Робоча програма з дисципліни “Релігієзнавство статус дисципліни: нормативна напрям підготовки: 050201 Системна інженерія 050202 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології icon

Робоча програма з дисципліни “Релігієзнавство статус дисципліни: нормативна напрям підготовки: 050201 Системна інженерія 050202 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології


Схожі
Робоча програма з дисципліни «Комп’ютерне моделювання процесів І систем» статус дисципліни...
Робоча програма з дисципліни: Логіка статус дисципліни: нормативна для студентів: ІІ курсу...
Навчальна програма дисципліни (типова) фінанси статус дисципліни нормативна проф спрямув...
Робоча програма з дисципліни “Фізика статус дисципліни: нормативна для спеціальностей: 090202...
Робоча програма навчальної дисципліни німецька класична філософія (шифр І назва навчальної...
Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійної програми спеціальності „080000 Високі...
Робоча програма з дисципліни: Введення в спеціальність статус дисципліни: вибіркова для...
Робоча програма з навчальної дисципліни “екологічна безпека Освітньо-кваліфікаційний рівень...
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни “ Системне програмування" (за кредитно-модульною...
Робоча програма спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні» напрям підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни історія української літератури ХІХ ст...
Навчальна програма дисципліни “ Ґендерні дослідження " (назва дисципліни) для напрямів...Загрузка...
скачать


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра філософії і соціології

Рег. № 68/460 – 25.02.09

Затверджую

Перший проректор


______Рогальський Ф.Б.

„___”___________2009р.РОБОЧА ПРОГРАМА


з дисципліни “Релігієзнавство”

статус дисципліни: нормативна

напрям підготовки: 6.050201 – Системна інженерія

6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

галузь знань: 0502 – Автоматика та управління

факультету кібернетики

Курс І семестр I

^ Денна форма навчання
Заочна форма навчання

Лекції

10

Лекції


2

Практичні заняття

8

Практичні заняття

2

Самостійна робота

18

Самостійна робота

32

Всього годин

36

Всього годин

36

Кредит ECTS

1

Кредит ECTS

1

Залік І семестр

Укладач: ст. викладач Фролова М.Е.

Херсон -2008 р.

Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової навчальної програми, нормативних документів з провадження КМСОНП у ХНТУ.


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри філософії і соціології

Протокол № 1 від 29 серпня 2008р.

Завідувач кафедри Коробов В.К.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри технічної кібернетики

Протокол № ____ від „___”_________2008р.

Завідувач кафедри Бражник О.М.


Координатор ECTS факультету

кібернетики Бараненко Р.В.


Координатор факультету заочного

та дистанційного навчання Дон Н.Л.


Схвалено методичною радою факультету кібернетики

Протокол № ____ від „___”_________2008р.

Голова Кругла Н.А.

.

^ 1. Мета і завдання дисципліни

  1. Мета дисципліни.


Навчальна дисципліна “Релігієзнавство” відноситься до циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін для підготовки спеціалістів за всіма напрямками базової вищої освіти ХНТУ.

Мета курсу: формування розуміння сутності релігійних течій та проблем сучасного релігійного життя.

Згідно з кваліфікаційними вимогами до спеціалістів, метою навчальної дисципліни є підготовка студентів в галузі історії і теорії релігії та вільнодумства.

Основні завдання курсу передбачають:

 • засвоєння студентами закономірностей виникнення та становлення релігії;

 • вивчення особливостей становлення кожного типу релігії;

 • ознайомлення із закономірностями виникнення та розвитку вільнодумства;

 • введення студентів в проблематику існування релігії та вільнодумства в сучасних умовах.Для підготовки спеціалістів в програмі навчальної дисципліни передбачено цикл лекцій в їх сукупності з самостійною роботою студентів. Формування знань майбутнього спеціаліста здійснюється з опорою на раніше одержані знання шляхом проведення циклу практичних занять по основним темам курсу. Необхідний рівень знань у студентів досягається ними і під час самостійної роботи із забезпеченням її консультаціями викладача. Завдання для самостійної роботи студенти отримують на лекціях та практичних заняттях. Звіт про освоєння дисципліни передбачено у формі заліку з оцінкою за шкалою ECTS.

Навчальна дисципліна “Релігієзнавство” викладається студентам І-го курсу.

Студенти повинні засвоїти, що релігія є закономірною та історичною формою світогляду. Вона виконує різнобічні функції в суспільстві. Сутністю кожної релігії є віра в надприродні сили, Бога, який творить та править всім світом, в тому числі кожним з нас. Прояв цієї сутності може мати різні форми (фетишизм, синтоїзм, буддизм і т.д.).

Студенти повинні розібратися в особливостях релігії та церков на Україні, вміти порівнювати процеси в нашій державі з процесами, які відбуваються в світовому масштабі.

В ході практичних занять студенти повинні засвоїти теоретичний матеріал, а також навчитись самостійно розбиратись в окремих проблемах курсу, а результати оформити у вигляді виступів на практичних заняттях.

Вивчення дисципліни “Релігієзнавство” знаходиться в тісному зв`язку з іншими дисциплінами, які вивчаються студентами: “Політологія”, “Філософія”, “Соціологія”.

  1. Основні знання, які здобувають студенти при вивченні дисципліни.


Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні ЗНАТИ:

 • сутність проблеми виникнення і становлення релігії, а також вільнодумства;

 • проблематику функціонування релігії та вільнодумства в сучасному світі, особливо в умовах становлення та розвитку української державності.
  1. Основні уміння, які здобувають студенти при вивченні дисципліни.Студенти повинні ВМІТИ:

 • самостійно давати оцінку стану сучасних релігій, головних проблем в галузі релігієзнавства;

 • підготувати фіксований виступ по одній з проблем вказаного курсу.^ БУТИ ОЗНАЙОМЛЕНИМИ:

 • з перспективами функціонування релігій та вільнодумства на Україні та в сучасному світі.1.4. Перелік дисциплін, на яких базується дана дисципліна:

Система знань з історії, основ суспільствознавства, елементарної математики, біології, хімії, фізики, української та світової літератури на рівні програм загальноосвітньої середньої школи. 1. ^ Структура дисципліниШифр спеціаль-ності

Фор-ма навчання

Курс

Семестр

Всього годин

В тому числі

Контроль

лекцій

семінарських

самостійних

залік

іспит

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

092501

091401

денна

1

1

36

10

8

18

+

-

092501

091401

заочна

1

1

36

2

2

32

+

-^ 3. Розподіл навчального часу за темами в тематичному планіТеми
^

Кількість годин


Разом

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота

1

2

3

4

5

Змістовий модуль 1

1. Релігія та суспільство

4

2

-

2

2. Форми релігійного життя людини

4

-

2

2

3. Еволюція та типи релігій

2

-

-

2

4. Локальні релігії.

6

2

2

2

5. Світові релігії

8

2

2

4

6. Релігійні конфесії та напрями

4

2

-

2

7. Релігія та церква в Україні: історія та сучасність

4

2

-

2

8. Принцип свободи совісті

4

-

2

2

Всього:

36

10

8

18^ 4. Зміст дисципліни

навч.

тижня

Найменування лекцій, семінарських занять, їх короткий зміст

Обсяг годин

Форма контролю/максимальна кількість балів

Лекції

Семінар. заняття

Самост. робота
^

Змістовий модуль 1


1

Лекція 1. Релігія та суспільство.

Основні релігієзнавчі концепції та їхня загальна характеристика. Релігія – фантастичне відображення пануючих над людьми сил природи і суспільства. Соціальні, гносеологічні, психологічні та історичні корені релігії. Релігія як сфера духовної культури. Функції релігії та її роль у житті суспільства.

2

-

2

Експрес-опитування

2

Семінарське заняття 1. Форми релігійного життя людини. Богословсько-теологічний та філософський підходи до вивчення релігії. Особливості наукового методу пізнання релігії. Визначення релігії. Теологічні (конфесійні концепції) концепції. Філософські та соціологічні інтерпретації. Елементи і структура релігії. Релігійна свідомість Релігійна діяльність. Релігійні відносини. Релігійні організації.

-

2

2

Публічне повідомлення за темою

2

Тема. Еволюція та типи релігій. Основні типи наукових і богословських теорій походження релігії. Перші спроби наукового пояснення походження релігії. Наукові теорії походження релігії. Історичний характер релігії Причини виникнення релігії. Еволюція релігії.

-

-

2

Творчо-проблемне завдання

3

Лекція 2. Локальні релігії. Племінні культи: магія, фетишизм, анімізм, тотемізм, землеробські культи, шаманізм. Ранні національні релігії: релігії Стародавнього Єгипту, релігії народів Дворіччя, релігія Стародавньої Індії, давньогрецька релігія, релігія Стародавнього Риму.Пізні національні релігії: іудаїзм, конфуціанство, даосизм, синтоізм, зоорастратизм, сикхізм.

2

-

2

Експрес-опитування

4

Семінарське заняття 2. Локальні релігії. Племінні культи: магія, фетишизм, анімізм, тотемізм, землеробські культи, шаманізм. Ранні національні релігії: релігії Стародавнього Єгипту, релігії народів Дворіччя, релігія Стародавньої Індії, давньогрецька релігія, релігія Стародавнього Риму.Пізні національні релігії: іудаїзм, конфуціанство, даосизм, синтоізм, зоорастратизм, сикхізм.

-

2

-

Публічне повідомлення за темою

5

Лекція 3. Світові релігії. Виникнення буддизму. Легендарний засновник віровчення про чотири “святі” істини Сіддхартха Гаутама. Основні ідеї і напрямки буддизму: хінаяна, махаяна, ламаїзм, дзен-буддизм, чань-буддизм. Соціально-економічні причини виникнення Ісламу. Віровчення Ісламу. Шаріат. Основні течії в Ісламі: суннізм, шиізм. Іслам і сучасність. Іслам в Україні.Соціально-історичні умови виникнення і розповсюдження християнства. Ідейні попередники християнства. Суперечки щодо засновника християнства. Перетворення християнства в державну релігію Римської імперії. Внутрішньо-церковна боротьба за установлення християнського віровчення і культу. Поділ християнських церков.

2

-

2

Експрес-опитування

6

Семінарське заняття 3. Світові релігії. Виникнення буддизму. Легендарний засновник віровчення про чотири “святі” істини Сіддхартха Гаутама. Основні ідеї і напрямки буддизму: хінаяна, махаяна, ламаїзм, дзен-буддизм, чань-буддизм. Соціально-економічні причини виникнення Ісламу. Віровчення Ісламу. Шаріат. Основні течії в Ісламі: суннізм, шиізм. Іслам і сучасність. Іслам в Україні.Соціально-історичні умови виникнення і розповсюдження християнства. Ідейні попередники християнства. Суперечки щодо засновника християнства. Перетворення християнства в державну релігію Римської імперії. Внутрішньо-церковна боротьба за установлення християнського віровчення і культу. Поділ християнських церков.

-

2

2

Тестування

7

Лекція 4. Релігійні конфесії та напрями Католицизм в Україні. Основні течії в протестантизмі: лютеранство, кальвінізм, англіканство. Особливості православного віровчення і культу. Основні течії в ісламі: сунізм, шиїзм. Основні ідеї і напрямки буддизму: хінаяна, махаона, ламаїзм, дзен-буддизм, чань-буддизм.

2

-

2

Творчо-проблемне-завдання

9

Лекція 5. Релігія та церква в Україні: історія та сучасність. Українська православна церква. Українська автокефальна православна церква. Українська греко-католицька церква. Римсько-католицька церква. Церкви протестантського напряму. Баптистські громади. Мусульманські громади. Іудейські громади. Нетрадиційні культи.

2

-

2

Експресс-опитування

9


Семінарське заняття 4. Принципи свободи совісті. Поняття свободи совісті як конституційно-правової категорії. Особливості українського закону про свободу совісті та релігійні організації.

-

2

2

Модульна контрольна робота

9

Контроль за змістовим модулем 1


100

Разом

10

8

18

100^ 5. План самостійної та індивідуальної роботи студента


Види та форми самостійної та індивідуальної роботи

Рекомендована література

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів за змістовим модулем

1

2

3

4

5

І. Обов’язкові

Змістовий модуль 1 (27 годин)

1. Релігія та суспільство

1 – 17

(додатк.: 1– 3)

1

Експрес- опитування

Входить до балів за експрес-опитування

2. Форми релігійного життя людини

1 - 17

2

Публічне повідомлення

Входить до балів за публічне повідомлення

3. Еволюція та типи релігій

1 - 17

2

Захист творчо-проблемного

завдання

Входить до балів за захист практичного завдання

4. Локальні релігії

1 – 17

(додатк.: 1– 3)

3,4

Публічне повідомлення

Входить до балів за публічне повідомлення

5. Світові релігії

1 - 17

5,6

Тестування

Входить до балів за тестування

6. Релігійні конфесії та напрями

1 – 17, (додатк.: 1– 3)

7

Захист творчо-проблемного

завдання

Входить до балів за захист практичного завдання

7. Релігія та церква в Україні: історія та сучасність

1 - 17

9

Експрес- опитування

Входить до балів за експрес-опитування

9. Принцип свободи совісті

1 – 17

(додатк.: 1– 3)

8

Модульна контрольна робота

Входить до балів МКР

Разом балів за обов’язкові види СРС100

ІІ. Вибіркові*

Виступ з доповіддю за додатковою темою дисципліни на практичному занятті

1 - 17

1-9
5

НДРС

1 - 17

1-9
5

Реферат

1-17

1-9
5

Разом балів за вибіркові види СРС15

* Вибіркові завдання самостійної та індивідуальної роботи студент обирає за бажанням, тим самим підвищуючи кількість балів за даною дисципліною.

* Метою запропонованих творчо-проблемних завдань є навчити студентів правильно мислити; забезпечувати правильність побудови думок, уміння логічно і аргументовано доводити істину або спростовувати хибні судження; показувати можливості логічного мислення у практичній діяльності.

Студент повинен вибрати та захистити по одному творчо-проблемному завданню з кожної запропонованої теми, які винесені на самостійне опрацювання.

^ 6. Контроль знань студентів денної форми навчанняАудиторна робота – лекції, семінарське заняття та контрольні заходи

(+ обов’язкова самостійна, індивідуальна робота)

Самостійна, індивідуальна робота

(вибіркова самостійна, індивідуальна робота)

Змістовий модуль 1

Виступ з доповіддю за додатковою темою дисц.

НДРС

Реферат

кількість балів

100

5

5

5Студент, що набрав протягом семестру необхідну кількість балів має можливість не складати залік і отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку, або складати залік з метою підвищення свого рейтингу за даною навчальною дисципліною відповідно до Положення про модульно-рейтингову систему контролю і оцінки знань студентів, студент може отримати на протязі семестру та під час підсумкового контролю (контрольної роботи) – 100 балів.


Пропонуються такі види контролю знань студентів:

 • Публічне повідомлення за темами

 • Експрес - опитування

 • Захист творчо-проблемного завдання

 • Тестування

 • Модульна контрольна робота

 • ЗалікСистема оцінки знань студентів за підсумковий модульний контроль

Кількість балів, які набрав

студент

Залік

ECTS

90-100

Зараховано

A

80-89

B

67-79

C

56-66

D

50-55

E

25-49

Не зараховано

FX

24 і менше

F^ 7. Робота студентів заочної форми навчання

7.1. Структура дисципліни

Шифр спеціаль-ності

Фор-ма навчання

Курс

Семестр

Всього годин

В тому числі

Контроль

лекцій

семінарських

лабораторних

самостійних

залік

іспит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

092501

091401

заочна

1

1

36

2

2

0

32

+

-7.2. Теми оглядових лекцій дисципліни

№ п/п

Найменування лекцій, їх короткий зміст

Кількість годин
Лекції

Самостійна робота

Форми контролю

1

Лекція 1. Релігія та суспільство.

Основні релігієзнавчі концепції та їхня загальна характеристика. Релігія – фантастичне відображення пануючих над людьми сил природи і суспільства. Соціальні, гносеологічні, психологічні та історичні корені релігії. Релігія як сфера духовної культури. Функції релігії та її роль у житті суспільства.

2

2

Матеріал входить до залікових питань7.3. Теми практичних занять дисципліни

№ п/п

Найменування семінарських занять, їх короткий зміст

Кількість годин
Семінарські заняття

Самостійна робота

Форми контролю

1

Семінарське заняття 1. Форми релігійного життя людини. Богословсько-теологічний та філософський підходи до вивчення релігії. Особливості наукового методу пізнання релігії. Визначення релігії. Теологічні (конфесійні концепції) концепції. Філософські та соціологічні інтерпретації. Елементи і структура релігії. Релігійна свідомість Релігійна діяльність. Релігійні відносини. Релігійні організації.

2

3

Експрес-опитування

7.4. Самостійна робота студентів

№ п/п

Найменування тем, що винесені на самостійне вивчення

Кількість годин

Рекомендована літератураЕволюція та типи релігій

5

[1 - 17]Світові релігії

5

[1 - 17]Релігійні конфесії та напрями

5

[1 - 17]


Релігія та церква в Україні: історія та сучасність

5

[1 - 17]Релігійні свята та обряди


5

[1 - 17]Принцип свободи совісті

5

[1 - 17]Контрольна робота

2

[1 - 17], додатк.: [1 – 3]32


7.5. Оцінювання знань студентів заочної форми навчання

п/п

Вид роботи

Сума балів

1.

Виконання контрольної роботи

10

2.

Захист контрольної роботи

30

3.

Залік (відбувається в усній формі)

60
РАЗОМ

1007.6. Контроль знань студентів заочної форми навчання

 • експрес-опитування;

 • перевірка контрольної роботи

 • захист контрольної роботи

 • залік.8. Методичне забезпечення дисципліни

Перелік навчально-методичної літератури

№ п/п

Назва підручника (посібника), автор, видавництво, рік видання

Кількість примірників

На кафедрі

У бібліотеці

Основна

1.

Лобазова О. Ф. Религиеведение. Учебник. – М.: издательсько-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007. - 488с

1

-

2.

Павловский В. П. Основы религиеведения. – М.: Юнита – Дана, 2006. – 239с.

1

-

3.

Торгашев Г. А. Основы религиеведения. – СПБ.: Питер, 2004. – 364с.

1

-

4.

Черній А. М. Релігієзнавство. Посібник. – Київ.: «Академвидав», 2003. – 351с.

-

5

5.

История философии / Под ред. проф. Кохановского В.П., Яковлева В.П. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 576 с.

-

3

6.

Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. -К.: Либідь, 2001.-408 с.

-

5

7.

Всемирная энциклопедия: Философия / Главн.науч.ред. и сост. Грицанов А. А. -М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001. - 1312 с.

-

1

8.

Академічне релігієзнавство. Підручник.-под. ред.. Колодного А. - К.: Світ знань, 2001.-862с.

-

5

9.

Гудима А.М. Релігієзнавство: Навч. Метод. Посібник.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.- 328с.

-

4

10.

Краткий философский словарь. / Под редакцией Алексеева А.П. - М.: Проспект, 1999.-400 с.

-

5

11.

Философский энциклопедический словарь. - М., 1989. - 840 с.

-

1

12.

Мень А. История религий. – М.: 1994

-

1

13.

Токарев С. А. Религия в истории народов мира. – М.: 1964. – 558с.

-

1

14.

Угринович Д. Введение в религиеведение. – М.: 1985. – 465с.

-

1

15.

Христианство. Энциклопедический словарь: в 2 т. – М.: 1993

-

1

16.

Мир философии. Книга для чтения. В 2-х ч. 4.1. Исходные философские проблеми, понятия и принципи,» - М: Политиздат, 1991.- 672 с.

-

2

17.

История философии в кратком изложении / Пер. с чеш. И.И. Богута. -М. Мысль, 1991.-590 с.

-

2

Додаткова

1.

Философский энциклопедический словарь.-М.: ИНФРО, 2000.

-

10

2.

Чанышев А.Н. Флософия Древнего мира: Учебник для вузов.-М.: 1999.

-

2

3.

Горський В.С Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: Навчальний посібник. — К.: Наукова думка, 1997. - 288 с.

-

5

4.

Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: Навчальний посібник. - К.: Вища школа: Т-во „Знання", КОО, 1999.-543 с

-

10

Фахові періодичні видання

1.

Філософська і соціологічна думка / ІФ НАНУМетодичні рекомендації

1.

Кругла Н.А., Фролова М.Е.

Конспект лекцій з дисципліни “Релігієзнавство”

(реєстр. № 22/708-07.05.08)

1

+

Ел.вар.

-

2.

Кругла Н.А., Владімірова Л.А.

Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни “Релігієзнавство” для студентів денної форми навчання, Херсон: ХНТУ, 2007 (реєстр. № 16/708 від 04.04.07)

3

+

Ел.вар.

-

3.

Кругла Н.А., Фролова М.А., Владімирова Л.А.

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Релігієзнавство» для студентів денної форми, Херсон: ХНТУ, 2008 (реєстр. № 19/708 від 17.04.08)

3

+

Ел. Вар.

-10. Зміни і доповнення до робочої програмиТекст до внесення змін

Нова редакція

Затвердження змін

1.
Протокол № ___, від ________ року

Завідувач кафедри

2.
Протокол № ___, від ________ року

Завідувач кафедри

3.
Протокол № ___, від ________ року

Завідувач кафедри


Скачати 305.31 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації05.11.2012
Розмір305.31 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх