Уроків з використанням опорних конспектів та опорні конспекти з предмету «Обладнання та технологія зварювальних робіт» icon

Уроків з використанням опорних конспектів та опорні конспекти з предмету «Обладнання та технологія зварювальних робіт»


Схожі
Методичні рекомендації до виконання вибіркової самостійної роботи студентів з дисципліни...
Управління освіти первомайської міської ради...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України...
Конспект лекцій для студентів напряму 051301 Хімічна технологія...
Конкурсу студентських наукових робіт...
Реферат 2012
Конкурсу студентських наукових робіт...
Конкурсу студентських наукових робіт...
Урок 16 Тема. Німеччина...
Рекомендовано
Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт з іноземної мови...
Розподілення навчальних годин І зміст дисципліни «Технологія виробництва металів»...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4
скачать


Міністерство освіти і науки України

Донецька обласна державна адміністрація

Навчально-методичний центр ПТО в Донецькій області


Ірина Борисівна Бекіш


Методичні розробки

уроків з використанням опорних конспектів та опорні конспекти з предмету «Обладнання та технологія зварювальних робіт»


Донецьк 2010

ВСТУП


Переорієнтація навчального процесу від авторитарного пояснювально-ілюстративного навчання до особисто-зорієнтованого, розвиваючого навчання спонукає до використання в навчальному процесі активних форм і методів навчання, які сприяють опануванню знань, розвитку творчої ініціативи й умінь застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях.

І з упевненістю можна сказати , що нетрадиційні форми уроків у значно більшій мірі залишають яскраве світло у пам'яті учнів, дають можливість відійти від шаблонів у проведенні уроків, додають привабливість, неповторність та «родзинку» навчанню.

Ці форми проведення уроку – важливий елемент розвитку методики викладання.

Використовуються такі нетрадиційні форми уроків як: робота в малих групах, урок – КВК, бінарні уроки, урок – «конференція», урок – «прес-конференція»,урок – вікторина, урок – телеміст тощо.

Для успішної реалізації нових завдань, які поставлені перед навчальними закладами, необхідно, перш за все, перебудувати методику викладання спецпредметів, бо вимоги до сучасного уроку значно зросли, зросли і вимоги до сучасного робітника. Перед викладачами, стоять дві мети:

- чому учити?

- як учити?

Досвід педагогів-новаторів стає стимулом для створення власного стилю кожного викладача.

Думка уроку – це план і конспект, а душа уроку – імпровізація. Імпровізація – це своє, особисте.

Поряд з інноваційними технологіями проведення уроків використовую на уроках спецтехнології методику Шаталова – навчання математики за допомогою опорних конспектів.

Що ж це таке?

Опорний конспект – це система опорних сигналів, що мають структурний зв'язок і що є наочною конструкцією, яка замінює систему значень, понять як взаємопов'язаних елементів.

Компакт - графічне відображення теми, що вивчається, під час значного скорочення опорних сигналів.

Головна мета опорних конспектів полягає в тому, щоб навчити учнів висловлювати, використовуючи асоціативний символ, який замінює смислові значення. Власне вони розвивають уміння вільно опирувати вивченим теоретичним матеріалом стосовно теми, ситуації.

Уміння вільно користуватися засвоєним матеріалом у зв”язку з темою або залежно від ситуації, яка створилася, і визначається ступінь володіння учнями теоретичним матеріалом з предмета. На різних етапах навчання опорні конспекти матимуть різний характер.

Мова йде не про те, щоб навчання було легким і учень не зазнавав труднощів під час навчального процесу. Навпаки, постійне подолання труднощів є неодмінною умовою такого задоволення. Успіх окриляє людину, невдачі ж позбавляють її віри в свої сили. Не можуть всі однаково встигати, але кожен повинен і може зробити те, що йому під силу.

Тому за допомогою опорного конспекту створюється «ситуація успіху», зменшується об'єм роботи над опорним конспектом для слабких учнів.

Під час роботи з опорними конспектами викладач ставе запитання, складає завдання, які стимулюють особисту, інтелектуальну активність учнів, підтримуючи і направляючи їх розумову діяльність. Природно, що на початковому етапі навчання опорні конспекти украй прості і навіть примітивні. Але це у жодному випадку не означає, що їх не повинно бути зовсім, що їх виконання слід відкласти до того моменту, коли в учня накопичиться достатній обсяг знань та навичок із спецпредмету.

Спочатку, як зразок, робиться повідомлення, а потім учень прагне поміркувати, зорієнтуватися, йому ніхто не підказує, що він повинен сказати. Він бачить перед собою опорні сигнали, малюнки, які здатні миттєво відновити в пам'яті відому раніше інформацію.

Головне не відштовхувати учнів під час навчання. Їх слід заохочувати для того, щоб вони говорили якомога більше. І якщо в учня виникає скрута, пов'язана з мовним оформленням пропозицій, якщо йому не вистачає слів або він забув що-небудь і щоб міг продовжити свій вислів – учень не повинен боятися звернутися за допомогою до викладача. Тому слово або опорний сигнал і дасть можливість продовжити висловлювання.

Виправлення помилок під час відповіді учнів також вельми істотне питання, яке вимагає особливої уваги.

Під час відповіді учня треба прагнути надмірно не фіксувати увагу на промахах і помилках, невдачах і помилкових діях. Помилки записуються на окремих картках і віддаються їх після повідомлення учнем, що сприяє розкріпаченню, бажанню висловити свої думки, ділитися враженнями, без чого неможливе спілкування.

Завдання, яке стоїть під час опанування опорного конспекту полягає в тому, щоб виробити в учнів мовну реакцію, тобто уміння висловлювати свої думки за допомогою підказки – опорного конспекту.


Вимоги до складання опорного конспекту:

1. Лаконічність.

2. Структурність (4-5 зв'язок, логічних блоків).

3. Смисловий акцент (рамки, оригінальне розташування символів).

4. Уніфікація друкарських знаків.

5. Автономність (кожен з 4-5 блоків має бути самостійним).

6. Асоціативність.

7. Доступність відтворення.

8. Кольорова наочність і образність.


Опорні конспекти викликають інтерес в учнів, спонукають до творчої праці, сприяють запам'ятовуванню і розвитку пам'яті. Вони дозволяють полегшити процес навчання, додають упевненості, можливості досягти високого рівня інтенсивності й інформативності заняття.

На уроках спецтехнології учням надається не лише певна суму знань, але й навчання спілкуватися і користуватися різними засобами, які закладають основу для подальшої комунікативної діяльності. А використання опорних конспектів також дозволяють впроваджувати особистісто – орієнтований підхід у навчанні, розкривають творчі здібності й ініціативу учнів.


Методичні розробки уроків з використанням опорних конспектів

^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

УРОКУ


ТЕМА ПРОГРАМИ. Дефекти зварних з’єднань та їх усунення.

ТЕМА УРОКУ. Причини дефектів та способи їх усунення.

^ МЕТА УРОКУ: а) навчальна: узагальнення і систематизація знань з теми програми, закріплення вмінь з виявлення зовнішніх і внутрішніх дефектів та способи їх усунення;

б) розвиваюча: розвивати навички аналізу інформації, увагу, вміння виражати професійними термінами свою уяву про виявлений дефект;

в) виховна: виховувати у учнів почуття відповідальності за результати колективної праці, взаємопідтримки, об’єктивної оцінки вкладу кожного учня у діяльність всього колективу.

^ ТИП УРОКУ: комбінований.

ЧАС РОБОТИ: 45хвилин.

ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: групова, проблемна лекція, робота в малих групах.

^ МЕТОДИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ: взаємонавчання, «коло ідей».

ОЦІНЮВАННЯ: самооцінка.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: таблиці, схеми, зразки.

^ МЕЖПРЕДМЕТНІ ЗВЯЗКИ: фізика, хімія, матеріалознавство, електротехніка.

ЛІТЕРАТУРА: Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металлов. М. ; «Высшая школа» 1975.

Николаев А.А., Герасименко А.И, Электрогазосварщик. Ростов-на-Дону, «Феникс» 2001.

^ ХІД УРОКУ.

І. Організаційна частина. ( 3 хвилини)

- перевірка наявності учнів

- перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація знань умінь і навичок. (5 хвилин)

  • повідомлення теми уроку

  • цільова установка уроку

  • перевірка опорних ЗВН учнів, необхідних для проведення наступних структурних елементів уроку (виконання графічного диктанту)

  • пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці.

ІІІ. Формування нових знань. (15 хвилин)

Повідомлення нової навчальної інформації.

1. Причини дефектів:

а) порушення розмірів і форми шва;

б) тріщини;

в) підрізи;

г) кратери;

д) напливи;

е) пори;

ж) шлакові включення;

з) непровар коріння шва та крайка.

2. Способи усунення дефектів.

IV. Закріплення нового матеріалу:

  • група поділяється на 6 рівних малих навчальних груп по 4-5 осіб;

  • видання завдань для самостійної роботи;

  • пояснення послідовності їх виконання;

  • самостійна робота учнів;

  • групи по черзі характеризують дефекти, аналізують їх причини;

  • інші учні доповнюють, коментують, становлять питання.

V. Підведення підсумків:

учні самостійно оцінюють і аналізують свою роботу на уроці;

повідомлення та обґрунтування оцінок.

VI. Домашнє завдання: самостійно вивчити та проаналізувати який різновид тріщин у зварних з’єднаннях знаходять при зовнішньому огляді; які дефекти не допускаються.

^ КОНСПЕКТ ДО УРОКУ.


Тема нашого сьогоднішнього уроку «Причини дефектів і способи їх усунення», спільними зусиллями ми повинні систематизувати знання про дефекти зварних з'єднань, причини їх виникнення, методи усунення і способи контролю.

В процесі утворення зварного з'єднання в металі шва і в зоні термічного впливу можуть виникнути дефекти, тобто відхилення від встановлених норм і вимог, що приводять до зниження міцності, експлуатаційної надійності, точності, а також погіршення зовнішнього вигляду виробу.

Дефекти зварювальних з'єднань розрізняють з причин виникнення і місця їх розташування.

Вам пропонується виконати графічний диктант для систематизації знань про зовнішні і внутрішні дефекти. Порядок виконання диктанту наступний – я називаю дефект, а ви в конспекті, щодо прямої, відзначаєте відрізком, направленим вгору, внутрішній дефект, а відрізком, направленим вниз, зовнішній дефект. В результаті повинна вийти якась ламана лінія.

Перелік питань:

а) напливи;

б) внутрішні тріщини і пори;

в) поверхневе окислення;

г) непровар кромки;

д) пропал;

е) кратери;

ж) тріщини на поверхні шва;

з) відхилення по ширині і висоті шва;

и) внутрішній непровар;

к) підрізи;

л) шлакові включення.

Результати диктанту розбираються всією групою і звіряються з лінією відповідей, накресленої на дошці. ( Додаток 1.)^ ВИКЛАД НОВОГО МАТЕРІАЛУ,

1. Не дивлячись на високий рівень техніки і технології сучасного зварювального виробництва, забезпечуючий можливість виготовлення зварних конструкцій високої якості, вірогідність утворення дефектів в зварних швах не виключена. Тому дуже важливо уміти виявити дефекти в готовому зварному виробі, оцінити їх вплив на працездатність зварної конструкції, встановити причину їх освіти і попередити можливість їх подальшої появи.

2. Причини дефектів:

а) порушення встановлених розмірів і форми шва – ці дефекти при ручній зварці є результатом низької кваліфікації зварювача, поганої підготовки зварюваних кромок, неправильного вибору зварювального струму, низької якості збірки під зварку;

б) тріщини, зовнішні і внутрішні, є небезпечними і неприпустимими дефектами зварних швів. Вони утворюються унаслідок напруг, що виникають в металі від нерівномірного нагріву, охолоджування і усадки. Причина виникнення тріщин – підвищений вміст в сталі шкідливих домішок;

в) підріз зони (вузькі поглиблення в основному металі уздовж краю зварного шва) утворюються при зварці великим струмом або подовженою дугою, при завищеній потужності пальника, неправильному положенні пальника або електроду;

г) кратери, є слідством недостатньої кваліфікації зварювача;

д) напливи – результат натікання наплавленого металу на непрогріту поверхню основного металу, це може бути результатом низької кваліфікації зварювача, недоброякісних електродів і невідповідності швидкості зварки і зварювального струму обробленню шва;

е) пори виникають унаслідок попадання в метал шва газів, що утворилися при зварці. Н – утворюється з вологи, масла і компонентів покриття електродів. N – потрапляє в метал шва з атмосферного повітря при недостатньо якісному захисті металу шва. З – утворюється в процесі зварки стали при вигорянні вуглецю, що міститься в металі. Тому пористість є результатом поганої підготовки зварюваних кромок (забрудненість, іржа, замаслена), застосування електродів з сирим покриттям, вологого флюсу, недоліку розкислювачів, великих швидкостей зварки;

ж) шлакові включення утворюються при зварці малим зварювальним струмом, при застосуванні недоброякісних електродів, зварювального дроту, флюсу, забруднених кромок. При неправильно вибраному режимі зварки шлаки і оксиди не встигають спливти на поверхню і залишаються в металі шва у вигляді неметалічних включень;

з) непровар (місцевий несплав зварюваних кромок основного і наплавленого металу) – слідство низької кваліфікації зварювача, неякісної підготовки зварюваних кромок, зсув електроду до однієї з кромок, швидкого переміщення електроду по шву.

3. Методи усунення дефектів:

а) неповномірність швів усувається наплавленням додаткового шару металу.(поверхню, що наплавляється, ретельно очищають до металевого блиску);

б) тріщини зовнішні усуваються обробленням і подальшою заваркою, для попередження розповсюдження тріщини по кінцях її свердлять отвори, місце тріщини вирубують і заварюють. Шви з внутрішніми тріщинами вирубують і заварюють наново. За наявності сітки тріщин дефектну ділянку вирізують і натомість зваркою накладають латочку.

в) підрізи заварюють тонкими валиковими швами;

г) напливи усуваються обробкою абразивним інструментом або за допомогою пневматичного зубила;

д) непровар, кратери, пористість і неметалічні включення усувають шляхом вирубки і подальшою заваркою всієї дефектної ділянки.

4. Закріплення нового матеріалу проведемо по методу «круг ідей». Цей метод втягує всіх учнів в дискусію, добре допомагає при рішенні гострих проблем.

Група ділиться на 5 рівних малих учбових груп по 4-5 чоловік.

I етап.

Групам видаються однакові зразки зварних пластин, виконаних з дефектами. Членам груп необхідно проаналізувати, виявити дефекти і заповнити таблицю.


№ п/п

Назва дефекту

Причина виникнення дефекту

Усунення дефекту

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.Час роботи - 5мин.

II етап.

Групи по черзі характеризують один з виявлених дефектів. Під час виступу однієї з груп інших учнів можуть доповнювати, коментувати, ставити питання.

Час роботи – 3мин. для групи.

III етап.

Що вчаться самостійно оцінюють і аналізують свою роботу на уроці.

4. Домашнє завдання: самостійно вивчити і проаналізувати які різновиди тріщин в зварних з'єднаннях виявляються при зовнішньому огляді їх причини; які дефекти не допускаються.


№ п/п

Назва дефекту

Причина виникнення дефекту

Усунення дефекту

1.2.3.4.5.6.7.^ ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ
1. Відхилення по ширині і висоті швів

2. Напливи

3. Підрізи

4. Непровар

5. Тріщини

6. Поверхневе окислення

7. Кратери

8. Пропал

9. Поверхневі пори

1. ПОРИ

2. ШЛАКОВІ

ВКЛЮЧЕННЯ

3. НЕПРОВАР

4. ТРІЩИНИ


План уроку

Тема уроку: Основні відомості про сталеві покриті електроди.

Цілі уроку: Формування нових знань про сталеві покриті електроди і їх класифікацію;

розвивати творчі здібності і активність учнів;

виховувати відчуття взаємодопомоги, відповідальності за результати своєї праці.

Тип уроку: Комбінований (синтетичний)

Вид уроку: Лекція з елементами бесіди, проблемно-пошукова бесіда, презентація, дебрифінг.

Дидактичне і матеріально-технічне забезпечення: Таблиці, плакати, опорні конспекти, методична література, стандарти.

Міжнаочні зв'язки: Хімія (хімічні речовини, що входять до складу обмазки), математика (% співвідношення електродної обмазки), матеріалознавство (властивості і структура сталі).

Література: Д.Л. Глізманенко «Зварювання і різання металів», «ВШ», 1968.

А.М. Китаєв, Я.А. Китаєв «Дуговая сварка», «Машинобудування», 1983.

О.Г. Біховський, Д.М. Лутов, І.В. Піньковський «Технологія та обладнання електрічного контактного зварювання», К. «Техніка», 2001.

Хід уроку.

1. Організаційна частина (ОЧ)

- перевірка явки учнів;

- перевірка готовності учнів до уроку.

2. Актуалізація опорних знань (АЗ)

- повідомлення теми уроку;

- повідомлення цілей уроку;

- пояснення характеру і послідовність роботи;

- перевірка опорних З.У.Н. учнів:

- на які групи розділяють вживані при зварюванні сталеві зварювальні дроти;

- з якої сталі виготовляють маловуглецевий зварювальний дріт;

- які хімічні елементи входять до складу легуючого дроту;

- в якому вигляді поставляють зварювальний дріт;

- з якими поперечними перетинами використовують зварювальний дріт.

3. Формування нових знань (ФНЗ)

- повідомлення нової навчальної інформації (конспект до уроку), план викладу:

а) розмір електродів;

б) якісна класифікація електродів (для зварювання вуглецевих і маловуглецевих сталей, для зварювання легованих конструкційних сталей, для зварювання теплостійких сталей);

в) призначення електродів;

г) компоненти покриття;

д) тонке і товсте покриття;

е) вид покриття (кисле, рутил, основне, целюлозне, змішане, інше);

ж) класифікація електродів (за призначенням, по товщині покриття, по просторовому положенню зварювання, по роду і полярності струму);

- робота з опорним конспектом.

4. Закріплення нових знань (ЗНЗ)

^ Завдання етапу:

- закріпити і поглибити знання про решту покритих електродів;

- розвивати уміння аргументувати свою точку зору.

Форма організації навчальної діяльності: робота в малих групах.

^ Методи і прийоми навчання: презентація.

Оцінювання: загальна оцінка на групу по 12-ти бальній системі.

Дидактичне забезпечення: картки-завдання для презентації, брошури, таблиці, зразки електродів, підручники.

Розділення учнів на рівносильні групи для роботи над проблемним завданням.

Презентація групою електродних покриттів.

5. Підведення підсумків

Аналіз роботи учнів (дебрифінг):

- яке електродне покриття зварник може виготовити сам;

- яке електродне покриття виділяє якнайменшу кількість шкідливих речовин;

- яке покриття є універсальним.

Яка з груп найбільш доступно, послідовно висловила свою відповідь?

Оцінювання.

Що сподобалося на уроці?

Що хотіли б змінити?

6. Домашнє завдання: самостійно вивчити які ще електродні покриття використовуються в нових технологіях, проаналізувати які вимоги пред'являються до електродів при наплавленні.

^ КОНСПЕКТ ДО УРОКУ.

1. МЕ електроди для дугового зварювання виготовляють наступних розмірів :250, 300, 350, 450мм.

2. За якістю ел-ди підрозділяються на 3 групи (відхилення по довжині, кривизна).

Покриття електроду повинне бути однорідним, щільним, міцним, без тріщин, напливів, здуття. Допускається шорсткість, окремі риски, дрібні вм'ятини.

Міцність покриття випробовують таким чином: при падінні навзнаки на сталеву плиту з висоти 1 м електроди діаметром до 4мм, і 0,5м для електродів діаметром 4 і більш.

Вологостійкість перевіряють зануренням електродів у воду і витримують в перебігу 24 годин при температурі 15-25 градусів.

Електроди упаковують у водонепроникний папір або поліетилен і пачками по 3-8 кг укладають в дерев'яні ящики.

На кожній пачці етикетка – завод виготівник, умовне позначення, область застосування, режим зварювання, властивості металу, що наплавляється.

3. Електроди виготовлені по Держстандарту, забезпечують стійке горіння дуги, спокійне рівномірне плавлення покриття. Шлак рівним шаром покриває Ме і легко відділяється. Тріщини, газові пори і шлакові включення не утворюються.

Хімічний склад Ме шва, допустимий вміст сірі і фосфору указують в паспорті.

4. Для зварювання вуглецевих і нізколегованих сталей – 9 типів електродів: Э-38, Э-42, Э-42А, Э-46, Э-46А, Э-50, Э-50А, Э-55, Э-60.

Для зварювання легованих конструкційних сталей – 5 типів: Э-70, Э-85, Э-100, Э-125, Э-150.

Для зварювання теплостійких сталей – 9 типів.

5. Тип електроду позначається буквою Э, цифрою указують межу міцності Ме шва.

Буква А указує на підвищені пластичні властивості.

Вибір типу електроду виробляється виходячи із забезпечення рівноміцності Ме основного і наплавленого.

6. Кожному типу електроду відповідає декілька марок електродів: Э-42 – ОМА-2, АНО-6, ВСЦ-2.

Марка електроду це промислове позначення характеризуюче стрижень і покриття. (Таблиця).

7. Електродні покриття ділять на 2группы:

Тонкі (стабілізуючі)

Товсті (якісні).

Призначення тонкого покриття – полегшити збудження дуги і стабілізувати її горіння (речовини, які входять до складу покриття легко іонізуються – вуглекислий кальцій, калій, барій), зв'язуюче рідке скло.

Це покриття не створює захисту для розплавленого Ме, відбувається окислення і азотизація наплавленого Ме. Шов виходить крихкий, пористий. Це покриття використовується при зварюванні невідповідальних швів. Співвідношення мела і рідкого скла: 100:25.Окунають і сушать в сушильній шафі при 30-40 градусах.

Електроди з товстим покриттям застосовують для отримання зварювальних з'єднань високої якості. Покриття забезпечує –

- стійке горіння дуги;

- захищає розплавлений Ме шва;

- розкислює в Ме шва оксиди і видаляє їх в шлак;

- змінює склад наплавленого Ме, вводячи в нього легуючі елементи;

- утворює шлакову кірку над Ме шва, уповільнює його охолоджування і сприяє виходу газів.

8. Теорія зварювальних процесів дає можливість точно розраховувати склад електродних покриттів залежно від складу зварюваного Ме і вимог, що пред'являються до зварного шва.

Покриття повинне містити наступні компоненти:

- іонізуючі (стабільне горіння – крейду, мармур, поташ);

- газоутворювальні (згорають утворюючи в зоні дуги газову оболонку – крохмаль, мука деревна, целюлоза);

- розкислюючі (відновлюють Ме шва – феросплави);

- шлакоутворюючі (шлаковий захист – кварц, польовий шпат, рутил);

- легуючі (додають Ме шва нові властивості – феросплави);

- зв'язувальні (для замісу всіх компонентів – рідке скло)

9. По вигляду покриття:

А – кисле

Б – основне

Р – рутил

Ц – целюлозне

А-Ц – змішане

10. Класифікація:

^ За призначенням

У – вуглецеві (9)

Л – леговані (5)

Т – теплостійкі (9)

У – високолеговані

Н – наплавлення

По товщині покриття

М – тонке

З – середнє

Д – товсте

Г – особливо товсте

^ По допустимих просторових положеннях

1 – для всіх

2 – для всіх, окрім з гори до низу

3 – для горизонтальних і вертикальних 4 – для горизонтальних і кутових в човник.

^ По роду струму, полярності.

Опорний конспект «Класифікація покритих електродів»


d - 0,3 1,4 4 L - 250 мм

0,5 1,6 5 d - 25 300 мм

0,8 2 6 12 350 мм

1 2,5 8 450 мм

1,2 3 10 d R
L

Тонке

Товсте

Стабілізуюче А - кисле () низьколеговані сталі

(крейда+рідке скло) Р - рутилове () універсальний

Ц - целюлозне (борошно, крохмаль, целюлоза) для стельових швів

Б
9
- основне () леговані сталі, сталі великої товщини

А
9
-Б - змішане.


Э 38, Э 42, Э 42А, Э 46

Э 46А, Э 50, Э 50А

Э 55, Э 609
1. По призначенню (У [ ], Л [ ], Т [ ], В, Н)


2. По товщині покриття (М, С, Д, Г)

3. По просторовому положенню зварювання (1 [ ], 2 [ ], 3[ ]4 [ ].
^ Умовне позначення електродів1
2
3
4

5

6Э 46А - УОНИ 13/45 4 - 3,0 - УД 2

Е
7
8

9

10

Е 432(5) Б 10

1 - тип

2 - марка

3 - діаметр

4 - позначення

призначення

5 - товщина

6 - група електродів

Е - для ручного дугового зварювання

7 - група індексів

8 - вид покриття

9 - просторове положення

10 - рід струму.

^ Характеристика электродов общего назначения для сварки сталей

Тип электрода

Марка электрода

Марка сварочной проволоки

Род тока и полярность

Положение сварки

Коэффициент наплавки, г/А ч

Режим прокалкиТемпература,

Время, мин

^ Углеродистые и низколегированные конструкционные стали

Э 42

АНО-6М


АНО-1

ВСЦ-2

ВСЦ-4

Св-08, Св-08А


То же

»

»

Постоянный и переменный


Постоянный

»

Все положения


Нижнее

Все положения

То же

8,5


16

10,5

10

180 – 200


180 – 200

120 – 160

120 – 160

60


60

60 – 90

60

Э 42А

СМ-11

УП-1/45


УП-2/45

ОЗС-2

»

»


»

»


Постоянный и переменный


Постоянный

»

»


»

»

9,5 – 10,5

10


10

8,5

320 – 360

350 – 370


300 – 350

250 – 300

60 – 90

60


60

60

Э 46

АНО-4


МР-3

ОЗС-4

АНО-18

АНО-24


»


»

»

»

Св-08, Св-0

Постоянный и переменный


Постоянный и переменный

»


»

»

»

Все положения

7,5 – 8,3


8 – 8,5

8,5 – 9,2

8,7 – 9,5

8,5 – 9,5

180 – 200


150 – 180

270 – 300

180 – 200

120 - 200

60 – 90


60 – 90

20 – 30

60

60

Э 46

ВМ-9

То же
То же

8,5

180

60

Э 46А

УОНИ-13/45

»

Постоянный

»

7,5 – 9,5

350 – 400

60 – 120

Э 50А

УОНИ-13/55

СК-50

ДСК-50


АНО-11

КД-11

ОЗС-18

»

»

»


»

»

»

»

Постоянный и переменный


Постоянный

»

»

»


»

»

8,5 – 9,5

9,5 – 10

9,5 – 10


10

9 – 9,5

9 – 9,5

350 – 400

400 – 420

360 – 400


350

200 – 250

250 – 300

60 – 120

60 – 90

60 – 90


60

60 – 90

60 – 90

Э 55

УОНИ-13/55У

»

Постоянный и переменный

Горизонтальные и вертикальные стыки

9,5

350 – 400


60 – 120


Э 60

ВСФ-65У

»

Постоянный

Все положения

9 – 9,5

300 – 350

90 – 120

Э 60А

УОНИ 13/65

»

»

То же

9

350 – 400

60 – 120

Э 70

ЛКЗ – 70

АНП

»

»

»

»

Нижнее

Все положения

9,5

9

320 – 350

420 – 450

60

90 – 120

Э 85

Уони-13/85

»

»

То же

9,5

350 – 400

60 – 120

^ Теплоустойчивые стали

Э 09М

УОНИ-13/45М

Св-08А

Постоянный

Все положения

9 – 10

300 – 350

60

Э 09МХ

УОНИ-13/45МХ

ОЗС-11

То же

»

»

Постоянный и переменный

То же

»

10,5

8 – 9


300 – 350

300 – 350


60

Э 09Х1М

ЦЛ-30-63

Св-08ХМ

Постоянный

Нижнее и вертикальное

10,4

350

60

Э 09Х1МФ

ЦЛ-20-63

Св-08ХМФА

»

Все положения

10,3

330 – 350

60

Э 10Х3М1БФ

ЦЛ-26М-63

То же

»

То же

10,5

330 – 350

60Розробка бінарного уроку.


залишити коментар
Сторінка1/4
Дата конвертації31.10.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипУрок, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4
плохо
  1
не очень плохо
  1
хорошо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх