Структура І зміст показників, що визначають початкову підготовку юних гімнасток 7-9 років icon

Структура І зміст показників, що визначають початкову підготовку юних гімнасток 7-9 років


Схожі
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Структура І зміст курсової роботи 7...
Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право» Зміст дисципліни «Господарське...
Завдання та зміст виробничої програми підприємства Показники виробничої програми підприємства...
Закон україни
Іі курс Оператори п/з: Підготувати матеріали з теми: Авангардні тенденції в українській поезії...
Реферат-конспект містить усі основні положення тексту, ілюстративний матеріал, аргументи...
Конкурс проводився у номінаціях: проза, поезія (секція літературної творчості)...
Дипломних робіт Тема: Облік І аудит основних засобів на прикладі бази дослідження...
Основний фінансовий план держави. Баланси та звіти підприємств різних форм власності...
Курс 3, семестр 5, група ////////// Керівник: ///////////////////// Донецьк...
Зміст
Реферат з економіки підприємства...Загрузка...
скачать
СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПОЧАТКОВУ ПІДГОТОВКУ ЮНИХ ГІМНАСТОК 7—9 РОКІВ

Анастасія ДЯЧУК, Жанна БІЛОКОПИТОВА

Національний університет фізичного виховання і спорту України


Актуальність. Основні тенденції розвитку світової та вітчизняної художньої гімнастики актуалізують розробки та вдосконалення ефективної системи початкової підготовки у художній гімнастиці.

Аналіз наукової літератури, практичної роботи провідних тренерів України, методичних рекомендацій з питання початкової підготовки показав, що більшість праць відображають педагогічні аспекти спортивного тренування гімнасток високої кваліфікації [1, 3, 5].

У методичній літературі недостатньо висвітлено питання факторної структури показників, котрі дають змогу враховувати вікові особливості фізичної підготовленості юних гімнасток для ефективного оволодіння ними елементів художньої гімнастики. Розв’язання цієї проблеми зумовило проведення досліджень.

^ Мета дослідження полягала у визначенні факторної структури показників юних гімнасток 7—9 років, на основі інформації про фізичний розвиток, загальну і спеціальну підготовленість, психомоторні якості.

^ Методи дослідження: теоретичний аналіз, педагогічне тестування, математична обробка результатів (коефіцієнти парної кореляції — r).

Результати дослідження та їх обговорення. Дослідження було спрямоване на визначення інформативної значущості показників, що визначають успішність початкової підготовки. У цьому випадку доцільно використати такий статистичний метод, як факторний аналіз [4], котрий дозволяє визначити провідні компоненти кожного фактора і на основі факторної дисперсії показати, які показники відіграють вирішальну роль у формуванні наборів факторів.

Факторний аналіз здійснено на основі 42 показників, що характеризують фізичний розвиток, загальну і спеціальну підготовленість (ЗФП, СФП), психомоторні якості, відчуття часу юних гімнасток 7—9 років.

У результаті факторизації матриці інтеркореляцій 42 показників юних гімнасток 7 років визначено 6 статистично незалежних факторів, сумарний внесок котрих в узагальнену дисперсію вибірки становив 83,8 %.

Перший фактор — ЗФП, що має найвищу значущість (16,7 %), об’єднав контрольні тести з високими факторними коефіцієнтами (хореографія — 0,64; „американка” — 0,58; утримання правої ноги під кутом понад 90°—0,82; лівої — 0,77, „затягування” — 0,69, „задня рівновага” — 0,63).

Необхідно відмітити, що до складу першого фактора на рівні значущості 0,82—0,58 входять показники, котрі характеризують техніку вправ, пов’язану з чіткістю і швидкістю їх виконання.

У другому факторі з загальною сумою дисперсії 16,2 % найбільшим є внесок показників ЗФП, що характеризують швидкісно-силові здібності (0,91—0,80).

Загальна сума дисперсії третього фактора становить 11 %, найбільш вагомими (0,95—0,76) є показники, що характеризують фізичний розвиток (довжина тіла, маса тіла, обвід грудної клітки на вдиху і видиху).

Четвертий фактор у загальній структурі дисперсії становить 10,5 % і найбільший коефіцієнт (0,91—0,92) мають такі показники: стрибки з подвійним обертанням скакалки за 10 і за 30 с, ІГСТ. Вони характеризують спеціальну працездатність.

У п’ятому факторі з загальною сумою дисперсії 10,1 % найбільш значущими є показники, що характеризують виконання гімнастичних вправ у часі (0,84—0,85). Цей фактор інтерпретується як фактор „відчуття часу”
[1, 2].

У шостому факторі (7,9 %) найбільш вагомими є показники психомоторних якостей (реакція на ускладнення умов діяльності — РУУД, довільна мобілізація — 0,57—0,61). Поєднання таких якостей передбачає їх прояв у змагальній діяльності і потребує від юних гімнасток 7 років достатньої мобілізації до швидких дій. Визначити цей фактор можна як „психомоторний”.

У результаті факторизації матриці інтеркореляцій юних гімнасток 8 років було визначено 6 статистично незалежних факторів, сумарний внесок котрих в узагальнену дисперсію вибірки становив 87,8 %.

Перший фактор СФП — 32,1 % загальної дисперсії вибірки — об’єднав такі контрольні тести (0,76—0,91): хореографія, „американка”, утримання правої і лівої ноги під кутом понад 90°, „затягування”, „задня рівновага”.

Другий фактор — фізичний розвиток (питома вага 10,0 %) представлений показниками обводу грудної клітки на вдиху й видиху, довжини та маси тіла (0,75—0,92).

Третій чинник — спеціальна працездатність (внесок до загальної дисперсії вибірки — 9,6 %) має високі зв’язки з відносною працездатністю — ІГСТ та теппінг-тест (0,95—0,96).

Четвертий фактор — ЗФП (внесок до загальної дисперсії вибірки становить — 7,7 %). Високі коефіцієнти мають — утримання правої і лівої ноги під кутом понад 90° (0,94), „задня рівновага” (0,91).

П’ятий фактор — „відчуття часу” — має 7,6 % загальної дисперсії вибірки. Він включає стрибки угору за 5 с, стійку на лопатках за 4 с, перекид вперед за 6 с (0,53; 0,871; 0,91). Третій показник тут є найвагомішим.

Шостий фактор („психомоторний”) становить 9,2 % загальної дисперсії вибірки. Він включає показники психомоторних якостей і психічну витривалість (0,74), РУУД (0,54), довільну мобілізацію (0,91) що мають найбільший кореляційний зв’язок з цим фактором.

Факторна структура показників, що визначають успішність початкової підготовки юних гімнасток 9 років, складається з 6 факторів, сумарний внесок котрих у загальну дисперсію вибірки становив 84,1 %.

Показники ЗФП складають в основному зміст першого фактора (15,6 %), вплив якого є досить вагомим у загальній структурі підготовленості юних гімнасток 9 років. У першому факторі показниками, що мають найбільші коефіцієнти (0,66—0,87), є такі — кут через прямий шпагат, крос.

У другому факторі із загальною сумою дисперсії (12,3 %), найбільше значення мають показники виконання гімнастичних вправ (0,58—086) — перекиду уперед за 4 с та за 6 с. Щодо вправ — стійка на лопатках за 4, 6, 8 с, стрибків угору за 3, 4, 5 с, то вони у цьому факторі не мають достатньо високих показників (коефіцієнтів). Цей фактор „відчуття часу”.

Загальна сума дисперсії третього фактора становить 11,5 %, а найбільше значення мають показники, що характеризують СФП. Коефіцієнти 0,60—0,92 мають „задня рівновага”, „хореографія”. Відповідно до результатів аналізу третій фактор може бути інтерпретований як фактор „спеціальної фізичної підготовки”.

Наступний, четвертий фактор у сумі визначає 10,7 % участі у фізичному розвиткові. Найбільше значення у цьому факторі мають показники маси тіла (0,78), обводу грудної клітки на вдиху й видиху (0,87—0,73). Розглядаючи ці показники у єдності можна інтерпретувати цей фактор, як „фізичний розвиток”.

Показники спеціальної працездатності — це п’ятий фактор, внесок котрого становить 8,5 %. Досить близькі до нього за значущістю показники ІГСТ та теппінг-тест (0,76—074).

Показники психомоторних якостей становлять, в основному, зміст шостого фактора (7,2 %), частка впливу котрого є досить вагомою у загальній структурі підготовленості юних гімнасток 9 років.

У шостому факторі показники коефіцієнтів на рівні 0,90 мають характеристики РУУД. Близькими до цих значень (0,89) є показники якості довільної координації. Високу значущість мають відмірювання часу 2 і 4 с (0,56—0,68).

Висновок. Проведений факторний аналіз дозволяє встановити певні закономірності взаємозв’язків 42 показників. Взаємозв’язок вивчених показників протягом початкової підготовки має динамічний характер, котрий відображає вікові зміни організму юних гімнасток.

Література


  1. Белокопытова Ж.А. Методология современной системы подготовки в спортивных видах гимнастики: Лекция [НУФВСУ]. — К.: НУФВСУ — Наук. світ, 2002. — 44 с.

  2. Белокопытова Ж.А., Дячук А.М. Методика оценки временных параметров у занимающихся художественной гимнастикой: Учеб.-метод. пособие. — К.: НУФВСУ — Наук. світ, 2003. — 40 с.

  3. О модели построения многолетней спортивной подготовки в художественной гимнастике: Метод. реком. / Сост. Л.Я Аркаев, Н.И. Кузьмина и др. — М.: ВНИИФК, 1989. — 28 с.

  4. Спортивная метрология / Под. ред. В.М. Зациорского. — М.: Физкультура и спорт, 1982. — 256 с.

  5. Художественная гимнастика / Под общ. ред. Л.А. Карпенко — М.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2003. — 382 с.

  6. Художественная гимнастика: Правила соревнований / Ред. Т.В. Нестерова. — Киев, 2001. — 145 с.


STRUCTURE AND CONTENT OF THE INDICES WHICH DETERMINE THE ELEMENTARY PREPAREDNESS
OF 7—9 YEARS OLD JUNIOR GIMNASTS

Anastasiya DYACHUK, Zhanna BILOKOPYTOVA

National University of Physical Education and Sport of Ukraine

Abstract. The article deals with the materials of the factor analysis on the basis of the information about physical development, general and special preparedness, psycho-motor qualities and “sense of time” (in 42 indices). The paper picks up factors, which determine the role of the structure of 7—9 junior gymnasts’ sports activity.

Key words: junior gimnasts, elementary preparedness, factor analysis.
Скачати 56.45 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації05.11.2012
Розмір56.45 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх