Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та психології Факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та психології Кафедра господарського права І процесу Навчально-методичні матеріали з дисципліни icon

Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та психології Факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та психології Кафедра господарського права І процесу Навчально-методичні матеріали з дисципліни


Схожі
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий...
Міністерство внутрішніх справ україни донецький юридичний інститут луганського державного...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Рекомендації за результатами засідання Міжвідомчої координаційно методичної ради...
Програма вступного комплексного екзамену для кандидатів на навчання в магістратурі за державним...
Програма вступного екзамену з «теорії держави І права»...
План лекції. Загальне поняття етики та психології. Предмет “Етики І психології в роботі юриста...
Академія внутрішніх військ мвс україни Збірник тез доповідей ІІІ науково-практичної конференції...
Київський національний університет внутрішніх справ На правах рукопису лаврик галина...
І. П. Голосніченко доктор юридичних наук, професор...
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького...
Міністерство освіти І науки...Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачать
Міністерство внутрішніх справ України


Національна академія внутрішніх справ


Навчально-науковий інститут права та психології

Факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та психології

Кафедра господарського права і процесу


Навчально-методичні матеріали з дисципліни

«ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО»


для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Галузь знань «Право»

Напрям підготовки «Правознавство»


Київ - 2011


Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Екологічне право» затверджені на засіданні кафедри господарського права і процесу (протокол №1 від «30» серпня 2011 року) для студентів четвертого курсу навчально-наукового інституту права та психології.


Укладач:

професор кафедри господарського права і процесу, кандидат юридичних наук, доцент Якимець О.І.


Рецензенти:


заступник начальника кафедри цивільного права і процесу НАВС, кандидат юридичних наук, доцент, Братель О.І.


завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін АПСВ кандидат юридичних наук, доцент Г.З. Лазько


^ АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Екологічне право є самостійною навчальною дисципліною, що вивчається студентами вищих юридичних нав­чальних закладів.

Вивчення курсу “Екологічне право”, яке значною мірою базується на багатьох законодавчих положеннях цивільного права і певною мірою доповнює його, дає можливість студентам засвоїти знання в галузі правового регулювання охорони природи, раціонального використання природних ресурсів.

Метою вивчення цього курсу є отримання студентами необхідних правових знань щодо питання державного управління в галузі природокористування і охорони навколишнього середовища, правового режиму в Україні: земель, лісів, водних ресурсів, атмосферного повітря, тваринного світу, природно-заповідного фонду, рекреаційних та оздоровчих територій.

Розгляд зазначених у програмі тем має на меті також виховання у студентів бережливого ставлення до природи і її ресурсів. Програма розроблена відповідно до освітньо-професійної програми і навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом “Право”. Розподіл навчальних годин за темами має рекомендаційний характер.

Особливістю вивчення курсу “Екологічне право” є те, що ця галузь права не є кодифікованою і становить велику кількість законодавчих актів, постанов Кабінету Міністрів та інших державних органів, з питань правового регулювання охорони природи, природовідтворення та раціонального використання природних ресурсів.

Студенти повинні орієнтуватися в системі екологічного законодавства, знати основні законоположення стосовно порядку природокористування і охорони оточуючого природного середовища, організації управління в галузі природокористування, сплати зборів та інших обовязкових платежів за використання природних ресурсів. Вони також повинні орієнтуватися в основних положеннях правового режиму земель сільськогосподарського призначення, земель житлової та громадської забудови, земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та інших ділянок, а також у правовому режимі лісів і земель лісового фонду, вод і земель водного фонду та правовому регулюванні і охороні атмосферного повітря й тваринного світу.

Завдання курсу «Екологічне право»:

1. Дати студентам загальне уявлення про причини виникнення, масштаби, можливі трагічні наслідки та шляхи подолання сучасної кризи у взаємовідносинах між людським суспільством та навколишнім природним середовищем;

2. Ознайомити їх з основами курсу і гармонізації взаємодії суспільства та природи;

3. Виховувати у студентів екологічну свідомість, яка є невід’ємною частиною національної свідомості і полягає:

а) у розумінні пріоритетності незруйнованого природного середовища;

б) у добровільному обмеженні своїх матеріальних потреб;

в) в екологічно дбайливому ставленні не лише до природних об’єктів, але й до продуктів людської діяльності, в яких так чи інакше опосередковані природні ресурси;

г) у підпорядкуванні особистих інтересів загальнолюдським.

Вивчення даного курсу неможливе без знань норм Конституції України, загальної і особливої частин цивільного, фінансового та адміністративного, кримінального права, які являються основою для вивчення курсу “Екологічне право”.

Рубіжним контролем визначення знань студентів є написання ними рубіжної контрольної роботи, що складається з двох теоретичних питань загальної частини курсу.

Комплексним контролем перевірки знань студентів є написання комплексної контрольної роботи, що вміщує два теоретичні запитання (із загальної та особливої частин курсу) і задачі.

Підсумковий контроль студентів полягає у складанні ними іспиту після вивчення загальної, особливої та спеціальної частин курсу.

Мета вивчення курсу – ознайомити студентів з основоположними відомостями з екологічного права та екологічного законодавства, навчити застосовувати здобуті теоретичні знання в практичній роботі, а також аналізувати ситуації з екологічно-правових питань, що виникають у реальному житті, і правильно їх вирішувати.

Студент повинен знати:

 1. проблеми науки екологічного права;

 2. діюче екологічне законодавство;

 3. основні принципи і завдання екологічного права;

 4. законодавчі засади раціонального природокористування;

 5. організаційно - правові заходи охорони основних об'єктів природи;

 6. види юридичної відповідальності за порушення екологічно­го законодавства.

Студент повинен вміти:

 1. застосовувати еколого-правові норми;

 2. узагальнювати практику використання екологічного зако­нодавства та робити відповідні висновки за результатами уза­гальнення;

 3. правильно застосовувати роз'яснення судових та інших ор­ганів у процесі застосування норм екологічного права;

 4. вести пропаганду екологічного законодавства серед насе­лення.^ ПРОГРАМА КУРСУ


ТЕМА 1. Екологічне права – комплексна галузь права. Джерела екологічного праваФорми взаємодії суспільства і природи. Екологічна функція держави. Головні складові реалізації державної екологічної політики. Поняття екологічного права. Основні понятійні категорії екологічного права. Предмет і об’ект екологічного права. Природні та природно-антропогенні цінності. Методи правового регулювання в екологічному праві. Система екологічного права. Принципи екологічного права. Галузь права і галузь законодавства. Місце екологічного права в системі екологічних та правових наук. Екологічна політика України, проблеми регулювання.

Загальна характеристика джерел екологічного права. Конституція України в системі джерел екологічного права. Закони як джерело екологічного права. Нормативно-правові акти Президента, Кабінету Міністрів, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Акти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Міжнародні договори як джерела екологічного права України.


^ ТЕМА 2. Право власності на природні ресурси. Право природокористування.


Поняття та форми права власності на природні ресурси. Поняття власності на природні ресурси як економічна та юридична категорії. Правовідносини власності на природні ресурси. Природні ресурси як надбання українського народу. Суб’єкти і об’єкти права власності на природні ресурси. Правосуб’єктність потенційних власників. Суб’єкти права державної власності на землю та інші природні ресурси. Суб’єкти права комунальної власності на природні ресурси. Суб’єкти права приватної власності на природні ресурси. Форми та методи забезпечення права власності на природні ресурси. Зміст права власності на природні ресурси. Право власника об’єкта природи щодо володіння ним. Право користування об’єктом природи. Право розпорядження об’єктом природи. Оподаткування суб’єктів права власності на природні ресурси.

Поняття, принципи і види права природокористування. Право природокористування в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Види права природокористування. Прво загального та спеціального природокористування. Загальні положення щодо обмежень та заборон реалізації права загального та спеціального природокористування. Спеціальні дозволи (ліцензії) на використання природних ресурсів. Постійне та тимчасове природокористування. Право користування природними ресурсами загальнодержавного та місцевого значення. Суб’єкти і об’єкти права природокористування. Зміст права природокористування. Підстави виникнення та припинення права спеціального природокористування. Захист права природокористування.
^ ТЕМА 3. Правовий режим використання, відновлення та охорони земель.Земля – основне національне багатство. Земля як об'єкт інтеграційного та диференційованого правового регулювання. Правова охорона земель. Регулююча функція правової охорони земель. Стимулююча функція правової охорони земель. Контрольна та каральна функції правової охорони земель. Правове регулювання використання та охорони земельних ресурсів. Категорії земель за земельним законодавством. Категорії земель, що підлягають особливій правовій охороні. Державне управління і контроль у сфері використання земельних ресурсів. Функції державного управління земельними ресурсами. Моніторинг земель. Планування використання та охорони земель. Нормування та стандартизація у сфері використання та охорони земель. Землеустрій. Державний земельний кадастр. Державна реєстрація прав на землю. Правові засади набуття прав на землю. Функції та повноваження Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. Правовий режим земель несільськогосподарського призначення. Передача земель у власність, надання їх у користування. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.


^ ТЕМА 4. Правовий режим використання та охорони надр


Надра як об’єкт правового регулювання, використання та охорони. Державний фонд надр. Корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення. Державний фонд родовищ корисних копалин. Право користування надрами та його види. Зміст права надрокористування. Основні права та обов’язки надрокористувачів. Гірничий відвід. Плата за користування надрами. Право користування надрами для їх геологічного вивчення. Право користування надрами для видобування корисних копалин. Право користування надрами для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. Підстави припинення права користування надрами. Управління у галузі використання і охорони надр. Розподіл і перерозподіл надр між надрокористувачами. Розпорядження геологічною інформацією. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин, а також ділянок, наданих у користування, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин. Державний контроль і нагляд за веденням робіт з геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною. Правова охорона надр. Відповідальність за порушення законодавства про надра.

^ ТЕМА 5. Правовий режим використання, відтворення та охорони вод


Води як об’єкт правового регулювання, використання, відтворення та охорони. Класифікація водних ресурсів. Функції водних ресурсів. Право власності на водні об’єкти. Водні об’єкти загальнодержавного та місцевого значення. Право водокористування та його види. Загальне та спеціальне право водокористування. Суб’єкти та об’єкти права водокористування. Первинні та вторинні водокористувачі. Використання вод для задоволення питних і господарських потреб населення. Користування водами для потреб сільського та лісового господарства. Користування водними об’єктами для промислових потреб і потреб гідроенергетики. Скидання стічних вод. Користування водними об’єктами для потреб водного транспорту. Управління і контроль в галузі використання, відтворення та охорони вод. Загальне та спеціальне державне управління. Громадське управління. Функції управління. Стандарти та нормативи водокористування. Розподіл та перерозподіл водних ресурсів. Контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів. Правова охорона вод. Водоохоронні зони. Вимоги щодо охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання. Відповідальність за порушення водного законодавства.


^ ТЕМА 6. Правовий режим використання, відтворення та охорони рослинного світу та лісів

Ліс як об’єкт правового регулювання, використання та охорони. Особливості лісу як складової навколишнього природного середовища. Економічне та юридичне значення лісу. Розподіл лісового фонду України на групи. Перспективи розвитку лісового законодавства. Право власності на ліси. Право власності на об’єкти лісового фонду в об’єктивному та суб’єктивному значенні. Право розпорядження лісами. Суб’єкти та об’єкти права власності на ліси. Поняття права лісокористування. Види лісокористувань. Постійне та тимчасове лісокористування. Права та обов’язки постійних та тимчасових лісокористувачів. Загальне та спеціальне лісокористування. Види права лісокористування. Заготівля деревини. Заготівля живиці. Заготівля другорядних лісових матеріалів. Побічні лісові користування. Використання лісових ресурсів у санітарно-гігієнічних, рекреаційних та оздоровчих цілях. Управління у галузі використання, відтворення та охорони лісів. Розподіл та перерозподіл лісів. Надання земельних ділянок лісового фонду у постійне та тимчасове користування. Ведення державного обліку лісів і державного лісового кадастру. Лісовпорядкування. Контроль за використанням, відтворенням, захистом та охороною лісів. Правові основи організації відновлення лісів і лісорозведення. Правова охорона і захист лісів. Відповідальність за порушення лісового законодавства.

Рослинний світ як об'єкт правового використання, відтворення й охорони. Поняття рослинних ресурсів.

Види природних рослинних ресурсів. Поняття, ознаки та види флористичних правовідносин. Суб'єкти й об'єкти флористичних правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення флори­стичних правовідносин.

Поняття, ознаки та види права власності на рослинні ресурси. Суб'єкти й об'єкти права власності на рослинні ресурси. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на рослинні ре­сурси.

Поняття, ознаки та види права користування рослинним світом. Суб'єкти й об'єкти права користування рослинними ресурсами. Правові форми та види використання природних рослинних ресурсів. Характеристика загального користування рослинними ресурсами. Особливості спеціального користування рослинними ресурсами за­гальнодержавного та місцевого значення. Підстави виникнення, зміни та припинення права флористичного користування.

Управління та контроль у галузі використання, відтворення й охорони рослинних ресурсів. Функції управління рослинними ре­сурсами.

Правове регулювання відтворення й охорони рослинних ресурсів: поняття, ознаки, форми та методи. Зміст правової охорони рослин­них ресурсів.

Умови та порядок вирішення спорів щодо використання, відтво­рення й охорони рослинних ресурсів.

Відповідальність за порушення законодавства щодо використан­ня, відтворення й охорони рослинних ресурсів.


^ ТЕМА 7. Правовий режим використання, відтворення та охорони тваринного світуТваринний світ як об’єкт правового регулювання, використання та охорони. Особливості тваринного світу як об’єкту природи. Об’єкти використання та охорони у галузі тваринного світу. Тваринний світ як об'єкт права власності. Право державної власності на тваринний світ. Право колективної та приватної власності на тваринний світ. Тваринний світ як об’єкт державного обліку та охорони. Шляхи розвитку фауністичного законодавства. Право використання тваринного світу. Права та обов'язки користувачів тваринного світу. Загальне та спеціальне право використання тваринного світу. Правове регулювання мисливства та рибальства. Реалізація права на полювання. Користування тваринним світом у наукових. Культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях. Добування диких тварин з метою утримання і розведення в неволі чи напіввільних умовах. Використання корисних властивостей життєдіяльності тварин. Управління у галузі використання, відтворення і охорони тваринного світу. Державний облік тварин та облік обсягів їх добуваня. Державний кадастр тваринного світу. Державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу. Правова охорона тваринного світу. Відповідальність за порушення законодавства у галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу.


^ ТЕМА 8. Правова охорона атмосферного повітря

Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання, використання та охорони. Специфіка атмосферного повітря як природоохоронного об’єкту. Атмосферне повітря як міжнародний універсальний та розподільний природний ресурс. Атмосфероохоронні відносини. Управління і контроль у галузі охорони атмосферного повітря та його функції. Стандартизація та нормування у галузі охорони атмосферного повітря. Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря. Контроль і моніторинг. Правові заходи охорони атмосферного повітря. Нормативи гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря. Особливості майнової відповідальності за порушення атмосфероохоронного законодавства.


^ ТЕМА 9. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій

Поняття зон надзвичайних екологічних ситуацій та його юридичне значення. Зони екологічної катастрофи, екологічної кризи, екологічного лиха, екологічної небезпеки, екологічного ризику. Надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Класифікація надзвичайних ситуацій. Підстави та порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації та її правовий режим. Правовий режим надзвичайного стану у межах зони надзвичайної екологічної ситуації. Особливості правового режиму зон, встановлених на радіоактивно забруднених територіях. Правовий режим зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення. Правовий режим зон гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю. Радіаційно небезпечні та радіоактивно забруднені землі. Радіаційний контроль за рівнями радіоактивного забруднення. Правовий статус і соціальний захист громадян, які постраждали від надзвичайних екологічних ситуацій. Основні правові принципи у сфері захисту населення від надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру. Права громадян на захист та своєчасне отримання інформації. Основи державної політики у сфері соціального захисту потерпілих від надзвичайних екологічних ситуацій.


^ ТЕМА 10. Правовий режим використання та охорони природно-заповідного фонду, рекреаційних зон, лікувально-оздоровчих зон та курортів

Поняття природно-заповідного фонду. Правові форми та види використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Управління у галузі організації, охорони і використання природно-заповідного фонду. Правовий режим окремих територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

Поняття, склад та юридична природа рекреаційних зон. Правовий режим і порядок створення рекреаційних зон. Види рекреаційних зон. Юридичні критерії зонування рекреаційних зон. Нормативи рекреаційної навантаженості. Особливості управління у галузі використання та охорони рекреаційних зон. Правові форми використання рекреаційних зон. Правова охорона рекреаційних зон. Проблеми відповідальності за порушення режиму використання та охорони рекреаційних зон.

Поняття і юридична природа курортних, лікувально-оздоровчих зон та курортів. Порядок утворення курортних та лікувально-оздоровчих зон, курортів. Види зон і курортів. Їх правова охорона. Проблеми відповідальності за порушення режиму використання та охорони курортних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.


^ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ


ТЕМА 1. Екологічне право як комплексна галузь права. Джерела екологічного права.1. Форми взаємодії суспільства і природи. Екологічна функція держави. Головні складові реалізації державної екологічної політики.

2. Поняття екологічного права.

3. Предмет і об’ект екологічного права.

4. Методи правового регулювання в екологічному праві.

5. Система екологічного права.

6. Принципи екологічного права.

7. Загальна характеристика джерел екологічного права.


ТЕМА 2. Екологічні права та обов’язки громадян.


 1. Загальна характеристика екологічних прав громадян.

 2. Право громадян на безпечне для життя та здоров'я навколишнє природне середовище.

 3. Інші екологічні права громадян

 4. Гарантії реалізації екологічних прав громадян

 5. Захист екологічних прав громадян

 6. Обов'язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища


ТЕМА 3. Право власності на природні ресурси.

Право природокористування.


1. Поняття та форми права власності на природні ресурси.

2. Суб’єкти і об’єкти права власності на природні ресурси.

3. Зміст права власності на природні ресурси.

4. Поняття, принципи і види права природокористування.


ТЕМА 4. Правовий режим використання, відновлення та охорони земель.1. Земля як об'єкт охорони та використання.

2. Правове регулювання використання та охорони земельних ресурсів.

3. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони земельних ресурсів.

4. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання земель.


ТЕМА 5. Правовий режим використання та охорони надр


1. Надра як об’єкт правового регулювання, використання та охорони.

2. Право користування надрами та його види.

3. Правова охорона надр.

4. Державне управління і контроль у галузі вивчення, використання та охорони надр.

5. Відповідальність за порушення законодавства про надра.


ТЕМА 6. Правовий режим використання, відтворення та охорони вод


1. Води як об'єкт правового регулювання використання, відтво­рення та охорони.

2. Право водокористування та його види.

3. Особливості управління і контролю в галузі використання, відтворення і охорони вод.

4. Правова охорона вод.

5. Відповідальність за порушення водного законодавства.


ТЕМА 7. Правова охорона атмосферного повітря.


 1. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони

 2. Правове регулювання охорони атмосферного повітря

 3. Управління і контроль у галузі охорони атмосферного повітря

 4. Юридична відповідальність за порушення атмосферного охоронного законодавстваТЕМА 8. Правовий режим використання, відтворення, захисту

та охорони лісів


 1. Ліси як об'єкт правової охорони та використання

 2. Правове регулювання використання та охорони лісів

 3. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів

 4. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства


ТЕМА 9. Правовий режим використання, відтворення та охорони рослинного світу.


 1. Рослинний світ як об'єкт правової охорони та використання

 2. Правове регулювання використання та охорони рослинного світу

 3. Управління і контроль у сфері охорони та використання рослинного світу

 4. Юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світТЕМА 10. Правовий режим використання, відтворення та охорони тваринного світу

1. Тваринний світ як об'єкт правової охорони та використання.

2. Правове регулювання використання та охорони тваринного світу.

3. Управління і контроль у галузі використання та охорони тваринного світу.

4. Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ.


ТЕМА 11. Правовий режим використання та охорони природно-заповідного фонду, рекреаційних зон та курортних, лікувально-оздоровчих зон і курортів


1. Поняття природно-заповідного фонду:

1.1. Правові форми та види використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

1.2. Управління у галузі організації, охорони і використання природно-заповідного фонду.

1.3. Правовий режим окремих територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

1.4. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

2. Поняття, склад та юридична природа рекреаційних зон:

2.1. Правовий режим і порядок створення рекреаційних зон.

2.2. Види рекреаційних зон. Юридичні критерії зонування рекреаційних зон. Нормативи рекреаційної навантаженості.

2.3. Особливості управління у галузі використання та охорони рекреаційних зон.

2.4. Правова охорона рекреаційних зон.

3. Поняття і юридична природа курортних, лікувально-оздоровчих зон та курортів:

3.1. Порядок утворення курортних та лікувально-оздоровчих зон, курортів.

3.2. Види зон і курортів. Їх правова охорона.

3.3. Проблеми відповідальності за порушення режиму використання та охорони курортних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.


ТЕМА 12. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій


1. Поняття зон надзвичайних екологічних ситуацій та його юри­дичне значення.

2. Підстави, порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації та її правовий режим.

3. Особливості правового режиму зон, встановлених на радіоак­тивне забруднених територіях.

4. Правовий статус і соціальний захист громадян, які постраж­дали від надзвичайних екологічних ситуацій.


ТЕМА 13. Міжнародне право навколишнього середовища.


 1. Поняття міжнародного права навколишнього середовища

 2. Джерела міжнародного права навколишнього середовища

 3. Міжнародно-правове регулювання охорони та використання природних ресурсів і об'єктів навколишнього середовища

 4. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

 5. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

 6. Міжнародне екологічне судочинствоЗагальні методичні рекомендації до семінарських та практичних занять


Однією з найважливіших форм навчального процесу є семінарські заняття. Вони проводяться з метою сприяння ефективному засвоєнню студентами курсу екологічного права, вироблення у студентів вміння користування спеціальною юридичною літературою, нормативно-правовими актами, навичок аналітичного підходу до прийняття рішень з конкретних юридичних ситуацій, контролю за знаннями студентів.

На семінарські заняття виносяться основні питання тем курсу. В ході підготовки до семінару студент повинен з’ясувати план заняття, прочитати конспект лекцій з теми семінару і відповідні розділи підручника, ознайомитись з рекомендованою літературою, опрацювати нормативно-правовий матеріал.

Готуючись до виступу на семінарі, студентам рекомендується скласти план або тези виступу, якими можна користуватись під час виступу. Дуже важливо під час виступу на семінарі спиратись на теоретичні положення екологічного права, робити узагальнення, висновки, критично відноситись до положень, які даються в спеціальній літературі.

Обговорення питань на семінарському занятті ведеться у формі вільної дискусії, тому кожен студент повинен уважно слухати доповіді всіх учасників і виступити з доповненням, або вказати на помилки, які були допущені під час відповіді на поставлене питання іншим студентом.

На семінарське заняття студенти можуть підготувати реферати з тем, які виносяться на самостійне опрацювання, однак стосуються теми, яка виносить ся для вивчення на семінарське заняття.

На практичне заняття передбачено виконання практичного завдання, його обов’язково треба виконати письмово в зошиті з посиланням на конкретну статтю відповідних законів України. Рішення задачі повинно включати наступним:

 1. Визначення теоретичних положень, які стосуються задачі;

 2. Визначення законодавчих актів, які можна застосувати для вирішення даної задачі;

 3. Вирішення задачі по суті, а саме обґрунтувати доцільність застосування, обраних студентом, нормативно - правових актів для вирішення поставленої задачі.

 4. Якщо в задачі поставленні питання, то дати на них відповіді.

Після виступу студента по задачі йому студенти та викладач можуть поставити питання, що стосуються задачі.

Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він повинен відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде семінарські заняття в групі. За погодженням з викладачем студент може підготувати реферат з пропущеної теми господарського права.

Для підготовки до семінарських занять студент може використовувати нормативно - правові акти та юридичну літературу, яка рекомендується до лекційних тем.


^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

загальнІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ


ТЕМА 1. Екологічне право як комплексна галузь права. Джерела екологічного права

Cемінарське заняття - 2 год.

Самостійна робота – 6 год.


1. Форми взаємодії суспільства і природи. Екологічна функція держави. Головні складові реалізації державної екологічної політики.

2. Поняття екологічного права.

3. Предмет і об’єкт екологічного права.

4. Методи правового регулювання в екологічному праві.

5. Система екологічного права.

6. Принципи екологічного права.

7. Загальна характеристика джерел екологічного права.


Теми рефератів і доповідей:

 1. Проблеми конституційного регулювання екологічних правовідносин.

 2. Джерела екологічного права.

 3. Зміст і види екологічних правовідносин

 4. Розвиток екологічного права.

 5. Механізм реалізації еколого-правових норм

 6. Принципи і функції екологічного права.Рекомендована література:

 1. Бринчук М. М. Экологическое право. — М., 2004.

 2. Гавриш С. Б. Кримінальне-правова охорона довкілля в Україні. — К., 2002.

 3. Гетьман А. П. Процессуальные нормы и отношения в экологическом праве. — X., 1994.

 4. Костицький В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка. — К., 2003.

 5. Колбасов О. С. Экология: политика — право. — М., 1976.

 6. Малышева Н. Р. Гармонизация экологического законодательства в Европе. — К., 1996.

 7. Петров В. В. Экология и право. — М., 1981.

 8. Ю. Шемшученко Ю. С. Правовые проблеми экологии. — К., 1989

 9. Екологічне право України / За ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. - X., 2005.залишити коментар
Сторінка1/3
Дата конвертації21.11.2012
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх