Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання icon

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання


1 чел. помогло.
Схожі
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів німецька мова 2-12 класи...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 6-11...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія...
Навчальна програма із економіки (академічний рівень) для загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4...
Видавництво
Програма для загальноосвітніх навальних закладів з румунською та молдовською мовами навчання...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія...
Рекомендації розроблені з урахуванням змісту програми для загальноосвітніх навчальних закладів...Загрузка...
страницы: 1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
повернутися в початок
скачать
Тема 2. Основи гігієни праці, виробничої санітарії та особистої гігієни учнів

Загальні поняття про санітарію й гігієну праці, зако­нодавства про охорону праці підлітків і дорослих, фізіолого-гігієнічні основи трудового процесу.

^ Гігієна розумової й фізичної праці. Значення фізичної культури і спорту, повноцінного харчування, виконання режиму дня. Чистота тіла й одягу; гігієнічні вимоги до одягу й догляд за ним. Вимоги до предметів особистої гігієни. Соціально-побутові умови та соціально-трудові фактори, що впливають на формування особистості лю­дини. Риси характеру, поняття про психогігієну в школі, на роботі, в сім'ї.

^ Гігієна праці та виробнича санітарія. Загальні по­няття про виробничу санітарію й гігієну праці. По­няття про професійні захворювання та заходи запо­бігання їм.

Коротка санітарно-гігієнічна характеристика умов праці учнів.

Виробничий травматизм. Перша медична допомога у разі нещасних випадків (опіків, колотих і різаних ран, отруєнь хімікатами, запаморочення, ураження електрич­ним струмом тощо).

^ Тема 3. Безпека праці та пожежна безпека на робочому місці

Правила безпеки праці в навчальних майстернях і на робочих місцях. Причини травматизму, види травм і за­ходи запобігання їм.


Основні правила й інструкції з безпеки праці, їх вико­нання. Основні правила з електробезпеки.

Причини пожеж у приміщеннях навчальних закла­дів. Заходи запобігання виникненню пожеж. Правила користування у приміщеннях електроінструментами, електрообладнанням, пожежонебезпечними рідинами. Правила користування первинними засобами гасіння пожежі.

^ Тема 4. Матеріалознавство

Значення текстильної промисловості в житті суспільст­ва. Основні завдання, що стоять перед текстильною про­мисловістю. Розміщення текстильної промисловості в Україні та її зв'язки з промисловістю інших країн.

^ Загальні відомості про текстильні волокна, їх основні властивості та розмірні характеристики

Основні поняття про довжину волокна; лінійну щіль­ність; розривну навантаженість; подовження; тертя; стій­кість волокон до стирання, нагрівання, дії світла й погод-них умов, хімічних речовин. Гігроскопічні властивості. Питома та об'ємна маса.

^ Оглядова характеристика натуральних волокон

Бавовна. Поняття про бавовну як сировину. Будова бавовняного волокна. Хімічний склад, фізико-хімічні властивості волокна (вплив лугів, кислот, світла, темпера­тури тощо).

^ Льон. Будова, хімічний склад, фізико-хімічні власти­вості льоноволокна. Класифікація льоноволокна, його якісні показники.

Вовна. Види вовни та їх відмінності. Будова, хімічний склад вовняного волокна; фізико-хімічні властивості.

Шовк. Загальні відомості про отримання шовку-сирцю. Будова, хімічний склад шовкового волокна. Фізи­ко-хімічні властивості натурального шовку, вплив на нього хімічних речовин, світла й погодних умов.

^ Мінеральні волокна. Загальні відомості про походжен­ня, види та застосування.

Текстильні волокна хімічного походження. Різновиди штучних волокон і сировини для їх отримання. Будова,

фізичні та хімічні властивості віскозного, триацетатного волокон, металевих і металізованих ниток.

Види синтетичних волокон та сировини для їх отри­мання. Загальна схема вироблення синтетичних волокон. Будова, фізико-хімічні властивості основних синтетичних волокон; їх переваги й недоліки.

^ Пряжа і нитки, ткацтво, обробка тканин. Загальні по­няття. Системи прядіння бавовни, льону, вовни, відходів шовку, штапельного волокна. Особливості прядіння кожного виду волокна.

Розвиток техніки прядіння. Класифікація пряжі за основними ознаками (способом прядіння, родом волок­на, способом оздоблення, видом сукання, призначен­ням). Якісні показники пряжі. Властивості пряжі залежно від виду волокна. Дефекти пряжі й ниток, їх вплив на зовнішній вигляд тканин.

Коротка характеристика процесу утворення тканини на ткацьких верстатах. Загальні відомості про підготовчі операції до ткацтва. Дефекти, що виникають під час ткання, їх вплив на якість одягу.

Загальні відомості про основні процеси обробки тка­нин. Особливості обробки бавовняних і лляних тканин. Дефекти, що виникають під час фарбування. Коротка характеристика основних операцій обробки вовняних і шовкових тканин.

Особливості обробки тканин зі штучних і синтетичних волокон.

Складання, маркірування й упаковування тканин.

^ Склад і будова тканин. Класифікація тканин за волок­нистим складом. Вплив волокнистої сировини на зовні­шній вигляд і властивості тканин. Методи визначення волокнистого складу тканин.

Структура пряжі, її вплив на властивості й зовніш­ній вигляд тканин. Основні класи ткацьких перепле­тень ниток: прості, дрібновізерунчасті, складні, великовізерунчасті. Коротка характеристика кожного класу (поділ на види, їх графічне зображення, особливості, що впливають на властивості тканин). Структура ли­цьового та зворотного боків тканин. Ознаки, за якими вони визначаються.

^ Властивості тканин. Геометричні властивості: товщина, ширина, довжина, поверхнева щільність; їх урахування під час роботи.

Механічні властивості: межа міцності, видовження і деформація, зминальність, драпірувальність, зношення і зносостійкість.

^ Технологічні властивості: тертя, чіпкість, зсідання, пошкодження тканини голкою, опір ниток тканини зміщенню та різанню, стискальність, здатність тканин до формоутворення під час волого-теплової обробки. Значення перелічених властивостей під час пошиття одягу.

^ Фізичні властивості: гігроскопічність, змочуваність, водотривкість, повітропроникність, паропроникність, теплозахисні властивості, пилоємність та пилопроник-ність тканин.

^ Оптичні властивості: колір, колорит, види рисунків і колористичне оздоблення, блиск; їх урахування під час пошиття одягу.

Сортність тканин: основні якісні показники сортнос­ті, міцність фарбування, фізико-механічні властивості, дефекти зовнішнього вигляду. Визначення сортності тка­нин. Приймання і підсортування тканин на швейних під­приємствах. Стандартизація тканин.

^ Лабораторно-практичні роботи

1. Вивчення властивостей натуральних волокон і спо­собів їх розпізнавання.

 1. Вивчення властивостей синтетичних і штучних волокон та способи їх розпізнавання в тканинах.

 2. Визначення волокнистого складу тканин органолептичним і лабораторним методами.

 3. Вивчення і розпізнавання основних класів перепле­тення. Визначення лицьового і зворотного боків тканин,
  основи і утоку.

 4. Вивчення і визначення властивостей тканин, що
  впливають на пошиття виробів.

^ Тема 5. Основи художнього проектування одягу

Способи передачі форми предметів: малюнок, фото­графія, креслення. Повторення матеріалу з креслення, що вивчався у попередніх класах (креслярські інструменти, лінії креслення: поняття про масштаб; побудова геомет­ричних фігур; поняття про лекальні криві).

Призначення оформлення креслень і ескізів, порів­няльна характеристика їх ліній. Використання геомет­ричних побудов для складання композиційних мотивів малюнка. Композиційні закономірності в геометрич­них побудовах і мотивах малюнків. Симетрія, ритм, асиметрія.

Орнаментація тканини. Рапорт тканини. Геомет­ричний мотив як основа для побудови рапорту ткани­ни. Види орнаментації: геометричний, рослинний, пейзажний, символічний, каліграфічний, астральний і фантастичний.

Поняття про пластичність тканини. Значення плас­тичності тканини і орнаменту під час вибору моделей виробів. Характер складок різних тканин. Драпіровки. Кльош, волани, рюші і зборки.

Колір предметів. Ахроматичні та хроматичні кольори. Кольоровий тон і насиченість кольору. Будова кольоро­вого круга. Кольорова гармонія.

Лекальні криві, їх використання. Оформлення деталей одягу (кишені, кути комірів, пояса, кокетки, манжета та ін.).

Прийоми побудови фігури людини за схемами. Ка­нони і модулі в побудові фігури. Вертикальний і гори­зонтальний переріз фігур, визначення конструктивних поясів.

Схеми пропорційної та стилізованої фігур. Стилізація і умовності в малюванні фігури.

Види деталей одягу. Різновиди застібок. Групи комі­рів, які щільно прилягають до шиї і такі, що мають се­редній рівень прилягання; плосколежачі. Види рукавів. Формоутворення різних видів рукавів.

Визначення понять: одяг, костюм, сукня, гар­дероб. Види костюмів. Короткий огляд історичного костюма.

Стиль і мода, їх визначення. Основні принципи ком­позиції одягу, її основні елементи (пропорції, силует, конструктивні й декоративні лінії, тканини, колір, оздоб­лення, ілюзії, ритм).

Формоутворення одягу: виточки, рельєфи, кокетки, підрізи. Основні традиційні, сучасні та перспективні си­луети одягу.

Костюм – об'єкт творчості, засіб естетичного вихо­вання особистості.

Лабораторно-практичні роботи

 1. Складання орнаменту із геометричних і рослинних форм.

 2. Малювання складок, драпіровок, воланів, рюш.

 3. Складання круга кольорів. Створення орнаменту
  тканини в кольорі.

 4. Викреслювання деталей виробів: жабо, кокеток,
  планок, поясів, фантазійних комірів і манжет.

 5. Малювання стилізованої фігури людини. Визначення пропорцій і конструктивних поясів на фігурі.

 6. Зарисовування застібок, комірів, рукавів.

 7. Малювання легкої жіночої сукні прямого, прилягаючого, напівприлягаючого і трапецієподібного силуетів.

Тема 6. Основи конструювання й моделювання одягу

Роль конструювання одягу в швейній промисловості. Досягнення в розробці нових форм і методів конструю­вання. Коротка характеристика систем і методів конст­руювання одягу.

Коротка характеристика зовнішніх форм і пропорцій тіла людини. Умовно-нормальна фігура, відхилення від неї.

Антропометричні точки і розмірні ознаки фігури лю­дини. Групи розмірних ознак, їх позначення. Порядок вимірювання і запису мірок. Провідні розмірні ознаки: зріст, обхват грудей, талії, бедер. Шкала типо-зростів і типо-розмірів. Припуски під час конструювання одягу, їх розрахунки.

Класифікація швейних виробів. Види жіночого лег­кого одягу і чоловічих сорочок, вимоги до них. Різновиди форм рукавів покрою реглан, суцільнокрійний, комбіно­ваний.

Розрахунок і побудова базової конструкції жіночої сукні з рукавом покрою реглан, з суцільнокрійним рука­вом. Моделювання сукні.


^ Тема 7. Обладнання швейних підприємств

Загальні відомості про швейні машини. Основні на­прямки розвитку швейного машинобудування. Історія винаходу швейної машини. Передовий досвід швейних підприємств з експлуатації обладнання, його удоско­налення, впровадження засобів малої механізації та ефек­тивних методів догляду за обладнанням.

^ Класифікація швейних машин. Технологічна й заводська класифікації швейних машин та іншого технологічного обладнання вітчизняного й зарубіжного виробництва. Класифікація швейних машин за призначенням, ступе­нем механізації та автоматизації технологічного процесу. Сучасний стан механізації швейних підприємств.

^ Основні робочі органи швейної машини. Загальна будова швейної машини. Основні робочі органи швейної маши­ни та їх призначення: голка, ниткопритягач, човник, ме­ханізм переміщення матеріалів, лапка.

Деталі швейних машин та їх структурне зображення. Деталі для з'єднання частин швейних машин, види меха­нізмів передачі обертального руху, перетворення руху; їх будова, принцип дії і застосування. Умовні позначення за стандартом деталей, які застосовуються під час складання структурних схем. Основні матеріали, з яких виготов­ляють деталі швейних машин.

^ Класифікація машинних голок. Різновиди машинних го­лок, їх будова й призначення, цифрові позначення голок за стандартом. Добір голок і ниток залежно від виду і товщини тканини.

^ Строчки та їх класифікація. Класифікація строчок за міжнародним стандартом за видами і типами стібків. Умовне позначення строчок.

Прямострочні зшивні машини човникового переплетення. Човникова строчка. Човниковий стібок, його будова й призначення. Види човників, принцип утворення човни­кового переплетення. Властивості човникового стібка. Визначення витрати ниток на утворення човникової строчки.

^ Швейна машина 97-А класу ОЗЛМ. Призначення ма­шини 97-А класу (1022), її відмінності від машин попере­дніх випусків.

Заправляння верхньої нитки і регулювання її натягу. Намотування й заправляння нижньої нитки та регулю­вання її натягу. Будова шпульного ковпачка.

^ Механізм голки. Будова й принцип дії. Регулювання положення голки та голкового стержня відносно носика човника. Місця змащування деталей механізму голки. Змащувальні матеріали, які застосовуються для швейних машин. Несправності в роботі механізму голки та їх усу­нення.

^ Механізм ниткопритягача. Будова й принцип дії. Роль в утворенні стібка. Місця змащування. Несправності, які виникають під час роботи механізму, та способи їх усу­нення.

^ Механізм човника. Будова й принцип дії. Будова човни­кового комплекту. Роль човника в утворенні стібка. Місця змащування механізмів. Чищення і змащування човнико­вого комплекту. Регулювання підходу носика човника до голки та переміщення човника вздовж човникового вала для забезпечення взаємодії носика човника з голкою. Не­справності механізму внаслідок неправильного регулю­вання, зношення і дефектів деталей.

^ Механізм переміщення матеріалів. Будова й принцип дії. Вузол вертикальних переміщень. Вузол горизонталь­них переміщень. Регулювання висоти підйому рейки, чищення і змащування механізму та рейки.

^ Регулятор довжини стібка й пристрій для закріплення строчки. Будова й принцип дії. Регулювання довжини стібка, закріплення строчки. Місця змащування.

^ Вузол лапки. Будова й принцип дії. Пристрої для руч­ного й ножного піднімання лапки. Регулювання лапки по висоті й залежно від зміни тиску на тканину. Розбирання і складання ручного та ножного вузлів піднімання лапки. Регулювання і змащування.

^ Примусова автоматична система змащування. Будова й принцип дії.

Організація робочого місця для машинних робіт. Бу­дова промислового столу, його регулювання. Автоматич­ний пристрій для намотування ниток. Правильна робоча поза швачки. Пуск і зупинка машини. Техніка виконання строчок. Правила безпеки праці на промисловій швей­ній машині.

Електротехнічні відомості. Класифікація електро­двигунів, що застосовуються у швейній промисловості. Конструктивні особливості й технічна характеристика електродвигунів.

Апарати неавтоматичного керування електропривода­ми: рубильники, вимикачі, перемикачі.

Автомати автоматичного керування: контактор і маг­нітний пускач, кнопки керування й кнопочна станція, реле, кінцевий і шляховий вимикачі, мікроперемикач. Апарати захисту: плавкий запобіжник, автоматичний ви­микач, температурне реле.

З'єднання електродвигуна з механізмом машини. Без­посередня передача руху (через муфту), пасова і зуб-часта передачі, передача з варіатором.

Індивідуальний фрикційний електропривод швейної машини, його будова, робота, монтаж. Нові типи конст­рукцій приводів до швейних машин.

Пристосування для швейних машин. Призначення й будова різних пристосувань. Поділ їх на групи. Характе­ристика кожної групи. Переваги використання.

Несправності в роботі швейних машин. Види несправ­ностей: низька якість строчки, пропуски стібків, обрив верхньої нитки, обрив нижньої нитки, важке переміщен­ня матеріалів, поломка голки. Причини їх виникнення та способи усунення.

^ Волого-теплова обробка. Прасувальне обладнання. За­гальна характеристика волого-теплових робіт. Призна­чення волого-теплової обробки. Операції волого-теплової обробки: прасування, пресування і відпарювання; їх ха­рактерні особливості.

Призначення прасувального обладнання та режими волого-теплової обробки тканин праскою і на пресі. Тер­мінологія волого-теплових робіт.

^ Прасувальне обладнання. Різновиди прасок УТП та їх модифікації. Їх будова, принцип дії. Прасувальні столи. їх будова, робота на них. Пульверизатор, його призна­чення, будова, правила роботи з ним.

Робоче місце прасувальниці: освітлення, колодки, що застосовуються під час прасування.

Правила безпеки праці на робочому місці прасу­вальниці.

^ Лабораторно-практичні роботи

 1. Вивчення й замальовування схем строчок за їх
  класифікацією.

 2. Вивчення умовних позначень деталей машин,
  складання структурних схем основних механізмів.

15. Ознайомлення з будовою голок і умовними позначеннями. Добір голок і ниток відповідно до тканин (за
таблицею).

16. Практичне ознайомлення з будовою механізму
голки. Складання структурної схеми механізму. Заміна
голки.

 1. Практичне ознайомлення з будовою і принципом
  дії механізму ниткопритягача, складання його структур­ної схеми. Усунення несправностей.

 2. Ознайомлення з будовою і принципом дії механіз­му човника. Складання його структурної схеми. Чищення
  і змащення човникового комплекту.

 3. Практичне ознайомлення з будовою і принципом
  дії механізму переміщення матеріалів. Складання його
  структурної схеми. Регулювання довжини стібка. Закріплення строчки. Піднімання лапки, регулювання її натис­ку на тканину.

 4. Освоєння навичок роботи на промисловій швейній
  машині.

 5. Вивчення будови пристосувань малої механізації.
  Засвоєння навичок роботи з ними.

 6. Ознайомлення з будовою електричних і парових
  прасок, робочим місцем прасувальниці, прийомами прасувальних робіт.

 7. Виявлення й усунення несправностей, що виникають під час роботи зшивальних машин.

^ Тема 8. Технологія ручних робіт

Обладнання робочого місця для ручних робіт. Інстру­менти (ножиці, голки, наперстки, сантиметрові стрічки, лінійки), необхідні для пошиття одягу. Значення прави­льної організації робочого місця для підвищення продук­тивності праці та якості продукції.

Правила користування обладнанням, інструментами, що застосовуються у разі ручної обробки швейних виро­бів. Добір голок і ниток.

Види ручних стібків і строчок, їх будова, призначення, технічні умови виконання. Строчки прямого стібка (зме-тувальна, наметувальна, заметувальна, виметувальна, ко­піювальна). Строчки косого стібка (наметувальна, виме­тувальна, стьобальна, обметувальна, підшивальна, штуко-вочна і розпошивальна). Строчки хрестоподібного стібка. Строчки петлеподібного стібка (спушна, розметувальна, зшивна, підшивна). Строчки петельного стібка. Спеці­альні стібки (закріпки, нитяні петлі, пришивання ґудзи­ків, гачків, петель і кнопок).

Термінологія ручних швейних робіт.

^ Тема 9. Технологія машинних робіт

Види машинних стібків і строчок, їх застосування. Строчки човникових стібків (зшивна, зигзагоподібна). Строчки ланцюгових стібків (зшивна, зигзагоподібна, обметувальна, підшивальна).

Види машинних ниткових швів, їх графічне й умовне зображення, технічні умови виконання, застосування.

З'єднувальні шви (зшивні, настрочні, накладні, білиз­няні). Крайові шви (обкантувальні, обшивні, у підгин). Оздоблювальні шви (для складок, рельєфні, з кантом). Тер-мінологія машинних робіт і технічні умови на їх ви­конання.

^ Тема 10. Технологія повузлової обробки легкої жіночої сукні

Загальна характеристика виробів сукняного асорти­менту.

Оздоблювальні роботи (обробка складок, підрізів, дра­піровок; обробка деталей оборками, воланами, рюшами; обробка деталей бейками, кантом, мереживом; обробка деталей сутажем, шнуром, аплікацією).

Обробка прорізних кишень у виробах сукняного асор­тименту. Обробка кишень у швах. Обробка накладних кишень і з'єднання їх з основними деталями. Обробка застібок.

З'єднання основних деталей виробу (зшивання боко­вих зрізів, з'єднання верхніх і нижніх частин переду і спинки по лінії талії). Обробка верхніх плечових накла­док і з'єднання їх з виробом.


Обробка низу виробу.

Волого-теплова обробка. Організація робочого місця і безпека праці під час виконання волого-теплової оброб­ки. Технічні умови на виконання і термінологія волого-теплових робіт. Суть процесів клейового з'єднання дета­лей одягу, ефективність їх використання.

^ Лабораторно-практична робота

24. Вивчення технологічної документації на обробку деталей легкого жіночого одягу. Складання технологічних карт обробки окремих деталей.

^ Тема 11. Технологія виготовлення легкої жіночої сукні

Характеристика індивідуального виробництва. Прийом і оформлення замовлень.

Підготовка виробу до першого примірювання. Мета першого примірювання. Послідовність виконання пер­шого примірювання на фігурі замовника: правила уточ­нення балансу, декоративних ліній, ліній горловини, пройми, рукава, коміра. Можливі дефекти і способи їх усунення.

Уточнення й переведення ліній, усунення дефектів. Правила підкроювання дрібних деталей.

Підготовка виробу до другого примірювання: обробка деталей переду, спинки, рукавів, коміра та інших необ­хідних деталей.

Правила з'єднання деталей до другого примірювання. Мета другої примірки. Виконання другого примірювання на фігурі замовника. Можливі дефекти і способи їх усу­нення.

Уточнення ліній після другого примірювання й оста­точне оздоблення готового виробу.

^ Тема 12. Стандартизація і контроль за якістю продукції

Суть стандартизації та її роль у розвитку швейного виробництва. Категорії стандартів і об'єкти стандарти­зації. Види стандартів та їх характеристика. Порядок роз­робки, затвердження й впровадження стандартів. Органі­зація державного нагляду і відомчого контролю за впро­вадженням та дотриманням стандартів і якістю продукції. Відповідальність підприємства за випуск продукції, яка не відповідає вимогам стандартів.

Поняття про єдину систему конструкторської доку­ментації (ЄСКД), єдину систему технологічної докумен­тації (ЄСТД).

Лабораторно-практична робота

25. Ознайомлення із стандартами, читання виробничої документації на швейні вироби.

^ ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Організація робочого місця, правила безпеки праці та пожежної безпеки

Ознайомлення учнів з організацією робочого місця, з НОП і ергономікою удосконалення трудової діяльності, з правилами внутрішнього розпорядку, правилами корис­тування технологічними інструментами, оснащенням, обладнанням.

Фізкультурні вправи для запобігання перевтомі під час виконання машинно-ручних операцій.

Вправи з надання медичної допомоги (обробка трав­мованого місця, накладання пов'язки, штучне дихання, зупинка кровотечі, відновлення кровообігу).

Ознайомлення з будовою і правилами користування вогнегасниками та внутрішніми пожежними кранами.

^ Тема 2. Конструювання та моделювання жіночого одягу

Знімання й записування мірок. Розрахунок прибавок на вільне облягання.

Побудова креслення жіночої легкої сукні з рукавом покрою реглан. Розробка різновидів рукавів покрою рег­лан.

Побудова креслення жіночої легкої сукні із суцільно-кроєними рукавами.

Розробка моделі жіночої сукні складних фасонів. Мо­делювання рукавів різноманітних фасонів. Переведення виточок. Моделювання жіночої сукні складних фасонів.

^ Тема 3. Виконання ручних робіт

Організація робочого місця під час виконання ручних робіт. Засвоєння правильної робочої пози учня. Озна­йомлення з правилами користування ручними інструмен­тами та прийомами безпеки праці.

Добір номера голки, номера і довжини нитки для ви­конання ручних стібків та строчок. Виконання строчок прямого стібка (зметувальної, заметувальної, виметуваль-ної, наметувальної, копіювальної). Виконання намету­вальних і підшивальних строчок косого стібка. Закріп­лення крайових швів у деталях виметувальною строчкою косих стібків.

Виконання петельних і петлеподібних стібків для оздоблювальних робіт. Пришивання ґудзиків, Гачків, пе­тель і кнопок.

^ Тема 4. Будова швейного обладнання. Оволодіння прийомами роботи на ньому

Ознайомлення з будовою промислової універ­сальної швейної машини. Вивчення будови ма­шинних голок. Вивчення процесу утворення чов­никового стібка.

Заправка ниток у машину. Регулювання довжини стібка, закріплення строчки.

Змащування й чищення швейної машини.

Ознайомлення з будовою електродвигунів та їх з'єднання з механізмом машини. Правила безпеки пра­ці під час роботи на промисловій швейній машині. Орга­нізація робочого місця під час виконання машинних ро­біт.

Вправи на виконання машинних швів: з'єднувальних, крайових, оздоблювальних. Виконання швів за допомо­гою пристосувань.

Усунення несправностей в роботі універсальної про­мислової швейної машини.

Ознайомлення з обладнанням для волого-теплової об­робки швейних виробів. Правила безпеки праці.

^ Тема 5. Обробка окремих деталей

Обробка виточок. Обробка пояса. Обробка кокеток. Виконання різних оздоблень. Використання мережив, в'юнчиків, рюш, тасьми, сутажу та ін. Виконання зборок. Обробка застібок (підбортами, пришивними планками, тасьмою «блискавка»).

Обробка петель (обшивних, із шнура).

Обробка кишень (прорізних, у швах, накладних).

Особливості технології обробки рукавів покрою реглан та суцільнокрійних.

Виконання волого-теплових робіт у процесі обробки деталей і вузлів.

^ Тема 6. Виготовлення легкої жіночої сукні

Розкроювання, підготовка деталей крою до оброб­ки. Підготовка виробу до першого примірювання. Ви­значення знаків, що були нанесені закрійником у про­цесі першого примірювання. Уточнення виробу після першого примірювання. Обробка складок, виточок, рельєфних ліній, оздоблювальних деталей, бокових і плечових швів.

Підготовка виробу до другого примірювання. Визна­чення знаків, що були нанесені закрійником у процесі другого примірювання. Уточнення та обробка виробу піс­ля другого примірювання.

Остаточна обробка виробу: з'єднання рукавів із прой­мою (основою сукні), коміра з горловиною, оздоблю­вальних деталей із сукнею (блузкою).

Остаточне оздоблення, підшивання низу сукні.

Прасування готового виробу.


11-й КЛАС

^ ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Основи конструювання й моделювання одягу

Види поясних виробів. Вимоги до них. Верхні чоловічі сорочки. Вимоги до них.

Основні точки й лінії вимірювання фігури людини для конструювання поясних виробів і верхніх сорочок за роз-рахунково-мірковою системою. Основні мірки та їх об­робка для розрахунку припусків.

^ Конструювання спідниць. Різновиди спідниць за фасо­нами і конструкціями. Вихідні дані для побудови базової основи спідниці. Розрахунки для визначення положення основних горизонтальних ліній: талії, стегон, низу спід­ниці. Розрахунки для визначення ширини виробу на лінії талії і стегон.

Побудова переднього і заднього полотнищ спідниці відповідно до моделі.

Розрахунки для побудови припуску на оформлення низу і застібки спідниці.

^ Конструювання жіночих брюк. Особливості побудови креслення жіночих брюк. Вихідні дані для побудови креслення жіночих брюк. Розрахунки для визначення основних горизонтальних ліній: лінії на рівні кроку, ко­ліна і низу брюк. Розрахунки для визначення ширини передньої і задньої половинок на лінії талії, стегон, кро­ку, коліна, низу брюк. Побудова контурних ліній перед­ніх і задніх половинок брюк. Розрахунки для визначення положення ліній виточок і складок, кишень. Побудова креслення деталей підкладки, пояса, кишень брюк.

^ Конструювання верхньої чоловічої сорочки. Кон­структивні особливості чоловічої сорочки. Види рукавів. Види комірів. Побудова креслення основи чоловічої со­рочки. Побудова креслення рукава, коміра, манжета.

Технічне моделювання жіночих брюк та спідниці. Технічне моделювання чоловічої сорочки.

^ Розмноження лекал. Способи розмноження лекал. Базовий розмір для розробки конструкції. Перевірка пра­вильності розмноження лекал.

Лабораторно-практична робота

1. Вправи на знімання мірок з фігури людини, їх за­пис для побудови креслень жіночих брюк і спідниці.

^ Тема 2. Обладнання швейних підприємств

Прямострочні швейні машини човникового стібка. Коро­ткий огляд характеристик і конструктивних особливостей прямострочних швейних машин, створених на базі таких машин: 97-А кл. ОЗЛМ, 1022-М кл., 8332 кл. об'єднання «Текстіма».

Призначення, загальна характеристика, особливості конструкції та роботи на швейних машинах з голками, що відхиляються (одноголкові машини 597-М кл., 1597-М кл., двоголкові машини 852x5 кл. та її модифікації).

^ Машини зигзагоподібної строчки. Види зигзагоподібних строчок, їх призначення. Машини зигзагоподібної строч­ки.

Обметувальні та зшивально-обметувальні машини. Види обмотувальних строчок; однониткова, двониткова, триниткова. їх властивості і застосування для обметування різних видів матеріалів. Обметувальні машини дво- і триниткового ланцюгового стібка. Призначення, загальна будо­ва. Заправляння ниток і прийоми роботи на машинах. Усунення дрібних неполадок.

Призначення та загальна будова зшивально-обмету-вальних машин.

^ Машини потайного стібка. Призначення. Кон­структивні особливості. Прийоми роботи на машинах потайного стібка. Технологічні регулювання у разі по­шиття виробів із різних видів матеріалів.

^ Машини-напівавтомати для пришивання ґудзиків та обметування петель. Особливості роботи машин-напівавтоматів. Призначення, загальна характеристика, прийоми роботи на машинах-напівавтоматах для приши­вання ґудзиків.

Призначення, загальна характеристика, прийоми ро­боти на петельних швейних машинах-напівавтоматах.

^ Обладнання підготовчого та розкрійного цехів швейних підприємств. Відомості про роботу бракувальних та при­мірювальних машин.

Машини для настилання тканин. Пересувні та стаціо­нарні розкрійні машини.

^ Лабораторно-практичні роботи

 1. Ознайомлення з будовою обметувальних машин. Набуття навичок заправляння ниток та роботи на маши­нах.

 2. Ознайомлення з будовою, принципи дії швейних машин-напівавтоматів для обметування петель та приши­вання ґудзиків.

^ Тема 3. Матеріалознавство

Асортимент тканин, класифікація тканин. Загальні відо­мості про асортимент тканин. Поняття про артикул на тканини, прейскурант, їх зміст. Класифікація тканин за ознаками.

^ Асортимент бавовняних тканин. Розподіл бавовняних тканин за торговим прейскурантом. Коротка харак­теристика пошивних властивостей окремих груп бавов­няних тканин.

^ Асортимент лляних тканин. Розподіл тканин за торго­вим прейскурантом. Технологічні властивості, які необхідно врахувати під час пошиття. Коротка характеристика кожної групи лляних тканин.

^ Асортимент вовняних тканин. Основні групи вовняних тканин за торговим прейскурантом. Коротка харак­теристика кожної групи тканин та їх властивостей, які слід враховувати під час пошиття виробів. Камвольні (чистововняні, напіввовняні, з хімічними волокнами), тонкосуконні, грубосуконні тканини.

^ Асортимент шовкових тканин. Загальна харак­теристика асортименту шовкових тканин. Тканини зі штучних, синтетичних та змішаних ниток. Ворсові тка­нини й тканини зі штапельного волокна, їх особливості й недоліки, які необхідно враховувати під час пошиття ви­робів.

^ Нові матеріали для пошиття одягу. Матеріали для ви­готовлення непромокальних пальт і плащів: прогумовані тканини, одинарні й дубльовані, текстовініт, вініліт на тканій основі, вініліт без основи, полівініл та інші синте­тичні матеріали, просочені силіконами, штучна замша.

^ Трикотажні полотна, неткані й комплексні матеріали

Трикотажні полотна. Загальні відомості про трикотаж, його структуру, основні властивості, асортимент і пошивні властивості.

^ Неткані матеріали. Загальні відомості про вироб­ництво нетканих матеріалів. Полотнопрошивний, нитко-прошивний, тканинопрошивний способи. Властивості нетканих матеріалів, їх асортимент та застосування. Кле­єні полотна, голкопробивні. Матеріали, що отримують валяним і комбінованим способами.

^ Штучна шкіра, плівкові й дубльовані матеріали. За­гальні відомості про виготовлення, властивості й за­стосування.

Матеріали для з'єднання деталей одягу

Прикладні й допоміжні матеріали.

Фурнітура для одягу. Ґудзики. Матеріали для ґудзиків, способи їх виготовлення. Ознаки класифікації ґудзиків. Вимоги, що ставляться до якості ґудзиків різних видів.

^ Гачки, петлі, пряжки, кнопки, застібки «блискавка». Матеріали, з яких вони виробляються. Асортимент цих виробів, вимоги до якості.

Прокладні матеріали. Їх різновиди та призначення. Фізико-механічні властивості.

^ Оздоблювальні матеріали. Тасьма, стрічки, шнури, ме­реживо; їх асортимент і призначення. Вимоги, що став­ляться до якості оздоблювальних матеріалів залежно від їх застосування.

^ Швейні нитки. Поділ за волокнистим складом, за но­мерами. Їх властивості та відповідне застосування.

Контроль за якістю швейних матеріалів. Функція ВТК на швейному підприємстві. Порядок приймання швейних матеріалів, перевірка їх якості й кількості. Лабораторне обладнання для контролю фізико-механічних властивос­тей тканини. Верстак для перевірки довжини, ширини тканини та наявності зовнішніх дефектів.

Порядок розгляду конфліктів, пов'язаних із постачан­ням матеріалів.

^ Чищення і зберігання одягу. Основні види хімікатів для виведення плям. Правила поводження з хімікатами.

Способи виведення плям із виробів. Правила збері­гання швейних виробів і напівфабрикатів у складських приміщеннях та в домашніх умовах.

^ Лабораторно-практичні роботи

4. Розпізнавання тканин за видами; за пошивними властивостями; за наявністю в них хімічних волокон. Ви­значення міцності забарвлення тканин.

 1. Розпізнавання виду нетканого матеріалу, волокнистого складу й пошивних властивостей.

 2. Визначення матеріалів, з яких виготовлені ґудзики та інша фурнітура.

залишити коментар
Сторінка13/19
Дата конвертації13.11.2012
Розмір6.17 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх