Методичні вказівки та завдання icon

Методичні вказівки та завдання


Схожі
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне...
Методичні вказівки...
Міністерство аграрної політики україни...
Робоча програма...
Міністерство освіти І науки...
Ологія та медична соціологія методичні вказівки із самостійної підготовки до практичних занять...
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни „податковий облік”...
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6
скачать


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Кафедра цивільного права і процесу

Методичні вказівки та завдання


для контрольних робіт з дисципліни


«економічна теоріЯ»


Дніпропетровськ – 2011


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

на засіданні Вченої ради університету

(протокол № ___від ______20_ р.)


^

Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт


з дисципліни економічна теорія

з підготовки фахівців освітньо-професійного рівня бакалавр


С Х В А Л Е Н О

на засіданні Науково-методичної ради університету

(протокол № від 20_ р.)Дніпропетровськ – 2011

Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт з дисципліни „Економічна теорія” / Укладач: заступник начальника кафедри цивільного права і процесу ДДУВС, кандидат економічних наук, Якименко Л.П. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 54с.
^ Смєсова В.Л. – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та правознавства Державного ВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет


Ткаченко Н.І. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри політичної економії Національної металургійної академії України


Обговорено на засіданні кафедри цивільного права і процесу, протокол № __ від _____ 2011 р.


^ АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Економічна теорія”


“Економічна теорія” є загальноосвітньою навчальною дисципліною.

Дисципліна складається з трьох розділів: "Загальні основи економічного розвитку", "Мікроекономіка" і "Макроекономіка".

Вивчення економічної теорії передбачає опанування певним категорійним апаратом науки економічної теорії, вивчення загальних основ, суті, методів пізнання та етапів виникнення економічної теорії, законів і принципів функціонування економічних систем, поведінки суб’єктів економіки, процесів відтворення та економічного зростання, державного регулювання та місця економіки України у світовому господарстві.

^ Метою дисципліни є вивчення закономірностей та факторів виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних благ, економічних відносин та економічної поведінки людей в цих процесах.

Сучасна економічна теорія виконує такі основні функції:

 • пізнавальну, яка полягає в розкритті сутності економічних законів і категорій та форм їх вияву, притаманних їм внутрішніх суперечностей, механізмів їх дії в національному господарстві;

 • практичну, яка полягає в науковому обґрунтуванні економічної політики держави, виявленні принципів і способів раціонального господарювання;

 • виховну, яка полягає у формуванні нового економічного мислення, що ґрунтується на розумінні необхідності переходу від адміністративно організованого суспільства до цивілізованого, економічно організованого.

Застосування знань економічної теорії фахівцями-юристами на практиці сприятиме становленню ринкових відносин з пануванням не окремих груп населення, а громадянського суспільства, формуванню правової держави, яка представляє економічні інтереси переважної частини населення.


Вивчення дисципліни “Економічна теорія” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, при якому він повинен :


знати:

 • сутність економічних явищ та процесів;

 • зміст основних понять, категорій, законів та принципів ринкової економіки;

 • економічний зміст відносин власності, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ в суспільстві, економічних систем, суперечностей господарського розвитку, потреб та інтересів;

 • механізм становлення різних форм господарювання, функціонування національного ринку, показники національної економіки та регулювання суспільного виробництва на макро- і мікрорівнях;

 • сутність циклічного розвитку економіки, економічної кризи та шляхів її подолання;

 • основні моделі сучасних економічних систем, їх риси та шляхи переходу економіки постсоціалістичних країн до соціально-орієнтованої ринкової економіки;


уміти:

 • дати наукове тлумачення особливостей формування і розвитку соціально-економічних явищ в умовах сучасної ринкової трансформації економіки України;

 • орієнтуватись у проблемах розвитку підприємництва, ринкових відносин, фінансово-кредитної, банківської, податкової систем;

 • проводити ґрунтовний аналіз соціальної спрямованості господарської діяльності держави та підприємств, економічного становища населення в окремих країнах;

 • приймати практичні рішення щодо ефективного застосування набутих економічних знань при виконанні своїх професійних обов'язків.^ Методичні вказівки до виконання контрольних робіт


Важливими формами самостійної роботи слухача є виконання контрольної роботи. Контрольна робота з навчальної дисципліни “Економічна теорія” являє собою викладення підсумків самостійного вивчення студентами питань обраного варіанту.

Метою написання контрольної роботи є закріплення знань з відповідної теми навчальної дисципліни, що передбачає оволодіння методів наукового аналізу, самостійного вивчення законодавчих і літературних джерел, оформлення результатів науково-дослідної роботи.

Контрольна робота складається із:

 • реферативної частини – 1,2 питання, на які потрібно дати розгорнуті відповіді;

 • задачі, яку потрібно вирішити, здійснивши відповідні розрахунки;

 • тестових запитань, на які потрібно дати правильні відповіді.


Вимоги до змісту контрольної роботи


Виконання контрольної роботи вимагає від слухача послідовності, аргументованості і логічності у викладенні матеріалу та здійснюється у кілька етапів:

 1. вибір варіанту контрольної роботи (повинен відповідати порядковому номеру у списку журналу обліку навчальних занять);

 2. підбір та вивчення відповідної навчальної і спеціальної літератури та нормативних актів;

 3. підготовка плану відповіді на питання обраного варіанту контрольної роботи;

 4. аналіз та узагальнення матеріалів, формулювання теоретичних положень, висновків та рекомендацій.


Необхідно уважно визначати свій варіант роботи, оскільки робота, виконана слухачем не за власними варіантом, повертається автору без перевірки.

Втуп до реферативних частин роботи має забезпечити входження в проблематику поставлених роботі питань, надавати можливість розуміння суті змісту реферативних части роботи.

Виконання завдань не можливе без ознайомлення з основними літературними джерелами. Необхідна для виконання контрольної роботи література підбирається слухачами самостійно, з використанням для цього алфавітного, предметного та систематизованого каталогів бібліотек.

Частину літератури, яка висвітлює тему, можна запозичити зі списку, рекомендованого в цих вказівках. Консультацію з питань добору літератури слухач може одержувати у керівника чи у працівників бібліотеки.

З метою повного висвітлення теми необхідно використовувати різні джерела пошуку: каталоги і картотеки кафедр та бібліотеки вищого навчального закладу, а також провідних наукових бібліотек, бібліотечні посібники, прикнижні та пристатейні списки літератури, виноски і посилання в підручниках, монографіях, словниках та ін., покажчики змісту річних комплектів спеціальних періодичних видань, електронні каталоги бібліотек тощо.

Теоретичні питання мають бути розкриті без пропуску логічних ланок, тому починаючи працювати над питанням, треба відмітити його головну ідею, а також основні тези відповіді. Тези необхідно підтверджувати статистичними даними, думками різних авторів, аналізом практичної діяльності суб’єктів господарювання.

Вивчення та конспектування літератури завершується написанням теоретичних розділів роботи, результати теоретичних досліджень та аналізу матеріалів з практики господарювання є базою для формування власного погляду на проблему, вироблення пропозицій, рекомендацій.

Аналізуючи науково-дослідницьку літературу слухачам слід пам'ятати, що економічна наука постійно розвивається і збагачується новими положеннями і висновками, а іноді змінює свої основоположні методологічні і теоретичні підходи, як це сталось у зв'язку з переорієнтацією економіки України на ринок. Тому при аналізі монографій, брошур, журнальних статей тощо необхідно враховувати рік їх видання. Починати вивчення літератури слід з останніх років видання. Тільки після цього, у разі необхідності, можна звертатись до більш ранніх публікацій, якщо це зумовлено необхідністю проведення ретроспективного аналізу еволюції розвитку економічних відносин.

Читаючи видання, треба уважно стежити за ходом авторської думки, вміти відрізняти головні положення від доказів й ілюстративного матеріалу. Часто статті з наукових збірок складні для сприйняття, тому необхідно їх читати кілька разів, намагаючись виділити головну ідею та аргументи, якими автор її доводить. Конспектуючи матеріал, слід постійно пам'ятати тему, щоб виписувати тільки те, що має відношення до досліджуваного питання.

Після того як літературу проаналізовано, слухачу слід скласти список літературних джерел (бібліографію). При написанні роботи слухач повинен давати посилання на джерела, матеріали, які наводяться в роботі.

Логічним завершенням реферативної частини роботи є висновки. Висновки і пропозиції є найбільш важливими теоретичними положеннями, які містять формулювання розв'язаної проблеми, а також - пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності суб’єктів економіки.

Пропозиції щодо вирішення конкретних питань проблеми мають бути аргументованими, мати критичну оцінку порівняно з існуючими варіантами вирішення, у тому числі з точки зору їх ефективності, прийнятності, наявності ресурсів тощо.

При вирішенні включених у варіанти задач необхідно викласти логіку їх вирішення, аргументувати обрану послідовність дій, сформулювати короткий висновок за результатами обчислень.

Вирішення тестових завдань передбачає надання лише однієї правильної відповіді на кожне запитання.


Типові недоліки контрольних робіт:


– відсутні вступ чи висновки у відповідях реферативної частини роботи;

– висновки не випливають з тексту основної частини;

– у відповідях не вистачає найважливіших положень або спостерігається їх надлишок з несуттєвих аспектів проблеми;

– неповнота огляду літератури по проблемі;

– плагіат – пряме запозичення авторського тексту без посилань на джерело;

– значне число граматичних та орфографічних помилок;

– істотні порушення стилю викладу, що утрудняють розуміння тексту;

– недостатня кількість літературних джерел і їх застарілість;

– відсутність посилань на літературу;

– замість однієї відповіді – декілька відповідей на тестові запитання;

– не викладена послідовність вирішення задачі, а надана сама відповідь;

– порушені правила оформлення бібліографії;

– не вказаний номер варіанту роботи.


^ Вимоги до оформлення


 1. Контрольна робота виконується на стандартних аркушах формату А-4 гарнітура Times New Roman, кегль 14 в редакторі Місrosoft Word на одному звороті сторінок стандартного формату А4 (в рукописному чи машинописному варіанті).

 2. Контрольна робота повинна мати титульний аркуш з усіма заповненими реквізитами, який підшивається як перша сторінка роботи і не нумерується.

 3. Нумерація сторінок повинна починатися із номеру 1 (арабськими цифрами) на аркуші із заголовками розділів роботи (зміст роботи), що підшивається після титульного аркуша; нумерація сторінок повинна бути наскрізною, включаючи список літератури та додатки.

 4. Решта сторінок роботи повинна бути пронумерована, номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку аркуша без знака «№».

 5. Варіант контрольної роботи, визначений за порядковим номером у списку журналу обліку навчальних занять, має бути вказаний на титульному аркуші контрольної роботи.

 6. Кожний розділ роботи повинен починатися із його заголовка, після якого необхідно пропустити один рядок і далі викласти основний текст розділу.

 7. Текст на сторінці рівномірно розподіляється в межах рамки, умовно окресленої полями:

2см – зверху і знизу;

2,5 см – ліворуч;

1,5 см – праворуч.

 1. Робота повинна бути виконана акуратно, рукописний варіант роботи повинен бути написаний розбірливим почерком, чорнилами темного кольору.

 2. Шрифт повинний бути чітким, рядки мають бути надруковані чорним кольором середньої жирності. Чіткість друкованого тексту повинна бути однаковою на всіх аркушах.

 3. В рукописному варіанті роботи на одній сторінці повинно розміщуватися 28-30 рядків тексту, а в машинописному варіанті текст розміщується через півтора інтервалу.

 4. В тексті можна використовувати лише загальноприйняті в літературі скорочення (наприклад, науково-технічний прогрес можна записати як НТП), інші скорочення не допускаються.

 5. Друковані помилки, описки і графічні неточності, що виявляються в процесі написання роботи, можна виправляти зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на цьому місці чи між рядками правленого тексту машинописним способом.

 6. При написанні контрольної роботи слухач повинний посилатися на кожну цитату, запозичену думку, цифру, приклад того автора, у якого вони запозичені. Відсутність посилань змушує розглядати роботу як плагіат.

Посилання в тексті на літературне джерело даються у вигляді автоматизованих комп'ютерних посилань (в кінці сторінки чи в кінці тексту) або за допомогою квадратних дужок. При цьому перша цифра вказує номер літературного джерела в наведеному наприкінці контрольної роботи списку використаних джерел, а друга цифра вказує ту сторінку, з якою запозичена цитата, цифра, факт і т.п. Наприклад, [3, с. 34] означає, що посилання зроблене на 34 сторінку джерела, зазначеного в переліку під № 3.

Цитата повинна бути максимально точною. У тому випадку, якщо точність цитування не є істотною, а важлива сама думка, запозичена в автора, то авторський текст викладається вільно в межах думки, що цитується, але посилання все одно робиться.

Може застосовуватися посилання на джерело літератури без зазначення сторінки. Такі посилання використовуються при огляді літератури з досліджуваної проблеми.

 1. Кожна таблиця в тексті повинна мати номер (нумерація наскрізна) і заголовок.

 2. Всі малюнки роботи (графіки та інші) повинні мати номер (нумерація наскрізна), повну назву та умовні позначення з їх тлумаченням.

 3. Список використаної літератури повинен включати 6-10 літературних джерел, розміщених в алфавітному порядку з дотриманням стандартних вимог до оформлення списку.

 4. Загальний обсяг роботи повинен складати 15-20 сторінок машинописного тексту.

 5. На останній сторінці роботи виконавець повинен проставити дату її здачі та власний підпис.

 6. В кінці роботи необхідно підшити 1-2 чистих аркуші для рецензії викладача. Рукописне оформлення курсової роботи здійснюється за правилами, викладеними вище. Окрім того, слід враховувати, що робота має бути написана розбірливим почерком. Титульний аркуш треба оформити друкованими літерами. Титульний аркуш і текст роботи виконується синіми або чорними чорнилами. Використання інших кольорів (зеленого, червоного та інших) не допускається.

 7. В разі доопрацювання контрольної роботи за зауваженнями викладача-рецензента всі доповнення в роботі необхідно записувати на окремих аркушах, попередньо вказавши назву розділу, до якого вони відносяться; аркуші з доповненнями закріплюються після рецензії викладача.

 8. У випадку, коли виконана контрольна робота не відповідає вимогам до неї та не зарахована, роботу необхідно виконати повторно, із врахуванням зауважень рецензента; при цьому при здачі повторно виконаної роботи в неї обов’язково вкладається попередній варіант.залишити коментар
Сторінка1/6
Дата конвертації13.11.2012
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх