Конкурсний бал icon

Конкурсний бал


СхожіЗагрузка...
скачать

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Програма розроблена на підставі Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.93 № 161, Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.11 № 1373, Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.11 № 1179, Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012 році, наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 14.11.11 № 894-32 “Про створення приймальної комісії та заходи з організації прийому вступників у 2012 році”.

У цій програмі терміни вживаються у такому значенні:

вступне випробування – перевірка згідно з даною програмою рівня знань, умінь, навичок вступника та, відповідно, рівня його здібностей до навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за напрямом підготовки 050901 “радіотехніка”, що проводиться у формі фахового випробування з метою оцінювання зазначеного рівня для конкурсного відбору;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

конкурсний бал – середній бал за компетенції, виявлені вступником під час проведення фахового випробування;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за рейтинговим списком вступників;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012 році та згідно з чинним законодавством;

фахове випробування – форма вступного випробування на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра при прийомі на навчання за скороченим терміном підготовки, порядок проведення якого (усний екзамен з письмовою складовою) визначається Регламентом проведення фахового випробування при вступі до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на напрям підготовки 6.050901 “радіотехніка”. Фахове випробування – професійно зорієнтоване випробування, під час якого вступник демонструє компетенції (знання, уміння та здатності) (далі – компетенції), що засвідчують його здатність навчатись у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за означеним напрямом підготовки.

^ Мета фахового випробування полягає у діагностиці рівня компетенцій, набутих вступниками у процесі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” та необхідних для опанування навчальних дисциплін, передбачених програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.050901 “радіотехніка”.

^ Вимоги до вступників. Для успішного опанування освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 050901 “радіотехніка” вступники повинні:

бути здатними до особистісного формування компетенцій, передбачених навчальними дисциплінами інтегрованого навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.050901 “радіотехніка”;

мати освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” за однією із споріднених спеціальностей підготовки (див. додаток 2 Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012 році);

вільно володіти державною мовою.


^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА


Програма фахового випробування містить питання з математики та фізики, які відображають основні аспекти напряму підготовки 6.050901 “радіотехніка” та відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України. Крім того, вступнику пропонуватимуться додаткові питання з навчальних дисциплін (з циклу фундаментальної, математичної та природничо-наукової підготовки та з циклу професійної та практичної підготовки), які вивчалися ним у процесі набуття освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” (відповідно до спеціальності, за якою конкретний вступник отримав диплом молодшого спеціаліста).


У процесі визначення балу за фахове випробування враховуються:

– відповідь вступника на питання з фізики (складова Ф, оцінюється від 0 до 40 балів);

– відповідь вступника на питання з математики (складова М, оцінюється від 0 до 40 балів);

– відповідь вступника на додаткові питання, призначені для діагностики рівня компетенцій, набутих ним у процесі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” за циклом фундаментальної, математичної та природничо-наукової підготовки (складова ПН, оцінюється від 0 до 10 балів);

– відповідь вступника на додаткові питання, призначені для діагностики рівня компетенцій, набутих ним у процесі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” за циклом професійної та практичної підготовки (складова ПП, оцінюється від 0 до 10 балів).


Результати фахового випробування у підсумку оцінюються за 100-бальною шкалою.


^ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗИКА“

для проведення фахового випробування

за напрямом підготовки 6.050901 “радіотехніка”


Механіка


1. Траєкторія. Шлях і переміщення. Миттєва швидкість. Прискорення.

2. Вага тіла. Рух тіла під дією сили тяжіння. Невагомість.

3. Перший закон Ньютона. Інерціальна система відліку. Принцип відносності Галілея.

4. Маса. Сила. Другий закон Ньютона.

5. Третій закон Ньютона.

6. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механіці.

7. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

8. Сили пружності. Закон Гука.

9. Гравітаційні сили.

10. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла.


Електрика і магнетизм


11. Закон Кулона.

12. Закон збереження електричного заряду.

13. Електричне поле. Напруженість електричного поля.

14. Робота електростатичного поля при переміщенні заряду. Різниця потенціалів.

15. Енергія електричного поля.

16. Електроємність. Конденсатори.

17. Діелектрики в електричному полі. Діелектрична проникність.

18. Провідники в електричному полі.

19. Електричний струм. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола.

20. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.

21. Робота та потужність електричного струму.

22. Електричний струм в газах. Самостійний та несамостійний розряди. Поняття про плазму.

23. Електричний струм в розчинах та розплавах електролітів. Закон електролізу.

24. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму.

25. Трансформатор.

26. Магнітна взаємодія струмів. Магнітне поле. Закон Ампера.

27. Індукція магнітного поля.

28. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.

29. Явище самоіндукції. Індуктивність.

30. Магнітні властивості речовини. Магнітна проникність.


Фізика твердого тіла


31. Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл.

32. Струм у вакуумі. Електронна емісія. Діод.

33. Електронна провідність металів. Надпровідність.

34. Електропровідність напівпровідників та її залежність від температури. Власна та примісна провідність напівпровідників.

35. Напівпровідниковий діод. Транзистор.


Коливання і хвилі


36. Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.

37. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Вимушені коливання. Резонанс.

38. Вільні електромагнітні коливання в контурі. Власна частота коливань у контурі.

39. Перетворення енергії в коливальному контурі. Вимушені електричні коливання.

40. Резонанс в електричному колі.

41. Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону.

42. Інфра- та ультразвуки. Екологічні проблеми акустики.

43. Електромагнітні хвилі. Швидкість їх поширення. Властивості електромагнітних хвиль.

44. Швидкість світла у вакуумі як гранична швидкість передачі сигналу.

45. Шкала електромагнітних хвиль.

46. Випромінювання та прийом електромагнітних хвиль. Принцип радіозв’язку.

47. Прямолінійне поширення світла. Швидкість світла.

48. Закони відбивання та заломлення світла.

49. Дисперсія світла.

50. Лінза. Фокусна відстань лінзи. Побудова зображень у плоскому дзеркалі та лінзах.

51. Дифракція світла. Дифракційна ґратка.


Молекулярна фізика і термодинаміка


52. Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів.

53. Стала Авогадро. Універсальна газова стала.

54. Рівняння стану ідеального газу (рівняння Менделєєва-Клапейрона).

55. Внутрішня енергія. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.

56. Температура та її вимірювання. Абсолютна температурна шкала.

57. Робота у термодинаміці.

58. Закон збереження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки).

59. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна та його максимальне значення.

60. Атмосферний тиск. Зміна атмосферного тиску з висотою.


Квантова та ядерна фізика


61. Кванти світла. Стала Планка.

62. Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейну для фотоефекту.

63. Дослід Резерфорда з розсіювання альфа-частинок. Ядерна модель атома.

64. Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв’язку атомних ядер.

65. Поділ ядер урану. Ядерний реактор.


^ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МАТЕМАТИКА“

для проведення фахового випробування

за напрямом підготовки 6.050901 “радіотехніка”


Алгебра та основи аналізу


1. ^ Дійсні числа: поняття, геометричне зображення, основні властивості чисел, наслідки, числова пряма. Формули скороченого множення. Властивості нерівностей. Абсолютна величина (модуль) дійсного числа: означення, геометричний зміст, властивості. Рівняння та нерівності з модулем.

2. ^ Ступінь числа: ціла ступінь; корінь з дійсного числа, арифметичне значення кореня; довільна раціональна ступінь додатного дійсного числа, їх властивості.

3. Комплексні числа: поняття; алгебраїчна, тригонометрична, показникова форми; геометричне зображення; дії над комплексними числами; формули Муавра та Ейлера.

4. Функція: загальне поняття та властивості (область визначення, область значень, парність-непарність, періодичність, неперервність, зростання-спадання); способи задання функції; графік. Обернена функція та її графік.

5. Розв’язування рівнянь, нерівностей: основні поняття, геометричний смисл їх розв’язків; рівносильні перетворення.

5А. Розв’язування систем лінійних рівнянь та нерівностей.

6. Функція (лінійна): властивості, графік, геометричний смисл коефіцієнтів і .

7. Функція (степенева): властивості та графіки найпростіших степеневих функцій .

8. Функція  : властивості, графік; квадратні рівняння, нерівності і такі, що до них зводяться. Теорема Вієта.

9. Показникова функція  : означення, властивості, графік, показникові рівняння та нерівності.

9А. Логарифмічна функція  : означення, властивості, графік, логарифмічні рівняння та нерівності.

10. Тригонометричні та обернені тригонометричні функції  : визначення, властивості, графіки; основні тригонометричні формули; тригонометричні рівняння та нерівності.

10А. Тригонометричні та обернені тригонометричні функції  : визначення, властивості, графіки; основні тригонометричні формули; тригонометричні рівняння та нерівності.

11. ^ Елементарні перетворення графіків функцій: .

12. Арифметична прогресія: поняття, властивості, формула суми n членів прогресії.

12А. Геометрична прогресія: поняття, властивості, формула суми n членів прогресії. Нескінченно спадна геометрична прогресія: поняття, властивості, сума.

13. Похідна функції: означення, геометричний та фізичний смисл; таблиця похідних основних елементарних функцій, правила диференціювання, застосування до дослідження функцій.

14. Інтеграл: первісна та невизначений інтеграл.

14А. Визначений інтеграл: формула Ньютона-Лейбниця; основні методи обчислення; застосування до обчислень площ та об’ємів.
Скачати 102.12 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації13.11.2012
Розмір102.12 Kb.
ТипКонкурс, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх