Завдання та зміст виробничої програми підприємства Показники виробничої програми підприємства Класифікація видів продукції підприємства Засоби виробництва: їх економічний зміст, характеристика складу icon

Завдання та зміст виробничої програми підприємства Показники виробничої програми підприємства Класифікація видів продукції підприємства Засоби виробництва: їх економічний зміст, характеристика складу


Схожі
Це комплекс підрозділів І служб...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Структура І зміст курсової роботи 7...
Рекомендована тематика доповідей та рефератів з курсу „Eкономіка підприємства” для студентів...
Реферат на тему...
Г. А. Мішеніна Відповідальний за випуск Л. Г. Мельник...
«Міжнародні конкурентні переваги підприємства та механізми їх забезпечення»...
5. Особливості управління власним капіталом підприємства...
5. управління прибутком...
«Управління власним капіталом підприємства»...
Реферат з економіки підприємства...
Методика аналізу фінансового стану підприємства. Загальний аналіз фінансового стану підприємства...
Методика аналізу фінансового стану підприємства. Загальний аналіз фінансового стану підприємства...Загрузка...
скачать
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри 30.08.2011р.

Протокол №9 від 30.08.2011 н.р.


ПИТАННЯ

для підготовки до іспиту з курсу “Економіка та фінанси підприємства”

для студентів всіх спеціальностей та форм навчання

на 2011-2012 навчальний рік


 1. Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин

 2. Правовий механізм господарювання підприємства

 3. Напрямки діяльності підприємства

 4. Зовнішнє середовище функціонування підприємства

 5. Класифікація підприємства за їх видами та організаційно-правовими формами

 6. Добровільні об'єднання підприємств, що діють на території України

 7. Господарські товариства, що діють на території України

 8. Необхідність та сутність державного регулювання діяльності підприємства

 9. Місія підприємства, класифікація цілей та завдань підприємства в процесі розробки стратегії

 10. Стратегія як програма діяльності підприємства

 11. Види стратегій, їх характеристика

 12. Стратегічні цілі діяльності підприємства

 13. Зв'язок цілей та завдань підприємства зі стадіями життєвого циклу розвитку підприємства

 14. Планування як інструмент обґрунтування стратегії, принципи планування

 15. Завдання та зміст виробничої програми підприємства

 16. Показники виробничої програми підприємства

 17. Класифікація видів продукції підприємства

 18. Засоби виробництва: їх економічний зміст, характеристика складу

 19. Основні фонди підприємства як елементи матеріальних ресурсів

 20. Класифікація і структура основних фондів підприємства

 21. Оцінка основних фондів підприємства

 22. Амортизація основних фондів підприємства

 23. Методичні принципи розрахунку величини виробничої потужності підприємства

 24. Показники ефективності використання основних фондів підприємства

 25. Оборотні фонди підприємства, їх склад і структура

 26. Матеріально-технічне постачання підприємства, їх характеристика

 27. Трудові ресурси підприємства

 28. Продуктивність праці робітників, поняття та методи оцінки

 29. Система оплати праці, їх характеристика

 30. Класифікація та склад витрат підприємства

 31. Кошторис виробництва, його склад

 32. Калькулювання собівартості продукції підприємства

 33. Доходи підприємства, їх склад та джерела утворення

 34. Економічна сутність прибутку підприємства

 35. Управління доходами та прибутком підприємства

 36. Рентабельність діяльності підприємства

 37. Податкова політика підприємства

 38. Класифікація податків, які сплачують підприємства за різними ознаками

 39. Економічна сутність ефективності діяльності підприємства

 40. Науково-технічний прогрес, його напрямки

 41. Фінансові кошти підприємства, джерела формування та види

 42. Показники оцінки фінансового стану підприємства

 43. Кредитна політика підприємства

 44. Управління інвестиційною діяльністю підприємства

 45. Сутність, мета та види інвестиції підприємства

 46. Суть та основні види ризику діяльності підприємства

 47. Поняття конкурентоспроможності підприємства. Методи її оцінки

 48. Сутність та функції фінансів підприємства та місце у загальній фінансовій системі країни

 49. Принципи організації фінансів підприємства

 50. Фінансовий механізм підприємства та характеристика його основних елементів

 51. Сутність та зміст фінансової діяльності підприємства

 52. Принципи організації фінансової діяльності підприємства

 53. Економічна сутність активів підприємства, їх склад та структура

 54. Класифікація активів підприємства

 55. Обігові активи підприємства, їх склад та структура

 56. Оборотність та тривалість обороту обігових активів

 57. Грошові та інші активи підприємства: характеристика, склад, особливості формування відповідно до сфери діяльності підприємства

 58. Поняття, склад та принципи формування фінансових ресурсів підприємства

 59. Поняття, склад та структура власних фінансових ресурсів підприємства

 60. Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства

 61. Поняття, склад та структура позикових фінансових ресурсів підприємства

 62. Поняття та складові елементи фінансового стану підприємстваУкладач Хачатрян В.В.

В.о. зав.кафедри Гарбар В.А.


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри 30.08.2011р.

Протокол №9 від 30.08.2011 н.р.


^ ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

З ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ФОРМ НАВЧАННЯ

на 2011-2012 навчальний рік


 1. Оцінка сукупної вартості активів підприємства як цілісного майнового комплексу

 2. Розробка політики управління активами підприємства

 3. Оптимізація складу активів підприємства

 4. Розрахунок потреби в окремих видах оборотних активів

 5. Управління дебіторською заборгованістю

 6. Планування погашення дебіторської заборгованості підприємства

 7. Оцінка якості дебіторської заборгованості підприємства

 8. Оптимізація розміру та структури обігових коштів підприємства

 9. Управління грошовими активами підприємства

 10. Планування надходження грошових коштів на підприємстві

 11. Планування витрат грошових коштів на підприємствах

 12. Управління грошовими активами підприємства

 13. Планування грошових резервів підприємства

 14. Управління короткочасними фінансовими вкладеннями підприємства

 15. Управління платоспроможністю підприємства

 16. Управління обіговими коштами підприємства в умовах інфляції (по окремих видах обігових коштів)

 17. Розробка політики управління поза оборотними активами підприємства

 18. Оцінка платоспроможності (ліквідності активів) підприємства

 19. Формування та розподіл коштів, що спрямовуються на виробничий розвиток підприємства

 20. Оптимізація структури капіталу підприємства

 21. Підвищення ефекту фінансового левериджу на підприємстві

 22. Розробка політики формування власних фінансових ресурсів підприємства

 23. Обґрунтування цільового обсягу власних фінансових ресурсів підприємства

 24. Розробка дивідендної політики підприємства

 25. Розробка емісійної політики підприємства

 26. Розробка політики залучення позикових коштів підприємства

 27. Визначення розміру потреби підприємства у позикових ресурсах

 28. Оцінка ефективності використання позикових ресурсів підприємства

 29. Розробка політики залучення банківського кредиту для фінансування діяльності підприємства

 30. Управління залученням товарного комерційного кредиту на підприємстві

 31. Управління внутрішньою кредитною заборгованістю

 32. Управління фінансовим лізингом

 33. Аналіз та планування капітальних вкладень на підприємстві

 34. Організація моніторингу ринку капіталів як джерела надходження додаткового фінансування підприємства

 35. Інвестиційна політика підприємства та порядок її розробки

 36. Визначення ефективності довгострокових фінансових вкладень в акції та облігації

 37. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

 38. Управління інноваційними інвестиціями на підприємстві

 39. Управління фінансовим інвестуванням підприємства (по окремим напрямкам та видам інвестицій)

 40. Підвищення ефективності окремих фінансових інструментів інвестування підприємства

 41. Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій

 42. Визначення методів оптимізації управління грошовими потоками на підприємстві

 43. Управління грошовими активами на підприємстві

 44. Планування надходження грошових коштів на підприємстві

 45. Планування витрат грошових коштів на підприємстві

 46. Розробка політики управління фінансовими ризиками на підприємстві

 47. Розробка механізмів нейтралізації фінансових ризиків та їх ефективність

 48. Розробка політики запобігання банкрутства на підприємстві

 49. Діагностика загрози банкрутства на підприємстві

 50. Обґрунтування резервів відновлення фінансової стійкості підприємства при загрозі банкрутства

 51. Розробка та обґрунтування заходів щодо виведення підприємства зі стану кризи (банкрутства)

 52. Розробка плану-санації підприємства

 53. Розробка системи моніторингу фінансового стану підприємства

 54. Розробка фінансового плану підприємства

 55. Оцінка фінансової стійкості підприємства

 56. Оцінка ефективності фінансової діяльності підприємстваУкладач Хачатрян В.В.

В.о. зав.кафедри Гарбар В.А.


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри 30.08.2011р.

Протокол №9 від 30.08.2011 н.р.


^ ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ

З КУРСУ “ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

НА 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


 1. Необхідність та передумови державного регулювання економіки

 2. Суть, функції, цілі та об’єкти державного регулювання економіки

 3. Альтернативні концепції державного регулювання економіки (ДРЕ)

 4. Змішана система макроекономічного регулювання та її основні елементи

 5. Специфіка системи державного регулювання перехідної економіки

 6. Дж.М. Кейнс як основоположник теорії державного регулювання економіки

 7. Сучасні підходи та принципи державного регулювання економіки

 8. Основні форми державного регулювання економіки

 9. Методи державного регулювання економіки: їх суть, призначення та інструменти

 10. Організаційно-правовий механізм управління економікою України

 11. Органи та інститути державного управління соціально-економічним розвитком країни

 12. Державний сектор економіки як специфічний інструмент регулювання

 13. Національні особливості управління соціально-економічним розвитком країни (моделі ДРЕ: американська, японська, німецька, шведська)

 14. Неформальні засоби впливу держави на соціально-економічні процеси

 15. Суть та способи економічного прогнозування. Класифікація прогнозів

 16. Макроекономічне прогнозування та його функції

 17. Економічне та соціальне прогнозування в системі державного регулювання: суть та функції

 18. Принципи соціально-економічного прогнозування

 19. Методи та моделі прогнозування національної економіки

 20. Інтуїтивні методи прогнозування(методи експертної оцінки)

 21. Формалізовані методи макроекономічного прогнозування

 22. Система національних рахунків як імітаційна модель макроекономічного прогнозування

 23. Організація прогнозування в Україні

 24. Планування як інструмент державного регулювання економіки, його принципи, функції та методи

 25. Основні форми державного планування

 26. Державне програмування національної економіки: необхідність, об’єкти, види програм та інструменти їх реалізації

 27. Прогнозування та планування макроекономічних показників та економічного зростання

 28. Компаративний аналіз основних типів макроекономічного планування

 29. Держконтракт і держзамовлення в системі управління національною економікою

 30. Досвід Франції, Швеції та Японії по використанню індикативних планів та програм

 31. Стратегічне планування та програмування як інструмент управління трансформаційними процесами

 32. Державний бюджет як головний засіб управління соціально-економічним розвитком

 33. Основні напрямки та інструменти кредитно-грошового регулювання економіки

 34. Цінове регулювання як приклад комплексного використання методів ДРЕ

 35. Облігації внутрішньої державної позики як інструмент макроекономічного управління

 36. Роль НБУ у реформуванні економіки України

 37. Державне регулювання діяльності комерційних банків та інститутів парабанківської системи

 38. Світовий досвід управління внутрішнім та зовнішнім боргом і особливості цього процесу в Україні

 39. Програми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями

 40. Підприємництво як об’єкт державного регулювання економіки

 41. Роль держави в становленні та розвитку підприємництва в Україні

 42. Правове забезпечення підприємницької діяльності

 43. Механізм державного впливу на діяльність підприємств

 44. Макроекономічні фактори забезпечення ефективності процесів роздержавлення та приватизації

 45. Управління державними підприємствами в умовах перехідної економіки

 46. Державне регулювання відносин власності в процесі соціально-економічної трансформації економіки України

 47. Державна підтримка та стимулювання становлення та розвитку малого та середнього бізнесу в Україні

 48. Антимонопольне регулювання в перехідній економіці

 49. Роль держави в становленні інститутів ринкової інфраструктури

 50. Структура економіки як об’єкт державного регулювання

 51. Суть, види та зміст Міжгалузевого балансу виробництва та розподілу продукції (МГБ)

 52. Використання МГБ в процесі макроекономічного прогнозування та регулювання

 53. Міжгалузевий баланс в системі національних рахунків та балансі народного господарства: компаративний (порівняльний) аналіз

 54. Державна програма структурної трансформації економіки України Та засоби її реалізації

 55. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні, його цілі, принципи та методи

 56. Роль держави в структурній перебудові національної економіки (на прикладі Японії та Південної Кореї)

 57. Державна підтримка становлення та розвитку національного конкурентноздатного виробництва

 58. Заходи держави щодо залучення іноземного капіталу в економіку України

 59. Науково-технічний прогрес та інновації як об’єкт державного регулювання економіки

 60. Об’єктивна необхідність та суть регулювання розвитку науки і техніки

 61. Державна науково-технічна та інноваційна політика України: вибір пріоритетів, зміст, принципи та моделі

 62. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки

 63. Державні науково-технічні програми в системі регулювання розвитку науки і техніки

 64. Роль держави в створенні і розвитку технополісів як територіальних центрів структурної перебудови економіки: світовий досвід та вітчизняна практика

 65. Механізм макроекономічного стимулювання, фінансування та регулювання інноваційної діяльності

 66. Державне регулювання умов науково-технічної та інноваційної діяльності

 67. Державна підтримка малого інноваційного та венчурного підприємництва

 68. Склад народногосподарських комплексів промислового виробництва та завдання державного регулювання

 69. Механізм регулювання ринкових відносин в агропромисловому комплексі (АПК)

 70. Світовий досвід державного регулювання та підтримки розвитку аграрного сектору економіки та можливості його застосування в Україні

 71. Особливості державного регулювання сфери товарного обігу

 72. Заходи держави по удосконаленню системи захисту прав споживачів в Україні

 73. Зовнішньоекономічна діяльність та організаційно-правовий механізм її регулювання в Україні

 74. Платіжний баланс як інструмент управління зовнішньоекономічним сектором національної економіки

 75. Основні форми та методи державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків

 76. Державна підтримка та стимулювання розвитку експортного потенціалу України

 77. Роль держави по створенню і розвитку вільних економічних та офшорних зон: можливість використання світового досвіду в Україні

 78. Соціальна політика держави в умовах реформування економіки України: цілі, пріоритети та принципи

 79. Сучасні тенденції розвитку соціальних процесів в Україні та роль держави в мінімізації негативних наслідків ринкової трансформації економіки України

 80. Прогнозування та державне регулювання ринку праці

 81. Державне стимулювання розвитку ринку праці в Україні та вирішенні проблем безробіття

 82. Регулювання рівня життя населення

 83. Регулювання доходів та споживання населення в процесі ринкової трансформації

 84. Система узагальнюючих показників рівня та якості життя населення та методика їх розрахунку

 85. Необхідність створення ефективної системи соціального захисту населення в Україні

 86. Завдання державного регулювання розвитку соціальної сфери

 87. Основні пріоритети державної політики зайнятості молоді в умовах переходу до ринкової економіки

 88. Необхідність та шляхи формування середнього класу в Україні

 89. Освіта в Україні: стан та перспективи розвитку

 90. Державна підтримка розвитку культури та мистецтв в Україні

 91. Світовий досвід розвитку житлово-комунальної сфери: можливості його запозичення

 92. Державне регулювання природоохоронної діяльності

 93. Національні екологічні програми та проблеми їх реалізації в сучасних умовах

 94. Мета, завдання та об’єкти державного регулювання розвитку регіонів

 95. Суть, принципи та цілі регіональної політики України

 96. Бюджетно-податкові, адміністративні та правові інструменти регулювання територіальних пропорцій та регіональних ринків

 97. Прогнозування та планування комплексного розвитку регіонів і територіально-господарських одиниць

 98. Світовий досвід державного управління регіонами та його використання в Україні

 99. Планування комплексного економічного та соціального розвитку міст та адміністративних районів

100.Роль держави по створенню і розвитку вільних економічних та офшорних зон: можливість використання світового досвіду в Україні


Укладач Хачатрян В.В.

В.о. зав.кафедри Гарбар В.А.
Скачати 123.69 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації13.11.2012
Розмір123.69 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх