Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання icon

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання


1 чел. помогло.
Схожі
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів німецька мова 2-12 класи...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 6-11...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія...
Навчальна програма із економіки (академічний рівень) для загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4...
Видавництво
Програма для загальноосвітніх навальних закладів з румунською та молдовською мовами навчання...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія...
Рекомендації розроблені з урахуванням змісту програми для загальноосвітніх навчальних закладів...Загрузка...
страницы: 1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
повернутися в початок
скачать
Тема 4. Технологія виготовлення жіночого поясного одягу й чоловічих сорочок

^ Технологія обробки спідниць. Деталі крою, напрям ни­ток основи залежно від конструктивних особливостей. Обробка виточок, рельєфів, складок, кокеток. Обробка застібок, верхнього зрізу спідниці (корсажною тасьмою, пришив­ним поясом). Обробка низу спідниці. Остаточна обробка. Можливі дефекти та способи їх усунення.

^ Технологія обробки жіночих брюк. Деталі крою, їх на­зви. Назви зрізів, напрям ниток основи, допустимі відхилення. Початкова обробка деталей: обробка виточок, об­метування зрізів.

Волого-теплова обробка, її значення й залежність об­робки передніх і задніх половинок від конструкції та фа­сону.

Види кишень, технологія їх обробки. З'єднання боко­вих і крокових швів. З'єднання середнього шва. Обробка верхнього зрізу. Різні способи оформлення низу брюк.

Остаточна обробка і прасування брюк.

Можливі дефекти і способи їх усунення.

^ Технологія повузлової обробки чоловічих сорочок. Дета­лі крою, напрям ниток основи, допустимі відхилення.

Обробка спинки чоловічої сорочки. Правила з'єднання доточок і кокеток з основою. Способи обробки низу й зрізів у бокових швах. Обробка складок. Обробка кишень, з'єднання їх з основною деталлю.

Види застібок у чоловічих сорочках та способи їх об­робки.

Обробка комірів, з'єднання їх з виробом. Обробка ру­кавів і манжет, їх з'єднання.

Волого-теплова обробка й складання сорочок.

Дефекти, що виникають під час обробки окремих вуз­лів; причини їх виникнення та способи усунення.

^ Ремонт і оновлення одягу. Значення ремонту й онов­лення одягу. Тканини й оздоблення, що застосовуються. Види зношення одягу.

Види штопки. Накладання латок. Ремонт одягу із синтетичних тканин (зварюванням і клейковим спо­собом).

Перекроювання у разі оновлення одягу.

^ Тема 5. Основи економічних і правових знань

Система законодавчих та правових актів України про землю, приватне господарство, підприємство, пра­цю тощо. Демонополізація економіки. Правове забез­печення підприємницької діяльності. Нові форми ор­ганізації виробництва і праці (підряд, оренда, коопера­тив тощо).

Механізм формування й діяльності господарств.

Менеджмент, його суть, принципи та методи діяльно­сті. Запровадження прогресивних технологій.

Сучасні моделі, методи й організаційні форми комер­ційної діяльності господарств. Зовнішній і внутрішній маркетинг.

Економічна й правова відповідальність сторін.

Ринок, основні інститути ринку (банки, біржі, фонди тощо). Ринок цінних паперів і капіталу. Ринок праці, за­собів виробництва й споживання. Процеси регулювання ринку.

Основні галузі виробництва у господарстві, їх вза­ємозв'язок. Концентрація і спеціалізація ви­робництва, механізація й автоматизація виробничих процесів. Поняття про конкурентоспроможність про­дукції.

Ціна. Форми та методи ціноутворення. Дія механізму цін. Система цін. Формування й використання прибутків, їх облік і контроль.

Кредитно-фінансова система господарства та її удос­коналення. Система оподаткування в умовах ринкової економіки. Планування виробничих запасів. Економіч­ний аналіз, його суть і значення для планування продук­ції швейної промисловості. Баланс прибутків та витрат. Розподіл прибутків і показники ефективності роботи під­приємства.

Внутрішньогосподарське планування й облік.

Характеристика індивідуального і масового ви­робництва з виготовлення одягу.

Організація роботи в ательє з розподілом праці.

Поточний метод виробництва, його значення, харак­теристика.

Типи виробничих потоків. Складання схеми розподілу праці: поняття про неподільну й організаційну операції. Такт процесу, умови комплектування організаційних операцій. Характеристика схеми розподілу праці. Оплата праці.

Поняття про продуктивність праці, собівартість про­дукції, госпрозрахунок і рентабельність.

Поняття про наукову організацію праці (НОП) на швейних підприємствах. Способи підвищення проду­ктивності праці й зниження собівартості продукції.


^ Тема 6. Охорона природи

Урядові постанови про охорону природи. Закон України “Про охорону навколишнього природного сере­довища”. Роль науки у розв'язанні проблеми охорони природи. Значення охорони природи для господарства України.

Міжнародна організація з охорони природи та її діяльність.

Заходи з охорони атмосфери, землі, водоймищ, надр, рослин і тварин.

Шкідливість деяких виробничих процесів текстильної промисловості та способи усунення їх впливу на навко­лишнє середовище.

^ ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Конструювання й моделювання одягу

Побудова креслень спідниць різних силуетів. Розробка різних моделей спідниць. Побудова креслень жіночих брюк. Моделювання жіночих брюк.

Побудова креслення чоловічої сорочки. Моделювання чоловічих сорочок.

Розмноження лекал, їх збільшення і зменшення за розмірами.

^ Тема 2. Будова швейних машин. Оволодіння прийомами роботи на них

Ознайомлення з конструкційними відмінностями прямострочних машин і швейних машин з голками, що відхиляються. Заправка ниток у ці машини. Порядок ро­боти.

Особливості роботи на швейних машинах для зши­вання зрізів тканин.

^ Тема 3. Пошиття жіночого поясного одягу та чоловічих сорочок

Технологія пошиття поясного одягу. Перевірка дета­лей крою. Підготовка деталей крою до обробки, нане­сення контрольних надсічок, пришивання талонів.

Обробка основних деталей. Обробка виточок, складок, шлиць, швів усередині складок, кишень, рельєфних та фасонних ліній. Обробка низу спідниці. Обробка верхніх зрізів спідниці та брюк. Обробка застібки тасьмою «блискавка». Обробка застібки на петлі. Перевірка правильнос­ті з'єднання частин спідниці та брюк. Обробка верхнього зрізу спідниці й брюк залежно від моделі.

Повузлове прасування виробів. Остаточне прасування і чищення спідниці та брюк.

Пошиття чоловічої сорочки із бавовняних, шовкових і вовняних тканин. Перевірка і підготовка крою до оброб­ки. Перевірка ліній деталей крою за моделлю. Перевірка контрольних точок за лекалом. Розмічання місць розта­шування кишень на деталях крою, пришивання талонів.

Обробка дрібних деталей: кишень, кокеток, планок до рукавів, манжет. Обробка застібок залежно від моделі. Обробка плечових зрізів і коміра. Зшивання плечових зрізів. Обробка коміра: заготовка відльоту, вшивання його у стойку. Вшивання коміра в горловину з урахуван­ням посадки на окремих ділянках горловини.

Обробка рукава: пришивання клинців, обробка низу рукава, пришивання манжета. З'єднання рукава з прой­мою. Обробка бокових швів і швів рукава. Обробка низу сорочки на спеціальному пристосуванні та без нього.

Остаточна обробка. Розмічання й обметування петель. Розмічання й пришивання ґудзиків на спеціальних ма­шинах або вручну.

Прасування готової сорочки.

Перевірка якості виготовлення сорочки. Складання сорочки.

^ Ремонт і оновлення одягу. Перевірка перекроєних дета­лей одягу відповідно до фасону; виявлення різних вад; перевірка контрольних точок.

Обробка фасонних ліній, зметування і зшивання ви­робу.

Накладання латок та фігурної штопки.

Професія «Швачка»

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма професійного навчання учнів 10—11-х кла­сів передбачає підготовку учнів за професією «швачка» з присвоєнням кваліфікаційного розряду. У ході всього курсу навчання за цією програмою учні на професійній основі оволодівають знаннями, вміннями і навичками, необхідними для професії «швачка».

Мета вивчення кожного розділу програми — дати уч­ням науково обґрунтовані знання і вміння з техніки і технології виробництва, обробки текстильних матеріалів за допомогою ручних інструментів, пристроїв, швейного обладнання. Під час навчання необхідно звернути увагу учнів на особливості обробки тканин різного волокнис­того складу, пояснити вплив властивостей матеріалів на способи обробки виробів, їх конструкцію.

Під час проведення занять із розділу «Технологія ви­готовлення швейних виробів» викладачеві рекомендуєть­ся спиратися на знання і вміння учнів із технології об­робки текстильних матеріалів, які вони здобули у 5—9-х класах. Теоретичний курс розраховано так, щоб учні ово­лоділи знаннями з технології ручних, машинних і волого-теплових операцій, обробки окремих вузлів і деталей швейних виробів, послідовності їх виготовлення, необ­хідними їм для подальшої практичної діяльності. Пояс­нюючи технологію ручної обробки, слід порівнювати її з методами машинної обробки. Кожен вид технологічної обробки вузлів швейних виробів має бути опрацьовано практично. На практичних заняттях треба виробити в учнів сталі навички дотримання загальноприйнятих у швейній промисловості технологічних умов виготовлення виробів, і ці умови мають бути єдиними впродовж усього навчання.

Вивчення розділу «Обладнання швейних підприємств» ставить за мету формування в учнів технічних знань, практичних умінь і навичок роботи на промислових швейних машинах, іншому технологічному обладнанні. До курсу теоретичного навчання входить формування в учнів знань щодо будови швейних машин, пристроїв та обладнання для волого-теплової обробки. Будову універ­сальних і спеціальних швейних машин, принцип їх дії рекомендується вивчати на основі обладнання швейної майстерні і використовувати його як наочність. Після вивчення окремих тем передбачено проведення лабора­торно-практичних робіт.

Між формою одягу і тканиною завжди існує зв'язок. Тому, вивчаючи розділ «Матеріалознавство», учні ознайомлюються з асортиментом натуральних і штучних тка­нин, нетканих, утеплюючих, прокладних і оздоблюваль­них матеріалів, фурнітури; їхніми властивостями, будо­вою і призначенням, способом вироблення.

Розділ «Конструювання і моделювання одягу» побудо­вано з наростаючою складністю матеріалу. Креслення швейних виробів виконується в натуральну величину або в масштабі, на середній розмір за мірками, взятими з таблиць вимірів типових фігур, а також за індивідуальни­ми мірками учнів. При цьому основну увагу учнів звер­тають на найважливіші принципи побудови креслень швейних виробів, щоб сформувати чітке уявлення про взаємозалежність ліній фігури людини з лініями креслен­ня. Щоб підвищити ефективність занять, потрібно залу­чати учнів до виконання творчих розробок моделей. На уроках учитель повинен сприяти проявам ініціативи і творчості учнів, приділяти увагу питанням естетичного і художнього виховання, застосовуючи національні мотиви.

На заняттях зі «спеціального малювання і основ крес­лення» учні оволодівають знаннями і вміннями з геомет­ричного креслення, графічного зображення фігури люди­ни, правилами креслення моделей одягу.

Розділ «Охорона праці» ставить за мету дати учням вичерпні знання з основ безпеки праці у галузях пожежної і електробезпеки, виробничої санітарії. На заняттях необ­хідно звертати увагу учнів на дотримання правил безпеки праці на робочих місцях і в приміщеннях, раціональ­но організовувати своє робоче місце.

Зміст розділу «Основи ринкової економіки» передба­чає ознайомлення учнів з елементами ринкових відносин, організацією виробництва на швейних підприємствах. Заняття доцільно проводити у формі лекцій, дискусій, бесід. Для посилення профорієнтаційної спрямованості навчання програма передбачає проведення екскурсії на швейне підприємство.

У розділі «Основи правових знань» подаються правила правової поведінки, користування вітчизняними та між­народно-правовими актами, різноманітними джерелами права, юридичною літературою для дотримання матері­альної і дисциплінарної відповідальності.

У процесі практичного навчання потрібно прищеплю­вати учням навички якісного виконання робіт, ефектив­ного використання часу, економної витрати матеріалів, бережливого ставлення до обладнання, навчати раціо­нальних прийомів і методів праці. Слід також залучати учнів до самостійного виконання робіт із пошиття швей­них виробів. Навчання має бути спрямоване на розвиток в учнів технічного мислення, потреби в самоосвіті, то­му неабияке значення має залучення їх до самостійного опрацювання літератури.

Для чіткішого засвоєння учнями програмового матері­алу потрібно використати години загальноосвітніх пред­метів: основи електротехніки, біологія людини, креслен­ня, основи безпеки і життєдіяльності, основи інформати­ки і обчислювальної техніки.

Навчальна практика учнів організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України.

Залежно від матеріального забезпечення, регіональ­ного оточення вчитель може самостійно добирати мето­дичні способи розв'язання освітніх завдань курсу, вноси­ти необхідні корективи до порядку вивчення тем програ­ми, а також змінювати кількість годин, необхідних для засвоєння навчального матеріалу з окремих тем.

Учні випускних класів, які повністю засвоїли програ­му, складають іспит на присвоєння кваліфікації «шва­чка» другого розряду. Учням, які успішно склали квалі­фікаційний іспит, видають документ установленого зразка1.

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ «ШВАЧКА» 2-го РОЗРЯДУ

^ Завдання та обов'язки швачки 2-го розряду: виконує пошиття швейних виробів на фабриках масового та інди­відуального виготовлення одягу; шиє моделі й зразки: обробляє деталі з різних текстильних матеріалів на уні­версальних і спеціальних швейних машинах, а також ручним

___________________________________________

1 Кваліфікаційну характеристику складено відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників (М., 1986, вип. 49.)

способом із застосуванням нової технології, відпо­відно до Державних стандартів і технічних умов; здійс­нює волого-теплову обробку, оздоблення, контроль від­повідності кольору деталей виробів, прикладних матеріа­лів, ниток, якості обробки виробів, підготовку до роботи, усуває дрібні неполадки в роботі швейних машин та об­ладнання для волого-теплової обробки.

^ Швачка 2-го розряду повинна знати: асортимент швейних виробів; конструкцію і деталі виробів; техноло­гію виконання ручних, машинних, волого-теплових опе­рацій; вимоги до їх якості; технологічну послідовність виготовлення швейних виробів; технологію оброб-ки вуз­лів і деталей виробів; умовні позначення та крейдяні зна­ки на деталях; основні види дефектів у процесі пошиття, їх причини та способи усунення; швейні матеріали, спо­соби їх отримання і основні властивості; види фурнітури та оздоблювальних матеріалів; будову, призначення та принцип дії універсальних і спеціальних швейних машин; обладнання для волого-теплової обробки; правила догля­ду і порядок усунення дрібних неполадок у роботі швей­них машин; норми і правила безпеки праці, електробе­зпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, пожежної безпеки та внутрішнього розпорядку; норми виробітку; раціональні методи організації праці і робочого місця; основи економіки праці й виробництва; основи правових знань.

^ Кваліфікаційні вимоги: навчання проводиться на базі неповної середньої освіти упродовж двох років (10—11-ті класи) без вимог до стажу роботи. Здобута кваліфікація за дипломом: швачка другого розряду.

Спеціалізація

1. Швачка першого розряду з виготовлення швейних виробів одягового асортименту.

Шиє вироби поясного і легкого жіночого одягу, бі­лизни та інших швейних виробів на універсальних і спе­ціальних швейних машинах з пристроями і без них від­повідно до встановлених технологічних вимог. Виконує норми виробітку для першого розряду.

Приклади робіт: зшивання деталей спідниці, брюк, блуз, суконь, халатів, сарафанів та інших виробів на уні­версальних і спеціальних швейних машинах, обметування зрізів і прасування деталей та виробів, пришивання фур­нітури.

2. ^ Швачка другого розряду з виготовлення швейних виробів одягового асортименту.

Шиє вироби поясного, легкого жіночого одягу, білиз­ни, одягу костюмного асортименту з підкладкою, інші вироби на універсальних і спеціальних швейних машинах з пристроями і без них відповідно до встановлених тех­нологічних вимог. Виконує норми виробітку для другого розряду.

Приклади робіт: зшивання деталей спідниць і брюк, суконь, блуз, халатів, сарафанів, костюмів, деталей під­кладки на універсальних та спеціальних швейних маши­нах, обметування зрізів, прасування деталей і виробів, дублювання деталей верху спеціальними прикладними матеріалами, з'єднання верху виробу і підкладки, приши­вання фурнітури.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

пор.

Тема

^ Кількість годин

всьо­го

теоре­тичних

прак­тичних
Розділ І. Технологія виготов­лення швейних виробів

110

20

90

1

Вступ


2

Технологія ручних операцій


3

Технологія машинних опера­цій


4

Волого-теплова обробка швейних виробів


5

Основні види швейних робіт


6

Технологія обробки окремих вузлів і деталей швейних ви­робів


7

Технологія виготовлення по­ясного одягу


8

Технологія виготовлення легкого жіночого одягу


9

Дефекти, що виникають під час обробки швейних виро­бів


10

Особливості обробки виробів з підкладкою


11

Стандартизація і контроль за якістю швейних виробів

Розділ II. Обладнання швей­них підприємств

10

5

5

1

Загальні відомості про швей­не обладнання


2

Класифікація швейних машин


3

Класифікація і будова ма­шинних голок


4

Строчки, їх класифікація. Човникова строчка


5

Призначення і загальна бу­дова універсальної швейної машини 97-А класу ОЗЛМ


6

Основні механізми швейної машини 97-А класу ОЗЛМ


7

Догляд за швейною маши­ною. Автоматична система змащування


8

Несправності в роботі швей­ної машини, способи їх усу­нення


9

Пускова апаратура. Електро-привід промислової швейної машини


10

Загальні відомості про спеці­альні швейні машини


11

Пристосування до зшиваль­них швейних машин


12

Призначення і будова облад­нання для волого-теплової обробки

Розділ III. Матеріалознав-ство

30

7

23

1

Основні завдання текстиль­ної промисловості


2

Загальні відомості про текс­тильні волокна, їх основні властивості

3

Прядіння волокон. Класифі­кація пряжі


4

Ткацтво і оздоблення тканини


5

Склад і будова тканини. Де­фекти тканин


6

Асортимент тканин


7

Властивості тканин. Методи визначення


8

Неткані матеріали, трикота­жні полотна, їх призначення і властивості


9

Прокладні й утеплювальні матеріали, їх призначення і властивості


10

Матеріали для з'єднання


11

Оздоблювальні матеріали

Розділ IV. Спеціальне малю­вання і основи креслення

20

4

16

1

Вступ


2

Геометричне креслення


3

Характеристика фігур за пропорціями


4

Загальні відомості про проекції


5

Загальні відомості про рису­нок


6

Графічне вирішення ескізів

моделей


7

Лінії в одязі. Геометричне зображення силуету


8

Правила малювання моделей одягу, складок, драпіровок

^ Трудова практика*

Розділ V. Конструювання і моделювання швейних виробів

110

20

90

1

Роль конструювання і моде­лювання одягу


2

Коротка характеристика ме­тодів конструювання одягу. Види моделювання

3

Основи художнього оформ­лення одягу


4

Види і класифікація жіно­чого одягу


5

Опис зовнішнього вигляду швейних виробів


6

Види конструкції рукавів. Моделювання рукавів


7

Особливості конструкції гор­ловини у швейних виробах, її моделювання


8

Правила обмірювання фігури людини, їх умовне позначен­ня і запис


9

Особливості конструкцій, моделювання та побудова креслення різних моделей спідниць


10

Різновиди жіночих брюк, їх моделювання і побудова кре­слення

Розділ VI. Охорона праці

10

4

6

1

Правила та організаційні ос­нови охорони праці


2

Основи безпеки праці в галузі


3

Основи пожежної безпеки


4

Основи електробезпеки


5

Основи гігієни праці та ви­робничої санітарії


6

Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Розділ VII. Основи ринкової економіки

30

22

8

1

Економіка та її місце в сус­пільному житті


2

Товарне виробництво як першооснова ринкової еко­номіки

3

Ринок як форма існування товарного вироб­ництва


4

Власність в економічній структурі суспільства


5

Мікроекономіка і макроеко-номіка


6

Організація виробництва на швейних підприємствах

Розділ VIII. Основи правових знань

20

16

4

1

Суспільно-історична цінність держави і права


2

Конституція — Основний Закон держави


3

Державна влада в Україні


4

Законодавство України


5

Юридична відповідальність за порушення законодавства

Всього:

340

98

242

* Трудова практика організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України.

Розділ І

^ ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

залишити коментар
Сторінка14/19
Дата конвертації13.11.2012
Розмір6.17 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх