Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія icon

Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія


Схожі
Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія...
Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія...
Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінологія...
Робоча навчальна програма вибіркового курсу Дисципліни...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 080101 «Математика»...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальностей 070501 "географія"...
Робоча навчальна програма дисципліни д І ловодств о для базового напряму...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Навчально-методичний комплекс: Програма...



Загрузка...
скачать


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»


Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права


„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Президент НУ «Одеська юридична академія»

Академік ____________________ С.В.Ківалов

„______” ___________________ 2011 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

на 2011-2012 н.р.

КРИМІНОЛОГІЯ



Для спеціальності 7.060101 „Правознавство”

Факультетів

 1. Цивільної та господарської юстиції;

 2. Судово-адміністративного;

 3. Міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики;

 4. Адвокатури.



Розробили: Професор Дрьомін В.М.

Доцент Мандриченко Ж.В.

Доцент Мельничук Т.В.

Доцент Стрелковська Ю.О.

Ст. викладач Ілько С.А.

Асистент Цитряк В.Я.

Асистент Федчун Н.О.

Асистент Малена В.І.

Асистент Марчук А.І.

Асистент Петренко О.А.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

протокол № ^ 1 від 31 серпня 2011 р.


Розглянуто та схвалено навчально-методичною радою НУ «ОЮА»

протокол № __ від „ ___ ” _______________ 2011 р.


Одеса – 2011


^ 1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ




Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд.годин

Курсові роботи

Контрол. роботи

Установ.лекції

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік


Ф-т цивільної та господарської юстиції

4

8

28

26

54










36

90

*





Судово-адміністративний ф-т

4

8

28

26

54










36

90

*





Ф-т міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики

4

8

28

26

54










36

90

*





Факультет адвокатури


4

8

28

26

54










36

90

*






^ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Кримінологія як соціально-правова наука про злочинність, причини злочинності та окремих злочинів, суб’єктів кримінальних конфліктів та засоби контролю, стримання та обмеження злочинності набуває все більшого значення в останній час. Це відображає серйозність і значущість проблеми пізнання та контролю, стримання та профілактики злочинності на національному та міжнародному рівнях.

Актуальність курсу. У другій половині ХХ сторіччя проблема злочинності набула планетарного значення. Користуючись розвитком сучасних технологій, транспортних комунікацій та можливостями нелегального переказу грошових коштів, сучасні світові злочинні клани, за оцінками експертів ООН, отримують до одного триліону доларів щорічного прибутку від злочинної діяльності. Постійно зростаюча злочинність загрожує безпеці громадян та їх сімей, підриває підвалини демократії та соціальної справедливості у суспільстві, слугує знаряддям перерозподілу національного доходу, підриваючи економіку кожної держави. В таких умовах вивчення кримінологічних аспектів об`єктивної реальності є вельми значущим для юристів.

Мета курсу. Метою вивчення даного курсу є оволодіння основами сучасної кримінологічної науки, методики прикладних кримінологічних досліджень, спеціальними прийомами аналізу злочинної поведінки, її причин і умов, особистості злочинця, а також системою апробованих методик обмеження і стримання кримінальної активності.

Досягнення визначеної мети є можливим за умови виконання наступних завдань:

- самостійного узагальнення судової практики, аналізу статистики злочинності,

- складання кримінологічних правових документів;

- формулювання висновків про причини і умови вчинення злочинів по матеріалах архівних кримінальних справ;

- вивчення міжнародних та національних правових актів, літературних джерел.

Предметом вивчення даного курсу є злочинність та окремі види злочинів, їх причини та особистість злочинця, системи профілактики злочинності.

Після вивчення курсу студент повинен

знати:

 • визначення феномену злочинності, її ознаки, характеристики та показники;

 • провідні теорії причин злочинності, які застосовуються для пояснення даного явища у вітчизняній та зарубіжних кримінологічних традиціях;

 • характеристики та основні ознаки особистості злочинця, практичне значення її вивчення;

 • основні методики проведення кримінологічних досліджень;

 • основні світові системи профілактики злочинності, особливості вітчизняних підходів до профілактичної роботи;

 • основні нормативні документи в сфері профілактики злочинності.

уміти:

 • робити аналіз нормативних актів, присвячених профілактиці злочинності на національному і міжнаціональному рівнях;

 • робити аналіз матеріалів кримінальних справ стосовно кримінологічно значущих питань;

 • орієнтуватись у кримінально-правовій політиці держави та міжнародного співтовариства.



^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН



№ п/п

Тема

Лекції

(год)

Практичні

(год)

Самостійна робота (год)

1

Злочинність та її характеристика

4

4

4

2

Причини злочинності

4

4

4

3

Вчення про особу злочинця

2

2

3

4

Причини та умови конкретного злочину. Механізм злочинної поведінки

2

2

2

5

Методологія та методика кримінологічних досліджень. Прогноз та планування в кримінології

2

2

3

6

Попередження злочинності

2

2

4

7

Злочинність неповнолітніх

2

2

3

8

Насильницька злочинність та проблеми її попередження

2

2

2

9

Рецидивна та професійна злочинність

2

2

3

10

Проблеми боротьби з організованою злочинністю

2

2

4

11

Основи попередження економічної злочинності

4

2

4



















Всього

28

26

36




^ 4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ


Тема 1. Злочинність та її характеристики

Поняття, характеристики та функції злочинності.

Показники злочинності:

- стан злочинності

- рівень злочинності

- коефіцієнти злочинності

- структура злочинності

- динаміка злочинності

- географія злочинності

Латентна злочинність. Методика та техніка аналізу латентності.

Злочинність у СРСР та СНД з середини 1920-х до 1990-х р.р.

Сучасні тенденції злочинності в Україні з 1985 по 1997 р.р.

Загальна характеристика злочинності у світі.

^

Тема 2. Причини злочинності


Поняття причин та умов злочинності, їх класифікація.

Методологічні основи розуміння детермінації злочинності.

Біопсихологічний напрямок у розумінні злочинності:

- ломброзіанство;

- фрейдизм;

- клінічна кримінологія.

Соціологічний напрямок у розумінні злочинності:

- теорія аномії;

- теорія диференційованого зв’язку;

- теорія стигматизації;

- віктимологічний напрямок.

- економічний детермінізм та радикальна кримінологія

Причини та умови злочинності в Україні на сучасному етапі:

- протиріччя суспільного розвитку та злочинність;

- соціальні процеси (урбанізація, міграція, маргіналізація) та злочинність;

- агально со соціальних інститутів та злочинність;

- організаційно-управлінські та соціально-економічні криміногенні умови;

- криміногенна психологія;

- агально соціальн злочинності та інших видів соціальних відхилень;

- віктимізація населення та злочинність.
^

Тема 3. Вчення про особу злочинця


Поняття особистості злочинця. Особистість злочинця та її соціальна сутність.

Співвідношення соціального та природного в особистості злочинця.

Структура особистості злочинця. Основні ознаки кримінологічної характеристики особистості злочинця.

Класифікація злочинців, її основи та практичне значення.

^

Тема 4. Причини та умови конкретного злочину. Механізм злочинної поведінки


Поняття причин та умов конкретного злочину та їх класифікація.

Умови несприятливого формування особистості.

Ситуація вчинення злочину та її кримінологічне значення.

Поняття механізму злочинної поведінки.

Кримінальна мотивація та її складові. Мотиви злочинів.

Прийняття та виконання рішень. Місце та роль агально соціал настанови у механізмі злочинної поведінки.

Мотивування злочинів.
^

Тема 5. Методологія та методика кримінологічних досліджень. Прогноз та планування в кримінології


Методологічні основи науки кримінології.

Загальнонаукові методи пізнання у кримінології.

Методи системи збирання даних: загальна характеристика.

Вибіркове спостереження, його значення та репрезентативність. Види та способи проведення вибіркового дослідження.

Анкетування у кримінології.

Інтервь’ю та техника його проведення.

Психологічні та соціально-психологічні методи кримінологічного дослідження.

Логіко-математичні методи обробки кримінологічної інформації.

Поняття кримінологічного прогнозування. Прогноз та гіпотеза.

Види кримінологічного прогнозування. Їх практичне значення.

Особливості індивідуального кримінологічного прогнозування (на прикладі кримінальної справи).

Кримінологічне планування: поняття, сутність, значення.
^

Тема 6. Попередження злочинності


Поняття попередження, профілактики, обмеження, контролю злочинності

Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи профілактики злочинності (показати на конкретних прикладах).

Рання та ситуативна профілактика злочинів.

Принципи функціонування профілактичної системи

Попереджувальна робота державних органів влади. Робота органів МВС та прокуратури з припинення, запобігання та профілактики злочинів.

Форми участі громадськості у боротьбі зі злочинністю.

Форми та методи координації профілактичної діяльності

^

Тема 7. Злочинність неповнолітніх


Поняття злочинності неповнолітніх.

Особливості мотивації злочинів неповнолітніх.

Механізм створення злочинних груп неповнолітніх, їх види.

Правові основи попередження злочинності неповнолітніх. Міжнародно-правові документи з попередження злочинності неповнолітніх.

^

Тема 8. Проблеми боротьби з насильницькою злочинністю


Поняття агресії та насильства. Їх співвідношення.

Теорії виникнення агресії.

Загальна характеристика насильницької злочинності в Україні: стан, структура, динаміка.

Особливості попередження насильницьких злочинів.

^

Тема 9. Рецидивна та професійна злочинність


Кримінологічне та кримінально-правове розуміння рецидиву.

Рецидивна злочинність: стан, структура, динаміка.

Поняття та ознаки кримінального професіоналізму.

Співвідношення рецидивної, професійної та групової злочинності.

Особливості попередження рецидивної та професійної злочинності. Суб’єкти профілактичної діяльності.

^

Тема 10. Проблеми боротьби з організованою злочинністю


Поняття організованої злочинності. Стан, структура, динаміка організованої злочинності.

Організована, транснаціональна та транскордонна злочинність.

Поняття організованої злочинної групи, її ознаки.

Законодавчі основи попередження організованої та транснаціональної злочинності.


^ Тема 11. Основи попередження економічної злочинності

Поняття економічної злочинності: стан, структура, динаміка.

Причини виникнення та зростання економічної злочинності. Тіньова економіка та корупція.

Організована та економічна злочинність: співвідношення понять.

Особливості профілактичної діяльності в сфері економіки.

Система суб`єктів профілактики економічної злочинності.


^ 5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Злочинність та її характеристики

Поняття, характеристики та функції злочинності.

Показники злочинності:

- стан злочинності

- рівень злочинності

- коефіцієнти злочинності

- структура злочинності

- динаміка злочинності

- географія злочинності

Латентна злочинність. Методика та техніка аналізу латентності.

Злочинність у СРСР та СНД з середини 1920-х до 1990-х р.р.

Сучасні тенденції злочинності в Україні з 1985 по 1997 р.р.

Загальна характеристика злочинності у світі.


Теми рефератів:

 1. Ознаки злочинності.

 2. Стан злочинності: основні компоненти.

 3. Розуміння злочинності

 4. Показники злочинності.

 5. Латентна злочинність.

 6. Методи вимірювання латентності злочинності.

 7. Основні причини латентності злочинності.

 8. Коефіцієнт злочинності.

 9. Злочинність в Україні та державах СНД: порівняльний аналіз.

 10. Злочинність в Україні та розвинутих капіталістичних державах: порівняльний аналіз.

 11. Структура злочинності та її основні показники.

 12. Географія злочинності.

 13. Територіальні відмінності злочинності в Україні.

 14. Динаміка злочинності: загальна характеристика.

 15. Визначення темпів руху злочинності.

 16. Зміни у динаміці злочинності в Україні.

 17. Годинник злочинності”.

 18. Ціна” злочинності та її складові.



^

Тема 2. Причини злочинності


Поняття причин та умов злочинності, їх класифікація.

Методологічні основи розуміння детермінації злочинності.

Біопсихологічний напрямок у розумінні злочинності:

- ломброзіанство;

- фрейдизм

- клінічна кримінологія

Соціологічний напрямок у розумінні злочинності:

- теорія аномії

- теорія диференційованого зв’язку

- теорія стигматизації

- віктимологічний напрямок

- економічний детермінізм та радикальна кримінологія

Причини та умови злочинності в Україні на сучасному етапі:

- протиріччя суспільного розвитку та злочинність;

- соціальні процеси (урбанізація, міграція, маргіналізація) та злочинність;

- дисфункції соціальних інститутів та злочинність;

- організаційно-управлінські та соціально-економічні криміногенні умови;

- криміногенна психологія;

- самодетермінація злочинності та інших видів соціальних відхилень;

- віктимізація населення та злочинність.


Теми рефератів:

 1. Соціальна сутність причин та умов злочинності.

 2. Поняття причин та умов злочинності.

 3. Співвідношення причин злочину та причин злочинності.

 4. Класифікація причин злочинності.

 5. Злочинність та безробіття.

 6. Злочинність та міграція населення.

 7. Маргіналізація та злочинність.

 8. Урбанізація та злочинність.

 9. Концепція причин злочинності за Н.Ф. Кузнецової.

 10. Концепція причин злочинності за І.І.Карпецом і А.Р.Ратиновим.

 11. Концепція причин злочинності за Я.І.Гілінським та Н.С. Афанас’євим.

 12. Концепція причин злочинності за В.М.Кудрявцевим та А.І.Долговою.

 13. Концепція причин злочинності за А.М.Яковлевим, Ю.Д.Блувштейном, Е.Е.Раском.

 14. Концепція «класичної школи» причин злочинності (Ч.Бекаріа, І.Бентам).

 15. Біологічний напрямок в теорії етіології злочинності (Ч.Ломброзо, Е.Фері, Р.Джефері).

 16. Фрейдизм та теорія причин злочинності.

 17. Загальна характеристика соціологічних підходів до визначення причин злочинності.

 18. Марксистський підхід до визначення причин та умов злочинності. Критична кримінологія.

 19. Теорія “конфлікта” (У.Чембліс, Е.Волд, Д.Дарендорф).

 20. Теорія “аномії”(Е.Дюркгейм, Р.Мертон) та тенденція злочинності в Україні.

 21. Теорія субкультур та злочинність неповнолітніх.

 22. Теорія конфлікту культур і національно-етнічні конфлікти та злочини.

 23. Концепція стигматизації (Г.Бекер) та тенденції групової та рецидивної злочинності.

 24. Соціальна диференціація та злочинність.

 25. Теорія диференційного зв’язку (Е.Сатерленд) та інші інтеракціоністські теорії і тенденції злочинності в Україні.

 26. Вплив криміногенних детермінант на динаміку злочинності.

 27. Вплив законодавчих факторів на динаміку злочинності.

 28. Злочинність та засоби масової інформації.

 29. Віктимологічні детермінанти злочинності.

 30. Причини та умови жіночої злочинності.

 31. Причини та умови необережної злочинності



^

Тема 3. Вчення про особу злочинця


Поняття особистості злочинця. Особистість злочинця та її соціальна сутність.

Співвідношення соціального та природного в особистості злочинця.

Структура особистості злочинця. Основні ознаки кримінологічної характеристики особистості злочинця.

Класифікація злочинців, її основи та практичне значення.


Теми рефератів:

 1. Акцентуйована особистість та особистість злочинця.

 2. Особистість наркомана.

 3. Соціально-рольові характеристики особистості злочинця.

 4. Особливості трудової діяльності громадян, які вчинили злочини проти особи.

 5. Побутова характеристика особистості злочинця (подружні, батьківські, приятельські функції).

 6. Кримінально-правові характеристики особистості злочинця.

 7. Поняття особистості злочинця.

 8. Особистість злочинця та суміжні поняття.

 9. Криміногенна особистість.

 10. Структура особистості злочинця.

 11. Антропологічні особливості особистості злочинця.

 12. Фізіологічні особливості особистості злочинця.

 13. Психіатричні особливості особистості злочинця.

 14. Генетичні особливості особистості злочинця.

 15. Правова психологія злочинців.

 16. Класифікація злочинців за ступенем суспільної небезпеки..

 17. Антисуспільна настанова особистості злочинця.

 18. Дискусія про суспільну небезпеку особистості злочинця.

 19. Злочинність чоловіків.

 20. Жіноча злочинність.

 21. Причини відмінностей в структурі жіночої та чоловічої злочинності.

 22. Злочини та психопатії.

 23. Злочини та алкоголізм.

 24. Злочини та наркотизм.

 25. Проституція та злочинність.

 26. Злочини та органічні ураження центральної нервової системи.

 27. Вплив характеристик особистості злочинця на індивідуалізацію покарання.

 28. Соціально-демографічні характеристики злочинця та їх вплив на кримінальну поведінку.



^

Тема 4. Причини та умови конкретного злочину. Механізм злочинної поведінки


Поняття причин та умов конкретного злочину та їх класифікація.

Умови несприятливого формування особистості.

Ситуація вчинення злочину та її кримінологічне значення.

Поняття механізму злочинної поведінки.

Кримінальна мотивація та її складові. Мотиви злочинів.

Прийняття та виконання рішень. Місце та роль антисуспільної настанови у механізмі злочинної поведінки.

Мотивування злочинів.


Теми рефератів:

 1. Роль та значення потреб у механізмі злочинної поведінки.

 2. Роль та значення інтересів у механізмі злочинної поведінки.

 3. Кримінальна мотивація: загальна характеристика.

 4. Роль антисуспільної настанови у механізмі злочинної поведінки.

 5. Прийняття рішення та його роль у механізмі злочинної поведінки.

 6. Причини та умови конкретного злочину: загальна характеристика.

 7. Роль конкретної життєвої ситуації у вчиненні злочину.

 8. Віктимологічні фактори та механізм конкретного злочину.

 9. Класифікація потерпілих від злочинів.

 10. Криміногенне значення віктимізації.

 11. Віктимність та злочинна поведінка.

 12. Специфіка виявлення та процесуального закріплення причин та умов злочинів в процесі попереднього слідства.



^

Тема 5. Методологія та методика кримінологічних досліджень. Прогноз та планування в кримінології

Методологічні основи науки кримінології.


Загальнонаукові методи пізнання у кримінології.

Методи системи збирання даних: загальна характеристика.

Вибіркове спостереження, його значення та репрезентативність. Види та способи проведення вибіркового дослідження.

Анкетування у кримінології.

Інтерв’ю та техніка його проведення.

Психологічні та соціально-психологічні методи кримінологічного дослідження.

Логіко-математичні методи обробки кримінологічної інформації.

Поняття кримінологічного прогнозування. Прогноз та гіпотеза.

Види кримінологічного прогнозування. Їх практичне значення.

Особливості індивідуального кримінологічного прогнозування (на прикладі кримінальної справи).

Кримінологічне планування: поняття, сутність, значення.


Теми рефератів:

 1. Цілі та завдання кримінологічного дослідження.

 2. Основні методи збирання кримінологічної інформації.

 3. Методи обробки кримінологічної інформації.

 4. Методи аналізу кримінологічної інформації.

 5. Характеристика метода вибіркового дослідження у кримінології.

 6. Форми офіціальної статистичної звітності по кримінальних справах.

 7. Методична частина програми кримінологічного дослідження.

 8. Програми вивчення суспільної думки щодо боротьби зі злочинністю: методика складання.

 9. Анкетування в кримінології.

 10. Інтерв’ювання в кримінології.

 11. Кримінологічне прогнозування.

 12. Методика кримінологічного прогнозування злочинності.

 13. Індивідуальне кримінологічне прогнозування.



^

Тема 6. Попередження злочинності


Поняття попередження, профілактики, обмеження, контролю злочинності

Принципи функціонування профілактичної системи.

Нормативна основа функціонування профілактичної системи

Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи профілактики злочинності (показати на конкретних прикладах).

Попереджувальна робота державних органів влади. Форми участі громадськості у боротьбі зі злочинністю.


Теми рефератів:

 1. Система попередження злочинів в Україні.

 2. Основні міжнародні кримінолого-профілактичні акти.

 3. Профілактичне законодавство України.

 4. Діяльність органів місцевого самоврядування з профілактики злочинів.

 5. Місцеві органи державної влади як суб’єкти профілактики злочинів.

 6. Поняття профілактики злочинів.

 7. Система профілактичних заходів.

 8. Зміст, цілі та завдання загальносоціальної профілактики злочинів.

 9. Загальна характеристика суб’єктів спеціально-профілактичної діяльності.

 10. Система громадської профілактики злочинів.

 11. Зміст, цілі, суб’єкти індивідуальної профілактики злочинів.

 12. Попередження злочинності та злочинів, яке здійснюється прокуратурою.

 13. Міліція як суб’єкт попередження злочинів.

 14. Органи державної безпеки як суб’єкти попереджувальної діяльності.

 15. Профілактичні функції юрисконсульта.

 16. Основні загрози діяльності підприємства та методика їх попередження.

 17. Форми реагування на причини та умови злочинів по кримінальних справах, що виявлені.

 18. Специфіка попередження злочинів прокуратурою.

 19. Попередження злочинів, яке здійснюється виконавчими органами влади.

 20. Слідчий як суб’єкт профілактики злочинів.

 21. Комплексна програма боротьби зі злочинністю: загальна характеристика.

 22. Програмно-цільове планування боротьби зі злочинністю.

 23. Комплексний план профілактики злочинів: методика складання, суб’єкти.

 24. Етапи кримінологічного планування.

 25. Основні недоліки профілактичної діяльності на місцевому рівні.

 26. Основні недоліки профілактичної діяльності у студентських гуртожитках.

 27. Основні недоліки профілактичної діяльності у місцях дозвілля молоді.

 28. Основні недоліки профілактичної діяльності на регіональному рівні.

 29. Програма попередження наркотизму в Україні.

 30. Програма попередження дитячої бездоглядності та безпритульності в Україні.

 31. Система регіонального попередження злочинів в Японії.

 32. Американська система попередження злочинності.

 33. Роль актів прокурорського реагування у профілактиці злочинів.

 34. Профілактична функція кримінального законодавства.

 35. Роль спеціалізованих органів ООН у попередженні злочинності.

 36. Основні світові кримінологічні інститути та установи.

 37. Міжнародні кримінолого-профілактичні акти та національне законодавство України.



^

Тема 7. Злочинність неповнолітніх


Поняття злочинності неповнолітніх

Особливості мотивації злочинів неповнолітніх.

Механізм створення злочинних груп неповнолітніх, їх види.

Правові основи попередження злочинності неповнолітніх.

Міжнародно-правові документи з попередження злочинності неповнолітніх.


Теми рефератів:

 1. Злочинність неповнолітніх в Україні.

 2. Тенденції розвитку злочинності неповнолітніх на сучасному етапі.

 3. Злочинність неповнолітніх у зарубіжних країнах.

 4. Причини та умови злочинності неповнолітніх.

 5. Особливості детермінації злочинності неповнолітніх на сучасному етапі.

 6. Провідні мотиви злочинів неповнолітніх в Україні.

 7. Мотивостворюючі фактори неповнолітніх: визначення та практичне значення.

 8. Особливості механізму злочинної поведінки неповнолітніх.

 9. Особливості попередження злочинності неповнолітніх.

 10. Система суб`єктів попередження злочинності неповнолітніх в Україні.

 11. Міжнародно-правові акти у сфері попередження злочинності неповнолітніх.

 12. Ювенальна юстиція: проблеми визначення та впровадження.
^

Тема 8. Проблеми боротьби з насильницькою злочинністю


Поняття агресії та насильства. Їх співвідношення.

Теорії виникнення агресії.

Загальна характеристика насильницької злочинності в Україні: стан, структура, динаміка.

Особливості попередження насильницьких злочинів.


Теми рефератів:

 1. Причини та умови злочинів проти особи.

 2. Агресія та насильство: проблеми визначення.

 3. Соціал-дарвінізм та його значення для пояснення агресивної поведінки.

 4. Теорія біхевіоризму та її значення попередження насильницької злочинності неповнолітніх.

 5. Теорія навчання та її значення попередження насильницької злочинності.

 6. Проблеми попередження насильства в сім`ї.

 7. Нормативна основа попередження насильницької злочинності.



^

Тема 9. Рецидивна та професійна злочинність


Кримінологічне та кримінально-правове розуміння рецидиву.

Рецидивна злочинність: стан, структура, динаміка.

Поняття та ознаки кримінального професіоналізму.

Співвідношення рецидивної, професійної та групової злочинності.

Особливості попередження рецидивної та професійної злочинності. Суб'єкти профілактичної діяльності.


Теми рефератів:

 1. Рецидивна злочинність в Україні.

 2. Кримінально-правове та кримінологічне розуміння рецидиву.

 3. Особливості рецидивної злочинності на сучасному етапі.

 4. Причини та умови рецидивної злочинності.

 5. Рецидивонебезпечні злочини: поняття та класифікація.

 6. Рецидив в сфері економічних злочинів: особливості детермінації.

 7. Причини та умови професійної злочинності.

 8. Особистість професійного злочинця.



^

Тема 10. Проблеми боротьби з організованою злочинністю


Поняття організованої злочинності. Стан, структура, динаміка організованої злочинності.

Організована, транснаціональна та транскордонна злочинність.

Поняття організованої злочинної групи, її ознаки.

Законодавчі основи попередження організованої та транснаціональної злочинності.


Теми рефератів:

 1. Групова злочинність в Україні.

 2. Організована злочинність в Україні.

 3. Визначення організованої злочинності в нормативних актах: проблеми та шляхи їх вирішення.

 4. Економічне розуміння організованої злочинності та перспективи її попередження.

 5. Соціальна база організованої злочинності.

 6. Організована та професійна злочинність: проблеми розмежування.

 7. Причини та умови організованої злочинності.

 8. Організована злочинність у західних країнах.

 9. Організована злочинність та легальна економіка: проблеми взаємодії на сучасному етапі.

 10. Транснаціональна злочинність: загальна характеристика.

 11. Проблеми профілактики злочинів міжнародного характеру.


Тема 11. Основи попередження економічної злочинності

Поняття економічної злочинності: стан, структура, динаміка.

Причини виникнення та зростання економічної злочинності. Тіньова економіка та корупція.

Організована та економічна злочинність: співвідношення понять.

Особливості профілактичної діяльності в сфері економіки.


Теми рефератів

 1. Поняття економічної злочинності.

 2. Економічна злочинність та тіньова економіка: проблеми співвідношення понять.

 3. Латентність економічних злочинів в Україні.

 4. Причини та умови економічної злочинності.

 5. Структура економічної злочинності на сучасному етапі.

 6. Організована та економічна злочинність: проблеми співвідношення понять.

 7. Особливості особистості економічного злочинця та їх значення.

 8. Проблеми попередження легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

 9. Основні міжнародні акти в сфері попередження легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.


^ 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1. Злочинність та її характеристики

Підходи до розуміння злочинності в історії кримінологічної науки

Вплив законодавчих факторів на динаміку злочинності.

Територіальні відмінності злочинності в Україні

Методи вимірювання латентності злочинності.

^

Тема 2. Причини злочинності


Комплексний підхід до вивчення причин злочинності.

Основні підходи до вивчення причин та умов злочинності у вітчизняній кримінології (А.Б.Сахаров, В.М.Кудрявцев, І.І.Карпець, А.М.Яковлев, А.І.Долгова, Н.Ф.Кузнецова, Я.І.Гілінський, А.П.Закалюк, А.Ф.Зелінський та інш.).

Діалектика взаємодії причин та умов злочинності у вітчизняній кримінології.

^

Тема 3. Вчення про особу злочинця


Криміногенна особистість.

Злочинність чоловіків.

Злочинність жінок.

Злочинність та психопатії.

^

Тема 4. Причини та умови конкретного злочину. Механізм злочинної поведінки


Десоціалізація та її роль у детермінації індивідуальної злочинної поведінки.

Віктимогенні умови злочинів. Віктимність та її кримінологічне значення.

Основні типи механізмів злочинної поведінки.


^

Тема 5. Методологія та методика кримінологічних досліджень. Прогноз та планування в кримінології


Комплексний характер методик кримінологічних досліджень. Загальна характеристика методів кримінологічних досліджень.

Програма, план та етапи кримінологічного дослідження.

Вивчення кримінальних справ та кримінальної статистики як метод кримінологічних досліджень.

^

Тема 6. Попередження злочинності


Форми та методи координації профілактичної діяльності.

Рання та ситуативна профілактика злочинів

Робота органів МВС та прокуратури з. припинення, запобігання та профілактики злочинів.

^

Тема 7. Злочинність неповнолітніх


Стан, структура, динаміка злочинності неповнолітніх

Особливості мотивації злочинів неповнолітніх.

Проблеми попередження групової злочинності неповнолітніх.

Проблеми становлення системи ювенальної юстиції в Україні.

^

Тема 8. Проблеми боротьби з насильницькою злочинністю


Агресія у постіндустріальному суспільстві: нові підходи.

Проблема міжнародного тероризму.

Попередження міжнародного тероризму.

^

Тема 9. Рецидивна та професійна злочинність


Історія виникнення та розвитку професіональної злочинності.

Концепція небезпечного стану злочинця.

Поводження з професійними злочинцями у країнах Заходу.

^

Тема 10. Проблеми боротьби з організованою злочинністю


Співвідношення понять «організована злочинна група», «злочинна організація», «банда».

Причини виникнення організованої злочинності.

Міжнародна співпраця в цій сфері.


^ Тема 11. Основи попередження економічної злочинності

Кримінологічна характеристика злочинів у фінансово-кредитній та приватизаційній сфері.

Протидія легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, у національному законодавстві.


^ 9. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Закони України:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст. 141

 1. Кримінальний кодекс України. – Харків: Одіссей, 2001.

 2. Кримінально-процесуальний кодекс України.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

 4. Кримінально-виконавчий кодекс України.

 5. Цивільний кодекс України.

 6. Про судоустрій України// Відомості Верховної Ради України. – 2002.

 7. Про державну податкову службу в Україні // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 6. – Ст. 37.

 8. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20 .

 9. Про банки та банківську діяльність // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5-6. – Ст. 30.

 10. Про основи національної безпеки України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 39. – ст. 351.

 11. Про Національний банк України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238 .

 12. Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 22. – Ст. 262.

 13. Про прокуратуру України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

 14. Про оперативно-розшукову діяльність // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

 15. Про Службу безпеки України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

 16. Про внутрішні війська МВС України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397.

 17. Про статус суддів // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 8. – Ст. 56.

 18. Про адвокатуру // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 9. – Ст. 62.

 19. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 13. – Ст. 110.

 20. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

 21. Про попереднє ув'язнення // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 360.

 22. Про державну службу // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 23. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.

 24. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 11. – Ст. 51.

 25. Про біженців // Відомості Верховної Ради України. 2003. - № 47. – Ст. 250 .

 26. Про правовий статус іноземців // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 161.

 27. Про судову експертизу // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 28. – Ст. 232.

 28. Про запобіжне затримання особи // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 38. – Ст. 346.

 29. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 2. – Ст. 455.

 30. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 1. – Ст. 1.

 31. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35.

 32. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 10. – Ст. 62.

 33. Про боротьбу з корупцією // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34. – Ст. 266.

 34. Про застосування амністії в Україні // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 48. – Ст. 263.

 35. Про місцеве самоврядування в Україні // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 36. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №.35. – Ст. 236.

 37. Про державну таємницю // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.

 38. Про психіатричну допомогу // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 19. – Ст. 143.

 39. Про загальну структуру і чисельність кримінально-виконавчої системи України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - №20. – Ст.151.

 40. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону //Відомості Верховної Ради України. – 2000. - №.40. – Ст. 338.

 41. Про попередження насильства в сім"ї //Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 10. – Ст. 7.

 42. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 1. – Ст. 2.

 43. Про боротьбу з тероризмом // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 25. – Ст. 180.


Укази та розпорядження Президента України

 1. Про Раду національної безпеки і оборони України (30.08.96).

 2. Про Національне бюро розслідувань України (24.04.97).

 1. Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві (18.03.98).

 2. Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку (16.06.1999).

 3. Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності (28.01.2000).

 4. Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки.

 5. Про заходи щодо посилення боротьби з незаконною міграцією (18.01.2001).

 6. Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в їх розшуку (18.01.2001).

 7. Про утворення місцевої міліції (22.01.2001).

 8. Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації у суспільстві (18.03.1998).

 9. Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян (18.02.2002).
Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Українській РСР (27.02.91).

 2. Про затвердження Положення про порядок застосування вогнепальної зброї (12.10.92).

 3. Про Національне центральне бюро Інтерполу (25.03.93).

 4. Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю (05.07.93).

 5. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії (07.09.93).

 6. Про організацію діяльності спеціальних навчально-виховних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання (13.10.93).

 7. Про створення кримінальної міліції у справах неповнолітніх (08.07.95).

 8. Про Положення про Комітет з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я (15.01.96).

 9. Про Концепцію розвитку системи Міністерства внутрішніх справ (24.04.96).

 10. Про затвердження Типового Положення про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх (09.06.1997).



Міжнародно-правові документи. Нормативні акти СНД

67. Європейська конвенція про боротьбу з терроризмом (27.01.1977).

68. Конвенція про примусову чи обов'язкову працю (28.06.30).

69. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства (10.03.88).

 1. Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчання найманців (21.09.90).

 1. Конвенція про охорону персоналу Організації Об'єднаних Націй та зв'язаного з нею персоналу (15.12.94).

72. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах (15.05.72).

 1. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах (20.04.59).

 1. Конвенція про передачу засуджених осіб (21.03.83).

 2. Європейська конвенція про видачу правопорушників Рада Європи (17.03.78).

 3. Європейська конвенція з прав людини (04.11.50).

 4. Международно-правовые документы по вопросам борьбы с преступностью: Вып.1. – М, Академия МВД СССР, 1989.

 5. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными – одобрены ЭКОСОС 31.07.1957 г, утверждены Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1955).

 6. Кодекс поведения должностных лиц, охраняющих правопорядок – принят Генеральной Ассамблеей ООН 17.12.1979 по рекомендации Пятого Конгресса (1975)

 7. Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни – одобрены ЭКОСОС 25. 05.1994.

 8. Руководящие принципы в области предупреждения преступности и уголовной юстиции в контексте развития и нового экономического порядка – приняты Седьмым Конгрессом ООН (1985) и утверждены Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 40/32.

 9. Типовое соглашение о выдаче иностранных заключенных и рекомендации по обращению с заключенными-иностранцами - - приняты Седьмым Конгрессом ООН (1985) и утверждены Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 40/32.

 10. Декларация Основных принципов правосудия для жертв преступлений и жертв злоупотребления властью – принята Генеральной Ассамблеей 29.11.1985 (резолюция 40/34) по рекомендации Седьмого Конгресса.

 11. Минимальные стандартные правила по применению мер наказания, не связанных с лишением свободы – приняты Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 45-110) по рекомендации Восьмого Конгресса.

 12. Правила защиты несовершеннолетних, лишенных свободы – приняты Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 45-113) по рекомендации Восьмого Конгресса.

 13. Основные принципы использования силы и огнестрельного оружия должностными лицами, охраняющими правопорядок – приняты Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1990).

 14. Неапольская политическая декларация и план глобальных мероприятий – принят 23.11.1994 на Всемирной конференции министров внутренних дел по транснациональной преступности и одобренный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 49/159.

 15. Решение о вопросах организационно-финансового обеспечения деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества Независимых Государств (Москва, 15 апреля 1994 года).

 16. Решение о совместных мерах по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников Содружества Независимых Государств (Москва, 12 марта 1993 года).

 17. Соглашение о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов (Москва, 24 сентября 1993 года).

 18. Документы Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью /сост Москалькова Т.Н. и др. – М.: Спарк, 1998 – 388 с.

 19. Конвенция ООН о правах ребенка // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М,: Изд-во Норма, 2000. – С. 2306-322.

 20. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М,: Изд-во Норма, 2000. – С. 273-28.3

 21. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М,: Изд-во Норма, 2000. – С. 284-305.
Підручники та навчальні посібники

  1. Аванесов Г.А. Криминология – М.: Академия МВД СССР, 1984 – 500 с.

  2. Актуальні проблеми політики. Зб. наукових статей. – Вип. 26. – Одеса, 2005.

  3. Актуальні проблеми політики. Зб. наукових статей. – Вип..21. – Одеса, 2004.

  4. Актуальні проблеми політики. Зб. наукових статей. – Вип.20. – Одеса, 2004.

  5. Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. – М.: Изд-во «Щит-М», 1999.

  6. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. – М.: Изд-во Норма, 2001.

  7. Антонов А.И., Лебедь О.Л. Несовершеннолетние преступники: кто они? // Социс. – 2003. - №4. – С.91-95.

  8. Антонян Ю.М. Предупреждение преступности несовершеннолетних. – М.. 1982

  9. Антонян Ю.М. Психология убийства – М.: Юристъ, 1997. – 304 с.

  10. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. – М.: Наука, 1987.

  11. Арсеньева М.И. и др. Изучение преступности несовершеннолетних и деятельности по её предупреждению. - М., 1990.

  12. Базаров Р.А. Преступность несовершеннолетних: криминальное насилие, меры противодействия. – Екатеринбург: Екатеринбургская высш. шк. МВД России, 1996.

  13. Бакаев А.А., Лелеков В.А., Остапенко Н.И. О мерах по совершенствованию правового обеспечения профилактики правонарушений несовершеннолетних // Российский следователь. – 2003. - № 5. – С.7-13.

  14. Бафия Е. Проблемы криминологии: диалектика криминогенной ситуации. – М.: Юридическая литература, 1983. – 152 с.

  15. Блувштейн Ю.Д., Добрынин А.В. Основания криминологии: опыт логико-философского исследования. – Минск, 1990.

  16. Блувштейн Ю.Д., Яковлев А.М. Введение в курс криминологии – Минск: ВШ МВД СССР, 1983.

  17. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. – М.: Наука, 1990.

  18. Булатов Р. Подростково-молодежные группировки // Сов. юстиция. – 1991. - №2. – С. 23-25.

  19. Булатов Р., Шеслер А. Криминальная социализация казанских подростков в территориальных группировках // Сов. юстиция. – 1992. - №6. – С. 7-8.

  20. Бурлаков В.Н. и др. Основы профилактики правонарушающего поведения несовершеннолетних. - СПб, 1992.

  21. Вельчев А.Д., Мошак Г.Г. Подросток и правонарушение. – Кишинев, 1990.

  22. Гилинский Я.И., Афанасьев В.А. Социология девиантного отклоняющегося поведения. – Санкт-Петербург, 1993.

  23. Голина В.В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений. - Киев, 1989.

  24. Гуров А.И. Красная мафия – М: Самоцвет МИКО, 1995.

  25. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. – М.: РКА, 2003. – 572 с.

  26. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. – М., 1981.

  27. Дремин В.Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества: монографія. - О. : Юрид. лит-ра. – 2009. –  616 с.

  28. Дрёмин В.Н. Изучение криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних.// В сб.: Проблемы социалистической законности. Вып.9 . – Харьков: Вища школа,1982.- С.149-156.

  29. Дрёмин В.Н. Криминологический анализ генезиса преступного поведения несовершеннолетних // В кн.: Миллер А.И. Противоправное поведение несовершеннолетних (генезис и ранняя профилактика). – Киев: Наукова думка, 1985.- С. 97-108.

  30. Дрёмин В.Н. Общение несовершеннолетних с ранее судимыми лицами как криминогенный фактор // В сб.: Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними. – М., 1989.- С. 162-167.

  31. Дрьомін В.М. Кримінальна глобалізація: від транснаціонального злочину до транснаціональної злочинності // Юридичний вісник, №1, 2011. – С. 34-40.

  32. Дрьомін В.М., Зелінська Н.А. Злочинність як загроза інституціональної структури суспільства та правам людини // Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали круглого столу 18 лютого 2011 р. – Одеса, 2011. – С.19-21.

  33. Дрьомін В.М. Інституціональна методологія дослідження механізму відтворення злочинності // Правове життя сучасної України: матеріали доповідей Міжнародної міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (20-21 травня 2011 р.). Том 2. / Відп. ред. В.Н. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2011. – С. 264-266.

  34. Дрьомін В.М., Зелінська Н.А. Механізми інтернаціоналізації злочинності та сучасні проблеми протидії // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Гол.ред. : С.В. Ківалов; відп. за вип. Дрьомін В.М.. – О. : Юрид. л-ра. – 2011. – №57.– С. 312-317.

  35. Дрьомін В.М.Формування тіньової економіки у сфері господарської діяльності як соціального інституту // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць : зб. наук. праць / Гол. ред.: С.В. Ківалов; відп. за вип. Дрьомін В.М. – О. : Юрид. л-ра. – 2010. – №56.– С. 23-33.

  36. Дрьомін В.Н. Соціальна аномія як кримінологічний феномен // Актуальні проблеми політикі: зб. наукових праць / гол.ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І.Кормич. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія»; Південноукраїнський центр гендерних проблем. - 2011. Вип. 42. – С. 230-241.

  37. Дроздов А.Ю. Агрессивное поведение молодежи в контексте социальной ситуации // Социс. – 2003. - №4. – С.95- 98.

  38. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. – 2-е изд. – М.: Юридическая литература, 1989.

  39. Емельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями. - Саратов,1980.

  40. Жабский В.А. Наркотизм несовершеннолетних и совершенствование законодательства //Власть: криминологические и правовые проблемы. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2000. – С. 221-225.

  41. Жигарев Е.С. Административная деликтность несовершеннолетних. – Киев, 1990.

  42. Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетних и организация их правового воспитания. – М., 1990.

  43. Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика социальных аномалий в среде несовершеннолетних и их предупреждение. - М.,1992.

  44. Закалюк А.П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения. – М., 1986.

  45. Зелинский А.Ф. Криминология. Учебное пособие. – Х.: Рубикон, 2000.

  46. Зелинский А.Ф. Криминология: курс лекций – Харьков: Прапор, 1996 – 260 с.

  47. Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. – Харьков,1986.

  48. Зелинский А.Ф., Бандурка А.М. Вандализм. - Харьков, 1996.

  49. Игошев К.Е. Психология преступных проявлений среди молодёжи / Учебное пособие. - М., 1971.

  50. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. – Горький, 1984.

  51. Информационное обеспечение противодействия организованной преступности / Сб. научн. статей / под ред. М.Ф.Орзиха, В.Н.Дремина. – Одесса: Феникс, 2003.

  52. Иншаков С.М. Криминология: Вопросы и ответы. – М.: Юриспруденция, 2000.

  53. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. – М., 1992.

  54. Козлова Т.И. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. – Киев, 1990.

  55. Кормщиков В.М. Криминология семейного неблагополучия. - Пермь: МВД СССР, 1987.

  56. Корупція: регіональні та галузеві тенденції: Зб. наукових статей / За ред.. М.П.Орзиха, В.М.Дрьоміна. – Одеса: Фенікс, 2003.

  57. Костенко А.Н. Криминальный произвол: социопсихология воли и сознания преступника. – К.,1990.

  58. Кофырин Н.В. Проблемы изучения неформальных групп молодежи // Социологические исследования. – 1991. - №1. – С.81-85.

  59. Криминальная мотивация. – М.: Наука, 1986.

  60. Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания / Сб. научн. статей. – Одесса, 2003.

  61. Криминологи о неформальных молодежных объединениях. Проблемы, дискуссии, предложения / Отв.ред. И.И.Карпец. – М., 1991

  62. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними и молодёжью и их предупреждение.- М., 1990.

  63. Криминология и профилактика преступлений: учебник / под ред. А.И.Алексеева. – М.: МВШМ МВД СССР, 1989 – 431 с.

  64. Криминология и профилактика преступности: учебное пособие / под ред. В.Г.Лихолоба. – Донецк: ДИВД, 1994 – 396 с.

  65. Криминология: общая часть / под ред. В.В. Орехова. – Спб, 1992.

  66. Криминология: Учебник / под ред. Б.В.Коробейникова, Н.Ф.Кузнецовой, Г.М.Миньковского. – М.: Юрид.лит., 1988. – 295 с.

  67. Криминология: Учебник /под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова – М.: Юрист, 1995. – 512 с.

  68. Криминология: Учебник для вузов /под ред. А.И.Долговой – М.: Инфра-М, 1997 – 780 с.

  69. Криминология: Учебник/ под ред Н.Ф.Кузнецовой, Г.М.Миньковского – М.: Изд-во МГУ, 1994 – 415 с.

  70. Криминология: учебное пособие / под ред. Н.Ф.Кузнецовой. – М.: Зерцало, 1996. – 160 с.

  71. Криміногенна ситуація в Україні: оцінка, тенденції, проблеми. Звіт МВС. – К., 1995.

  72. Кудлай Т.П. Специализированные субъекты профилактики правонарушений несовершеннолетних. – Киев, 1991.

  73. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. – М.: Наука, 1986.

  74. Кудрявцев С.В. Конфликт и насильственное преступление. – М., 1991.

  75. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 208 с.

  76. Курс советской криминологии. – Т.1. – М.: Юрид. литература, 1985.

  77. Курс советской криминологии. – Т2. – М.: Юрид.литература,1986.

  78. Лайне М. Криминология и социология отклоненного поведения. – Хельсинки: центр обучения тюремных служащих, 1994. – 173 с.

  79. Литвак О. Злочинність: її причини та профілактика. – Київ: Україна, 1997. - 168 с.

  80. Лихолоб В.Г. Органи внутрішніх справ у боротьбі із злочинністю. – Киів: Вища школа, 1991.

  81. Личность преступника и предупреждение преступлений .– М., 1987. – 102 с.

  82. Личность преступника: методы изучения и проблемы воздействия. – М.,1988. – 110 с.

  83. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. – М., 1991.

  84. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. – М.: Норма, 1997. - 498 с.

  85. Максимов С.В. Краткий криминологический словарь. – М.: Юристъ, 1995. – 32 с.

  86. Мауленов Г.С. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений несовершеннолетних. - Караганда, 1990.

  87. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учебн.пособие. – М.: Дело, 2000.

  88. Методика криминологического изучения личности несовершеннолетнего преступника. - М., 1977.

  89. Механизм преступного поведения. – М.: Наука, 1990.

  90. Михеева Л. Правовое регулирование патронатного воспитания детей // Российская юстиция. – 2003. - №7. – С.39-41.

  91. Михлин А.С. Общая характеристика осужденных. – М., 1991.

  92. Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии. – Саратов, 1975.

  93. Овчинников Б.Д. Вопросы теории криминологии. – Л., 1982.

  94. Организованная преступность 3. – М.: Криминологическая ассоциация, 1996. – 352 с.

  95. Организованность в преступности / Матер.круглого стола / под ред. А.И.Долговой. – М.: Юрид. лит-ра, 1991.

  96. Основы криминологии для практических работников / Долгова А.И. и др. – М.,1986.

  97. Папкова Т.П. Зарубежный опыт профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних // Российский следователь. – 2003. - №4. – С.40-45.

  98. Пилипейченко Ю.Г. Криминологические и психолого-педагогические основы изучения личности несовершеннолетнего правонарушителя. – М., 1990.

  99. Правовые проблемы противодействия организованной преступности / Сб. научных статей / под ред. М.Ф.Орзиха, В.Н.Дремина. – Одесса: Феникс, 2005. – 284 с.

  100. Предупреждение семейно-бытовых правонарушений // Под ред. Ф.А. Лопушанского. - М., 1989.

  101. Преступность и криминологические основы уголовной юстиции Коллект. монография под ред. В.Н. Дрёмина – О. : Фенікс, 2007. – С. 4-81.- 279 с.

  102. Преступность в Украине // Бюллетень законодательства и юридической практики Украины. - № 2. – 1994.

  103. Преступность и правонарушения в СССР: Статистический сборник. – М., 1990. – 112 с.

  104. Преступность и правонарушения в СССР: Статистический сборник. 1990. – М., 1991 – 117 с.

  105. Проблемы изучения личности правонарушителя. - М., 1984. - 156 с.

  106. Самоделкин С.М., Сибиряков С.Л. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение. - Волгоград, 1992.

  107. Сафин Ф.Ю. Из истории развития законодательства России об уголовной ответственности несовершеннолетних // История государства права. – 2003. - №1. – С.28-29.

  108. Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. – М.: Юридическая литература, 1961.

  109. Сибиряков С.А. Предупреждение девиантного поведения молодежи (Методологические и прикладные проблемы) \ Волгогр. юрид. ин-т. – Волгоград, 1998. – 154 с.

  110. Совершенствование деятельности воспитательно-трудовых коло­ний и профилактика молодёжной преступности // Отв. ред. В.И.Поздняков. - М., 1992.

  111. Социальные отклонения. – 2-е изд. – М.: Юридическая литература, 1989. – 368 с.

  112. Фокс В. Введение в криминологию. – М.: Прогресс, 1986.

  113. Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии – Душанбе, 1977. - 240 с.

  114. Фролова О.Г. Злочинність і система кримінальних покарань. – Киів: Артек, 1997. -208 с.

  115. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник. – М.: Юристъ, 1999.

  116. Шнайдер Г.И. Криминология. – М., 1992.

  117. Яковлев А.М. Теория криминологии и социальная практика - М.: Наука, 1985.

^ 10. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 1. Предмет та система кримінології. Місце кримінології в системі соціальних наук.

 2. Методологія та завдання кримінології.

 3. Кримінологічні дослідження в царській Росії: загальна характеристика.

 4. Виникнення та розвиток вітчизняної кримінології як самостійної науки.

 5. Сучасний стан кримінології. Основні кримінологічні установи в Україні.

 6. Злочинність як вид відхиленої поведінки. Відмінність злочинності від злочину.

 7. Поняття та ознаки злочинності.

 8. Функції злочинності.

 9. Показники злочинності та їх загальна характеристика.

 10. Географія, екологія та топологія злочинності. Регіональні особливості злочинності в Україні.

 11. Поняття структури злочинності.

 12. Коефіцієнт злочинності. Техніка аналізу коефіцієнтів злочинності Соціальні протиріччя та їх роль у детермінації злочинності.

 13. Поняття динаміки злочинності.

 14. Латентна злочинність та її види. Способи визначення латентності злочинів.

 15. Основні світові тенденції змін злочинності.

 16. Характеристика злочинності в СРСР (1917-1991 р.р.).

 17. Характеристика злочинності в Україні на сучасному етапі (2000-2009 р.р.).

 18. Поняття та класифікація причин та умов злочинності.

 19. Біологічні концепції причин злочинності.

 20. Психологічні теорії причин злочинності.

 21. Виникнення та розвиток концепції соціальної обумовленості злочинності у вітчизняній кримінології.

 22. Соціологічні концепції причин злочинності: загальна характеристика.

 23. Інтеракціонізм в кримінології. Теорія конфлікту.

 24. Теорія аномії та її значення для сучасного розуміння причин злочинності.

 25. Теорія диференційованого зв’язку. Е Сатерленд та теорія білокомірцевої злочинності.

 26. Теорія стигматизації та її значення для сучасного розуміння причин злочинності.

 27. Економічний детермінізм та його значення для сучасного розуміння причин злочинності. Критична кримінологія.

 28. Віктимологічна концепція причин злочинності.

 29. Причини та умови злочинності в Україні на сучасному етапі: загальна характеристика.

 30. Соціальні процеси розвитку та їх роль в детермінації злочинності (урбанізація, міграція, маргіналізація).

 31. Соціально-психологічні причини та умови злочинності.

 32. Маргінальність та злочинність.

 33. Поняття особистості злочинця. Особистість злочинця та суміжні поняття.

 34. Кримінально-правові та соціально-демографічні ознаки особистості злочинця.

 35. Роль психічних та фізичних аномалій у формуванні особистості злочинця.

 36. Морально-психологічні ознаки особистості злочинця: загальна характеристика.

 37. Соціалізація та її роль у формуванні особистості злочинця.

 38. Дискусія про співвідношення природного та соціального в особистості злочинця.

 39. Типологія та класифікація злочинців.

 40. Поняття та класифікація причин та умов конкретного злочину.

 41. Криміногенне значення конкретної життєвої ситуації.

 42. Механізм злочинної поведінки.

 43. Мотивація злочинної поведінки.

 44. Прийняття та виконання рішення у механізмі злочинної поведінки.

 45. Настанова та її роль у механізмі злочинної поведінки.

 46. Віктимологічний аспект механізму конкретного злочину.

 47. Віктимізація та віктимність.

 48. Класифікація жертв злочинів.

 49. Методика кримінологічних досліджень.

 50. Методи кримінологічних досліджень: загальна характеристика.

 51. Вибіркове дослідження. Валідність та репрезентативність вибіркового дослідження.

 52. Анкетне опитування в кримінології.

 53. Інтерв’ю. Техніка кримінологічного інтерв’ювання.

 54. Техніка кримінологічного вивчення кримінальних справ та інших документів. Контент-аналіз.

 55. Психологічні методи, що застосовуються в кримінологічних дослідженнях.

 56. Особливості проведення соціометричного опитування.

 57. Кримінально-статистичний метод в кримінологічних дослідженнях.

 58. Логіко-математичні методи в кримінологічних дослідженнях. Кореляційний аналіз.

 59. Кримінологічне прогнозування: види, завдання, методи, функції.

 60. Основи кримінологічного планування.

 61. Кримінологічне планування та організація профілактики на конкретному об’єкті.

 62. Поняття та класифікація заходів попередження злочинності.

 63. Спеціально-кримінологічна протидія злочинності: поняття та види.

 64. Ситуативна профілактика злочинів.

 65. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти попереджувальної діяльності.

 66. Участь громадськості у профілактиці злочинів.

 67. Участь громадськості у протидії злочинності неповнолітніх.

 68. Профілактичні функції слідчого: правова характеристика.

 69. Органи внутрішніх справ як суб’єкт профілактичної діяльності: загальна характеристика.

 70. Прокуратура як суб’єкт попереджувальної діяльності.

 71. Роль адвокатури в боротьбі зі злочинністю.

 72. Законодавство України по боротьбі зі злочинністю: загальна характеристика.

 73. Профілактичне значення кримінального закону.

 74. Кримінологічна характеристика насильницької злочинності в Україні.

 75. Попередження насильницьких злочинів.

 76. Попередження злочинності неповнолітніх.

 77. Кримінологічна характеристика та попередження пенітенціарної злочинності.

 78. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності.

 79. Попередження рецидивних злочинів.

 80. Попередження професійних злочинів.

 81. Ресоціалізація злочинців.

 82. Вивчення та попередження податкової злочинності.

 83. Відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом: проблеми протидії.

 84. Кримінологічна характеристика професійної злочинності.

 85. Кримінологічна характеристика економічної злочинності.

 86. Протидія тероризму за законодавством України.

 87. Організована злочинність в Україні на сучасному етапі.

 88. Основні проблеми протидії корупції в Україні на сучасному етапі.

 89. Правове регулювання протидії організованої злочинності та корупції: загальна характеристика.

 90. Кримінологічна характеристика необережних злочинів.

 91. Попередження необережних злочинів.

 92. Вивчення та попередження злочинності жінок.

 93. Попередження військової злочинності.

 94. Основні міжнародно-правові документи по боротьбі зі злочинністю.

 95. Роль та функції спеціалізованих установ ООН по боротьбі зі злочинністю та поводженню з правопорушниками.

 96. Інтерпол та його роль у боротьбі зі злочинністю.

 97. Транскордонні злочини: поняття та особливості попередження.

 98. Попередження транснаціональної злочинності.

 99. Особливості попередження транснаціональної економічної злочинності.



Навчальну програму з дисципліни „Кримінологія” розробили:


Професор Дрьомін В.М. ________________________

Доцент Мандриченко Ж.В. ________________________

Доцент Мельничук Т.В. ________________________

Доцент Стрелковська Ю.О. ________________________

Ст. викладач Ілько С.А. ________________________

Асистент Цитряк В.Я. ________________________

Асистент Федчун Н.О. ________________________

Асистент Малена В.І. ________________________

Асистент Марчук А.І. ________________________

Асистент Петренко О.А. ________________________


Зав. кафедрою професор Дрьомін В.М. ________________________





Скачати 490.51 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації06.11.2012
Розмір490.51 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх