Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни


Схожі
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство праці та соціальної політики україни міністерство освіти І науки україни нака з...
Міністерство освіти І науки україни наказ...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України...
Міністерство праці та соціальної політики україни міністерство освіти І науки україни нака з...
Міністерство освіти І науки України...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України...
Методичні рекомендації...
Міністерство освіти І науки...Загрузка...
скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ»

ПОЛОЖЕННЯ

про

організацію дистантного та заочного навчання в Красноармійському індустріальному інституті ДВНЗ ДонНТУ
Красноармійськ-2008 1. Загальні положення
  1. Підготовка студентів факультету дистантного і заочного навчання у КІІ ДонНТУ проводиться відповідно до Закону України про вищу освіту, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України та Положення про заочне навчання.

  2. Деканат дистантного і заочного навчання КІІ ДонНТУ організовує, супроводжує та контролює підготовку студентів факультету дистантного і заочного навчання за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки в КІІ ДонНТУ за держзамовленням та договорами на освітні послуги з фізичними і юридичними особами.

  3. Навчальний процес з підготовки студентів факультету дистантного і заочного навчання проводять кафедри за навчальними планами заочного навчання відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки, року вступу, згідно із затвердженими у встановленому порядку робочими навчальними програмами дисциплін, передбачених навчальним планом і закріплених за відповідними кафедрами.

  4. Відповідальність за організацію і якість навчального процесу студентів факультету дистантного і заочного навчання несе декан факультету дистантного і заочного навчання.
 1. Організація навчального процесу студентів факультету дистантного і заочного навчання
  1. Відповідальність за підготовку студентів факультету дистантного і заочного навчання, наявність робочих навчальних програм та необхідного методичного забезпечення з дисциплін, закріплених навчальним планом за кафедрою, несуть завідувачі кафедр.

  2. Організація дистантного і заочного навчання здійснюється відповідно до робочих навчальних планів відповідного напряму (спеціальності) та графіку навчального процесу, затверджених у встановленому порядку. Зміни до навчальних планів вносяться після їх розгляду навчально-методичною комісією КІІ ДонНТУ. Розподіл навантаження для складання розкладу занять студентів факультету дистантного і заочного навчання кафедри подають до навчального відділу інституту одночасно з відповідним розподілом навантаження для студентів денної форми навчання.

  3. Інформація про дистантне і заочне навчання в КІІ ДонНТУ (нормативні документи, навчальні плани напрямів і спеціальностей, навчальні програми дисциплін, розклад занять у поточному навчальному році тощо) повинна бути представлена у відповідному розділі на веб-сайті КІІ ДонНТУ (http://www.kii.donntu.edu.ua).

  4. Графік навчального процесу складається на поточний навчальний рік для напрямів підготовки (спеціальностей) на підставі робочих навчальних планів. Графік навчального процесу встановлює кількість сесій і термін їх проведення, рекомендовані дати проведення консультацій, перелік навчальних дисциплін та їх обсяг, кількість контрольних робіт та індивідуальних завдань, форми семестрового контролю і державної атестації та терміни їх проведення, граничні терміни ліквідації академічних заборгованостей.

  5. Для факультету дистантного і заочного навчання графіком навчального процесу передбачаються чотири сесії протягом навчального року: дві установчі та дві лабораторно-екзаменаційні. Сумарна тривалість сесій та міжсесійних аудиторних занять на навчальний рік відповідає обсягу регламентованих законодавством додаткових відпусток (ст. 216, 217 КЗпП; ст. 15 ЗУ «Про відпустки»).

  6. Навчальний процес з дисциплін, закріплених за кафедрами, здійснюється відповідно до затверджених робочих навчальних програм, змісту дисципліни та загальному обсягу навчального часу .

  7. Навчальний процес для студентів факультету дистантного і заочного навчання включає: аудиторні заняття; видачу, виконання і перевірку контрольних робіт; видачу, виконання і перевірку курсових робіт та проектів; самостійну роботу і консультації з окремих розділів і тем дисципліни; проведення контролю знань.

  8. Аудиторні заняття і консультації з дисциплін проводяться за розкладом, затвердженим деканом ФДЗН і узгодженим з навчальним відділом КІІ ДонНТУ.

  9. Для студентів факультету дистантного і заочного навчання проводиться «День заочника». Він організовується в міжсесійний період з вересня до травня кожну останню суботу місяця. У цей день студенти мають можливість отримати консультацію, ліквідувати академічні заборгованості, а особи, які поновлені до складу студентів факультету ДЗН – ліквідувати академічну різницю.

  10. Контрольні роботи студент виконує у міжсесійний період. Кількість контрольних робіт з дисциплін регламентується навчальним планом відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, а їх обсяг обмежується розрахунком часу для самостійної роботи студента, який зазначений в робочій програмі дисципліни. Зміст та обсяг контрольних робіт регламентується методичними вказівками, затвердженими у відповідному порядку.

  11. Виконані контрольні роботи, курсові проекти (роботи) студент здає на відповідну кафедру для їх реєстрації, перевірки та рецензування. Реєстрація контрольної роботи на кафедрі у «Журналі реєстрації та рецензування контрольних робіт» повинна бути здійснена в день отримання її від студента.

  12. Рецензування контрольних, курсових робіт (проектів) в системі дистантної освіти є однією з основних та обов’язкових форм керівництва самостійною роботою студентів факультету дистантного і заочного навчання та засобом контролю виконання навчального плану та рівня засвоєння навчального матеріалу. Метою рецензування є перевірка якості засвоєння матеріалу, своєчасна допомога студентам при оволодінні навичками організації самостійної роботи, можливість вказати на помилки, надати рекомендації щодо їх виправлення, показати методи використання теоретичних знань для вирішення практичних задач.

  13. Рецензентами контрольних, курсових робіт (проектів) є викладачі, які читають лекції або проводять практичні заняття з даної дисципліни відповідно до навчального навантаження.

  14. Рецензія на роботу студента факультету ДЗН складається з трьох пунктів: 1 - короткий аналіз позитивних сторін роботи; 2 – детальний аналіз помилок та недоліків з наданням рекомендацій щодо їх усунення; 3 – оцінка роботи.

  15. У рецензії викладач повинен вказати більш раціональний та короткий шлях розв’язання задачі (якщо це можливо), вказати на допущені помилки у викладенні та оформленні роботи, підкреслити орфографічні та стилістичні помилки. Неприпустимо ставити знаки питання без відповідних пояснень. Рецензія повинна бути написана простою, зрозумілою для студента мовою, підписана викладачем-рецензентом та датована. Рецензія є виключно індивідуальною.

  16. Контрольна робота, яка відповідає вимогам методичних рекомендацій (вказівок) з певної дисципліни оцінюється за двобальною шкалою - «зараховано»/«не зараховано». У випадках, коли виявлені грубі помилки, робота повертається студенту на доопрацювання та оцінюється «не зараховано». Курсовий проект (робота) оцінюється відповідно: «допущений до захисту» або «не допущений до захисту».

  17. Перевірка та рецензування домашніх контрольних робіт здійснюється протягом 3-х днів, курсових проектів (робіт) – 7 днів, починаючи з дати їх реєстрації на відповідній кафедрі КІІ ДонНТУ. Якщо з дисципліни передбачений «залік», то за результатами перевіреної індивідуальної контрольної роботи, яка має позитивну оцінку, студент отримує залік автоматично без додаткового захисту (п. 3.12.2.1. Наказу МОН України від 02.06.93р. №161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»).

  18. Індивідуальні контрольні роботи з дисциплін, які включені до лабораторно-екзаменаційної сесії, повинні бути зараховані за три дні до дати іспиту з відповідної дисципліни. Студент не допускається до складання іспиту у разі відсутності зарахованої контрольної роботи.

  19. Незараховані контрольні роботи повертаються студенту на доопрацювання. Студент зобов’язаний доопрацювати контрольну роботу в тому ж зошиті й повернути на відповідну кафедру для повторного рецензування. Строки подання та рецензування контрольної роботи здійснюються у відповідності з р. 2 п. 16 даного Положення. Індивідуальні контрольні роботи, що не відповідають варіанту, не рецензуються.

  20. Після завершення семестру зараховані контрольні роботи, захищені курсові проекти (роботи) викладач здає на зберігання уповноваженій кафедрою особі. Курсові проекти (роботи), звіти з переддипломної практики зберігаються три роки, контрольні роботи – один рік, після чого роботи знищуються, про що складається відповідний документ (акт).
 1. ^ Організація установчих, лабораторно-екзаменаційних сесій та система оформлення документів
  1. На сесію студенти прибувають відповідно до графіка навчального процесу, одержавши повідомлення або довідку-виклик встановленої форми. Довідка-виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які не мають академічних заборгованостей (або академічних розходжень) за попередній курс. Довідка-виклик є документом суворої звітності та підлягає реєстрації із зазначенням номера та дати видачі.

  2. Довідку-виклик для оформлення додатково-оплачуваної відпустки за місцем роботи на час лабораторно-екзаменаційної сесії отримують студенти, які не мають академічних заборгованостей. Довідку про участь студента у сесії (міжсесійних заняттях) деканат візує за інформацією з журналу обліку відвідування занять та залікової книжки студента.

  3. Довідку про участь в установчій та лабораторно-екзаменаційній сесіїотримує студент, який не має пропусків занять без поважних причин.

  4. Основними документами для обліку навчальної роботи є: журнал обліку роботи академгрупи (зберігається в деканаті), журнал обліку контролю навчально-виховного процесу (зберігається у викладача), відомості виконання індивідуальних контрольних та лабораторних робіт, захисту курсових проектів (робіт), екзаменаційні (залікові) відомості.

  5. Старост академічних груп призначають розпорядженням по деканату дистантного і заочного навчання. Староста групи веде журнал обліку роботи академгрупи про відвідування студентами аудиторних занять, який отримує в деканаті перед початком сесій (міжсесійними заняттями) і здає в деканат після їх завершення. В журналі обліку староста групи фіксує відсутніх на занятті, записує назву дисципліни і подає журнал на підпис викладачу, який проводить заняття.

  6. Розклад екзаменів та заліків по факультету дистантного і заочного навчання складає диспетчерська служба КІІ ДонНТУ у відповідності з навчальними планами за напрямками підготовки та затверджує декан факультету ДЗН. Розклад лабораторно-екзаменаційної сесії затверджується деканом ФДЗН та доводиться до відома викладачів та студентів.

  7. Перед початком вивчення дисципліни (курсу) викладач зобов’язаний ознайомити студентів з робочою програмою дисципліни, а також проінформувати студентів про форму проведення поточного і підсумкового контролю, ознайомити з вимогами до знань та навичок, які висуваються по закінченню вивчення дисципліни, забезпечити наявність (доступ) методичних рекомендацій (вказівок) до виконання індивідуальних завдань та питань до іспиту.
 1. ^ Порядок складання та прийняття заліків, захисту курсових проектів (робіт)
  1. Заліки є формою підсумкового контролю перевірки успішного виконання студентами лабораторних, розрахунково-графічних, практичних робіт, освоєння навчального матеріалу, лекційних та семінарських занять, виконання курсових проектів (робіт). Семестровий залік планується при відсутності екзамену і не передбачає обов’язкову присутність студентів.

  2. Залік проводиться за наступними формами:

 • диференційована, тобто студенту виставляється відповідно до його знань та умінь оцінка: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та оцінка за шкалою ECTS. Диференційований залік виставляється по курсовим проектам (роботам), переддипломній практиці, окремим дисциплінам у відповідності з навчальними планами та програмою спеціальності.

 • недиференційована, результат таких заліків є оцінка «зараховано» або «незараховано» та оцінка за шкалою ECTS.

  1. Для проведення контролю знань з дисципліни деканат видає на відповідну кафедру залікову відомість. Залікова відомість містить список і номера залікових книжок студентів групи, назву дисципліни, її обсяг у годинах, вид контролю (залік), назву кафедри, прізвище викладача, дату повернення до деканату.

  2. Викладачі приймають заліки згідно відомостей, отриманих у деканаті ФДЗН. Заповнена залікова відомість повертається викладачем в деканат не пізніше наступного робочого дня після вичерпання терміну її чинності. Викладач несе відповідальність за правильність заповнення та збереження залікової відомості.

  3. Форма проведення заліків встановлюється згідно Наказу МОН України від 02.06.93р. №161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»:

 • залік з дисципліни, що включає виконання лабораторних робіт, складається виключно на лабораторному занятті;

 • з дисципліни, яка викладається у формі семінарських занять, залік може проводитися на підставі представлених рефератів (доповідей) або виступів студентів на семінарах. Викладач має право поставити залік без додаткового контролю студентам, які брали активну участь у семінарських заняттях;

 • підставою для виставлення заліку без додаткового опитування є виконання студентом усіх лабораторних, практичних та індивідуальних контрольних робіт;

 • диференційовані заліки з дисциплін, які не включають лабораторні, практичні та індивідуальні контрольні роботи, проводяться у формі усного опитування;

 • заліки по курсовим проектам (роботам) проводяться на підставі публічного захисту їх перед комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри за обов’язковою участю керівника курсового проекту (роботи);

 • залік з переддипломної практики виставляється на підставі результатів захисту студентами звітів з переддипломної практики керівнику практики.

  1. Здача контрольних робіт, захист та відпрацювання лабораторних і практичних робіт, які студент пропустив з поважних причин, здійснюється відповідно до консультацій викладачів.

  2. У випадку невиконання студентом лабораторних, практичних робіт, індивідуальної контрольної роботи (інших видів робіт) в повному обсязі, згідно робочої програми, викладач не має права приймати залік у студента. В заліковій відомості викладач виставляє оцінку «не зараховано».

  3. До залікової книжки студента заносяться лише позитивні оцінки складання заліку, незадовільна оцінка («не зараховано») виставляється лише в заліковій відомості.

  4. Після закінчення заліку екзаменатор перевіряє правильність записів залікових оцінок, підписує відомість і повертає в деканат ФДЗН в строки згідно з п.4.4. даного Положення. Виправлення у відомостях не допускаються.

  5. Під час залікової сесії забороняється:

 • присутність на заліку сторонніх осіб без дозволу директора, декана факультету ДЗН;

 • викладачу відмовляти студенту у прийнятті заліку при відсутності поважних причин, без вказівки деканату ФДЗН, кафедри;

 • змінювати термін проведення заліків, строки та аудиторії без дозволу деканату ФДЗН;

 • враховувати відвідування лекційних занять, як умову допуску студента до складання заліку;

 • перетворювати здачу практичних і лабораторних робіт в додатковий залік (іспит);

 • використовувати факт відсутності у студента конспекту лекцій в якості підстави для недопуску до складання заліку.
 1. Порядок складання та прийняття екзаменів
  1. Екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід. Екзамен проводиться з метою оцінки роботи студента за курс (семестр), набутих навичок роботи, вміння використовувати отримані теоретичні знання и застосовувати їх до вирішення практичних задач.

  2. Екзамени складаються в період екзаменаційної сесії, строки проведення яких встановлюються у відповідності з календарним графіком навчального процесу.

  3. Для проведення контролю знань з дисципліни деканат видає викладачу екзаменаційну відомість. Екзаменаційна відомість містить список і номера залікових книжок студентів групи, назву дисципліни, її обсяг у годинах, вид контролю, назву кафедри, прізвище викладача, дату повернення до деканату.

  4. Екзамени викладачі приймають згідно відомостей, отриманих в деканаті ФДЗН, та за обов’язкової наявності у студента залікової книжки. Заповнена екзаменаційна відомість повертається викладачем до деканату не пізніше наступного робочого дня. Викладач несе відповідальність за правильність заповнення та збереження екзаменаційної відомості.

  5. Екзаменаційну відомість екзаменатор отримує особисто в деканаті ФДЗН в день екзамену та розписується в журналі реєстрації екзаменаційних відомостей.

  6. Співробітниками деканату в екзаменаційній відомості напроти прізвища студентів можуть бути наступні помітки:

 • «не допущений» - для студентів, які не мають допуску до екзаменаційної сесії у випадку заборгованості оплати за навчання;

 • «перезараховано» (екзаменаційна оцінка) - для студентів, які вже мають оцінку по даному екзамену або заліку. Перезараховані заліки або іспити завіряються підписом декана або заступника декана ФДЗН;

 • «достроково» (екзаменаційна оцінка) - для студентів , які вже мають оцінку по даному екзамену або заліку. Такі заліки або іспити завіряються підписом викладача, який прийняв залік (іспит) у міжсесійний період на підставі заліково-екзаменаційного листка (направлення).

 • «відрахований».

  1. Форма проведення іспитів встановлюється робочою програмою дисципліни. Як правило, екзамени проводяться за білетами у письмовій формі. Під час проведення іспиту можливе використання технічних засобів, навчальних програм, а також, з дозволу викладача – довідкової літератури.

  2. Екзаменаційні білети повинні повністю охоплювати робочу навчальну програму дисципліни або її частину, яка виноситься на екзамен, та забезпечувати перевірку всіх знань, навичок і умінь відповідного рівня, що передбачені програмою. Кількість екзаменаційних білетів для письмового екзамену повинна бути не меншою кількості студентів у навчальній групі. Кількість варіантів контрольних завдань (для письмового контролю) повинна забезпечити самостійність виконання завдання кожним студентом. 

  3. Екзаменаційні білети обов’язково повинні бути затверджені на засіданні відповідної кафедри перед початком навчального семестру або перезатверджені, підписані лектором та завідувачем відповідної кафедри.

  4. Під час проведення іспиту екзаменатор зобов’язаний запобігти фальсифікації екзамену у вигляді списування, або використання джерел, які не дозволені умовами даного іспиту. Виявлений у списуванні студент видаляється із аудиторії і отримує оцінку «незадовільно».

  5. Результати екзамену вносяться викладачем до екзаменаційної відомості й залікової книжки студента, а працівниками деканату - до журналу обліку успішності студентів та до навчальної картки студента. У залікову книжку студента викладач записує назву дисципліни, повну кількість навчальних годин (аудиторних та СРС) з навчального матеріалу дисципліни, що виноситься на семестровий контроль, а також позитивну оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS. Записи «незадовільно» та «не зараховано» у залікову книжку студента не вносяться.

  6. Якщо студент був допущений до складання екзамену, але не з’явився без поважної причини, вважається, що він використав першу спробу скласти екзамен і має заборгованість.

  7. У екзаменаційних відомостях проти прізвища конкретного студента викладач може зробити такі записи:

 • «не з’явився» - якщо студент був допущений до складання екзамену, але не з’явився на нього;

 • «недопущений» - якщо студент не був допущений до складання екзамену через невиконання усіх видів робіт (лабораторних, практичних робіт та індивідуальних завдань), передбачених робочою навчальною програмою дисципліни у даному семестрі;

 • «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та оцінка за шкалою ECTS - залежно від результату складання іспиту.

  1. Студенти факультету ДЗН допускаються до лабораторно-екзаменаційної сесії за умови відсутності академічних заборгованостей за попередній курс (семестр) і виконання до початку сесії всіх контрольних та курсових робіт (проектів) за дисциплінами, які винесені на сесію. Виконаними вважаються зараховані контрольні роботи та допущені до захисту курсові роботи (проекти).

  2. Під час екзаменаційної сесії забороняється:

 • присутність на екзаменах сторонніх осіб без дозволу директора, декана факультету ДЗН;

 • змінювати строки, аудиторії та дати проведення екзаменів без дозволу деканату ФДЗН. У разі захворювання екзаменатора завідувач кафедри повинен здійснити його заміну і сповістити про це деканат ФЗДН.

 • приймати екзамени при відсутності у студента залікової книжки (або інших документів, що засвідчують особу).

  1. Під час екзаменаційної сесії директор інституту, декан факультету ДЗН та завідувачі кафедр здійснюють поточний контроль підготовки студентів та розробляють заходи щодо забезпечення подальшого покращення навчального процесу.

  2. За результатами сесії пропозиції щодо забезпечення подальшого покращення організації навчального процесу після закінчення лабораторно - екзаменаційної сесії аналізуються і обговорюються на засіданнях кафедр, директорату та Вченої Ради інституту.
 1. ^ Порядок перескладання іспитів та заліків
  1. Складання та прийняття заліків після встановленого строку проводиться на підставі заліково-екзаменаційного листка (направлення), який студент отримує в деканаті факультету дистантного і заочного навчання. Направлення дійсне протягом одного дня. Строки складання та прийняття заліків після встановленого терміну узгоджуються з деканом факультету.

  2. Індивідуальні направлення на перескладання заліків (іспитів) підписуються тільки деканом або заступником декана факультету ДЗН. Після перескладання заліку і оформлення направлення (у випадку складеного чи нескладеного заліку) викладач особисто передає заліково-екзаменаційний листок в деканат не пізніше зазначеного терміну.

  3. Перескладання іспиту, за яким отримана оцінка «незадовільно», у період сесії не дозволяється. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії, яка створюється деканом факультету ДЗН. Результати іспиту в такому випадку оформлюються протоколом комісії.

  4. Студентам, які отримали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, встановлюються індивідуальні терміни ліквідації академічної заборгованості. Складання та прийняття іспитів після встановленого строку проводиться на підставі заліково-екзаменаційного листка (направлення), який студент отримує в деканаті факультету дистантного і заочного навчання. Направлення дійсне протягом одного дня.

  5. У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою студента чи викладача, деканом ФДЗН створюється комісія для приймання екзамену (заліку).

  6. Забороняється приймати перескладання заборгованостей при відсутності у студента заліково-екзаменаційного листка (направлення) на перескладання екзамену (заліку).
 1. Порядок відрахування та поновлення до складу студентів
  1. Порядок відрахування та поновлення до складу студентів регулюється Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 15.07.96 № 245. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 7.08.96 № 427/1452).

  2. Поновлення студентів на перший курс вищих закладів освіти
   забороняється. Директор КІІ ДонНТУ має право поновити на
   другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

  3. Для студентів поновлених на навчання за всіма спеціальностями ФДЗН перезарахування дисциплін здійснює декан факультету ДЗН.

  4. Порядок ліквідації академічної різниці.

4.1. Ліквідація академічної різниці здійснюється до початку наступної лабораторно-екзаменаційної сесії.

4.2. Якщо студентом був складений іспит і кількість годин на вивчення даної дисципліни співпадає з навчальними планами ФДЗН, залік перезараховується автоматично.

4.3. Якщо студентом був складений залік і кількість годин на вивчення даної дисципліни співпадає з навчальними планами ФДЗН, іспит передбачає складання теоретичної частини без додаткового виконання контрольних (лабораторних) робіт.

  1. Студенти, які не ліквідували академічної заборгованості в зазначений термін, відраховуються з інституту.


8. Облік та звітність номенклатурних справ факультету


  1. Номенклатура справ факультету ДЗН формується у відповідності з додатком 1 до данного Положення.

  2. Факультет дистантного і заочного навчання у своїй діяльності взаємодіє із всіма структурними підрозділами інституту.


Додаток 1 до

Положення про факультет ДЗН


Індекс справи

Заголовок справи

Термін зберігання

Примітки

45-01

Накази та інструктивні листи міністерства освіти і науки України з навчально-методичних, адміністративних та інших питань (Копії)

Доки не мине потреба ст.16
45-02

Накази та вказівки ректора і проректорів із основної діяльності (Копії)

3 роки ст.16

Оригінали у справі 01-07 (Канцелярія)

45-03

Виписки із протоколів засідань ради університету (Копії)

Доки не мине потреба ст.587

Оригінали у справі 30-06

45-04

Положення про факультет і посадові інструкції співробітників факультету

3 роки ст.50

Після заміни новими

45-05

Накази ректора і проректорів університету по особовому складу студентів (Копії)

3 роки ст.16

Оригінали у справі 01-09 (Канцелярія)

45-06

Вказівки декана факультету з навчальних питань

1 рік
45-07

Затверджені навчальні плани за спеціальностями факультету

5 років ст.588
45-08

Робочі навчальні плани за спеціальностями факультету

5 років ст.588а
45-09

План роботи факультету

5 років ст.588а
45-10

Річний звіт факультету

Пост. ст.591а
45-11

Семестрові графіки навчального процесу

3 роки ст.584б
45-12

Протоколи засідань ради факультету, списки членів ради факультету і методичних комісій

Пост. ст.587
45-13

Екзаменаційні і залікові відомості

5 років ст.614

Після закінчення учбового закладу

45-14

Відомості успішності студентів за підсумками екзаменаційних сесій

10 років ст.615

Після закінчення учбового закладу

45-15

Зведення про результати екзаменаційних сесій

10 років ст.615

Після закінчення учбового закладу

45-16

Журнали обліку успішності студентів по курсах і групах

5 років ст.613
45-17

Зведена таблиця успішності студентів груп факультету за 5 років

10 років ст.615

Після закінчення учбового закладу

45-18

Начальні карточки студентів

75 років ст.623
45-19

Журнал особового складу академічних груп факультету

5 років ст.623
45-20

Зведення обліку пропусків навчальних занять студентами

1 рік ст.624
45-21

Виправдальні документи про причини пропусків занять студентами (заяви, довідки про хворобу тощо)

1 рік ст.625
45-22

Списки видачі студентських квитків і залікових книжок

5 років ст.541б
45-23

Журнал обліку видачі академічних довідок відрахованим і переведеним студентам

10 років ст.631
45-24

Журнал обліку роботи академічних груп

1 рік ст.620
45-25

Журнал обліку контрольних відвідувань викладачами кафедр, які проводять заняття на факультеті

5 років ст.593
45-26

Листування факультету з підприємствами, організаціями з питань роботи факультету

3 роки ст.600, ст.617
45-27

Листування факультету з громадянами з питань роботи факультету

1 рік ст.618

Після закінчення учбового закладу

45-28

Журнал реєстрації вхідних документів

3 роки ст.100б
45-29

Журнал реєстрації вихідних документів

3 роки ст.100б
45-30

Номенклатура справ факультету

3 роки ст.89б
45-31

Акти знищення справ (Копії)

3 роки

Оригінали у справі 19-02 (Архів)

45-32

Описи справ, передані до архіву

Пост.ст.109а

На держ.зберігання не передається


Скачати 227.08 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації05.11.2012
Розмір227.08 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

хорошо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх