Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка icon

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка


Схожі
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г...
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г...
Довідник для вступників до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний...
Національний педагогічний університет імені М. П...
Апн україни Національний педагогічний університет імені М. П...
Міністерство освіти І науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені...
Сумський державний університет...
Перелік навчальних закладів, наукових установ та організацій...
Полтавський національний педагогічний університет...
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут високих технологій...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко...
Конкурсний бал...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
повернутися в початок
скачать
^

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І КУЛЬТУРОЛОГІЇ
АНДРІЙЧУК ТАМАРА ВОЛОДИМІРІВНА


доцент, кандидат філософських наук,


“Збирання” культурної спадщини наших земляків // Сіверян. літопис. – 1997. - №5. – С.119-121.


Деякі аспекти викладання культурологічних дисціплін у педвузі // Література та культура Полісся. – Ніжин, 1997. - Вип.8– С.212-214.

Історія української культури: Плани семінарських занять та метод. поради // Культурологічні дисципліни: Метод. посіб. – Чернігів, 1998. – С.18-24.


Гуманістично-екзистенціальні мотиви в творчості М.М.Коцюбинського // Література та культура Полісся. – Ніжин, 1998. – Вип.10. – С.107-115.


Перечитуючи класику: діалог з М.Коцюбинським // Сіверян. літопис. – 2000. - №6. – С.130-133.


Зорі майбутнього через тіні минулого (або ще раз про українську ментальність у вузівському курсі історії української культури) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.:Філософські науки. – 2001. – Вип.8. – С.83-88.


Міф Європи “N - простір” нашого вибору // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Філософські науки. – 2002. – Вип.14. – С.16-21.


^

БОГУН МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ


cтарший викладач, кандидат філософських наук


Исповедь и исповдание // Метафизика исповеди. Пространство и время исповедального слова: Материалы международной конф. – СПб., 1997. – С.33-35.


Давньогрецька трагедія в світлі досвіду християнської свідомості // Гуманітарна освіта: фактор світової інтеграції: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці, 1997. – Ч.1. – С.124-129.


Про деякі аспекти екологічного виховання на заняттях з культурологічних дисциплін // Сучасні соціоекологічні проблеми розвитку суспільства: Програма і тези доп. наук.-практ. конф. – К., 1997. – С.3-4.


От познания к самопознанию и покаянию // Людина і гуманістична природа віри: Матеріали людинознавчих читань. – Дрогобич, 1998. – Вип.7. – С.38-43.


Релігіознавство: Плани семінарських занять та метод. поради // Культурологічні дисципліни: Метод. посіб. – Чернігів, 1998. – С.44-50.


«В храме главное люди, потом стены, но и стены должны быть красивы»: (Интервью с протоиереем Анатолием Товстогоном) // Дивосад. – 2001. - №2. – С.15-16.


Про “ життя -у- несправжньому” (“постнауковий підхід” до змістовності сучасних філософських публікацій) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Філософські науки. – 2002. – Вип.14. – С.42-45.


^ КАЗНОВЕЦЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

старший викладач


Молодежная агрессивность и пути ее социокультурной трансформации // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави. – К., 1997. – С.132-134.


До Всеукраїнського дня бібліотек // Бібліотечний вісн. – 1998. - №6. – С.48.


Феномен насильства стосовно жінок у соціально-психологічному вимірі // Жінки Чернігівщини: історія і сучасність. Жінка на порозі третього тисячоліття: Матеріали обласної наук.-практ. конф. (Чернігів, лютий 1999р.). – Чернігів, 1999. – С.206-208.


Трансгресійна концепція людини в контексті сучасної екологічної етики // Збірник наукових праць з гуманітарних наук. – Запоріжжя, 2000. – Вип.3. – С.73-76.


Про етологічний підхід до вивчення феномена людської агресивності в культурантропології // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер. Філософські науки. – 2001. – Вип.8. – С.27-31.


^ КАРАНДА МАРИНА ВАСИЛІВНА

ассистент


У сяйві Віфлеємської зорі // Дивосад. – 2001. - №2. – С.26-27.


Эстетические аспекты русской историософии начала ХХ века // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Філософські науки. – 2001. – Вип.8. – С.46-50.


Естетичні аспекти західноєвропейської історіософії початку ХХ століття // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Філософські науки. – 2002. – Вип.14. – С.33-36.


Іронія як засіб освоєння історії в хронотипах художнього мислення “Срібного віку” // ДОКСА: Зб. наук. праць з філософії та філології. – Одеса, 2003. – Вип. 3. Гносеологічні й антропологічні виміри сміху. – С.96-106.


^

КОЛЕСНИК ОЛЕНА СЕРГІЇВНА


старший викладач


Архетипи вибору у європейських народів та українська перспектива // Демократичний вибір як філософська і соціально-політична проблема: Зб. наук. праць. – Чернігів, 1999. – С.16-27.


Архетипи вибору в міфології // Людина в контексті вибору: Тези наук.-практ. семінару ( м.Чернігів, 17 березня 1999 р.) – Чернігів, 1999. – С.31.


Символика архетипов культуры в поэзии Зинаиды Гиппиус // Творчість Зінаїди Гіппіус в контексті культури Срібного віку: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченї 130-річчю від дня народження поетеси. – Дрогобич, 1999. – С.107-111.


Мотив абсурда в искусстве как преодоление культурных стереотипов // Людина: дух, душа, тіло: Матеріали Третьої наук.-теоретич. конф. (Сумський держ. ун-т, 15-16 квітня 1999 року). – Суми, 1999. –С.48-50.


Фантастика та міфологія // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – К., 1999. – Вип.3, ч.1. – С.208-217.


Концепція архетипу в східнохристсиянській традиції // Християнство: контекст світової історії та культури. – К., 2000. – С.176-182.


Поет та відтворення архетипу у міфопоетичному світовідношенні // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наук. праць. – К., 2000. – С.123-130.


Спроба порівняльного аналізу деяких архетипів кельтської та давньоіндійської культури // Наукові записки Національного університету Києво-Могилянська академія. – К., 2000. – Т.18. – С.41-45.


Деякі напрямки реміфологізації фантастики ХХ століття (за матеріалами кельтської традиції) // Філософія, культура, життя: Міжвузівський зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2000. – С.198-211.


Кельтские архетипы в ономастике и топонимике // Мова і культура. – К., 2000. – С.212-222.


Михайло Грушевський як дослідник міфопоетичного світовідношення // Сіверян. літопис. – 2001. - №3. – С.74-78.


Чернігівський звір як уособлення міфопоетичного Космосу // Сіверян. літопис. – 2001. - №6. – С.13-18.


До питання про символічну інтерпретацію міфології // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Філософські науки. – 2001. – Вип.8. – С.11-19.


Плани семінарських занять з філософії для студентів, магістрантів та аспірантів. – Чернігів, 2002. – 44 с. (Співавт.Личковах В.А.,Столяр М.Б., Мащенко С.Т., Явоненко О.О.)


Аналітична психологія як методологія аналізу міфопоетичної символіки в літературі (на прикладі творчості Лесі Українки) // Вісник державного педагогічного університету. Сер.: Філософські науки. – 2002. – Вип.14. – С.93-98.


Архетипний образ “рогатого пастуха” в протоіндійській та кельтській поезії // Україна – країни Сходу: від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 18-19 травня 2001. – К., 2002. – С. 102-105.


^ КРЮЧКОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

доцент, кандидат філософських наук


Художественная культура как фактор формирования личности студентов // Педагогічні і психологічні проблеми підготовки вчителів: Матеріали ювілейної наук. конф., присвяченї 80-річчю Черніг. держ. пед. ун-ту.- Чернігів, 1996. – С.2.


Противоречия современной молодой семьи // Жінки Чернігівщини: історія і сучасність: Матеріали обласної наук.-практ. конф. - Чернігів, 1998. – С.3.


Передумови зародження суперечностей в молодих сімях // Жінки Чернігівщини: історія і сучасність: Жінка на порозі третього тисячоліття: Матеріали обласної наук. – практ. конф. (м.Чернігів, лютий 1999). – С.7.


Проблемне навчання з курсу філософії на основі модульно-рейтингової системи // Проблеми формування сучасного вчителя у вищій педагогічній школі. – Ніжин, 2000. – С.54-58.


Самостійна робота студентів на основі модульно-рейтингової системи // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.124-129. (Співавт.Крючков А.І.)
залишити коментар
Сторінка4/26
Н.Г.Костарчук
Дата конвертації23.10.2013
Розмір2.88 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх