Законом України \"Про місцеве самоврядування в Україні\" icon

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"


Схожі
Кегич І вськарайоннарад а...
Голови львівської обласної ради від 14 листопада 2012 р. №...
План Поняття місцевого самоврядування. Повноваження місцевого самоврядування...
Про хід виконання Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки...
План Закон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування...
Вступ
Реферат на тему: Загальна характеристика правової природи Національного банку України...
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта...
Міністерство праці та соціальної політики україни міністерство освіти І науки україни нака з...
Закон України від 16. 07. 99р. №996 “Про бухгалтерський облік І фінансову звітність в Україні"...
Міністерство освіти І науки України положення про самостійну роботу студентів донбаської...
Міністерство освіти І науки україни...Загрузка...
страницы: 1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
повернутися в початок
скачать
^

П О Л О Ж Е Н Н Я


про архівний відділ


1.Загальні положення

1.1. Архівний відділ Тернопільської міської ради (далі - відділ) є виконавчим органом міської ради.

Відділ підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови - керуючому справами згідно розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень у галузі архівної справи і діловодства підконтрольний також державному архіву Тернопільської області.

Відділ не має статусу юридичної особи.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, рішеннями Тернопільської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, ДСТУ ISO 9001, Настановою з якості та цим Положенням.

У здійсненні повноважень у галузі архівної справи і діловодства відділ керується наказами Держкомархіву України, державного архіву Тернопільської області.

1.3. Відділ здійснює свою діяльність на правах самостійного структурного підрозділу міської ради, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші необхідні штампи, бланки, реквізити.

1.4. Положення про відділ затверджується міською радою

1.5. Юридична адреса відділу: м. Тернопіль, вул. Коперніка, 1


^ 2. Завдання відділу

Основними завданнями відділу є :

2.1. Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста.

2.2. Забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи.

2.3. Забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, обліку, зберігання та використання інформації, що міститься в них.


^ 3. Функції відділу :

3.1. Складає і подає для затвердження міському голові проекти міських цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в місті та забезпечує їх виконання.

3.2. Приймає на державне зберігання документальні матеріали Національного архівного фонду.

3.3. Забезпечує зберігання, облік і охорону:

- документів Національного архівного фонду, переданих відділу виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, та об’єднаннями громадян існуючими і тими, що діяли на території міста;

- документів особового походження, що надійшли до відділу;

- фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії міста;

- друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

- облікових документів та довідкового апарату до них.

3.4. Інформує Державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про продаж документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання.

3.5. Складає і за погодженням з Державним архівом області подає на затвердження міському голові список підприємств, установ і організацій, документи яких підлягають зберіганню у відділі, готує пропозиції щодо уточнення цього списку.

3.6. Приймає для зберігання документи Національного архівного фонду від органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій міста, а також архівних документів громадян і їх об’єднань.

3.7. Готує матеріали для проведення Державним архівом області державної реєстрації документів Національного архівного фонду фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу.

3.8. Контролює та перевіряє стан збереження архівних документів, роботу експертної комісії, та архівного підрозділу, ведення діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форми власності, надає їм методичну допомогу у впровадженні прогресивних систем діловодства та зберігання документів.

3.9. Інформує міську раду, Державний архів області про факти втрати, знищення, пошкодження архівних документів, інші порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

3.10. Організовує роботу Трудового архіву на території міста для централізованого тимчасового та постійного зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних та фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду.

3.11. Подає міському голові та заступнику міського голови - керуючому справами пропозиції щодо роботи трудового архіву;

3.12. Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.

3.13. Готує та передає до Державного архіву області, у визначені ними терміни, документи Національного архівного фонду та довідковий апарат до них для постійного зберігання.

3.14. Інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації про склад і зміст документів, що зберігаються у відділі, надає документи Національного архівного фонду для користування фізичним та юридичним особам, публікує, експонує та в іншій формі популяризує архівні документи, які зберігаються у відділі.

3.15. Організовує надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам та організаціям, що перебувають в зоні комплектування відділу, з науково-технічного опрацювання документів та використання їх інформації.

3.16. Виконує запити юридичних осіб та заяви громадян, видає їм архівні довідки, копії, витяги необхідні для задоволення їх прав і законних інтересів.

3.17. Створює експертну комісію відділу для розгляду питань, пов’язаних з проведенням попередньої експертизи цінності документів, та подає її результати на розгляд експертно-перевірної комісії Держархіву області.

3.18. В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу матеріалів до нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови).

3.19. Виконує інші функції, які виникають з покладених на відділ завдань.


^ 4. Права відділу

Для виконання покладених на нього завдань та функцій відділ має право:

4.1. Отримувати від виконавчих органів міської ради, а також від підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форм власності, інформацію, документи та інші матеріали стосовно зберігання і науково-технічного опрацювання документів Національного архівного фонду та ведення діловодства, а від головного управління статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Надавати у межах своїх повноважень міським підприємствам, установам і організаціям, рекомендації щодо поліпшення роботи архівних підрозділів та ведення ними діловодства.

4.3. Користуватися розробленими та затвердженими цінами та тарифами на роботи (послуги) державним архівом Тернопільської області.

4.4. Надавати фізичним та юридичним особам платні послуги з використання відомостей, що містяться в архівних документах.

4.5. Виконувати на платній основі роботи, пов”язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальної громади, фізичних і юридичних осіб, провадити іншу, не заборонену законом діяльність з архівної справи і діловодства.

4.6. Надавати фізичним особам та суб’єктам господарювання рахунки для перерахунку коштів за надання платних послуг відділом на розрахунковий рахунок, котрий визначений фінансовим управлінням Тернопільської міської ради.

4.7. Порушувати в установленому порядку питання про притягнення до адміністративної відповідальності у сфері архівної справи та діловодства керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності, працівників архівних підрозділів, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у недотриманні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, та про відшкодування ними шкоди, завданої власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі.

4.8. Обмежувати у випадках передбачених законодавством доступ до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.

4.9. Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

4.10. Взаємодіяти, у процесі виконання покладених на нього завдань, з іншими виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.


^ 5. Керівництво відділом

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

5.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови – керуючому справами.

5.3. Начальник відділу:

5.3.1.Здійснює керівництво та координує діяльність працівників відділу, планує його роботу, забезпечує виконання планів та завдань, покладених на відділ. Аналізує виконання завдань та функцій покладених на підрозділ, забезпечує дотримання вимог міжнародних та національних стандартів серії ISO 9000 у сфері управління.;

5.3.2.Визначає завдання, розробляє посадові інструкції та затверджує їх;

5.3.3.Інформує міську раду, її виконавчий комітет, міського голову про стан архівної справи та діловодства на території міста, вносить на їх розгляд проекти рішень та розпоряджень з питань, що входять до компетенції відділу;

5.3.4.Видає у межах своєї компетенції накази, які є обов'язковими для виконання підвідомчими йому посадовими особами;

5.3.5. Складає план з питань діяльності відділу, в межах своїх повноважень видає накази, укладає договори (угоди);

5.4. Кваліфікаційні вимоги

На посаду начальника може бути призначена особа яка має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 2-х років, або, виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій, стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3-х років, вільно володіє українською мовою.


6. Відповідальність.

Начальник та працівники відділу, що вчинили правопорушення, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.


^ 7. Заключні положення

7.1. Статус посадових осіб Відділу визначається Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Про службу в органах місцевого самоврядування ”.

7.2. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Структура Відділу визначається штатним розписом, який затверджується міським головою.

7.3. Ліквідація чи реорганізація Відділу здійснюється за рішенням Тернопільської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

7.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Секретар ради І.В. Турський

Додаток №32 до рішення міської ради від 05.01.2011р. № 6/4/51 викладено в новій редакції відповідно до рішення міської ради від 17.05.2012 р. № 6/21/24


Додаток №31

до рішення міської ради

від 17.05.2012 р. № 6/21/24


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ автоматизованих систем управління


^ 1. Загальні положення

1.1. Відділ автоматизованих систем управління (надалі - відділ) є підрозділом міської ради, який утворюється для забезпечення найбільш ефективного використання програмних засобів, інформаційних ресурсів та комп'ютерної техніки, підтримання їх працездатності.

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, Тернопільському міському голові.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, рішеннями Тернопільської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, ДСТУ ISO 9001, Настановою з якості та цим Положенням.

1.4. Юридична адреса відділу: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 5.


^ 2. Завдання відділу

Завданнями відділу є:

2.1.. Використання та впровадження у виконавчих органах Тернопільської міської ради програмного забезпечення і комп’ютерної техніки.

2.2. Визначення методів та способів збереження, обробки та передачі інформації.

2.3. Визначення напрямку подальшого розвитку, модернізації та сприяння реалізації комп’ютерно-технічного та комп’ютерно-інформаційного забезпечення в діяльності міської ради та її виконавчих органів.

2.4. Проведення заходів з підвищення рівня знань комп’ютерної техніки користувачами та програмістами.

2.5. Забезпечення інформаційного насичення комп’ютерної мережі та окремих комп’ютерів.

2.6. Розробка і супровід специфічних програмних продуктів для потреб міської ради та виконавчих органів.

2.7. Проведення поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки у виконавчих органах Тернопільської міської ради.


^ 3.Функції відділу

Основні функції відділу

3.1. Апаратно та програмно об’єднувати комп’ютери в мережі.

3.2. Контролювати надходження необхідної інформації з інших локальних мереж та окремих комп’ютерів на сервер.

3.3. Забезпечення обміну інформації з іншими локальними та глобальними мережами.

3.4. Обслуговування роботи серверів міської ради та слідкування за дотриманням порядку обміну інформацією.

3.5. Надання пропозицій керівництву міської ради щодо встановлення, модернізації комп’ютерів та комп’ютерних мереж.

3.6. Розроблення та впровадження програмного забезпечення для обробки, збереження, пошуку, передачі інформації згідно з потребами міської ради та виконавчого комітету.

3.7. Супроводження та поновлення існуючого програмного забезпечення.

3.8. Слідкування за дотриманням вимог до експлуатації офісної техніки.

3.9. Розробка відповідних документів системи управління якістю відділу.

3.10. Здійснення виконання коригуючих і попереджувальних заходів у відділі в ході роботи, а також за наслідками проведення внутрішніх та зовнішніх аудитів.

3.11. Здійснення моніторингу процесу «Управління комп‘ютерною технікою, оргтехнікою та інформаційними ресурсами», аналізування його функціонування та виконання поставлених перед відділом завдань.

3.12. Проведення поточного ремонту комп'ютерної техніки.


^ 4. Права відділу.

Для виконання покладених на нього завдань та функцій відділ має право:

4.1. Перевіряти і контролювати у встановленому порядку дотримання вимог до експлуатації офісної комп'ютерної техніки.

4.2. Одержувати від посадових осіб міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ і організацій інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на відділ функцій.

4.3. Залучати у встановленому порядку посадових осіб інших виконавчих органів ради, підприємств, організацій та установ міста до вирішення питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.4. Вносити керівництву міської ради пропозиції щодо встановлення, модернізації комп’ютерів та комп’ютерних мереж, внесення змін та доповнень в документацію системи управління якістю.

4.5. Готувати проекти рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови та інші документи з питань, що відносяться до компетенції відділу, брати участь в проведенні вищим керівництвом аналізу системи управління якістю.


^ 5. Керівництво відділу.

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1.Здійснює керівництво та координує діяльність працівників відділу, планує його роботу, забезпечує виконання планів та завдань, покладених на відділ. Аналізує виконання завдань та функцій покладених на підрозділ, забезпечує дотримання вимог міжнародних та національних стандартів серії ISO 9000 у сфері управління. ;

5.2.2.Визначає завдання, розробляє посадові інструкції та затверджує їх;

5.2.3.Інформує міську раду, її виконавчий комітет, міського голову про стан архівної справи та діловодства на території міста, вносить на їх розгляд проекти рішень та розпоряджень з питань, що входять до компетенції відділу;

45.2.4.Видає у межах своєї компетенції накази, які є обов'язковими для виконання підвідомчими йому посадовими особами;

5.2.5. Складає план з питань діяльності відділу, укладає договори (угоди);

5.3.Кваліфікаційні вимоги

На посаду начальника може бути призначена особа яка має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 2-х років, або, виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій, стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3-х років, вільно володіє українською мовою.


6. Відповідальність

Начальник та працівники управління, що вчинили правопорушення, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.


^ 7. Заключні положення

7.1. Статус посадових осіб Відділу визначається Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, “Про службу в органах місцевого самоврядування ”.

7.2. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Структура Відділу визначається штатним розписом, який затверджується міським головою.

7.3. Ліквідація чи реорганізація Відділу здійснюється за рішенням Тернопільської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

7.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Секретар ради І.В.Турський

Додаток №33 до рішення міської ради від 05.01.2011р. № 6/4/51 викладено в новій редакції відповідно до рішення міської ради від 17.05.2012 р. № 6/21/24


Додаток №32

до рішення міської ради

від 17.05.2012 р. № 6/21/24


Положення

про сектор адміністрування послуг

Тернопільської міської ради


^ 1. Загальні положення

1.1. Сектор адміністрування послуг (надалі – Сектор) є виконавчим органом Тернопільської міської ради без статусу юридичної особи, утворюється Тернопільською міською радою, їй підзвітний і підконтрольний, підпорядкований виконавчому комітету та міському голові.

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, рішеннями Тернопільської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, ДСТУ ISO 9001, Настановою з якості та цим Положенням.


^ 2.Завдання і функції

2.1. Основними завданнями сектору є:

2.1.1. Координація впровадження та постійне вдосконалення системи управління якістю у виконавчих органах Тернопільської міської ради відповідно до міжнародних стандартів серії ISO 9000.

2.1.2. Розробка заходів і організація роботи виконавчих органів ради з оптимізації надання адміністративних послуг.

2.2. Сектор для реалізації покладених на нього завдань виконує наступні функції:

2.2.1. Розробка, оптимізація та актуалізація документації системи управління виконавчих органів Тернопільської міської ради.

2.2.2. Формування пріоритетних цілей виконавчих органів міської ради на поточний рік.

2.2.3. Оптимізація та актуалізація процедур управління.

2.2.4. Узагальнення вхідних даних для проведення критичного аналізування функціонування системи управління якістю вищим керівництвом.

2.2.5. Координація роботи внутрішніх аудиторів та членів робочої групи по функціонуванню СУЯ у виконавчих органах Тернопільської міської ради.

2.2.6. Організація та участь у проведенні внутрішніх аудитів роботи виконавчих органів Тернопільської міської ради.

2.2.7. Підготовка звітів за результатами внутрішніх аудитів.

2.2.8. Проведення навчань внутрішніх аудиторів з метою підтвердження компетентності відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 19011.

2.2.9. Сприяння проведенню зовнішніх аудитів роботи виконавчих органів міської ради.

2.2.10. Проведення аналізування результатів анкетування у виконавчих органах ради та підготовка звіту уповноваженому з питань системи управління якістю.

2.2.11. Надання консультацій та методичної допомоги виконавчим органам Тернопільської міської ради у розробці та актуалізації документації системи управління якістю структурних підрозділів.

2.2.12. Розробка програми (концепції) створення і функціонування Центру надання адміністративних послуг.

2.2.13. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови щодо функціонування системи управління якістю.

2.2.14. Реєстрація документів системи управління якістю виконавчих органів Тернопільської міської ради та їх поширення.

2.2.15. Виконання інших функцій згідно з покладеними на Сектор завданнями.


^ 3. Права Сектору

З метою забезпечення виконання наданих функцій сектор адміністрування послуг має право:

3.1. Отримувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій.

3.2. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.3. Подавати пропозиції щодо мотивації посадових осіб Тернопільської міської ради, які сприяють результативному функціонуванню системи управління якістю.

3.4. Інформувати уповноваженого з питань системи управління якістю про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу Сектору необхідних матеріалів посадовими особами виконавчих органів Тернопільської міської ради.

3.5. Залучати за погодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів, а також внутрішніх аудиторів та членів робочої групи по запровадженню в роботі виконавчих органів Тернопільської міської ради системи управління якістю для підготовки нормативних та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Сектором відповідно до покладених на нього завдань.

3.6. Вносити пропозиції уповноваженому з питань системи управління якістю щодо оптимізації персонального складу внутрішніх аудиторів та членів робочої групи по запровадженню в роботі виконавчих органів Тернопільської міської ради системи управління якістю.

3.7. Брати участь у нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.8. Брати участь у семінарах та тренінгах щодо вдосконалення системи управління якістю.

3.9. Перевіряти дотримання виконавчими органами ради вимог міжнародного та національного стандартів ISO 9001 за дорученням міського голови або уповноваженого з питань системи управління якістю.

3.10. Здійснювати інші повноваження у межах своєї компетенції, які випливають із завдань Сектору.


^ 4. Керівництво сектору

4.1. Сектор очолює завідувач, який призначається і звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

4.2. Завідувач сектору в своїй роботі підпорядковується заступнику міського голови-керуючому справами.

4.3. Працівники Сектору призначаються на посади та звільняються міським головою згідно з чинним законодавством.

4.4. Завідувач сектору:

4.4.1. Здійснює керівництво діяльністю Сектору.

4.4.2. Організовує виконання завдань Сектору.

4.4.3. У межах своїх повноважень видає накази, доручення тощо, обов’язкові для виконання працівниками Сектору.

4.4.4. Розподіляє посадові обов’язки між працівниками Сектору.

4.4.5. Затверджує посадові інструкції працівників Сектору.

4.4.6. Контролює виконання службових обов’язків працівниками Сектору.

4.4.7. Здійснює планування роботи Сектору.

4.4.8. Готує звіти про виконання плану заходів Сектору.

4.4.9. Подає пропозиції про преміювання посадових осіб Сектору.

4.4.10. Здійснює інші повноваження, виходячи із завдань Сектору та вирішує інші питання в межах своєї компетенції.

4.4.11. Кваліфікаційні вимоги

На посаду завідувача сектору може бути призначена особа яка має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 2-х років, або, виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій, стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3-х років, вільно володіє українською мовою.


5. Відповідальність

5.1. Завідувач Сектору несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектору завдань, організацію діловодства, прийняті рішення в межах наданих повноважень.

5.2. Завідувач та працівники Сектору, що вчинили порушення, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.


^ 6. Заключні положення

6.1. Сектор адміністрування послуг має печатку та необхідні штампи.

6.2. Сектор утримується за рахунок коштів міського бюджету і користується майном, наданим міською радою.

6.3. Структура Сектору, гранична чисельність працівників, штатний розпис та фонд оплати праці, затверджуються міським головою.

6.4. Ліквідація та реорганізація Сектору проводиться міською радою у порядку, встановленому чинним законодавством.

6.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Секретар ради І.В. Турський

6/4/52

Про звернення до Президента України Януковича В.Ф., Верховної Ради України та Генеральної прокуратури України з приводу політичних репресій в Україні

Міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звернення до Президента України Януковича В.Ф., Верховної Ради України та Генеральної прокуратури України з приводу політичних репресій в Україні.

3.Направити звернення до Президента України Януковича В.Ф., Верховної Ради України та Генеральної прокуратури України (текст звернення додається).


Звернення

Тернопільської міської ради до Президента України Януковича В.Ф., Верховної Ради України та Генеральної прокуратури України з приводу політичних репресій в Україні


Ми, депутати Тернопільської міської ради, глибоко стурбовані останніми подіями в Україні, які набувають ознак переслідувань та політичних репресій проти представників опозиції.

Спроби показового притягнення до кримінальної відповідальності колишніх урядовців, затримання, допити та обшуки чільних представників колишньої влади нагадують сумнозвісні сталінські репресії 1933-1937 рр. Такі дії влади свідчать про її безсилля і спробу відволікти увагу українців від складної соціальної-економічної ситуації та системних прорахунків у проведенні так званих «реформ», результатом яких є поки що зниження рівня життя різних верств населення.

При цьому формується громадська думка про те, що ведеться боротьба з корупцією.

Водночас, на нашу думку, подібні дії не мають нічого спільного з боротьбою проти цього огидного явища. Одні клани, які отримали доступ до необмеженої влади, вибірково цькують інших, які її втратили. Все це нагадує зведенням особистих рахунків та намаганням здійснити перерозподіли впливу на суспільно-політичне життя держави.

Сумна статистика свідчить, що згідно з рейтингами впливових міжнародних організацій Україна за розвитком корупції входить до сорока найкорумпованіших держав світу. Яскравим прикладом застосування подвійних стандартів влади є скасування 21 грудня 2010 року 263 народними депутатами України антикорупційних законів.

Підміняючи боротьбу з корупцією арештами політичних опонентів, чинна влада тим самим провокує недовіру громадян до самого інституту держави та протиставляє себе українському народу.

Тому ми, депутати Тернопільської міської ради, вимагаємо від Президента України Януковича В.Ф., Верховної Ради України та Генеральної прокуратури України негайного припинення політичних репресій, вжиття дієвих заходів щодо забезпечення конституційних прав громадян України.


Прийнято 5 січня 2011 року на четвертій сесії Тернопільської міської ради шостого скликання.


Секретар ради І.В.Турський


6/4/53

Про звернення до Президента України Януковича В.Ф. з приводу тиску влади на українську церкву

Міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звернення до Президента України Януковича В.Ф. з приводу тиску влади на українську церкву.

3.Направити звернення до Президента України Януковича В.Ф. (текст звернення додається).


Звернення

депутатів Тернопільської міської ради до Президента України Януковича В.Ф.

Ми, депутати Тернопільської міської ради глибоко стурбовані ситуацією в Україні, котра склалася в міжконфесійному питанні. Після міжконфесійного протистояння початку 90-х та мирного співіснування та співпраці останніх років зараз в нашій країні розгортається державний курс знищення УПЦ Київського Патріархату та надання всіх прав та привілеїв в церковному житті та державно-церковних стосунках Московського Патріархату та його структурам в Україні. На духовенство Церков УПЦ Київського Патріархату здійснюється тиск з метою змусити священиків та навіть архієреїв перейти в юрисдикцію УПЦ МП. Прибічники Патріарха Кирила руками державної влади тиснуть на жертводавців та будівничих храмів Київського Патріархату, змушуючи тих передати новозбудовані церковні споруди проросійській Церкві. Такий тиск відбувається у різних регіонах України: на Донеччині (с. Кам’янки Тельманівського р-н), на Київщині (м. Макарів, села Ясногородка та Маковище Макарівського району, с. Ріжки Таращанського р-н), на Тернопільщині (с. Мусорівці Збаразького р-н) та в інших областях нашої держави.


Якщо висловлюватися простіше – влада змушує громади та священиків зраджувати Українську Церкву та йти в підніжки до Москви.


Українська Православна Церква Київського Патріархату всю свою історію чітко стояла на позиції загально православної традиції: в незалежній державі обов’язково повинна бути своя Помісна Церква.


Тернопільська міська рада звертається до гаранта Конституції, Президента України Віктора Януковича, який свого часу заявляв, що «всі церкви та держави рівні та різні», забезпечити дотримання Конституції, скасувати всі преференції для УПЦ МП, припинити дискримінацію УПЦ КП через заборону займатися викладацькою діяльністю у ВНЗ, обмеження можливості проводити обрядову діяльність, блокування виділення землі під будівництво храмів УПЦ КП, припинення тиску на духовенство і віруючих УПЦ КП, відновлення регулярного діалогу влади з усіма конфесіями. Наголошуємо, що тільки так можна досягнути міжконфесійного порозуміння, задоволення релігійних права громадян України, що захищаються міжнародним законодавством. Звертаємо увагу, що Президент України повинен захищати інтереси усіх громадян, а не лише їх частини.


Прийнято 5 січня 2011 року на четвертій сесії Тернопільської міської ради шостого скликання.
залишити коментар
Сторінка25/25
Дата конвертації05.11.2012
Розмір5.18 Mb.
ТипЗакон, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх