Робочий тематичний план Навчальної дисципліни європейське право прав людини право Конвенції про захист прав людини І основоположних свобод icon

Робочий тематичний план Навчальної дисципліни європейське право прав людини право Конвенції про захист прав людини І основоположних свобод


Схожі
Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право» Зміст дисципліни «Господарське...
Європейська соціальна хартія (переглянута)...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Програма навчальної дисципліни філософія (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки...
Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р...
Е. В. Колісніченко > В. О. Панченко > А. А. Папченко Відповідальний за випуск А. О...
План вступ 2 Людина як об’єкт філософської антропології 3 Філософське розуміння особи 8...
Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості...
Лекція. Обмін речовин І енергії в організмі людини...
Робоча програма навчальної дисципліни німецька класична філософія (шифр І назва навчальної...
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12...
План: Низьке забезпечення прав інтелектуальної власності Проблеми забезпечення прав...Загрузка...
скачать


Національний університет

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

Кафедра загальноправових наук


Робочий тематичний план

Навчальної дисципліни


ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ

(Право Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)Обсяг годин — 80
У рамках сертифікатної програми «Міжнародний захист прав людини»

з них:лекційних — 16
Форма контролю — іспит

групових — 16
Кредитів за курс — 1,5

консультацій — 2
самостійної роботи — 46
АНОТАЦІЯ

Мета та завдання курсу: мета – підготовче ознайомлення студіюючих з юридичною діяльністю у сфері Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до Конвенції (ЄКПЛ) на основі практики Європейського суду прав людини (ЄСПЛ).

Аби досягнути мети, студіюючі мають виконати такі завдання (мають знати / вміти):

(1) опанувати практичне значення основ філософії та теорії прав людини;

(2) опанувати форми та моделі юридичної діяльності в сфері прав людини;

(3) зрозуміти механізм застосування Конвенції;

(4) оволодіти (й вміти відтворити) головні норми щодо прийнятності заяв до ЄСПЛ;

(5) вміти давати критичну оцінку практиці ЄСПЛ щодо України;

(6) вміти визначати та аналізувати правові питання в сфері захисту прав людини і основоположних свобод в Україні, визначати та застосовувати до них відповідні правові норми (вміти ідентифікувати, з’ясовувати компоненти даної проблеми, виробляти підходи до їх вирішення, оцінювати шанси на успіх відповідних підходів тощо).

Курс також спрямований на утвердження права як мистецтва добра і справедливості через ствердження позитивного ставлення до захисту та дотримання основоположних прав і свобод людини.

Структура: курс складається з двох частин, поєднаних колоквіумом.

У першій «загальній» частині, аби сприяти засвоєнню суті предмета дисципліни, дається огляд основоположних ідей, концепцій, принципів прав людини, відображених у теоретичних письмових роботах та практиці ЄСПЛ.

У другій частині йдеться про юридичну діяльність у сфері прав людини, форми, способи правового захисту та дотримання прав людини. Перша складова другої частини розкриває практику ЄКПЛ, здійснювану ЄСПЛ, друга – юридичну діяльність в сфері прав людини в Україні, зокрема українськими судами.

Перша та друга частини курсу поєднані колоквіумом за участі юристів, які займаються діяльністю у сфері прав людини.

Підхід курсу: студіюючі заохочуються уявити себе юристами, які займаються юридичною діяльністю у сфері прав людини в різноманітних ролях (суддя, прокурор, адвокат, правозахисник, державний службовець тощо) та відповідно моделювати свою діяльність та освітній процес у рамках курсу.

Методика викладання: курс викладатиметься традиційними та інноваційними (зокрема інтерактивними) методиками викладання. Для аналізу практики ЄСПЛ використовуватиметься «кейс-метод» у поєднанні з «сократівським», а також «проблемний метод». Студіюючі опрацьовуватимуть матеріал курсу та готуватимуть письмові роботи в малих групах. Заохочується активна та пасивна участь у «реальних» та навчальних судових і позасудових процесах, пов’язаних із захистом прав людини.

Передумови: очікується, що студенти оволоділи основами правознавства, мають або здобувають базові знання та навички з матеріальних та процесуальних галузей права, а також добре володіють англійською мовою.


^ ПРОГРАМА КУРСУ


Частина I: Загальна

(10 аудиторних годин)


Тема 1. Вступ до курсу

 1. Право прав людини як навчальна дисципліна і сфера юридичної діяльності (практики)

 2. Діагностичний тест


Тема 2. Права людини: теорія (філософія) і практика

 1. Образи людини та концепції прав людини

 2. Права людини в теорії та практиці: контроверзи

Завдання: читання (вказує викладач), підготувати/здати завдання № 1.


Тема 3. Основи Європейського права прав людини

 1. Джерела Європейського права прав людини

 2. Правові інституції в сфері ЄКПЛ

Завдання: читання (вказує викладач)


Тема4. Юридична діяльність і юристи у сфері прав людини

    1. Юридична діяльність

    2. Юристи та типи юристів за видами діяльності

Завдання: читання (вказує викладач)

= Колоквіум =

(4 год. мінімум)


Тема 5. Юридична діяльність у сфері прав людини

Запрошені: правники (теоретики та практики), зайняті юридичною діяльністю в сфері прав людини

 1. Права людини як сфера юридичної діяльності (практики)

 2. Прийнятність заяв в ЄСПЛ

 3. Професійний захист прав людини в Україні

 4. Як виграти справу в ЄСПЛ (практичний досвід)Частина II: Практична

(20 аудиторних годин)


Тема 6. ЄКПЛ – І: Огляд

 1. Загальні принципи ЄКПЛ

 2. Огляд прав та свобод ЄКПЛ

 3. Принципи тлумачення

 4. Практика ЄСПЛ

Завдання: читання (вказує викладач)


Тема 7. ЄКПЛ – ІІ: Заборона катувань (ст. 3)

Завдання: читання (вказує викладач)


Тема 8. ЄКПЛ – ІІІ: Право на справедливий судовий розгляд (ст. 6)

Завдання: читання (вказує викладач)


Тема 9. ЄКПЛ – ІV: Право на свободу та особисту недоторканність (ст. 5)

Завдання: читання (вказує викладач)


Тема 10. ЄКПЛ – V: Інші права та свободи

Завдання: читання (вказує викладач)


Тема 11. Засоби та процедури захисту – I

(Подання заяви до ЄСПЛ)

 1. Засоби правого захисту прав людини

 2. Як подати заяву до ЄСПЛ

 3. Підготовка заяви до ЄСПЛ

 4. Вимоги прийнятності заяв до ЄСПЛ

Завдання: читання (вказує викладач), підготувати/здати завдання № 2.


Тема 12. Засоби та процедури захисту – IІ

(Правовий супровід, представництво)

 1. Правове представництво в ЄСПЛ

 2. Спілкування з клієнтом

 3. Письмові подання

 4. Публічні слухання

Завдання: читання (вказує викладач), підготувати/здати завдання № 3.


Тема 13. Засоби та процедури захисту – IІІ

(Виконання рішень)

 1. Виконання рішень ЄСПЛ

 2. Правові заходи після ухвалення рішення ЄСПЛ

 3. Проблемні питання виконання рішень в Україні

 4. [Зарезервовано]

Завдання: читання (вказує викладач).Письмові роботи – Теми

Обов’язкові

 • Робота (есе) 1. Стисло дайте відповідь на запитання: «що таке права людини»? Наведіть кілька, принаймні 3-5, контроверз (контроверсійних питань, проблем), пов’язаних із захистом «прав людини» в Україні.

 • Робота 2. Беручи до уваги вимоги прийнятності , підготуйте проект заяви для подання до ЄСПЛ.

 • Робота 3. В групі (2-3 осіб) детально опишіть, проаналізуйте справу ЄСПЛ, пов’язану із захистом прав людини.


Додаткові

 1. Як удосконалити механізм захисту прав людини в Україні (5-7 заходів, ідей)

 2. Практичне значення філософії права людини в юридичній діяльності

 3. Образ людини в концепціях прав людини

 4. Релігійні виміри прав людини і їх практичне значення

 5. Політичні виміри і політизація справ і рішень ЄСПЛ

 6. Права людини і боротьба з тероризмом: контроверсійні питання

 7. Юридична діяльність українських юристів у сфері практики ЄКПЛ

 8. Як суддя ЄСПЛ ухвалює рішення

 9. Добір суддів до ЄСПЛ (за матеріалами щодо України)

 10. Об’єктивність і упередженість ЄСПЛ у справі захисту прав людини

 11. Особливості прийнятності справ в ЄСПЛ (за матеріалами практики щодо України)

 12. Особливості письмових комунікацій у провадженні справ ЄСПЛ

 13. Публічні слухання в ЄСПЛ

 14. Як виграти справу в ЄСПЛ: «сім золотих правил»

 15. Приюдійдиційне значення рішень ЄСПЛ

 16. Як вести справу і спілкуватися з клієнтом – заявником до ЄСПЛ

Інші теми, зокрема запропоновані студіюючими, мають бути завчасно погоджені з викладачем.


^ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОПАНУВАННЯ КУРСУ


і. Огляд

 • «Люди»: студіюючі матимуть нагоду, зокрема під час «колоквіуму», познайомитися і поспілкуватися з експертами, практикуючими юристами в сфері прав людини. Крім того, студенти заохочуються брати участь в інших заходах на факультеті чи поза ним, аби познайомитися зі спеціалістами, зайнятими юридичною діяльністю у сфері прав людини, зустрітися із «жертвами» порушень прав людини чи особами, що себе такими вважають, тощо.

 • Місця: студіюючі матимуть нагоду реально чи віртуально відвідати інституції, пов’язані зі сферою прав людини. Кращі студенти курсу можуть бути рекомендовані викладачем для проходження практики (стажування) чи подальшої підготовки в інституціях у сфері прав людини.

 • ^ Письмові матеріали: перелік обов’язкових і додаткових матеріалів, зокрема нормативно-правових актів, судових рішень, літератури. Студіюючі зобов’язуються приходити на заняття (лекції чи семінари), попередньо прочитавши задані викладачем чи відзначені в робочому тематичному плані матеріали.

 • Інше: студенти заохочуються опрацьовувати онлайн- , відео- , аудіо-матеріали, пов’язані з предметом курсу.
іі. Нормативно-правові акти, джерела права


Прийнято в Україні


(Підказка: джерела зі значком «» або підкреслені – гіперлінковані. Натисніть для он-лайн доступу)


 1. Конституція України (прийнято 28.06.1996, зі змінами і доповненнями)

 2. ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (прийнято 23.02.2006)

 3. Постанова ВРУ «Про засади державної політики в галузі прав людини» (прийнято 17.06.1999 за №757-XIV)

 4. Постанова КМУ «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (прийнято 31.05.2006 за N 784, зі змінами та доповненнями).

 5. Указ ПУ «Про Порядок здійснення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах» (постановлено 25.06.2002 за N 581)

 6. Указ ПУ «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» (постановлено 10.05.2006 за № 361/2006)

 7. Указ ПУ «Про Повноважного Представника Президента України з питань додержання прав і свобод людини і громадянина» (постановлено 5.04.2007 за №276/2007)

 8. Наказ Держдепартаменту виконання покарань «Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах» (вiд 25.01.2006 за № 13).

 9. Постанова КМУ вiд 29.04.2004 за № 553 «Про організаційні заходи, пов'язані із забезпеченням представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини»

 10. Добір кандидатів на посаду суддю ЄСПЛ в Україні

  1. Указ ПУ «Питання добору кандидатур для призначення на посаду судді Європейського суду з прав людини від України» (28.02.2007 за № 157/2007)

  2. Указ ПУ «Питання добору кандидатур для обрання на посаду судді Європейського суду з прав людини від України» від 14.09.2007 за N 869/2007)

  3. Постанова КМУ «Про здійснення відбору кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини» (21.03.2007 за № 524)

 11. Виконання рішень ЄСПЛ

  1. Рішення ВСУ вiд 14.07.2005 «Щодо відновлення виборчих прав громадянина Мельниченка М.І. у зв'язку з набранням статусу остаточного рішенням Європейського суду з прав людини від 19 жовтня 2004 року у справі «Мельниченко проти України»

 12. Використання практики ЄСПЛ в судовій практиці в Україні:

  1. Рішення ВСУ від 20.01.2005 «Щодо справи за скаргою на рішення, дії та бездіяльність Центральної виборчої комісії по встановленню результатів повторного голосування з виборів ПУ 21 листопада 2004 року»

  2. Рішення ВСУ від 05.11.2004 «Про заборону політичної партії»

 13. Інформаційний лист ВСУ «Щодо перевищення розумних строків розгляду справ» щодо застосування в судовій практиці статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод (від 25.01.2006 за N 1-5/45)

 14. Інформаційний лист ВГСУ від 18.11.2003 N 01-8/1427 «Про юрисдикцію Європейського суду з прав людини в Україні» (зі змінами і доповненнями інформаційним листом від 25.09.2006 N 01-8/2152)


Акти Ради Європи, Конвенція і практика ЄСПЛ


 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (прийнято 4.11.1950) і додаткові Протоколи до Конвенції.

 2. Регламент Європейського суду з прав людини (станом на 29.05.2006)

 3. Європейська угода про осіб, які беруть участь у процесі ЄСПЛ (укладено 5.03. 1996, ратифіковано Україною 23.06.2004)

 4. Резолюція 1466 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною» (05.10.2005 за 1466(2005)

 5. «Рекомендація Rec(2004)4 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці» (від 12.05.2004)

 6. «Рекомендація Rec(2004)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Щодо вдосконалення національних засобів правового захисту» (вiд 12.05.2004)

 7. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи державам-членам вiд 18.12.2002 № Rec(2002)13 «Щодо опублікування та розповсюдження тексту Європейської конвенції з прав людини і практики Європейського суду з прав людини в державах-членах»

 8. Декларація Комітету міністрів Ради Європи від вiд 15.05.2003 «Гарантувати довгострокову ефективну діяльність Європейського суду з прав людини»

 9. Дружнє врегулювання у справі

  1. Рішення Європейського суду з прав людини у зв’язку з дружнім врегулювання у справі (як приклад, див «Рішення вiд 06.11.2006. Заява N 7697/02, яку проти України подав Віталій Терентійович Лі».

  2. Розпорядження КМУ «Про дружнє врегулювання у справі в Європейському Суді з прав людини» (31.05.2005 за № 169-р). (у справі «Гонгадзе проти України»)

 10. Документ Комісії ООН по правам людини «Основні принципи та керівні положення, що стосуються права на правовий захист і відшкодування збитку для жертв грубих порушень міжнародних норм в галузі прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права» (схвалені 25.07.2005)

 11. Розгляд справ в ЄСПЛ

  1. Комюніке Секретаря ЄСПЛ вiд 31.08.2004 «Розгляд заяв позивачів Забужжя відстрочено»

  2. Рішення ЄСПЛ вiд 24.06.2003 «Рішення щодо прийнятності заяви N 1086/02, поданої Віктором Олександровичем Дзізіном проти України»


Рішення:


 1. HUDOC (http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/default.htm) – база рішень на сайті ЄСПЛ.

 2. Вибрані справи Європейського суду з прав людини / Ю. Зайцев (уклад.), О. Павліченко (уклад.). — К. : Фенікс, 2004 і далі.

 3. Європейський суд з прав людини: Рішення щодо України / Міністерство юстиції України. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. — 96с. — ISBN 966-7752-83-6. (в НБУВ: ВА615615)


Посібники, підручники, монографії, статті


 1. Брюґґер Вінфрід. Відображення людини у концепції прав людини [Переклад з англ. В. С. Бігуна] // Людина і політика. — 2003. — № 1. — С. 53—69. Те сама: Образ людини у концепції прав людини [допрацьований переклад, опублікований в «Людина і політика».] // Проблеми філософії права. — 2003. — Т. І. — С. 136—146. Див. також: Погляди В. Брюґґера на уявлення про людину в концепції прав людини // Людина і політика. — 2003. — № 1. — С. 50—53. (співавтор: В. П. Горбатенко)

 2. Бессарабов В. Г. Европейский суд по правам человека. — М. : Юрлитинформ, 2003. — 247 с. — ISBN 5-93295-087-0. (в НБУВ: ВА638763)

 3. Бігун В’ячеслав. Людина в праві та науках про право: три загальнонаукові підходи до дефініції // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи). Матеріали Першого всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 16-17 вересня 2005 р.). — Львів: Край, 2006. — С. 37—42.

  1. Його ж: Кар’єрні можливості юриста в ЄСПЛ // ЮГ. — 2007. — № 29-30. — С. 13.

  2. Його ж: Юридична практика в галузі прав людини // ЮГ. – 2006. – № 23. – С. 25.

  3. Його ж: го ж: Права людини – це алгоритм свободи (Інтерв’ю з Урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ Юрієм Зайцевим про «виграні справа» в ЄСПЛ, сатисфакцію і джаз // ЮГ. — 2007. — № 29-30 (113-114) (26.07). — С. 14-15.

  4. Його ж: Філософія права: проблеми та підходи (рецензія на однойменну книгу за ред. проф. П. М. Рабіновича) // Проблеми філософії права. — 2005. — Т. ІІІ. — С. 408—419.

  5. «Яллох проти Німеччини», або як двоє німецьких юристів більше 12 років доводили порушення Німеччиною прав людини у справі про примусове застосування медичного засобу // Юридична газета. — 2006. — № 14 (74) (27.07). — С. 19.

  6. «Яллох проти Німеччини»: справа про недопущення примусового застосування токсичних сумішей з метою отримання доказів з тіла та використання отриманих доказів у суді. Інтерв’ю з юристами заявника про справу та наслідки рішення для Європи і, зокрема України // Юридична газета. — 2006. — № 15 (76) (10.08). — С. 22.

 4. Дженіс Марк, Кей Річард, Бредлі Ентоні. Європейське право у галузі прав людини: Джерела і практика застосування. — К. : АртЕк, 1997. — 583с. — ISBN 966-505-140-7. (Мовою оригіналу: Janis Mark W. European Human Rights Law: Text and Materials. (2nd ed. 2000).

 5. Манукян В. И. Европейский суд по правам человека: право, прецеденты, комментарии: Науч.- практ. пособие — К. : Истина, 2006. — 368с. — ISBN 966-7613-83-6. (в НБУВ: ВА672561)

 6. Эрделевский А. М. Обращение в Европейский Суд. — М. : Юристъ, 1999. — 158 с. — ISBN 5-7975-0171-6. (в НБУВ: ВА597546)

 7. Європейський суд з прав людини (Юр.Тема) // Юридична газета. — 2007. — № 29-30 (113-114) (26.07). — С. 8-15.

 8. Європейський суд з прав людини: Організація, діяльність, процес / В. Лутковська (відп.ред.), І.. Шевчук (упоряд.). — К. : Праксіс, 2005. — 166с. — ISBN 966-313-289-2. (в НБУВ: ВА670813)

 9. Шевчук Станіслав. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. — К. : Реферат, 2006. — 848с. — ISBN 966-8058-14-3.

 10. Філософія права: Навч. посіб. / за заг. ред. О. Г. Данільяна. — К., 2002. — 272 с.Інтернет джерела (корисні сайти, лінки)


 1. ЄСПЛ – European Court of Human Rights – http://www.echr.coe.int)

  1. Практика ЄСПЛ («HUDOC» database to research the case-law)

  2. Публічні слухання ECHR Public Hearings Webcast

 2. «The European Human Rights System and the EHCR. Research Guide», Columbia Law School.

 3. Забезпечення кваліфікованого захисту прав людини: ключові проблеми та подальші кроки

 4. Каталог «Бібліотеки Конгресу США« (http://catalog.loc.gov)

 5. Каталоги «Вернадки» (http://nbuv.gov.ua)


Умови визначення

^ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ


Робота в триместрі

— 70 балів

Іспит

— 30 балів

Разом

— 100 балів
^ Види робіт

Їхня кількість

Максимум балів

за 1

Заохочувальні бали

Разом

1. Семінари

(оцінювання шляхом опитування, тестування)

6

5 *
30

2. Письмові роботи (Пр) **

3

10 балів – за Пр 1 і 2

20 балів – за Пр 3
40

3. Додаткові роботи (заняття), есе

1

10

** До 10 балів, дискреційно, може додаватися за підтверджену участь у конкурсах, наукових заходах, публікації у сфері прав людини

10

(дискерційно)

4. Іспит

1

30
30

Разом:


100


НОТАТОК-РОЗ’ЯСНЕННЯ

Увага: ознайомлення обов’язкове!

* Заохочувальні бали додаються до балів, отриманих під час роботи в триместрі. Викладач застерігає за собою «право» надавати додаткові бали за відвідування занять (до 0,5 бала за одне відвідування та 10 балів за відвідування усіх занять). Загальна сума балів не повинна перевищувати 100. Надання додаткових балів – є «правом», а не «обов’язком» викладача.

* * Письмові роботи є обов’язковими до виконання за темами, визначеними вище. Здаються до початку заняття старостою групи чи його заступником. Невчасне подання роботи означає мінусування 3 балів (до 7 днів запізнення) , 5 балів (більше 7 днів). Неподання – означає «О» (нуль) балів. Обсяг роботи – не менше 10 000 знаків з пробілами. Студіюючий подає роботу, відзначивши на першому аркуші своє П. І. Б., а також підписавши її власноручно. Підписом позначається авторство роботи та засвідчується готовність нести відповідальність за плагіат. Оцінюється письмова робота; отримана роботою оцінка присуджується кожному члену малої робочої групи.

Очікується і припускається , що кожен студіюючий, прийшовши на заняття, виконав завдання з попереднього прочитування заданих матеріалів.

Адреса електронної пошти викладача: vsbihun@hotmail.com. Адреса сайту викладача для розміщення матеріалів для опанування курсу: www.bihun.info/teaching.

............................................................. В. С. Бігун

Схвалено кафедрою «31»серпня 2007 р.

Протокол № 1 від «31» серпня 2007 р.


Завідувач кафедри


............................................................. М. М. АнтоновичСкачати 181.23 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації13.11.2012
Розмір181.23 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх