Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та психології Факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та психології Кафедра господарського права І процесу Навчально-методичні матеріали з дисципліни icon

Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та психології Факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та психології Кафедра господарського права І процесу Навчально-методичні матеріали з дисципліни


Схожі
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий...
Міністерство внутрішніх справ україни донецький юридичний інститут луганського державного...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Рекомендації за результатами засідання Міжвідомчої координаційно методичної ради...
Програма вступного комплексного екзамену для кандидатів на навчання в магістратурі за державним...
Програма вступного екзамену з «теорії держави І права»...
План лекції. Загальне поняття етики та психології. Предмет “Етики І психології в роботі юриста...
Академія внутрішніх військ мвс україни Збірник тез доповідей ІІІ науково-практичної конференції...
Київський національний університет внутрішніх справ На правах рукопису лаврик галина...
І. П. Голосніченко доктор юридичних наук, професор...
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького...
Міністерство освіти І науки...Загрузка...
страницы: 1   2   3
повернутися в початок
скачать
ТЕМА 2. Право власності на природні ресурси.

^ Право природокористування

Cемінарське заняття - 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

Самостійна робота – 6 год.


 1. Поняття і форми права власності на природні ресурси.

 2. Суб’єкти і об’єкти права власності на природні ресурси.

 3. Форми та методи забезпечення права власності на природні ресурси.

 4. Поняття, принципи і види права природокористування.

 5. Об’єкти і суб’єкти права природокористування.

 6. Права і обов’язки природокористувачів.

 7. Підстави виникнення та припинення права природокористування.Теми рефератів і доповідей:

 1. Право власності на природні ресурси.

 2. Правові форми права власності громадян на природні ресурси

 3. Правове регулювання приватизації природних ресурсів

 4. Право загального природокористування

 5. Право спеціального природокористування.

 6. Види права природокористування.


Практичне заняття.


Ситуативні практичні завдання: № № 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13.


Рекомендована література:


 1. Бєлявцева О. М. Соціально-економічні та правові аспекти управління природокористуванням в регіоні: Дис. ... канд. екон. На ук: 08.02.03 / Харківський держ. ун-т. — X., 1997.

 2. Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності / М-во екології та природних ресурсів України; Програма розвитку ООН в Україні; Міжна­родний фонд Дніпра / В. Шевчук (уклад.). — К., 2000.

3. Домашенко М. В., Рубаник В. Є. Власність і право власності: Нариси з історії, філософії, теорії і практики регулювання відно­син власності в Україні. — X., 2002.

4. Земельне право. Академічний курс / За ред. В. І. Семчика та
П. Ф. Кулинича. — К., 2001.

3. Земельне право України / За ред. М. В. Шульги. — К., 2004.

4. Земельное право Украины / Под ред. А. А. Погребного, И. И. Каракаша. - К., 2002.

5. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред. В. І. Семчика. — К., 2003.

6. Зуєв В. А. Організаційно-правові аспекти природокористуван­ня та охорони навколишнього природного середовища: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Нац. юрид. акад. України ім Я. Мудрого. - X., 2003.

7. Костицький В. В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка. — К., 2001.

8. Крассов О. Й. Право частной собственности на землю. — М., 2000.

9. Малышева Н. Р. Пользование гражданами водами, лесами, надрами, обьектами животного мира // Собственность граждан – К 1997.

10. Малишева Н. Р. Використання природних ресурсів // Юридич­на енциклопедія України: У 6 т. — К., 1998. — Т. 1.

11. Малишева Н. Р. Загальне природокористування // Юридична енциклопедія України: У 6 т. — К., 1999. — Т. 2.

 1. Пересунько С. І. Право державної власності в Україні (історія,
  сучасність, перспективи). — Кіровоград, 1998.

13. Право власності в Україні / За ред. О. В. Дзери та Н. С.
нєцової. — К., 2000.

14. Право власності та господарювання у сільському
дарстві / За ред. В. І. Семчика. — К., 2001.

15. Управління у сфері охорони довкілля та природокористуван­ня в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / О. Білобран (підгот.), В. Котляренко (підгот.). — К., 2003.

16. Хвесик М. А., Горбач Л. М., Кулаковський Ю. П. Економіко-правове регулювання природокористування. — К., 2004.

17. Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных
отношений в современных условиях. — X., 1998.


ТЕМА 3. Правовий режим використання, відновлення та

охорони земель

Cемінарське заняття - 2 год.

Практичне заняття – 4 год.

Самостійна робота – 6 год.1. Земля як об'єкт інтеграційного та диференційованого правового регулювання.

2. Категорії земель за земельним законодавством.

3. Право на землю в Україні (право власності, право користування і право земельного сервітуту). Набуття, реалізація та припинення права на землю.

4. Правова охорона земель.

5. Державне управління і контроль за використанням та охороною земель.

6. Моніторинг земель та державний земельний кадастр

7. Справляння плати за землю в Україні.

8. Відповідальність за порушення земельного законодавства.


Ситуативні практичні завдання: 2, 14, 16, 19 та завдання, запропоновані викладачем під час заняття.


Рекомендована література:


1. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред. В. І. Семчика. — К, 2003.

2. Земельне право: Академ. курс / За ред. В. І. Семчика та П. Ф. Кулинича. — К, 2001.

3. Земельне право України: Підручник / За ред. М. В. Шульги. - К., 2004.

4. Земельное право Украины: Учебн. пос. / Под ред. А. А. Погребного и И. И. Каракаша. — К., 2002.

5. Шульга М. В. Актуальные правовые проблеми земельних отношений в современных условиях. — X., 1998.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

ПРАВОВА ОХОРОНА, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ


ТЕМА 4. Правовий режим використання та охорони надр

Cемінарське заняття - 2 год.

Самостійна робота – 3 год.


 1. Надра як об’єкт правового регулювання, використання та охорони.

 2. Право власності на надра в Україні.

 3. Право користування надрами. Порядок надання надр у користування.

 4. Правова охорона надр і земель, наданих для користування надрами.

 5. Державний нагляд і контроль у галузі використання і охорони надр.

 6. Відповідальність за порушення законодавства про користування надрами


Теми рефератів і доповідей:

 1. Проблеми гірничого права.

 2. Право надрокористування

 3. Право надрокористування громадян

 4. Правове регулювання геологічного вивчення надр.

 5. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр.

 6. Правові форми гірничого контролю.


Рекомендована література:


1. Башмаков С. Правовое регулирование разведки и разработки пространенных полезных ископаемых. — М., 1978.

2. Горное дело и окружающая среда: Мировой опыт правовой гармонизации: Словарь. — М., 2000.

3. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс / В. І. Андрейцев, Г. І. Балюк, М. В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН України В. І. Андрейцева. - К., 2001.

4. Екологічне право України: Підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закладів / В. К. Попов, А. П. Гетьман, С. В. Разметаєв та ін.; За ред. В. К. Попова та А. П. Гетьмана. — X., 2001.

5. Клюкин Б. Д. Горные отношения в странах Западной Европы и Америки. — М., 2000.

6. Мухитдитов Н. Б. Основи гарного права. — Алма-Ата, 1983.

7. Мухитдитов Н. В. Правовая охрана недр. — Алма-Ата, 1976.

8. Перчик А. И. Горное право: Учебник. — М., 2002.

9. Сыродоев Н. А. Правовой режим недр. — М., 1969.

10. Теплов О. М., Клюкин Б. Д. Недра и право. — М., 1994.

11. Удинцев В. А. Русское горноземельное право. — К., 1909.

12. Шемшученко Ю. С. Правовые проблеми экологии. — К., 1989.


ТЕМА 5. Правовий режим використання, відтворення та охорони вод

Cемінарське заняття - 2 год.

Самостійна робота – 6 год.


 1. Води об’єкт правового регулювання, використання та охорони.

 2. Право власності на води.

 3. Види права водокористування. Державний водний кадастр.

 4. Права і обов’язки водокористувачів.

 5. Особливість використання і охорони земель водного фонду.

 6. Платежі за спеціальне використання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту.

 7. Відповідальність за порушення водного законодавства.

 8. Правова охорона вод і земель водного фонду.

 9. Державне управління і контроль у галузі використання, відтворення та охорони вод.

 10. Відповідальність за порушення водного законодавства.


Теми рефератів і доповідей:


 1. Функції води.

 2. Право водокористування.

 3. Право спеціального водокористування.

 4. Правова охорона вод.

 5. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони водних ресурсів.

 6. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства.Рекомендована література:


1. Гордєєв В. І. Правові питання використання малих річок // Право України. — 1984. - № 1-2. - С. 31-32.

2. Калініченко Л. І., Карук Б. М., Тищенко О. І. Управління водогосподарським комплексом: Навч. посібн. — К., 2000.

4. Концепція розвитку водного господарства України. — К., 2000.

5. Малишєва Н. Р., Єрофеєв М. І. Організаційно-правові питання захисту малих рік // Вісник Академії наук УРСР. — 1989. — N 6.


ТЕМА 6. Правовий режим використання, відтворення та охорони рослинного світу та лісів

Cемінарське заняття - 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

Самостійна робота – 6 год. 1. Загальні положення лісового законодавства в Україні. Право власності на ліси в Україні (загальна характеристика).

 2. Право лісокористування і землекористування на землях лісового фонду.

 3. Права та обов’язки лісокористувачів.

 4. Державне управління і контроль у галузі використання, відтворення і охорони та захисту лісів. Плата за використання лісових ресурсів і користування землями лісового фонду.

 5. Правова охорона лісів і земель лісового фонду.

 6. Відповідальність за порушення лісового законодавства і законодавства про рослинність.

 7. Рослинний світ як об’єкт правової охорони та використання.

 8. Правове забезпечення використання рослинного світу.

 9. Правова охорона рослинного світу.

 10. Юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ.


Теми рефератів і доповідей:

 1. Проблеми лісового права

 2. Право лісокористування

 3. Проблеми права власності на ліси

 4. Право загального лісокористування громадян.

 5. Право спеціального лісокористування.


Рекомендована література:


1. Горбовой В. Ф. Предмет и система советского лесного права. Красноярск, 1984.

2. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс / В. І. Андрейцев, Г. І. Балюк, М. В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН України В. І. Андрейцева. - К., 2001.

4. Костицький В. В. Лісове право України: Навч. посібн. — К., 1999.

5. Крассов О. И. Правовой режим земель государственного лесного фонда. — М., 1985.

6. Мунтян В. Л. Правова охорона природи в УРСР. — К., 1982.


ТЕМА 7. Правовий режим використання, відтворення та охорони тваринного світу

Cемінарське заняття - 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

Самостійна робота – 3 год.


Тваринний світ як об’єкт правового регулювання, використання, відтворення та охорони.

 1. Право використання тваринного світу: його форми та види.

 2. Управління у галузі використання, відтворення та охорони тваринного світу

 3. Правова охорона тваринного світу.

 4. Державний кадастр тваринного світу.

 5. Правове регулювання полювання, рибальства та інших видів використання тваринного світу.

 6. Відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ.


Ситуативні практичні завдання: № № 4, 15 та завдання, запропоновані викладачем під час заняття.


Рекомендована література:


1. Волик М. П. Правове регулювання полювання в Україні: Автореферат дис. ... канд. юр. наук. — Одеса, 1997.

2. Гвоздик П. О. Правові засади збереження біологічного різноманіття: Автореферат дис. ... канд. юр. наук. — К., 1999.

3. Екологічне право: Особлива частина: Підручн. для стул юрид. вузів і фак.: Повний академ. курс / За ред. акад. АПрІІ В. І. Андрейцева. — К., 2001.

4. Екологічне право України: Підручн. для студ. юрид. виш навч. закладів / В. К. Попов, А. П. Гетьман, С. В. Размєтаєв та за ред. В. К. Попова та А. П. Гетьмана. — X., 2001.

5. Константиниди С. С. Охрана животного мира. — Алма-Аты, 1975.

6. Тихий П. В. Еколого-правове регулювання спеціального використання дикої фауни: Автореферат дис. ... канд. юр. наук. — X., 2000.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ Окремих зон та територій. Міжнародне екологічне право


ТЕМА 8. Правова охорона атмосферного повітря

Cемінарське заняття - 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

Самостійна робота – 6 год.


1. Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання, використання та охорони.

2. Управління і контроль у галузі охорони атмосферного повітря та його функції.

3. Правові заходи охорони атмосферного повітря.

4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

5. Особливості майнової відповідальності за порушення атмосфероохоронного законодавства.


Ситуативні практичні завдання: № № 1, 3 та завдання, запропоновані викладачем під час заняття.


Рекомендована література:


1. Бринчук М. М. Правовая охрана атмосферного воздуха. — М., 1986.

2. Габитов Р. X. Воздухоохранное право. — Уфа, 1999.

3. Габитов Р. X. Теоретические проблемы организации правовой охраны атмосфери Земли в современних условиях. — Уфа, 2000.

4. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс / В. І. Андрейцев, Г. І. Балюк, М. В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН України В. І. Андрейцева. - К., 2001.

5. Екологічне право України: Підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закладів / В. К. Попов, А. П. Гетьман, С. В. Разметаєв та ін.; За ред. В. К. Попова та А. П. Гетьмана. — X., 2001.

6. Кузнецова О. Н., Радник О. Л. Загрязнение окружающей среды отходами и опасными веществами. — М., 2001.

7. Люббе-Вольф Г. Право охраны атмосферного воздуха в Германии // Современное зкологическое право в России и за рубежом / Под ред. О. Л. Дубовик. — М., 2001.

8. Фомин Г. С, Фомина С. Н. Воздух: контроль загрязнений по международным стандартам. — М., 1993.

9. Шемшученко Ю. С. Правовые проблеми экологии. — К., 1989.

ТЕМА 9. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій

Cемінарське заняття - 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

Самостійна робота – 6 год.


1. Поняття зон надзвичайних екологічних ситуацій та його юридичне значення.

2. Підстави та порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації та її правовий режим.

3. Особливості правового режиму зон, встановлених на радіоактивно забруднених територіях.

4. Правовий статус і соціальний захист громадян, які постраждали від надзвичайних екологічних ситуацій.

5. Основи державної політики у сфері соціального захисту потерпілих від надзвичайних екологічних ситуацій.


Теми рефератів і доповідей:

 1. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій

 2. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями.

 3. Правовий режим надзвичайного стану.

Практичне заняття.

Ситуативні практичні завдання: № № 1, 3, 5, 7, 11 та завдання, запропоновані викладачем під час заняття.

Рекомендована література:


1. Балюк Г. І. Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки в Україні. — К., 1997.

2. Єрофеєв М. І. Конституційне право громадян на безпечне довкілля та його забезпечення в умовах виникнення надзвичайних екологічних ситуацій // Конституція України — основа подальшого розвитку законодавства. — К., 1997.

4. Комарницький В. М. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій в Україні. — Луганськ, 2002.

5. Кузніченко С. Надзвичайні спеціальні адміністративно-правові режими у законодавстві України // Право України. — 2000. — № 12.

6. Краснова И. О. Зона экологического бедствия: пути формирования новой правовой категории в зарубежном праве // Государство и право. — 1994. — № 6.


ТЕМА 10. Правовий режим використання та охорони природно-заповідного фонду, рекреаційних зон, лікувально-оздоровчих зон та курортів

Cемінарське заняття - 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

Самостійна робота – 6 год.


1. Поняття природно-заповідного фонду:

1.1. Правові форми та види використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

1.2. Управління у галузі організації, охорони і використання природно-заповідного фонду.

1.3. Правовий режим окремих територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

1.4. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

2. Поняття, склад та юридична природа рекреаційних зон:

2.1. Правовий режим і порядок створення рекреаційних зон.

2.2. Види рекреаційних зон. Юридичні критерії зонування рекреаційних зон. Нормативи рекреаційної навантаженості.

2.3. Особливості управління у галузі використання та охорони рекреаційних зон.

2.4. Правова охорона рекреаційних зон.

3. Поняття і юридична природа курортних, лікувально-оздоровчих зон та курортів:

3.1. Порядок утворення курортних та лікувально-оздоровчих зон, курортів. 3.2. Види зон і курортів. Їх правова охорона.

3.3. Проблеми відповідальності за порушення режиму використання та охорони курортних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.


Теми рефератів і доповідей:

 1. Правовий режим територій і об'єктів природно-заповідного фонду

 2. Правовий режим природних об'єктів природно-заповідного фонду.

 3. Правове регулювання використання та охорони штучно створених об'єктів і територій природно-заповідного фонду.


Рекомендована література:


1. Використання техногенно-забруднених земель // Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. — К., 2004.

2. Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронною призначення // Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. — К., 2004.

3. Консервація земель // Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. — К., 2004.

4. Малишева Н. Р. Правовий режим земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення // Земельне право: Підручник. — К., 2001.

5. Малишева Н. Р. Біологічного різноманіття збереження // Юридична енциклопедія України: У 6 т. — К., 1998. — Т. 1.

6. Малишева Н. Р. Зелена книга України // Юридична енциклопедія України: У 6 т. - К., 1999. - Т. 2.

7. Малишева Н. Р. Червона книга України // Юридична енциклопедія України: У 6 т. — К., 2004. — Т. 6.

8. Малишева Н. Р., Олещенко В. І., Кузнєцова С. В., Красіліч Н. Д., Карамушка В. І. Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття / Відп. ред. Малишева Н. Р. — К., 2003.

9. Никифоров В. В. Экологическая сеть Среднего Приднепровья: современное состояние и пути оптимизации. — Днепропетровск, 2003.

10. Олещенко В. І., Малишева Н. Р. Основні положення національної політики з питань збереження біологічного та ландшафтного різноманіття // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. — К, 1997.

11. Олещенко В. І., Малишева Н. Р. Організаційно-правові засади збереження біорізноманіття // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. — К., 1997.

12. Олещенко В. І., Малишева Н. Р. Міжнародні конвенції та інші документи як чинник збереження біологічного та ландшафтного розмаїття. Конвенція про біорозмаїття: громадська обізнаність і участь. — К, 1997.


Ситуативні практичні завдання:


1. На клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Зоря" рішенням районної державної адміністрації йому надано земельну ділянку площею 10 га для захоронення промислових відходів і об­лаштування сміттєзвалища біля дачного масиву "Дружба".

Громадянин Іванов звернувся з позовом до суду про закриття зазначеного сміттєзвалища, мотивуючи свою вимогу тим, що поза його дачну ділянку розміщено на відстані 200 м від зазначеного сміттєзвалища, постійні неприємні запахи унеможливлюють реалі­зацію його права на відпочинок.

Чи підлягає позов задоволенню? Вирішіть справу.


2. Громадянин Волков уклав із лісогосподарським підприємством "Сосна" договір оренди земельної ділянки лісового фонду для об­лаштування літнього спортивно-туристичного табору "Сокіл". Сто­рони звернулися до нотаріуса для посвідчення цього правочину, однак останній відмовив, мотивуючи тим, що цей договір укладено з порушенням вимог чинного законодавства. Незважаючи на це, сторони продовжували виконувати умови договору.

Через рік земельна ділянка лісового фонду, щодо якої було ук­ладено договір оренди, перейшла до створеного національного при­родного парку, дирекція якого заборонила розміщення на ній літньо­го спортивно-туристичного табору "Сокіл" і зобов'язала лісогоспо­дарське підприємство "Сосна" привести цю земельну ділянку в на­лежний стан.

Громадянин Волков звернувся до суду.

Чи підлягає позов задоволенню? Вирішіть справу.


3. Громадська екологічна організація "Еко" звернулася до госпо­дарського суду з вимогою визнати недійсним рішення державної екологічної експертизи щодо будівництва нафтопереробного заво­ду.

У позовній заяві громадська організація "Еко" мотивувала свою вимогу тим, що проект будівництва нафтопереробного заводу отри­мав негативний висновок проведеної громадської екологічної екс­пертизи через те, що в ньому не передбачено впровадження сучас­них очисних технологій, які б виключали негативний вплив діяль­ності заводу на навколишнє природне середовища та здоров'я гро­мадян, а в процесі проведення державної екологічної експертизи не було враховано вищезазначені пропозиції.

Чи підлягає позов задоволенню? Вирішіть справу.


4. Громадянин Петренко відпочивав зі своїми друзями в лісі, куди взяв свого собаку ягд-тер'єра. Через якийсь час до відпочиваль­ників звернувся державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища з вимогою компенсувати шкоду, заподіяну об'єктам тваринного світу, адже їхній собака, натрапивши на нору лисиці, уполював тварину.

Громадянин Петренко відмовився визнавати свою вину, поси­лаючись на те, що він не повинен відповідати за те, що зробив його собака. Державний інспектор склав протокол про порушен­ня гр. Петренком правил полювання, вилучив лисицю та забрав собаку.

Громадянин Петренко звернувся до суду.

Чи підлягає позов задоволенню? Вирішіть справу.


5. АТ "Космос" провадило підприємницьку діяльність щодо вве­зення на територію України відходів виробництва з Німеччини та займалося їх захороненням.

Міська рада, на території якої розміщене АТ "Космос", прийня­ла рішення про заборону його діяльності, бо вона суперечить чин­ному законодавству України в частині завезення на її територію токсичних і особливо небезпечних відходів і порушення встановле­ного порядку їх захоронення та утилізації.

АТ "Космос" звернулося з позовом до суду про визнання рішен­ня міської ради незаконним, бо воно обмежує його правосуб'єктність.

Чи підлягає позов задоволенню? Вирішіть справу.


6. Громадянка Петрова звернулася до суду з позовом про припи­нення будівництва АЗС ТНК мотивуючи тим, що, по-перше, на її думку, немає відповідних дозволів на будівництво АЗС; по-друге, цю АЗС буде розміщено на відстані 150 м від пляжу річки, що унеможливить рекреацію відпочивальників; по-третє, працівники АЗС відмовилися пред'явити на її прохання висновок державної екологічної експертизи.

Чи підлягає позов задоволенню? Вирішіть справу.


7. Працівник екологічного контролю на кордоні, перевіряючи транс­портні засоби та вантаж, які перетинали кордон, виявив, що немає спеціального дозволу та висновків екологічної експертизи на вве­зення в Україну отруйних речовин і хімічних сполук. При цьому власник транспортного засобу та вантажу надав інспекторові серти­фікат, виданий виробником отруйних речовин і хімічних сполук, і пояснив, що законодавством країни походження вантажу не перед­бачено проведення будь-яких екологічних експертиз для такої про­дукції.

Працівник екологічного контролю на кордоні запропонував зро­бити за відповідну плату в спеціальній лабораторії на митному кор­доні екологічну експертизу та пояснив, що лише після позитивного висновку останньої надасть дозвіл на перетин кордону таких отруй­них речовин і хімічних сполук. Власник вантажу відмовився.

Проаналізуйте дії суб'єктів. Вирішіть справу.


8. Громадянин Іванов придбав на ринку в приватного підприємця Петрова джинси "Lее" іноземного виробництва. Громадянин Іванов потрапив у цих джинсах під дощ і, повернувшись додому, побачив, що його тіло пофарбувалося від них у синій колір. Наступного дня він звернувся з вимогою до приватного підприємця Петрова повер­нути йому кошти за придбаний товар і компенсувати йому заподія­ну шкоду.

Підприємець Петров відмовився приймати джинси та повертати кошти, пояснивши, що, по-перше, покупець не має ні яких доказів, що свідчать про факт купівлі-продажу товару, по-друге, линяння джинсових виробів у процесі носіння припустиме згідно зі стандар­тами; по-третє, у нього є відповідні сертифікати якості від виробни­ка зазначеного товару.

Громадянин Іванов звернувся з позовом до суду.

Визначте коло суспільних відносин. Чи підлягає позов задоволенню? Вирішіть справу.


9. Державне управління екологічної безпеки району опуб­лікувало в місцевій пресі дані екологічного бюлетеня, згідно з якими у районі цілком сприятливі умови для проживання. Проте по радіо головний санітарний лікар району навів факти, що тільки один завод у районі викидає близько 12 шкідливих речовин, які перевищують гранично допустимі концентрації у 25 разів, що призводить до підви­щення захворюваності населення.

Чи є порушенням екологічних прав громадян цього району поши­рення недостовірної інформації з боку державного управління еколо­гічної безпеки?


10. ТОВ "Мрія" на відведеній йому території в селі К. вздовж річки Дніпро встановило бетонний паркан. Передбачені про­ходи до річки підприємство перегородило з метою усунення засмі­чення їх території, чим позбавило можливості проходу та користу­вання Дніпром мешканцям селища.

Чи допущено порушення екологічних прав громадян?


11. Із земель запасу на невикористовуваній водоймі, що об­міліла природним шляхом, цукровому заводу відведено територію під ставки-водовідстійники та розміщення очисних споруд відходів цукрового виробництва площею 50 га.

Завод фактично не побудував очисних споруд, скидаючи відходи виробництва у ставки-відстійники, а неочищені стічні води — безпо­середньо в річку. Внаслідок накопичення відходів почалися підземні зсуви ґрунту, що призвело до забруднення земель сільської спілки площею близько 100 га сільськогосподарських угідь, було знищено близько 170 га окультурених сінокісних угідь і пасовищ, пошкоджено 70 га лісів першої групи та плантації саджанців на площі 115 га лі­согосподарських угідь, забруднено річку та заподіяно істотної шкоди рибним ресурсам.

Крім того, внаслідок зсуву пошкоджено залізницю на відстані близько 50 км, автомобільну дорогу обласного значення.

На претензії, які надійшли від потерпілих осіб та органів забез­печення додержання природоохоронного законодавства про доб­ровільне відшкодування збитків, цукровий завод відповів відмовою, вважаючи це випадковим збігом стихійних явищ та експлуатації ставка-накопичувача. Вважаючи дії адміністрації неправомірними, особи, яким було заподіяно шкоду, звернулися за захистом до господарсько­го суду та подали прокуророві району матеріали з клопотанням при­тягти винних посадових осіб до юридичної відповідальності.

Визначте коло суспільних відносин. Чи підлягає позов задово­ленню? Вирішити справу.


12. АТ "БМ" переробляє та зберігає біополімерні матеріали без спеціального дозволу органів міністерства природи. Керівництво підприємства відмовилось отримати цей дозвіл, посилаючись на те, що вони мають ліцензію на виготовлення, транспортування та реалі­зацію хімічних речовин.

Чи правильні висновки керівництва підприємства? Обгрунтуйте відповідь.


13. Директор заводу М. дав вказівку спускати в річку неочищені води. Було спущено 600 м3 води, яка містила шкідливі та от­руйні хімічні речовини, що спричинило масову загибель риби.

Кваліфікувати дії директора М. Чи підлягає він кримінальній від­повідальності?


14. Громадянин М. на належній йому ділянці розпочав будів­ництво колодязя, маючи на меті використовувати підземні води для побутових і господарських потреб за допомогою спеціального техніч­ного приладу (відцентрового насоса).

У цей час його відвідав інспектор територіальної інспекції гірни­чого нагляду, який, перевіривши умови та характер виконуваних робіт, прийняв постанову про їх припинення та наклав на М. ад­міністративний штраф у розмірі 200 грн., зазначивши, що останній порушив вимоги чинного законодавства.

М. оскаржив цю постанову до суду з вимогою усунення перешкод у користуванні природними ресурсами та стягнення збитків, заподія­них йому незаконним рішенням.

Окреслити коло суспільних правовідносин. Охарактеризувати правовідносини, що склалися. Вирішити справу.


15. Під час перевірки додержання законодавства про мис­ливство та полювання державний мисливський інспектор спільно з інспектором з охорони навколишнього природного середовища затри­мали на території земель фермерського господарства його господаря, який прогулювався в межах цих угідь з мисливською собакою, зброєю та капканами, без документа, який посвідчував права мисливця.

На підставі цього інструктори склали протокол про адміністратив­не порушення правил полювання, наклали на фермера адміністратив­ний штраф у розмірі 300 грн. та подали позов до суду про стягнення збитків, заподіяних правопорушенням.

У суді фермер пояснив, що під час його затримання він перебу­вав у межах належних йому сільськогосподарських угідь. Наявність мисливської зброї у нього зумовлена умовами безпеки у зв'язку з по­ширеністю на цій території останнім часом диких кабанів; капкани він пристосовує для добування кротів. Посвідчення мисливця він не має, оскільки не займається промисловим добуванням мисливських тварин.

Про те, що належні йому на праві власності угіддя належать до категорії мисливських, він не знав. У документах, які посвідчують його право приватної власності на сільськогосподарські угіддя, це не зазначено.

Окреслити коло суспільних відносин. Чи підлягає позов задово­ленню? Вирішити справу.

залишити коментар
Сторінка2/3
Дата конвертації21.11.2012
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх