Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради icon

Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради


Схожі
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12...
Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 070801 „Екологія та охорона навколишнього...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01...
Головою спеціалізованої вченої д 35. 051. 17 В. М...
Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів освітньо-кваліфікаційний рівень...
Методичні рекомендації І тематика курсових робіт для студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень:...
Ти модернізація професійної освіти І навчання: проблеми...
Навчально-методичний комплекс для спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»...
Міністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет імені О. О...
Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста...
Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на...
Та конституційно-правові аспекти...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
скачать
ЗАТВЕРЖДЕНО

на засіданні Вченої ради

економіко-правового факультету

протокол № 4 від 23.12.2011 р.

Голова Вченої ради

_______________ Р.Ф. Гринюк


Порядок проведення та критерії оцінки

фахового випробування

для вступників на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»

для спеціальності «Правознавство»

у 2012 році


Головною метою фахового випробування за спеціальністю у формі тестування для тих, хто поступає на спеціальність «Правознавство» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр») з дисциплін «Конституційне право України», «Цивільне право», «Трудове право», «Господарське право», «Адміністративне право», «Кримінальне право» є визначення обсягу і характеру знань студентів, які одержали освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», з питань теорії права, конституційного, цивільного, трудового, господарського, адміністративного та кримінального права рівня їх правосвідомості та юридичного мислення, що виступають як необхідні умови можливості отримання ними освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство».

Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Цивільне право», «Трудове право», «Господарське право», «Адміністративне право», «Кримінальне право», які поділяються на:

а) п’ять тестів першого рівня складності (тестові завдання А), для кожного з яких запропоновано п'ять варіантів відповідей, позначених буквою, причому вірною з них є лише одна відповідь. Серед варіантів відповідей необхідно визначити найбільш правильне і повне теоретичне положення, фрагмент законодавчого формулювання, тезу, що відповідає вимогам чинного законодавства. Кожна правильно вказана відповідь оцінюється в 1 бал.

б) три тести другого рівня складності (тестові завдання Б), які містять питання з приведеними варіантами відповідей, позначеними цифрою, при цьому у кожному завданні дві та більше правильних відповідей. Серед запропонованих варіантів відповідей необхідно знайти і вказати номери, під якими приведені правильні відповіді. Кожний правильно вирішений тест оцінюється в 2 бали;

в) два тести третього рівня складності (тестові завдання В), які містять завдання на встановлення того, чи розуміє студент суть вивченого матеріалу, чи може він здійснити його інтерпретацію та екстраполяцію. Вони побудовані у формі співвідношення або послідовності. Серед запропонованих варіантів відповідей необхідно визначити логічні пари, або провести розширений вибір, або побудувати певну послідовність. Кожний правильно вирішений тест оцінюється в 3 бали.

Максимальна кількість балів, отриманих за вирішення тестових завдань, складає 102 балів.

Відповідно до нижче приведеної схеми, відбувається переведення балів, отриманих студентом за виконання тесту, у шкалу 100-200 балів наступним чином:

тестовий бал

шкала 100-200
тестовий бал

шкала 100-200
тестовий бал

шкала 100-200
тестовий бал

шкала 100-200
тестовий бал

шкала 100-200

0

100
27

114
51

124
71

144
91

178

1

101
28

114
52

125
72

145
92

180

2

101
29

115
53

126
73

146
93

182

3

102
30

115
54

127
74

147
94

184

4

102
31

116
55

128
75

148
95

186

5

103
32

116
56

129
76

149
96

188

6

103
33

117
57

130
77

150
97

190

7

104
34

117
58

131
78

152
98

192

8

104
35

118
59

132
79

154
99

194

9

105
36

118
60

133
80

156
100

196

10

105
37

119
61

134
81

158
101

198

11

106
38

119
62

135
82

160
102

200

12

106
39

119
63

136
83

162


13

107
40

120
64

137
84

164


14

107
41

120
65

138
85

166


15

108
42

120
66

139
86

168


16

108
43

121
67

140
87

170


17

109
44

121
68

141
88

172


18

109
45

121
69

142
89

17419

110
46

122
70

143
90

176


20

110
47

122
21

111
48

122
22

111
49

122
23

112
50

123
24

112

25

113

26

113Всі відповіді на тестові завдання повинні заноситися в аркуш відповідей (екзаменаційний аркуш) шляхом вписування необхідної відповіді, позначеної буквою (на тестові завдання А), цифрою (на тестові завдання Б), певна послідовність букв або відповідність певної цифри певній букві (на тестові завдання В). Він заповнюється ручкою синього або чорного кольору. Обов’язково фіксується номер варіанта на аркуші. Жодні зайві помітки на аркуші не допускаються.

Тестові завдання повинні бути виконані протягом 120 хвилин.

Примітка. Особи, які отримали 0 - 123 бали (за 100-200 бальною шкалою) вважаються такими, які отримали оцінку «незадовільно».


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний університет

^ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ


затверджено

Вченою радою

економіко-правового факультету

(протокол № 5 від 21.01.2011 р.)

Голова Вченої Ради

______________ Гринюк Р.Ф.


програма

фахового випробування для вступників

на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста

для спеціальності «Правознавство» у 2012 році


Донецьк – 2011


^ РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


Тема 1. Конституційне право України як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна

Конституційне право України: поняття, предмет, метод. Сутність і зміст конституційно-правових відносин. “Державне” і “конституційне” право: розходження в підходах до понять і визначення нормативного змісту.

Конституційно-правові норми, особливості їх змісту і структури. Конституційно-правові інститути. Джерела конституційного права України: поняття і види. Система джерел конституційного права. Місце конституційного права в системі права України.

Поняття і предмет науки конституційного права. Наука конституційного права в Україні: розвиток, питання наступності, сучасний стан. Методологія науки. Задачі науки конституційного права в умовах становлення і розвитку державності України на основі Конституції 1996 р.

Значення конституційного права України як фундаментального курсу для інших правових дисциплін. Задачі і система навчального курсу.


^ Тема 2. Основні характеристики Конституції України як Основного закону держави

Теоретичні основи конституції. Її поняття, сутність, функції. Юридичні властивості конституції. Структура і зміст Конституції України.

Порядок введення Конституції в дію. Внесення змін і доповнень до Конституції України. Реалізація Конституції України.

Список нормативно-правових актів

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (за станом на 8 грудня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

 2. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова № 9 Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року // Юридичний вісник. – 1997. – №1.

 3. Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 року № 6-рп/2008 (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі) // Офіційний вісник України вiд 8 травня 2008 року. – 2008 р. – № 32. – Ст. 1056.

 4. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) // Вісник Конституційного суду України. – 2010. – № 5. – С. 36.


Тема 3. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні

Основні види актів конституційного значення України-Русі в часи Київської держави. Державно-конституційні традиції в козацький період. Конституція Пилипа Орлика. Основні риси конституційних проектів, що розроблялися в Україні в ХІХ – початку ХХ сторіч (конституційні проекти Георгія Андрузського, Михайла Драгоманова, Михайла Грушевського, групи членів Української Народної Партії).

Лютнева революція в Росії 1917 р., конституційний зміст Універсалів Центральної Ради, Конституція УНР 1918 р., державно-правові акти періоду Гетьманату і Директорії, конституційні проекти періоду боротьби за незалежність України. Загальна характеристика радянських Конституцій України 1919, 1929, 1937 і 1978 рр. Внесення змін до Конституції України в другій половині 80 – початку 90-х років.

Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р., схвалений всенародним голосуванням 1 грудня 1991 р. Розробка і прийняття Конституції України 1996 р. Конституційна реформа.

Список нормативно-правових актів

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (за станом на 8 грудня 2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

 2. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 3. – Ст. 429.

 3. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

 4. Конституційний Договір між Верховною Радою України і Президентом України «Про основні засади організації і функціонування державної влади і місцевого самоврядування на період до прийняття нової Конституції України» від 8 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 18. – Ст. 133.

 5. Про внесення змін до Конституції України: Закон України від 8 грудня 2004 року № 2222 – IV // Голос України. – № 233. – 2004. – 8 грудня.


Тема 4. Основи конституційного ладу України

Поняття конституційного ладу, його елементи. Принципи конституційного ладу, їх закріплення в основному законі і розвиток у поточному законодавстві.

Основні якісні риси України як суверенної і незалежної демократичної, соціальної, правової держави. Людина, її права і свободи як вища соціальна цінність. Принципи народного суверенітету, поділу державної влади, здійснення місцевого самоврядування і їх роль у становленні громадянського суспільства. Принципи верховенства права, культурної і мовної політики в Україні. Конституційні питання регулювання статусу власності. Державні символи України.

Список нормативно-правових актів

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (за станом на 8 грудня 2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

 2. Про правонаступництво України: Закон України від 12 вересня 1991 р. (за станом на 5 жовтня 1991 р.) // Відомості Верховної Ради України. – № 46. – 1991. – Ст. 617.

 3. Про політичні партії в Україні: Закон України від 05 квітня 2001 р. (за станом на 11 червня 2009 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.

 4. Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. (за станом на 23 вересня 2010 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.


Тема 5. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні

Теоретичні концепції прав людини, їх відображення в конституційному законодавстві. Конституційний статус людини і громадянина як категорія конституційного права України.

Громадянство в Україні: поняття і законодавче регулювання. Право на громадянство. Інститут подвійного громадянства. Визнання громадянства. Способи, порядок і умови набуття громадянства України. Припинення громадянства. Правовий статус іноземців і осіб без громадянства в Україні.

Поняття конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, їх юридичні властивості. Система основних прав і свобод людини і громадянина. Критерії класифікації. Особисті (громадянські) права і свободи. Політичні права і свободи. Соціально-економічні і культурні права і свободи. Основні обов'язки людини і громадянина. Конституційні гарантії захисту і практичного здійснення прав і свобод людини і громадянина.

Список нормативно-правових актів

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (за станом на 8 грудня 2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

 2. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 р. // Офіційний вісник України від 04.11.2011. – 2011 р. – № 83. – Ст. 3014.

 3. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. (за станом на 7 травня 2008 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

 4. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. (за станом на 3 серпня 2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №13. – Ст. 65.

 5. Про свободу совісті і релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. (за станом на 3 лютого 2009 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283.

 6. Про звернення громадян: Закон України від 02 жовтня 1996 р. (за станом на 11 червня 2009 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

 7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (за станом на 27 травня 2009 р.) // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 270.


Тема 6. Конституційне регулювання виборів і референдуму як форм безпосередньої демократії

Поняття виборів, їх види і соціальна функція. Виборче право і виборча система: співвідношення понять.

Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.

Види виборчих систем, їх характеристика. Виборчий процес: поняття, конституційно-правове регулювання. Стадії виборчого процесу.

Призначення виборів. Порядок підготовки і проведення. Визначення результатів голосування.

Поняття і види референдумів. Порядок призначення, підготовки і проведення. Порядок голосування і визначення результатів референдуму.

^ Список нормативно-правових актів

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (зі змінами внесеними Законом України від 1 лютого 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Про всеукраїнській та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 року (в редакції від 1 січня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 33. – Ст. 443.

 3. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 року// Голос України вiд 10.12.2011 р. – № 234.

 4. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10 липня 2010 року (в редакції від 1 січня 2011 року) // Відомості Верховної Ради. – 2010. – № 35–36. – Ст. 491.

 5. Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 року (в редакції вiд 1 січня 2011 року) // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 14. – Ст. 81.

 6. Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 30 червня 2004 року (в редакції вiд 10 грудня 2011 року) // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 36. – Ст. 448.

 7. Про Державний реєстр виборців: Закон України від 22 лютого 2007 року (в редакцiї вiд 6 жовтня 2010 року) // Відомості Верховної Ради. – 2007. – № 20. – Ст. 282.

 8. Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6- рп/2005 (справа про здійснення влади народом) // Голос України. – 2005. – 4 листопада.

 9. Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 року № 6-рп/2008 (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі) // Офіційний вісник України.– 2008. – № 32. – Ст. 1056.


^ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА


Тема 7. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні, парламент України

Порядок формування і строк повноважень Верховної Ради України. Основні напрямки діяльності і компетенція. Законодавча функція. Питання, які Верховна Рада вирішує виключно шляхом прийняття відповідних законів. Право законодавчої ініціативи та його суб'єкти. Законодавчий процес, його основні стадії. Повноваження щодо формування державних органів. Контрольні повноваження.

Внутрішня організація Верховної Ради України. Формування і функції керівних органів. Комітети і депутатські об'єднання. Форми роботи. Сесія як основна організаційна форма діяльності Верховної Ради.

Правовий статус народного депутата України. Мандат депутата, його основні риси й оцінка. Несумісність посад. Депутатський імунітет і індемнітет.

Список нормативно-правових актів

 1. Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада 1992 року (в редакцiї вiд 1 жовтня 2011 року) // Урядовий кур’єр. – 2001. – 21 червня.

 2. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 року (в редакцiї вiд 1 січня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 19. – Ст. 134.

 3. Про Рахункову палату Верховної Ради України: Закон України від 11 липня 1996 року (в редакції від 30 липня 2010 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 43.– Ст. 212.

 4. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України вiд 10 лютого 2010 року (в редакцiї вiд 7 серпня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №14-15, 16-17. – Ст. 133.

 5. Рішення Конституційного Суду України від 25 червня 2008 року №12-рп/2008 (справа про перебування народного депутата України у депутатській фракції) //Офіційний вісник України. – 2008. – №52. – Ст. 1741.

 6. Рішення Конституційного Суду України вiд 17 жовтня 2002 року № 17-рп/2002 (щодо повноважності Верховної Ради України) // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 5. – Стор. 11.

 7. Рішення Конституційного Суду України вiд 13 травня 1997 року № 1-зп (у справі щодо несумісності депутатського мандата) // Офіційний вісник України. – 1997. – № 20. – Стор. 117. – Код акту 755/1997.

 8. Рішення Конституційного Суду України вiд 26 червня 2003 року № 12-рп/2003 (справа про гарантії депутатської недоторканності) // Офіційний вісник України вiд 25.07.2003 р. – № 28. – Стор. 119. – Ст. 1381. – Код акту 25706/2003.

 9. Рішення Конституційного Суду вiд 27 жовтня 1999 року № 9-рп/99 (справа про депутатську недоторканність) // Офіційний вісник України вiд 19.11.1999 р. – № 44. – Стор. 71. – Код акту 12591/1999.

 10. Рішення Конституційного Суду України вiд 7 липня 1998 року № 11-рп/98 (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України) // Офіційний вісник України вiд 20.07.1998 р. – 1998. – № 27. – Стор. 139. – Код акту 5659/1998.

 11. Рішення Конституційного Суду Україну вiд 19 травня 2004 року № 11-рп/2004 (справа про умови дострокового припинення повноважень Верховної Ради України) // Голос України вiд 22.06.2004 р. – № 113.


залишити коментар
Сторінка1/8
Дата конвертації20.11.2012
Розмір1.58 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх