Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка icon

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка


Схожі
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г...
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г...
Довідник для вступників до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний...
Національний педагогічний університет імені М. П...
Апн україни Національний педагогічний університет імені М. П...
Міністерство освіти І науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені...
Сумський державний університет...
Перелік навчальних закладів, наукових установ та організацій...
Полтавський національний педагогічний університет...
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут високих технологій...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко...
Конкурсний бал...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
повернутися в початок
скачать
^

ЛИЧКОВАХ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ


професор, доктор філософських наук


Постмодернізм і проект естетики універсалізму // Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання: Матеріали наук.-практ. конф. – К., 1997. – С.45-47.


До вивчення некласичної естетики // Філософія і мистецтво: Матеріали міжнар. наук.-метод. семінару “ Трансформація викладання естетики у системі вищої освіти України”. – К., 1997. – С.27-29.


Чи потрібна і як можлива філософія сучасного українського мистецтва // Науково-теоретична конференція “Українське мистецтво на межі тисячоліть”: Зб. матеріалів і тем. – К., 1997 . – С.8.


«Зазеркалье» неклассической эстетики // Перспектива метафизики. Классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков: Материалы международной конф.( Санкт-Петербург, 28-29 октября 1997 г.). – СПб., 1997. – С.46-56. ( Співавт. Петрова О.Н.)


Парадигма универсализма в современном мировоззрении // Мировоззренческие основания человеческой деятельности на рубеже ХХІ века: (Материалы науч.-практ. конф., Уфа, 29-31 мая 1997г.). – Уфа, 1997. – С.56-58.


Энергоинформационные потенциалы искусства ХХ века: эниоэстетика авангардизма // Научные основы энергоинформационных взаимодействий в природе и обществе: Материалы международного конгресса «ИнтерЭНИО- 97». – М., 1997. – С.81-83.


Язык культуры. Понятие эвокативности в эстетике эмотивизма // Культура у філософії ХХ століття: Матеріали ІУ Харківських міжнар. Сковородинівських читань ( м.Харків, 30 вересня - 1 жовтня 1997р.). – Харків, 1997. – С.372-374.


Славянская цивилизационная идея: космизм и универсализм всечеловеческого мироотношения // Философия и цивилизация. – СПб, 1997. – С.178-182.


Идея универсализма как концептуальная основа формирования либерального мировоззрения // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави: Матеріали ІІ Всеукраїнської наук. конф. ( 13-14 листопада 1997р., м.Київ). – К., 1997. – С.51-53.


Програма спецкурсу “Філософія сучасного мистецтва (вступ до некласичної естетики)” // Зеленая лампа. – 1998. – №1-2. – С.14-17.


Архаїка сакрального в авангарді // Давид Давидович Бурлюк. - К., 1998. – С.23-27.


Культурологические импликации в современной политической психологии // Політична культура демократичного суспільства: стан і перспективи в Україні: Матеріали Всеукраїнськоі наук.-практ.конф. (м.Київ, 26-27 лютого 1998 р.). – К., 1998. – С.69-71. (Співавт.Личковах А.В.)

^

За “слов”янський” ринок відкритий сходу і заходу // Слов”янська єдність вчора, сьогодні і завтра. – Прага, 1998. – С.34-35.Естетика: Плани семінарських занять і метод. поради для студ. вищих навч. закл. // Культурологічні дисципліни.- Чернігів, 1998. – С.5-17.


Метафілософія універсалізму і західноєвропейська гуманістика // Сучасна філософія і цивілізаційний процесс: Матеріали міжвузівської ювілейної наук. конф. (м. Дрогобич, 22 квітня 1998). – Дрогобич, 1998. – С.3-4.


Культурний універсалізм та релігійний екуменізм у книзі Абд-ру-шина “У світлі істини” ( Послання грааля) // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України . – Острог, 1998. – С.140-142.


Програма спецкурсу “Філософія сучасного мистецтва: Вступ до некласичної естетики” // Програми курсів з філософських дисциплін (філософія, філософія мистецтва, естетика) для гуманіт. і творчих вищих навч. закл. / М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання. – К., 1998. – С.40-48.


Маразмування як десакралізація раціональності в постмодернізмі // Проблема раціональності наприкінці ХХ століття: Матеріали У Харківських міжнар. Сковородинівських читань, 29-30 вересня 1998 р. – Харків, 1998. – С.148-150.


Авангард і постмодернізм у “задзеркаллі” некласичної естетики // Colegium. - 1998. - №1. – С.5-14.


Ольга Петрова на тлі українського трансавангарду // Київська старовина. – 1998. - №4. – С.51-58.


Эллинское и славянское переживаниие пространства и времени // Вестник Приазовского государственного технического университета: Сб. статей участников международной науч. конф. по проблемам древнегреческогй философии. – Мариуполь, 1998. – Вып.5. – С.90-94.


[Вступна стаття] // Кулаков О., Папірна Н. Традиція. Новація. Конвергенція: Живопис. – Чернігів, 1998. – С.1.


Сакральні мотиви в українському трансавангарді: традиції православної естетики // Християнство і духовність: Зб. матеріалів другої міжнар. наук. конф. « Християнство: історія і сучасність». – К., 1998. – С.196-199.


Універсалізм як альтернатива відчуженню (із словянських традицій просвітництва і соціальної педагогіки) // Освіта і виховання в Польщі й Українї (ХІХ-ХХ ст.): Матеріали міжнар. наук. - практ. конф.( Ніжин, 20-22 травня 1998р.). – Ніжин, 1998. – Вип.1. – С.77-84.


Сіверянська еніоестетика: словянські архетипи // Сіверян. літопис. - 1998. - №6. – С.141-147.


Архетипи і кенотипи : (Зустріч із Часо-Простором під знаком Сатурна). – Чернігів, 1998. – ( Буклет).

До питання про соціокультурний ландшафт мистецького життя. Ексцентризм і маскарадність у столиці та провінції // Матеріали наукової конференції “Художник у провінції”. – Суми, 1998. – С.21-23.


Перспективи слов”янської цивілізаційної співтворчості // Людина в контексті вибору: Тези наук.-практ. семінару. – Чернігів, 1999. – С.5-6.


Неокласицизм та утопізм соцреалізму: міфи про міф // Соціалістичний реалізм і українська культура: Матеріали наук. конф.( м. Київ, 3 березня 1999р.). – К., 1999. – С.36-40.


Універсалізм як метафілософія сучасної політичної ментальності і методологія вибору // Демократичний вибір як філософська і соціально-політична проблема. - Чернігів, 1999. – С.4-11.


“Філософія сучасного мистецтва (вступ до некласичної естетики)”// Зеленая лампа. – 1999. - №1-2. – С.34-36.


Світ романтичних символів Володимира Карася // Володимир Карась: Графіка. – Чернігів, 1999. – С.1.


Гностичне пізнання як джерело сучасної естетичної свідомості // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – Острог, 1999. – Т.2, ч.2. – С.100-104.


“Я – птах” // Образотворче мистецтво. – 1999. - №1-2. – С.48-49.


Концепція “прозорості” переживання в естетиці дзен-буддизму і сучасний літературно-мистецький авангард // Матеріали першого українського симпозіуму з мовознавства і літератури країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. – К., 1999. – Вип.1. – С.72-78.


Неокласицизм та утопізм соцреалізму: Міфи про міф // Зеленая лампа. – 1999.- №3/4. – С.62-63.


Славянство: «Весна народов» будет!: Размышления о Всеславянском съезде в Праге) // Hominem quego Studia z etyki, estetyki, historii nauki i filosofii historii mysli spotechnej: Ksiega jubieleuszowa ofirowana Profesorowi Stanislawowi Jedynakovi. – Lublin, 1999. - P.499-503.


Принципи (пост)модерного мистецтва // Мандрівець. – 1999. - №3. – С.31-41.


“Троїсті музики” з барвистого “дивосаду” // Сіверян. літопис. – 1999. - №6. – С.72-77.


Славянская цивилизационня идея: космизм и универсализм всечеловеческого мироотношения // Tradycie duchove Europy Srodkovwej i Wschodnie: Materialy z konferencji zorganizovanej przez Instytut Filosofii WSP w Slupsku. – Slupsk, 1999. – P.51-57.


“Дім”.”Поле”.”Храм”: Виставка чернігівських митців в Києві “Слов”янський базар”. – К., 1999. – 2 с.


Будьте, як діти!: (Каталог виставки “Джерельце”). – Чернігів: Пласт- Арт, 1999. – 2 с.


“Життєвий світ” людини і культура (феноменологічні засади соціальної педагогіки) // Левченко О. Культура творчої особистості. – Луганськ, 1999. – С.4-7.


Ексцентризм і маскарадність столичної та провінційної культур // Вершини творчості (до наукової спадщини П.І.Новгородцева). – Луганськ, 1999. – С.165-167.


Украинский проект для ХХІ века // Там само. – С.105-108.


Славянский университет в Славутиче: украинский проект для ХХ1 века // Проблеми сучасної педагогічної освіти: Зб. статей.Сер.”Педагогіка і психологія”. – К., 2000. – Ч.1. – С.43-45.


Візантійсько-православний архетип “Храму” в творчості сіверянських митців // Християнство: контекст світової історії і культури. – К., 2000. – С.182-185.


Цивілізаційний проект “універсалізму” як пошук відповіді на ситуацію “РОТ” // Флософсько-антропологічні читання, 99: Антропологічні ідеали та реалії постмодерну. – К., 2000. – С.170-178.


Энерго-информационная эстетика: проблема актуальных хронотопов // Символы, образы, стереотипы: художественный и эстетический опыт. – СПб. , 2000. – С.197-201.


Дух нескінченої битви // Київська старовина. – 2000. - №1. – С.173-175.


Сучасна естетика про ідеал людини та шляхи його досягання // Збірник наукових праць з гуманітарних наук. – Запоріжжя, 2000. – Вип.3. – С.67-73.

Концепція переживання в естетиці Х.Ортеги-і-Гассета і проблема простору в мистецтві авнгарду // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози: Зб.наук. праць.Сер. “Проблеми світової літератури”. – Львів, 2000. – Вип.1. – С.42-47.


Чернігівський внесок в українську некласичну етику // Сіверян.літопис. – 2000. - №4. – С.194-197.


“Дім.поле.Храм.”: Духовний простір мистецтва Чернігівщини // Дивосад. – 2000. - №1. – С.5-7.


Василь Юдін: від естетики повсякденності до естетики сакрального // Дивосад. – 2000. - №1. – С.15-19.


Необароковий сон із квітів фантазії // Дивосад. – 2000. - №1. – С.24-26.


В поисках украинского “Нового света” // Дивосад. – 2000. - №1. – С.26-30.


Чернігівській культурології – 10 років // Дивосад. – 2000. - №1. – С.14.


Світоглядні принципи авангарду: від еквілібризму до гри в маразм // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – К., 2000. – Вип.ІУ-У, ч.1. – С.83-96.


Новації Чернігівського “Пласт- арту // Галерея. – 2000. - №5. – С.28.


Художня творчість у сучасному соціокультурному просторі: Матеріали “Круглого столу” // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – К., 2000. – С.315-336.


Регіоника в сучасній українській естетиці // Образотворче мистецтво. - 2001. - №1. – С.19-25.


Під сигнатурною Спаса: Чернігів древній, сучасний, майбутній // Дивосад. – 2001. - №2. – С.3-4.


Пам”ятник святим Михайлу та Федору як символ єдності православ”я в Україні. – К., 2001. – С.174-176.


Романтичний наївізм, або “поп-арт” художника-півня // Дивосад. – 2001. - №2. – С.41-42.


Мета і завдання курсу “Вступ до культурології” // Дивосад. – 2001. - №2. – С.36-38.


Друге народження “Пласт-Арту // Там само. – С.27-29.


Авангардизм как трансгрессия стиля в искусстве // Філософія, культура, життя: Міжвузівський зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип.11. – С.211-228.


Ольга Петрова на тлі українського трансавангарду // Ольга Петрова: Біобібліографічний покажчик. – К., 2001. – С.19.


Польоти у снах і наяву // Галерея сучасного мистецтва «Пласт Арт»: Живопис. Графіка. – Чернігів, 2001. – С.1-2.


Євген Кріп // Чернігівська галерея сучасного мистецтва «Пласт Арт»: Живопис.Монументальне мистецтво.Графіка. – Чернігів, 2001. – С.1-2.


Микола Небилиця // Галерея сучасного мистецтва «Пласт Арт»: Живопис.Графіка, Чернігів, 2001. – С.1-2.


Культурологічний і гуманістичний потенціал спецкурсу “Вступ до некласичної естетики” // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Філософські науки. – 2001. – Вип.8. – С.90-93.


Проблема “нової чуттєвості в некласичній естетиці авангардизму і постмодернізму // Там само. – С.34-40.


Rosejski projekt universalizmy: historia i wspolczesnosc // Anthropos Prace instytutu filosofii umcs. - Lublin, 2001. - P.87-96.


Орієнтальні мотиви у творчості сучасних українських митців // Мистецтвознавство України. – К., 2001. – Вип.2. – С.375-378.


Плани семінарських занять з філософії для студентів, магістрантів та аспірантів. – Чернігів, 2002. – 44 с. (Співавт.: Столяр М.Б., Мащенко С.Т.,Явоненко О.О.,Колесник О.С.)


Від Фауста до Леверкюна: вступ до некласичної естетики: (Лекції з історії сучасного мистецтва). – Чернігів, 2002. – 181 с.


Краса людини: ідеал, реальність, виховання // Педагогічні обрії. – 2002. - №1. – С.5-11.


Олексій Кулаков: літописні образи України // Образотворче мистецтво. – 2002. - №1. – С.75-77.


Естетика як арт-критик і куратор мистецького життя // Творчість у контексті розвитку людини: Матеріали Міжнар. наук. конф., 23-24 травня м. Київ. – К., 2003. – Ч.1. – С.25-26.


Культурні реалії Федора Кравчука // Мистецтво та освіта. – 2003. - №3. – С.18-20.


^ МАЩЕНКО СТАНІСЛАВ ТРИФОНОВИЧ

доцент, кандидат філософських наук


Екзестенціальні мотиви у “Повчанні” Володимира Мономаха // Сіверян. літопис. – 1997. - №5. – С.144-146.


Творчість К.Транквіліона – Ставровецького, як джерело філософії українського бароко // Сіверян. літопис. – 1998. - №4. – С.83-91.


Вибір як проблема української філософії і екзистенціалізм // Демократичний вибір як філософська і соціально-політична проблема. – Чернігів, 1999. – С.49-54.


Чернігівські Афіни: До 300-річчя Чернігівського колегіуму // Людина і світ. – 1999. - №6. – С.29-32.


Світоглядно-освітнє вчення Іоанна Максимовича // Сіверян. літопис. – 1999. - №4. – С.145-152.


Талановитий письменник і мислитель // Сіверян. літопис.- 1999. -№6. – С.89-96.


Філософська освіта в Чернігівському колегіуму // Сіверян. літопис. - 2000. - №4. – С.174-181.


Старообрядці на Придесенні // Сіверян. літопис. – 2002. - №5. – С.82-93.


Чернігівська духовна семінарія як культурно-освітній осередок України // Сіверян. літопис. – 2001. - №5. – С.55-68.

Роль Чернігівської єпархії у заснуванні та діяльності колегіуму в Чернігові // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: Зб. матеріалів Ювілейної наук. конф., присвяченої 300-річчю Черніг. колегіуму і 85-річчю Черніг. держ. пед. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. – С.11-13.


Плани семінарських занять з філософії для студентів, магістрантів та аспірантів. – Чернігів, 2002. – 44 с. (Співавт. Личковах В.А.,Столяр М.Б.,Явоненко О.О.,Колесник О.С.)


^

ПУЛІНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА


старший викладач


Просвітницькі ідеї естетики Пантелеймона Куліша в контексті словянського відродження // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Філософські науки. – 2001. – Вип.8. – С.78-82.


З поглядів естетичних Пантелеймона Куліша // Дивосад. – 2001. - №2. – С.12-14.


Пантелеймон Кулиш в Санкт- Петербурге // Дивосад. – 2002. - №3-4. – С.16-18. (Співавт.: Личковах В.)


Ірраціоналістичні мотиви творчості Пантелеймона Куліша (на прикладі роману “Чорна рада”) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету . Сер.: Філософські науки. – 2002. – Вип.14. – С.84-86.


Образ народу в естетиці Пантелеймона Куліша // Творчість у контексті розвитку людини: Матеріали Міжнар. наук. конф. (м.Київ, 23-24 травня 2003р., ). – К., 2003. – Ч.3. – С.29-31.


Творчість Пантелеймона Куліша у діалозі культур // Україна – країни Сходу в ХХІ столітті: діалог мов, культур, цивілізацій: Матеріали ІУ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м.Київ, 17-18 травня 2002 р.). – К., 2003. – С.98-103


^ СОЛОМАХА ІРИНА ГРИГОРОВНА

викладач


Світ між подивом і роздумом // Сіверян.літопис. – 1997. - №5. – С.153-154.

Проблема вибору правдивого життя в антропології Іоанікія Галятовського // Демократичний вибір як філософська і соціально-політична проблема. – Чернігів, 1999. – С.27-36.


Природознавство в структурі просвітницьких ідей І.Галятовського // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: Зб. матеріалів Ювілейної наук. конф., присвяченої 300-річчю Черніг. колегіуму і 85-річчю Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. – С.36-37.


^

СТЕПАНЕНКО ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ


доцент, кандидат філософських наук


Соціальне оновлення етносу і особистий вибір // Людина в контексті вибору: Тези наук.-практ. семінару 17 березня 1999 року. – Чернігів, 1999. – С.8-9.


Етика в проблемних і аналітичних задачах: Відповіді та ключі від задач. – Чернігів, 1998. – 9 с.

Етика в проблемних і аналітічних задачах. – К.: Либідь, 1998. – 268 с.


^ СТОЛЯР МАРИНА БОРИСІВНА

старший викладач, кандидат філософських наук


Давньогрецька трагедія в світлі досвіду християнської свідомості (методика розкриття основних рис язичницької моралі) // Гуманітарна освіта: фактор світової інтеграції. – М., 1997. – С.124-129. (Співавт. Богун М.О.)


До питання про визначення типів гуманізму (методологічний аспект) // Людина і мистецтво в гуманістичних вимірах. – Львів, 1997. – С.117.


Особливості філософування Г.С.Сковороди, або Плутарх проти Аристотеля // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер.10. Філософія, економіка, соціологія. – 1998. - №1. – С.5-8.


Провина Едипа: забутий висновок стародавнього міфу (етико-філософський аналіз) // Вісник Київського університету. Сер.: Філософія. Політологія. – 1998. – Вип.28. – С.56-58.


Зарубіжна культура: Плани семінарських занять та методичні поради // Культурологічні дисципліни: Метод. посіб. – Чернігів, 1998. – С.25-35.


Понятие “прелести” в эстетике Ф.М.Достоевского // Синопсис. – 2000. - №2. – С.137-143.


О некоторых культурологических ассоциациях, связанных с картиной С.Дали “Женщина с головой из букета роз” // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Філософські науки. – 2001. – Вип.8. – С.72-76.


Размышления о Рождественской сказке // Дивосад. – 2001. - №2. – С.38-41.


Плани семінарських занять з філософії для студентів, магістрантів та аспірантів.- Чернігів, 2002. – 44 с. (Співав.Личковах В.А., Мащенко С.Т., Явоненко О.О.,Колесник О.С.)


Майбутнє, дитина, сімя, жінка в радянській культурі першої половини ХХ століття (на матеріалі повістей А.Платонова і А.Гайдара) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Філософські науки. – 2002. – Вип.14. – С.109-114.


^

ТЮТЮННИК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА


ассистент


Дж. Локк і П.Куліш: дві версії філософії освіти // Філософія і соціологія в контексті сучасної культури: Зб. наук. праць. – К., 2000. – С.135-141.


Природне виховання у “Хутірській філософії” П.О.Куліша // Філософія, Антропологія. Екологія: Альманах. – К., 2000. – С.163-168.


Основні ідеї філософії освіти Пантелеймона Куліша // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Філософські науки. – 2002. – Вип.14. – С. 80-84.


^ ЧОРНА ЛАРИСА СЕРГІЇВНА

старший викладач, кандидат філософських наук


Проблема оновлення суспільства у філософії Л.Барановича // Philosofia Prima: метафізичні питання. – К., 1998. – Вип.1. – С.101-109.


Проблема свободи і вибору в українській філософії ХУІІ-ХУІІІ ст. // Демократичний вибір як філософська і соціально-політична проблема: Зб. наук. праць. – Чернігів, 1999. – С.36 - 43.


Утопія Лазаря Барановича в контексті та історії філософської думки // Сіверян.літопис. – 2000. - №4. – С.168-174.


Образ суспільства у філософії Лазаря Барановича // Сіверян. літопис. – 2000. - №3. – С.123-129.


Ідеал держави у філософії Лазаря Барановича // Філософсько-антропологічні читання99: Антропологічні ідеали Київської школи та реалії постмодерну. - К., 2000. -–С.237-242.


Вчення про природу людини Л.Барановича // Філософія. Антропологія. Екологія: Альманах. – К., 2000. – Вип.1. – С.242-245.


Проблема терпіння в антропології Л.Барановича // Філософсько-антропологічні читання 97: Перспективи та межі антропоцентризму. – К., 2000. – С.197-202.


“Нова міра” філософії моралі у творчості Лазаря Барановича // Вісник державного педагогічного університету. Сер.: Філософські науки. – 2002. – Вип.14. – С. 69-75.


Плани семінарських занять з філософії для студентів, магістрантів та аспірантів. – Чернігів, 2002. – 43 с. (Співавт.: Столяр М.Б., Мащенко С.Т., Крючкова Л.М., Явоненко О.О., Чорний О.О., Личковах В.А., Колесник О.С.)


^ ЧОРНИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

старший викладач, кандидат філософських наук


Антропологічне вчення чернігівського літературно-філософського кола // Література та культура Полісся. – Ніжин, 1997.- Вип.8.– С.15-18.


Гуманістична думка Київської Русі та антропологія чернігівського літературно-філософського кола ХІІ-ХУІІІ ст. // Сіверян. літопис. – 1997. - №5. – С.151-153.


Антропологізм у спадщині чернігівського літературно-філософського кола і киівської релігійно-філософської школи: порівняльний аналіз // Київські обрії: історико-філософські нариси. – К., 1997. – С.76-83.


Антропологічність як риса української філософії // Філософсько-антропологічні читання. – К., 1997. – С.130-133.


Проблема віри в українській філософії // Філософські читання пам”яті Павла Копніна. – К., 1997. – С.113-119.


Життя в “саркофазі” як антропологічна проблема України // Філософія. Антропологія. Екологія: Альманах. – К., 2000. – Вип.1. – С.163-168.


Антропологічні ідеї Івана Максимовича // Філософсько-антропологічні читання 97: перспективи та межі антропоцентризму. – К., 2000. – С.193-196.


Міфологічний аспект антропології чернігівського літературно-філософського кола ХУІІ-ХУІІІ ст. // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: Зб. матеріалів Ювілейної наук. конф., присвяченої 300-річчю Черніг. колегіуму і 85-річчю Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – С.34-36.


Лазар Баранович як український філософ століття // Сіверян. літопис. – 2002. - №1. – С.144-147.


Плани семінарських занять з філософії для студентів, магістрантів та аспірантів .- Чернігів, 2002. – 43 с. (Співавт.: Столяр М.Б., Мащенко С.Т., Крючкова Л.М., Явоненко О.О., Чорна Л.С., Личковах В.А., Колесник О.С.)


Ідея оновлення українського суспільства ХУІІ століття крізь призму античної та християнської філософії // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер. Філософські науки. – 2002. – Вип.14. – С.75-80.


Людина як шукач правди у філософії Іоанікія Галятовського // Сіверян. літопис. – 2003. - №1. – С.171-178.


^ ШЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІСАКОВИЧ

професор, доктор філософських наук


Предмет і специфіка історичного пізнання як методологічна проблема // Сіверян. літопис. – 1997. - №4. – С.135-143.


«Повчання» Володимира Мономаха як підстава гуманітарної думки Чернігівщини // Сіверян. літопис. – 1997. - №5. – С.141-144.


Перспективи дослідження філософської культури Чернігівщини // Література та культура Полісся. – Ніжин, 1997. – Вип.8. – С.44-47.


Статус філософії в Україні 60-80-х років ХХ ст. // Філософсько-антропологічні читання, 96. – К., 1997. – С.21-31.


Вчення про пізнання П.Юркевича та його сучасне історико-філософське значення // Київські обрії: Історико-філософські нариси. – К., 1997. – С.212-228.


Українська філософія як методологія освіти // Філософія освіти в сучасній Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Філософія сучасної освіти та стан її розробки в Україні» (1-3 лютого 1996 року). – К., 1997. – С.152-155.


Дискурс сучасного тоталітаризму // Проблема раціональності наприкінці ХХ століття: Матеріали Харківських міжнародних Сковородинівських читань, 20-30 вересня 1998 р. – Харків, 1998. – С.348-352.


Петро Могила і українська філософія ХУІІ ст. // Сіверян. літопис. – 1998. - №3. – С.130-136.


Невідоме джерело із історії філософської думки України першої половини ХУІІІ ст. // Сіверян. літопис. – 1998. - №1. – С. 143-152. (Співавт.: О. Трунов)


Філософія Чернігівського вченого кола Л.Барановича і політика Гетьманату в другій половині ХУІІ ст. // 350-річчя Української держави Богдана Хмельницького: Матеріали міжнар. наук. конф., 15-16 грудня 1998 р. – К., 1998. – С.75-83.


Соціальна безпека і гуманітарний захист // Соціальний захист. – 1998. - №8.- С.23-33.


Соціальна утопія Лазаря Барановича // Философия и социология в контексте современной культуры. – Днепропетровск, 1998. – С.91-99.


Вибір влади як відчуження // Людина в контексті вибору: Тези наук.-практ. семінару 17 березня 1999 р. – Чернігів, 1999. – С.1.


Суспільна єдність як проблема філософської думки Гетьманщини // Сіверян. літопис. – 1999. - №1. – С.169-172.

Вибір влади і відчуження від влади // Демократичний вибір як філософська і соціально-політична проблема. – Чернігів, 1999. – С. 43-49.


Гноблення і соціальна робота // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи: Матеріали доп. та повідомлень Міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 21-22 жовтня 1999 р.). – Ужгород, 1999. – Ч.ІІ. – С.297-302.


Вчення про поступ як філософія національної злагоди // Збірник наукових праць №5’2: Духовність та злагода в українському суспільстві на перехресті тисячоліть: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (16-18 вересня 1999р.). – К., 1999. – С.471-477.


До вічних істин – через сучасне буття // Віче. – 1999. - №8. – С.78-89.


Україна як ідея та філософія поступу // Україна на порозі ХХІ століття: Актуальні питання історії. – К., 1999. – С. 3-11.


Нарис філософської думки Чернігово-Сіверщини (ХІ- початок ХУІІІ ст.). – К.: Стилос, 1999. – 93 с.


Про пізнавальні можливості філософії та філодоксії // Філософсько-антропологічні читання’ 98: До 70-річчя засновника Київської світоглядно-антропологічної школи Володимира Шинкарука. – К., 1999. – С. 174-183.


Фераро-Флорентійська унія: її вселенський статус та історичне значення // Християнство: контекст світової історії та культури. – К., 2000. – С.147-150.


Електоральний тоталітаризм і демократія // Філософсько-антропологічні читання’99: Антропологічні ідеали та реалії постмодерну. – К., 2000. – С. 198-207.


Образ світу у філософії Л.Барановича: стоїчні та гностичні мотиви // Філософсько-антропологічні читання’97: Перспективи та межі антропоцентризму. – К., 2000. – С.177-192.


Філософська зоря Лазаря Барановича. – К.: Укр. центр духовної культури, 2001. – 232 с.


^

ЯВОНЕНКО ОЛЕКСАНР ОЛЕКСАНДРОВИЧ


доцент, кандидат філософських наук


Раціональність як комунікативна цінність // Сіверян. літопис. – 1998. - №5. – С.86-90. (Співавт.: Явоненко С.О.)


Раціоналізація духовності як “мислення в масштабах культури” – лінгвосемантичний аспект // Людина: дух, душа, тіло: (Матеріали ІІІ наук.-теоретич. конф., Сумський держ. ун-т 15-16 квітня 1999 р.). – Суми, 1999. – С.45-48.


Сучасна світова філософія: Навч.-метод. розробка для студ. гуманіт. та екон. фак-тів. – Чернігів, 1999. – 36 с.


Метафізика як тип філософсько-методологічного дослідження // Мультуніверсум: Філос. альманах. – К., 2000. – Вип.10. – С.192-294.


Неораціональність як спосіб порозуміння // Філософсько-антропологічні читання 99: Антропологічні ідеали та реалії постмодерну. – К., 2000. – С.186-190.


Логіка критичного мислення: Навч. програма для студ. Черніг. держ. пед. ун-ту ім.Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – 16 с.


Комунікативна парадигма педагогічної культури (до проблем визначення) // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: Зб. матеріалів Ювілейної наук. конф., присвяченої 300-річчю Черніг. колегіуму і 85-річчю Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. – С.20-23.


Плани семинарських занять з філософії для студентів, магістрантів та аспірантів. – Чернігів, 2002. – 44 с. (Співавт. Личковах В.А., Столяр М.Б., Мащенко С.Т., Колесник О.С.)


Новітній гуманізм: екораціональність у світі комунікацій // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Філософські науки. – 2002. – Вип.14. – С.49-53.


КАФЕДРА ОСНОВ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ДІТЕЙ.


^

ГРУША АНАТОЛІЙ МИКИТОВИЧ


професор, доктор медичних наук


Інфекційні хвороби. Дитячі інфекційні хвороби ( вітрянка, віспа, кір, скарлатина, дифтерія, кашлюк) : Посіб. для студ. пед. навч. закл. з курсом “Валеологія”. – Чернігів, 2001. – 39 с. (Співавт.: Марцинкевич О.О.)


^

КУДІН СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ


викладач


Самоисцеление или информационный психотренинг здоровья и успехов: Курс лекций. – Чернигов, 2000. – 138 с. (Співавт. Гайова Н.В., Мазур Т.В.)


Познай и сотвори себя сам. Сила внутри нас // Здоровя та освіта: проблеми та перспективи: Матеріали І всеукраїнської наук.-метод. конф. – Донецьк, 2000. – С.322-326. (Співавт.: Гайова Н.В.)


Введение в психовалеологию: Курс лекций. – Чернигов, 2001. – 240 с. (Співавт.: Гайова Н.В., Мазур Т.В.)

Психовалеологічний підхід до профілактики нервовості // Вісник державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Сер.: Педагогічні науки. – 2001. – Вип.7. – С.23-25. (Співавт.: Гайова Н.В., Мазур Т.В.)


Основы психовалеологии: (Тестовые задания). – Чернигов, 2002. – 31 с.


Основи психовалеології: Навч. посіб. для студ. пед. ун-тів та ін-тів. – Чернігів, 2002. – 264 с. – Рос.


Науково-методичне забезпечення процесу формування психовалеологічної культури майбутніх педагогів // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенка: Матеріали наук.-практ. конф. “Безпека життя і діяльності та здоровя учнівської молоді”. – Бердянськ, 2002. – Ч.2. – С.34-43. (Співавт.: Гайова Н.В., Мазур Т.В.)


залишити коментар
Сторінка5/26
Н.Г.Костарчук
Дата конвертації23.10.2013
Розмір2.88 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх