Державна цільова соціальна програма “Молодь України на 2009-2015 роки; Велика Хартія університетів (Magna Charta Universitatum) Болонья, 1988 р icon

Державна цільова соціальна програма “Молодь України на 2009-2015 роки; Велика Хартія університетів (Magna Charta Universitatum) Болонья, 1988 р


Схожі
Обласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період 2010-2011 роки...
Міська комплексна програма «Молодь. Сім’я...
Державна пенітенціарна служба україни інститут кримінально-виконавчої служби кафедра...
Навчальна програма дисципліни «естетика» для напрямів підготовки 0402 «соціологія» для студентів...
Проект програми розвитку фондового ринку України на 2012 2014 роки...
Про хід виконання Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки...
Навчальна програма та методичні рекомендації з дисципліни „ соціальна антропологія" для...
Програми правової освіти населення на 2011-2015 роки за 2011 рік...
Програма навчальної дисципліни регіональна економічна І соціальна географія...
Міністерство праці та соціальної політики України Державна установа Науково-дослідний інститут...
Програма для загальноосвітніх навальних закладів з румунською та молдовською мовами навчання...
Міністерство охорони здоров’я україни дніпропетровська державна медична академія моз україни...Загрузка...
скачать
ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою університету
22 червня 2009 року, протокол № 12


Концепція виховної роботи
у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка


Ця концепція визначає фундаментальні принципи організації виховної роботи, її основні цілі, форми і методи. Концепція є підґрунтям для створення і практичної реалізації виховних заходів, забезпечення виховної складової в усіх видах діяльності університету.

Головною метою виховної роботи в університеті є всебічний гармонійний розвиток і формування позитивних якостей особистості: свідомого патріотизму, високої духовності, моральної чистоти, художньої культури, фізичної досконалості.


Нормативна база

 • Конституція України;

 • Національна доктрина розвитку освіти;

 • Закон України “Про освіту”;

 • Закон України «Про вищу освіту»;

 • Державна цільова соціальна програма “Молодь України” на 2009—2015 роки;

 • Велика Хартія університетів (Magna Charta Universitatum) Болонья, 1988 р.;

 • Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 • Положення про виховну роботу в Київському університеті імені Тараса Шевченка затверджене Вченою радою університету 6 квітня 1998 р. Протокол № 9.


Основні принципи виховної роботи

 • врахування багатогранності й цілісності людини, вікових та індивідуальних особливостей студентської молоді, їхніх фізичних, ґендерних, психологічних, національних, духовних, інтелектуальних і релігійних особливостей; диференціація та індивідуалізація виховного процесу, повага до суверенітету особистості молодої людини, розуміння її запитів та інтересів;

 • органічний зв'язок з вітчизняною історією народу, його мовою, культурними та родинно-побутовими і релігійними традиціями, з мистецтвом, традиціями і культурами всіх народів світу, забезпечення духовної єдності, наступності та спадкоємності поколінь, зв'язок виховання з життям та суспільною практикою;

 • поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самоврядуванням студентів, розвиток активності, самодіяльності і творчої ініціативи студентської молоді, встановлення довіри між вихователями та вихованцями;

 • гуманізація та демократизація виховного процесу, поєднання зусиль сім'ї, студентських та молодіжних об'єднань, громадських організацій;

 • активна протидія поширенню асоціальних явищ в Університеті.


Основні цілі виховної роботи

 • виховання сумлінного та відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків усіма учасниками навчального процесу;

 • формування рис громадянина України, національної свідомості та людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності в будь-який час стати на захист Батьківщини, глибокого розуміння громадянського обов'язку, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки, державної мови;

 • створення умов для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих ідей, самовиховання і самовдосконалення, вияву індивідуальних здібностей, обдарованості і талантів, самореалізації в сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої діяльності;

 • формування гуманних рис особистості: щирості, людяності, справедливості, доброзичливості, милосердя, позитивної налаштованості, сприймання громадянських та загальнолюдських цінностей;

 • забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров'я, формування здорового способу життя;

 • виховання політичної, економічної та правової культури, формування фахівця нової генерації, інтелектуала, господаря в своїй державі;

 • прищеплення шанобливого ставлення до культурної спадщини, традицій і звичаїв українців та інших народів, які населяють Україну, інтересу до надбань світової культури;

 • реалізація професійної морально-етичної відповідальності викладачів і студентів, виховання патріотичних почуттів до Альма-матер, дотримання і розвиток демократичних і академічних традицій університету; консолідація студентства, педагогічних та наукових працівників у єдину академічну спільноту; створення академічного інформаційного середовища з вільним доступом до нього;

 • подолання негативних явищ у молодіжному середовищі.


Основні форми виховної роботи

 • словесні:

  • інформація,

  • роз'яснення,

  • зустрічі з відомими людьми,

  • збори,

  • бесіди,

  • вечори,

  • диспути,

  • конференції,

  • використання аудіовізуальних засобів масової інформації, Інтернету;

 • практичні:

  • екскурсії,

  • турпоходи,

  • культпоходи,

  • конкурси,

  • олімпіади,

  • спартакіади,

  • фізичне виховання,

  • оволодіння військовими і військово-технічними знаннями;

 • наочні:

  • творчі виставки,

  • книжкові стенди,

  • Інтернет ресурси,

  • стінгазети, друковані засоби масової інформації,

  • культурно-просвітницькі центри;

 • активні:

  • участь у державних молодіжних програмах, громадсько-патріотичних і мистецько-культурологічних проектах,

  • включення студентів через органи самоврядування у процес управління в стінах Університету з метою набуття практичних навичок майбутніх учасників розбудови Української держави,

  • святкування загальнодержавних та університетських свят, проведення різноманітних тематичних вечорів, благодійних акцій.

^ Окремий ряд форм виховної роботи призначеийі для самих вихователів: викладачів, співробітників, кураторів, громадських активістів:

 • семінари з питань виховання для професорсько-викладацького складу, методистів, кураторів, фахівців з виховної роботи;

 • обмін досвідом педагогічної та лекторської майстерності та професійною інформацією;

 • співпраця з державними структурами, закладами, об'єднаннями, організаціями, які втілюють державну політику з питань виховання молоді;

 • створення власних дієвих проектів виховної роботи;

 • впровадження нових сучасних форм і методів виховної роботи.


Основні напрями виховної роботи

Реалізація основних принципів і цілей виховання в Університеті здійснюється в ряді пріоритетних напрямів.

Інтелектуальне (професійне) виховання

Підготовка та проведення навчально-виховного процесу повинно слугувати взірцем сумлінного фахового ставлення до виконання своїх професійних обов’язків.

Нерозривно пов’язане з навчанням та науковою роботою, створює умови для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих здібностей, самовиховання і самовдосконалення, для вияву обдарованості і талантів, для самореалізації молоді у сферах наукової, професійної, освітньої діяльності.

Громадянське (національно-патріотичне) виховання

Невіддільне від національного ґрунту і коріння народу. Здійснюється у тісній взаємодії з вивченням гуманітарних та економіко-соціальних дисциплін, проходженням військової підготовки, у співпраці з радами ветеранів війни та праці університету, інститутів, факультетів. Формує високий ідеал служіння народові, готовність до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання української держави, формує громадянина-патріота з глибоким розумінням громадянського обов'язку, спонукає до інтелектуального та фізичного вдосконалення, вивчення бойових та трудових традицій, героїчних сторінок історії українського народу.

Правове виховання

Формує риси громадянина України: національну свідомість і людську гідність, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, глибоке розуміння і відповідальне ставлення до громадянського обов'язку, повагу до Конституції України, Законів України, державної символіки, державної мови.

Моральне виховання

Вироблення потреби поводити себе згідно із загальнолюдськими моральними нормами, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім'ї, родини, народу з урахуванням найкращих положень релігійної та світових морально-ціннісних концепцій.

Художньо-естетичне виховання

Формування естетичних знань, художньо – естетичної освіченості, поглядів, смаків, почуттів, ідеалів, які ґрунтуються на національній естетиці та кращих надбаннях цивілізації, активна участь кожного студента в естетичному житті, вироблення вмінь творити прекрасне в повсякденному житті.

Трудове виховання

Нерозривно пов’язане з професійним та правовим вихованням. Становлення висококваліфікованого фахівця, готового до самовідданої праці на благо суспільства, трудового колективу, власної родини, обізнаного і компетентного. Культивування кращих рис української ментальності, господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, поваги до власної і людської праці, її результатів.

Екологічне виховання

Формування екологічної культури, оволодіння знаннями та практичним вмінням раціонального природокористування; виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство та співучасті у її збереженні.

Фізичне виховання

Розвиток досконалого фізичного стану, адаптованості до зовнішнього середовища, пристосування до умов праці та здорового відпочинку, збереження репродуктивного й фізичного здоров’я.


Конкретні цілі

Форми, методи та заходи щодо їхнього досягнення


Професійне виховання

 • розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення, раціональної організації навчання;

 • розвиток критичного мислення, здатності усвідомлювати та відстоювати особисту позицію;

 • вироблення вміння самостійно здобувати знання; здатності ефективно працювати і навчатися протягом усього життя;

 • готовність до застосування знань, умінь у практичній діяльності;

 • адаптація студентів молодших курсів до умов навчання в університеті.

  • проведення всеукраїнських, місцевих та університетських масових профорієнтаційних акцій, творчих зустрічей, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, семінарів-тренінгів, виставок, форумів, фестивалів, нарад, бесід; інструктажів; чемпіонатів, профільних змагань, олімпіад та відзначення свят професійного характеру;

  • встановлення нагород для студентів: значки, листи батькам та в школу, медалі кращим випускникам, грамоти, занесення у книги пошани університету та факультетів;

  • створення університетської та факультетських дощок (галереї) «Славні випускники» та відповідної сторінки на сайті університету, інституту, факультету;

  • проведення зустрічей випускників-магістрів-відмінників із ректором із врученням медалей університету;

  • вручення знаку «Випускник університету»;

  • проведення акцій, спрямованих на вирішення питання зайнятості студентської молоді, її працевлаштування на перше робоче місце;

  • ознайомлення студентів з новинками професійної літератури;

  • відвідання виставок фахової інформації та сучасних галузевих технологій, ярмарок вакансій;

  • сприяння роботі НОСА;

  • проведення Днів науки;

  • здійснення шефства старшокурсників над студентами молодших курсів;

  • проведення інструктивних занять та бесід зі студентами молодших курсів.


Громадянське (національно-патріотичне) виховання

 • виховання любові до Батьківщини, свого народу, рідної землі, родини;

 • формування національної свідомості, відповідальності за долю країни, готовності до творчої праці та ратної служби на благо людей та процвітання держави;

 • виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій;

 • формування суспільної і політичної культури; етики міжнаціональних стосунків;

 • формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови.

  • проведення всеукраїнських, місцевих та університетських масових патріотичних акцій, творчих зустрічей, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, семінарів-тренінгів, виставок, форумів, фестивалів, нарад, бесід; інструктажів; консультацій, чемпіонатів, профільних змагань, олімпіад та відзначення національних, календарно-тематичних. релігійних, світських свят;

  • фольклорні вечори;

  • ознайомлення з героїчними сторінками історії українського народу та університету, їхніми бойовими та трудовими традиціями;

  • уроки-диспути;

  • політичні дебати;

  • екскурсії до музею університету;

  • екскурсії в Канів;

  • тематичні екскурсії по визначних місцях України;

  • тематичні екскурсії у музеї міста. Підписання угод про співпрацю з музеями;

  • організація краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи;

  • проведення зустрічей з видатними діячами українського державотворення;

  • забезпечення студентів національно зорієнтованими інформаційними джерелами (пресою, літературою, фільмами тощо);

  • вивчення історичного, культурологічного, побутового, політичного, соціального досвіду українського народу;

  • святкування університетських свят: Днів університету, факультетів, інститутів, посвяти в першокурсники, випускних вечорів;

  • проведення спільних заходів з викладачами-суспільствознавцями, викладачами Військового інституту.


Правове виховання

 • формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю; виховання поваги до прав і свобод інших людей;

 • формування правової культури виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів (Герба, Прапора, Гімну); знання та дотримання законів;

 • засвоєння основ державного, трудового, цивільного, сімейного та кримінального права; знання й вироблення стійких навичок застосування цих законодавчих положень у поведінці та практичній діяльності;

 • попередження протиправної поведінки, активна протидія особам та установам, які порушують закони, завдають збитків державі, зазіхають на територіальну цілісність і незалежність України.

  • проведення всеукраїнських, місцевих та університетських масових правничих акцій, творчих зустрічей, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, семінарів-тренінгів, виставок, форумів, фестивалів, нарад, бесід; інструктажів; консультацій чемпіонатів, профільних змагань, олімпіад та відзначення профільних свят;

  • обговорення в навчальних групах матеріалів періодичної преси, ознайомлення з законодавчими актами України, проведення відповідних лекцій, ділових ігор, зустрічей з представниками органів внутрішніх справ, податкової міліції та ін.;

  • прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина.


Моральне виховання

 • формування основ загальнолюдської і народної моралі: правди, справедливості, милосердя, патріотизму, свободи, рівності, доброти, совісності, порядності, тактовності, співчуття, чесності, гуманності, толерантності та інших чеснот;

 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших, культури та історії рідного народу; педагогів, духовної єдності поколінь; виховання культури поведінки, здатності піклуватися про молодших і немічних; наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей;

 • виховання духовної культури особистості, почуття власної гідності, честі, працелюбності, самодисципліни; створення умов для вільного формування власної світоглядної позиції;

 • подвижництво у подоланні страху, насильства, жорстокості;

 • співпраця з церквою (на добровільних засадах), виховання у студентів толерантного ставлення до різних релігійних віросповідань. безкорислива благодійна діяльність, доброчинна діяльність;

 • статеве виховання, розвиток моральної чистоти, поваги до жінки, почуття дружби, кохання, підготовка до подружнього життя, прищеплення навичок виховання дітей у сім'ї.

  • проведення всеукраїнських, місцевих та університетських масових виховних акцій, творчих зустрічей, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, семінарів-тренінгів, виставок, форумів, фестивалів, нарад, бесід; інструктажів; консультацій чемпіонатів, профільних змагань, олімпіад та відзначення профільних свят;

  • розвиток у студента об'єктивних характеристик, здатності до самокритичності, до прийняття самостійних рішень, формування громадянської позиції особистості, почуття відповідальності;

  • участь у доброчинній діяльності та благодійних заходах.


Художньо-естетичне виховання

 • оволодіння основами народного мистецтва, музики, архітектури, усної народної творчості, національної пісенної та танцювальної культури, побуту, ремесел;

 • формування системи знань про світову культуру і мистецтво; розвиток естетичних потреб і почуттів;

 • розвиток художніх здібностей і творчої діяльності, формування естетичних смаків і почуттів, уміння розрізняти прекрасне і потворне в мистецтві і житті.

  • проведення всеукраїнських, місцевих та університетських масових культурних акцій, творчих зустрічей, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, семінарів-тренінгів, виставок, форумів, фестивалів, нарад, бесід; інструктажів; консультацій чемпіонатів, профільних змагань, олімпіад та відзначення свят художньо-естетичного характеру;

  • ознайомлення з народним мистецтвом, пісенним та поетичним фольклором, звичаями та традиціями українського народу та інших народів України. збереження і розвиток місцевих традицій народного мистецтва;

  • регулярне відвідування та обговорення вистав театрів міста, концертів, концертних залів, виставок, екскурсій, обговорення матеріалів творчих конкурсів, культпоходів, екскурсій;

  • проведення всеукраїнських та міжнародних акцій, фестивалів, концертів, конкурсів у різних жанрах мистецтва, пленерів і виставок молодих митців, видання творів молодих авторів;

  • створення культурно-просвітницьких центрів;

  • ознайомлення першокурсників з колективами художньої самодіяльності;

  • екскурсії студентів у визначні місця України;

  • екскурсії студентів у художні музеї міста. Підписання угод про співпрацю з музеями;

  • організація та проведення творчих зустрічей, вечорів відпочинку, дискотек тощо; організація роботи художньо-естетичних гуртків та мистецьких студій, музичних та хореографічних груп, клубів за інтересами, команд КВН;

  • зустрічі з представниками мистецької еліти;

  • календарно-тематичні та обрядові свята.Трудове виховання

 • формування працелюбної особистості, яка свідомо і творчо ставиться до праці; розвиває уміння самостійно та ефективно працювати, робить самоаналіз власної діяльності, займає активну позицію у набутті трудових навичок, усвідомлює необхідність вибору і здобуття професії, готова до творчої праці на благо людей та процвітання держави;

 • на основі сучасних знань про ринкову економіку може самостійно знайти застосування власним здібностям у народному господарстві, науці, освіті;

 • виховання ділових якостей, формування почуття господаря та господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи; формує готовність до життя і праці в умовах ринкової економіки.

  • проведення всеукраїнських, місцевих та університетських масових трудових акцій, творчих зустрічей, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, семінарів-тренінгів, виставок, форумів, фестивалів, нарад, бесід; інструктажів; консультацій чемпіонатів, профільних змагань, олімпіад та відзначення свят професійного характеру;

  • самообслуговування, різноманітна суспільно корисна праця і професійна діяльність, участь у доброчинній діяльності; рейди з благоустрою території;

  • побутові справи (прибирання аудиторій, кімнат гуртожитку, чергування і т.п.), виховання господарської ініціативи, підприємливості, лідерських якостей;

  • підтримка підприємницьких ініціатив молоді шляхом проведення всеукраїнських семінарів, засідань за круглим столом, семінарів-тренінгів, виставок з відповідної тематики, зокрема Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді;

  • ознайомлення майбутніх фахівців з передовим вітчизняним і зарубіжним досвідом;

  • участь у підготовці та проведенні спільних загальноуніверситетських проектів;

  • підтримка руху молодіжних трудових загонів шляхом проведення пропагандистських кампаній;

  • організація студентського самоврядування;

  • організація конкурсу «Улюблений викладач»;

  • ярмарки студентської творчості.


Екологічне виховання

 • формування екологічної культури, яка поєднувала б знання провідних ідей, основних наукових понять та фактів, на базі яких здійснюється оптимальна взаємодія людини з навколишнім середовищем;

 • формування основ глобального мислення, готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності, залучення до активної екологічної діяльності, протидії споживацькому ставленню до навколишнього середовища, нетерпиме ставлення до тих, хто завдає шкоди природі;

 • виховання вміння оцінювати стан навколишнього середовища, ухвалювати рішення щодо його вдосконалення; вироблення розуміння необхідності гармонії відносин людини з природою.

  • проведення всеукраїнських, місцевих та університетських масових природоохоронних акцій, творчих зустрічей, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, семінарів-тренінгів, виставок, форумів, фестивалів, нарад, лекцій, тематичних вечорів, бесід; інструктажів; консультацій чемпіонатів, профільних змагань, олімпіад та відзначення свят екологічного характеру;

  • організація толок з озеленення територій, прилеглих до навчальних корпусів та гуртожитків, оглядів – конкурсів з облаштування кімнат, кабінетів, лабораторій, рейди з благоустрою території;

  • робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

  • боротьба з тютюнопалінням, наркоманією, санітарні рейди, консультування фахівців;

  • оволодіння знаннями з охорони життя та безпеки життєдіяльності;

  • ознайомлення з основами традиційної та нетрадиційної медицини;

  • ознайомлення з психологією екстремальних ситуацій.


Фізичне виховання

 • формування знань щодо ролі фізичної культури в житті людини; забезпечення повноцінного фізичного розвитку особистості;

 • формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров'я, гармонія тіла і духу, людини і природи;

 • фізичне, духовне та психічне загартування; виховання фізично й морально здорової особистості;

 • виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, профілактики захворювань, формування навичок і утвердження здорового способу життя протидія та запобігання шкідливим звичкам.

  • проведення всеукраїнських, місцевих та університетських масових спортивних акцій, творчих зустрічей, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, семінарів-тренінгів, виставок, форумів, фестивалів, нарад, бесід; інструктажів; консультацій чемпіонатів, профільних змагань, олімпіад та відзначення свят спортивного характеру, заходи на тему “Молодь України за здоровий спосіб життя”, “Вибір молоді — здоров’я”;

  • залучення студентів до роботи спортивних секцій за інтересами, організація спортивних змагань, показових виступів, туристична діяльність, зустрічі з відомими спортсменами;

  • створення умов для активного відпочинку студентів; залучення студентів до вивчення національних одноборств;

  • проведення всеукраїнських, місцевих та університетських масових культурно-мистецьких акцій та заходів профілактичного спрямування;

  • пропагування культу здорової особи на прикладах життя вітчизняних спортсменів, видатних діячів держави;

  • змагання; спартакіади; чемпіонати турніри; туристичні походи;

  • організація роботи спортивних секцій;

  • туристичні походи;

  • всебічне сприяння розвитку туризму;

  • розгортання пропаганди здорового способу життя, зокрема антиалкогольної та антинікотинової;

  • реалізація проекту "Зустріч із лікарем".

Механізми реалізації концепції


фінансові

 • кошти державного бюджету;

 • кошти, залучені факультетами, інститутами;

 • спонсорські кошти;

 • кошти, зароблені під час студентських акцій, ярмарок, виставок-продажів.
методичні


 • організація семінарів, тренінгів “Планування роботи і методика проведення інформаційно-просвітницьких заходів профілактичного спрямування”;

 • регулярні кущові зібрання заступників деканів з виховної роботи;

 • регулярні зібрання голів студрад гуртожитків;

 • методичні тренінги;

 • виховання особистим прикладом;

 • виявлення рівня загального інтелектуального розвитку, захоплень та інтересів студентів, їхньої громадянської позиції, ставлення до проблем.
інформаційні


 • створення університетської (студентської) програми на одній з FM радіостанцій та телеканалі;

 • створення календаря знаменних дат університету;

 • занесення до книг пошани університету та факультетів кращих випускників, іменних стипендіатів;

 • оренда лайт-боксів та біг-бордів для розміщення реклами університету;

 • розміщення матеріалів у ЗМІ до знаменних дат університету;

 • створення галереї організацій-спонсорів;

 • оформлення наочності;

 • співпраця із засобами масової інформації;

 • організаційні години;

 • налагодження зв'язків з іншими закладами вищої освіти м. Києва й України;

 • активна співпраця з державними службами з питань залучення студентів до участі в районних, міських, всеукраїнських молодіжних заходах.
організаційні


 • проведення соціально-психологічного моніторингу життя студентів;

 • створення у вищих навчальних закладах соціологічних та психологічних служб;

 • вивчення особових справ;

 • анкетування;

 • проведення з виховним активом тематичних дискусій; рольових ігор; тренінгів з виховання лідерських якостей;

 • розробка знаку випускника університету.
кадрові

 • посадові особи:

  • проректор з навчально-виховної роботи;

  • заступник директора студентського містечка;

  • заступники деканів факультетів (директорів інститутів) з виховної роботи;

  • куратори курсів та академічних груп;

  • старости курсів та академічних груп;

 • структурні підрозділи:

  • Військовий інститут;

  • кафедри гуманітарних та економіко-соціальних наук;

  • відділ координації роботи зі студентами;

  • відділ по роботі зі студентами дирекції студентського містечка;

  • Молодіжний центр культурно-естетичного виховання;

  • художня рада;

  • газета «Київський університет»;

  • прес-центр університету;

 • громадські організації:

  • ради ветеранів війни та праці університету, інститутів, факультетів;

  • організація воїнів-інтернаціоналістів університету;

  • студентський парламент;

  • студентська комісія профкому;

  • студентські ради гуртожитків;

  • студентські парламенти факультетів (інститутів);

  • профспілкові бюро студентів факультетів (інститутів).


Телефон для довідок 239 32 80, внутр. 32 80, електронна пошта vpsh@unicyb.kiev.uaСкачати 210.46 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації02.11.2012
Розмір210.46 Kb.
ТипЗакон, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх