О. бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек за Харкова 2012. Випуск 1 2 (січень-червень) Електронне видання Харків 2012 icon

О. бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек за Харкова 2012. Випуск 1 2 (січень-червень) Електронне видання Харків 2012


Схожі
Асоціації бібліотечна справа. Бібліотекознавство...
Навчальне електронне видання...
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік...
Обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка...
Методичний комплекс з курсу „ Зовнішньоекономічні зв'язки України Харків 2012 ббк 65...
Матеріально-технічна база бібліотек...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах...
Реферат харків 2012...
Відповідальний за випуск Роман Зуб’як, ректор оіппо...
Серія: географія. Спеціальний випуск: стале природокористування підходи, проблеми...
В надзвичайних ситуаціях...
І. Обґрунтування необхідності Комплексної програми...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
повернутися в початок
скачать
^

4.3 ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. УПРАВЛІННЯ. ЕКОНОМІКА. СТАТИСТИКА

  1. МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської наукової конференції «Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовка фахівців», Львів, 27 трав. 2011 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т приклад. математики і фундам. наук. – Л. : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2011. – 275 с. : ілюстр.

Із змісту : Дубіцька, О. А. Глобалістські та антиглобалістські тенденції у інформаційному суспільстві / О. А. Дубіцька. – С. 103–110 ; Луцишин, Г. І. Інформаційний вплив на процеси сучасний стан та перспективи / Г. І. Луцишин. –
С. 140–143 ; Родик, Г. Ю. Деякі інформаційно-комунікативні механізми впливів в умовах міжнародних криз та конфліктів / Г. Ю. Родик. – С. 148–151 ; Ржевська, Н. Ф. ЗМІ як фактор впливу на інформаційно-психологічну безпеку суспільства /
Н. Ф. Ржевська. – С. 189–196 ; Ржевська, Н. Ф. Особливості становлення інформаційного суспільства в Скандинавських країнах / Н. Ф. Ржевська. – С. 196–201 ; Дольська, О. О. Проблема формування нової техніки мислення в глобальному комунікативному просторі / О. О. Дольська. – С. 269–275.

ХДНБ


  1. НОВИЦЬКИЙ, А. М. Правове регулювання інституціоналізації інформаційного суспільства в Україні : монографія / А. М. Новицький ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : НУ ДПС України, 2011. – 443 с. : табл.

ХДНБ


  1. ПОЛУМІЄНКО, С. К. ІТ-проекція технологічного розвитку України / С. К. Полумієнко, Л. О. Рибаков, Т. О. Грінченко ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – К. : Азимут-Україна, 2011. – 183 с. : табл.

ХДНБ

^

4.4 ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРАДив. також №№ , .

4.5 НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДОКУМЕНТІВ ТА ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ

  1. НОСЫРЕВА М. В. Профессионально ориентированные сетевые информационные ресурсы в образовательной среде библиотек региона : учеб.-метод. пособие / М. В. Носырева. – М., 2011. – 189 с. – (Современная библиотека).

Бібліотека ХДАК

5 ДОКУМЕНТОЛОГІЯ

  1. ВІСНИК Маріупольського державного університету / Маріупол. держ. ун-т ; [редкол.: Ю. С. Сабадаш (відп. ред.) та ін.]. – Вип. 1 (2008) – . – Маріуполь : МДУ, 2011 – . – (Філософія, культурологія, соціологія).

Вип. 1. – 2011. – 176 с. – Із змісту : Петрова, І. О. Перспективні напрями документаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні / І. О. Петрова. – С. 104–109 ; Рекуненко, К. В. Інформаційна культура документознавчої освіти в Україні / К. В. Рекуненко. – С. 116–119 ; Слющинський, Б. В. Комунікація як визначник сучасної соціокультурної реальності / Б. В. Слющинський. – С. 154–161 ; Щербина, В. М. Кіберкомунікативний континуум як антропологічний чинник / В. М. Щербина. – С. 166–171.

ХДНБ


  1. СИСТЕМИ документального зв'язку : навч. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [уклад. Ю. О. Ушенко]. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – 119 с. : ілюстр.

ХДНБ


  1. ШВЕЦОВА-ВОДКА, Г. М. Документознавство : слов.-довід. термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 319 с. : табл.

ХДНБ


  1. ШЕЛЕСТОВА, А. М. Навчальна документація в інтегрованому інформаційно-комунікаційному просторі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. наук із. соц. комунікацій : 27.00.02 / А. М. Шелестова ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – К., 2011. – 18 с.

ХДНБ, Бібліотека ХДАК


6 КНИГОЗНАВСТВО

  1. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге : материалы Междунар. науч. конф. (Киев, 4–6 окт. 2011 г.) / Междунар. ассоц. акад. наук, НАН Украины, РАН ; [редкол.: Д. Н. Бакун и др.]. – К. : Академпериодика, 2011. – 199 с.

Содержание: Книжная культура в контексте развития научных контактов. – С. 5–8 ; Абенова, Л. Д. Труды Мустафы Чокая на страницах зарубежной печати: к составлению персонального библиографического указателя / Л. Д. Абенова. – С. 8–10 ; Авгуль, Л. А. Книжная культура и исследовательская работа в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси / Л. А. Авгуль. – С. 10–14 ; Акашева, С. С. История Казахстана в изданиях Центральной научной библиотеки / С. С. Акашева. – С. 14–17 ; Альшевская, О. Н. Формирование рыночной структуры книгораспростанения во второй половине 90-х гг. ХХ в. / О. Н. Альшевская. – С. 17–21 ; Бакун, Д. Н. Проблемы исторической биографики книжной культуры в контексте историко-книговедческого взаимодействия (Украина, Беларусь, Россия) / Д. Н. Бакун. – С. 21–28 ; Березкина, Н. Ю. Роль документооборота в информационном обеспечении академической науки / Н. Ю. Березкина. – С. 33–36 ; Булгакова, Е. В. Распространение детской информационной и библиографической продукции в Сибири (на примере сайтов дестких библиотек) / Е. В. Булгакова. – С. 36–40 ; Васильев, В. И. Ломоносов и книжное дело (к 300-летию со дня рождения великого русского ученого) / В. И. Васильев. – С. 40–45 ; Воскобойникова-Гузева, Е. В. Государственная политика, программная и проектная деятельность в библиотечно-информационной сфере Украины / Е. В. Воскобойникова-Гузева. – С. 50–55 ; Ермолаева, М. А. К вопросу об активизации научных исследований (Опыт сотрудничества Центральной научной библиотеки НАН Беларуси и Научного центра исследований истории книжной культуры РАН по организации научных форумов) / М. А. Ермолаева. – С. 55–59 ; Захарова, Н. Б. Библиотечная реклама как один из аспектов культурно-информационной деятельности / Н. Б. Захарова. – С. 59–64 ; Ковальчук, Г. И. Историко-книговедческие электронные ресурсы Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в современной научной коммуникации / Г. И. Ковальчук. – С. 64–69 ; Лаврик, О. Л. Современные тенденции в информационном обеспечении научных исследований РАН / О. Л. Лаврик. – С. 69–74 ; Ленский, Б. В. Книжный рынок России в 2001-2011 гг. / Б. В. Ленский. – С. 74–77 ; Леонов, В. П. Академическое библиотековедение в истории деятельности Информационно-библиотечного совета РАН / В. П. Леонов. – С. 77–82 ; Лизунова, И. В. Современные журналы в Сибири: особенности функционирования / И. В. Лизунова. – С. 82–88 ; Лис, М. М. Издания ХVII века из библиотеки князей Радзивиллов Несвижской ординации в фондах Центральной научной библиотеки НАН Беларуси / М. М. Лис. – С. 88–93 ; Лютов, С. Н. К вопросу о перспективах развития книговедения / С. Н. Лютов. – С. 93–96 ; Машакова, Н. С. Научная информация на сайте Центральной научной библиотеки Казахстана (www.library.kz) / Н. С. Машакова. – С. 96–99 ; Мелентьева, Ю. П. Изучение читателей в россии в 80-е гг. ХХ в.: особенности и тенденции / Ю. П. Мелентьева. – С. 99–102 ; Немировский, Е. Л. Начало издательско-полиграфической деятельности типографии монастыря Успения Богородицы в Почаеве / Е. Л. Немировский. – С. 102–105 ; Николенко, А. В. К истории проведения IV и V Международных съездов славистов (по материалам архива П. Н. Беркова) / А. В. Николенко. – С. 105–112 ; Павловская, Е. Ю. Книга будущего и будущее книги / Е. Ю. Павловская. – С. 112–119 ; Петренко, О. В. Основная тематика совеременных профильных книжных изданий для издателей в Украине / О. В. Петренко. – С. 119–122 ; Петрикова, В. Т. Региональное книгоиздание в Украине первой трети ХХ в. как фактор институционального структурирования национальной науки / В. Т. Петрикова. – С. 122–126 ; Попик, В. И. Историко-биографические издания как информационный ресурс обращования, науки и культуры / В. И. Попик. – С. 126–131 ; Посадсков, А. Л. Биографическая литература в региональных издательствах современной России / А. Л. Посадсков. – С. 131–137 ; Рахимжанова, С. Р. Основные типы изданий научных трудов Н.А. Назарбаева в Казахстане / С. Р. Рахимжанова. – С. 137–140 ; Рева, Л. Г. Современная отечественная периодика по филологическим наукам как информационный источник о книгоиздании в Украине / Л. Г. Рева. – С. 140–145 ; Русинова, Е. О. О русском влиянии на болгарскую библиотечную науку и практику / Е. О. Русинова. – С. 145–147 ; Савенко, Е. Н. Из истории научного самиздата (по материалам Сибири) / Е. Н. Савенко. – С. 147–151 ; Симонов, Р. А. Российско-украинское взаимодействие в изучении творчества Кирика Новгородца (к 900-летию ученого) / Р. А. Симонов. – С. 155–160 ; Солоиденко, Г. И. Библиотечное знание на страницах украинских энциклопедий / Г. И. Солоиденко. – С. 160–166 ; Солонская, Н. Г. Электронные книжные выставки как средство виртуальной библиокоммуникации / Н. Г. Солонская. – С. 166–169 ; Стефанович, А. В. Международное сотрудничество как фактор развития книжной культуры на примере исследования книжных собраний Радзивиллов / А. В. Стефанович. – С. 169–174 ; Трояк, И. С. Некоторые аспекты изучения польскоязычных изданий ХЫХ в., посвященных Сибири / И. С. Трояк. – С. 174–178 ; Хангану, А. Август Требоний Лауриан : первопроходец на ниве издания румынских исторических текстов / А. Хангану. – С. 178–185 ; Эрлих, В. А. Издания по истории в фондах библиотек научных оюществ, музеев и вузов Сибири и Дальнего Востока: дореволюционный период / В. А. Эрлих. – С. 185–190.

ХДНБ


залишити коментар
Сторінка10/11
Дата конвертації13.11.2012
Розмір1 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх