1. Суть фінансів, їх функції І роль icon

1. Суть фінансів, їх функції І роль


Схожі
План. Суть та форми прояви фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств...
План вступ Ринкова інфраструктура: її суть, необхідність, роль в ринковій економіці...
1. виникнення центральних банків, їх задачі та функції...
Обліково-фінансовий факультет...
Обліково-фінансовий факультет...
3 розробка програмної моделі субмодуля...
«Національний банк України та його функції»...
План лекції Сучасні уявлення про будову І функції мембран...
План Необхідність страхового захисту та його форми...
Секція «Якість бухгалтерського обліку як необхідна складова інформаційної функції системи...
Конкурентні переваги кафедри міжнародних фінансів...
Реферат на тему: linux...Загрузка...
скачать


Дисципліна «ФІНАНСИ»

Викладач: доц. Румик І.І.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів при вивченні курсу проводиться в наступних формах:

Опрацювання лекційного матеріалу.

Робота з літературою.

Підготовка до семінарів з теоретичних проблем курсу.

Написання і захист рефератів.

Підготовка до виконання контрольних завдань, навчальних та контрольних тестів.


ТЕМИ

Тема 1. Суть фінансів, їх функції і роль

Питання для самостійного опрацювання:

1. В чому полягає об’єктивна необхідність існування фінансів як економічної категорії?

2. Чому “фінанси” – категорія історична?

3. Що є об’єктом вивчення фінансової науки?

4. Макрофактори, що впливають на співвідношення централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів.

5. В чому полягає зв'язок фінансів з фондом заробітної плати, собівартістю, цінами?

6. Основа фінансової системи.

7. Як змінюється значення фінансів з розвитком товарно-грошових відносин?

8. Чи всі грошові відносини можна віднести до фінансових?

9. Як можна охарактеризувати відносини, в які Ви вступаєте з:

 • державою, виплачуючи прибутковий податок;

 • комерційним банком, одержуючи кредит;

 • фондами соціального страхування при сплаті страхових внесків по обов’язковому страхуванню;

 • магазином при купівлі товарів;

 • державою при купівлі облігацій державної позики;

 • підприємством при одержанні заробітної плати.

10. Чи може бути виручка від реалізації продукції фінансовим ресурсом?

11. Чи варто виділяти окремо стимулюючу функцію фінансів. Можливо цю роль виконує розподільча функція? Відповідь аргументуйте.

Завдання для самостійної роботи:

1. Скласти схему розподілу валового внутрішнього продукту. На цій основі дати характеристику ролі фінансів у формуванні її окремих частин.


Тема 2. Фінансова система

Питання для самостійного опрацювання:

1. Охарактеризуйте фінансову систему України.

2. Які сфери і ланки виділяють у складі фінансової системи?

3. З яких ланок складаються централізовані фінанси? Дайте їм характеристику.

4. З яких ланок складаються децентралізовані фінанси? Дайте їм характеристику.

5. Який склад і функції фінансових органів в Україні?

6. Охарактеризуйте систему управління державними фінансами в Україні?

7. Які функції виконує Міністерство фінансів України?

8. Які функції покладено на Державне казначейство?

9. Які функції і повноваження має Державна податкова адміністрація?

10. Що таке фінансовий контроль і яка його роль?

11. Які є види та методи фінансового контролю?


Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

Питання для самостійного опрацювання:

1. Який зв’язок існує між фінансовою політикою та фінансовим механізмом?

2. Чому всі частини фінансового механізму повинні бути тісно між собою пов’язані?

3. Які макрофактори впливають на рівень досконалості фінансового механізму?

4. Роль і місце фінансової політики в складі загальної концепції розвитку економіки держави в сучасних умовах.

5. Основні напрямки сучасної фінансової політики.

6. Дайте характеристику дії фінансових важелів, які використовуються в практиці господарювання.

7. Які органи виконують функцію оперативного управління фінансами? Їх функції, завдання та структура.

Завдання для самостійної роботи:

1. Підготувати виступ на тему “Напрями вдосконалення фінансового механізму в Україні”


Тема 4. Фінанси підприємницьких структур

1. Визначте особливості фінансів підприємств порівняно з державними фінансами.

2. Наведіть загальні та специфічні ознаки, властиві фінансам підприємств.

3. Визначте сутність фінансів підприємств.

4. Охарактеризуйте групи фінансових відносин, що стосуються фінансів підприємств.

5. Дайте характеристику функцій фінансів підприємств.

6. Дайте характеристику формування і використання фінансових ресурсів підприємства.

7. Визначте, як організаційно-правова форма господарювання впливає на організацію фінансів підприємств.

8. Визначте, як галузева специфіка впливає на організацію фінансів підприємств.

9. Розкрийте економічну сутність прибутку підприємства.

Завдання для самостійної роботи:

Задача 1. Прибуток від реалізації продукції за звітний період склав 600 тис. грн., доходи від оренди майна - 10 тис. грн., дивіденди по акціях підприємства - 5 тис. грн. Штрафи сплачені - 4 тис. грн., одержані - 5 тис. грн. Який балансовий прибуток?

Задача 2. Підприємство реалізувало 20000 одиниць продукції. Ціна реалізації 42,5 грн. за одиницю. Витрати на реалізацію склали 140 тис. грн. Витрати на виробництво - 500 тис грн. Визначити рентабельність продукції підприємства.


Тема 5. Державні фінанси

1. Дайте визначення державних фінансів. Охарактеризуйте їх склад і структуру.

2. Розкрийте роль державних фінансів в економічному та соціальному розвитку країни.

3. Як організована фінансова діяльність держави в Україні?

4. Що таке державне споживання та державне фінансування?

5. Що таке кошторис та кошторисне фінансування?

6. Охарактеризуйте форми бюджетного фінансування.

7. Які органи управління державними фінансами?


Тема 6. Бюджет і бюджетна система

Питання для самостійного опрацювання:

 1. В чому полягає економічна суть державного бюджету?

 2. Збільшилась чи зменшилась роль державного бюджету в перерозподілі ВВП за останні роки?

 3. Напрямки перебудови бюджетної політики на сучасному етапі.

 4. Коли саме має місце комерційний характер перерозподілу фінансових ресурсів, якщо цей процес здійснюється через ринок цінних паперів чи через бюджетну систему? Відповідь аргументуйте, відзначте переваги Вашої точки зору.

 5. Призначення державного бюджету.

 6. Які причини викликали бюджетний дефіцит останніх років?

 7. Чи завжди треба остерігатися бюджетного дефіциту?

 8. Має місце дефіцит державного бюджету, насувається безробіття, зростає інфляція. Яку форму бюджетного дефіциту треба використати, щоб поліпшити економічне та соціальне становище в країні?

 9. Що означає перехід місцевих органів влади на принципи територіального самоуправління та самофінансування?

 10. Визначте основні напрямки скорочення бюджетного дефіциту.

 11. Складіть схему бюджетної системи України, бюджету області.

 12. Як ви розумієте систематичний підхід при плануванні державного бюджету.

 13. Чому державний бюджет є головною ланкою фінансової системи?

 14. Що таке “бюджетне регулювання”? Які тенденції останніх років?

 15. Встановити, до якого бюджету слід віднести такі доходи:

 • податок на додану вартість Київського торговельно-економічного інституту;

 • податок з власників транспортних засобів;

 • земельний податок;

 • кошти від реалізації облігацій Державної внутрішньої позики;

 • податок на прибуток заводу республіканського підпорядкування;

 • податок на прибуток /дохід/ малого підприємства.

 1. Встановити, за рахунок якого бюджету фінансуються:

 • загальноосвітня школа обласного, районного центру;

 • заробітна плата робітників та службовців Міністерства фінансів України;

 • районного фінансового відділу;

 • оборона держави;

 • будівництво та ремонт автомобільних доріг республіканського та місцевого значення;

 • витрати на проведення сесії Верховної Ради України;

 • обласна лікарня;

 • районна бібліотека;

 • Академія наук України;

 • стипендії студентам.

 1. Поясніть зв’язок бюджетного дефіциту з конвертованістю національної валюти.

 2. Чи можуть високі податки збільшити дефіцит державного бюджету?

Завдання для самостійної роботи:

1. Визначте за даними звітності Держкомстату структуру зведеного бюджету України за 2004-2008 рр. Одержані результати прокоментуйте.


Тема 7 Доходи і видатки державного бюджету

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Яка різниця між поняттям “державні доходи” та “доходи державного бюджету”?

 2. Доцільність створення централізованих цільових фондів.

 3. Чи можуть бути недержавні пенсійні фонди різновидністю централізованих державних фондів.

 4. Види доходів підприємств.

 5. Які фінансові можливості дає прискорена амортизація?

 6. Чи існує різниця між поняттями “державні видатки” і “видатки державного бюджету”?

 7. Структура видатків державного бюджету поточного року.

 8. Склад витрат на суспільне виробництво.

 9. На які групи витрат направляються асигнування по кошторису Міністерства оборони України?

 10. За рахунок яких джерел будуть фінансуватися капітальні вкладення в умовах бюджетного дефіциту?

 11. Особливості фінансування науки.

 12. Моделі фінансування охорони здоров'я та їх характеристика.

 13. У чому виявляється соціальна направленість витрат державного бюджету?

 14. Як повинна, на Ваш погляд, формуватися політика бюджетних витрат в умовах дефіциту бюджету?

 15. Ваше розуміння системного підходу при плануванні витрат державного бюджету.

 16. У чому перевага страхової медицини над бюджетним фінансуванням?

 17. Фінансування освіти в сучасних умовах.

Завдання для самостійної роботи:

Задача 1. Згідно із Законами України “Про державний бюджет України” на 2005-2007 рр. визначити структуру доходів Державного бюджету по основних групах згідно бюджетної класифікації та визначити тенденції змін в абсолютних та відносних показниках.

Задача 2. Згідно із Законом України “Про Державний бюджет України” на 2005-2007 рр. визначити структуру видатків Держбюджету та визначити тенденції змін в абсолютних та відносних показниках.


Тема 8. Податки та податкова система

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Які функції виконує оподаткування особистих доходів громадян?

 2. Основні доходи Державного бюджету.

 3. Прокоментуйте, прогресивний чи регресивний характер носить податкова система України.

 4. Для того, щоб держава закріпила позиції індустріальної країни необхідно збільшити долю інвестицій і скоротити долю споживання в національному доході. Які конкретні зміни в податковій системі Ви запропонуєте для досягнення цих цілей?

 5. Яка податкова система, на Вашу думку, є ідеальною?

 6. Прокоментуйте характер кожного із наведених податків:

 • податок на прибуток;

 • акцизний збір;

 • податок на додану вартість;

 • податок з доходів з фізичних осіб;

 • плата за землю.

У кожному випадку з'ясуйте можливості перекладання податкового тягаря на інших осіб.

 1. Яке значення має податкова декларація?

 2. Наслідки подвійного оподаткування.

 3. Ваше ставлення до податкових систем інших країн світу.

Завдання для самостійної роботи:

Задача 1. Визначити суму податку на прибуток підприємства, якщо його валові доходи за звітний період склали 735 тис. грн., валові витрати - 576 тис. грн., а сума нарахованої амортизації - 28,9 тис. грн.

Задача 2. Визначити суму податку на доходи фізичних осіб, якщо за основним місцем роботи працівнику Іванову І.І. було нарахована заробітна плата 550 грн., Петрову Ю.Ю. – 720 грн., а Чайці П.І. – 1035 грн.


Тема 9. Місцеві фінанси

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Види міжбюджетних трансфертів.

 2. Які особливості виділення субвенцій місцевим бюджетам та їх використання?

 3. Чи входить Україна до Європейської Хартії?

 4. Які основні положення Європейської Хартії?

 5. Які особливості місцевого оподаткування в зарубіжних країнах?

 6. Які місцеві податки, збори та платежі існують в Україні?

Завдання для самостійної роботи:

Задача 1. За даними Держкомстату України визначити структуру доходів та видатків місцевих бюджетів. На основі розрахунків проаналізуйте рівень самостійності місцевих бюджетів.


Тема 10. Державні цільові фонди

1. Яке значення державних цільових фондів?

2. Бюджетні цільові фонди та їх загальна характеристика.

3. Позабюджетні цільові фонди та їх загальна характеристика.

4. Пенсійний фонд України.

5. Фонд соціального страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням.

6. Фонд сприяння зайнятості.

7. Фонд соціального страхування від нещасних випадків.

8. Фонд охорони навколишнього середовища.

9. Державний інноваційний фонд.


Тема 11. Державний кредит і державний борг

Питання для самостійного опрацювання:

1. Які завдання вирішуються при формуванні бюджету? У чому полягає урівноваженість доходів і видатків?

2. Що означає бюджетний профіцит? Охарактеризуйте форми бюджетного профіциту.

3. Що таке бюджетний дефіцит? Охарактеризуйте види бюджетного дефіциту.

4. Назвіть основні причини виникнення бюджетного дефіциту.

5. Чим зумовлена необхідність державного кредиту?

6. Охарактеризуйте види та форми державного кредиту. Що є забезпеченням державного кредиту?

7. Назвіть критерії класифікації державних запозичень.

8. Що таке державний борг? Охарактеризуйте його складові.

9. Якими правовими нормами регулюється величина державного боргу України?

10. Що таке управління державним боргом?

11. Охарактеризуйте основні методи управління державним боргом.

12. Дослідіть основні засоби обслуговування державного боргу.

13. Назвіть основні економічні наслідки державного боргу.

Завдання для самостійної роботи:

Задача 1. За даними Держкомстату України визначити склад та структуру державного боргу України за останні 5 років.

Тема 12. Страхування і страховий ринок

1. У чому полягає сутність поняття страхування?

2. Наведіть ознаки класифікації страхування.

3. Якою є організаційна структура страхового ринку України?

4. У чому полягають особливості функціонування страхових компаній?

5. Визначте особливості страхування життя.

6. Що є об'єктами майнового страхування?

7. Дайте визначення страхування відповідальності.

8. Розкрийте механізм здійснення співстрахування.

9. Якими чинниками забезпечується фінансова надійність страховика?


Тема 13. Фінансовий ринок

Питання для самостійного опрацювання:

 1. На які основні групи можна поділити цінні папери, що обертаються на фондовому ринку?

 2. Ознайомитися з нормативною базою функціонування фондового ринку.

 3. Які основні реквізити акцій?

 4. Яка роль держави на фондовому ринку?

 5. Якими методами забезпечується державне регулювання ринку цінних паперів та які органи його здійснюють?

Завдання для самостійної роботи:

Задача 1. На основі даних Держкомстату України визначити структуру вартості цінних паперів за останні 5 років. Дані прокоментувати.


Тема 14. Міжнародні фінанси

1. Розкрийте економічну сутність міжнародних фінансів.

2. За якими напрямами здійснюється рух грошових потоків у світовому господарстві?

3. Які грошові відносини утворюють систему міжнародних фінансів?

4. Дайте класифікацію та характеристику суб'єктів міжнародних фінансових відносин.

5. Які напрями міжнародної фінансової політики Ви знаєте?

6. Охарактеризуйте методи валютної політики.

7. Що таке валютна інтервенція? Для чого вона застосовується?

8. Що передбачає політика валютних обмежень?

9. Що таке девальвація та ревальвація валюти?

10. З якою метою здійснюється диверсифікація валютних резервів? Як її досягають?

11. Що таке політика режиму оборотності валют?


Для кращого засвоєння матеріалу пропонується написання і захист рефератів на такі теми:

1. Фінанси як історична категорія.

2. Соціально-економічна сутність і функції фінансів.

3. Фінанси України в умовах реформ.

4. Роль і значення фінансових посередників для економіки країни.

5. Державна фінансова система у розвинутих зарубіжних країнах.

6. Організація фінансового контролю в Україні.

7. Державна політика у сфері фінансів та роль держави у розвитку економіки.

8. Управління фінансами в розвинутих зарубіжних країнах.

9. Фінанси підприємств як основа фінансів суспільства.

10. Сучасний стан організації та функціонування системи державних фінансів в Україні.

11. Бюджет – основний фінансовий план держави.

12. Бюджетний устрій та бюджетна система України.

13. Видатки бюджету на соціальний захист населення.

14. Сутність податку на додану вартість.

15. Акцизний збір як форма специфічних акцизів.

16. Структура державного боргу та механізм його формування.

17. Державний борг України та механізм його обслуговування.

18. Місцеві фінанси як система.

19. Місцеві бюджети – основна ланка місцевих фінансів.

20. Поняття комунальної власності.

21. Джерела формування державних цільових фондів та їх призначення.

22. Державні цільові фонди, що входять до складу державного бюджету, та причини їх створення.

23. Класифікація економічних ризиків та їх місце у страхуванні.

24. Фінансові механізми стабілізації й розвитку страхової справи в Україні.

25. Правове регулювання фінансового ринку в Україні.

26. Фінансові інструменти фінансового ринку, їх економічна та правова природа.

27. Міжнародні стандарти розвитку фінансового ринку.

28. Еволюція світової валютної системи.

29. Європейська валютна система.

30. Національна валютна система України.


ТЕСТИ

Пропонується визначити правильні відповіді:

Тема 1. Суть фінансів, їх функції і роль

Тест 1. Об’єктом фінансових відносин є:

кошти Державного бюджету;

держава і населення;

підприємства і держава;

ВВП і національне багатство.


Тест 2. Які ознаки фінансів характеризують їх як економічну категорію?

обмінно–розподільчий характер, грошова форма відносин;

рух вартості від одного об’єкта до іншого;

формування доходів і здійснення видатків;

еквівалентний (за призначенням) характер обміну та перерозподілу і нееквівалентний перерозподілу;

всі вище перелічені варіанти.


Тест 3. Контрольна функція фінансів проявляється через:

систему державних видатків;

контроль за стадіями створення, розподілу і перерозподілу ВВП;

розподіл і перерозподіл ВВП.


Тема 2. Фінансова система

Тест 1. Чи вірне твердження, що фінансова система – це сукупність податків, зборів та платежів до бюджету:

так;

ні.


Тест 2. Фінансова система України (за організаційною будовою) включає:

 1. сукупність фінансових органів та інституцій, які управляють грошовими потоками;

 2. сукупність відносно відособлених взаємопов’язаних сфер та ланок, які відображають спец. Форми та методи фінансових відносин;

 3. сукупність бюджетно-податкової, грошово-кредитно-валютної систем тощо;

 4. всі вище перелічені варіанти.


Тест 3. Фінансова система України (за внутрішньою будовою) включає:

 1. державні фінанси;

 2. фінанси підприємницьких структур і населення;

 3. фінансове законодавство та органи управління;

 4. страхові та резервні фонди, централізовані та децентралізовані фонди, фінансових ресурсів;

 5. державні фінанси, державний кредит, фінанси домогосподарств, фінанси підприємницьких структур, фінансовий ринок;

варіанти c), d), e)


Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

Тест 1. Фінансова політика включає в себе:

 1. бюджетну та податкову політику;

 2. кредитну та фондову політику;

 3. грошову та валютну політику;

 4. інвестиційну;

 5. всі вище перелічені варіанти.


Тест 2. Фінансова стратегія –це:

 1. визначення фінансової політики на довгостроковий термін;

 2. визначення поточних фінансових завдань;

 3. визначення першочергових фінансових завдань.


Тест 3. Складовими фінансового механізму є:

 1. система управління фінансами та законодавство;

 2. фінансове планування та прогнозування;

 3. фінансові нормативи; ліміти, резерви, санкції і стимули;

 4. фінансові показники;

 5. всі вище перелічені варіанти.


Тема 4. Фінанси підприємницьких структур

Тест 1. Фінанси підприємств – це система грошових відносин, які відображають формування, розподіл та використання:

а) грошових фондів і доходів суб’єктів господарювання у процесі відтворення.

b) ВВП, національного багатства у процесі відтворення.

c) грошових коштів та накопичень юридичних та фізичних осіб.


Тест 2. Об’єкт фінансів підприємств – це :

a) підприємства, організації, установи, що здійснюють фінансово-господарську діяльність;

b) грошові відносини, що пов’язані з отриманням доходів і накопичень, їх розподілом, формуванням і використанням фондів грошових коштів;

c) грошові відносини, що пов’язані з розподілом прибутку підприємств.


Тест 3. До складу залучених (прирівняних до власних) фінансових ресурсів відносять:

a) нерозподілений прибуток минулих років;

b) резервний капітал;

c) кредити банку

d) поточні зобов’язання підприємства.


Тема 5. Державні фінанси

Тест 1. Що собою являє базова ланка державної податкової адміністрації?

 1. Головне управління ДПА;

 2. обласні державні податкові інспекції;

 3. районні державні податкові інспекції;

 4. податкова міліція.


Тест 2. Які із перелічених органів управління діють при Міністерстві фінансів України:

 1. Верховна Рада;

 2. Кабінет Міністрів;

 3. ДПА;

 4. Рахункова палата;

 5. Державне казначейство та контрольно–ревізійна служба.


Тест 3. Основним державними органом, що здійснює контроль в сфері оподаткування є:

 1. ДПА;

 2. Державне казначейство;

 3. Мінфін;

 4. Кабмін;

 5. Верховна Рада України.


Тема 6. Бюджет і бюджетна система

Тест 1. Із яких фондів складається Державний бюджет України?

загального та місцевого;

спеціального та загальнодержавного;

загального та спеціального.

Тест 2. Поняття “бюджетна система” розглядається як:

сукупність бюджетів різних рівнів, заснованих на єдиних принципах;

сукупність доходів і видатків державного бюджету;

збалансованість бюджету по доходах і видатках;

сукупність доходів і видатків місцевих бюджетів.


Тест 3. Що собою являє бюджетний процес?

сукупність бюджетів різних рівнів, заснованих на єдиних принципах;

організація процесу бюджетного планування та виконання бюджету;

сукупність заходів і дій із розробки та затвердження бюджету;

порядок розробки та розгляд бюджету.


Тема 7. Доходи і видатки державного бюджету

Тест 1. Державні доходи включають:

 1. доходи державних і місцевих бюджетів та державних позабюджетних цільових фондів;

 2. доходи приватних підприємств і домогосподарств;

 3. доходи державних підприємств;

 4. варіанти а), с);

 5. варіанти b), c).


Тест 2. Чи рівнозначні поняття “Державні доходи” та “Доходи Державного бюджету”:

 1. так;

 2. ні.


Тест 3. Бюджетна класифікація видатків здійснюється за такими ознаками:

 1. за головними розпорядниками бюджетних коштів;

 2. функціонального, відомчого, економічного;

 3. територіальною.


Тест 4. Бюджетна позичка являє собою:

a) грошову допомогу, яка надається вищестоящим бюджетом нижчестоящому на певну ціль;

b) позичка, що надається вищестоящим бюджетом нижчестоящому і призначена для покриття тимчасових касових розривів;

c) регулюючі доходи бюджету.


Тема 8. Податки податкова система

Тест 1. Які функції виконують податки?

 1. фіскальну та контрольну;

 2. перерозподільчу та контрольну;

 3. регулюючу та фіскальну;

 4. стимулюючу та розподільчу;

 5. фіскальну, розподільчу, контрольну, регулюючу та стимулюючу.


Тест 2. На яких принципах має здійснюватися побудова податкової системи України?

 1. стимулювання підприємницької виробничої діяльності;

 2. рівномірність сплати;

 3. обов’язковість;

 4. всі вище перелічені варіанти.


Тест 3. Сукупність різних видів податків, зборів, платежів, що надходять до бюджету:

 1. фінансову політику;

 2. податкову політику;

 3. податкову систему;

 4. податкову службу.


Тема 9. Місцеві фінанси

Тест 1. Місцеві фінанси – сукупність економічних відносин щодо розподілу та перерозподілу ВВП і фондів грошових коштів, які використовуються для:

 1. зміцнення політичного становища держави ;

 2. здійснення фінансування міжнародної діяльності країни;

 3. виконання загальнодержавних функцій;

 4. економічного і соціального розвитку даної адміністративно – територіальної одиниці.


Тест 2. Які бюджети належать до місцевих?

 1. Державний бюджет України;

 2. бюджет м. Києва;

 3. обласні, районні, міські, селищні, сільські;

 4. всі бюджети, які входять до складу бюджетної системи, крім Державного бюджету України.


Тест 3. Видатки місцевих бюджетів направляють на фінансування:

 1. оборони країни;

 2. обслуговування державного боргу;

 3. виконання власних і делегованих повноважень місцевих органів влади.


Тема 10. Державні цільові фонди

Тест 1. Сума відрахувань юридичних осіб до Пенсійного фонду встановлюється відповідно до:

 1. мінімального розміру державної пенсії;

 2. фонду оплати праці на підприємстві;

 3. кількості пенсіонерів, що працюють на даному підприємстві.


Тест 2. При купівлі валюти додатково сплачують внески до:

 1. Фонду сприяння зайнятості населення;

 2. Пенсійного фонду;

 3. Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

 4. Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.


Тест 3. Розмір внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві встановлюється у % (процентах) від оплати праці і залежить:

 1. від професійного класу ризику виробництва;

 2. від рівня травматизму на підприємстві;

 3. від чисельності зайнятих інвалідів на виробництві.


Тема 11. Державний кредит і державний борг

Тест 1. Державний кредит обумовлений:

 1. кругообігом виробничих фондів;

 2. додатковими витратами держави;

 3. підвищенням собівартості продукції державних підприємств;

 4. попередні відповіді невірні.


Тест 2. Особливості державного кредиту:

 1. складається кредитний договір;

 2. за порушення умов погашення слідують фінансові санкції;

 3. сприяє скороченню обігових коштів;

 4. попередні відповіді невірні.


Тест 3. Активна форма державного кредиту:

 1. держава надає фінансову підтримку малому бізнесу;

 2. сплата відсотків по зовнішньому державному боргу;

 3. державні органи влади випускають облігації внутрішньої позики;

 4. проведення грошово-речових лотерей.


Тема 12. Страхування і страховий ринок

Тест 1. У яких формах виникли перші страховики?

 1. товариства взаємного страхування;

 2. страхового товариства з повною відповідальністю;

 3. акціонерного страхового товариства;

 4. державної страхової організації.


Тест 2. Які з видів страхування не належать до майнового?

 1. страхування наземного транспорту;

 2. страхування життя;

 3. страхування пенсійного забезпечення;

 4. страхування від нещасного випадку;

 5. страхування інвестицій;

 6. страхування кредитів;

 7. страхування відповідальності;

 8. страхування вантажів та багажу.


Тест 3. Чи можна протягом строку дії договору вносити зміни до його змісту?

 1. так;

 2. ні;

 3. з дозволу Укрстрахнагляду.


Тема 13. Фінансовий ринок

Тест 1. Чи вірне твердження, що фінансовий ринок це механізм перерозподілу фінансових ресурсів між окремими суб’єктами?

 1. так;

 2. ні.


Тест 2. Основними елементами фінансового ринку являється:

 1. грошовий;

 2. валютний;

 3. фондовий;

 4. ринок фінансових послуг;

 5. всі вищеперелічені.


Тест 3. Цінні папери – це грошові документи, що:

 1. засвідчують право володіння або відносини позички;

 2. визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила та їхнім власником;

 3. передбачають виплату доходу у вигляді дивіденду або %;

всі вище перелічені варіанти.


Тема 14. Міжнародні фінанси

Тест 1. Валютний ринок – це сегмент грошового ринку на якому об’єктом купівлі – продажу виступають:

 1. валютні цінності;

 2. цінні папери;

 3. гроші;

 4. кредити.


Тест 2. Ціна на валютному ринку виступає у формі:

 1. %;

 2. $;

 3. валютного курсу.


Тест 3. Встановлення курсу валют називають:

 1. державним регулюванням валютного ринку;

 2. котирування валют;

 3. обміном валют;

 4. конвертованість валют.


Питання до іспиту з дисципліни “Фінанси”

 1. Поняття фінансового механізму.

 2. Структура фінансової системи України.

 3. Класифікація державних позик за формою емісії.

 4. Структура фінансового механізму.

 5. Національний банк України, основні завдання.

 6. Класифікація державних позик за місцем розміщення.

 7. Способи державного регулювання економіки.

 8. Поняття фінансової системи України.

 9. Комерційні банки, основні завдання.

 10. Сутність фінансової політики.

 11. Характеристика внутрішньої структури фінансової системи.

 12. Класифікація державних позик за терміном погашення.

 13. Суб'єкти вироблення та реалізації фінансової політики, їх характеристика.

 14. Основні завдання страхових компаній.

 15. Класифікація державних позик за характером виплати доходу.

 16. Складові фінансової політики.

 17. Видатки бюджету на науку та видатки бюджету на управління та міжнародну діяльність.

 18. Монетарна політика та її сутність.

 19. Характеристика організаційної структури фінансової системи.

 20. Класифікація державного боргу за типом кредитора.

 21. Кількісна та якісна визначеність дії фінансового механізму.

 22. Фіскальна політика, її види та сутність.

 23. Характеристика блоків органів та інститутів фінансової системи.

 24. Загальна характеристика методів фінансового впливу на соціально-економічний розвиток країни.

 25. Боргова політика та її сутність.

 26. Призначення і характеристика фінансів суб'єктів господарювання.

 27. Сутність фінансового забезпечення як методу фінансового механізму.

 28. Види фінансової політики.

 29. Призначення і характеристика страхування.

 30. Самофінансування та його характеристика.

 31. Фінансова стратегія та її сутність.

 32. Призначення і характеристика державних фінансів.

 33. Кредитування та його характеристика.

 34. Фінансова тактика та її сутність.

 35. Склад цільових бюджетних та позабюджетних фондів України.

 36. Призначення і характеристика міжнародних фінансів.

 37. Зовнішнє фінансування та його характеристика.

 38. Політика стабілізації, види та сутність.

 39. Призначення і характеристика фінансового ринку.

 40. Форми та методи бюджетного фінансування.

 41. Видатки бюджету на оборону та забезпечення правопорядку.

 42. Сутність фінансового регулювання як методу фінансового механізму.

 43. Політика мінімальних обмежень, її сутність.

 44. Призначення та структура Міністерства фінансів України.

 45. Сальдовий метод розподілу доходів.

 46. Сутність політики економічного зростання, способи її реалізації.

 47. Призначення та структура Державного казначейства України.

 48. Нормативний метод розподілу доходів.

 49. Сутність політики стримування ділової активності, способи її реалізації.

 50. Призначення та структура Державної податкової служби України.

 51. Види фінансових інструментів у складі фінансового механізму, їх характеристика.

 52. Сутність сфер фінансової системи.

 53. Сутність державних доходів та їх склад.

 54. Класифікація державних позик за правом оформлення.

 55. Характеристика видів фінансової політики за характером реалізації.

 56. Сутність ланок фінансової системи.

 57. Форми державного кредиту.

 58. Сутність управління фінансовим механізмом.

 59. Міжбанківська валютна біржа, основне призначення.

 60. Сутність державного кредиту.

 61. Етапи формування і реалізації фінансової політики.

 62. Джерела державних доходів.

 63. Органи управління фінансовою системою України.

 64. Сутність державного боргу та його структура.

 65. Склад видатків Державного бюджету.

 66. Характеристика важелів системи управління фінансовим механізмом.

 67. Фінансові інститути фінансової системи України.

 68. Класифікація державного боргу за типом боргового зобов’язання.

 69. Напрями реалізації фінансової політики.

 70. Фактори, що впливають на рівень доходів Державного бюджету.

 71. Основні завдання Рахункової палати ВРУ.

 72. Методи управління державним боргом.

 73. Видатки бюджету на економічну діяльність.

 74. Характеристика принципів системи управління фінансовим механізмом.

 75. Типи фінансової політики.

 76. Сутність державних видатків та принципи бюджетного фінансування.

 77. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, основні завдання.

 78. Характеристика умов системи управління фінансовим механізмом.

 79. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу.

 80. Жорстка регламентація, її сутність.

 81. Класифікація цільових фондів.

 82. Фондова біржа та фінансові посередники, їх характеристика.

 83. Організаційні структури, що забезпечують функціонування фінансового механізму (правове регламентування, планування, організація та контроль).

 84. Помірна регламентація, її сутність.

10. рекомендована література

^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України. – К.: Вид-во Верховної Ради України, 1996.

 2. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 20.03.1991 р.

 3. Про господарські товариства. Закон України від 19.09.1991 р.

 4. Про цінні папери і фондову біржу. Закон України від 18.06.1991 р.

 5. Про банкрутство. Закон України // Відомості ВРУ. - 1992. - №31.

 6. Про інвестиційну діяльність. Закон України. / Відомості ВРУ. - 1991. - №4.

 7. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001р., №2542-ІІІ.

 8. Бизнес-план: Управление инвестиционными проектами / Е.Н. Станиславчик. – М.: Ось-89, 2005. - 128 с.

 9. Василик О.Д. Державні фінанси України. – К.: Вища школа, 1997.

 10. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2000.

 11. Гальчинський А.С. Теорія грошей. – К.: Відродження, 2000.

 12. Гроші. Фінанси. Кредит: Навчально-методичний посібник/ М.М. Александрова, С.О. Маслова. – К.: ЦУЛ, 2002. - 336 с.

 13. Державні фінанси в транзитивній економіці: Навчальний посібник/ За ред. М.В. Карліна. - К.: Кондор, 2003. - 220 с.

 14. Ключові фінансові інструменти/ Уоррен Едвардес. – К.: Наукова думка, 2003. – 255 с

 15. Лагутін В.Д. Кредитування. Теорія і практика. – К.: Знання, 2000.

 16. Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти). – К.: КНЕУ, 2005. – 240 с.

 17. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под ред. А.Г. Грязновой. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 1168 с


ДОДАТКОВА

 1. Алексійчук В.М. Гроші та кредит в системі відтворення АПК. – К.: ІАЕ, 1999.

 2. Банківська енциклопедія / Під ред. Мороза. – К., 1993.

 3. Воронов Ю.П. Страницы истории денег. – Новосибирск: "Наука", 1986.

 4. Газети: Українська інвестиційна газета, Бізнес та ін.

 5. Гроші та кредит/ Б.С. Івасів. - 2-ге вид., змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 528 с.

 6. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник/ Р. Глен Габбард; Пер. М. Савлук, Пер. Д. Олесневич. - К.: КНЕУ, 2004. - 889 с.

 7. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник/ О.І. Ковтун. - Львів: Новий світ-2000, 2006. - 432 с.

 8. Державні фінанси в транзитивній економіці: Навчальний посібник/ За ред. М.В. Карліна. - К.: Кондор, 2003. - 220 с.

 9. Державний фінансовий контроль: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ Н.С. Вітвицька, І.Ю. Чумакова, М.М. Коцупатрий, М.Т. Фенченко. - К.: КНЕУ, 2003. - 408 с.

 10. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник/ В.О. Мец. - К., 2003. - 278 с.

 11. Економічна теорія: Підручник/ С.В. Мочерний, М.В. Довбенко. - К.: ВЦ "Академія", 2004. - 856 с.

 12. Журнали: Економіка України, Рынок капитала. Фондовий ринок. Ринок цінних паперів. Мир денег. Финансовые риски. Фінанси і кредит. Деньги. Фінанси України, Магket Maker (Инвестиции. Рынки. Капитал). Финансовая тема, Компаньон, Финансовые услуги та ін.

 13. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства. / К. Уолш. - К.: Всеувито, Наукова думка, 2001. - 367 с.

 14. Концептуальные основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. - 448 с.

 15. Математика финансового менеджмента: Учебное пособие / К.В. Криничанский. – М.: Дело и Сервис, 2006. - 256 с.

 16. Методика финансового анализа: Практическое пособие/ А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 208 с.

 17. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное пособие/ В.Ф. Палий . - М.: ИНФРА-М, 2002. - 456 с.

 18. Міжнародні фінанси: Підручник/ С.Я. Боринець. - К.: Знання, 2006. - 494 с.

 19. Муниципальные финансы: Учебник/ Х. Циммерманн. - М.: Дело и Сервис, 2003. - 352 с.

 20. Основы финансового менеджмента/ Дж. Ван Хорн, Дж.М. Вахович,мл.. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. - 992 с.

 21. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: Монографія/ М.О. Кизим, В.А. Забродський, В.А. Зінченко, Ю.С. Копчак. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. - 144 с.

 22. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний посібник/ В.П. Ходаківська, В.В. Бєляєв. - К.: ЦУЛ, 2002. - 616 с.

 23. Розвиток грошово-кредитних відносин в Україні: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 27 лютого 2004 р. / За ред. В.П. Матвієнка. - К.: Київський інститут банківської справи, 2004. - 226 с.

 24. Теорія фінансів / За ред. О.П. Чернявського, П.В. Мельника. – К., 2000.

 25. Управління місцевими фінансами: Навчальний посібник/ І.Л. Сазонець, Т.В. Гринько, Г.Ю. Придатко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с.

 26. Фінанси: вишкіл студії: Навчальний посібник/ За ред. С.І.Юрія. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 357 с.

 27. Фінанси: Навчальний посібник/ В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. - К.: Знання, 2006. - 247 с.

 28. Фінанси сільськогосподарських підприємств / За ред. М.Я. Дем’яненка. – К.: ІАЕ, 2000.

 29. Фінансове планування і прогнозування: Навчальний посібник/ О.Г. Біла. - Львів: Компакт-ЛВ, 2005. - 312 с.

 30. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. – К., ІЕ НАНУ, 2000.


Скачати 273.36 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації13.11.2012
Розмір273.36 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх