Тематичний план дисципліни Плани лекцій та семінарських (практичних) занять. Завдання для самостійної роботи студентів. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю icon

Тематичний план дисципліни Плани лекцій та семінарських (практичних) занять. Завдання для самостійної роботи студентів. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю


Схожі
Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право» Зміст дисципліни «Господарське...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів статус...
Робоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для магістрів спеціальності...
Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни Політологія для студентів...
Міністерство аграрної політики україни...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни...
Плани І методичні рекомендації до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної...
3254 методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «педагогіка вищої...
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни...Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачать


ВСТУП

Навчальні дисципліни «Теорія прийняття управлінських рішень», «Методи прийняття управлінських рішень» вивчаються на 4 курсі згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальностями «Міжнародна інформація», «Міжнародний бізнес», «Логістика»


Робоча навчальна програма дисципліни містить такі розділи:

 1. Мета та завдання дисципліни

 2. Тематичний план дисципліни

 3. Плани лекцій та семінарських (практичних) занять. Завдання для самостійної роботи студентів.

 4. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

 5. Критерії успішності навчання

 6. Перелік навчально-методичної літератури

Додаток: Календарний план дисципліни


1. Мета та завдання ДИСЦИПЛІНИ

Мета та завдання навчальної дисципліни. В умовах ринкової економіки кожний підприємець спрямовує свою діяльність таким чином, щоб отримати прибуток. Але що краще: прибуток, стабільність чи стабільний прибуток? Стабільного прибутку неможливо досягти без прискіпливих розрахунків.

Що? Коли? Де? Як? З ким? Скільки? Ці та інші питання виникають, особливо перед економістами та менеджерами, постійно, вирішувати їх доводиться практично кожному. Вибір бажано зробити якомога кращим. Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен оволодіти основними методами визначення раціональної поведінки у різноманітних проблемних ситуаціях. В першу чергу йдеться про розв’язування задач прийняття рішень у сфері міжнародної економічної діяльності.

Завдання дисципліни полягає у тому, щоб студенти опанували знаннями і навичками застосування сучасних методів прийняття управлінських рішень для розв’язування реальних прикладних задач ринкової економіки, розуміли тенденції та перспективи розвитку економіко–математичних методів та математичного інструментарію підтримки прийняття рішень, могли обирати належні методи та розуміти результати їх застосування при вирішенні конкретних проблем міжнародної економіки.

^ Міждисциплінарні зв’язки

Вивченню дисципліни “Теорія прийняття рішень” базується на комплексі дисциплін фундаментального та спеціального управлінського характеру, які вивчаються студентами при отриманні освіти за освітньо–кваліфікаційною програмою бакалаврату. Це, зокрема, дисципліни загальноекономічного циклу, економіко–математичного циклу, циклу дисциплін інформатики тощо.

Набуті знання та навички з дисципліни “Теорія прийняття рішень” будуть необхідні студентам при виконанні аналітичних досліджень під час виробничої практики практики, при написанні курсових та випускних кваліфікаційних робіт, в подальшій професійній діяльності тощо.

^ 2. Тематичний план ДиСЦИПЛІНИ

Розділи і теми курсу

Загальний обсяг годин

Аудиторних годин по видах занять

Консультації

Самостійна робота студентів

Лекцій

Практичних занять

Тема 1. Значимість методів прийняття управлінських рішень в умовах ринкової економіки. Зміст і класифікація задач прийняття рішень

9

2

2
5

Тема 2. Огляд основних методів математичного програмування та дослідження операцій розв’язування задач ринкової економіки. Ключові проблеми теорії прийняття рішень

12

2

2
8

Тема 3. Методи визначення та відбиття системи переважань ОПР

12

4

2

1

5
^

Тема 4. Методика багатокритеріальної оптимізації


12

4

4
4

Тема 5. Методи прийняття рішень за умов ризику та/або невизначеності

12

4

4
4

Тема 6. Теоретико–ігрові методи прийняття рішень в умовах активної ринкової конкуренції

12

4

2
6
^

Тема 7. Методи визначення колективних переважань при прийнятті управлінських рішень


12

4

2

1

5

ВСЬОГО:

81

24

18

2

37


Календарний план вивчення дисципліни на денній формі навчання додається.

3. плани лекцій ТА семінарських (практичних) занять. Завдання для самостійної роботи студентів

^ 3.1. Плани лекцій

Тема 1. Значимість методів прийняття управлінських рішень в умовах ринкової економіки. Зміст і класифікація задач прийняття рішень


 1. Проблемна ситуація, принципова схема її опрацювання з використанням економіко–математичних методів.

 2. Постановка, математична модель, класифікація задач прийняття управлінських рішень.

 3. Змістовні приклади оптимізаційних задач прийняття рішень.


Література: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35


В лекції опрацьовуються поняття об’єкта управління – суб’єкта економічної діяльності, суб’єкта управляння – ОПР (особи, яка приймає рішення), оточуючого середовища, проблемної ситуації. Зазначаються особливості проблемних ситуацій суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки, наводяться приклади задач прийняття рішень, наголошується на зростанні вимог до обґрунтованості економічних рішень, особливо у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Окреслюється принципова схема опрацювання проблемної ситуації. Розкривається зміст основних етапів процесу прийняття рішень: підготовчого, прийняття рішення, реалізації рішення, активного контролю за виконанням рішення та його наслідками. З’ясовується місце економіко–математичного інструментарію у процесі прийняття управлінських рішень. Відзначається зростання ролі математичних методів, обчислювальної техніки та інформаційних технологій в управлінні (прогнозуванні, плануванні, оперативному управлінні, контролі) економічною діяльністю. Висвітлюється питання про відповідальність ОПР за належну організацію процесу прийняття та наслідки управлінських рішень. Наводиться загальна постановка задачі прийняття рішень, зазначаються її основні складові, описується загальна математична модель. Охарактеризовано класи задач прийняття управлінських рішень: детермінованих та недетермінованих, статичних та динамічних, однокритеріальних та багатокритеріальних, індивідуального та колективного вибору. Наводяться змістовні приклади відповідних задач.


Тема 2. Огляд основних методів математичного програмування та дослідження операцій розв’язування задач ринкової економіки. Ключові проблеми теорії прийняття рішень


 1. Оптимізаційні економіко–математичні моделі задач ринкової економіки: лінійні, нелінійні, цілочислові.

 2. Математичні методи оптимізації: лінійного, нелінійного, цілочислового програмування (анотований огляд).

 3. Можливість реалізації оптимізаційних методів з використанням сучасних пакетів прикладних програм.

 4. Принципові обмеження класичної оптимізаційної задачі.

 5. Ключові проблеми теорії прийняття управлінських рішень.


Література: 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 20, 29, 31, 32, 33, 35


В лекції наводиться математична модель оптимізаційної задачі, окреслюється її структура, пояснюються причини та необхідність використання різних класів моделей (лінійних, нелінійних, цілочислових) для розв’язування практичних задач ринкової економіки, зовнішньоекономічної діяльності тощо. Наводиться анотований огляд математичних методів оптимізації: лінійного, нелінійного, цілочислового програмування. Зазначаються можливості і технологія реалізації методів з використанням обчислювальної техніки і сучасних пакетів прикладних програм. Окреслюються принципові обмеження класичної оптимізаційної задачі з огляду на реальну практику прийняття управлінських рішень. Обґрунтовуються основні проблеми теорії прийняття рішень.


Тема 3. Методи визначення та відбиття системи переважань ОПР


 1. Відношення переважності та функції цінності.

 2. Методи побудови функції цінності.

 3. Приклади використання функції цінності для розв’язування задач прийняття рішень у міжнародній економіці.


Література: 3, 6, 7, 8, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 36


На лекції висвітлюються поняття про індивідуальні особливості системи переважань ОПР, відношення переважності, теорему Дебре про можливість та спосіб відбиття системи переважань ОПР, порядкову, інтервальну та відносну функції цінності. Зазначається доцільність побудови функції цінності для визначення якнайкращих управлінських рішень. Наводяться методи побудови функцій цінності: інтервальної та відносної на одновимірній множині, адитивної або мультиплікативної на багатовимірній множині, відносної на скінченій множині. Подаються реальні приклади використання функції цінності для розв’язування задач прийняття рішень у міжнародній економіці.


Тема 4. Методика багатокритеріальної оптимізації


 1. Постановка та приклади багатокритеріальних задач в економіці та менеджменті.

 2. Властивості та особливості багатокритеріальної задачі.

 3. Методика багатокритеріальної оптимізації.


Література: 3, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 34


Наводяться приклади та загальна постановка багатокритеріальних задач ринкової економіки, оптимізаційних задач прийняття управлінських рішень в міжнародній економіці з урахуванням одночасно кількох критеріїв оптимальності тощо. Вивчаються властивості ефективних та неефективних планів багатокритеріальної задачі. Описується проблема вибору рішення при багатокритеріальній оптимізації, обґрунтовується вирішальна роль ОПР у визначенні розв’язку. Наводяться основні підходи до вирішення багатокритеріальних проблем: варіацією коефіцієнтів вагомості частинних критеріїв, уведенням критеріальних обмежень. Вивчається узагальнена методика багатокритеріальної оптимізації, окреслюється схема реалізації методики у режимі активного діалогу з ОПР.


Тема 5. Методи прийняття рішень за умов ризику та/або невизначеності


 1. Приклади та матричний спосіб опису результатів управлінських рішень за недетермінованих умов.

 2. Класичні критерії прийняття рішень за недетермінованих умов, їх порівняльна характеристика.

 3. Рекомендації та приклади використання класичних критеріїв у реальних ситуаціях прийняття управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності.

 4. Концепція очікуваної корисності у прийнятті управлінських рішень за умов ризику


Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38


В лекції показується, що дохід, витрати та прибуток, як основні економічні показники ефективності рішень у ринковій економіці, є, як правило, недетермінованими. Наводяться класичні критерії прийняття рішень за недетермінованих умов: максимінний (Вальда, песимістичний), максимаксний (“оптимістичний”), песимізму–оптимізму (Гурвіца), максимального середнього (очікуваного) доходу (Лапласа, Байєса–Лапласа), з урахуванням ступеня довіри до закону розподілу доходу (Ходжеса–Лемана), максимуму очікуваної корисності доходу (Неймана–Моргенштерна). Дається порівняльна характеристика класичних критеріїв, обґрунтовуються рекомендації щодо їх використання в реальних ситуаціях прийняття економічних рішень за умов ризику та/або невизначеності. Висвітлюються основи теорії корисності. Вивчаються поняття очікуваної корисності доходу як випадкової величини, його детермінованого еквівалента. Наводяться співвідношення між детермінованим еквівалентом та очікуваним доходом залежно від особливостей ставлення до ризику ОПР (нейтральності, несхильності або схильності). Вивчаються властивості та наводяться приклади функцій корисності, які відбивають індивідуальні особливості ОПР у ставленні до ризику. Обґрунтовуються апроксимаційні формули для обчислення очікуваної корисності та детермінованого еквівалента випадкового доходу. Зазначаються складові порівняльної оцінки альтернативних варіантів економічних рішень: очікуваний дохід, стандартне відхилення та коефіцієнт несхильності–схильності до ризику. Пояснюються ідентифікаційні ознаки та методики визначення оптимального варіанта управлінських дій за умов ризику.


Тема 6. Теоретико–ігрові методи прийняття рішень в умовах активної ринкової конкуренції


 1. Економічні приклади, класифікація та формальний опис матричних ігор.

 2. Методи розв’язування економічних задач, поданих у вигляді матричної гри двох гравців з нульовою сумою.

 3. Поняття про кооперативі ігри, коаліції, методи та моделі прийняття кооперативних рішень.


Література: 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 23, 25, 26, 27, 33, 35


Наведено постановку задачі про визначення оптимальної стратегії в умовах конкуренції як матричної гри. Окреслено класифікація матричних ігор. Вивчено постановку матричної гри двох гравців з нульовою сумою. Означено нижню та верхню ціну гри, доведено теорема про співвідношення між ними. Вивчено проблему визначення оптимальної поведінки гравців у випадку, коли нижня ціна гри не збігається з верхньою, обґрунтовано методику розв’язування гри за методами лінійного програмування. Подано поняття про кооперативі ігри, коаліції, методи та моделі прийняття кооперативних рішень.


Тема 7. Методи визначення колективних переважань при прийнятті управлінських рішень


 1. Проблема визначення колективного упорядкування, класичні принципи її розв’язування.

 2. Раціональні вимоги до колективного упорядкування. Теорема Ерроу про правило диктатора.

 3. Аксіоматичний метод визначення колективних переважань.

 4. Порівняльна характеристика методик визначення колективних переважань, рекомендації щодо їх використання при прийнятті рішень.


Література: 1, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 33, 36


В лекції розглянуто проблему визначення колективних упорядкувань. Наведено класичні принципи колективного вибору: за більшістю поданих голосів, за найменшою сумою місць, за підсумками попарних порівнянь альтернатив. Висвітлено порівняльну характеристику позитивних та негативних рис класичних принципів. Обговорено вимоги до колективного упорядкування. Показано сутність і практичні наслідки теореми Ерроу про правило диктатора. Проілюстровано аксіоматичний метод визначення колективних переважань. Наведено приклади використання різних методик визначення колективних переважань при прийнятті рішень у зовнішньоекономічній діяльності.

^ 3.2. Плани практичних занять

Тема 1. Значимість методів прийняття управлінських рішень в умовах ринкової економіки. Зміст і класифікація задач прийняття рішень


Студент повинен оволодіти поняттями об’єкта управління – суб’єкта економічної діяльності, суб’єкта управляння – ОПР (особи, яка приймає рішення), оточуючого середовища, проблемної ситуації. Потрібно знати особливості проблемних ситуацій суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки, розуміти причини зростання вимог до обґрунтованості управлінських рішень, знати принципову схему опрацювання проблемної ситуації, основні етапи процесу прийняття рішень: підготовчий, прийняття рішення, реалізації рішення, активного контролю за виконанням рішення та його наслідками. Потрібно чітко уявляти місце економіко–математичного інструментарію у процесі прийняття управлінських рішень, усвідомити про зростання ролі математичних методів, обчислювальної техніки та інформаційних технологій в управлінні (прогнозуванні, плануванні, оперативному управлінні, контролі) економічною діяльністю, про відповідальність ОПР за належну організацію процесу прийняття та наслідки управлінських рішень. Потрібно знати загальну постановку задачі прийняття рішень, її основні складові, математичну модель. Підготувати змістовні приклади окремих класів задач прийняття рішень у зовнішньоекономічній діяльності: детермінованих та недетермінованих статичних та динамічних, однокритеріальних та багатокритеріальних, індивідуального та колективного вибору.


^ План заняття:


 1. Характеристика проблеми визначення виробничої програми фірми, що займається міжнародною економічною діяльністю: опис ситуації, критеріїв оптимальності, змісту рішення, можливих наслідків.

 2. Оптимізаційна детермінована статична однокритеріальна економіко–математична модель задачі визначення виробничої програми, вихідна інформація для розрахунків.

 3. Обмеженість оптимізаційної детермінованої статичної однокритеріальної економіко–математичної моделі задачі визначення виробничої програми фірми, напрями усунення можливих недоліків для практичного використання моделі.


Література: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35


Тема 2. Огляд основних методів математичного програмування та дослідження операцій розв’язування задач ринкової економіки. Ключові проблеми теорії прийняття рішень


Студент повинен чітко розрізняти окремі класи оптимізаційних економіко–математичних моделей (лінійні, нелінійні, цілочислові), наводити приклади моделей для розв’язування окремих задач ринкової економіки: планування виробництва з оптимальним розподілом виробничих ресурсів, розвитку та розміщення підприємств, розподільчих центрів транспортних систем тощо, розподілу робіт між виконавцями, вибору інвестиційних проектів; знати особливості математичних методів лінійного, нелінійного, цілочислового програмування; вміти використовувати прикладну програму Excel для розв’язування економічних оптимізаційних задач прийняття управлінських рішень.


^ План заняття:


 1. Аналіз економіко–математичних моделей задач планування виробництва з оптимальним розподілом виробничих ресурсів, розвитку та розміщення підприємств, розподілу робіт між виконавцями, вибору інвестиційних проектів.

 2. Аналіз вихідної інформації для розв’язування відповідних задач.

 3. Обґрунтування вибору методів та розв’язування задач на комп’ютері з використанням табличного процесору Excel.

 4. Аналіз та оформлення результатів розрахунків.


Література: 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 20, 29, 31, 32, 33, 35


Тема 3. Методи визначення та відбиття системи переважань ОПР


Студент повинен знати про наявність індивідуальних особливостей системи переважань ОПР, про відбиття переважань відношеннями переважності (“не гірше”, “рівноцінно”, “краще”), про можливість, необхідність та спосіб відбиття системи переважань ОПР функціями цінності. Потрібно розрізняти порядкову, інтервальну та відносну функції цінності, знати можливості їх застосування для визначення якнайкращих управлінських рішень. Володіти методами побудови функцій цінності: інтервальної та відносної на одновимірній множині, адитивної або мультиплікативної на багатовимірній множині, відносної на скінченій множині. Наводити приклади використання функції цінності для розв’язування конкретних задач прийняття управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності.


^ План заняття:


 1. Побудова інтервальної функції цінності на одновимірній множині за методом половинного поділу за цінністю.

 2. Перехід від інтервальної до відносної функції цінності на одновимірній множині.

 3. Побудова адитивної функції цінності на багатовимірній множині.

 4. Побудова мультиплікативної функції цінності на багатовимірній множині.

 5. Побудова відносної функції цінності на скінченій множині.


Література: 3, 6, 7, 8, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 36


Тема 4. Методика багатокритеріальної оптимізації


Студент повинен наводити економічні приклади, знати постановку та властивості багатокритеріальних задач, опанувати узагальненою методикою багатокритеріальної оптимізації, реалізованою у режимі діалогу з ОПР.


^ План заняття:


 1. Аналіз економіко–математичної моделі двокритеріальних задач розподілу робіт між виконавцями, вибору транспортного маршруту.

 2. Аналіз вихідної інформації для розв’язування задачі.

 3. Опрацювання основних етапів узагальненої методики багатокритеріальної оптимізації з використанням комп’ютерної техніки.

 4. Аналіз та оформлення результатів розрахунків.


Література: 3, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 34


Тема 5. Методи прийняття рішень за умов ризику та/або невизначеності


Студент повинен знати про недетермінованість основних економічних показників ефективності управлінських рішень, опанувати класичними критеріями прийняття рішень за недетермінованих умов: максимінним (Вальда, песимістичний), максимаксним (“оптимістичний”), песимізму–оптимізму (Гурвіца), максимального середнього (очікуваного) доходу (Лапласа, Байєса–Лапласа), з урахуванням ступеня довіри до закону розподілу доходу (Ходжеса–Лемана), максимуму очікуваної корисності доходу (Неймана–Моргенштерна). Потрібно знати про переваги та недоліки класичних критеріїв, можливості їх використання в реальних ситуаціях прийняття управлінських рішень за умов ризику та/або невизначеності. Студент повинен оволодіти поняттями функції корисності майбутнього випадкового доходу, очікуваної корисності, детермінованого еквіваленту. Знати співвідношення між детермінованим еквівалентом та очікуваним доходом у випадках різного ставлення до ризику ОПР (нейтральність, несхильність, схильність). Знати властивості та наводити приклади функцій корисності, які відбивають індивідуальні особливості ОПР у ставленні до ризику. Опрацювати та вміти користуватися апроксимаційними формули для обчислення очікуваної корисності та детермінованого еквівалента випадкового доходу. Оцінювати очікуваний дохід, стандартне відхилення та коефіцієнт несхильності–схильності ОПР до ризику та знаходити порівняльну оцінку альтернативних варіантів управлінських рішень. Знати ідентифікаційні ознаки та методи визначення оптимального варіанта дій за умов ризику.


^ План заняття:


 1. Побудова матриці результатів управлінських рішень для недетермінованого випадку на прикладі задачі інвестиційного проектування.

 2. Визначення найпереважнішого варіанта рішень згідно кожного з класичних критеріїв.

 3. Порівняльна характеристика класичних критеріїв, обговорення можливостей їх використання в реальних ситуаціях прийняття економічних рішень за умов ризику та/або невизначеності.

 4. Побудова функції корисності майбутнього доходу за варіантом інвестування.

 5. Порівняння альтернативних варіантів інвестування за показником очікуваної корисності майбутнього доходу.

 6. Опрацювання методів запобігання помилкам у прийнятті управлінських рішень внаслідок апроксимаційних похибок при обчисленні порівняльних оцінок альтернативних варіантів інвестування за умов ризику.


Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38


Тема 6. Теоретико–ігрові методи прийняття рішень в умовах активної ринкової конкуренції


Студент повинен вміти формалізувати задачу визначення оптимальної стратегії в умовах конкуренції як матричної гри, знати про різні класи матричних ігор. Володіти загальною постановкою матричної гри двох гравців з нульовою сумою, наводити економічні приклади, вміти знаходити розв’язки таких ігор у мішаних стратегіях гравців. Мати уявлення про кооперативі ігри, коаліції, методи та моделі прийняття кооперативних рішень.


^ План заняття:


 1. Побудова матриці гри на прикладі задачі ринкової конкуренції двох фірм, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

 2. Знаходження нижньої та верхньої ціни гри, співвідношення між ними, максимінної та мінімаксної стратегій гравців.

 3. Визначення оптимальної поведінки гравців за методами лінійного програмування.

 4. Оформлення результатів розрахунків, опрацювання результатів розв’язування задачі.


Література3, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 23, 25, 26, 27, 33, 35


Тема 7. Методи визначення колективних переважань при прийнятті управлінських рішень

Студент повинен володіти проблематикою колективного вибору, знати класичні принципи колективного вибору: за більшістю поданих голосів, за найменшою сумою місць, за підсумками попарних порівнянь альтернатив, розуміти переваги та недоліки кожного з класичних принципів. Потрібно знати про раціональні вимоги до колективного упорядкування, сутність і практичні наслідки теореми Ерроу про правило диктатора. Опрацювати аксіоматичний метод визначення колективних переважань, ознаки та способи обчислення медіанного та серединного упорядкувань. Наводити приклади використання різних методик визначення колективних переважань при прийнятті управлінських рішень.^ План заняття:


 1. Розрахунки щодо визначення колективних упорядкувань за більшістю поданих голосів, за найменшою сумою місць, за підсумками попарних порівнянь альтернатив, на основі серединного та медіанного упорядкувань, на прикладі задачі про вибір ринку збуту продукції.

 2. Порівняльна характеристика методів і результатів визначення колективних упорядкувань.


Література: 1, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 33, 36


^ 3.3. Плани та завдання для самостійної роботи студентів

Метою самостійної роботи є активізація засвоєння студентами теоретичних знань, набуття вмінь та навичок самостійного проведення розрахунків та аналізу результатів для успішного застосування їх при розв’язуванні задач прийняття управлінських рішень у міжнародній економіці.

Самостійна робота студентів повинна носити творчий характер, розвивати навички студентів до аналітичної діяльності.

Під час самостійної роботи студенти:

 • поглиблено опрацьовують теоретичний матеріал, з використанням рекомендованих літературних джерел та конспекту лекцій;

 • проводять числові розрахунки та розв’язують задачі, винесені на позааудиторну роботу та у вигляді індивідуальних завдань;

 • оволодівають методикою використання комп’ютерної техніки та програмних засобів для розв’язування математичними методами різноманітних навчальних задач прийняття рішень.


Результати самостійної роботи заносяться студентом у конспект. З окремих питань, за погодженням з викладачем, студентом може бути виконаний реферат, курсова робота тощо.


Перелік питань та завдань для самостійної роботи студентів у розрізі окремих тем дисципліни:


Тема 1. Значимість методів прийняття управлінських рішень в умовах ринкової економіки. Зміст і класифікація задач прийняття рішень


Зміст (опис) питань і завдань

Рекомендований час (годин)

 1. Опрацювання літературних джерел з питань принципових обмежень класичної оптимізаційної задачі та загальної характеристики задачі визначення якнайкращих управлінських рішень.

 2. Підготовка вихідної інформації до задач планування виробництва з оптимальним розподілом виробничих ресурсів, розвитку та розміщення підприємств, розподільчих центрів транспортних систем, розподілу робіт між виконавцями, вибору інвестиційних проектів, інших (за вибором студента) оптимізаційних задач зовнішньоекономічної діяльності.

5

Література: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35


Тема 2. Огляд основних методів математичного програмування та дослідження операцій розв’язування оптимізаційних задач ринкової економіки. Ключові проблеми теорії прийняття рішень


Зміст (опис) питань і завдань

Рекомендований час (годин)

 1. Проведення варіантних розрахунків на ПЕОМ конкретних задач ринкової економіки: планування виробництва з оптимальним розподілом виробничих ресурсів, розвитку та розміщення підприємств, розподільчих центрів транспортних систем, розподілу робіт між виконавцями, вибору інвестиційних проектів.

 2. Ознайомлення з методами параметричного, динамічного, дробово–лінійного, стохастичного, нечіткого програмування та засобами їх реалізації на ПЕОМ для розв’язування оптимізаційних задач прийняття рішень у сфері міжнародної економіки.

 3. Критичний аналіз можливостей класичного оптимізаційного підходу та визначення ключових проблем теорії прийняття рішень.

8

Література: 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 20, 29, 31, 32, 33, 35

Тема 3. Методи визначення та відбиття системи переважань ОПР
Зміст (опис) питань і завдань

Рекомендований час (годин)

 1. Опрацювання властивостей бінарних відношень переважності.

 2. Опрацювання методів побудови функцій цінності: інтервальної та відносної на одновимірній множині, адитивної або мультиплікативної на багатовимірній множині, відносної на скінченій множині (усі методи – з використанням комп’ютерної техніки).

5

Література: 3, 6, 7, 8, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 36

залишити коментар
Сторінка1/3
Дата конвертації13.11.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх