Положення про організацію виконання та захисту бакалаврської дипломної роботи icon

Положення про організацію виконання та захисту бакалаврської дипломної роботи


Схожі
Вінниця 2012
Міністерство освіти І науки України положення про самостійну роботу студентів донбаської...
Міністерство освіти І науки україни...
Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних...
Тема: «Концептуальні положення наукової методології»...
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни “ Системне програмування" (за кредитно-модульною...
Про виконання Плану заходів Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту...
Кафедра обліку І аудиту...
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта...
Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі...
Бакалаврських, дипломних та магістерських атестаційних...Загрузка...
скачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ____________проф. Грабко В. В.


Положення

про організацію виконання та захисту

бакалаврської дипломної роботи


Розглянуто та схвалено

на засіданні Методичної ради ВНТУ

від «» лютого 2012 року, протокол № .


Голова Методичної ради


О. Н. Романюк


Розглянуто та схвалено

на засіданні Вченої ради ВНТУ

від «» лютого 2012 року, протокол № .


Вінниця ВНТУ 2012

Наказом ректора № 131 від 13.05.2011 р. «Про зміни в організації навчального процесу у 2011-2012 навчальному році» для бакалаврської підготовки формою державної атестації щодо встановлення рівня опанування студентом відповідних компетенцій була визначена бакалаврська дипломна робота. Згідно зі ст. 21 Закону України «Про охорону праці», наказом Міністерства освіти і науки України № 969/922/216 від 21.10.2010 р. та наказом ректора ВНТУ № 105 від 15.04.2011 р. «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту» до дипломних проектів (робіт) за освітньо-професійною програмою підготовки «Бакалавр» було введено розділ «Охорона праці».

 1. ^ Загальна характеристика

Бакалаврська дипломна робота (БДР) — кваліфікаційна робота, на підставі публічного захисту якої рішенням державної екзаменаційної комісії студенту надається диплом державного зразка про отримання певного освітнього рівня вищої освіти та здобуття кваліфікації.

Бакалаврська дипломна робота має засвідчити рівень засвоєння студентами програмного матеріалу за відповідним напрямом підготовки та оволодіння знаннями й навичками, одержаними у процесі навчання, а також уміння застосовувати їх у практичній роботі. Захист бакалаврської дипломної роботи, який проводиться на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії, повинен продемонструвати відповідність рівня підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця.

Мета БДР — підтвердження вміння творчого використання набутих знань та вмінь в науково-дослідницькому або науково-практичному напрямках, вміння моделювати об'єкт (технічний об'єкт чи технологічний процес), виявляти та аналізувати його характерні властивості, розробляти методику, систематизувати, узагальнювати та оформляти результати наукових або практичних досліджень та управляти сучасними економічними процесами тощо.

 1. Напрямки та характер БДР

2.1 Тема та зміст БДР повинні відповідати освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра відповідного напряму.

2.2 Не допускається підміна БДР простим реферуванням літературних джерел.

2.3 БДР може бути узагальненням виконаних раніше курсових робіт (курсових проектів), результатом науково-дослідницької та конструкторсько-технологічної практики, підсумком робіт, виконаних в рамках дисципліни ОНДР, дослідно-конструкторських робіт (ДКР) тощо.

Можуть бути рекомендовані роботи, пов'язані зі схемотехнічним чи конструкторсько-технологічним проектуванням (дослідженням) окремих функціональних вузлів конкретних приладів (пристроїв, споруд), з розробкою та вдосконаленням технологічних процесів, алгоритмів та програмного забезпечення відповідно до профілю спеціальності, з аналізом економічного стану виробництва та ін. Перевагу слід віддавати реальним БДР, що виконуються на конкретні замовлення.

Бакалаврська дипломна робота може продовжуватись на 5-му курсі як дипломний проект (робота) або переростати у магістерську кваліфікаційну (МКР) або магістерську дисертаційну роботу (МДР).

  1. Тематика БДР формується випускною кафедрою протягом осіннього семестру IV курсу і розміщується на стенді кафедри для ознайомлення і обрання теми студентами.

  2. Загальне керівництво підготовкою студентом бакалаврської дипломної роботи здійснює керівник БДР. Він же несе відповідальність за дотримання чинних нормативних вимог.

  3. Обсяг БДР визначається випусковими кафедрами. Рекомендований обсяг текстового матеріалу — 40-60 аркушів формату А4, обсяг ілюстративних матеріалів — не менше 3-х аркушів формату А1, обсяг обов'язкового розділу «Охорона праці», введеного наказом ректора ВНТУ № 105 від 15.04.2011 р., — 5-7 сторінок.

Графічну частину бакалаврської дипломної роботи допускається подавати на електронних носіях, а зменшені до формату А4 та А3 паперові копії цієї частини з усіма обов'язковими підписами мають бути включені як додаток до пояснювальної записки роботи.

2.7 Структура БДР залежить від напряму підготовки і повинна містити такі основні складові частини:

 • титульний аркуш (додаток А);

 • індивідуальне завдання (додатки Б та В);

 • вступ (актуальність, мета, призначення об'єкта дослідження чи проектування, задачі, які планується розв'язати під час виконання БДР);

 • основна частина;

 • висновки (основні підсумки роботи, отримані результати, напрямки подальших досліджень, ДКР тощо);

 • список використаної літератури, в якій включаються, зокрема, наукові статті автора (якщо вони є);

 • додатки. Зміст додатків визначається характером роботи.

а) як правило, разом із завданням до студента також доводяться (а в необхідних випадках видаються) відповідні додаткові матеріали: нормативи, технічні умови, вихідні схеми (функціональні, структурні, принципові чи конструктивні з опорними розмірами), складальні або робочі креслення деталей тощо. Ці матеріали вносяться як обов'язковий додаток до пояснювальної записки БДР. В графі «Вхідні дані» індивідуального завдання на бакалаврську дипломну роботу (додаток Б) робиться відповідне посилання на цей додаток.;

б) інші матеріали;

в) Акт впровадження результатів бакалаврської дипломної роботи (за наявності).

2.8 Подання до захисту БДР, яка в цілому або в окремих частинах є ксерокопійованою (сканованою) не допускається!

 1. Організація виконання і захисту БДР

3.1 Формування і видачу завдань та контроль виконання БДР здіснює випускова кафедра з відповідної спеціальності.

3.2 До керівництва БДР залучаються, як правило, викладачі, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, вчене звання доцента або професора. Як виняток, за окремим дозволом ректора, керівництво БДР може доручатися викладачам без наукового ступеня та вченого звання, які ведуть активну наукову та дослідно-конструкторську роботу, мають друковані наукові праці та патенти на винаходи.

3.3 Керівникам БДР виділяється 5 годин для керівництва кожною роботою. Один керівник може, як правило, керувати роботами не більше 5-6 студентів.

3.4 Рецензування БДР здійснюється в межах університету викладачами споріднених кафедр. Для рецензування однієї роботи виділяється 2 години.

3.5 Захист БДР здійснюється на засіданнях державних екзаменаційних комісій, створених на факультетах наказом ректора.

3.6 Склад ДЕК із захисту БДР визначається наказом № 105 від 15.04.2011 р. «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту», та Положенням про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної комісії (Вінниця : ВНТУ, 2011). Кількість членів комісії — 4 викладача (2 викладача з випускової кафедри, 1 викладач зі спорідненої кафедри, 1 викладач з охорони праці).

3.7 Головою ДЕК із захисту БДР може призначатись директор інституту, його заступник з наукової роботи, декан відповідного факультету, які мають наукові ступені та вчені звання. Члени комісії призначаються з числа директорів інститутів, деканів факультетів, їх заступників, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, кандидатів наук, провідних фахівців з відповідних напрямів підготовки та спеціальностей. Членам ДЕК виділяється 0,5 години для захисту однієї БДР.

На день можна планувати до захисту не більше 12 бакалаврських дипломних робіт.

3.8 Випусковими кафедрами розробляються Положення про форму, структуру та зміст БДР, в яких, відповідно до профілю спеціальності, конкретизується обсяг роботи, наводяться відповідні вимоги, даються рекомендації щодо тематики, оформлення, організації виконання та захисту тощо.

3.9 Зміст і направленість розділу «Охорона праці» узгоджуються з консультантом з охорони праці, якого призначає кафедра БЖД. Підпис консультанта з охорони праці є обов'язковим.

Розділ «Охорона праці» повинен містити конкретні пропозиції з питань охорони праці з електробезпеки, промислової санітарії та пожежної безпеки, пов’язані як з самою конструкцією основного і допоміжного технічного устаткування, так і з конкретними умовами його монтажу, експлуатації чи ремонту. Не допускається підміняти розробку питань щодо оздоровлення, полегшення та безпеки праці, переписуванням НАОП, ДСТУ, ДБН, інших правил, норм, інструкцій тощо з питань охорони праці.

3.10 Випускова кафедра розробляє та затверджує критерії оцінювання БДР і доводить їх до студентів одночасно з видачею завдання.

Керівник БДР знайомить студентів з графіком роботи та консультацій на весь період виконання БДР.

3.11 До захисту БДР допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

На захист подаються:

 • БДР в одному примірнику;

 • витяг із засідання кафедри про затвердження теми БДР;

 • відгук керівника;

 • рецензія.

Виконання і захист БДР здійснюється державною мовою.

3.12 Процедура захисту БДР:

 • представлення студента та поданих документів;

 • виступ студента;

 • відповіді студента на запитання членів ДЕК;

 • виступ керівника;

 • зачитування рецензії та відповідь студента на зауваження рецензента;

 • обговорення БДР та захисту її студентом і прийняття рішення ДЕК з оцінкою за державною шкалою;

 • оголошення рішення ДЕК про оцінку знань, виявлених студентом при захисті дипломної роботи (проекту), про присвоєння студенту-випускнику відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та видання йому державного документа про освіту.

3.13 БДР здаються до архіву ВНТУ упродовж 3-х днів після захисту роботи по акту прийому-здачі.

Разом з бакалаврською дипломною роботою до архіву на компакт-диску здаються:

 • електронні копії графічної частина БДР та пояснювальної записки;

 • презентація.

Роботи зберігаються в архіві три роки.

3.14 У випадку, коли ДЕК за результатами голосування визнає БДР такою, що не відповідає вимогам, студент підлягає відрахуванню. В цьому випадку йому видається академічна довідка встановленого зразка. Він може виконати нову БДР і подати її до захисту протягом наступного навчального року.

3.15 За необхідності формою державної атестації з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої-кваліфікаційної підготовки вимогам освітньої-кваліфікаційної характеристики може бути визначений бакалаврський дипломний проект.

^ 4. Оформлення БДР

Пояснювальна записка БДР повинна відповідати вимогам до звітів про НДР / ДСТУ 3008-95 Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Cтруктура і правила оформлення.

Можливо використання Методичних вказівок до оформлення дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей ВНТУ.

Відомості про джерела, внесені до списку, необхідно давати відповідно до стандартів:

ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

ДСТУ 3582-97, 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».

Положення про дипломне проектування у Вінницькому національному технічному університеті / Уклад. В. О. Леонтьєв, В. В. Кухарчук, Р. Р. Обертюх. — Вінниця : ВНТУ, 2006. — 18 с.

Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей / Уклад. В. В. Кухарчук, О. Г. Ігнатенко, Р. Р. Обертюх. — Вінниця : ВНТУ, 2002. — 55 с.


Додаток А

^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША

БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління

Факультет автоматики та комп'ютерних систем управління


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри______________

(назва)

__________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, ініціали та прізвище)

_____«__»_________2012 р.

(підпис)


^ РОЗРОБКА ЕФЕКИВНИХ МЕТОДІВ

КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ РОЗПІЗНАВАННЯ


Пояснювальна записка

до бакалаврської дипломної роботи

бакалавр 6.050201 — Системна інженерія

08-03.БДР.013.00.000ПЗ


Керівник_______________________

(науковий ступінь, вчене звання, ініціали та прізвище)

_____«__»_________2012 р.

(підпис)

Розробив студент гр.________________ _______________________________

(підпис, ініціали та прізвище)

Офіційний рецензент______________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, кафедра)

______________________________________________

(підпис, ініціали та прізвище)

«_»____2012 р.

Вінниця ВНТУ 2012

Додаток Б


ЗРАЗОК індивідуального завдання


Індивідуальне завдання

(Деталізується кафедрою)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри______________

(назва)

__________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, ініціали та прізвище)

____«____»________2012 р.

(підпис)

завдання

на бакалаврську дипломну роботу

бакалавр_______________________

(шифр і повна назва)

студента групи___________________

(шифр групи, ініціали та прізвище)

Тема бакалаврської дипломної роботи:____________________________

_____________________________________________________________________

Вхідні дані:___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Короткий зміст частин бакалаврської дипломної роботи


 1. Графічна ______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________


 1. Основна (пояснювальна записка)________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Додаток В

Зворотній бік аркуша «Індивідуальне завдання»


Завдання видав керівник роботи____________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, ініціали та прізвище)

______«____»______2012 р.

(підпис)


Завдання отримав студент_____________________________________

(підпис, ініціали та прізвище)

«____»________2012 р.


Дата попереднього захисту роботи_____________________________


Консультанти з окремих розділів бакалаврської дипломної роботи:


І. Спеціальна частина ________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, ініціали та прізвище)

______«____»______2012 р.

(підпис)


ІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ» ________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, ініціали та прізвище)

______«____»______2012 р.

(підпис)

ІІІ. Дотримання стандартів

________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, ініціали та прізвище)

______«____»______2012 р.

(підпис)

Скачати 132.24 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації05.11.2012
Розмір132.24 Kb.
ТипДиплом, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх