Програма гуртка ман «Сучасні інформаційні технології» (перший рік навчання) Розробив icon

Програма гуртка ман «Сучасні інформаційні технології» (перший рік навчання) Розробив


Схожі
Лубенська районна державна адміністрація полтавської області відділ освіти наказ...
Робоча програма по курсу “Технологія виробництва продукції свинарства для студентів факультету...
Курс інформатики в може вивчатися за такими програмами...
Програма спецсемінару „Новітні технології навчання І виховання в початковій школі (для студентів...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з...
Економіко-статистичне моделювання та інформаційні технології в економіці”...
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкове навчання»...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Програма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень...
Програма кваліфікаційного іспиту (на базі відповідної повної вищої освіти) для студентів...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з...
Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійної програми спеціальності „080000 Високі...Загрузка...
скачать


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНИКІВ


ЗАТВЕРДЖУЮ

«___» _______________ 2010р.

__________________________

_________________________

_________________________


Програма гуртка МАН

«Сучасні інформаційні технології»

(перший рік навчання)


Розробив:

керівник гуртка – Пата Олена Іванівна, вчитель інформатики


Програма проходить апробацію на Шосткинській міській станції юних техників

Затверджено педагогічною радою станції юних техників

(протокол № ___ від__________ 2010 р.)


м.Шостка - 2010 р.

^ Програма гуртка МАН «Сучасні інформаційні технології».

Пояснювальна записка.

Основною метою роботи гуртка МАН «Сучасні інформаційні технології» є – виховання творчої особистості, вдосконалення практичних навичок роботи в мультимедійних середовищах Microsoft Office, підготовка учнів до трудової діяльності в умовах ринкових відносин. Групове навчання має розв’язати такі основні завдання: трудове виховання, політехнічна освіта, поєднання навчання з продуктивною працею, створення умов для науково-дослідницької діяльності, формування творчого ставлення до роботи та професійного самовизначення.

У процесі вивчення сучасних інформаційних технологій деякі учні матимуть можливість зайнятися науково-дослідницькою роботою та взяти участь у роботі малої академії наук. Для цього у програмі передбачено розділ, що дозволяє ознайомитися з правилами написання та оформлення наукових робіт. А також взяти участь в конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт малої академії наук (МАН).

Насамперед курс має розвинути в учнів уміння логічно, доступно й ефектно подавати інформацію, структурувати її, застосовувати різні способи її зображення, а також уміння викладати матеріал і зацікавлювати аудиторію. Крім того, учні мають оволодіти сучасними програмними засобами, необхідними для ефективного подання інформації.

До теоретичних знань, що їх мають набути учні, належать: поняття та класифікація комп’ютерних презентацій, методи і способи організації слайдових і потокових презентацій, принципи відтворення графічної, аудіо- та відеоінформації, поняття про комп’ютерну анімацію, принципи дизайну складових елементів презентацій.

Виконавши вимоги програми курсу, учні мають набути таких практичних навичок і умінь:

 • створення комп’ютерних презентацій у різних програмних середовищах з використанням різнотипної інформації: тексту, звуку, графіки, відеоряду;

 • настроювання параметрів презентацій та їх складових;

 • застосування елементів комп’ютерної анімації;

 • керування аудіо- та відеорядом;

 • використання у презентаціях інтерактивних елементів;

 • уміння добирати найбільш вдалий спосіб подання матеріалу;

 • керування показом презентації.


Особливості організації навчально-виховного процесу

Програма гуртка розрахована на 9 навчальних місяців (72 години, по 2 години на тиждень на одну групу). Навчання в гуртку передбачає індивідуальну та консультативну форму навчання. Кількість учнів не більше п’яти учнів (п.2 ст.18 «Форми організації позашкільної освіти, закону України про позашкільну освіту».)

Для успішного навчання за тематикою курсу учні повинні мати стійкі навички роботи в середовищі Windows. Бажано також, щоб учні мали досвід створення документів принаймні в одному офісному застосуванні, наприклад, у Microsoft Word.

^ Рекомендації щодо роботи за програмою

Гурток має як теоретичну так і практичну спрямованість, а отже, особливу увагу слід приділяти роботі учнів за комп’ютером. Для навчання роботі з програмою PowerPoint учителеві доцільно розробити єдиний проект, виконуючи який учні поступово досліджуватимуть усі можливості програмного продукту. Презентацію, створену в середовищі PowerPoint, згодом можна вдало доповнити за допомогою Microsoft Producer. Що стосується Flash-презентацій, то розробка цілісного проекту, у якому органічно розкривався б широкий спектр можливостей програми Macromedia Flash, видається проблематичною. Тому доцільно для кожного заняття формулювати окреме завдання.

Слід підкреслити, що навчання має завершуватися виконанням учнями курсового проекту, тобто створенням презентації, яку учень-автор, або 2–3 автори демонструватимуть своїм однокласникам. На демонстрацію та обговорення проектів слід відвести 4 навчальні години. Найвірогідніше, проект буде виконуватись учнями протягом усього терміну навчання, замінюючи в такий спосіб домашні завдання. Вдалим рішенням є також виконання і захист двох курсових проектів — одного з технологій Microsoft, іншого з Flash-технологій.


^ Технічне забезпечення курсу

Для науково-методичного забезпечення курсу окрім відповідних підручників і навчальних посібників необхідні такі технічні й програмні засоби:

 1. Комп’ютерний клас.

 2. Операційна система Windows XP, установлена на всіх комп’ютерах.

 3. Засіб для розробки презентацій Microsoft PowerPoint 2003, програма для обробки мультимедійної інформації Microsoft Producer 2003 та програма перегляду колекцій зображень PhotoStory 3.

 4. Засіб для розробки презентацій Macromedia Flash 8.

 5. Проектор (бажано).

Можуть успішно застосовуватися і старші версії названих програмних продуктів.

Зміст програми.

І. Вступ. (4 години)

Знайомство з режимом роботи гуртка. Вирішення організаційних питань. Правила внутрішнього розпорядку та правила ТБ під час проведення занять гуртка. Інструктаж з ТБ при роботі за комп’юром. (2 години)

Планування роботи. Обрання теми та структури написання науково-дослідницької роботи. Розробка етапів підготовки, пошуку та написання роботи. (2 години)

ІІ. Підготовка та написання науково-дослідницької роботи. (24 години)

Робота в бібліотеці. Робота в комп’ютерному класі. Пошук інформації в мережі Internet. Розробка графічних зображень, побудова схем, таблиць – робота з офісними програмами. Написання науково-дослідницької роботи. Редагування тексту.

ІІІ. Підготовка до участі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. (10 годин)

Розробка стратегії захисту. Розробка та опрацювання варіантів захисту.. Відлагодження презентації за часом. Демонстрація презентації. Редагування вмісту. Оформлення змісту. Розробка тез доповіді для захисту. Розробка тез доповіді для захисту. Введення та оформлення в Word. Перегляд презентації, тренування захисту науково-дослідницької роботи. Підготовка презентації для захисту науково-дослідницької роботи. (Створення презентацій у середовищі Microsoft PowerPoint. Слайдові та потокові презентації. Принципи стильового оформлення презентацій. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і показу презентацій. Cтворення однієї презентації на базі іншої, відкриття та збереження презентацій. Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення. Введення текстової та графічної інформації на слайдах. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів і складні анімаційні ефекти. Анімаційні ефекти зміни слайдів. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до презентації. Використання гіперпосилань та кнопок дії. Керування показом презентації.)

ІV. Підготовка до контрольної роботи з математики. (10 годин)

Розв’язок математичних завдань високого рівня складності. (індивідуальна робота учнів з вчителями предметниками, математиками за фахом)

^ V. Сучасні інформаційні технології. Мультимедійні технології.(22 години)

Презентації на базі колекцій зображень. Microsoft Photo Story. (2 години)

Мета і методи обробки цифрових фотографій. Імпорт і редагування зображень у PhotoStory. Додавання назв і коментарів до зображень. Настроювання параметрів руху зображень.

^ Розробка Flash-презентацій. (20 годин)

Середовище Flash, основні поняття: робоче поле, часова шкала, кадри та ключові кадри, рівні; поняття символу та екземпляру символу, бібліотека, панель властивостей, панель дій.

Створення першої презентації засобами Flash, створення Flash документу та налаштування його властивостей, додання мультимедійного вмісту, публікація презентації та її перегляд.

Створення вмісту презентації, створення графічних об’єктів, імпортування об’єктів, групування, вирівнювання та трансформування об’єктів, робота з текстом.

Створення анімації, покадрова анімація, створення анімації з автоматичним заповненням проміжних кадрів, рух об’єктів, створення анімаційних ефектів шляхом зміни властивостей об’єктів, рух за кривими.

Інші види анімації, ефекти часової шкали, морфінг, використання масок.

Додання інтерактивності до презентації, поняття інтерактивності, кнопки, функції мови ActionScript, які дозволяють внести елементи інтерактивності в презентацію.

Використання звуку в презентаціях, робота зі звуком в середовищі Flash, синхронізація звуку з анімацією, керування звуком.

^ VI. Заключне заняття. (2 години)

Аналіз роботи та підбиття підсумків роботи гуртка.

Орієнтований тематичний план занять

№ з/п

Тема занять

Кількість годин

Характер занять

Теор

Практ1

^ I. Вступ. (4 год)

Вступне заняття22-

2

Планування роботи. Обрання теми та структури написання науково-дослідницької роботи

2

2

-3

^ II. Підготовка до написання науково-дослідницької роботи. (24 годин)

Підготовка до написання науково-дослідницької роботи. Робота у бібліотеці.

22-

4

Підготовка до написання науково-дослідницької роботи. Робота у бібліотеці.

2

2

-

5

Робота в комп’ютерному класі. Перегляд матеріалу. Підготовка до сканування та обробки.

2

-

2

6

Сканування та обробка друкового матеріалу.

2

-

2

7

Пошук матеріалу з обраної теми в мережі Інтернет.

2

-

2

8

Пошук матеріалу з обраної теми в мережі Інтернет.

2

-

2

9

Обробка матеріалу прикладними програмами.

2

-

2

10

Розробка стратегії захисту.

2

2

-

11

Розробка презентації для захисту науково-дослідницької роботи.

2

-

2

12

Розробка презентації для захисту науково-дослідницької роботи. Розробка об’єктів керування презентацією.

2

-

2

13

Додавання мультимедійних ефектів на слайди презентації

2

-

2

14

Підготовка схем, підсумкових таблиць. Додавання об’ектів на слайди презентації.

2

-

2

^ Друге півріччя

1

III. Підготовка до участі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. (10 год)


Відлагодження презентації за часом.2-2

2

Демонстрація презентації. Редагування вмісту. Оформлення змісту.

2

-

2

3

Розробка тез доповіді для захисту.

2

2

-

4

Розробка тез доповіді для захисту. Введення та оформлення в Word.

2

-

2

5

Перегляд презентації, тренування захисту науково-дослідницької роботи.

2

-

26

^ IV. Підготовка до написання контрольної роботи з математики. (4 год)

Підготовка до написання контрольної роботи з математики.. Перегляд завдань високого рівня складності.


2


2


-

7

Перегляд розв’язку математичних завдань високого рівня складності.

2

2

-8


^ V. Сучасні інформаційні технології. Мультимедійні технології. (22 години)

Середовище Flash, основні поняття: робоче поле, часова шкала, кадри та ключові кадри, рівні; поняття символу та екземпляру символу, бібліотека, панель властивостей, панель дій.


2


-


2

9

Створення першої презентації засобами Flash.

2

-

2

10

Створення Flash документу та налаштування його властивостей. Додання мультимедійного вмісту.

2

-

2

11

Створення вмісту презентації, створення графічних об’єктів.

2

-

2

12

Імпортування об’єктів, групування, вирівнювання та трансформування об’єктів.

2

-

2

13

Створення анімації, покадрова анімація,

2

-

2

14

Інші види анімації, ефекти часової шкали, морфінг, використання масок.

2

-

2

15

Створення анімації з автоматичним заповненням проміжних кадрів, рух об’єктів, створення анімаційних ефектів шляхом зміни властивостей об’єктів, рух за кривими.

2

-

2

16

Додання інтерактивності до презентації, поняття інтерактивності, кнопки.

2

-

2

17

Використання звуку в презентаціях, робота зі звуком в середовищі Flash, синхронізація звуку з анімацією, керування звуком.

2

-

2

18

Звукові файли. Розмітка. Запис звукового файлу.

2

-

2

19

Заключне заняття. (2 год)

Аналіз роботи та підбиття підсумків роботи гуртка


2


2


-Скачати 130.18 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації31.10.2012
Розмір130.18 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх