Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання icon

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання


1 чел. помогло.
Схожі
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів німецька мова 2-12 класи...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 6-11...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія...
Навчальна програма із економіки (академічний рівень) для загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4...
Видавництво
Програма для загальноосвітніх навальних закладів з румунською та молдовською мовами навчання...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія...
Рекомендації розроблені з урахуванням змісту програми для загальноосвітніх навчальних закладів...Загрузка...
страницы: 1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
повернутися в початок
скачать
Тема 3. Ринок як форма існування товарного виробництва

Сутність ринку і його роль. Основні види ринку. То­варна біржа і її роль. Основні напрямки біржової політи­ки за умов переходу до ринку. Економічна роль держави за умов ринку.

^ Тема 4. Власність в економічній структурі суспільства

Власність та її економічний зміст. Роздержавлення та приватизація. Мала приватизація.

Тема 5. Мікроекономіка і макроекономіка

Поняття мікроекономіки і підприємства. Тіньова еко­номіка; основи виникнення і еволюція. Розвиток сучас­них підприємств. Сутність заробітної плати. Заробітна плата за умов ринкової економіки. Проблеми соціального захисту.

Менеджмент — система управління комерційним підприємством. Маркетинг — система ринкової орга­нізації мікроекономіки. Відтворення головної вироб­ничої сили суспільства за умов науково-технічної ре­волюції.

Національне багатство та його склад. Інтелектуалізація національного прибутку. Економічні проблеми в сучас­ному суспільстві та шляхи їх розв'язання.

^ Тема 6. Організація виробництва на швейних підприємствах

Структура швейного підприємства. Види швейного виробництва. Структурні підрозділи швейного підприємс­тва та їхня діяльність.

Організація потокового методу виробництва. Структу­ра цеху. Типи виробничих потоків. Схема розподілу праці.


Розділ VIII

^ ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ

Тема 1. Суспільно-історична цінність держави і права

Завдання і коротка характеристика навчального курсу «Основи правових знань».

Історичний процес утворення й формування держави і права. Поняття політичної системи суспільства. Основні компоненти політичної системи (держава, політичні пар­тії, громадські організації).

^ Тема 2. Конституція — Основний Закон держави

Поняття конституційного права. Закріплення держав­ного, народного і національного суверенітету у Деклара­ції про державний суверенітет України.

Україна — суверенна і незалежна, демократична, соці­альна, правова держава. Права, свободи та обов'язки лю­дини і громадянина.

^ Тема 3. Державна влада в Україні

Поняття державної влади. Розподіл державної влади в Україні. Президент України як гарант державного суве­ренітету, територіальної цілісності України, прав і свобод людини і громадянина.

^ Тема 4. Законодавство України

Поняття законодавства України. Конституційне зако­нодавство України. Окремі галузі законодавства України.

Кримінально-правові відносини.

Правові джерела кримінального законодавства. По­няття кримінального права. Поняття злочину. Його су­спільна небезпека і протиправність діяння. Суб'єктивна й об'єктивна правоздатність і дієздатність.

Цивільно-правові відносини.

Правові джерела цивільного законодавства. Поняття цивільних відносин. Суб'єкти й об'єкти цивільних право­відносин. Цивільно-правові угоди і договори.

Трудові правовідносини.

Правові джерела трудового законодавства. Загальна характеристика трудового права України.

Адміністративно-правові відносини. Правові джерела адміністративного законодавства. Поняття та загальна характеристика адміністративного права.

Екологічно-правові відносини.

Правові джерела екологічного законодавства. Поняття екологічного права. Місце і роль екологічного права в системі правових наук. Суб'єкти та об'єкти екологічного права. Права та обов'язки суб'єктів екологічного права.

^ Тема 5. Юридична відповідальність за порушення законодавства

Кримінальна відповідальність.

Поняття кримінального покарання. Види покарань за кримінальним законодавством. Поняття неосудності. Відповідальність неповнолітніх за кримінальні злочини.

Цивільна відповідальність. Поняття цивільно-правової відповідальності за порушення зобов'язань.

Трудова відповідальність. Поняття трудової відпові­дальності. Розгляд трудових спорів.

Адміністративна відповідальність.

Поняття і види правопорушень. Поняття адміністра­тивного проступку. Настання і порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

Екологічна відповідальність. Загальна характеристика екологічної відповідальності.

Професія «Продавець продовольчих товарів»

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою професійного навчання є формування в учнів 10—11-х класів знань, умінь і навичок із професії «Про­давець продовольчих товарів».

Тематичним планом і програмою передбачається під­готовка продавців продовольчих товарів відповідно до їх майбутньої спеціалізації.

На заняттях із теоретичного навчання учні ознайом­люються з організацією торговельно-технологічного про­цесу підприємств роздрібної торгівлі, вивчають асорти­мент і якість товарів, роздрібні ціни, правила продажу товарів.

На практичних заняттях учні набувають умінь і нави­чок безпечної експлуатації торговельно-технічного об­ладнання, роботи з товарами. Під час навчання необхідно навчити учнів правил обслуговування покупців, пропону­вання і демонстрування товарів, надання необхідної кон­сультації про властивості товарів, проводити розрахунки, правильно вести торговельну документацію, стежити за терміном зберігання товарів, правильною експлуатацією робочого обладнання.

Розділ «Охорона праці» ставить за мету дати учням вичерпні знання з основ безпеки праці в торгівлі, по­жежної і електробезпеки, виробничої санітарії. На занят­тях слід звертати увагу учнів на дотримання правил безпеки праці на робочих місцях і в приміщеннях, раціо­нальну організацію свого робочого місця.

Вивчаючи розділ «Основи ринкової економіки», учні здобувають знання з елементів ринкових відносин, мар­кетингу, сучасного менеджменту, основних напрямків біржової політики.

Поняття та види бухгалтерського обліку, матеріальної відповідальності у торговельних організаціях розкри­ваються в розділі «Основи інформатики та обчислюваль­ної техніки».

Розділ «Основи правових знань» дає знання з дотри­мання матеріальної і дисциплінарної відповідальності, правової поведінки, користування вітчизняними та між­народно-правовими актами, різноманітними джерелами права.

«Етика ділових відносин» у торгівлі виховує в учнів особистість продавця, здібності, професійну придатність, психологічний процес купівлі-продажу, професійну пове­дінку продавця, дає поняття про конфлікти, шляхи їх розвитку та типи, здатність вийти із конфліктної ситуації. Заняття доцільно проводити у формі дискусій, бесід, ді­лової гри. Щоб посилити профорієнтаційну спрямова­ність навчання, треба планувати екскурсії на підприємст­ва торгівлі за рахунок часу, відведеного на практичні за­няття.

Для чіткішого засвоєння учнями програмного матері­а-лу слід використати години загальноосвітніх предметів: хімії, фізики, основ безпеки життєдіяльності, основ ін­форматики і обчислювальної техніки.

Трудова практика організовується відповідно до інст­руктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України.

Залежно від матеріального забезпечення, регіональ­ного оточення вчитель може самостійно добирати мето­дичні способи розв'язання освітніх завдань курсу, вноси­ти необхідні корективи до порядку вивчення тем програ­ми, а також змінювати кількість годин, необхідних для засвоєння навчального матеріалу.

Учні випускних класів, які повністю засвоїли програ­му, складають іспит на присвоєння кваліфікації «про­давець продовольчих товарів» третьої категорії.

^ КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ «ПРОДАВЕЦЬ ПРОДОВОЛЬЧИХ» ТОВАРІВ

3-ї КАТЕГОРІЇ

Продавець продовольчих товарів 3-ї категорії повинен уміти:

 • обслуговувати покупців: пропонувати і показувати
  товари, нарізувати, зважувати й упаковувати, підрахову­вати вартість покупки, перевіряти реквізити чеків, розраховуватися з покупцями, видавати покупки; консультувати покупців про властивості, смакові особливості, куліна­рне призначення і харчову цінність окремих видів товарів; допомагати вибирати товари і консультувати покуп­ців про призначення, властивості, якість товарів, правила догляду за ними, ціни;

 • пропонувати взаємозамінні товари, нові товари і
  товари супутнього попиту; демонструвати товари; підра­ховувати вартість покупки, виписувати (пробивати) чеки,
  отримувати гроші, упаковувати товар, видавати покупку
  або передавати її на контроль;

- готувати робоче місце, перевіряти справність інвен­таря й інструменту, готувати до роботи контрольно-касову машину, отримувати пакувальний матеріал; конт­ролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів і терміни реалізації продуктів, що швидко псуються; встановлювати ваги і гирі, перевіряти справність контроль-но-касової машини і готувати її до роботи; раціонально організовувати робоче місце;

 • працювати на контрольно-касовій машині;

 • отримувати і готувати до продажу товари; перевіряти найменування, кількість, сортність, комплект-ність, ціни, стан упаковки і правильність маркірування товарів, фабричні ярлики і пломби; розпаковувати, перевіряти зовнішній вигляд товарів, витирати; нарізувати або комплектувати і перевіряти експлуатаційні властивості товарів; прикріплювати ярлики цін (цінники) до товарів; розміщувати і викладати товари за групами, видами і ґатунками з урахуванням товарного сусідства, частоти попиту і зручності праці; повідомляти адміністрацію про випадки надходження товарів, які не відповідають маркіруванню (накладним, відомостям);

 • оформляти прилавкові вітрини, прилавки;

 • реєструвати не задоволений попит покупців; вивчати попит покупців;

 • підраховувати чеки (гроші) і здавати їх в установленому порядку; звіряти суми реалізації з показниками касових лічильників;

 • прибирати нереалізовані товари і тару;

 • готувати товари до інвентаризації.

Продавець продовольчих товарів 3-ї категорії повинен знати:

 • асортимент, класифікацію, характеристику, призначення, роздрібну ціну товарів певної групи;

 • основних постачальників, особливості в асортименті і якості їхньої продукції;

 • ознаки доброякісності товарів, види дефектів, норми природних збитків, відходів, порядок їх списання;

 • способи використання і догляду за товарами;

 • правила розшифрування артикулу і маркірування товарів, шкалу розмірів виробів і правила їх визначення;

 • основні вимоги до якості товарів, види дефектів, правила обміну товарів, гарантійні терміни використання товарів;

 • порядок роботи магазину; правила торгівлі товарами певної групи;

 • прейскурант роздрібних цін; правила підготовки товарів до продажу;

- прийоми показу й упаковки товарів; принципи
розміщення, викладання товарів і оформлення
вітрин; правила зберігання товарів і терміни їх реалі­зації;

- правила роботи на контрольно-касовій машині і догляду за нею;

- установлення й регулювання вагів, терміни клеймування вагів і гир;

- методи вивчення попиту покупців;

- види торговельного обладнання, інвентаря і правила користування ними;

- установлений порядок приймання і здавання грошей;

- порядок підготовки товарів до інвентаризації; правила користування тарою;

- правила санітарії й гігієни; вимоги безпеки і протипожежні заходи; виробничу (посадову) інструкцію і правила внутрішнього розпорядку;

- раціональну організацію праці на своєму робочому
місці.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

пор.

Тема

^ Кількість годин

всьо­го

теоре­тичних

прак­тичних

10-й клас
Розділ І. Товарознавство продо­вольчих товарів

70

20

50

1

Товарознавство продовольчих товарів. Зміст, завдання і роль товарознавства у підвищенні якості товарів


2

Класифікаційна характеристи­ка асортименту. Смакові особ­ливості й харчова цінність продуктів


3

Групи товарів: борошно, кру­па, макаронні й хлібобулочні вироби


4

Кондитерські вироби: фрукто­во-ягідні вироби, карамель, какао-порошок, цукерки, ірис, драже, мармелад


5

Товарознавство продовольчих товарів. Вимоги до якості, прейскуранти роздрібних цін, побудова, зміст, правила робо­ти з ними. Порядок прийман­ня товарів. Постачальники


6

Молочнокислі продукти: мо­локо, вершки, кисломолочні продукти (кефір, сметана, йо­гурт). Сири тверді, маргарин. Яйця, яєчні товари


7

М'ясні товари, м'ясо тварин (яловичина, свинина, кроля­тина). Субпродукти. Ковбасні вироби, м'ясні кон­серви. Сільськогосподарська птиця


8

Рибні товари: риба жива, охо­лоджена, морожена, в'ялена, сушена, солона, копчена. Ба­ликові вироби. Ікра рибна, рибні консерви


9

Вивчення асортименту, від­мінних ознак, властивостей, смакових особливостей, кулі­нарного призначення і харчо­вих цінностей товарів. Вивчення дефектів, що зни­жують сортність

Розділ II. Організація праці й техніки торгівлі

50

10

40

1

Підготовка товарів до прода­жу. Організація робочого міс­ця продавця. Умови зберігання товарів. Значення підготовки товарів до продажу

2

Технологія продажу товарів. Обов'язки продавця під час обслуговування покупців. Організація грошових розрахунків


3

Розміщення і викладання товарів за групами, видами і ґатунком з урахуванням това­р-ного сусідства. Набуття навичок зі зберігання і підго­товки товарів до продажу, розпаковування, огляду зовні­шнього вигляду, виявлення дефектів. Набуття навичок з обслуговування покупців


4

Науково-технічний прогрес і перспективи розвитку торгівлі. Торговельне облад­нання


5

Набуття навичок роботи на ваговимірювальному облад­нанні. Вивчення вагів. Правила встановлення, регу­лювання. Вивчення поста­чальників. Участь у прийманні товарів. Розміщення і викла­дання товарів за групами, ви­дами і ґатунком. Набуття на­вичок з обслуговування поку­пців. Зустріч покупця і визна­чення попиту

Розділ ІІІ. Етика ділових відносин у торгівлі

20

5

15

1

Основи психології торгівлі й професійна етика. Поняття психології в торгівлі та її за­вдання


2

Психологічна характеристика особистості. Взаємини та їх особливості в торгівлі

3

Конфлікти, їх джерела, типи, шляхи розвитку і вихід із них. Принципи попередження конфліктних ситуацій


4

Етика і етикет. Професійна етика, її роль і завдання. Значення додержання працівниками норм професійної етики

Розділ IV. Торговельні обчис­лення

30

4

26

1

Поняття про міри, одиниці мір. Скорочені прийоми роз­рахунків з цілими і дробовими числами


2

Правила округлення грошей. Розрахунок кількості товару, яку треба відпустити на дану покупцем суму грошей


3

Розрахункова техніка. Засоби використання обчислювальної, розрахункової техніки


4

Набуття навичок із техніки обчислень, відпрацювання вправ з розрахунку усно і на розрахунковій техніці. Підра­хунок виручки за день. Озна­йомлення з порядком при­ймання і здавання грошей, товарними і грошовими доку­ментами і порядком їх оформ­лення

^ Трудова практика*

Всього:

170

39

131

11-й клас
Розділ V. Основи ринкової економіки

40

35

5

1

Економіка та її місце в суспі­льному житті. Економічні вза­ємини власності

2

Товарне виробництво як пер­шооснова ринкової економіки. Сутність та еволюція грошей. Ціна і ціноутворення. Конку­ренція і монополія


3

Ринок як форма існування товарного виробництва


4

Власність в економічній струк­турі суспільства


5

Мікроекономіка і макроеко-номіка


6

Економіка як світова система

Розділ VI. Бухгалтерський облік

85

15

70

1

Бухгалтерський облік у торгівлі. Поняття про облік, його завдання і роль у народ­ному господарстві. Види господарського обліку. Матеріальна відповідальність у торгових організаціях


2

Призначення і роль документів про облік. Поняття про первинні доку­менти. Порядок виправлення помилок. Визначення касової виручки


3

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, тари, її завдання. Терміни і порядок проведення інвента­ризації, її документальне оформлення

Розділ VII. Основи правових знань

35

30

5

1

Суспільно-історична цінність держави і права


2

Конституція — Основний За­кон держави


3

Державна влада в Україні


4

Законодавство України

5

Юридична відповідальність за порушення законодавства

Розділ VIII. Основи безпеки життєдіяльності. Охорона праці

10

5

5

1

Правові та організаційні осно­ви охорони праці


2

Основи безпеки праці в галузі


3

Основи пожежної безпеки


4

Основи електробезпеки


5

Основи гігієни праці та виро­бничої санітарії


6

Надання першої допомоги по­терпілим у разі нещасних ви­падків

Всього:

170

85

85

* Трудова практика організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України.

10-й КЛАС

Розділ І

^ ТОВАРОЗНАВСТВО ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

(за спеціалізацією)

Зміст і завдання товарознавства, зв'язок з іншими на­уками і дисциплінами. Роль товарознавства у підвищенні якості товарів.

Хімічний склад продовольчих товарів: неорганічні речо­вини (вода, мінеральні солі), органічні речовини (білки, жири, вуглеводи), вітаміни, ферменти та інші елементи.

Калорійність, якість, умови зберігання товарів, методи визначення і показники якості; умови зберігання продо­вольчих товарів, чинники, які впливають на якість під час зберігання, консервування, стандартизація, категорії, зміст і значення стандартів у боротьбі за якість товарів.

Санітарія і гігієна.

Викладання теми за кожною групою товарів слід про­водити за такою схемою:

 • класифікація;

 • характеристика асортименту;

 • смакові особливості й харчова цінність певної групи товарів;

 • вимоги до якості, неприпустимі дефекти;

 • пакування, маркірування, порядок приймання то­варів, умови і терміни зберігання та реалізації товарів у магазині;

 • природні відходи продовольчих товарів;

 • прейскуранти на товари, прейскуранти роздрібних цін;

 • постачальники.

Групи товарів:

1. Хлібобулочні вироби:

 • хліб із житнього і житньо-пшеничного борошна (простих і покращених сортів), національні сорти хліба;

 • булочні вироби (батони, булки, сайки, плетені ви­роби, калачі, булочні дрібниці);

 • здобні вироби (здоба звичайна, фігурна);

 • дієтичні вироби (хліб білково-висівковий, білково-пшеничний, зерновий, молочні булочки, булочки з під­вищеною калорійністю тощо);

 • баранкові вироби (баранки, сушки, бублики);

 • сухарі (здобні, прості);

- соломка, хлібні палички.
2. Кондитерські товари:

 • фруктово-ягідні вироби (варення, джем, конфітюр, повидло, желе, мармелад, пастила);

 • карамель (льодяникова, з начинкою);

 • какао-порошок, шоколад десертний, звичайний, пористий;

 • цукерки (неглазуровані, глазуровані шоколадом);

 • ірис (молочний, на соєвій основі, на основі горіхів і маслинового насіння, з желейною масою);

 • драже (шоколадне безкорпусне);

 • борошняні (печиво, галети, сухе печиво (крекер), пряники, вафлі, тістечка, торти, кекси, рулети);

 • халва і східні ласощі (халва, східні ласощі типу карамелі, цукерок, східні борошняні солодощі);

 • вітамінізовані і дієтичні (драже з вітаміном С, карамель з вітаміном В, цукерки з вітаміном В і С, пряники з вітаміном А, В, D тощо).

3. Бакалійні товари:

 • борошно (житнє, обойне, сіяне, пшеничне, крупчатка вищого, першого, другого гатунків, млин­цева);

 • крупа (пшенична, гречана, манна, ячмінна, вівсяна, кукурудзяна, рис, пшоно, із бобових культур);

 • макаронні вироби (трубчасті, макарони, пера, ріж­ки, вермішель, павутинка, тонка, звичайна, любительсь­ка, локшина, фігурні вироби);

 • дріжджі (пресовані, сухі);

 • харчові концентрати (обідніх страв, для приготу­вання перших, других і третіх страв, концентрати для приготування кексів, печива, борошняні концентрати, вівсяні дієтичні продукти, сухі сніданки, панірувальні сухарі);

 • крохмаль і крохмальопродукти (крохмаль, саго);

 • цукор (цукор-пісок, цукор-рафінад);

 • мед (натуральний, штучний);

 • рослинна олія (соняшникова, бавовняна, кукурудзяна, соєва, оливкова, гірчична);

 • безалкогольні напої;

 • чай, кава, чайні та кавові напої;

 • приправи, прянощі, сіль;

 • мило, сірники.

4. Молочнокислі продукти:

 • молоко, вершки (молоко коров'яче, пастеризоване, стерилізоване);

 • молочні консерви;

 • кисломолочні продукти (кефір, ряжанка, сметана);

 • сири тверді;

 • маргарин, масло;

 • яйця, яєчні продукти.

5. М'ясні продукти:

 • м'ясо тварин (яловичина, свинина, баранина тощо);

 • субпродукти;

 • сільськогосподарська птиця (гуси, кури, качки, індики);

 • ковбасні вироби (варена ковбаса, сосиски, сардельки, копчені ковбаси, солонина, м'ясокопчені);

 • м'ясні консерви.6. Рибні продукти:

 • риба (жива, охолоджена, морожена, в'ялена, суше­на, копчена, солона, баликові вироби);

 • ікра рибна;

 • нерибна водяна продукція;

 • рибні консерви (в олії, томаті, соєвій олії).

Лабораторно-практичні роботи

Вивчення асортименту товарів.

Вивчення асортименту, відмінних ознак, властивос­тей, смакових особливостей, кулінарного призначення і харчових цінностей товарів: визначення дефектів, що знижують сортність; вивчення роздрібних цін, видів неприпустимих дефектів, оволодіння навичками їх ви­значення.

Ознайомлення з маркіруванням, видами упаковки, умовами і термінами зберігання товарів. Вивчення поста­чальників товарів.

Закріплення навичок із вивчення асортименту товарів (перевірка якості товарів, роздрібних цін), маркірування, упаковування, умов та термінів зберігання.

Міжпредметні зв'язки

Хімія (основні закономірності хімічних реакцій, залеж­ність швидкості хімічних реакцій від природи товару, площі поверхні, концентрації реагуючих речовин, темпе­ратури і каталізатора).

Біологія (продукти рослинного і тваринного поход­ження). Типи, призначення вітамінів. Рослини, з яких виготовляють приправи (лавровий лист, кориця, ванилін, червоний і чорний перець, кориандр, кардамен тощо).

Розділ II

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ Й ТЕХНІКИ ТОРГІВЛІ

залишити коментар
Сторінка16/19
Дата конвертації13.11.2012
Розмір6.17 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх