в акваторії моря, яка поширювалась також поза межами те­риторіального моря. Було встановлено, що нафта витікала з танкера під прапором Іраку. Це забруднення спричинило суттєве забруднення морського середовища та перешкоджало науково-дослідній діяльності.

Начальник інспекції наклав на капітана танкера штраф у розмірі 100000 дол. США і подав позов про відшкодування заподіяних збит­ків на суму 100000 дол. США.

Чи мав право начальник інспекції накладати штраф та відшкодо­вувати збитки, враховуючи, що збитки могли бути відшкодовані тіль­ки штрафом?


18. Комплексною перевіркою додержання законодавства про використання та охорону надр працівниками Мінприроди встанов­лено, що на виконання робіт з геологічного вивчення надр і дослідно­промислової розробки родовища корисних копалин загальнодержав­ного значення укладено контракт з фірмою. Однак фірма здійснює зазначені види діяльності без спеціальної ліцензії; розбудовує площі залягання цих копалин без відповідної проектно-кошторисної доку­ментації, необхідних дозволів на виконання вказаних робіт і гранич­но-геологічного обґрунтування забудови.

Представники фірми у процесі перевірки дали пояснення, вка­завши, що вони зводять будівлі переважно зі склометалевих збірних конструкцій, які після виконання робіт з видобування корисних ко­палин підлягають знесенню, про що відомо територіальному органу гірничого нагляду. Вони перерахували на рахунок територіального органу гірничого нагляду відповідні кошти.

За наслідками перевірки додержання законодавства про вико­ристання та охорону надр на відповідальних осіб іноземної фірми було накладено штрафи в розмірі 800 грн. і передано до прокуратури матеріали про порушення кримінальної справи на керівників тери­торіальних органів геологічного контролю і гірничого нагляду.

Окреслити коло суспільних відносин. Навести обґрунтування по справі. Вирішити її по суті викладених обставин.


19. У зв'язку із систематичним підтопленням земельних угідь, заподіянням шкоди земельним, рибним ресурсам та майну сільськогосподарський кооператив звернувся з позовом до суду про усунення перешкод у використанні належних йому на правах колек­тивної власності земель, інших природних ресурсів і відшкодування заподіяних збитків.

У позовній заяві зазначалося, що із введенням в експлуатацію ГЕС та підтриманням відповідного водного режиму у водосховищі значна частина угідь сільськогосподарського кооперативу внаслі­док надмірного зволоження втратила продуктивну якість і придат­ність для вирощування харчових сільськогосподарських культур. Внаслідок цього понад 300 га господарство змушено перевести в угіддя для вирощування багаторічних трав. Однак внаслідок затоп­лення в цьому сільськогосподарському сезоні вказані посіви були знищені. Через ці обставини господарство зазнало втрат також то­варної риби, що вирощувалася в кооперативному ставку, на суму понад 800 тис. грн.

Керівництво ГЕС заперечило проти позовних вимог, посилаючись на наявну маловодність і необхідність підтримувати проектний вод­ний режим у водосховищі.

Окреслити коло суспільних відносин. Чи підлягає позов задово­ленню? Вирішити справу.


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ (ІСПИТУ)


 1. Форми взаємодії суспільства і природи. Екологічна функція держави. Головні складові реалізації державної екологічної політики.

 2. Поняття екологічного права.

 3. Предмет і об’єкт екологічного права.

 4. Методи правового регулювання в екологічному праві.

 5. Система екологічного права.

 6. Принципи екологічного права.

 7. Загальна характеристика джерел екологічного права.

 8. Поняття та види екологічних прав громадян. Поняття об’єктивного та суб’єктивного екологічного права громадян.

 9. Загальна характеристика конституційних прав громадян у сфері екології.

 10. Інші права громадян у сфері екології.

 11. Гарантії реалізації прав громадян у сфері екології.

 12. Охорона та захист екологічних прав громадян.

 13. Поняття та види екологічних обов’язків громадян.

 14. Поняття і форми права власності на природні ресурси.

 15. Суб’єкти і об’єкти права власності на природні ресурси.

 16. Форми та методи забезпечення права власності на природні ресурси.

 17. Поняття, принципи і види права природокористування.

 18. Об’єкти і суб’єкти права природокористування.

 19. Права і обов’язки природокористувачів.

 20. Підстави виникнення та припинення права природокористування.

 21. Земля як об'єкт інтеграційного та диференційованого правового регулювання.

 22. Категорії земель за земельним законодавством.

 23. Право на землю в Україні (право власності, право користування і право земельного сервітуту). Набуття, реалізація та припинення права на землю.

 24. Правова охорона земель.

 25. Державне управління і контроль за використанням та охороною земель.

 26. Моніторинг земель та державний земельний кадастр

 27. Справляння плати за землю в Україні.

 28. Відповідальність за порушення земельного законодавства.

 29. Надра як об’єкт правового регулювання, використання та охорони.

 30. Право власності на надра в Україні.

 31. Право користування надрами. Порядок надання надр у користування.

 32. Правова охорона надр і земель, наданих для користування надрами.

 33. Державний нагляд і контроль у галузі використання і охорони надр.

 34. Відповідальність за порушення законодавства про користування надрами

 35. Води об’єкт правового регулювання, використання та охорони.

 36. Право власності на води.

 37. Види права водокористування. Державний водний кадастр.

 38. Права і обов’язки водокористувачів.

 39. Особливість використання і охорони земель водного фонду.

 40. Платежі за спеціальне використання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту.

 41. Відповідальність за порушення водного законодавства.

 42. Правова охорона вод і земель водного фонду.

 43. Державне управління і контроль у галузі використання, відтворення та охорони вод.

 44. Відповідальність за порушення водного законодавства.

 45. Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання, використання та охорони.

 46. Управління і контроль у галузі охорони атмосферного повітря та його функції.

 47. Правові заходи охорони атмосферного повітря.

 48. Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

 49. Особливості майнової відповідальності за порушення атмосфероохоронного законодавства.

 50. Загальні положення лісового законодавства в Україні. Право власності на ліси в Україні (загальна характеристика).

 51. Право лісокористування і землекористування на землях лісового фонду.

 52. Права та обов’язки лісокористувачів.

 53. Державне управління і контроль у галузі використання, відтворення і охорони та захисту лісів. Плата за використання лісових ресурсів і користування землями лісового фонду.

 54. Правова охорона лісів і земель лісового фонду.

 55. Відповідальність за порушення лісового законодавства і законодавства про рослинність.

 56. Рослинний світ як об’єкт правової охорони та використання.

 57. Правове забезпечення використання рослинного світу.

 58. Правова охорона рослинного світу.

 59. Юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ.

 60. Тваринний світ як об’єкт правового регулювання, використання, відтворення та охорони.

 61. Право використання тваринного світу: його форми та види.

 62. Управління у галузі використання, відтворення та охорони тваринного світу

 63. Правова охорона тваринного світу.

 64. Державний кадастр тваринного світу.

 65. Правове регулювання полювання, рибальства та інших видів використання тваринного світу.

 66. Відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ.

 67. Поняття природно-заповідного фонду.

 68. Правові форми та види використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

 69. Управління у галузі організації, охорони і використання природно-заповідного фонду.

 70. Правовий режим окремих територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

 71. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

 72. Поняття, склад та юридична природа рекреаційних зон.

 73. Правовий режим і порядок створення рекреаційних зон.

 74. Види рекреаційних зон. Юридичні критерії зонування рекреаційних зон. Нормативи рекреаційної навантаженості.

 75. Особливості управління у галузі використання та охорони рекреаційних зон.

 76. Правова охорона рекреаційних зон.

 77. Поняття і юридична природа курортних, лікувально-оздоровчих зон та курортів:

 78. Порядок утворення курортних та лікувально-оздоровчих зон, курортів.

 79. Види зон і курортів. Їх правова охорона.

 80. Проблеми відповідальності за порушення режиму використання та охорони курортних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

 81. Правове забезпечення екологічної експертизи.^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


НАВЧАЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

 

1. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996. - 208.

2. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посібн. - К.: Знання-Прес, 2002. - 331 с.

3. Андрейцев В. І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб.- К.: Істина, 1999.- 320 с.

4. Бабенко В. І., Руденко М.В. Прокурор у галузі охорони довкілля: Сутність, повноваження, організація: Навч. посібник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.. -- К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2005. -- 408с. -- Бібліогр.: с. 366-405.

5. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2006 . - 192 с.

6. Бобкова А.Г. Рекреационное право: Учеб. пособие. - Донецк: ДонНУ, 2000. - 249 с.

7. Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА - ИНФРА ). 2000. - 448 с.

8. Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник для вузов. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1999. - 448 с.

9. Гетьман А. П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України: навч. посібник. - Х.: Основа, 1998. - 208 с.

10. Дубовик О.Л. Экологическое право: учеб. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 688 с.

11. Дубовик О.Л., Кремер Л, Люббе-Вольф  Г. Экологическое право: Учебник / Отв. ред. О.Л. Дубовик. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 768 с. 

12. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Разметаев та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. - Харків: Право, 2001. - 479 с.

13. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Разметаев та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. - Харків: Право, 2007. - 485 с.

14. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; За ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: "Юридична думка", 2005. - 848 с.

15. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; За ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: "Юридична думка", 2008. - 856 с.

16. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад.курс / В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. - К.: Істина, 2001. - 544 с.

17. Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга (кер. авт. кол.), Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.: За ред М. В. Шульги. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 368 с.

18. Земельное право Украины: Учеб. пособие / Авт. кол.: Беженарь А.М., Бердников Е.С., Бондар Л.А. и др.; Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. - К.: Истина, 2002. - 496 с.

19. Зеркалов Д.В. Екологічна безпека: управління, моніторинг,  контроль. Посібник . - К.: КНТ, Дакор, Основа, 2007. - 412 с.

20. Краснова М.В. Екологічні права і обов'язки громадян // Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Ю.С. Шемшученко, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.; За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. - К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2005. - С. 39 - 66.

21. Крассов О.И. Экологическое право: [Учебник] / Крассов О.И. - М.: Дело, 2001. - 768 с.

22. Кремер Л. Экологическое право Европейского Союза / Л. Кремер, Г. Винтер. - М.: Издательский Дом «Городец», 2007. - 144 с.

23. Лукьянов А.С. Биоэтика с основами биоправа: Учебное пособие. - М.: Научный мир, 2008. - 360с.

24. Мунтян В.Л. Правова охорона природи УРСР. К.: "Вища школа", 1973. - 203 с.

25. Мухитдинов Н.Б. Основы горного права. - Алма-Ата: "Казахстан", 1983. - 248 с.

26. Мухитдинов Н.Б. Правовые проблемы пользования надрами . - Алма-Ата: "Наука", 1972. - 334 с.

27. Петров В. В. Экологическое право России. Учебник для вузов. - М.: Издательство БЕК, 1995. - 557 с.

28. Петров В. В. Экологическое право: Схемы и методика решения задач. - М., 1989. - 192 с.

29. Советское природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды. Общ. часть. Вовк Ю. А. - Х.: Выща школа. Изд-во при Харьк. Ун-те. - 1986. - 169 с.

30. Экологическое право: [учебник для вузов] / [Боголюбов С.А., Горохов Д.Б., Гумерова А.Р. и др.]; под. ред. С.А. Боголюбова. - М.: Высшее образование, 2007. - 485 с.

31. Экологическое право: Курс лекций и практикум /  [Ю.Е Винокуров, С.Л. Байдаков, А.Ю.Винокуров и др].; Под ред. проф. Ю. Е. Винокурова. - М.: Изд-во "Экамен", 2007. - 543 с.

32. Экологическое право Украины: Учебн. Пособие. / [А.В. Анисимова, А.П. Гетьман, В.И. Гордеев и др.]; Отв. ред. А.П. Гетьман, М.В. Шульга. - Х.: ООО "Одиссей", 2007. - 464 с.

33. Яковлев В. Н. Экологическое право. - Кишинев: Штиинца, 1988. - 344 с.


^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

     

1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1984. - Додаток до № 51. - Ст. 1122.

3. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - N 36. - Ст. 340.

4. Лісовий кодекс України в редакції Закону України від 8 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - N 21. Ст. 170.

5. Закон України "Про охорону атмосферного повітря" в редакції Закону України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - N  48. - Ст. 252.

6. Закон України "Про рослинний світ" від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - N  22-23. Ст. 198.

7. Закон України  "Про тваринний світ" від 13.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002. - N 14. - Ст. 97.

8. Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" в редакції Закону України від 5 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005. - N 42. - Ст. 2641.

9. Закон України "Про питну воду та питне водопостачання" від 10.01.2002 р. // Офіційний вісник України. - 2002.- N  6. - Ст. 223.

10. Закон України Про Червону книгу України" від 07.02.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - N 30. - Ст. 201.

11. Закон України "Про виключну (морську) економічну зону України" // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - N  21. - Ст. 152.

12. Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - N 34. - Ст. 502.

13. Закон України "Про екологічну мережу України" // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - N 45. - Ст. 502.

14. Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки" від 21.09.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - N 47. - Ст. 405.

15. Закон України "Про мисливське господарство і полювання" від 22.02.2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - N 12. - Ст. 442.

16. Закон України "Про курорти" від 05.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - N 50. - Ст. 435.

17. Закон України "Про Кабінет Міністрів України" від 16.05.2008 р. // Офіційний вісник України. - 2008. - N 36. - Ст. 1196.

18. Закон України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" від 18.03.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - N18. - Ст. 139.

19. Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - N 27. - Ст. 1112.

20. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від  28 лютого 1991 р. № 796-XII // Відомості Верховної Ради. - 1991. -  № 16. - Ст. 200.

21. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 41. - Ст. 546.

22. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 27 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 16. - Ст. 198.

23. Закон України "Про ветеринарну медицину" в редакції Закону України від 16 листопада 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 5 - 6. - Ст. 53.

24. Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 48. - Ст. 650.

25. Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" від 31.05.2007 р. // Офіційний вісник України. - 2007. - N 45. - Ст. 1837.

26. Закон України "Про основи містобудування" від 16 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №. 52. - Ст. 683.

27. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 4. -  Ст. 19.

28. Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів" від 22 березня 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001. - N 17. - Ст. 717.

29. Закон України "Про цивільну оборону України" від 3 лютого 1993 р.  // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 14. - Ст. 124.

30. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 8 квітня 1993 р. № 30-93 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 23. - Ст. 247.

31. Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію та сертифікацію" від 10 травня 1993 р. № 46-93 // Урядовий кур'єр. - 1993. - 22 травня. .

32. Закон України  "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 27. - Ст. 218.

33. Закон України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 46. - Ст. 411.

34. Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 22. - Ст.115.

35. Закон України "Про війська Цивільної оборони України" від 24 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 19. - Ст.172. 

36. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від  8 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 12. - Ст. 81.

37. Закон України "Про екологічну експертизу" від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 8. - Ст. 54.

38. Закон України "Про пестициди і агрохімікати" від 2 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 14. - Ст.91.

39. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24. - Ст. 189.

40. Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" від 30 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. - 1995. - № 27. - Ст. 198.

41. Закон України "Про лікарські засоби" від 4 квітня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. - 1996. - №  22. - Ст. 86.

42. Закон України "Про звернення громадян" від  2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - Ст. 256.

43. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

44. Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України" від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 35. - Ст.237.

45. Закон України "Про відходи" від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 36-37. - Ст. 242.

46. Закон України "Про архітектурну діяльність" від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -  № 31. - Ст. 246.

47. Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення  зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на  екологічно безпечну систему" від  11 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 4. -  Ст.33.

48. Закон України "Про аварійно-рятувальні служби" від 14 грудня 1999 р. //  Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 4. - Ст. 25.

49. Закон України "Про меліорацію земель" від 14 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 11. - Ст.90.

50. Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" від 14 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 12. - Ст.95.

51. Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану" від 16 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 23. - Ст.176.  

52. Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів" від 6 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 28. - Ст. 222.

53. Закон України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" від 16 липня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - N  32. - Ст. 1651.

54. Закон України "Про планування та забудову території" від 20 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 31. - Ст. 250.

55. Закон України "Про стандартизацію" від 17 травня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 31. - Ст. 145.

56. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 299.

57. Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 40. - Ст. 337.

58. Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" від 13 липня 2000 р. //  Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 42. - Ст. 248.   

59. Закон України "Про затвердження Указу Президента України „Про оголошення територій у межах населених пунктів Болеславчик, Мічуріне, Підгір'я, Чаусове, Чаусове Друге Первомайського району Миколаївської області зоною надзвичайної екологічної ситуації" від 5 вересня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 43. - Ст.365.

60. Закон України „Про затвердження Указу Президента України „Про оголошення окремих районів та міст Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей зоною надзвичайної екологічної ситуації" від 14 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 1. - Ст.6.

61. Закон України "Про затвердження Указу Президента України „Про зміни меж території у Вінницькій області, яку оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації" від 21 грудня 2000 р.// Відомості Верховної Ради України. - 2001.- № 4. - Ст.23.

62. Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. -2001. - № 15. - Ст.73.

63. Закон України „Про страхування" в редакції Закону України від 4 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 7. - Ст. 50.

64. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 1. - Ст. 1.

65. Закон України „Про затвердження Указу Президента України „Про оголошення окремих районів Закарпатської області  зоною надзвичайної екологічної ситуації" від 15 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 18. - Ст.87.

66. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25. - Ст. 131.

67. Закон України "Про підтвердження відповідності" від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 32. - Ст.169.

68. Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" від 21 лютого 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006. - N 11. - Ст. 692.

69. Закон України "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону" від 10 лютого 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - N 10. - Ст. 364.

70. Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - Ст.27.

71. Закон України  "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" від 13 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 14. - Ст.96.

72. Закон України „Про Генеральну схему планування території України" від 7 лютого 2002 р. //  Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 30. - Ст. 204.

73. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40. - Ст. 356.

74. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144.

75.   Закон України "Про охорону земель" від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003.- № 39. - Ст.349

76. Закон України "Про державний контроль за використанням  та охороною земель" від 19 червня 2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003. - № 29. - Ст. 1432.

77. Закон України "Про основи національної безпеки України" від 19 червня 2003 р.  // Офіційний вісник України. - 2003. - № 29. - Ст. 1433.

78. Закон України "Про заборону репродуктивного клонування людини" від 14 грудня 2004 р. // Офіційний вісник України. - 2005. - N 1. - Ст. 3.

79. Закон України "Про екологічний аудит" від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 45. - Ст. 500.

80. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 40. - Ст. 492.

81. Закон України "Про правові засади цивільного захисту" від 24 червня 2004 р. // Офіційний вісник України. - 2004. - № 29. - Ст. 1946.

82. Закон України "Про захист прав споживачів" в редакції Закону України вiд 01 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України - 2006. - № 7. - Ст. 84.

83. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005. - № 32. - Ст. 1918.

84. Закон України "Про міжнародні договори України" від 29 червня 2004 р. // Офіційний вісник України. - 2004. - N  35. - Ст. 2317.

85. Закон України „Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини" в редакції Закону України вiд 06 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2005. - № 50.- Ст. 533.

86. Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" від 1 грудня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005. - № 50.- Ст. 3246.

87. Закон України „Про затвердження Указу Президента України „Про введення надзвичайного стану в населених пунктах Автономної Республіки Крим"" від 6 грудня 2005 р. № 3182-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2006.- № 1. - Ст.19.

88. Закон України "Про карантин рослин" в редакції Закону України від 19 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради. - 2006. - № 19-20. - Ст. 167.

89. Закон України "Про хімічні джерела струму" від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 33. - Ст. 279.

90. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 5 квітня 2007 р.// Офіційний вісник України. - 2007. - № 44.- Ст. 1771.

91. Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища" від 29 жовтня 1992 року № 2751-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 46. - Ст. 637.

92. Постанова Верховної Ради України "Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води" від 27 лютого 1997 року № 123/97-ВР// Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 41. - Ст. 279.

93. Постанова Верховної Ради України "Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки" від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 38-39. - Ст. 248.

94. Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Указу Президента України "Про заходи щодо ліквідації наслідків стихійного лиха у Закарпатській області"" від 10 листопада 1998 року № 242-XIV // Офіційний вісник України. - 1998. - № 45. - стор. 5. 

95. Указ Президента України "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" від 3 жовтня 1992 року № 493/92 // Збірник указів Президента України. - 1992. - № 4.

96. Указ Президента України "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності." від 10 червня 1997 року № 503/97 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 24. - Ст. 11.

97. Указ Президента України від 7 листопада 1998 року № 1223/98 "Про заходи, щодо ліквідації наслідків стихійного лиха у Закарпатській області"//  Офіційний вісник України. - 1998. - № 45. - ст. 1664.

98. Указ Президента України "Про концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій" від 26 березня 1999 року №  284/99 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 13. - стор. 10.

99. Указ Президента України  "Про оголошення територій у межах населених пунктів Болеславчик, Мічуріне, Підгір'я, Чаусове, Чаусове Друге Первомайського району Миколаївської області зоною надзвичайної екологічної ситуації"" від 31 серпня 2000 року № 1039/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 36. - Ст. 1527.

100. Указ Президента України "Про оголошення окремих районів та міст Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей зоною надзвичайної екологічної ситуації" 11 грудня 2000 року № 1324/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 50. - Ст. 21.  

101. Указ Президента України "Про зміну меж територій у Вінницькій області, яку оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації" від 20 грудня 2000 року № 1364/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 51. - Ст. 18.

102. Указ Президента України "Про заходи, щодо  підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 9 лютого 2001 року № 80/2001 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 7. - Ст. 270.

103. Указ Президента України "Про оголошення окремих районів Закарпатської області зоною надзвичайної екологічної ситуації" від 9 березня 2001 року № 170 //  Офіційний вісник України. - 2001. - № 11. - Ст. 4. 

104. Указ Президента України "Питання Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики" від 18 березня 2003 № 225/2003 //  Офіційний вісник України. - 2003. - № 12. - Ст. 529. 

105. Указ Президента України "Про Державну програму перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року" від 19 грудня 2003 року № 1467/2003 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 52. - Ст. 2759. 

106. Указ Президента України "Про введення надзвичайного стану в населених пунктах Автономної Республіки Крим" від 3 грудня 2005 року № 1692 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 51. - Ст. 3180.

107. Указ Президента України "Про скасування надзвичайного стану в населених пунктах Автономної Республіки Крим " від 29 грудня 2005 року № 1870/2005 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 52. - Ст. 3270.

108. Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" // Офіційний вісник України. - 2000. - N 17. - Ст. 711.

109. Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам" від 19 квітня  1993 року № 284 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 19. - Ст. 324. 

110. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 8 лютого 1997 року № 155 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 7. - Ст. 44.

111. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Комплексну програму першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням у 2001 - 2005 роках і прогноз до 2010 року" від 23 листопада 2000 р. N 1735 // Офіційний вісник України. - 2000. - N  47. - Ст. 2042.

112. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Державну службу заповідної справи" від 9 серпня 2001 р. N 1000 // Офіційний вісник України. - 2001. - N 33. - Ст. 1540.

113. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" від 10 вересня 2008 р. N 843 // Офіційний вісник України. - 2008. - N 72. - Ст. 2427.

114. Постанова Кабінету Міністрів України "Про плату за використання лісових ресурсів" від 21.06.2006 р. № 174 // Офіційний вісник України, 2006. - N 8. - Ст. 433.

115. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря" від 9 березня 1999 р. N 343 // Офіційний вісник України. - 1999. - N 10. - Ст. 393.

116. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)"  від 3 вересня 2008 р. N 790 // Офіційний вісник України. - 2008. - N 68. - Ст. 2279.

117. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) у галузі залізничного транспорту" від 17 квітня 2008 р. N 365 // Офіційний вісник України. - 2008. - N 31. - Ст. 976.

118. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у галузі цивільної авіації та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" від 8 жовтня 2008 р. N 895 // Офіційний вісник України. - 2008. - N 78. - Ст. 2609.

119. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності у сфері карантину рослин" від 30 жовтня 2008 р. N 947 // Офіційний вісник України. - 2008. - N  84. - Ст. 2820.

120. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю" від 20 січня 1997 р. N 44 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 4. - С. 54.

121. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу" від 23 липня 2008 р. N 665 // Офіційний вісник України. - 2008. - N 56. - Ст. 1868.

122. Постанова Кабінету Міністрів України "Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України" від 19 квітня 1993 р. N 287 // Зібрання постанов Уряду України. - 1993. - N 10. - Ст. 195.

123. Постанова Кабінету Міністрів України "Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів" від 8 квітня 1999 р. N 559 // Офіційний вісник України. - 1999. - N 14. - Ст. 579.

124. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України" від 21 квітня 1998 р. N 521 // Офіційний вісник України. - 1998. - N 16. - Ст. 600.

125. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу" від 19 січня 1998 р. N 32 // Офіційний вісник України. - 1998, N 3. - ст. 96.

126. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем)" від  27 грудня 2008 р. N 1139 // Офіційний вісник України. - 2008. - N 100. - Ст. 3330.

127. Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" від 14 січня 2009 р. N 16 // Офіційний вісник України. - 2009. - N 4. - Ст. 100.

128. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" 27 грудня 2008 р. N 1164 // Офіційний вісник України. - 2009. - N 4. - Ст. 99.

129. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них" // Зібрання постанов Уряду України. - 1996. - N 10. - Ст. 318.

130. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Зелену книгу України" від 29 серпня 2002 р. N 1286 // Офіційний вісник України. - 2002. - N 36. - Ст. 1692.

131. Постанова Кабінету Міністрів України "Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України" від 1 червня 1993 p. N 399 // Зібрання постанов Уряду України. - 1993. - N  11,. - Ст. 226.

132. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря" від 13 березня 2002 р. N 299 // Офіційний вісник України. - 2002. - N  12. - Ст. 571.

133. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню" від 29 листопада 2001 р. N 1598 // Офіційний вісник України. - 2001. - N 49. - Ст. 2187.

134. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря" від 13 грудня 2001 р. N 1655 // Офіційний вісник України. - 2001. - N 51. - Ст. 2274.

135. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря" від 13 березня 2002 р. N 300 // Офіційний вісник України. - 2002. - N 12. - Ст. 572.

136. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організацій і громадян-підприємців, які отримали такі дозволи" від 29 березня 2002 р. N 432 // Офіційний вісник України. - 2002. - N 14. - Ст. 742.

137. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря" від 13 березня 2002 р. N 303 // Офіційний вісник України. - 2002. - N 12. - Ст. 575.

138. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення" від 10 серпня 1992 р. N 459 // Зібрання постанов Уряду України. - 1992. - N  9. - Ст. 217.

139. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459" від 13 березня 2002 р. N 321 // Офіційний вісник України. - 2002. - N  12. - Ст. 590.

140. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний комітет лісового господарства України від 27 червня 2007 р. N 883 // Офіційний вісник України. - 2007. - N 48. - Ст. 1982.

141. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний комітет України по водному господарству" від 27 червня 2007 р. N 882 // Офіційний вісник України. - 2007. - N 48. - Ст. 1981.

142. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний комітет рибного господарства України" від 24 січня 2007 р. N 42 // Офіційний вісник України. - 2007. - N 6. - Ст. 219.

143. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" від 1 березня 1999 р. N 303 // Офіційний вісник України. - 1999. - N  9. - Ст. 347.

144. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Трансплантація" на період до 2012 року"  від 8 жовтня 2008 р. N 894 // Офіційний вісник України. - 2008. - N 78. - Ст. 2608.

145. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок передачі у приватну власність громадян незавершених будівництвом будинків садибного типу" від 28 червня 1997 року № 637 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 27. - Ст. 65.

146. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про національну систему сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах, Положення про Міжвідомчу комісію із сейсмічного моніторингу та Програми функціонування і розвитку національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах" від 28 червня 1997 року № 699 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 28. - Ст. 68.

147. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну комісію за питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій" від 16 лютого 1998 р. № 174 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 8. - Ст. 134.

148. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державну  систему моніторингу довкілля" від 30 березня 1998 року № 391 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 13. - Ст. 91.

149. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції охорони та відтворення навколишнього природного середовища Азовського і Чорного морів" від 10 липня 1998 року № 1057 // Офіційний вісник України. - 1998. - 28. - Ст. 77.

150. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки" від 18 липня 1998 року № 1122 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 29. - Ст. 57.

151. Постанова Кабінету Міністрів України від "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" 3 серпня 1998 року № 1198 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 31. - Ст. 41.

152. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення  відходів" від 3 серпня 1998 року № 1216 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 31. - Ст. 90.

153. Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом" від 29 січня 1999 року № 104 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 5. - Ст. 32.

154. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків" від 4 лютого 1999 року № 140 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 5. - Ст. 5.

155. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях" від 15 лютого 1999 року № 192 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 31.- Ст. 131.

156. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про  державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні" від 22 червня 1999 року № 1109 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 31.- Ст. 131.

157. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу"  від 16 серпня 1999 року № 1496 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 33. - Ст. 168.  

158. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів" від 1 листопада 1999 року № 2034 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 44. - Ст. 66.

159. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типових положень про управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та відділи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення" від 5 вересня 2000 року № 1386 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 36. - Ст. 1540.

160. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків" від 29 березня 2001 року № 308 // Офіційний вісник України. - 2001.- № 14.

161. Постанова Кабінету Міністрів України "Про  затвердження положення про Державну службу медицини катастроф" від 11 липня 2001 року № 827 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 29. - стор. 133. 

162. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002-2006 роки та прогноз до 2015 року" від 24 жовтня 2001 року № 1388 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 43. - Ст. 173

163. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 26 жовтня 2001 року № 1432 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 44. - Ст. 1980.

164. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки" від 26 жовтня 2001 року № 1446 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 44. - Ст. 225.  

165. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня" від 16 листопада 2001 р. № 1567 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 47. - Ст. 2100.

166. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію" від 17 листопада 2001 року № 1520 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 47. - Ст. 2084.

167. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України " від 15 лютого 2002 року № 160 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 8. - Ст. 346. - Ст. 125.

168. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації" від 29 листопада 2002 року N 432 // Правова база ЛІГА:ЗАКОН.

169. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету" від 29 березня 2002 року № 415 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 14. - Ст. 734.

170. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми "Ліси України" на 2002-2015 роки" від 29 квітня 2002 № 581 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 18. - Ст. 933.

171. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів" від 1 червня 2002 року № 733 // Офіційний вісник України. - 2002 - № 23. - Ст. 1106.

172. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня" від 14 червня 2002 року № 843 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 25. - Ст. 1209.

173. Постанова Кабінету Міністрів України "Про ідентифікацію та декларування об'єктів підвищеної небезпеки" від 11 липня 2002 року № 956 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 29. - Ст. 1357.

174. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України" від 19 серпня 2002 року № 1218 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 34. - Ст. 1613.

175. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів" від 29 серпня 2002 р. № 1288 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 36. - Ст. 1694.

176. Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель" від 25 грудня 2002 року № 1958 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 52. - Ст. 2378.

177. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями" від 24 березня 2004 року № 368 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 12. - Ст. 740.

178. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми запобігання і боротьби з підтопленням земель" від 29 квітня 2004 року № 545 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 17. - Ст. 1179.

179. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003 - 2015 роки" від 26 квітня 2003 р. N 634 // Офіційний вісник України. - 2003. - N 18-19. - Ст. 847.

180. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Комплексної програми захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року" від 3 липня 2006 року № 901 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 27. - Ст. 1942.

181. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" від 2 листопада 2006 року №  1524 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 44. - Ст. 2949. 

182. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" від 2 листопада 2006 року № 1539 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 45. - Ст. 2997.

183. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України" від 2 листопада 2006 року № 1542 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 45. - Ст. 3000.

184. Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 733 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 23. - Ст. 1106.  

185. Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1219 // Офіційний вісник України. - 2002. - №  34. - Ст. 225.  

186. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів" від 19 березня 2008 р. N 224 // Офіційний вісник України. - 2008. - N 23. -Ст. 698.

187. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду" від 23 листопада 2006 року № 1640 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 47 - Ст. 3133.

188. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний комітет ядерного регулювання України" від 27 грудня 2006 року № 1830 //  Офіційний вісник України. - 2006. - № 52. - Ст. 3516.

189. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження тимчасових критеріїв безпеки поводження з генетично модифікованими організмами та провадження генетично-інженерної діяльності у замкненій системі" від 16 жовтня 2008 р. N 922 // Офіційний вісник України. - 2008. - N  80. - Ст. 2693.

190. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей або державних апробацій (випробувань)" від 20 серпня 2008 р. N 734 // Офіційний вісник України. - 2008. - N  63. - Ст. 2144.

191. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі"від 2 квітня 2009 р. N 308 // Офіційний вісник України. - 2009. - N  24. - Ст. 810.

192. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням" від 18 лютого 2009 р. № 114 // Офіційний вісник України. - 2009. - N 12. - Ст. 373.

193. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи" від 31 жовтня 2007 року № 1269 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 84. - Ст. 3106.

194. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення" від 12 грудня 1994 р. N 827 // Зібрання постанов Уряду України. - 1995. - N 2.- Ст. 42.

195. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту" від 16 серпня 1999 р. N 1494 // Офіційний вісник України. - 1999. - N 33. - Ст. 1734.

196. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження правил заготівлі живиці в лісах України" від 8 лютого 1996 р. N 185 // Зібрання постанов Уряду України. - 1996. - N 7. - ст. 209.

197. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України" від 13 березня 2002 р. № 301 // Офіційний вісник України. - 2002. - N 12. - Ст. 573.

198. Постанова Кабінету Міністрів України "Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів" від 23 травня 2007 р. N 761 // Офіційний вісник України. - 2007. - N  39. - Ст. 1550.

199. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження нормативів збору за спеціальне водокористування" від 18 травня 1999 р. N 836 // Офіційний вісник України. - 1999. - N 20. - Ст. 889.

200. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин" від 12 вересня 1997 р. N 1014 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 38. - С. 8.

201. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики України" 1 листопада 2006 р. N 1541 // Офіційний вісник України. - 2006. - N 45. - Ст. 2999.

202. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" від 19 березня 2008 року № 212 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 23. - Ст. 686.

203. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року" від 17 жовтня 2007 р. N 880-р // Офіційний вісник України. - 2007. - N  79. - Ст. 2961.

^ СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Абалкина И. Л. Страхование экологических рисков (из практики США) / Абалкина И.Л. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 88 с.

 2. Актуальные проблемы развития экологического права в ХХІ веке / О.Л. Дубовик, А.К. Голиченков, М.М. Бринчук и другие. Отв. ред. М.М. Бринчук, О.Л. Дубовик. - М.: Институт государства и права РАН, 2007. - 258 с.

 3. Андрейцев В.И. Гарантии эффективности экологической экспертизы: социально-правовые проблемы. - К.: Общество "Знание" Украины, Республиканский дом экономических и научно-технических знаний, 1992. - 20 с.

 4. Андрейцев В. И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов. - К.: Будивэльнык, 1990. - 168 с.

 5. Андрейцев В. И., Фролов М. А. Кодификация экологического законодательства: состояние и проблемы законодательного конструктивизма // Фиксированное выступление на круглом столе: «Экологический кодекс: мифы и реальность». Киев, 12-13 мая 2005 года. - К., 2005. - 38 с.

 6. Андрейцев В.И. Теоретические проблемы правового обеспечения эффективности экологической экспертизы. - Автореф. дис. доктора. юрид. наук: 12.00.06. / .- Харьков., 2000. - 45 с.

 7. Андрейцев В. І. Конституційно-правові засади права громадян на екологічну безпеку // Вісник Київського університету. Юридичні науки. - 2001. - Вип. 43. - С. 5-12.

 8. Андрейцев В.І. Політика. Інновації. Приватизація. Екологічна безпека. Право. (Проблеми оптимізації та екологізації законодавства України). Ексклюзивні нариси. - К.: УЕАН, 1996. - 140 с.

 9. Балюк Г.І. Законодавство у сфері надзвичайних екологічних ситуацій: історія становлення і сучасний стан. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Юридичні науки. - 2005. - Випуск. - 67 - С. 8 - 12.

 10. Балюк Г.І. Поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Юридичні науки. - 2005. - Випуск. - 63 - С. 13 - 18.

 11. Балюк Г.І. Поняття "ядерного" та "радіаційного правопорушення" як підстави юридичної відповідальності в сфері використання ядерної енергії// В кн. Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні. Розділ І. Конституційно-правові засади реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні, - К., КНУ ім. Т. Шевченка, 2004, - с.21-24

 12. Бринчук М.М. Комплексность в экологическом праве // Экологическое право. - 2004. - № 6. -  С. 19 - 28.

 13. Бринчук М. М. О понятийном аппарате экологического права // Государство и право .- 1998.- № 9.- с. 20-28.

 14. Бринчук М.М. Человек как объект экологических отношений // Экологическое право. - 2005. - № 3. - С. 2 - 5. 

 15. Васильева М.И. Право на благоприятную окружающую среду как элемент правового статуса личности // Экологическое право. - 2005. - № 1. - С. 19 - 26.

 16. Васильева М.И. Проблемы защиты общественного интереса в экологическом праве // Государство и право. - 1999. - № 8. - С. 49 - 62.

 17. Васьковська В. Механізм забезпечення права людини на безпеку // Право України. - 2005. - № 9. - С. 25-28.

 18. Вербицкий В.В. Правовое регулирование обеспечения экологической безопасности в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. - М., 1999. - 158 с.

 19. Екологічна експертиза: право і практика / В. І. Андрейцев, М. А. Пустовойт, С. В. Калиновський та ін.; За ред. В. І. Андрейцева, М. А. Пустовойта. - К.: Урожай, 1992. - 208 с.

 20. Заєць О.І. Розвиток сучасної правничої думки про право власності на природні ресурси та комплекси в Україні // Вісник Київського ун-ту. Юрид. науки. - 200. - Вип. 64.

 21. Заєць О.І., Позняк Е.В., Шомпол О.А. Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2007. - № 12. - С. 34 - 44;  2008. - № 2. - С. 45 - 55; 2008. - № 3. - С. 64 - 71.

 22. Клиниченко Т.Г. Проблемы развития публично-правовых начал в проекте нового Водного кодекса РФ // Экологическое право. - 2006. - № 4. - С. 16 - 17.

 23. Кобецька Н.Р. Екологічні права громадян України: автореф. дис. на здобуття канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 "Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право".- К., 1998. - 17 с.

 24. Коваленко Т. О. Розвиток законодавства України про біобезпеку // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. - № 10 (36). - С. 43-55.

 25. Ковальчук Т.Г. Екологічна безпека продуктів харчування: поняття та зміст // Право. України. - 1997. - № 5. - С. 22-25.

 26. Ковальчук Т.Г. Правові питання забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування // Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.- К., 1996. - 20 с.

 27. Ковальчук Т.Г. Пролеми забепечення права громадян на внутрішню  екологічну безпеку: короткі тези доп. та наук. пов. республ. наук.-практ. конф. ["Правова держава України: проблеми, перспективи розвитку "] , (Київ, 9 - 11 листопада 1995 р.) / Національна юридична академія України. - Х.: Національна юридична академія України, 1995. - С. 218 - 220.

 28. Краснова И.О. Экологическое право и управление в США / Краснова И.О. - М.: Байкальская Академия, 1992. - 240 с. 

 29. Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. / Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.- К., 1997. - 16 с.

 30. Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.- К., 1997. -  200 с.

 31. Краснова М.В. Екологічні права і обов'язки громадян // Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Ю.С. Шемшученко, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.; За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. - К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2005. - С. 39 - 66.

 32. Краснова М.В. Компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища як загальноюридичний принцип охорони довкілля // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія "Юридичні науки". - 2004. - № 60.

 33. Краснова М.В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством України (теоретико-правові аспекти): монографія / М.В. Краснова. - К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет", 2008. - 439 с.

 34. Лопатин В.Н. Экологическая безопасность: проблемы конституционной законности // Государство и право. - 2004. - № 2.- С. 21-31.

 35. Лукьянов А.С. Биоэтика с основами биоправа: Учебное пособие. - М.: Научный мир, 2008. - 360с.

 36. Мунтян В.Л. Правова охорона природи УРСР. К.: "Вища школа", 1973. - 203 с.

 37. Позняк Е.В. Громадська екологічна еспертиза в системі права екологічної безпеки // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і потічичні науки. Випуск 16. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - С. 281 - 287.

 38. Позняк Е.В. Класифікація джерел права у сфері екологічного страхування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2007. - № 11. - С. 36 - 44.

 39. Позняк Е.В. Правові аспекти здійснення громадської екологічної експертизи в Україні: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. - К., 2005. - 179 с.

 40. Право и чрезвычайные ситуации / А.И. Иойрыш, Н.Г. Жаворонкова, С.С. Занковский и др.; Отв. ред. О.С. Колбасов и М.М. Бринчук. - М.: Институт гос-ва и права РАН, 1992. - 211 с.

 41. Проблеми і стратегія виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату / В.Я.Шевчук, І.В.Трофимова, О.М.Трофимчук та ін. - К.:УІНСІР, 2001. - 96 с.

 42. Радзівілл О. А. Проблеми і перспективи концепції спільної спадщини людства в сучасному міжнародному праві // Автореф. … к.. ю. н. … 12.00.11. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. - 22 с.

 43. Радык И.Л. Правовые проблемы экологического лицензирования: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. - Х., 2001. - 164 с.

 44. Третяк Т.О. Особливості змісту права громадян на екологічну безпеку / Т.О. Третяк // Часопис Київського університету права. - 2009. - №  1. - С.  234 - 237.   

 45. Третяк Т. О. Поняття реалізації права на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2005. - Випуск 65. - С. 23-26.

 46. Фролов М. О. Екологічний ризик у регулятивних правовідносинах екологічної безпеки// Право України, - 2000,- №9, - с.94-98.

 47. Фролов М. О. Охорона земель як еколого-правовий імператив земельного законодавства // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 3. - С. 73-79.

 48. Фролов М.О. Правові аспекти екологічного ризику. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.- К., 2001. - 211 с.

 49. Фролов М.О. Правові аспекти екологічного ризику // Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.- К., 2001. - 20 с.

 50. Фролов М. Правові засади ліцензування екологічно небезпечних видів діяльності / Максим Фролов // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 1. - С. 81-83.

 51. Фролов М.О. Правові проблеми удосконалення нормативів екологічної безпеки у контексті концепції екологічного ризику // Вісник Київського національного університету імені  Тараса Шевченка. - Юридичні науки. - 2000. - Вип. 37. - С. 42 - 46.

 52. Хіміч О.М. Адміністративно-правові заходи примусового характеру, які застосовуються у діяльності міліції щодо забезпечення екологічної безпеки // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. - 2003. - № 8. - С. 218-225.

 53. Хіміч О.М. Адміністративно-екологічне правопорушення: проблемні питання // Право України. - 2003. - № 4. - С. 68-72.

 54. Хіміч О. Взаємозв'язок екологічної безпеки із законністю: окремі аспекти // Право  України. - 2003. - № 11. - С. 65 - 67.

 55. Хіміч О. Екологічна безпека як елемент національної безпеки // Право України. - 2002. - № 11. - С. 44-48.

 56. Хіміч О.М. Міліція у системі державних органів, які здійснюють охорону навколишнього природного середовища // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - спецвипуск. - № 1. - С. 168-170. 

 57. Храмова Ю.Р. Правовые проблемы осуществления экологической экспертизы в России: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 - М., 2000. - 155 с.

 58. Чаусова Л. Л. Принципи екологічного права // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право".. - Харків, 1998. - 19 с.

 59. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. - Харьков: Фирма "Консум", 1998. - 224 с.

 60. Шульга М.В. Щодо участі громадськості в забезпеченні використання земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2003. - Вип. 50. - С. 85 - 87.ЗМІСТ


1. Анотація до навчальної дисципліни…………..…………………………………...3

2. Тематичний план ……………………………………………………………………6

3. Програма курсу ……………………………………………………………………...7

4. Плани лекцій ……………………………………………………………………….15

5. Загальні методичні рекомендації до семінарських та практичних занять…….19

6. Плани семінарських та практичних занять ……………………………………..21

7. Перелік питань для підсумкового контролю (іспиту)………………… ………42

8. Список рекомендованої літератури …………..…………………………………..45
залишити коментар
Сторінка3/3
Дата конвертації21.11.2012
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх