Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни Політологія для студентів 3-4 курсу icon

Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни Політологія для студентів 3-4 курсу


Схожі
Плани І методичні рекомендації до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни...
Тематичний план курсу 5 програма курсу “історія україни 7 література 18 завдання для...
Ологія та медична соціологія методичні вказівки із самостійної підготовки до практичних занять...
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять с. 10...
Робоча програма...
Програма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету львів 2010...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів статус...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт...
Плани семінарських занять та методичні рекомендації до курсу семінарське заняття №1...
Тематичний план дисципліни Плани лекцій та семінарських (практичних) занять...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни...Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра політології і права

Реєстр. №____________
Максимочкіна О.В.

Семенченко Ф.Г.


Методичні рекомендації

до проведення семінарських занять

з дисципліни Політологія

для студентів 3-4 курсу

усіх спеціальностей

денної форми навчання

факультету машинобудування


Херсон 2009


Семенченко Ф.Г. ,Максимочкіна О.В., Політологія: Метод. рекомендації для підготовки до семінарських занять. Для студ. денного відділення усіх спеціальностей факультету кібернетики/ Херсон : ХНТУ, 2009. – 36 c.


В методичних рекомендаціях представлені основні теоретичні положення, комплексу навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу, методичні рекомендації по підготовці і виконанню семінарських занять, питання для самоконтролю, критерії оцінки знань студентів, питання для підготовки до іспиту, а також список основної і додаткової навчальної літератури для вивчення проблемних питань дисципліни.

Основою для розробки представлених методичних рекомендацій стала “Політологія. Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих закладів освіти” (К.: Міністерство освіти України, 1999), що відображає сучасні досягнення світового і вітчизняного гуманітарного знання у всьому його багатстві і розмаїтті наукових напрямків, охоплює основну проблематику сучасної політичної науки.

^ Методичні рекомендації розраховані на студентів всіх спеціальностей факультету кібернетики.


Рецензенти : Ватуля Ю.О., канд. істор. наук, доцент.


^ Обговорено і схвалено

на засіданні кафедри політології і

права ХНТУ

протокол № 11 від 6 квітня 2009 р.


---------------------------------------


Зав. кафедрою Семенченко Ф.Г.


З М І С Т


Вступ………………………………………………………………………..4

Структура дисципліни …………… .……………………………………7

Методичні рекомендації щодо написання семінарських занять… 8

Плани семінарських занять...……….…………………………………11

Завдання для самоконтролю…………………………………………...14

Підготовка і написання індивідуальної роботи ………….. ………..17

Тематика індивідуальної роботи ………………………………….......22

План самостійної і індивідуальної роботи ……………………… .......23

Питання до підготовки до іспиту ………………………….. …………31

Критерії оцінки знань студентів при складанні іспиту...………….. 32

Методичне забезпечення дисципліни …………………………………34


Вступ

Сьогодні цілком очевидно, що політика знаходиться в самій середині практично всіх процесів та явищ, які відбуваються в світі, впливаючи як безпосередньо, так і опосередковано на інтереси всіх людей на земній кулі. Тому при вивченні політичної науки дуже важливо навчитися аналізувати ці процеси і явища, виявляти причини, що їх породжують, їх особливості.

Таким чином, політична наука представляє собою міждисциплінарну інтегруючу науку, для вивчення якої потрібні досягнення багатьох гуманітарних наук. Це наука про перетворюючі можливості соціальних агентів та інститутів. Політологія має водночас комплексний і проблемний характер. Політична наука (або політологія) в Україні – молода, але повноправна наука як соціальний інститут з чисельними і організованими кадрами вчених, викладачів, студентів.

Вона досліджує інституціональні форми політики і влади, функції політики і влади, політичних систем і структур, політичної організації суспільства, політичних процесів (управління та ін.), типології влади засобів і цілей політики; теорії внутрішньої та зовнішньої політики, політичної стратегії і тактики, техніку організації влади, прийняття рішень, роботи апаратів управління, дослідження конкретних подій і відносин, суспільної думки, виборчих процесів, пропаганди, інформації, діяльності партій, лідерів, політичних установ і т. ін.

Політологія покликана сприяти подоланню стереотипних уявлень про політику як арену боротьби, протистояння, виникнення конфліктів і утвердження в суспільстві свідомості її розуміння як засобу інтегрування інтересів соціальних суб’єктів, досягнення громадянського миру, соціальної та національної злагоди, консенсусу. Йдеться, передусім, про необхідність постійного наукового пояснення та прояснення політичної практики посткомуністичних перетворень. Для досягнення цієї мети перед зазначеною дисципліною стоять такі головні навчальні завдання:

1).при вивченні цієї дисципліни пріоритет повинен віддаватися комплексному та самостійному аналізу проблем, а не вивченню окремих, не пов’язаних між собою положень і фактів;

2).зусилля викладача мусять бути направлені не на пасивне сприйняття студентами знань, а передовсім на розвиток навичок у них аналітичного мислення;

3). теорію та фактичний матеріал студент повинен вміти застосовувати для визначення напрямків своєї практичної діяльності.

^ Вимоги до знань та умінь студентів

Вивчення дисципліни “Політологія” повинно сформувати у студентів систему логічно завершених базових знань про політику, адекватних їм умінь і навичок, а також надасть можливості :

Знати:

 • предмет і методи політичної науки взагалі і української зокрема, її функції та структуру;

 • історію політичних вчень, їх особливості на кожному історичному етапі;

 • закони здійснення політики, політичного життя суспільства, політичних явищ та процесів;

 • теоретичні основи політичної влади, демократії;

 • природу і соціальну сутність політичних еліт та політичного лідерства;

 • місце і роль політичної системи суспільства;

 • місце, роль і значення держави та політичних партій і рухів у політичній системі суспільства;

 • сутність, структуру, типи політичної культури, шляхи її формування та сучасний стан в Україні;

 • поняття, об’єкт та методологічні засади етнополітології;

 • механізм функціонування політичних інститутів і способів політичної діяльності;

 • інноваційні дійові методики політичного аналізу і прогнозу, здійснення ефективної політики;

 • основи політичного маркетингу та менеджменту;

Вміти:


 • чітко оперувати і володіти понятійно–категоріальним апаратом політичної науки;

 • орієнтуватися в основних світових і вітчизняних політологічних школах, концепціях і напрямках, знати і вміти давати характеристики і оцінки вченням про політику;

 • виділяти теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти політичного знання, усвідомлювати їхню роль і функції в підготовці політичних рішень, у забезпеченні особистісного внеску в суспільно – політичне життя;

 • розуміти сенс і основні напрямки розвитку світового політичного процесу, геополітичну обстановку, місце , роль і статус України в сучасному світі;

 • опанувати навички політичної культури, вміння застосовувати політичні знання у професійній і громадській діяльності.

 • критично переосмислювати політичне буття своєї країни і світу;

 • шукати нові підходи до аналізу політики як соціального феномену;

 • постійно оновлювати свої знання про політичні явища та процеси, що відбуваються;

 • систематизувати свої переконання, чітко їх формулювати, оволодівати навичками наукової дискусії;

 • осмислювати унікальний досвід посткомуністичної доби;

 • розширювати обрії своїх політичних уявлень;

 • орієнтуватися в досить складному політичному житті своєї країни, програмах та гаслах політичних партій, рухів, блоків, окремих політиків;

 • надавати науково обґрунтований прогноз стану політичних явищ та процесів;

 • формувати цінності орієнтації, політичні переконання, і на основі цього займати активну життєву позицію;


Дисципліна базується на системі знань з:


 • історії, основ суспільствознавства, основ правознавства програм загальноосвітньої середньої школи,

 • історії України, правознавства, філософії на рівні програм Херсонського національного технічного університетуРекомендації тим, хто вивчає дисципліну “Політологія”:


 • систематично вивчати лекційний теоретичний матеріал, з незрозумілих питань отримувати консультації лектора, викладачів кафедри,

 • активно брати участь в семінарських заняттях,

 • брати участь у роботі політичного дискусійного та наукових гуртках.залишити коментар
Сторінка1/3
Дата конвертації05.11.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх