Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів напряму 051002 метрологія, стандартизація та сертифікація icon

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів напряму 051002 метрологія, стандартизація та сертифікація


Схожі
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне...
Робоча програма...
Робоча програма...
Вступ
Робоча програма...
Робоча програма з дисципліни “Стандартизація та сертифікація сировини рослинного походження" для...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів статус...
Міністерство освіти І науки...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни...Загрузка...
страницы:   1   2
скачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів напряму 6.051002 –

метрологія, стандартизація та сертифікація


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів напряму 6.051002 –

метрологія, стандартизація та сертифікація


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2012


УДК 681.3

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація /Укл. Мосьпан Н.М. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 33 с.

 


Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування», наведені теми для виконання лабораторних робіт, варіанти створення баз даних, а також питання для контролю знань.

Призначена для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація заочної форми навчання.

   


Укладач Н.М. Мосьпан, канд. техн. наук, доц.

 

Відповідальний за випуск     А.М. Должанський, д-р техн. наук, проф.

 

Рецензент О.М. Головко, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)

 

 


ВСТУП


Навчальна дисципліна «Обчислювальна техніка та програмування» входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів з метрології, стандартизації та сертифікації.

Мета вивчення дисципліни - засвоєння базових знань компонентів програмно-апаратного забезпечення сучасних обчислювальної техніки та програмування.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: компоненти сучасних комп’ютерів та їх параметри, зовнішнє забезпечення персонального комп’ютера (ПК), типи операційних систем (ОС) та основні засоби роботи з інтерфейсами сучасних ОС, засоби обробки текстової інформації, засоби обробки даних та графіки за допомогою електронних таблиць.

вміти: аналізувати склад ПК, виконувати дії з обробки текстової інформації, виконувати інженерні розрахунки, які пов’язані з виконуванням математичних дій, побудовою діаграм та графіків.

Критерії успішності – отримання заліку та позитивної оцінки при захисті контрольних робіт та написанні екзаменаційного тесту.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект вихідних даних для контрольних робіт, комплекти білетів у тестовій формі.

Зв’язок з іншими дисциплінами - опануванню дисципліни передує вивчення дисциплін «Вища математика», «Комп'ютерна графіка»; вона є основою наступного вивчення дисципліни «Інформаційні технології та програмне забезпечення випробувальних систем».

Набуті знання і вміння використовуються при виконанні курсових і дипломної робіт.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Відповідно до навчального плану з підготовки бакалаврів за напрямом 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація загальний обсяг дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів заочної форми навчання – 216 академічних години. Розподіл годин за семестрами, видами занять і видами контролю наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Розподіл навчальних годин за семестрами, видами занять та видами контролю

Семестр

(курс)

Усього годин

Види занять

Вид контролю

Аудиторні, години

Самостійна

робота, години

Лек.

Прак.

Лаб.

ІII

(ІІ)

80

4

-

8

68

Індивідуальна контрольна робота, залік

ІV

(ІІ)

136

4

-

16

116

Індивідуальна контрольна робота, екзамен

Усього:

216

8

-

24

184

Індивідуальні контрольні роботи, залік, екзамен


При вивченні дисципліни планується контролювання викладачем самостійної роботи, яка передбачає:

- самостійне вивчення розділів дисципліни, які не викладаються на лекціях;

- вивчення лекційного матеріалу;

- виконання контрольних робіт.

Виконана і оформлена за встановленими правилами контрольна робота здається в деканат. Після одержаної зарахованої контрольної роботи необхідно врахувати всі зазначені викладачем зауваження і внести необхідні виправлення.


^ 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Ливанов А.Ю. Компьютер шаг за шагом / А.Ю. Ливанов. – М.: «25 КАДР», 2006. – 336 с.

2. Рональд У. Ларсеню. Инженерные расчеты в Excel. /Рональд У. Ларсеню. Пер. с англ. Изд. Дом «Вильямс». – 2002. – 544 с.

3. Методичні вказівки: Текстовий редактор Word / Укл.: І.А.Соловйова, Д.Ю. Клюєв. – Дніпропетровськ: НМетАУ. – 2000. – 76 с.

4. Гайдышев И.П. Решение научных и инженерных задач средствами Excel, VBA и C/C++ / И.П. Гайдышев. – СПб.: БХВ - Петербург, 2004. – 512 с.

5. Методические указания по изучению раздела “Операционная среда Microsoft Windows” дисциплины “Информатика” для студентов всех специальностей. Часть 1 и 2. Операционная система. Текстовый редактор Word, электронные таблицы Excel /Н.Л. Дорош, В.Б. Зворыкин, А.И. Михалев, Д.А. Лысый и др. – Днепропетровск: ДМетАУ, 1997. – 46 с.

6. Методические указания по изучению раздела “Операционная среда Microsoft Windows” дисциплины “Информатика” для студентов всех специальностей. Часть 3. Операционная среда “Windows95/98” / Н.Л. Дорош, А.И. Михалев, Д.А. Лысый, В.Н. Пасынков. – Днепропетровск: ДМетАУ, 1999. – 41 с.


^ 3. ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл навчальних годин за темами і видами занять наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Розподіл навчальних годин за темами і видами занять

№№ тем

Назва розділу / теми та її зміст

Ауди­торні, години

Лекції, години

Лабо­ратор­ні, години

Самос­тійне вивчен­ня, години

1

Сучасна ПЕОМ

2

2

-

12

2

Операційні системи

2

2

-

12Продовження таблиці 3.1

№№ тем

Назва розділу / теми та її зміст

Ауди­торні, години

Лекції, години

Лабо­ратор­ні, години

Самос­тійне вивчен­ня, години

3

Засвоєння призначених для користувача функцій операційних систем

4

-

4

22

4

Основні настройки, команди та програми Windows

4

-

4

22
Усього:

12

4

8

68Залік

5

Програми, що входять до сімейства Microsoft Office. Призначення та можливості текстових редакторів. Початок роботи в текстовому редакторі Microsoft Word

2

2

-

12

6

Призначення та можливості числових редакторів. Початок роботи в числовому редакторі Microsoft Excel

2

2

-

12

7

Створення та редагування текстового файлу

4

-

4

23

8

Додаткові можливості текстового редактора

4

-

4

23

9

Створення та редагування числового файлу

4

-

4

23

10

Додаткові можливості числового редактора

4

-

4

23
Усього:

20

4

16

116Екзамен

Відповідно до навчальної програми студент зобов'язаний засвоїти всі теми дисципліни. Нижче наводяться зміст робочої програми дисципліни і методичні вказівки до вивчення окремих тем з підрозділом на лекційне та самостійне вивчення.


^ Тема 1. Сучасна ПЕОМ

Лекційний матеріал (2 години)

Основні елементи, що входять до складу системного блоку та класифікація комп’ютерів. Представлення інформації в комп’ютері. Стандартні Windows додатки, типи файлів.

^ Самостійне вивчення (12 годин)

Застосовні методи та апаратура збору, передачі, обробки та накопичення інформації. Порівняльний аналіз існуючих типів пристроїв вводу-виводу інформації. Сукупність методів та програмно-технічних засобів для обробки інформації. Комунікаційні пристрої.

Питання для самоперевірки

1. Що з себе представляє системний блок?

2. Що таке «чіпсет»?

3. З яких мікросхем складається чіпсет?

4. Що показує розрядність процесора?

5. Який пристрій ПЕОМ володіє найбільшою швидкістю обміну інформацією?

6. Які пристрої ПЕОМ відносяться до пристроїв мультимедіа?

7. Як інформація надходить до процесора?

8. На що вказує «шина адреси»?

9. Що таке «кеш-пам'ять»?


Тема 2. Операційні системи

Лекційний матеріал (2 години)

Призначення та основні функції операційних систем. Поняття файлової системи. Операційні системи для комп'ютерів типу IBM РС. Оболонки операційних систем.

^ Самостійне вивчення (12 годин)

Загальні характеристики програмного забезпечення. Поняття каталогів. Робота з папками та організація файлів на дисках. Переміщення та копіювання папок, файлів. Створення ярликів програм. Атрибути папок, файлів та ярликів.

Питання для самоперевірки

1. Що таке операційна система (ОС)?

2. Які операції бере на себе виконання ОС?

3. Які сімейства ОС набули найбільшого поширення для ПК?

4. Охарактеризуйте багатозадачні ОС.

5. Охарактеризуйте однозадачні ОС.

6. Як підрозділяються багатозадачні ОС залежно від областей використання?

7. Що таке «файлова система»?

8. Що таке «кластер»?


Тема 5. Програми, що входять до сімейства Microsoft Office. Призначення та можливості текстових редакторів. Початок роботи в текстовому редакторі Microsoft Word

Лекційний матеріал (2 години)

Вбудовані текстові програми Windows. Відображення текстової інформації. Створення, відкривання, збереження та захист документів. Налаштування робочого вікна. Змінення настройок відображення та команд. Створення та редагування тексту.

^ Самостійне вивчення (12 годин)

Особливості програм, що працюють з текстовою інформацію. Пошук та заміна інформації в документі. Друк документа.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть відмінності між текстовими процесорами і текстовими редакторами.

2. Назвіть основні можливості текстового процесора Microsoft Word.

3. Що таке «автозаміна»?

4. Що дозволяє автотекст?

5. Що таке «буфер обміну»?

6. Що таке «попередній перегляд»?

7. Які можна виділити типи документів? Дайте їх характеристику.

8. Які формати збереження файлів використовуються, окрім основного формату "Документ Word"?

9. Які існують способи виділення тексту в текстовому редакторі Microsoft Word?

10. Що таке «кернінг»?

11. Як здійснюється вставка спеціальних символів?

12. Як здійснюється вставка таблиць?


Тема 6. Призначення та можливості числових редакторів. Початок роботи в числовому редакторі Microsoft Excel

Лекційний матеріал (2 години)

Загальні відомості про табличні редактори. Відображення числової інформації. Основні поняття. Налаштування робочого вікна. Створення електронних баз даних. Обробка даних. Створення діаграм. Типи діаграм.

^ Самостійне вивчення (12 годин)

Додаткові програми, за допомогою яких можна провести розрахунки.

Питання для самоперевірки

1. Що таке Microsoft Excel?

2. Перерахуйте основні можливості Microsoft Excel.

3. З чого складається адреса комірки?

4. Що таке «Легенда»?

5. Що таке «діапазон комірок»?

6. Що називається «Робочою книгою»?

7. З чого складається робочий аркуш?

8. Дайте характеристику відносного посилання.

9. Дайте характеристику абсолютного посилання.

10. Яку команду використовують, щоб змінити формат відображення даних в поточній комірці або вибраному діапазоні?

11. Що таке «Автозавершення»?

12. Як змінити спосіб адресації?


^ 4. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ


При вивченні дисципліни заняття проводяться в комп'ютерному класі кафедри “Якість, стандартизація та сертифікація”, де студенти виконують наступні лабораторні заняття.


^ Тема 3. Засвоєння призначених для користувача функцій операційних систем

Системне меню. Програми архівації даних. Ознайомлення з робочим середовищем програми створення баз даних. Створення та редагування таблиць за допомогою «Майстра таблиць» з використанням ПЕОМ та у відповідності з інструкціями викладача.


^ Тема 4. Основні настройки, команди та програми Windows

Настройка панелі задач і меню «Пуск». Отримання відомостей про систему. Команди «Виконати», «Знайти». Налаштування екрана і клавіатури. Параметри мови і вибір стандартів. Створення ярликів додатків.


^ Тема 7. Створення та редагування текстового файлу

Інтерфейс Microsoft Word. Створення елементарної одиниці тексту. Форматування тексту. Засоби виділення тексту. Створення списків та їх форматування та сортування. Використання табуляції. Автоматичне форматування тексту та стилі. Орфографія, граматика, посилання та ін.


^ Тема 8. Додаткові можливості текстового редактора

Додавання та редагування таблиць. Створення колонок. Робота з графічними об’єктами. Додавання графіків, діаграм та малюнків. Редактор формул.


Тема 9. Створення та редагування числового файлу

Інтерфейс Microsoft Excel. Створення робочої книги. Складові робочої книги. Редагування комірок. Копіювання та автозаповнення даних.


Тема 10. Додаткові можливості числового редактора

Діапазон даних. Введення формул. Основні та додаткові функції. Копіювання формул. Додавання та форматування діаграм.


^ 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ


При опануванні дисципліни передбачено виконання двох контрольних робіт з обов'язковим використанням ПЕОМ.


5.1. Варіанти індивідуальних контрольних завдань з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» (ІІІ семестр)

Тема контрольної роботи: створення завантажувально-аварійних дисків для операційних систем MS-DOS, Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Linux і порівняльний аналіз особливостей операційних систем по механізмах управління пам'яттю і файлових системах.

Контрольна робота повинна складатися з наступних розділів:

1. Постановка завдання. Загальні принципи створення завантажувальних і аварійних дисків.

2. Опис етапів створення завантажувальних і аварійних дисків для вибраної версії ОС.

3. Перелік основних конфігураційних файлів з коментарями призначення завантажуваних драйверів, а також тестуючих програм.

4. Опис основних особливостей і порівняльний аналіз вибраних операційних систем по механізмах управління пам'яттю і файлових системах.

Для вибору варіанта завдання використовуються дві таблиці.

Таблиця 5.1 визначає вибір варіанта створюваного завантажувального диска. Спосіб створення вибирається самостійно.

Таблиця 5.1

Остання цифра номера залікової книжки студента

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MS-

DOS

Win

95

Win

98

Win

ME

Win

NT

Win

2000

Win

XP

Win

95

Win

98

Win

XP


Таблиця 5.2 визначає вибір варіантів операційних систем для порівняльного аналізу.


Таблиця 5.2

Передостання цифра номера залікової книжки студента

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Win 98

Win NT

Win 2000

Linux

Linux

Linux

Linux

Win XP

Win XP

Win 98

MS-

DOS

Win

95

Win

98

Win

98

Win

98

Win

2000

Win

XP

Win

98

Win

ME

Win

XP


5.2. Варіанти індивідуальних контрольних завдань з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» (ІV семестр)

Варіант завдання обирається згідно з номером залікової книжки студента як сума останніх двох цифр залікової книжки. Студенти, у яких останні дві цифри “00”, виконують 1 варіант.

Індивідуальне завдання складається з двох частин.

5.2.1. Перша частина виконується у редакторі Microsoft Word.

Завдання:

1. Оформити титульний аркуш згідно зі зразком, наведеним в додатку.

2. Набрати текстову інформацію об'ємом не менше 2 сторінок, зробити 6 абзаців, 2 заголовки та відформатувати згідно зі своїм варіантом (таблиця 5.3):

- задати загальні настройки: українська мова, автоматичне перенесення тексту;

- відформатувати текст 1-го абзацу відповідно до варіантів завдань (задати параметри шрифту, абзацу);

- текст абзаців 2-4 оформити у вигляді списку (параметри списку дивись у варіантах завдань);

- заголовок оформити стилем, вказаним у варіантах завдань.

3. Створити таблицю згідно зі своїм варіантом (таблиця 5.4).

4. Створити формули у редакторі Microsoft Equation згідно зі своїм варіантом (таблиця 5.5).

Таблиця 5.3

вар.

Параметри тексту 1-го абзацу

Параметри списку

^ Стиль заголов­ка

шрифт

абзац

1

Times New Roman, 12 пт, звичайний, ущільнений на 0,2, синій

перша: абзац відступ 0,8 см, по ширині, міжрядко­вий інтервал 1,5, інтервал перед - 6 пт, після - 3 пт.

нумерований, формат номе­ра 1), 2),…

Заголо­вок 1

Продовження таблиці 5.3

вар.

Параметри тексту 1-го абзацу

Параметри списку

^ Стиль заголов­ка

2

Arial, 13 пт, напів­жирний курсив, розріджений на 0,2, бірюзовий

перша: абзацу немає, зсув вліво, міжрядковий ін­тервал подвійний, інтервал після - 5 пт.

нумерований, формат номе­ра 1, 2,...

Заголо­вок 2

3

Courier New, 9 пт, курсив, підкрес­лювання, синій

перша: виступ 0,8 см, по центру, міжрядковий інтервал 1,3, інтервал перед - 6 пт, після - 3 пт.

маркова­ний, формат мар­кера •

Заголо­вок 3

4

Arial, 12 пт, зви­чайний, ущіль­нений на 0,1, зелений

перша: виступ 0,8 см, по ширині, міжрядковий інтервал 1,5, інтервал перед - 6 пт, після - 3 пт.

багаторівне­вий, формат номера 1), 2), ...

Заголо­вок 1

5

Courier New, 11 пт, курсив, підкреслювання, розріджений на 0,1, червоний

перша: виступ 1 см, зсув вліво, міжрядковий інтер­вал подвійний, інтервал після - 9 пт.

маркова­ний, формат мар­кера , відс­туп маркера 1см, відступ тексту 0.

Заголо­вок 2

6

Courier New, 7 пт, загальний, ущіль­нений на 0,2, синій

перша: відступ 0,5 см, по ширині, міжрядковий інтервал 1,1, інтервал перед - 10 пт.

нумерований, формат номе­ра А., В. ...

Заголо­вок 1

7

Arial, 10 пт, напівжирний курсив, чорний

перша: відступ 0 см, по центру, міжрядковий ін­тервал 1, інтервал після 3пт.

маркований, формат марке­ра 0, відступ маркера 0 см, відступ тексту 0,5.

Заголо­вок 3

8

Times New Roman, 10 пт, курсив, розріджений на 0,4, чорний

перша: виступ 0,5 см, по центру, міжрядковий інтер­вал 2, інтервал після - 5 пт.

нумерований, формат номе­ра I., II. ...

Заголо­вок 3

9

Arial, 9 пт, курсив, підкреслювання, червоний

перша: відступ 0,8 см, зсув вправо, міжрядковий інтер­вал 1,3, інтервал перед - 8 пт, після - 5 пт.

маркований, формат марке­ра •

Заголо­вок 2

10

Courier New, 9 пт, загальний, підкреслювання, темно-синій

перша: відступ 0,5 см, по ширині, міжрядковий інтервал 1,1, інтервал після - 10 пт, з нової сторінки.

нумерований, формат номе­ра А., В. ...

Заголо­вок 3

Продовження таблиці 5.3

вар.

Параметри тексту 1-го абзацу

Параметри списку

^ Стиль заголов­ка

11

Times New Roman, 11 пт, курсив, розріджений на 0,4, чорний

перша: немає, по центру, міжрядковий інтервал 1, інтервал після - 7 пт.

нумерований, формат номе­ра а., b., с. ...

Заголо­вок 2

12

Times New Roman, 9 пт, курсив,

підкреслювання, червоний

перша: відступ 0,8 см, зсув вправо, міжрядковий інтер­вал 1,3, інтервал перед -
8 пт, після - 5 пт.

маркова­ний, формат марке­ра ■

Заголо­вок 1

13

Arial, 12 пт, загальний, масш­таб по ширині 150%, зелений

перша: немає, відступ 1 см, по ширині, міжрядковий інтервал 1, інтервал перед - 6 пт.

нумерований, формат номе­ра 1), 2)...

Заголо­вок 3

14

Courier New, 8 пт, загальний, усі прописні, темно-синій

перша: виступ 0,5 см, відступ зліва 0,5, по шири­ні, міжрядковий інтервал 1,6, інтервал після - 3 пт, не розривати абзац

нумерований, формат марке­ра I, ІІ...

Заголо­вок 2

15

Times New Roman, 11 пт, курсив, розріджений на 0,4, чорний

перша: відступ 1 см, відступ справа 0,5см, по ширині, міжрядковий інтервал 1, інтервал після - 7 пт.

нумерований, формат номе­ра А), В)...

Заголо­вок 1

16

Arial, 9 пт, курсив,

підкреслювання, червоний

перша: відступ 0,8 см, зсув вправо, міжрядковий інтервал 1,3, інтервал перед - 8 пт, після - 5 пт.

маркова­ний, формат марке­ра •

Заголо­вок 3

17

Times New Roman, 11 пт, курсив, розріджений на 0,4, чорний

перша: відступ 1 см, відступ справа 0,5см, зсув вліво, міжрядковий інтервал 1, інтервал після - 7 пт.

нумерований, формат номе­ра а., b., с. ...

Заголо­вок 1

18

Arial, 9 пт, курсив, підкреслювання, червоний

перша: відступ 0,8 см, зсув вправо, міжрядковий інтервал 1,3, інтервал перед - 8 пт, після - 5 пт.

маркова­ний, формат маркера ►

Заголо­вок 2
залишити коментар
Сторінка1/2
Дата конвертації29.10.2012
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх