Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання icon

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання


1 чел. помогло.
Схожі
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів німецька мова 2-12 класи...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 6-11...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія...
Навчальна програма із економіки (академічний рівень) для загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4...
Видавництво
Програма для загальноосвітніх навальних закладів з румунською та молдовською мовами навчання...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія...
Рекомендації розроблені з урахуванням змісту програми для загальноосвітніх навчальних закладів...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
скачать


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Головне управління змісту освіти

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ПРОГРАМИ

ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

10-11класи

Затверджено

Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-3580 від 22.08.2001 р.)

Програми підготували:

Л.Вовк, О.Гнеденко, Л.Денисенко, О.Іващенко,

А.Ільченко, М.Іскоростенський, Н.Іскоростенська, Г.Кондратюк,

Л.Кононенко, Г.Левченко, Н.Лосина, В.Моцак, О.Орлова, І. Пеньок,

Т.Пелюченко, Б.Сидоренко, Б.Терещук, М.Тименко, В.Цесельський


© Міністерство освіти і науки України, 2001

© Академія педагогічних наук України, 2001

© Л.Вовк, О.Гнеденко, Л.Денисенко та ін., 2001

Електронна версія

Інститут засобів навчання АПН України


Основи фермерської діяльності

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

На сучасному етапі в суспільстві відбуваються докорінні перетворення в усіх сферах життя. Із впровадженням ринкових відносин, переходом до нових форм господарювання відбулися вони і в агропромисловому комплексі. Для задоволення потреб сучасного сільськогосподарського виробництва потрібні висококваліфіковані спеціалісти. Підготовка таких спеціалістів починається в школі. Дуже важливо підготувати не просто виконавця, а робітника фермерського типу, який мав би якості справжнього господаря землі.

Для реалізації поставленої мети необхідно розв'язати такі конкретні завдання:

  • дати учням основи біологічних, хімічних, агротехнічних, економічних, екологічних, правових знань у галузях рослинництва і тваринництва;

  • забезпечити практичну спрямованість курсу, ознайомити з основними напрямками розвитку рослинництва, тваринництва і механізації сільськогосподарського виробництва, дати уявлення про зміст праці за сільськогосподарськими професіями;

  • розвинути вміння спостерігати за ростом і розвитком рослинних і тваринних організмів, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, користуватися логічними прийомами мислення, а також сформувати практичні навички проведення робіт у рослинництві, тваринництві і механізації сільськогосподарського виробництва.

Під час вивчення основ фермерської діяльності значне місце відводиться практичним роботам учнів у лабораторних і виробничих умовах.

З метою забезпечення тісного зв'язку навчального матеріалу з життям треба систематично ознайомлювати учнів із сучасними досягненнями сільськогосподарської науки і передовим досвідом колективних, групових та індивідуальних господарств.

Програма розрахована на два роки навчання учнів 10—11-х класів.

У разі організації навчання за іншими варіантами навчального плану вчитель, майстер виробничого навчання повинен внести зміни щодо кількості годин, які відводяться на вивчення окремих тем і розділів.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ пор.

Тема

Кількість годин

всьго

теоретичних

практичних

10-й клас

1

Правові основи фермерського господарювання

2

1

1

2

Сучасні тенденції формування фермерських господарств. Досвід зарубіжних країн

4

2

2

3

Фермер, його місце, роль і функції в системі господарювання

8

4

4

4

Собівартість сільськогосподарської продукції. Ціни та ціноутворення. Прибуток

13

4

9

5

Земельні ресурси та матеріально-технічна база сучасного фермерського господарства

13

4

9

6

Технологія виробництва продукції рослинництва

14

4

10

7

Механізація рослинництва

14

4

10
Трудова практика*

Всього:

68

23

45

11-й клас

8

Технологія виробництва продукції тваринництва

17

10

7

9

Механізація тваринницьких ферм

17

10

7

10

Переробка, зберігання та реалізація продукції рослинництва і тваринництва

8

4

4

11

ЕОМ у сільськогосподарському виробництві

6

2

4

12

Економічний аналіз і прогнозування виробничо-фінансової діяльності фермерського господарства

8

4

4
13

Соціально-економічні програми та аналіз сучасних підходів до їх вирішення в умовах фермерської діяльності

8

8


14

Удосконалення зовнішньої діяльності фермерського господарства. Кооперативи, об'єднання, асоціації фермерів

4

4

Всього:

68

42

26
* Трудова практика організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України.


10-й КЛАС

Тема 1. Правові основи фермерського господарювання

Основні законодавчі акти, що регулюють відносини в аграрному секторі економіки: «Земельний кодекс України», «Закон про колективне сільськогосподарське підприємство», «Закон про селянське (фермерське) господарство» та ін.

^ Практичні роботи. Вивчення основних законів, що регулюють аграрні відносини, у тому числі фермерську діяльність.


Тема 2. Сучасні тенденції формування фермерських господарств. Досвід зарубіжних країн

План організації власного фермерського господарства. Розміри, типи та спеціалізація фермерських господарств.

Особливості зарубіжних форм організації підприємства в сільськогосподарському виробництві.

^ Практичні роботи. Складання плану організації власного фермерського господарства.

Порівняння особливостей зарубіжних форм організації підприємства в сільськогосподарському виробництві (досвід зарубіжних країн) з українськими формами (індивідуальне і сімейне господарство, оренда, кооператив).

Тема 3. Фермер, його місце, роль і функції в системі господарювання

Фермер, його місце і роль у системі господарювання. Функції фермера: організаторська, господарська, управлінська.

3.1. Планування діяльності фермерського господарства.
Критерії вибору напрямку фермерської діяльності.

Комплексне планування садиби, об'єктів основного виробництва, переробних цехів, складських приміщень і машинно-тракторного парку.

^ Практичні роботи. Вивчення плану фермерського господарства відповідного напрямку діяльності, складання плану власного фермерського господарства.

Визначення й аналіз взаємозв'язків між ступенем розвитку інфраструктури регіону і напрямком фермерської діяльності.

3.2. ^ Бухгалтерський облік у системі фермерської діяльності. Особливості бухгалтерського обліку в умовах фермерської діяльності. Рахунки, що використовуються фермером. Особливості ведення різних видів обліку. Форми звітності (для різних інстанцій).

^ Практичні роботи. Ознайомитися з розрахунками, які використовуються фермером. Навчитися правильно заповнювати рахунки та відображати інформацію в різних документах обліку.

^ 3.3. Фінансування й кредитування фермерських господарств. Кошти, що функціонують у фермерському господарстві. Джерела коштів. Взаємовідносини із фінансовими органами, зокрема з банками та податковою інспекцією.

Аналіз фінансового стану господарства (забезпечення власними оборотними засобами, їх стан, забезпечення банківськими кредитами, об'єктами кредитування).

Визначення потреб у коштах на початку організації фермерського господарства. Підготовка фінансових документів. Кредит та його види. Джерела кредитів і порядок розрахунку за кредити. Одержання кредитів.


^ Практичні роботи. Вивчення основ складання звіту про передбачувані (прогнозовані) прибутки для отримання банківського кредиту (доходи, витрати, чисті прибутки).

^ 3.4. Комплектування штату. Мистецтво управління. Підбір і підготовка персоналу. Особливості удосконалення управління економікою фермерських господарств у перехідний період і в умовах ринкових відносин. Зв'язок форм власності з управлінням. Принципи і структура управління. Етика фермерства.

Психолого-педагогічні основи управлінської діяльності.

^ Практичні роботи. Складання ділової характеристики майбутнього працівника фермерського господарства.

Тема 4. Собівартість сільськогосподарської продукції

Види собівартості. Статті затрат і структура собівартості. Способи зниження собівартості сільськогосподарської продукції.

Види цін та їхні функції. Рівень цін та основні фактори, що його обумовлюють. Прогнозування рівня цін.

Прибуток як кінцевий результат і мета господарювання. Визначення прибутку як: різниці між виручкою та понесеними витратами. Головні фактори, що формують рівень прибутку. Розподіл прибутку.

Законодавство України з питань податкової політики. Види податків, які сплачує фермеру, їхній рівень та строки.

^ Практичні роботи. Оцінювання рівня собівартості різних видів сільськогосподарської продукції. Розрахунок структури собівартості. Визначення способів зниження собівартості.

Розрахунок середньої ціни реалізації продукції.

Визначення маси прибутку і прибутку на одиницю продукції.

Аналіз собівартості, прибутку і рентабельності. Формування прибутку, його розподіл та показники ефективності роботи господарства.

Визначення факторів впливу на цінову політику фермерського господарства.


^ Тема 5. Земельні ресурси та матеріально-технічна база сучасного фермерського господарства

Склад і структура земельних та сільськогосподарських угідь. Посівні площі під різними культурами. Ефективність використання земельних угідь.

Матеріально-технічна база фермерського господарства: будівлі, споруди, трактори, автомобілі, сільськогосподарські машини, робоча та продуктивна худоба, електрозабезпечення, насіння, корми, пальне, мастильні матеріали та ін. Кількісна та якісна характеристики засобів виробництва. Ефективність використання цих засобів.

^ Практичні роботи. Визначення структури земельних і сільськогосподарських угідь, структури посівних площ. Розрахунок рівня показників ефективності використання сільськогосподарських угідь (урожайність, обсяг виробленої та реалізованої продукції, прибутку на 1 га).

Визначення рівня забезпеченості господарства тракторами, автомобілями, іншою сільськогосподарською технікою, приміщеннями. Оцінювання ефективності використання основних засобів виробництва.

Тема 6. Технологія виробництва продукції рослинництва

^ 6.1. Рільництво. Зернові культури. Загальна характеристика зернових культур. Посівний матеріал. Поняття про сорт сільськогосподарської культури.

Сортові якості насіння, критерії їх оцінки, правила підбирання. Підготовка насіння до сівби. Способи і строки сівби. Норми висіву. Глибина закладання насіння. Контроль якості виконання посівних робіт.

^ Практичні роботи. Визначення посівних якостей насіння. Розрахунок норми висівання насіння.

Перевірка технічного стану робочих органів сівалок. Установлення сівалки на норму висівання і глибину закладання насіння.

^ 6.2. Зернові культури. Загальна характеристика зернобобових культур: горох, кормові боби, сочевиця, чина, квасоля, соя, люпин.

Місце в сівозміні. Обробка ґрунту. Добрива. Сівба: підготовка насіння, строки, норми висіву, способи сівби, глибина сівби. Догляд за посівами. Збирання врожаю.

^ Практичні роботи. Підготовка квасолі до сівби: спостереження за розвитком бульбочок на коренях зернобобових; ознайомлення з сівбою, доглядом за посівами та збиранням зернобобових культур.


^ 6.3. Овочівництво. Характеристика агротехніки основних овочевих культур. Класифікація овочевих культур за ботанічними, господарськими ознаками, за тривалістю життя. Вимоги овочевих рослин до природних умов: тепла, світла, вологості ґрунту і повітря, повітряно-газового режиму, поживних речовин.

Будова і склад овочевого насіння. Способи сівби найпоширеніших овочевих культур. Строки сівби. Норми висіву насіння та глибина загортання.

Коткування і боротьба з кіркою.

Зрошення овочевих культур. Пасинкування.

^ Практичні роботи. Ознайомленням з основними овочевими культурами за насінням, сходами, органами, які використовуються для їжі, та іншими ознаками.

Способи розмноження овочевих культур (насінням, цибулинами, бульбами та ін.).


^ Агротехніка основних овочевих культур Капуста та її біологічні особливості. Види капусти. Особливості агротехніки цвітної, червонокачанної, брюссельської, савойської капусти і кольрабі.

^ Практичні роботи. Розпізнавання видів капусти за формою листків, головок. Сорти капусти. Садіння капусти різними способами. Догляд за капустою.

Пасльонові культури. Ботанічна й біологічна характеристика та походження помідорів. Агротехніка вирощування помідорів розсадним і безрозсадним методами. Вирощування перцю та баклажанів. Хвороби пасльонових. Практичні роботи. Ознайомлення з насінням пасльонових культур та їхніми плодами (за муляжами, вологими препаратами, натуральними експонатами). Садіння розсади помідорів, баклажанів, перцю. Догляд за рослинами.

^ Гарбузові культури. Ботанічна й біологічна характеристика гарбузових. Сорти огірків. Особливості агротехніки баштанних культур (кавунів, динь). Заходи боротьби зі шкідниками і хворобами гарбузових культур.

^ Практичні роботи. Ознайомлення з насінням гарбузових культур та їх плодами (за муляжами, вологими препаратами тощо). Догляд за рослинами в період вегетації.

^ Бобові культури. Загальні відомості про бобові овочеві культури, їхні біологічні особливості, використання. Значення бобових як попередника в овочевій сівозміні. Вирощування гороху, квасолі, бобів. Найпоширеніші сорти.

^ Практичні роботи. Ознайомлення з насінням різних видів і сортів бобових. Догляд за рослинами в період вегетації.

Коренеплідні культури. Біологічна характеристика. Агротехніка вирощування моркви, столових буряків. Посіви моркви. Особливості вирощування петрушки, редьки, редиски, селери, ріпи, брукви.

^ Практичні роботи. Догляд за рослинами.

Цибулинні культури. Значення цибулі. Біологія, сорти. Вигонка цибулі на перо.

Особливості культури часнику. Посіви цибулинних рослин під зиму.

^ Практичні роботи. Ознайомлення з насінням цибулинних овочів. Підготовка до сівби, сівба. Догляд за рослинами в період вегетації.

6.4. Сівозміни овочевих культур. Поняття про сівозміну.
Система обробки й удобрення ґрунту в сівозміні.

^ Практичні роботі. Екскурсія до господарства, на селекційну станцію овочівництва для ознайомлення з овочевою сівозміною.

Складання приблизних схем чергування овочевих культур у сівозміні та ротаційних таблиць.

6.5. ^ Овочівництво закритого ґрунту. Призначення й
конструктивні типи споруд закритого ґрунту. Типи парників: поглиблені й наземні. Типи теплиць: двосхилі й
односхилі.

Тепличний інвентар. Утеплення ґрунту. Ями, гребені, грядки. Розсадники, їх призначення й будова. Вирощування овочевих рослин у теплиці: у ґрунті й гідропонним способом. Види і використання споруд під плівкою. Боротьба зі шкідниками і хворобами овочевих культур у закритому ґрунті.

^ Практична роботи. Екскурсія в теплично-парникове господарство для ознайомлення з улаштуванням теплиць, парників, розсадників.

6.6. Технічні культури. Олійні культури: соняшник,
льон-довгунець, гірчиця, рапс, соя, арахіс та ін. Народногосподарське значення олійних культур. Особливості
технології їхньої обробки.


Прядильні культури: бавовник, льон, коноплі. Народногосподарське значення культур. Особливості технології їхньої обробки.

Коренеплоди: цукровий буряк. Особливості технології його обробітку.

6.7. Кормові культури. Зернові культури: пшениця, ячмінь та ін.

Зернобобові культури: кормові боби, горох, чина, сочевиця, люцерна.

Основні просовидні культури: кукурудза, просо, сорго.

Кормові коренеплоди: кормовий буряк, кормова морква, турнепс, бруква.

6.8. Картопля. Значення картоплі та її біологічна характеристика. Сорти. Агротехніка вирощування. Шкідники і хвороби картоплі та заходи боротьби з ними. Збирання й облік урожаю бульб картоплі. Зберігання бульб.

Практичні роботи. Підготовка бульб картоплі до садіння. Садіння картоплі різними способами. Догляд за картоплею.

6.9. Плодівництво. Основні плодові та ягідні породи, їх розмноження. Плодівництво — одна з важливих галузей сільськогосподарського виробництва. Роботи І.В.Мічуріна, Л.П.Симиренка, С.В.Черненка та інших вітчизняних селекціонерів з виведення нових сортів плодових культур.

Характеристика плодових і ягідних порід. Сорти плодових та ягідних культур.

Види вегетативного розмноження: вусами (полуниці), паростками (малина), відводками дуговидними і горизонтальними (аґрус, порічка), вертикальними відводками (яблуня карликова, айва), задерев'янілими живцями (чорна смородина), зеленими живцями (вишня).

Насіннєве розмноження плодових культур. Заготівля насіння. Вибір ділянки і підготовка ґрунту для плодової шкілки. Заготівля насіння, його висівання. Організація плодових розсадників. Передпосадкова підготовка ґрунту. Садіння дичок, окулірування. Різні види щеплень. Догляд за окулірованими деревами. Закладання і формування крони.

^ Практичні роботи. Ознайомлення з біологічними особливостями і фазами розвитку плодових та ягідних культур.


Ознайомлення зі зразками сортів плодових і ягідних культур.

Підготовка ґрунту для висаджування суниць. Заготівля вусів, садіння їх.

Добування насіння плодів. Визначення схожості насіння, стратифікація.

Виконання вправ, необхідних для набуття навичок проведення щеплень: зрізування вічок, зрізування живців навскіс, з язичком, з уступом, зв'язування прищепи з підщепою, вправи на окулірування.

^ 6.10. Плодовий сад. Вимоги плодових культур до умов життя. Добір сортів порід залежно від природних умов. Вибір місця для закладання саду. Передпосадкова підготовка ґрунту. Значення пальметного садівництва. Догляд за молодими плодовими деревами в перший період росту. Догляд за штамбом. Час і техніка обрізування плодових дерев залежно від їх віку та росту.

Екскурсія до шкільного, колгоспного чи радгоспного саду.

^ Практичні роботи. Складання плану саду і розбивка ділянки під посадку саду. Підготовка ґрунту, внесення добрив. Копання ям. Підготовка саджанців до садіння.

6.11. Ягідники. Ягідний розсадник, його призначення. Вирощування саджанців ягідних культур. Вимоги до садивного матеріалу та ділянки для ягідних культур. Техніка і строки висаджування, післяпосадковий догляд.

Екскурсія до колгоспного чи радгоспного ягідника.

^ Практичні роботи. Розбивання ділянки під висаджування. Підготовка ґрунту, внесення добрив, підготовка садівного матеріалу до висаджування. Садіння ягідних рослин. Післяпосадковий догляд за рослинами.

^ 6.12. Основні професії в системі підготовки кадрів у галузі рослинництва. Характеристика найважливіших професій у системі підготовки кадрів у галузі рослинництва: ґрунтознавець, агроном, агрохімік, лаборант агрохімічної лабораторії, рільник, овочівник, овочівник-тепличник, садівник, плодоовочівник, агротехнік, насінник та ін.

Потреба в кадрах цих спеціалістів у даному сільськогосподарському районі.

Система підготовки кадрів: курси, ПТУ, фермерські школи, технікуми, вузи, сільськогосподарські коледжі.


Екскурсія в сільськогосподарський інститут, академію, технікум, ПТУ та інші типи сільськогосподарських навчальних закладів.

Тема 7. Механізація рослинництва

^ 7.1. Машини для основного й поверхневого обробітку ґрунту. Механізація — важливе джерело інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Класифікація сільськогосподарських машин. Класифікація ґрунтообробних машин.

Призначення й будова начіпного і напівначіпного плугів, культиватора для суцільного обробітку ґрунту, дискового лущильника, дискових та зубових борін і котків.

Підготовка ґрунтообробних машин до роботи.

Правила безпечної роботи на ґрунтообробних агрегатах.

^ Практичні роботи. Визначення загальної будови, розташування і застосування робочих органів плуга. Установлення плуга на задану глибину оранки.

Вивчення загальної будови культиватора для основного обробітку ґрунту. Перевірка розстановки робочих органів. Установлення культиватора на задану глибину обробки.

Вивчення загальної будови зубових і дискових борін, дискового лущильника. Технічне обслуговування дискового лущильника.

7.2. ^ Машини для внесення добрив у ґрунт. Призначення, будова і принцип дії машин для внесення органічних і мінеральних добрив.

Підготовка до роботи гноєрозкидача, розкидача мінеральних добрив і рідинорозкидача.

Захист навколишнього середовища від забруднення при використанні добрив. Правила безпеки праці під час внесення добрив.

^ Практичні роботи. Ознайомлення із загальною будовою і робочим процесом розкидача мінеральних добрив.

Проведення щозмінного технічного обслуговування розкидачів органічних і мінеральних добрив.

7.3. ^ Машини для сівби і садіння сільськогосподарських культур. Класифікація посівних і садильних машин.

Призначення, конструктивні особливості будови зернової сівалки, картоплесаджалки і розсадосадильної машини. Принцип дії посівних і садильних машин.

Основні правила безпеки праці на посівних і садильних машинах.

^ Практичні роботи. Ознайомлення з будовою висівних і висаджувальних апаратів і сошників.

Ознайомлення з будовою і принципом дії зернової сівалки, картоплесаджалки, розсадосадильної машини.

7.4. ^ Машини для догляду за рослинами. Види робіт з механізованого догляду за рослинами. Призначення, загальна будова, фізичні основи роботи і щомісячне обслуговування машин для міжрядкового обробітку ґрунту, обприскування, обпилювання і зрошення. Основні правила безпечної роботи на машинах для догляду за рослинами.

Ознайомлення із загальною будовою і принципом дії обпилювача. Підготовка його до роботи.

^ Практичні роботи. Ознайомлення з будовою і процесами роботи культиватора-рослинопідживлювача, обпилювача і обприскувача.

7.5. Класифікація машин для збирання трав і соломи. Призначення, загальна будова, принцип дії і щозмінне технічне обслуговування косилок, граблів, підбирачів-копнувачів. Підготовка їх до роботи.

Правила безпечної праці на машинах для збирання трав і соломи.

Практичні роботи. Ознайомлення з будовою косилки КС-2,1, граблів-валкоутворювачів ГВК-6,0 і поперечних граблів ГП-14.

Ознайомлення з будовою і принципом роботи підби-

рача-копнувача ПК-1,6.

^ 7.6. Машина для обробки зерна після збирання. Поняття про очищення й сортування зерна. Роль механізації в обробці зерна після збирання. Використання зерноочисних машин окремо і в потокових лініях. Загальна будова і принцип дії машин дія очищення і сортування зерна. Підготовка до роботи.

Вимоги до якості продовольчого зерна.

^ Практична робота. Ознайомлення з призначенням, будовою і принципом дії очищувача полови (віялки), зерноочисної машини, зерноочисного агрегата, блока трієрів.

^ 7.7. Машини для збирання силосних культур. Призначення, загальна будова, принцип дії, технологічне регулювання і щозмінне обслуговування силосозбиральних комбайнів.

Правила безпечної праці на машинах для збирання на силос кукурудзи, соняшнику та інших культур.

Практична робота. Ознайомлення із загальною будовою і основними регулювальними роботами силосозбиральних комбайнів КС-2,6 і КС-1,8.

^ 7.8. Машина для збирання і первинної обробки картоплі.
Призначення, загальна будова, принцип дії, технологія
регулювання і щозмінне технічне обслуговування картоплекопачів і картоплезбиральних комбайнів, картоплесортувалок і картоплесортувальних пунктів.

^ Практичні роботи. Вивчення будови й основних регулювань картоплекопачів.

Ознайомлення із загальною будовою і основними регулюваннями картоплезбирального комбайна.

^ 7.9. Машини для збирання цукрових буряків. Призначення, загальна будова, принцип дії, технологічні регулювання і щозмінне технічне обслуговування бурякозбирального комбайна, гичкозбиральної машини, коренезбиральної самохідної машини і буряконавантажувача.

Правила безпечної праці на машинах для збирання цукрового буряку.

^ Практичні роботи. Ознайомлення із загальною будовою і основними регулюваннями бурякозбирального комбайна КС-6.

Ознайомлення із загальною будовою і основними регулюваннями гичкозбиральних машин ВМ-6А і ВМ-4, ко-ренезбиральної машини РКС-6, буряконавантажувача.

^ 7.10. Машини для догляду і збирання овочевих, плодових і ягідних культур. Комплекс машин для догляду і збирання овочевих, плодових і ягідних культур. Агротехнічні вимоги. Призначення, принцип дії, запільна будова і технологічні регулювання машин для догляду овочевих, плодових і ягідних культур. Технічне обслуговування.

Правила безпечної праці на машинах.

^ Практичні роботи. Ознайомлення із загальною будовою машин для догляду і збирання овочевих, плодових і ягідних культур.

Установлення садової фрези на глибину обробітку.

Регулювання частоти коливання вібратора струшувача плодів.

Технічне обслуговування машин. 7.11. Колісний трактор .

^ 7.11.1. Загальна будова колісного трактора. Застосування тракторів у сільськогосподарському виробництві. Перспективи збільшення виробництва, удосконалення конструкції, покращення використання тракторів.

Класифікація тракторів. Загальна будова колісного трактора.

Професії, пов'язані з експлуатацією і ремонтом тракторів.

Правила безпечного виконання механізованих робіт.

Практична робота. Ознайомлення з основними складальними одиницями колісного трактора, їх призначенням, розташуванням і взаємодією.

^ 7.11.2. Органи керування трактором. Органи керування. Контрольні прилади. Підготовка тракторів до роботи, пуск двигунів, рушання трактора з місця. Техніка переключення передач, виконання поворотів, гальмування. Характеристика польових і дорожніх перешкод, способи їх подолання.

Правила безпечної праці під час запуску двигуна і водіння трактора.

Практична робота. Ознайомлення з органами управління колісного трактора, їх призначенням, розташуванням, взаємодією.

^ 7.11.3. Будова і робота двигунів внутрішнього згоряння.
Призначення двигунів внутрішнього згоряння. Класифікація двигунів. Загальна будова і робота двигунів внутрішнього згоряння.

Основні поняття і визначення: мертві точки, хід поршня, робочий об'єм, літраж, ступінь стиску. Робочі цикли чотиритактних карбюраторних і дизельних двигунів. Основні переваги і недоліки дизелів порівняно з карбюраторними двигунами.

Загальна будова і робочий цикл двотактного карбюраторного двигуна. Особливості загальної будови і роботи


_____________________

1Залежно від регіональних особливостей сільськогосподарського

виробництва замість колісного трактора може вивчатися самохідний зернозбиральний комбайн


багатоциліндрових тракторних двигунів. Основні дані двигунів тракторів, що вивчаються, ККД і економічність двигунів.

Практична робота. Ознайомлення із загальною будовою і принципом дії одноциліндрових і багатоциліндрових двигунів.

^ 7.11.4. Механізми двигуна. Призначення, будова і матеріали деталей кривошипно-шатунного, розподільного і
декомпресійного механізмів газорозподілу. Основні несправності, їх зовнішні ознаки, причини, способи виявлення і усунення. Технічне обслуговування механізмів
двигуна.

Правила безпечної праці.

Практична робота. Ознайомлення із загальною будовою кривошипно-шатунного, розподільного і декомпресійного механізмів.

^ 7.11.5. Системи охолодження, мащення і пуску. Обґрунтування необхідності охолодження двигуна. Типи систем
охолодження. Переваги і недоліки рідинного і повітряного охолодження. Призначення, будова і принцип дії
радіатора, водяного насоса, вентилятора, жалюзі (шторок), термостата. Основні несправності, їх ознаки, причини, способи виявлення й усунення. Технічне обслуговування системи охолодження. Антифриз.

Необхідність змащування поверхонь, що труться. Мастила, які застосовуються у двигунах внутрішнього згоряння. Вимоги до мастил.

Загальна будова і принцип дії системи змащення, її вузлів і механізмів.

Вентиляція картера двигуна. Основні несправності, їх ознаки, способи виявлення і усунення. Технічне обслуговування системи мащення.

Пускові двигуни, їх технічна характеристика. Кінематична схема передавального механізму. Пристрої, що полегшують запуск двигунів. Основні несправності. Технічне обслуговування системи пуску.

Правила безпечної праці.

^ Практичні роботи. Частковий демонтаж, вивчення будови і складання водяного насоса і вентилятора.

Частковий демонтаж, вивчення будови і складання масляного насоса і масляної повнопотокової центрифуги.


Частковий демонтаж, вивчення будови і складання трансмісії пуску.

^ 7.11.6. Система живлення. Призначення, будова, розташування і взаємодія основних частин системи живлення дизельних двигунів. Основні вимоги до автомобільного бензину, до складу паливної суміші.

Дизельне паливо, його властивості. Октанове число. Очищення палива. Фільтри грубої і тонкої очистки палива. Будова і принцип дії паливного насоса, форсунок, повітроочисника.

Карбюратор. Робота карбюратора під час запуску холодного двигуна на малих обертах холостого ходу при малих і великих навантаженнях двигуна. Однорежимний і все-режимний регулятори: призначення, будова, принцип дії. Будова паливного бака, паливопроводу, впускного і випускного трубопроводів і глушника. Основні несправності, їх ознаки, причини, способи виявлення й усунення.

Технічне обслуговування системи живлення. Правила
безпечної праці. Значення правильного регулювання системи живлення двигунів і захист повітряного середовища
від забруднення. Способи економії палива.

^ Практичні роботи. Часткове розбирання; вивчення будови і складання паливних фільтрів, підкачувального насоса і форсунки, паливного насоса високого тиску, карбюратора, однорежимного і всережимного регуляторів повітроочисника.

^ 7.11.7. Трансмісія колісного трактора. Призначення
розташування механізмів трансмісії. Загальна будова і
робота зчеплення, коробки передач, їх класифікація. Призначення і загальна будова проміжного з'єднання.

Практичні роботи. Вивчення трансмісії колісного трактора. Часткове розбирання і складання зчеплення, коробки передач.

^ 7.11.8. Задній міст колісного трактора. Загальна будова і
принцип дії центральної (головної) передачі, диференціала, кінцевих передач і гальм. Блокування диференціала.

Практичні роботи. Вивчення загальної будови і принципу дії головної передачі, диференціала і кінцевих передач.

Часткове розбирання, ознайомлення із загальною будовою і складання гальм.


^ 7.11.9. Ходова частина і рульове керування колісного
трактора.
Призначення і загальна будова остова, переднього моста, ведучих коліс, рульового механізму і рульового приводу. Поняття про ширину колії передніх і задніх
коліс, базу трактора, дорожній просвіт, рульову трапецію.

Поліпшення зчіпних властивостей коліс.

Практичні роботи. Ознайомлення із загальною будовою ходової частини колісного трактора.

Ознайомлення із загальною будовою, робочим процесом рульового керування.

^ 7.11.10. Робоче обладнання. Призначення, загальна будова і принцип дії навісної гідравлічної системи трактора.
Будова і принцип дії масляного насоса, розподільника,
силового циліндра, масляного бака, арматури і механізму
навішування. Загальна будова і дія вала відбору потужності.

Практичні роботи. Часткове розбирання, вивчення загальної будови і складання розподільника, масляного насоса і силового циліндра.

^ 7.11.11. Електрообладнання трактора. Використання
електричної енергії на тракторах. Будова і дія акумуляторної батареї, генераторів змінного струму, контактно-транзисторного реле-регулятора, електричного стартера,
систем освітлення, сигналізації й запалювання.

Практичні робити. Ознайомлення із загальною будовою і принципом дії акумуляторної батареї, генератора електричного струму і реле-регулятора, електричного стартера, фари і звукового сигналу.

^ 7.11.12. Щозмінне і перше технічне обслуговування
трактора.
Зміст щозмінного і першого технічного обслуговування.

Загальні поняття про санітарію і гігієну праці. Закон про працю підлітків. Правила безпечної праці на тракторі.

Причини, що призводять до травматизму під час роботи на тракторах і сільськогосподарських машинах. Вимоги, які ставляться до тракториста, технічного стану трактора і машинно-тракторних агрегатів. Заходи першої медичної допомоги у разі травмування.

Практичні роботи. Проведення щозмінного і першого технічного обслуговування колісного трактора.

^ 7.11.13. Правила дорожнього руху. Значення основних
термінів: водій, пішохід, механічний транспортний засіб,


мотоцикл, велосипед, причіп, підйомна маса, дорога, проїзна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний переїзд, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, уступити дорогу, перевага.

Обов'язки пішоходів і пасажирів. Дорожня розмітка, її характеристика. Дорожні знаки та їх характеристика. Сигнали регулювальника, світлофора. Дорожньо-транспортні пригоди, їх причини; відповідальність тракториста за порушення правил дорожнього руху.

Практична робота. Вправи на закріплення знань дорожніх знаків, сигналів світлофора і регулювальника, попереджувальних сигналів водія.

^ 7.11.14. Водіння трактора. Відпрацювання прийомів користування органами керування трактора.

Запуск двигуна і водіння трактора прямо, з поворотами і заднім ходом. Під'їзд до причіпної та навісної машин. Проїзд через ворота.

Водіння трактора по маркерній і провідній лініях.

Водіння трактора з причепом на підвищених швидкостях і у важких дорожніх умовах.

^ 7.12. Основи технічної творчості, раціоналізаторства, винахідництва. Засоби малої механізації. Застосування засобів малої механізації в сільськогосподарському виробництві, їх будова, умови ефективного використання. Перспективи збільшення виробництва, удосконалення конструкції, покращення використання малогабаритної техніки.

Поняття про винаходи. Об'єкти винаходу, їх коротка характеристика. Раціоналізаторська пропозиція.

^ Практичні роботи. Ознайомлення з будовою й роботою машин і знарядь наявної малогабаритної техніки.

Удосконалення діючих і розробка нових конструкцій малогабаритної техніки (проблемні технічні завдання і методика їх вирішення).

11-й КЛАС

залишити коментар
Сторінка1/19
Дата конвертації13.11.2012
Розмір6.17 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх