Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання icon

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання


1 чел. помогло.
Схожі
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів німецька мова 2-12 класи...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 6-11...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія...
Навчальна програма із економіки (академічний рівень) для загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4...
Видавництво
Програма для загальноосвітніх навальних закладів з румунською та молдовською мовами навчання...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія...
Рекомендації розроблені з урахуванням змісту програми для загальноосвітніх навчальних закладів...Загрузка...
страницы: 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
повернутися в початок
скачать
Тема 2. Механізація і автоматизація виробництва підприємств громадського харчування

Поняття про механізацію й автоматизацію техно­логічного процесу підприємств громадського харчу­вання. Основні напрямки розвитку автоматизації тех­нологічних процесів. Об'єкти і засоби механізації ос­новного й допоміжного виробництва. Дистанційне ке­рування обладнанням. Використання засобів обчис­лювальної техніки, мікропроцесорів для автоматизації технологічного обладнання. Автоматичні лінії – ос­нова комплексної автоматизації. Гнучке автоматизо­ване виробництво.

^ Тема 3. Технологія приготування бездріжджового тіста і напівфабрикатів з нього

Класифікація тіста.

Вафельне тісто: характеристика, рецептура, технологія приготування, режим випікання вафельних листів, скле­ювання начинкою, обробка поверхні вафель, розрізання. Коротка характеристика виробів із вафельного тіста, ви­моги до якості.

Пісочне тісто: характеристика, рецептура, технологія, способи приготування. Послідовність уведення сировини під час замішування тіста. Розпушувач для пісочного тіс­та. Способи замішування тіста. Визначення готовності тіста, охолодження.

Приготування штучних виробів і пластів для тістечок та тортів. Температура і тривалість випікання пісочного напівфабрикату для кожного виду виробів, вимоги до якості готового напівфабрикату, умови й строки збері­гання.

^ Лабораторно-практичні роботи. Приготування пісоч­ного тіста і виробів з нього.

Духове тісто: характеристика, рецептура, способи приготування. Процеси, що відбуваються під час зби­вання білкової маси з цукром. Порядок визначення готовності тіста, вимоги до якості. Особливості випікання виробів із духового тіста, температурний ре­жим і тривалість випікання, визначення готовності. Види виробів, технологія приготування, вимоги до якості

Бісквітне тісто: характеристика, склад і рецептура, по­рядок підбору сировини, способи приготування, процеси, що відбуваються під час збивання білків. Визначення якості одержаної маси бісквітного тіста. Вимоги до якос­ті. Способи наповнення бісквітним тістом форм і листів. Випікання: температурний режим, тривалість. Підготовка бісквітних напівфабрикатів для тістечок і тортів.

Масляний бісквіт: характеристика, рецептура, особли­вості приготування, визначення готовності тіста, режим випікання, охолодження й обробка. Вироби з масляного бісквіту, їх характеристика, технологія приготування, ви­моги до якості.

^ Лабораторно-практичні роботи. Приготування бісквіт­ного тіста (двома способами) і виробів з нього. Приготу­вання масляного бісквіту і виробів з нього.

Заварне тісто: характеристика, склад, рецептура, особ­ливості приготування, заварювання борошна, процеси, що відбуваються під час заварювання борошна, режим замішування тіста, визначення готовності, охолодження, вимоги до якості. Випікання: температурний режим, три­валість. Визначення готовності, охолодження. Види ви­робів, характеристика і технологія їх приготування, ви­моги до якості.

Листкове тісто: характеристика, рецептура, вимоги до сировини, вплив солі й кислот на шароутворення, значення дотримання температури приміщення, техно­логія приготування, вплив повільного розкатування тіста й охолодження на його якість; строки й умови зберігання, недоліки. Температурний режим і трива­лість випікання. Процеси, що відбуваються під час випікання, визначення готовності, використання від­ходів. Вироби з листкового тіста, особливості їх при­готування, вимоги до якості.

Лабораторно-практичні роботи. Приготування завар­ного тіста і виробів з нього. Приготування листкового тіста й виробів з нього.


^ Тема 4. Технологія приготування оздоблювальних напів­фабрикатів для тістечок і тортів

Види оздоблювальних напівфабрикатів, їх ха­рактеристика, призначення. Інвентар, що застосовується для оформлення тістечок і тортів.

Крем вершковий: характеристика, види, рецептура, технологія приготування, ознаки готовності, вимоги до якості, умови і строки зберігання, використання.

Крем білковий: характеристика, види, рецептура, тех­нологія приготування, ознаки готовності, вимоги до яко­сті, строки зберігання, використання.

Рецептура і технологія приготування заварного крему, крему зі збитих вершків, із сиру. Вимоги до якості, види браку, причини його виникнення, заходи запобігання.

Прикраси із крему. Способи прикрашання тістечок і тортів. Виготовлення з крему бордюрів, квітів, написів, орнаментів. Види оздоблення тістечок. Порядок нанесен­ня на тістечка прикрас із крему одного або кількох видів. Поєднання смакових і естетичних якостей кремів.

Прикраси з помадки. Порядок підготовки готової по­мадки до обробки тістечок і тортів. Порядок глазуруван­ня тістечок помадкою.

Желе: характеристика, рецептура, технологія приготу­вання, вимоги до якості, використання. Види й причини браку, заходи запобігання.

Прикраси із желе.

Прикраси з посилок і кришки: види, характеристика, рецептура, способи приготування, режим зберігання, ви­моги до якості, причини браку.

Прикрашання з рисувальних мас, їх характеристика, порядок приготування.

Прикраси із глазурі.

Прикраси з цукрової маси й кандиру, їх ха­рактеристика, рецептура, технологія приготування маси, порядок прикрашання тортів. Прикраси із шоколаду, їх характеристика, порядок підготовки шоколаду для при­крашання.

Правила обробки тістечок і тортів кришкою під пудру, збитими вершками, заварними білками, глазурованою помадкою, фруктовими начинками, цукатами, желе.

Цукрова мастика: характеристика, рецептура, техно­логія приготування, використання, вимоги до якості, умови зберігання, види і причини браку.

Марципан: способи приготування, рецептура й техно­логія приготування прикрас. Цукати.

Карамель: види, рецептура, технологія приготування, види прикрас.

^ Тема 5. Технологія приготування тістечок

Основні процеси приготування тістечок. Види, харак­теристика, рецептура, технологія приготування, вимоги до якості, форма, розміри, маса, оформлення, правила укладання тістечок.

^ Тема 6. Технологія приготування тортів

Види тортів, їх характеристика, форма, розміри, маса, сорти, художнє оформлення, рецептура, техно­логія приготування, вимоги до якості готових виро­бів.

Фігурні торти. Відмінність фігурних тортів від тортів масового виробництва.

Укладання тортів у картонні коробки. Транс­портування, умови й строки зберігання тістечок і тортів. Строки реалізації тістечок і тортів.

^ Лабораторно-практична робота. Оформлення тістечок і тортів.

Тема 7. Основи калькуляції та обліку

Поняття про господарський облік, його види.

Бухгалтерський облік: поняття, завдання, метод, скла­дові частини методу (документація, інвентаризація, оцін­ка, калькуляція, звітність). Механізація й автоматизація обліку в громадському харчуванні. Роль обчислювальної техніки у здійсненні обчислювальних робіт і підвищенні продуктивності праці. Мікрокалькулятори, їх вико­ристання.

^ Лабораторно-практична робота. Виконання практич­них завдань із застосуванням мікрокалькулятора з ви­значення кількості товарів, залишків продукції на кі­нець робочого дня, вартості тієї чи іншої страви тощо.

Матеріальна відповідальність: поняття, види. Поняття про документи обліку, їх роль. Класифікація документів обліку, їх реквізити, вимоги до змісту й оформлення.

Збірник рецептур страв і кулінарних, борошняних, кондитерських та булочних виробів для підприємств гро­мадського харчування, його використання.

^ Лабораторно-практична робота. Розв'язання практич­них завдань з використанням збірника рецептур страв і кулінарних, борошняних, кондитерських та булочних ви­робів для підприємств громадського харчування, таблиць, наведе у їх додатках.

Поняття про ціну й ціноутворення. Види цін на това­ри народного споживання. Особливості ціноутворення в громадському харчуванні. Структура роздрібної ціни на продук-цію громадського харчування. Правила встанов­лення цін. Система знижок (націнок) на продукцію гро­мадського харчування, правила їх застосування. Прейску­ранти постійно діючих цін.

Поняття про калькуляцію. Документи, що ви­користовуються під час складання калькуляції. Правила оформлення, реєстрації, зберігання і використання каль­куляційних карток.

Розрахунок потреби сировини за встановленими нор­мами (рецептурами).

^ Лабораторно-практична робота. Визначення відпуск­них цін на страви.

Документальне оформлення відпускання сировини і то­варів із комори на виробництво. План-меню виробництва. Розрахунок потрібної кількості продуктів на поточний день. Витрата солі і спецій. Видаткова накладна. Скла­дання акту про реалізацію й відпускання виробів кухні, звіту про рух продуктів на виробництво. Документальне оформлення відпускання готової продукції у виробницт­во.

Особливості обліку сировини у відокремлених цехах із виробництва напівфабрикатів.

Правила списання бою, браку і псування продуктів.

Інвентаризація: поняття, мета, порядок проведення, оформлення підсумків.

^ Лабораторно-практична робота. Ознайомлення зі складанням різних облікових документів через розв'язання практичних завдань. Складання звіту про рух сиро­вини. Участь в інвентаризації.

^ Тема 8. Стандартизація і контроль якості продукції

Стандартизація, її роль у підвищенні якості продук­ції. Завдання стандартизації. Категорії стандартів та об'єкти стандартизації. Види стандартів, їх характерис­тика. Стандарти з безпеки праці. Порядок затверджен­ня і впровадження стандартів. Організація державного нагляду й відомчого контролю за впровадженням та дотриманням стандартів. Відповідальність підприємст­ва за випуск продукції, що не відповідає стандартам і ТУ.

Метрологія. Завдання метрологічної служби щодо створення й удосконалення еталонів і зразкових вимірю­вальних засобів. Значення забезпечення єдності мір та методів вимірювання. Основні метрологічні терміни і ви­значення. Системи одиниць. Міжнародна система оди­ниць СІ. Основні одиниці величин, що використову­ються в галузі. Методи вимірювання. Засоби ви­мірювання. Міри. Вимірювальні прилади. Перевірка мір та вимірювальних приладів, її призначення. Вимірюван­ня, необхідні для даної професії, їх призначення і корот­ка характеристика.

Єдина система технологічної документації (ЄСТД).

Система управління якістю виконаних робіт. Форми й методи контролю за якістю. Оцінка рівня якості продукції. Організація технічного контролю. Економічна ефектив­ність підвищення якості продукції і заходи заохочення за покращання якості.

Технологічний контроль. Завдання лабораторій та їх роль у виробництві. Методи лабораторного контролю. Загальні прийоми аналізу сировини, напівфабрикатів і го­тових виробів. Відбирання середніх проб, органолептичні методи контролю за якістю. Значення середньої проби. Від­бирання середніх проб сировини у разі надходження її до цеху. Відбирання проб напівфабрикатів і готових виробів під час цехового контролю.

Прийоми органолептичних досліджень. Способи ви­значення сирої клейковини у пшеничному борошні, во-допоглинальної властивості борошна.


Контроль за якістю продукції. Види відомчого конт­ролю. Виробничий контроль: бракераж готової продукції й напівфабрикатів. Бракеражна комісія, її склад і призна­чення. Бракеражний журнал. Оцінка кондитерських ви­робів залежно від якісних показників. Обговорення під­сумків роботи бракеражної комісії.

^ ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Приготування пісочного тіста і напівфабрикатів з нього

Ознайомлення з асортиментом, вивчення рецептури. Приготування пісочного тіста.

Приготування напівфабрикатів. Випікання. Охо­лодження напівфабрикатів, передача для подальшої обробки.

^ Тема 2. Приготування тіста для заварних пряників

Ознайомлення з асортиментом, вивчення рецептури, складання розрахунку на потрібну кількість сировини. Приготування тіста для заварних пряників.

Вирізування виробів. Випікання. Визначення готов­ності. Обробка.

^ Тема 3. Приготування духового тіста і напівфабрикатів з нього

Ознайомлення з асортиментом, вивчення рецептури. Перевірка якості сировини. Приготування духового тіста. Формування круглих і овальних коржів.

Випікання, спостереження за температурним режимом, визначення готовності. Охолодження напів­фабрикатів.

^ Тема 4. Приготування бісквітного тіста і напівфабрикатів з нього

Вивчення рецептури. Складання розрахунку на по­трібну кількість сировини. Приготування бісквітного тіс­та двома способами.

Відсаджування бісквітного тіста з кондитерського мішка на листи. Випікання. Визначення готовності.

Приготування масляного бісквіту.


^ Тема 5. Приготування заварного напівфабрикату

Поточний інструктаж з правил безпеки праці й ор­ганізації робочого місця.

Робота з рецептурним збірником.

Приготування заварного напівфабрикату. Прийом і перевірка якості сировини.

Приготування тіста, визначення готовності, підго­товка листів. Відсаджування тіста на листи. Посадка листів із тістом у піч, спостереження за температурним режимом. Визначення закінчення процесу випікання. Вибирання листів із печі, охолодження, визначення готовності.

^ Тема 6. Приготування листкового напівфабрикату

Робота з рецептурним збірником.

Приготування тіста. Прослоювання тіста маслом. Роз­роблення тіста. Приготування напівфабрикатів, укладан­ня їх на листи, посадка листів із тістом у піч, спостере­ження за температурним режимом, визначення закінчен­ня процесу випікання, вивантаження із печі, охолоджен­ня, визначення готовності.

^ Тема 7. Приготування оздоблювальних напівфабрикатів для тістечок і тортів

Поточний інструктаж з правил безпеки праці й ор­ганізації робочого місця.

Ознайомлення з рецептурами і технологічним проце­сом виготовлення оздоблювальних напівфабрикатів.

Приготування: вершкового крему; білкового заварного крему; білкового крему.

Приготування глазурі для прикрашання виробів згідно з рецептурою і для глазурування поверхні; заварної глазу­рі для прикрашання виробів; бісквітної смаженої криш­ки; кришки з листкового, пісочного, духового тіста; шо­коладної й горіхової посилки; желе.

^ Тема 8. Приготування тістечок

Поточний інструктаж з правил безпеки праці й ор­ганізації робочого місця.

Ознайомлення з інвентарем, рецептурами й техно­логічним процесом. Приготування: бісквітних нарізних тістечок; пісочних нарізних тістечок; пісочних штучних тістечок; листкових нарізних і штучних тіс­течок; заварних, духових і кришкових тістечок.

^ Тема 9. Приготування тортів

Поточний інструктаж з правил безпеки праці й ор­ганізації робочого місця.

Робота з рецептурним збірником.

Приготування бісквітних, пісочних та листкових тортів.

Професія «Кравець»

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з «Основ швейного виробництва» для 10 — 11-х класів передбачає підготовку учнів за професією кра­вець із присвоєнням 3-го кваліфікаційного розряду.

Мета вивчення кожної з тем програми — дати учням знання з техніки й технології виробництва, необхідні для глибокого оволодіння професією кравця.

Під час проведення занять із розділу «Технологія ви­готовлення одягу» викладачеві рекомендується спиратися на знання і вміння учнів з технології обробки текстиль­них матеріалів, яких вони набули у 1—9-х класах. Теоре­тичний курс розраховано на те, щоб учні оволоділи знаннями з обробки деталей одягу, необхідними їм для подальшої практичної діяльності. Пояснюючи технологію ручної обробки, необхідно порівнювати її з методами машинних операцій обробки даної деталі. Кожний вид технологічної обробки деталей та вузлів одягу має бути опрацьований практично.

Під час вивчення програмного матеріалу необхідно прищеплювати учням навички якісного виконання робіт, ефективного використання часу, економної витрати ма­теріалів, бережливого ставлення до інструментів та обла­д-нання; навчати раціональних прийомів і методів праці; показувати роль робітника в удосконаленні техніки й технології виробництва; систематично доповнювати відо­мості про нове обладнання, про досконаліші технологічні процеси.

Теоретичне й практичне навчання має бути спрямова­не на розвиток в учнів технічного мислення, вміння за­стосовувати теоретичні знання на практиці, на розвиток здібностей та потреби самостійного опрацювання тех­нічної літератури і документації під час теоретичного навчання.

Розділ «Технологія виготовлення одягу» вивчається протягом двох років. Кваліфікаційний іспит учні скла­дають в 11-му класі. Але протягом року доцільно вести систематичне оцінювання робіт за кожною темою (тех­нологія виконання ручних і машинних робіт, обробка кишень, комірів, застібок тощо). Це дає змогу вчасно виявити й ліквідувати прогалини у знаннях та вміннях учнів.

Учитель має право змінювати кількість годин, відве­дених на тему, за умови, що програма буде виконана пов­ністю в межах загальної кількості годин на рік і не буде порушено зв'язок між практичним і теоретичним навчан­ням, а учні набудуть міцних знань і навичок.

Викладаючи «Основи швейного виробництва», слід пам'ятати про здійснення міжпредметних і внутрішньо-предметних зв'язків (матеріалознавство, машинознавство, основи конструювання, малювання, основи економічних та екологічних знань тощо).

Проведення заняття за темою «Основи гігієни праці, виробничої санітарії та особистої гігієни учнів» бажано доручити лікарю.

Години, відведені на практику, слід використовувати для відпрацювання первинних умінь і навичок окремих операцій, пошиття швейного виробу, практичного ви­вчення будови швейних машин. У разі необхідності про­водяться вправи навчально-тренувального характеру.

Під час опанування прийомів роботи на швейних ма­шинах та обробки окремих деталей і вузлів одягу учнів слід залучати до продуктивної праці, спершу в майстерні, а потім — на виробництві (якщо є така можливість). Це допоможе їм оволодіти прийомами прокладання рівної строчки. Вибір об'єктів праці не обмежений програмою, а залежить від потреб даного регіону. При цьому необ­хідно враховувати теоретичну й практичну підготовку учнів. Не рекомендується витрачати на продуктивну працю години, відведені на опрацювання технології обробки швейних виробів та ознайомлення з будовою швейного обладнання.

Вивчення розділу «Обладнання швейних підпри­ємств» ставить за мету формування в учнів технічних і технологічних знань, практичних умінь і навичок ро­боти на промислових швейних машинах чи іншому обладнанні швейних підприємств. Основну увагу під час викладання цього розділу необхідно приділити бу­дові та принципу взаємодії механізмів швейного обла­днання. В учнів мають сформуватися стійкі навички дотримання правил безпеки праці під час виконання практичних робіт.

Будову універсальної швейної машини та принцип її дії рекомендується вивчити досконало, бо на її основі базується будова інших, в тому числі й спеціальних ма­шин.

Після вивчення окремих тем передбачено проведення лабораторно-практичних робіт, які мають на меті озна­йомити учнів з технічною документацією, будовою дета­лей і механізмів швейних машин, їх структурними схема­ми, принципами взаємодії різних механізмів. На першому етапі навчання, під час оволодіння практичними вміння­ми роботи на швейних машинах, учні потребують біль­шої уваги з боку вчителя і більше часу. Тому не рекомен­дується скорочувати кількість годин на проведення лабо­раторно-практичних робіт.

Наприкінці навчального року у 10-му класі передба­чена трудова практика. Зміст трудової практики повинен відповідати професії.

Трудова практика організовується відповідно до інст­руктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України.

Учні випускних класів, які досягли відповідного рі­в-ня знань, складають іспити на початковий кваліфі­каційний розряд. Учням, які успішно склали кваліфі­каційний іспит і самостійно виконали кваліфікацій­ну (пробну) роботу, видаються посвідчення уста­новленого зразка.

На виконання пробної роботи учнів відводиться 6 ака­демічних годин, на кваліфікаційний іспит — 6 годин.


^ КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОФЕСІЇ «КРАВЕЦЬ» 3-го РОЗРЯДУ

Завдання та обов'язки кравця 3-го розряду. Шиє швейні вироби за індивідуальними замовленнями, шиє моделі та зразки: обробляє деталі з різних текстильних матеріалів на універсальних, спеціальних швейних ма­шинах та вручну із застосуванням нової технології від­повідно до паспортів замовлень, державних стандартів та технічних умов; здійснює волого-теплову обробку, оздоблення. Проводить примірювання виробів, усуває недоліки. Виконує ремонт швейних виробів за допо­могою склеювання, вшивання, пришивання. Розпорює вироби і чистить деталі. Здійснює підготовку до робо­ти та усуває дрібні неполадки в роботі універсальних, спеціальних швейних машин та обладнання для воло­го-теплової обробки.

^ Кравець 3-го розряду повинен знати: асортимент швейних виробів; конструкцію й деталі виробів; терміно­логію ручних, машинних та волого-теплових операцій; технологію виконання машинних, ручних та волого-теплових робіт; вимоги до їх якості; технологію пошиття виробів; умовні позначення й крейдяні знаки на деталях виробів; швейні матеріали та їх основні властивості; види фурнітури й оздоблювальних матеріалів; основні види дефектів у готовому виробі, їх причини, способи усунен­ня та запобігання їх виникненню; будову, принцип дії та порядок усунення дрібних неполадок у роботі обладнан­ня, яке обслуговується; норми виробітку, розцінок і сис­теми оплати праці кравця; раціональні методи організації праці й робочого місця; основи економіки праці й ви­робництва; норми і правила безпеки праці, електробез­пеки, гігієни праці, пожежної безпеки й внутрішнього розпорядку.

Спеціалізація

Кравець легкого жіночого одягу і чоловічих сорочок. Шиє вироби легкого жіночого одягу та верхні чоловічі сорочки за індивідуальними замовленнями, шиє моделі й зразки виробів. Виконує ремонт виробів легкого жіночого одягу та верхніх чоловічих сорочок за допомогою склею­вання, вшивання, пришивання. Розпорює вироби і чистить деталі. Здійснює підготовку до роботи, усуває дрібні неполадки в роботі швейного обладнання, яке застосову­ється під час виготовлення легкого одягу.

^ Приклади робіт. Зшивання деталей блуз, суконь, брюк, халатів, сарафанів та інших виробів легкого жі­ночого одягу, а також верхніх чоловічих сорочок на універсальних і спеціальних швейних машинах, обме­тування зрізів деталей, прасування деталей і виробів, розпорювання виробів, чищення деталей, пришивання фурнітури.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

пор.

Тема

^ Кількість годин

всьо­го

теоре­тичних

практич­них

10-й клас
^ Теоретичне навчання

50

36

14

1

Вступ

1

1
2

Основи гігієни праці, виробничої санітарії та осо­бистої гігієни учнів

2

2
3

Безпека праці та пожежна безпека на робочих місцях

2

2
4

Матеріалознавство

10

6

4

5

Основи художнього проек­тування одягу

5

2

3

6

Основи конструювання й моделювання одягу

5

5
7

Обладнання швейних підприємств

5

3

2

8

Технологія ручних робіт

2

2
9

Технологія машинних робіт

3

3
10

Технологія повузлової обробки легкої жіночої сукні

5

2

3

11

Технологія виготовлення легкої жіночої сукні

5

5
12

Стандартизація й контроль за якістю продукції

5

3

2
^ Практичне навчання

120
120

1

Організація робочого місця, правила безпеки праці й пожежної безпеки

2
2

2

Конструювання й моделю­вання жіночого одягу

28
28

3

Ручні роботи

15
15

4

Будова швейного обладнання, прийоми роботи на ньому

5
5

5

Обробка окремих деталей

ЗО
ЗО

6

Виготовлення легкої жіно­чої сукні

40
40
^ Трудова практика*

Всього:

170

36

134

11 -й клас
^ Теоретичне навчання

36

27

9

1

Основи конструювання й моделювання одягу

5

2

3

2

Обладнання швейних під­приємств

5

2

3

3

Матеріалознавство

5

2

3

4

Технологія виготовлення жіночого поясного одягу й чоловічих сорочок

5

5
5

Основи економічних і пра­вових знань

15

15
6

Охорона природи

1

1^ Практичне навчання

134
134

1

Конструювання й моделю­вання одягу

35
35

2

Будова швейної машини. Прийоми роботи на ній

5
5

3

Пошиття жіночого поясного одягу й чоловічих сорочок

84
84
Пробна робота

5
5
Кваліфікаційний іспит

5
5
Всього:

170

27

143


* Трудова практика організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України.


10-й КЛАС

ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ Тема 1. Вступ

Основні напрямки розвитку побутового об­слуговування в Україні.

Основні відомості про швейне виробництво, робочі професії та зміст трудової діяльності їх представників, номенклатуру виробів, що випускаються. Роль швейного виробництва. Ознайомлення з кваліфікаційною характе­ристикою і програмою трудового навчання.

залишити коментар
Сторінка12/19
Дата конвертації13.11.2012
Розмір6.17 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх