Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання icon

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання


1 чел. помогло.
Схожі
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів німецька мова 2-12 класи...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 6-11...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія...
Навчальна програма із економіки (академічний рівень) для загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4...
Видавництво
Програма для загальноосвітніх навальних закладів з румунською та молдовською мовами навчання...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія...
Рекомендації розроблені з урахуванням змісту програми для загальноосвітніх навчальних закладів...Загрузка...
страницы: 1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
повернутися в початок
скачать

* Трудова практика організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України.

10-й КЛАС

Розділ І

МАШИНОПИС

^ Тема 1. Вступ. Інструктаж щодо організації робочого місця

Знання, необхідні для правильного вибору професії, значення правильного вибору професії. Спільність трудо­вих прийомів під час роботи на інформаційно-клавішних пристроях.

^ Тема 2. Огляд друкарських машин. Переваги і недоліки. Перспективи розвитку друкарської техніки

Класифікація машин, які застосовуються в сучасному виробництві і в невиробничій сфері. Перспективи роз­витку друкарської техніки.

^ Тема 3. Будова і принцип дії основних частин і меха­нізмів механічної друкарської машини. Догляд за друкарсь­кою машиною

Будова і принцип дії друкарської машини. Основні частини і схеми механізмів. Корпус машини, його при­значення. Основні частини: літеровод, рядковказувач, регулятор ударів літерних важелів.

Каретка з важелями керування, її призначення. Осно­в-ні частини: папероопорний вал, ручки вала, паперопри-тискні валики, паперопритискна лінійка.

Друкувальний механізм із лінійкою. Його призначен­ня, загальна будова, принцип дії і робота.

Стрічковий механізм. Його призначення, загальна бу­дова, принцип дії і робота. Стрічки для друкарських ма­шин. Заміна старої стрічки. Догляд за друкарською ма­шиною. Комплект із догляду за друкарською машиною.

Лабораторно-практичні роботи

 1. Вивчення друкувального механізму.

 2. Вивчення стрічкового механізму.

 3. Заміна стрічки у друкарській машині.

 4. Догляд за друкарською машиною.

Тема 4. Техніка і правила машинопису

Удосконалення техніки і швидкості машинопису. Сту­пінь автоматизму рухів пальців по клавішах.

Розрахунок робочого рядка.

Абзац у тексті. Написання текстів через один, два, півтора інтервали.

Виділення в тексті.

Нумерація сторінок. Зворотне письмо.

Оформлення заголовків і підзаголовків.

Оформлення титульного аркуша.

^ Лабораторно-практична робота. Оформлення титуль­ного аркуша. Оформлення виносок.

Тема 5. Загальна будова, принцип дії електромеханіч­них друкарських машин

Правила безпеки праці під час роботи на електроме­ханічних друкарських машинах. Принцип дії і будова окремих механізмів і важелів керування електромеханіч­ною друкарською машиною.

Відмінність електромеханічних друкарських машин від механічних, їх переваги і недоліки.

^ Тема 6. Робота з копіювальним папером

Друкарські роботи з копіями. Закладка, застосування манжетки. Припустима кількість підчищень у роботі.

Способи виправлення помилок під час друкування з копіями.

^ Тема 7. Оформлення цифрових і табличних робіт

Таблиці. Реквізити таблиць. Десятковий і набірний та­булятори. Різні прийоми конструювання цифрових таб­лиць із застосуванням табулятора.

Лабораторно-практична робота. Оформлення таблиць.

11-й КЛАС

^ Тема 8. Прийоми і конструювання цифрових таблиць

Оформлення висновків. Таблиці з підклейкою. Спис­ки. Графіки.

Тема 9. Техніка і правила машинопису

Написання текстів через один, два, три інтервали. Оформлення заголовків і підзаголовків. Тексти з при­мітками, висновками.

^ Практичні роботи

10-й клас

До теми 1. Правила внутрішнього розпорядку. Органі­зація робочого місця. Санітарно-гігієнічні вимоги. Облад­нання у кабінеті. Види робіт. Бережливе ставлення до обладнання. Розподіл обов'язків.

До теми 2. Підготовка машини до роботи. Встанов­лення полів. Оформлення полів. Постановка рук на ви­хідну позицію. Розділення клавіатури друкарської маши­ни на зони дії рук і пальців.

До теми 3. Відпрацювання навичок закладання папе­ру, установлення полів та інтервалів. Постановка рук на вихідну позицію, розділення клавіатури друкарської ма­шини на зони дії рук і пальців.

Вправи щодо відпрацювання відривчастого і чіткого ударів. Відмінність удару від тиску.

Вивчення літер другого (основного) ряду клавіатури (ф, и, в, а, о, л, д, ж). Відпрацювання правильних рухів рук і пальців на клавішах основної позиції: права рука — о, л, д, ж; ліва рука — ф, и (ы), в, а. Відпрацювання пра­вильного удару. Поняття про ритм письма. Групові рит­мічні вправи під рахунок чи музичний супровід.

Вивчення руху пальців до клавіш літер п, р, є (э). Від­працювання руху пальців. Повернення на вихідну пози­цію. Написання коротких слів і літер основного ряду. Вправи для розвитку автоматизму руху пальців. Написан­ня коротких фраз.

Вивчення знаків і літер другої зони (крапка, лапки, двокрапка, кома, к, е, н, г, м, і, т, ь). Відпрацювання правильного руху вказівних пальців правої і лівої рук до клавіш.

Повернення на основну позицію. Вправи для закріп­лення написання літер к, е, н, г у сполученні з літерами основного ряду. Правила написання знаків «лапки» і «крапка».

Відпрацювання правильного руху вказівних пальців і знаків (двокрапка, кома, м, і, т, ь). Повернення на ви­хідну позицію. Написання сполучень вивчених літер зі знаками. Відпрацювання правильного удару, розвиток автоматизму рухів багаторазовим написанням коротких і довгих слів, фраз у сполученні зі знаками. Правила напи­сання знаків «двокрапка» і «кома». Складання знаків «двокрапка» і «крапка з комою» двома способами.

Вивчення знаків і літер третьої зони (підкреслення, пряма дужка, у, ш, с, б). Вивчення руху третіх пальців до клавіш літер у, ш, с, б, знаків підкреслення, прямої дуж­ки. Особливості написання знаків підкреслення і прямої дужки, сила удару, правила написання. Вправи для від­працювання правильних ударів для закріплення навичок написання нових знаків і літер з раніше вивченими. Написання коротких і довгих слів, фраз, багаторазове напи­сання коротких фраз.

Вивчення знаків і літер четвертої зони (риска, знак запитання, ц, щ, ю, ч). Вивчення руху четвертих пальців до клавіш літер ц, щ, ю, ч. Особливості виконання удару по клавішах знаків «риска», «знак запитання». Вправи для закріплення навичок написання літер, слів, фраз.

Використання знака «риска» в різноманітних значен­нях, правила написання знаків «дефіс», «тире», «пере­нос», «знак запитання». Вправи на написання слів у спо­лученні зі знаками. Групові ритмічні вправи. Розвиток автоматизму руху багаторазовим написанням слів, слово­сполучень, фраз.

Вивчення знаків і літер п'ятої зони («відсоток», «но­мер», «знак оклику», й, ф, я, з, х, ї). Правила написання знаків «відсоток», «номер», «знак оклику».

Відпрацювання правильного удару п'ятими пальцями по клавішах літер й, ф, я, з, х, ї. Положення рук і паль­ців. Повернення на основну позицію. Спеціальні прийо­ми відпрацювання руху пальців до клавіш літер й, ф, я, з, х, ї. Написання сполучень букв, слів, коротких фраз. Чергування написання літер лівою і правою руками. Групове ритмічне тренування під рахунок чи музичний супровід.

Написання великих літер. Клавіші верхнього регістра і замок верхнього регістра.

Вправи на закріплення навичок написання сліпим ме­тодом літер і знаків усіх рядів клавіатури.

Ритмічні тренування. Тренувальні вправи для відпра­цювання правильних рухів до клавіш верхнього регістра і чіткої його фіксації.

Написання алфавіту великими літерами у сполученні з малими: Аа, Бб, Вв та ін. Вправи на чергування лівого і правого замків регістра. Тренувальні вправи щодо напи­сання прізвищ, імен, по батькові, окремих скорочень. Написання фраз і коротких текстів із застосуванням роз­ділових знаків.

Написання арабських цифр. Вправи щодо написання арабських цифр у сполученні з фразами.

Римські цифри. Дроби. Арифметичні дії. Хімічні фор­мули.

Римські цифри, правила їх використання. Прості, десяткові, мішані дроби. Знаки арифметичних дій до­давання, віднімання, множення, ділення. Правила на­писання хімічних формул. Знаки, відсутні на клавіату­рі. Виконання вправ з використанням усіх вивчених правил.

До теми 4. Правильне використання пальців лівої і правої рук у процесі роботи, точність зорових і рухових уявлень про розташування письмових знаків на клавіатурі машини, амплітуда руху пальців. Координація руху окре­мих пальців обох рук.

Абзац у тексті. Написання текстів через один, півтора, два інтервали, оформлення заголовків, підзаголовків. Нумерація сторінок. Зворотне письмо. Титульний аркуш. Виділення окремих слів, фраз у тексті різними спосо­бами.

Прийоми виділення окремих місць у тексті: великими літерами, двокольоровою стрічкою, повторним набиван­ням літер, у розрядку, підкреслюванням.

Вимоги до написання тексту з виділенням.

Правила оформлення приміток і виносок до тексту. Розташування тексту приміток (додатків, підстав) відпо­відно до діючих стандартів. Оформлення тексту виносок. Написання на лінованому папері.

До теми 5. Додержання правил безпеки праці під час роботи на електромеханічній машині. Написання фраз, слів, невеликих текстів за різною тематикою.

До теми 6. Закладання копіювального паперу на столі і в машині. Застосування манжетки. Друкування текстів із проставленням нумерації сторінок.

Способи виправлення помилок під час друкування з копіями. Комплектування і скріплення надрукованого матеріалу за сторінками і примірниками.

До теми 7. Графлення таблиць. Виконання простих таблиць без розрахунків. Побудова таблиць з невеликою кількістю граф (3—5).

Використання табулятора під час друкування таблиць. Виконання складних таблиць із вертикальним заповнен­ням граф.

До теми 8. Словникові, фразові і текстові тренування. Робота на швидкість написання (від 70 до 90 слів за хви­лину).

Написання різних за змістом і тематикою текстів із додержанням правил письма. Робота над помилками. Розрахунок швидкості написання за шкалою, за сумою знаків у тексті.

Виконання друкарських робіт різної складності.

11-й клас

До теми 1. Вправи на розвиток автоматизму руху па­льців зі зростанням швидкості письма. Словникові, фра­зові тренування. Тексти. Робота на швидкість письма з секундоміром.

Написання текстів на різні теми з дотриманням усіх правил: оформлення абзаців, полів, заголовків, підзаголовків, виносок, приміток, нумерація сторі­нок.

Написання текстів на час (від 15 до 30 хв.) із наступ­ною перевіркою і виправленням помилок різними спосо­бами.

До теми 2. Оформлення висновків. Таблиці з підклей­кою. Списки. Графіки.

Розділ II

ДІЛОВОДСТВО

10-й КЛАС

Тема 1. Історія розвитку служб документації та секре­тарської справи. Служби документації та секретарської справи у державних установах

Завдання курсу. Значення служб документації в роботі держапарату. Єдина державна система документаційного забезпечення управління (ЄДСДЗУ). Інструкція щодо ведення діловодства в установах.

^ Тема 2. Основи організації праці працівників служб документації

Загальні вимоги ЄДСДЗУ до організації праці праців­ників служб документації.

Форми організації роботи з документами. Структура та функції канцелярії.

^ Тема 3. Поняття про документи. Стандарти на докумен­ти. Правила складання й оформлення службових документів

Документ — основний носій інформації. Значення до­кументів. Загальна схема класифікації документів. Трафа­ретні документи.

Формуляр — зразок ОРД. Формат паперів для службо­вих документів. Варіанти розміщення реквізитів службо­вих документів. Вимоги до виготовлення документів на друкарській машині.

Документування основної діяльності. Участь секретаря у складанні документів.

Ділове листування. Види службових листів.

Доповідні та пояснювальні записки. Службові та особові довідки. Склад реквізитів. Формуляр-зразок доповідної записки, довідки з особового складу, телефо­нограми.

Накази з основної діяльності. Формуляр-зразок нака­зу. Склад реквізитів. Витяг із наказу.

Протокол. Витяг із протоколу.

Акт. Види актів. Формуляр-зразок акта.

^ Лабораторно-практична робота. Складання та оформ­лення службової документації.

Тема 4. Робота з документацією особового складу

Види і призначення документів особового складу. За­яви з особового складу. Їх види, правила складання. На­кази з особового складу. Витяг із наказу особового скла­ду, склад реквізитів.

Доручення, розписка.

Особова справа. Правила ведення оформлення, збері­гання, видання трудових книжок працівників.

^ Тема 5. Організація документообігу

Загальні правила документообігу.

Порядок приймання, обробки і розповсюдження ко­респонденції в закладі. Реєстрація службових документів, її значення. Загальні правила реєстрації. Перелік доку­ментів, які не підлягають реєстрації.

Основні завдання і правила виконання документів та їх контролю. Термін виконання службових документів.

11-й КЛАС

Тема 6. Правила складання й оформлення службових документів

Контракти, їх види, склад реквізитів та правила оформ­лення на друкарській машині. Договір. Склад реквізитів та правила оформлення. Трудова угода. Склад реквізитів. Правила оформлення.

^ Тема 7. Правила складання й оформлення номенклатури справ, формування справ, підготовки справ до подальшого зберігання та використання

Поняття про номенклатуру справ. Вимоги до справ. Систематизація документів: розпорядчих, документів з листування, заяв, листів громадян. Термін зберігання справ. Здавання документів до архіву.

^ Практичні роботи 10-й клас

До теми 3. Назва виду документа. Датування службо­вих документів. Адресування документів. Засіб засвідчен­ня документів. Підпис. Види підпису. Засвідчення доку­ментів

гербовою та простою печатками. Порядок проставлення відбитка печатки.

Затвердження службових документів посадовою осо­бою та розпорядчим документом. Оформлення грифа за­твердження, погодження та завірення копій документів.

Службові відмітки на документах. Резолюція. Відмітки про контроль. Код підприємства, код форми документа. Відмітка про виконання.

Службові листи та правила їх складання.

Доповідні та пояснювальні записки. Службові та осо­бові довідки. Телефонограма.

Правила складання і оформлення акта. Протокол. Ви­тяг із протоколу. Наказ із основної діяльності. Витяг із наказу.

До теми 4. Правила складання й оформлення доку­ментів з особового складу. Заява. Наказ з особового складу. Витяг із наказу з особового складу. Доручення, розписка. Особова справа. Порядок заповнення особової справи. Правила ведення, оформлення, зберігання і ви­дання трудових книжок.

До теми 5. Отримання і відправлення кореспонденції.

Контроль за виконанням документів. Реєстрація до­кументації вхідної і вихідної, наказів, рішень, заяв, скарг громадян.

11-й клас

До теми 1. Оформлення контрактів. Оформлення до­говорів. Оформлення трудової угоди. Виконання вправ зі складання та оформлення службової документації.

До теми 2. Систематизація службових документів. Складання номенклатури справ, формування справ. Офор-млення опису документів до здавання до архіву.

11-й КЛАС

Розділ 111

^ УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ

Тема 1. Вступ. Мова — суспільне явище

Мова і професія. Стильові різновиди української мо­ви. Алфавіт. Синоніми в діловому мовленні.

Тема 2. Усне мовлення

Звертання. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у класичній формі та звертаннях. Вибір слова.

Тема 3. Писемне мовлення

Форма викладу писемного мовлення.

Тема 4. Іншомовні слова

Іншомовні слова в українській мові. Правопис слів іншомовного походження. Правопис прізвищ, імен та по батькові. Деякі випадки відмінювання прізвищ.

Тема 5. Професійна лексика та фразеологія

Поняття про лексику та фразеологію. Особливості стилю писемних та усних форм ділового мовлення. Тер­міни та їх місце у діловому мовленні.

^ Тема 6. Логічна послідовність документів

Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції.

Тема 7, Синтаксичні особливості ділових паперів

Синтаксичні структури в діловому мовленні.

^ Тема 8. Основні положення стилістичної морфології, орфографії та частин мови

Поняття про частини мови. Будова слів в українській мові.

Практичні роботи

До теми 1. Переклад слів та запис в алфавітному по­рядку. Синоніми в діловому мовленні.

До теми 2. Виконання вправ із запису прізвищ у фор­мі звертання в кличній формі. Розділові знаки під час звертань. Слова-відповідники, які використовуються під час виступу.

До теми 3. Подвоєння та подовження приголосних.

До теми 4. Вправи з написання слів іншомовного по­ходження. Правопис прізвищ, імен та по батькові. Впра­ви на відмінювання прізвищ.

До теми 5. Вправи з вивчення діалектної, професій­ної, термінологічної лексики.

До теми 6. Загальні вимоги до оформлення ділової документації. Складання документів за вимогами оформ­лення службової документації.

До теми 7. Синтаксичні конструкції в оформленні ді­лових паперів.

До теми 8. Виконання вправ із морфології та орфографії.

Розділ IV

^ ОСНОВИ РЕДАГУВАННЯ

Тема 1. Загальні відомості про техніку редагування

Попереднє читання тексту, перевірка фактичного ма­теріалу.

Тема 2. Редагування і правка службових документів

Основи редагування.

Види та техніка правки текстів.

Аналіз і перевірка надрукованого матеріалу.

Правила складання бібліографії.

Цитування й оформлення цитат, віршів, епіграфа.

Рубрикація. Редакційна обробка документів різного виду.

Коректурна правка документів.

Оформлення службової документації.

^ Практичні роботи

До теми 1. Попереднє читання тексту, перевірка фак­тичного матеріалу.

До теми 2. Написання бібліографії, віршів, цитат, епіграфа.

Редакційна обробка документів.

Письмові роботи. Редагування рукописних матеріалів та документів. Коректурна правка.

Розділ V

^ ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ.

СУЧАСНА ОРГТЕХНІКА *

Тема 1. Роль ЕОМ у сучасному суспільстві

Вступ. Історія розвитку обчислювальної техніки. По­коління комп'ютерів. Інформація і ми. Види та кількість інформації.

_______________________________________

* Вивчається у школі за рахунок шкільного компонента


^ Тема 2. Будова і принцип функціонування ЕОМ

Структура персонального комп'ютера. Процесор. Дис­плей. Монітори. Ручні маніпулятори.

Тема 3. Загальні відомості про операційну систему. Основні команди операційної системи МS DOS

Завантаження операційної системи. Файлова система, каталоги. Кореневий, поточний та банківський каталоги. Повне складене ім'я файлу. Системні файли, командний процесор. Команди DOS, їх структура (команда, параме­три, перемикачі). Внутрішні й зовнішні команди. Заре­зервовані імена пристроїв операційної системи. Перена-правлення введення-виведення.

^ Тема 4. Операційна оболонка NORTON СОММАNDЕR

Запуск операційної оболонки NORTON СОММАNDER і вихід з неї. Головне меню. Вибір диско­водів, зміна каталогів, вибір файлів. Перегляд і редагу­вання файлів та каталогів. Керування панелями, зміна складу інформаційних панелей. Сортування і вибір фай­лів. Порівняння каталогів. Настроювання конфігурації. Робота з дисками.

^ Тема 5. Операційна оболонка WINDOWS - 98

Загальна характеристика WINDOWS-98. Переваги, не­доліки, завантаження операційної оболонки. Структура вікон WINDOWS. Назва, рядок, меню. Кнопки згортан­ня, розгортання та системного меню. Перемикання між вік-нами. Закриття вікон. Системне меню. Виклик діало­гів, різні типи кнопок, поле списку. Виклик довідкової системи. Диспетчер програм, вікна піктограми, заванта­ження програм.

^ Тема 6. Текстовий редактор WORD - 97

Загальні відомості про текстовий редактор. Вікно ре­дактора. Ознайомлення з елементами екрана та команда­ми головного меню.

^ Тема 7. Прилад FАХ

Розміщення елементів керування. Підготовка при­строю до роботи. Записування інформаційного повідомлення. Передавання і приймання документів або голосо­вих повідомлень. Автовідповідач. Копіювання.

^ Тема 8. Пристрій ксерокс (САNON-26)

Установлення копіювального пристрою. Деталі при­строю та їх функції. Особливості копіювання. Картридж. Заміна і збереження. Можливі недоліки в роботі та запо­бігання їм.

^ Тема 9. Пристрої: принтер DESK-JЕТ-720 С; сканер РRІМАХ 9500 ргоfi

Установлення друкувального пристрою. Деталі при­строю та їх функції. Особливості друку. Можливі недолі­ки у роботі та запобігання їм.

Підключення сканера. Сканування графічного зобра­ження за допомогою програми РНОТО SUITE. Скану­вання і оптичне розпізнавання тексту за допомогою програми FINЕ RЕАDER. Можливі недоліки в роботі та запобігання їм.

Розділ VI

^ ЕТИКА ДІЛОВИХ ВІДНОСИН

Тема 1. Вступ

Етика та етикет.

Роль і призначення професійної етики та психології у праці секретаря.

Роль сучасної жінки у діловому житті країни.

^ Тема 2. Етика ділового спілкування

Етика ділової бесіди. Види бесіди. Особливості, що впливають на характер бесід.

Попередження конфліктної ситуації. Культура пове­дінки та спілкування секретаря. Вимоги до зовнішнього вигляду.

Організація нарад: підготовка приміщення, добір ма­теріалу, розмноження необхідної документації, розсилан­ня документів для ознайомлення, забезпечення всім не­обхідним учасників наради. Прийом відвідувачів. Трудо­вий колектив. Культура робочого місця секретаря. Взає­мовідносини секретаря і керівника.

^ Тема 3. Аспекти професійної етики

Ділові та особисті якості секретаря. Імідж ділової жін­ки. Аксесуари. Рецепти молодості та привабливості.

Тема 4. Правила ведення телефонних переговорів

Правила і приймання телефонних переговорів. Вираз­ність, тембр, уміння слухати, підтримувати розмову, три­валість розмови.

Тема 5. Правила Дейла Карнегі

Тема 6. Практичне керівництво з етикету

Візитна картка. Правила привітань. Ділові подарунки і сувеніри. Поведінка за столом. Особливості етикетних правил у різних країнах.

Практичні роботи

До теми 2. Проведення ділової гри «Ділова бесіда». Проведення ділової гри з організації наради.

До теми 4. Проведення ділової гри «Ведення телефон­них переговорів».

До теми 6. Візитна картка. Правила привітань. Ділові подарунки і сувеніри. Поведінка за столом. Особливості етикетних правил у різних країнах.

Розділ VII

^ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.

ОХОРОНА ПРАЦІ*

Тема 1. Правові та організаційні засади охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне знання охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги до вивчення предмета під час підготовки робітників для виконання робіт із під­вищеною небезпекою.


______________________________

* Вивчається у школі за рахунок шкільного компонента.


Основні законодавчі акти з охорони праці: Конститу­ція України, закон України «Про охорону праці», «Ко­декс законів України про працю», «Основи законодавст­ва України про охорону здоров'я населення», закон України «Про пожежну безпеку», закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Осно­в-ні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження та усунення небезпечних і шкідливих виробничих чинни­ків, створення ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колек­тивний договір, його укладання і виконання. Права пра­цівників на охорону праці під час роботи на підприємст­ві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпе­чення засобами індивідуального захисту.

Державний і громадський контроль за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правила та інструкції з охорони праці.

Інструкція з безпеки праці. Поняття про виробни­чий травматизм і профзахворювання. Нещасні випад­ки, пов'язані з працею на виробництві, і побутові. Ал­коголізм і безпека праці. Профзахворювання і профот-руєння.

Основні причини травматизму і захворювань на виро­б-ництві. Основні заходи запобігання травматизму і захво­рюванням на виробництві: організаційні, технічні, саніта­р-но-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страху­вання від нещасних випадків і професійних захворювань. Облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

^ Тема 2. Основи безпеки праці в галузі

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт із під­вищеною небезпекою, для проведення яких потрібно спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою у галузі. Вимоги безпеки праці під час експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які стосуються цієї професії. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація, попереджувальні написи, сигнальне фарбуван­ня. Знаки безпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкід­ливих виробничих чинників. Спецодяг, спецвзуття та ін­ші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих умов праці.

Обов'язкові для всіх працівників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій. План евакуації із приміщень у разі ава­рій.

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Примітка. Зміст теми 2 доповнюється і уточнюється відповідно до вимог безпеки праці для конкретних виробництв і професій.

^ Тема 3. Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил користування відкритим вогнем й електричною енергією, використання непідготовленої техніки у поже-женебезпечних місцях, порушення правил користування опалювальними системами, електронагрівальними при­строями, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Горіння речовин та способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горю­чі рідини. Займисті, важкозаймисті й незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідини, піна, вуглекислота, пісок, покривала. Пожежна техніка для захисту об'єктів; пожежні машини, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особ­ливості гасіння пожежі на об'єктах галузі. Організація пожежної охорони в галузі.

^ Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична й атмосферна. Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види, чинники, які впливають на ступінь ура­ження людини електрикою: величини напруги, частоти струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, во­логість повітря. Безпеч-ні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки уражень працюючих струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої. Ізолюючі пристрої. Занулення та захисне зазем­лення, їх призначення. Роботи з переносними електро­світильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель і спо­руд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

^ Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії

Поняття про виробничу санітарію як систему органі­заційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо). Основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне хар-чування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Ви­робнича гімнастика. Додержання норм піднімання і пе­реміщення важких речей неповнолітніми та жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних і побутових примі­щень. Правила експлуатації систем опалення та венти­ляції.

Види освітлення. Природне освітлення робоче та ава­рійне. Правила експлуатації освітлення. Санітарно-побутове забезпечення працюючих. Щорічні медичні огляди працюючих осіб віком до 21 року.

^ Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Стисні основи анатомії людини. Послідовність, прин­ципи і засоби надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби для надання першої допомоги. Медична ап­течка, її вміст, призначення, правила користування.

Перша допомога під час запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги під час знепритомніння (втрата свідомості, шок, тепловий та сонячний удари, опік, обмороження).

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Спо­соби надання допомоги під час отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги під час ураження електричним струмом. Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування.

Вимоги до транспортних засобів.

Список літератури

 1. Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М.
  Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. —
  К.: Довіра УНВЦ Рідна мова, 1998.

 2. Вербицька Т.С. Сучасний машинопис. — К.: Гала, 1997.

 3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. — К.: Либідь,
  1998.

 4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. — К.: Либідь, 1997.

 5. Програми середньої загальноосвітньої школи. Трудове навчання. Професії: друкарка, секретар-друкарка,
  10-11 класи. — К.: Освіта, 1993.Зміст

Основи фермерської діяльності (М.Тименко) 3

Професія «Плодівник» (Б.Терещук,

Г.Левченко, В.Моцак, Н.Лосина, О.Орлова) 30

Професія «Овочівник» (Б.Терещук,

Т.Левченко, В.Моцак, Н.Лосина, О. Орлова) 47

Професія «Столяр будівельний» (Г.Левченко,

Г.Кондратюк Б.Терещук, В.Цесельський) 67

Професія «Тесляр» (Є.Левченко, Г.Кондратюк

Б.Терещук, В.Цесельський) 80

Професія «Слюсар механоскладальних робіт»

(Г. Кондратюк, Г.Левченко, Б. Терещук,

В.Сидоренко, В.Цесельський) 96

Професія «Токар» (Г.Кондратюк, Г.Левченко,

Б.Терещук, В.Сидоренко, В.Цесельський) 125

Професія «Фрезерувальник» (Г.Кондратюк, Г.Левченко, Б.Терещук, В.Сидоренко,

В.Цесельський) 144

Професія «Кухар» (О.Іващенко, О.Гнеденко,

Л.Денисенко) 162

Професія «Кондитер» (О.Іващенко, О.Гнеденко,

Л.Денисенко) 187

Професія «Кравець» (О.Іващенко,

О.Гнеденко, Л.Денисенко) 215

Професія «Швачка»

(М. Іскоростенський, 1. Пеньок) 243

Професія «Продавець продовольчих товарів

(М.Іскоростенський, Л.Кононенко, Б.Терещук) 273

Професія «Продавець непродовольчих товарів»

(М. Іскоростенський, Л. Кононенко, Б. Терещук) 299

Професія «Секретар-друкарка»

(Л.Вовк, М. Іскоростенський,

Н.Іскоростенська, Т.Пелюченко) 325

залишити коментар
Сторінка19/19
Дата конвертації13.11.2012
Розмір6.17 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх