Дипломних робіт Тема: Облік І аудит основних засобів на прикладі бази дослідження icon

Дипломних робіт Тема: Облік І аудит основних засобів на прикладі бази дослідження


Схожі
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни „податковий облік”...
Програма вступного іспиту на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт...
Знос основних виробничих фондів та методи його оцінки...
Зміст
Тимчасова навчальна програма із спеціальності 050 100 "Облік І аудит" для студентів факультету...
Вінницький державний аграрний університет...
Київський національний університет...
Бакалаврських, дипломних та магістерських атестаційних...
Міністерство освіти І науки України...
Реферат роботи...
Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт...Загрузка...
скачать
Рекомендовані плани дипломних робіт


Тема: Облік і аудит основних засобів на прикладі бази дослідження


ЗМІСТ

ВСТУП


1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

1.1. Економічна сутність основних засобів

1.2. Класифікація, визнання та оцінка основних засобів


2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Організація обліку на підприємстві

2.2. Первинний облік основних засобів

2.3. Синтетичний та аналітичний облік операцій з основними засобами

2.3.1. Облік руху основних засобів

2.3.1.1. Облік надходження основних засобів

2.3.1.2. Облік вибуття основних засобів

2.3.2. Облік ремонту та поліпшення основних засобів

2.3.3. Облік амортизації основних засобів

2.3.4. Облік переоцінки та втрати корисності основних засобів

2.3.5. Облік оренди основних засобів

2.3.6. Інвентаризація основних засобів

2.4. Методика формування показників звітності підприємства щодо операцій з основними засобами

2.5. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів в досліджуваному підприємстві


3. АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Мета, завдання та джерела інформації аудиту основних засобів

3.2. Характеристика системи внутрішнього контролю досліджуваного підприємства та операцій з основними засобами

3.3. Методика аудиту операцій з основними засобами

3.4. Шляхи вдосконалення аудиту основних засобів на досліджуваному підприємстві


4. ОХОРОНА ПРАЦІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства; розглядається структура дипломної роботи.

В першому розділі необхідно розкрити економічну сутність категорії «основні засоби», методологічні засади їх визнання, оцінки та класифікації.

У другому розділі розглядається організація обліку на підприємстві. Досліджується організація обліку основних засобів на підприємстві, а саме: первинний, синтетичний і аналітичний облік та відображення даних з обліку основних засобів у звітності. Висвітлюється порядок нарахування та обліку амортизації основних засобів. Розділ рекомендується завершити шляхами вдосконалення обліку основних засобів.

У третьому розділі необхідно розглянути методику аудиту операцій з основними засобами даного підприємства та визначити шляхи її вдосконалення.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваному підприємстві.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження в досліджуваному підприємстві.


^ Тема: Облік і аналіз дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) на прикладі бази дослідження


ЗМІСТ

ВСТУП


1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

1.1. Економічний зміст та класифікація дебіторської заборгованості

1.2. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості


2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ (РОБОТИ, ПОСЛУГИ) В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Організація облікового процесу

2.2. Документальне оформлення господарських операцій з обліку дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги)

2.3. Облік товарної дебіторської заборгованості

2.4. Відображення дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) у звітності підприємства

2.5. Шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги)


3. АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ (РОБОТИ, ПОСЛУГИ) В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Структурно-динамічний аналіз дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги)

3.2. Коефіцієнтний аналіз дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги)

3.3. Факторний аналіз дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги)

3.4. Прогнозний аналіз дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги)

3.5. Шляхи вдосконалення аналізу дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги)


4. ОХОРОНА ПРАЦІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства; розглядається структура дипломної роботи.

^ У першому розділі висвітлюється економічний зміст дебіторської заборгованості та розглядається її класифікація; розкриваються умови визнання та оцінки дебіторської заборгованості згідно П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». У розділі доцільно подати дефініції за обраною темою дослідження у вигляді таблиці або, враховуючи її громіздкість, винести у додаток.

У другому розділі розглядається організація облікового процесу досліджуваного підприємства. Розглядається порядок документального оформлення господарських операцій з обліку дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги); ведення синтетичного та аналітичного обліку з зазначенням кореспонденції рахунків щодо предмету дослідження; організація обліку резерву сумнівних боргів; порядок відображення дебіторської заборгованості у звітності підприємства. В окремому підрозділі пропонуються шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги), з урахуванням пропозицій керівника, бухгалтерської служби та власних досліджень.

У третьому розділі проводиться структурно-динамічний аналіз дебіторської заборгованості, коефіцієнтний аналіз (обчислюються усі можливі коефіцієнти за темою дослідження, результати розрахунку яких подаються у формі аналітичних таблиць з обов’язковими висновками), факторний аналіз (обираються показники, за якими спостерігається негативна тенденція та проводиться розрахунок впливу факторів на результуючий показник з допомогою прийомів елімінування) та прогнозний аналіз (прогноз розраховується за основними показниками, що розкривають тему дослідження). Розділ повинен містити ілюстративний матеріал. Рекомендації по удосконаленню аналізу ґрунтуються на недоліках його організації та методики на базі дослідження.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваному підприємстві.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження на підприємстві.


Тема: Облік і аналіз дебіторської заборгованості на прикладі бази дослідження


ЗМІСТ

ВСТУП


1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

1.1. Економічний зміст та класифікація дебіторської заборгованості

1.2. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості


2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Організація облікового процесу

2.2. Документальне оформлення господарських операцій з обліку дебіторської заборгованості

2.3. Облік дебіторської заборгованості

2.3.1. Облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

2.3.2. Облік дебіторської заборгованості за розрахунками з підзвітними особами

2.2.3. Облік дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

2.3.4. Облік дебіторської заборгованості за розрахунками зі страхування

2.3.5. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості

2.3.6. Облік довгострокової дебіторської заборгованості

2.4. Відображення дебіторської заборгованості у звітності підприємства

2.6. Шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості


3. АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Структурно-динамічний аналіз дебіторської заборгованості

3.2. Коефіцієнтний аналіз дебіторської заборгованості

3.3. Факторний аналіз дебіторської заборгованості

3.4. Перспективний аналіз дебіторської заборгованості

3.5. Шляхи вдосконалення аналізу дебіторської заборгованості


4. ОХОРОНА ПРАЦІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства; розглядається структура дипломної роботи.

^ У першому розділі висвітлюється економічний зміст дебіторської заборгованості та розглядається її класифікація; розкриваються умови визнання та оцінки дебіторської заборгованості згідно П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». У розділі доцільно подати дефініції за обраною темою дослідження у вигляді таблиці або, враховуючи її громіздкість, винести у додаток.

У другому розділі розглядається організація облікового процесу досліджуваного підприємства. Розглядається порядок документального оформлення господарських операцій з обліку дебіторської заборгованості; ведення синтетичного та аналітичного обліку з зазначенням кореспонденції рахунків щодо предмету дослідження; організація обліку резерву сумнівних боргів; порядок відображення дебіторської заборгованості у звітності підприємства. В окремому підрозділі пропонуються шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості, з урахуванням пропозицій керівника, бухгалтерської служби та власних досліджень.

^ У третьому розділі проводиться структурно-динамічний аналіз дебіторської заборгованості, коефіцієнтний аналіз (обчислюються усі можливі коефіцієнти за темою дослідження, результати розрахунку яких подаються у формі аналітичних таблиць з обов’язковими висновками), факторний аналіз (обираються показники з негативними тенденціями, за якими проводиться розрахунок впливу факторів на результуючий показник з допомогою прийомів елімінування) та прогнозний аналіз (прогноз розраховується за основними показниками, що розкривають тему дослідження). Розділ повинен містити ілюстративний матеріал. Рекомендації по удосконаленню аналізу ґрунтуються на недоліках його організації та методики на базі дослідження.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваному підприємстві.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження на підприємстві.


Тема: Облік і аудит розрахунків з дебіторами та кредиторами на прикладі бази дослідження


ЗМІСТ

ВСТУП


^ 1. Економічна характеристика дебіторської та кредиторської заборгованості як об’єкта обліку та аудиту

1.1. Економічний зміст та класифікація дебіторської та кредиторської заборгованості

1.2. Визнання та оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості


2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ розрахунків з ДЕБІТОРами ТА кредиторами В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Організація облікового процесу

2.2. Документальне оформлення господарських операцій з обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами

2.3. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з дебіторами та кредиторами

2.4. Відображення дебіторської та кредиторської заборгованості у звітності підприємства

2.5. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами


3. АУДИТ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ ТА КРЕДИТОРАМИ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Загальна характеристика системи внутрішнього контролю

3.2. Аудит системи внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами

3.3. Аудит системи внутрішнього контролю розрахунків з кредиторами

3.4. Шляхи вдосконалення аудиту системи внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами та кредиторами


4. ОХОРОНА ПРАЦІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства; розглядається структура дипломної роботи.

^ У першому розділі висвітлюється економічний зміст дебіторської та кредиторської заборгованості та розглядається її класифікація; розкриваються умови визнання та оцінки дебіторської заборгованості згідно П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та зобов’язань відповідно до П(С)БО «Зобов’язання». У розділі доцільно подати дефініції за обраною темою дослідження у вигляді таблиці або, враховуючи її громіздкість, винести у додаток.

У другому розділі розглядається організація облікового процесу досліджуваного підприємства. Розглядається порядок документального оформлення господарських операцій з обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами; ведення синтетичного та аналітичного обліку з зазначенням кореспонденції рахунків щодо предмету дослідження; організація обліку резерву сумнівних боргів; порядок відображення дебіторської та кредиторської заборгованості у звітності підприємства. В окремому підрозділі пропонуються шляхи вдосконалення обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами з урахуванням пропозицій керівника, бухгалтерської служби та власних досліджень.

У третьому розділі дипломної роботи необхідно дати загальну характеристику системи внутрішнього контролю в досліджуваному підприємстві, описати методику аудиту системи внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами та кредиторами та визначити шляхи її вдосконалення.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваному підприємстві.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження на підприємстві.


Тема: Облік і аналіз запасів на прикладі бази дослідження


ЗМІСТ

ВСТУП


1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПАСІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА

1.1. Поняття запасів та їх значення

1.2. Класифікація, визнання та оцінка запасів


2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ЗАПАСІВ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Організація обліку на підприємстві

2.2. Документальне оформлення господарських операцій з обліку руху запасів

2.3. Синтетичний та аналітичний облік запасів

2.3.1. Облік виробничих запасів

2.3.2. Облік незавершеного виробництва

2.3.3. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

2.3.4. Облік браку та напівфабрикатів власного виробництва

2.3.5. Облік готової продукції

2.3.6. Облік товарів

2.4. Порядок проведення інвентаризації запасів та відображення в обліку її результатів

2.5. Інформаційне подання запасів у формах звітності

2.6. Шляхи вдосконалення обліку запасів в досліджуваному підприємстві


3. АНАЛІЗ ЗАПАСІВ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Ретроспективний аналіз запасів

3.1.1. Структурно-динамічний аналіз запасів

3.1.2. Параметричний аналіз запасів

3.1.3. Факторний аналіз запасів

3.2. Прогнозний аналіз запасів

3.3. Шляхи вдосконалення аналізу запасів в досліджуваному підприємстві


4. ОХОРОНА ПРАЦІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства; розглядається структура дипломної роботи.

У першому розділі відображається економічна сутність запасів їх класифікація, визнання та оцінка за нормативними документами, довідковою та економічною літературою.

У другому розділі наводиться загальна характеристика облікової системи в досліджуваному підприємстві, порядок організації ведення первинної документації запасів на складах та в бухгалтерії, а також особливості відображення господарських операцій за видами запасів на рахунках бухгалтерського обліку. Бажано розглянути порядок проведення інвентаризації запасів та відображення в обліку її результатів. При розкритті методики підготовки звітності слід зупинитись на всіх формах звітності, де наводиться інформація стосовно запасів. Розділ рекомендується завершити шляхами вдосконалення обліку запасів.

У третьому розділі проводиться структурно-динамічний аналіз запасів, параметричний аналіз (обчислюються усі можливі коефіцієнти за темою дослідження, результати розрахунку яких подаються у формі аналітичних таблиць з обов’язковими аналітичними висновками), факторний аналіз (обираються показники з негативними тенденціями, за якими проводиться розрахунок впливу факторів на результуючий показник з допомогою прийомів елімінування) та прогнозний аналіз (прогноз розраховується за основними показниками, що розкривають тему дослідження). Розділ повинен містити ілюстративний матеріал. Рекомендації по удосконаленню аналізу ґрунтуються на недоліках його організації та методики на базі дослідження.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваному підприємстві.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження на підприємстві.


Тема: Облік і аудит виробничих запасів на прикладі бази дослідження


ЗМІСТ

ВСТУП


1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА

1.1. Поняття виробничих запасів та їх значення

1.2. Класифікація, визнання та оцінка виробничих запасів


2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Організація обліку на підприємстві

2.2. Документальне оформлення господарських операцій з обліку руху виробничих запасів

2.3. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів

2.3.1. Облік сировини й матеріалів

2.3.2. Облік купiвельних напiвфабрикатів та комплектуючих виробів

2.3.3. Облік палива

2.3.4. Облік тари й тарних матеріалів

2.3.5. Облік будiвельних матеріалів

2.3.6. Облік матерiалів, переданих в переробку

2.3.7. Облік запасних частин

2.3.8. Облік матерiалів сiльськогосподарського призначення

2.3.9. Облік інших матерiалів

2.4. Порядок проведення інвентаризації виробничих запасів та відображення в обліку її результатів

2.5. Інформаційне подання виробничих запасів у формах звітності

2.6. Шляхи вдосконалення обліку виробничих запасів в досліджуваному підприємстві


3. АУДИТ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Загальна характеристика системи внутрішнього контролю

3.2. Аудит системи внутрішнього контролю виробничих запасів

3.3. Шляхи вдосконалення аудиту системи внутрішнього контролю виробничих запасів в досліджуваному підприємстві


4. ОХОРОНА ПРАЦІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства; розглядається структура дипломної роботи.

У першому розділі відображається економічна сутність виробничих запасів їх класифікація та оцінка за нормативними документами, довідковою та економічною літературою.

У другому розділі наводиться загальна характеристика облікової системи в досліджуваному підприємстві; порядок ведення первинного обліку виробничих запасів на складах та в бухгалтерії; досліджується організація синтетичного та аналітичного обліку запасів у базовому підприємстві. Рекомендується розглянути порядок проведення інвентаризації виробничих запасів та відображення в обліку її результатів. При розкритті методики підготовки звітності слід зупинитись на всіх формах звітності, де наводиться інформація стосовно виробничих запасів. Розділ рекомендується завершити шляхами вдосконалення обліку виробничих запасів.

У третьому розділі дипломної роботи необхідно дати загальну характеристику системи внутрішнього контролю в досліджуваному підприємстві, описати методику аудиту системи внутрішнього контролю виробничих запасів на прикладі бази дослідження та визначити шляхи її вдосконалення.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваному підприємстві.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження на підприємстві.


Тема: Облік та аудит оборотних активів на прикладі бази дослідження


ЗМІСТ

ВСТУП


1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

1.1. Економічна сутність оборотних активів

1.2. Визнання, оцінка та класифікація оборотних активів


2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Організація обліку на підприємстві

2.2. Організація первинного обліку оборотних активів

2.3. Синтетичний та аналітичний облік оборотних активів

2.3.1. Облік запасів

2.3.2. Облік розрахунків з дебіторами

2.3.3. Облік грошових коштів та їх еквівалентів

2.3.4. Облік інших оборотних активів

2.4. Інформаційне подання оборотних активів у звітності

2.5. Шляхи вдосконалення обліку оборотних активів в досліджуваному підприємстві


3. АУДИТ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Мета, завдання та джерела інформації аудиту оборотних активів

3.2. Загальна характеристика системи внутрішнього контролю оборотних активів

3.3. Аудит запасів

3.4. Аудит розрахунків з дебіто­рами

3.5. Аудит операцій з грошовими коштами

3.6. Аудит операцій з іншими оборотними активами

3.7. Шляхи вдосконалення організації і методики аудиту оборотних активів в досліджуваному підприємстві


4. ОХОРОНА ПРАЦІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства; розглядається структура дипломної роботи.

У першому розділі необхідно розкрити економічну сутність категорії «оборотні активи», методологічні засади їх визнання, оцінки та класифікації.

У другому розділі досліджується організація обліку на підприємстві. Розглядається організація та методика обліку оборотних активів на прикладі бази дослідження (первинний, аналітичний та синтетичний облік). В цьому розділі описується методика формування показників звітності про оборотні активи. Розділ рекомендується завершити шляхами вдосконалення обліку оборотних активів.

У третьому розділі дипломної роботи необхідно описати методику аудиту оборотних активів на прикладі бази дослідження та визначити шляхи її вдосконалення.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваному підприємстві.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження в досліджуваному підприємстві.


Тема: Облік і аудит власного капіталу на прикладі бази дослідження


ЗМІСТ

ВСТУП


1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

1.1. Економічний зміст власного капіталу

1.2. Особливості формування власного капіталу бази дослідження


2. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Організація облікового процесу

2.2. Організація первинного обліку власного капіталу

2.3. Аналітичний та синтетичний облік власного капіталу

2.4. Відображення власного капіталу у звітності підприємства

2.5. Шляхи вдосконалення обліку власного капіталу в досліджуваному підприємстві


3. АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Мета, завдання та джерела інформації аудиту власного капіталу

3.2. Характеристика системи внутрішнього контролю досліджуваного підприємства та операцій з власним капіталом

3.3. Методика аудиту власного капіталу

3.4. Шляхи вдосконалення методики та практики аудиту власного капіталу досліджуваного підприємства.


4. ОХОРОНА ПРАЦІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства; розглядається структура дипломної роботи.

У першому розділі дається визначення власного капіталу та його складових, їх характеристика як об’єктів обліку та аудиту. За даними Статуту підприємства розглядаються особливості формування власного капіталу бази дослідження.

У другому розділі досліджується організація обліку на підприємстві. Розглядається, як саме організовано первинний облік власного капіталу на підприємстві, описується методика синтетичного і аналітичного обліку окремих видів власного капіталу, які мають місце на підприємстві. Необхідно також дати характеристику форм звітності в частині, що стосується об’єкту дослідження. Розділ рекомендується завершити шляхами вдосконалення обліку власного капіталу.

У третьому розділі необхідно визначити мету, завдання та джерела інформації аудиту власного капіталу; дати чітку характеристику системи внутрішнього контролю досліджуваного підприємства та операцій з власним капіталом; описати методику та організацію аудиту власного капіталу на прикладі об’єкта дослідження та визначити шляхи його вдосконалення.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваному підприємстві.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження в досліджуваному підприємстві.


Тема: Облік і аналіз зобов’язань на прикладі бази дослідження


ЗМІСТ

ВСТУП


1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ

1.1. Економічна сутність зобов’язань

1.2. Класифікація та оцінка зобов’язань


2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Організація обліку на підприємстві

2.2. Організація первинного обліку зобов’язань

2.3. Синтетичний та аналітичний облік зобов’язань

2.4. Відображення зобов’язань у звітності підприємства

2.6. Шляхи вдосконалення обліку зобов’язань в досліджуваному підприємстві


3. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Ретроспективний аналіз зобов’язань

3.1.1. Структурно-динамічний аналіз зобов’язань

3.1.2. Параметричний аналіз зобов’язань

3.1.3. Факторний аналіз зобов’язань

3.2. Прогнозний аналіз зобов’язань

3.3. Шляхи вдосконалення аналізу зобов’язань в досліджуваному підприємстві


4. ОХОРОНА ПРАЦІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства; розглядається структура дипломної роботи.

У першому розділі роботи необхідно описати економічну сутність зобов’язань, їх класифікацію та оцінку.

У другому розділі потрібно розкрити організацію облікового процесу загалом та дослідити, як саме організовано первинний облік зобов’язань на підприємстві, описати методику аналітичного і синтетичного обліку окремих видів зобов’язань, що мають місце на підприємстві. Необхідно дати характеристику різних форм звітності в частині, що стосується зобов’язань. Розділ рекомендується завершити шляхами вдосконалення обліку зобов’язань.

У третьому розділі дипломної роботи на підставі даних підприємства – об’єкта дослідження проводиться ретроспективний (структурно-динамічний, параметричний, факторний) та прогнозний аналіз зобов’язань. Факторний аналіз доцільно проводити за показниками, щодо яких спостерігається негативна динаміка, для визначення негативно діючих чинників (факторів). За підсумками проведеного аналізу розробляються конкретні заходи щодо подолання негативної динаміки оціночних показників.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваному підприємстві.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження в досліджуваному підприємстві.


^ Тема: Облік і аналіз доходів та фінансових результатів звичайної діяльності на прикладі бази дослідження


ЗМІСТ

ВСТУП


1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки доходів

1.2. Класифікація доходів

1.3. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування


2. ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Організація облікового процесу

2.2. Первинний облік доходів та фінансових результатів звичайної діяльності

2.3. Синтетичний та аналітичний облік доходів та фінансових результатів звичайної діяльності

2.4. Підготовка основних форм звітності про доходи та фінансові результати звичайної діяльності підприємства

2.5. Шляхи вдосконалення обліку доходів та фінансових результатів звичайної діяльності в досліджуваному підприємстві


3. АНАЛІЗ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Ретроспективний аналіз доходів та фінансових результатів звичайної діяльності

3.1.1. Структурно-динамічний аналіз

3.1.2. Параметричний аналіз

3.1.3. Факторний аналіз

3.2. Прогнозний аналіз доходів та фінансових результатів звичайної діяльності

3.4. Шляхи вдосконалення аналізу доходів та фінансових результатів звичайної діяльності в досліджуваному підприємстві


4. ОХОРОНА ПРАЦІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства; розглядається структура дипломної роботи.

У першому розділі розкривається економічна сутність доходів підприємства та фінансових результатів.

У другому розділі розглядається організація обліку на підприємстві. Досліджується первинний, синтетичний та аналітичний облік формування доходів та фінансових результатів. Зазначити кореспонденцію рахунків, що використовує підприємство щодо предмету дослідження. Визначити основні відмінності податкового і фінансового обліку щодо визначення доходів та фінансових результатів, дати характеристику основних форм звітності про доходи та фінансові результати звичайної діяльності. Завершується розділ шляхами вдосконалення обліку доходів та фінансових результатів звичайної діяльності в досліджуваному підприємстві.

У третьому розділі провести структурно-динамічний аналіз доходів та формування фінансових результатів від різних видів діяльності, використовуючи дані звіту про фінансові результати, розрахувати показники рентабельності, дослідити їх динаміку та провести факторний аналіз з використанням методів елімінування (абсолютних різниць, ланцюгових підстановок, відносних різниць) і прогнозні розрахунки величини доходів та фінансових результатів на наступний рік. Визначити шляхи вдосконалення аналізу доходів та фінансових результатів звичайної діяльності в досліджуваному підприємстві.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваному підприємстві.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження в досліджуваному підприємстві.


^ Тема: Облік і аналіз доходів та фінансових результатів звичайної діяльності на прикладі бази дослідження


ЗМІСТ

ВСТУП


1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки доходів

1.2. Класифікація доходів

1.3. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування


2. ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Організація облікового процесу

2.2. Первинний облік доходів та фінансових результатів звичайної діяльності

2.3. Синтетичний та аналітичний облік доходів та фінансових результатів звичайної діяльності

2.4. Підготовка основних форм звітності про доходи та фінансові результати звичайної діяльності підприємства

2.5. Шляхи вдосконалення обліку доходів та фінансових результатів звичайної діяльності в досліджуваному підприємстві


3. АНАЛІЗ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Ретроспективний аналіз доходів та фінансових результатів звичайної діяльності

3.1.1. Структурно-динамічний аналіз

3.1.2. Параметричний аналіз

3.1.3. Факторний аналіз

3.2. Прогнозний аналіз доходів та фінансових результатів звичайної діяльності

3.4. Шляхи вдосконалення аналізу доходів та фінансових результатів звичайної діяльності в досліджуваному підприємстві


4. ОХОРОНА ПРАЦІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства; розглядається структура дипломної роботи.

У першому розділі розкривається економічна сутність доходів підприємства та фінансових результатів.

У другому розділі розглядається організація обліку на підприємстві. Досліджується первинний, синтетичний та аналітичний облік формування доходів та фінансових результатів. Зазначити кореспонденцію рахунків, що використовує підприємство щодо предмету дослідження. Визначити основні відмінності податкового і фінансового обліку щодо визначення доходів та фінансових результатів, дати характеристику основних форм звітності про доходи та фінансові результати звичайної діяльності. Завершується розділ шляхами вдосконалення обліку доходів та фінансових результатів звичайної діяльності в досліджуваному підприємстві.

У третьому розділі провести структурно-динамічний аналіз доходів та формування фінансових результатів від різних видів діяльності, використовуючи дані звіту про фінансові результати, розрахувати показники рентабельності, дослідити їх динаміку та провести факторний аналіз з використанням методів елімінування (абсолютних різниць, ланцюгових підстановок, відносних різниць) і прогнозні розрахунки величини доходів та фінансових результатів на наступний рік. Визначити шляхи вдосконалення аналізу доходів та фінансових результатів звичайної діяльності в досліджуваному підприємстві.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваному підприємстві.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження в досліджуваному підприємстві.


^ Тема: Облік і аналіз доходів і видатків загального фонду бюджетної установи на прикладі бази дослідження


ЗМІСТ

ВСТУП


1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

1.1. Зміст та класифікація доходів та видатків загального фонду бюджетної установи

1.2. Порядок складання, розгляду та затвердження кошторису


2. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

2.1. Організація обліку в бюджетній установі

2.2. Облік доходів загального фонду бюджетної установи

2.3. Облік видатків загального фонду бюджетної установи

2.4. Фінансова звітність бюджетної установи

2.5. Шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків загального фонду


3. АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

3.1. Структурно-динамічний аналіз доходів загального фонду бюджетної установи

3.2. Структурно-динамічний аналіз видатків загального фонду бюджетної установи

3.3. Параметричний аналіз доходів і видатків загального фонду бюджетної установи

3.4. Факторний аналіз доходів і видатків загального фонду бюджетної установи

3.5. Прогнозний аналіз доходів і видатків загального фонду бюджетної установи

3.6. Шляхи вдосконалення аналізу доходів і видатків спеціального фонду


4. ОХОРОНА ПРАЦІ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваної установи; розглядається структура дипломної роботи.

У першому розділі роботи необхідно описати економічну сутність доходів і видатків загального фонду бюджетної установи, викласти порядок формування та виконання доходної та видаткової частин кошторису загального фонду бюджетної установи.

У другому розділі потрібно дослідити організацію бухгалтерського обліку доходів і видатків загального фонду бюджетної установи. Опрацювати порядок первинного, синтетичного та аналітичного обліку доходів і видатків в розрізі їх економічної класифікації. Розкрити особливості складання фінансової звітності. Розділ рекомендується завершити шляхами вдосконалення обліку доходів і видатків загального фонду.

У третьому розділі необхідно провести аналіз доходів і видатків загального фонду бюджетної установи. Для цього розраховуються абсолютні відхилення, темпи росту, питома вага окремих категорій видатків в їх загальній сумі, коефіцієнти співвідношення касових і фактичних видатків за окремі роки. За деякими з розрахованих показників проводиться факторний аналіз із застосуванням прийомів елімінування.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваній установі.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження в бюджетній установі.


^ Тема: Облік і контроль касових і фактичних видатків бюджетної установи на прикладі бази дослідження


ЗМІСТ

ВСТУП


1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАСОВИХ І ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

1.1. Поняття видатків бюджетної установи та їх класифікація

1.2. Порядок складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів бюджетних установ


2. ОБЛІК КАСОВИХ І ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

2.1. Організація облікового процесу в бюджетній установі

2.2. Первинний облік касових і фактичних видатків бюджетної установи

2.3. Синтетичний та аналітичний облік касових і фактичних видатків бюджетної установи

2.3.1. Синтетичний та аналітичний облік касових видатків

2.3.2. Синтетичний та аналітичний облік фактичних видатків

2.4. Методика відображення у фінансовій та бюджетній звітності інформації щодо касових і фактичних видатків бюджетних установ

2.5. Шляхи вдосконалення обліку касових і фактичних видатків


3. КОНТРОЛЬ КАСОВИХ І ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

3.1. Завдання та інформаційна база контролю касових і фактичних видатків бюджетних установ

3.2. Оцінка стану системи внутрішнього контролю бюджетної установи щодо касових і фактичних видатків

3.3. Методика контролю касових видатків бюджетної установи

3.4. Методика контролю фактичних видатків бюджетної установи

3.5. Шляхи вдосконалення контролю касових і фактичних видатків бюджетної установи


4. ОХОРОНА ПРАЦІ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваної установи; розглядається структура дипломної роботи.

У першому розділі роботи необхідно описати сутність видатків бюджетної установи в розрізі касових та фактичних видатків, навести порядок складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів бюджетних установ.

У другому розділі необхідно висвітлити особливості організації облікового процесу в бюджетній установі, первинний, синтетичний та аналітичний облік касових та фактичних видатків. У даному розділі також наводиться методика формування фінансової та бюджетної звітності за показниками касових і фактичних видатків у розрізі кодів економічної класифікації. Шляхи вдосконалення обліку касових і фактичних видатків мають мати практичне значення для діяльності досліджуваної бюджетної установи.

У третьому розділі необхідно визначити завдання, а також навести перелік нормативних, облікових та інших джерел контролю касових і фактичних видатків бюджетних установ. Необхідно охарактеризувати систему внутрішнього контролю досліджуваної установи в цілому та висвітлити особливості внутрішнього контролю касових і фактичних видатків зокрема. При висвітленні методики контролю касових і фактичних видатків слід навести приклади формальної, арифметичної, зустрічної перевірки та перевірки за змістом за даними звітності, синтетичного, аналітичного, первинного обліку касових і фактичних видатків. Окреслити шляхи вдосконалення контролю касових і фактичних видатків бюджетної установи, що є базою дослідження.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваній установі.

У висновках систематизуються основні результати досліджень у розрізі теоретичних основ, обліку та контролю касових і фактичних видатків установи.


^ Тема: Методика формування та аналіз фінансової звітності бюджетних установ на прикладі бази дослідження


ЗМІСТ

ВСТУП


1. ПОНЯТТЯ, СКЛАД ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

1.1. Загальні вимоги та принципи підготовки фінансової звітності бюджетної установи

1.2. Склад, призначення та класифікація фінансової звітності бюджетних установ


2. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ОСНОВНИХ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

2.1. Організація облікового процесу в бюджетній установі

2.2. Порядок закриття рахунків доходів та видатків бюджетної установи на результат виконання кошторису

2.3. Методика складання форми №1 «Баланс»

2.4. Методика складання форм №9д, №9м «Звіт про результати фінансової діяльності»

2.5. Методика складання Звіту про рух грошових коштів

2.6. Методика складання форми №5 «Звіт про рух необоротних активів»

2.7. Методика складання форми №6 «Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування»

2.8. Методика підготовки інших форм фінансової звітності бюджетних установ


3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

3.1. Аналіз стану та використання ресурсів бюджетної установи

3.1.1. Аналіз необоротних активів

3.1.2. Аналіз запасів

3.1.3. Аналіз трудових ресурсів

3.2. Аналіз результатів діяльності бюджетної установи

3.2.1. Аналіз доходів

3.2.2. Аналіз видатків

3.3. Шляхи вдосконалення аналізу фінансової звітності бюджетної установи


4. ОХОРОНА ПРАЦІ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; висвітлюються основні сучасні тенденції нормативно-правового регулювання складання звітності бюджетних установ, подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваної установи; розглядається структура дипломної роботи.

У першому розділі роботи необхідно вказати принципи підготовки фінансової звітності, а також навести загальні вимоги до її складання відповідно до чинного бюджетного законодавства. Описати види фінансової звітності бюджетних установ у розрізі різних класифікаційних ознак, а також навести склад фінансової звітності.

У другому розділі необхідно висвітлити особливості організації облікового процесу в бюджетній установі, а також методику формування показників за кожною із форм фінансової звітності, що подаються досліджуваною бюджетною установою. Слід охарактеризувати особливості відображення в обліку закриття рахунків доходів і видатків на результат виконання кошторису за загальним та спеціальним фондом перед складанням річної звітності.

У третьому розділі необхідно провести структурно-динамічний, параметричний, факторний та прогнозний аналіз стану та використання ресурсів бюджетної установи та результатів її діяльності за даними фінансової звітності. Необхідно визначити шляхи вдосконалення аналізу фінансової звітності бюджетної установи.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваній установі.

У висновках слід охарактеризувати основні результати досліджень, що були проведені в кожному з розділів дипломної роботи.


Тема: Облік і аудит кредитних операцій банківської установи


ЗМІСТ

ВСТУП


1. ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

1.1. Визначення кредитних операцій та їх класифікація

1.2. Послідовність та зміст етапів кредитування

1.3. Оцінка кредитних операцій в обліку та звітності


2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

2.1. Організація обліку в установі

2.2. Первинний облік кредитних операцій на різних етапах

2.3. Синтетичний та аналітичний облік кредитних операцій

2.4. Формування показників фінансової звітності за кредитними операціями

2.5. Шляхи вдосконалення обліку кредитних операцій в досліджуваній установі


3. АУДИТ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

3.1. Організація внутрішнього аудиту в установі

3.2. Методика внутрішнього аудиту кредитних операцій

3.3. Документування результатів внутрішнього аудиту

3.4. Шляхи вдосконалення аудиту кредитних операцій в досліджуваній установі


4. ОХОРОНА ПРАЦІ У БАНКІВСЬКІЙ УСТАНОВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства; розглядається структура дипломної роботи.

У першому розділі необхідно дати визначення кредитних операцій банківської установи, розглянути їх класифікацію за різними ознаками. Для цього використовують законодавчу базу, яка регулює кредитні операції в Україні, План рахунків бухгалтерського обліку у комерційних банках України та інструкцію щодо його застосування, спеціальну економічну літературу. Класифікацію доцільно відобразити у вигляді схеми та дати критичну оцінку щодо використання в обліку, аналізі та аудиті. Оцінка кредитних операцій у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності наводиться відповідно до чинних документів НБУ та порівнюється з міжнародною практикою.

У другому розділі розглядається організація бухгалтерського обліку банківської установи. Описується порядок документування кредитних операцій на різних етапах. Розкривається взаємозв’язок регістрів аналітичного і синтетичного обліку, закінчуючи оборотно-сальдовим балансом, вказується характеристика рахунків з обліку кредитних операцій. Кореспонденція рахунків узагальнюється у таблиці. Потім розкривається порядок формування показників фінансових звітів з кредитних операцій банківської установи, включаючи примітки та облікову політику. Доцільно провести порівняння обсягу показників звітності філії та банківської установи в цілому. Розділ рекомендується завершити шляхами вдосконалення обліку об’єкта дослідження.

В третьому розділі розглядається організація внутрішнього аудиту банківської установи за суб’єктами, об’єктами, завданнями, ступенем незалежності, звітністю. Для цього використовують Міжнародні стандарти аудиту, Положення про внутрішній аудит в банках Національного банку України, Положення про внутрішній аудит даного банку. Методику аудиту кредитних операцій розкривають за допомогою програм аудиту. Наводять розрахунок суттєвості та оцінки ризику системи внутрішнього контролю установи, описують їх вплив на програму аудиту. Вносять пропозиції з вдосконалення аудиту кредитних операцій даної установи банку.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у банківській установі.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження в досліджуваній установі.


Тема: Облік і аудит пасивних операцій банківської установи


ЗМІСТ

ВСТУП


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

1.1. Економічний зміст пасивних операцій

1.2. Визнання, оцінка та класифікація пасивних операцій


2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

2.1. Організація облікового процесу пасивних операцій

2.2. Облік операцій по залученню коштів на депозитні рахунки

2.3. Облік недепозитного залучення коштів

2.4. Облік одержання міжбанківських кредитів

2.5. Облік операцій з облігаціями, векселями та іншими зобов’язаннями

2.6. Шляхи вдосконалення обліку пасивних операцій в досліджуваній установі


3. АУДИТ ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

3.1. Організація внутрішнього аудиту пасивних операцій

3.2. Методика внутрішнього аудиту пасивних операцій

3.3. Документування результатів внутрішнього аудиту пасивних операцій

3.4. Шляхи вдосконалення аудиту пасивних операцій в досліджуваній установі


4. ОХОРОНА ПРАЦІ У БАНКІВСЬКІЙ УСТАНОВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства; розглядається структура дипломної роботи.

У першому розділі дипломної роботи необхідно дати характеристику економічного змісту пасивних операцій, особливості їх визнання та оцінки у фінансових звітах. Далі слід розглянути загальноекономічну класифікацію пасивних операцій, її роль для організації обліку та аналізу. З цією метою потрібно використати Закон України «Про банки та банківську діяльність», МСБО 30 «Фінансові звіти банків та подібних їм фінансових установ», План рахунків бухгалтерського обліку у комерційних банках України та інструкцію по його застосуванню, інструкцію НБУ «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків», спеціальну економічну літературу.

^ Другий розділ доцільно розпочати схемою або таблицею, яка відображає організацію бухгалтерського обліку пасивних операцій у банку, на прикладі якого готується дипломна робота. Тут слід вказати облікові документи (види або групи облікової інформації), які створюються та/або обробляються певними підрозділами (посадовими особами) банку. Короткий опис схеми (таблиці) повинен дати уяву про організацію первинного, аналітичного обліку та показників звітності банку, які стосуються пасивних операцій, і відповідальних за їх здійснення. Характеризуючи облік, необхідно пояснити порядок документування та оцінки усіх пасивних операцій банку, на прикладі якого виконується дипломна робота. Додатки до п. 2.2 повинні включати витяг з робочого плану рахунків банку, основну кореспонденцію рахунків, приклади основних документів та реєстрів з обліку пасивних операцій. Слід розкрити порядок формування показників звітів, які стосуються пасивних операцій, з допомогою даних фінансового обліку. Баланс, Звіт про фінансові результати, примітки, які розкривають пасивні операції, обов’язково додаються до дипломної роботи. Розділ рекомендується завершити шляхами вдосконалення обліку об’єкта дослідження.

^ Третій розділ починається характеристикою внутрішнього аудиту пасивних операцій банку: суб’єкти, об’єкти, завдання, ступінь незалежності, звітність, тощо. Для цього необхідно використати Міжнародні стандарти аудиту, Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту (Міжнародного інституту внутрішніх аудиторів), Положення про внутрішній аудит у банках Національного банку України та Положення про внутрішній аудит даного банку. Методику внутрішнього і зовнішнього аудиту пасивних операцій банку розкривають з допомогою програм аудиту. На прикладі останнього річного звіту слід показати розрахунок суттєвості та пояснити його використання на етапі планування аудиту. Також необхідно оцінити ризик системи внутрішнього контролю даного банку та описати його вплив на програму аудиту пасивних операцій. При цьому потрібно врахувати ступінь автоматизації обліку пасивних операцій в банку. Далі необхідно охарактеризувати робочі документи, якими аудитор повинен оформити результати перевірки для обґрунтування своїх висновків щодо достовірності показників фінансових звітів (у даному випадку – балансу та звіту про фінансові результати). Приклади таких документів (таблиці зустрічної перевірки, відомості інвентаризації кредиторської заборгованості тощо) бажано додати до дипломної роботи. Звіти внутрішнього та зовнішнього аудитора теж входять до складу додатків.

На підставі третього розділу необхідно зробити висновки щодо: ефективності внутрішнього аудиту пасивних операцій банку; якості обліку пасивних операцій; достовірності показників балансу і звіту про фінансові результати; достатність розкриття в примітках деталей пасивних операцій та визначити шляхи вдосконалення аудиту пасивних операцій в досліджуваній установі.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у банківській установі.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження в досліджуваній установі.


Тема: Облік і аналіз активних операцій банківської установи


ЗМІСТ

ВСТУП


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

1.1. Економічний зміст активних операцій

1.2. Визнання, оцінка та класифікація активних операцій


2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

2.1. Організація облікового процесу банківської установи

2.2. Організація первинного обліку активних операцій

2.3. Облік операцій з надання кредитів

2.4. Облік операцій з цінними паперами

2.5. Облік операцій з формування касових залишків та резервів

2.6. Облік інших активних операцій банківської установи

2.7. Шляхи вдосконалення обліку активних операцій в досліджуваній установі


3. АНАЛІЗ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

3.1. Ретроспективний аналіз активних операцій

3.1.1. Структурно-динамічний аналіз активних операцій

3.1.2. Параметричний аналіз активних операцій

3.2. Прогнозний аналіз активних операцій

3.3. Шляхи вдосконалення аналізу активних операцій в досліджуваній установі


4. ОХОРОНА ПРАЦІ У БАНКІВСЬКІЙ УСТАНОВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства; розглядається структура дипломної роботи.

У першому розділі дипломної роботи необхідно дати визначення активних операцій, їх вплив на фінансовий стан банку. Далі слід розглянути загальноекономічну класифікацію активних операцій, її особливості у банках для організації обліку, аналізу та аудиту. З цією метою потрібно використати Закон України «Про банки та банківську діяльність», МСБО 30 «Фінансові звіти банків та подібних їм фінансових установ», План рахунків бухгалтерського обліку у комерційних банках України та інструкцію по його застосуванню, інші нормативні акти та спеціальну економічну літературу.

^ Другий розділ доцільно розпочати схемою або таблицею, яка відображає організацію бухгалтерського обліку активних операцій у банку, на прикладі якого готується дипломна робота. Тут слід вказати облікові документи (види або групи облікової інформації), які створюються та/або обробляються певними підрозділами (посадовими особами) банку. Короткий опис схеми (таблиці) повинен дати уяву про організацію первинного, аналітичного обліку та показників звітності про активні операції банку, відповідальних за їх здійснення. Характеризуючи облік, необхідно пояснити порядок документування та оцінки активних операцій банку, на прикладі якого виконується дипломна робота. Додатки до п. 2.2 повинні включати витяг з робочого плану рахунків банку, основну кореспонденцію рахунків, приклади основних документів та реєстрів з обліку активних операцій. Слід розкрити порядок формування показників звітності, на які впливають активні операції, з допомогою даних фінансового обліку. Баланс і Звіт про фінансові результати, примітки, які стосуються активних операцій обов’язково додаються до дипломної роботи. Розділ рекомендується завершити шляхами вдосконалення обліку об’єкта дослідження.

Ретроспективний аналіз активних операцій банку у третьому розділі дипломної роботи передбачає їх структурно-динамічний аналіз за видами активних операцій, аналіз фінансових коефіцієнтів на підставі нормативних вимог, затверджених Національним банком України. Для цього використовуються дані за три зіставних роки (для банку, створеного недавно – квартали). Бажано провести зіставлення результатів аналізу філії з відповідними показниками банку в цілому. Факторний аналіз проводиться для коригування небажаних відхилень під час здійснення активних операцій банку за одним з обраних фінансових коефіцієнтів. Прогнозний аналіз дає змогу виявити тенденції загального обсягу активних операцій банку та їх компонентів на найближче майбутнє. Підсумки аналізу використовуються для оцінки фінансового стану, ефективності діяльності, прибутковості активних операцій банку, обґрунтування пропозицій щодо стратегії і тактики банку відносно його активних операцій. Визначити шляхи вдосконалення аналізу активних операцій в досліджуваній установі.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у банківській установі.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження в досліджуваній установі.


^ Тема: Методика формування Звіту про рух грошових коштів та аналіз грошових потоків на прикладі бази дослідження


ЗМІСТ

ВСТУП


1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ


2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Організація обліку на підприємстві

2.2. Первинний облік грошових коштів та грошових потоків

2.3. Синтетичний і аналітичний облік грошових коштів та грошових потоків

2.4. Методика формування Звіту про рух грошових коштів


3. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

3.1. Структурно-динамічний аналіз грошових коштів та грошових потоків

3.2. Параметричний та факторний аналіз грошових коштів та грошових потоків

3.3. Прогнозний аналіз показників Звіту про рух грошових коштів

4. Шляхи удосконалення організації і методики обліку та аналізу грошових коштів


4. ОХОРОНА ПРАЦІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства.

У першому розділі відображається економічна сутність і склад грошових коштів підприємства, причини руху коштів, а також наводиться тлумачення термінів, пов'язаних з готівковим обігом у різних нормативно-законодавчих актах, довідковій та економічній літературі.

У другому розділі роботи необхідно розглянути методику та організацію обліку грошових коштів та грошових потоків на прикладі бази дослідження. У розділі наводиться загальна характеристика облікової системи в досліджуваному підприємстві, порядок організації первинної документації за темою дослідження, опис порядку приймання і видачі готівки, оформлення касових документів, зберігання грошей і ведення касової книги, а також відображення грошових коштів та грошових потоків в синтетичному і аналітичному обліку. При відображенні методики підготовки Звіту про рух грошових коштів вказати призначення та структуру звіту, послідовність його складання, метод визначення руху коштів від операційної діяльності.

У третьому розділі проводиться структурно-динамічний аналіз показників Звіту про рух грошових коштів (необхідно сформувати аналітичні таблиці із ґрунтовними висновками, які відображуватимуть рух коштів від різних видів діяльності бази дослідження). При проведенні параметричного аналізу обчислюються усі можливі коефіцієнти за темою дослідження, результати розрахунку яких подаються у формі аналітичних таблиць з обов'язковими висновками. Під час аналізу даних про рух грошових коштів слід порівнювати не тільки грошові потоки й прибуток, але також і самі грошові потоки між собою впродовж періоду дослідження. Варто розрахувати коефіцієнти руху грошових коштів які підрозділяються на дві основні категорії: коефіцієнти результатів діяльності і коефіцієнти достатності. При проведенні факторного аналізу обираються показники з негативними тенденціями, за якими проводиться розрахунок впливу факторів на результуючий показник з допомогою прийомів елімінування. Прогнозний аналіз містить розрахунок показників Звіту про рух грошових коштів на наступний рік. Розділ повинен містити ілюстративний матеріал. Рекомендації по удосконаленню аналізу ґрунтуються на недоліках його організації та методики на базі дослідження.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у банківській установі.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження в досліджуваній установі.
залишити коментар
Дата конвертації31.10.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДиплом, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх