Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка icon

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка


Схожі
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г...
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г...
Довідник для вступників до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний...
Національний педагогічний університет імені М. П...
Апн україни Національний педагогічний університет імені М. П...
Міністерство освіти І науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені...
Сумський державний університет...
Перелік навчальних закладів, наукових установ та організацій...
Полтавський національний педагогічний університет...
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут високих технологій...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко...
Конкурсний бал...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
повернутися в початок
скачать
^

Архівні фонди як джерело розвитку історичної науки // Збірник статей, виступів за документами державного архіву Чернігівської області. – Чернігів, 1998. – С.12-31.
Комплект навчально-методичних матеріалів з історії слов’ян (1901-1941) для студентів історичного факультету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1998. – 28 с.Кооперація та кооперативний рух (історико-теоретичний аспект) // Україна і Росія в панорамі століть. – Чернігів, 1998. – С. 219-296.


Чернігівські архівні джерела у висвітленні періоду Великої Вітчизняної війни в лекційному курсі «Історія України» // Сіверян. літопис. – 1999. - №6. – С.110-115.


Українознавство: Навч. програма для студ. гуманіт. та природн. фак-тів Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1999. – 20 с. (Співавт. : Акименко І.М.)

^

Домарксистські концепції кооперативного руху (історико-теоретичний аспект) // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 1999. – Вип.9. – С.253-267.

Висвітлення подій в Україні напередодні та на початку Великої Вітчизняної війни в сучасній навчально-методичній літературі учбових закладів // Матеріали науково-практичної конференції на тему: “Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. у навчально-методичній літературі навчальних закладів України”. – Чернігів, 1999. – С.4-11.Кооперація і державна влада // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 1999. – Вип.4. – С.25-35.


Чернігівські архівні джерела у висвітленні періоду Великої Вітчизняної війни в лекційному курсі «Історія України» // Сіверян.літопис. – 1999. - №6. – С.110-115.


Григорій Павлович Галаган (1819-1888) // Сіверян.літопис. – 1999. -№2. – С.63-71.- (Співавт. Тимошенко А.Г.)


Участь органів місцевого самоврядування у розвитку кооперативних форм кредитних відносин // Україна на порозі ХХІ століття: Актуальні питання історії. – К., 1999. – С.103-112. (Співавт. : Дмитренко О.М.)


Про організізаційно-методологічні засади діяльності кафедри українознавства та політології // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.5-21.


Історія України: Навч. програма для гуманіт. і природн. фак-тів Черніг. держ. пед. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1999. – 76 с.


Федір Михайлович Уманець: громадська та наукова діяльність (1841-1918 рр.) // Сіверян.літопис. – 2000. - №1. – С.97-122.


Історія словян: Курс лекцій. – Чернігів: Сіверян.думка, 2000. – 320с.


Кооперативний рух: історико-теоретичний аспект // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Історичні науки. – К., 2000. – С.113-120.


Використання архівних фондів у висвітленні періоду визволення України від фашистських загарбників у лекційному курсі «Історія України» // Сторінки воєнної історії. – К., 2000. – Вип.4. – С. 46-53.


Історія створення і діяльності Сокиринської кредитної спілки: (До 130-річчя з дня заснування) // Сіверян.літопис. – 2001. - №3. – С.78-81.


Історіософія, її роль та місце в системі соціогуманітарних наук //Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.5-10.


Сучасний навчальний процес у вузі та взаємодія викладача і студента // Там само. – С.85-95.


Зародження кредитного руху на Чернігівщині // Кредитна кооперація в Україні: відновлення традицій. – К., 2001. – С.11-18.


Дореволюційний досвід кооперативного будівництва в Україні та напрями його відродження // Міжнародна науково-практична конференція «Національний кооперативний рух та структурні зміни в економиці України ХХІ століття»: Зб. наук. праць учасників конф. – К., 2001. – С.98-104.


Взаємодія викладача і курсанта у процесі навчання // Криминально-виконавча система в Україні: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ. конф. – Чернігів, 2001. – Вип.1. – С.11-15.


З історії Чернігівської кредитної кооперації // Сіверян.літопис. – 2001. - №6. – С.63-70.


Військово-політична ситуація на південних кордонах СРСР і передумови вводу радянських військ до Афганістану // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 2001. – Вип.5. – С. 44-55.


Історя кооперації Лівобережної України (1861-1917). – Чернігів: Просвіта, 2002. – 266 с.


З історії створення та діяльності кредитних спілок на Чернігівщині // Жінки Чернігівщини: історія і сучасність: Матеріали обл. наук.-практ. конф. (м.Чернігів, грудень 2000р.). – Чернігів, 2002. – С.44-50.


Чернігівська губернія у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ століття: соціально-економічний аспект // Сіверян. літопис. – 2002. - №6. – С.80-84.


Комплект навчально-методичних матеріалів з курсу «Українознавство» для студентів гуманітарних та природничих факультетів / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – 44 с. (Співавт.: Акименко І.М.)


Програма з навчальної дисципліни “Основи конституційного права України” (для студентів гуманітарних і природничих факультетів). – Чернігів, 2002. – 13 с. (Співавт.: Острянко М.М.)


Скарбниця документальних пам’яток Чернігівщини // Сіверян. літопис. – 2002. - №3. – С. 118-121.


Джерела з історії кооперативного руху Лівобережної України // Сіверян. літопис. – 2002. - №2. – С. 72-78.


Інноваційний підхід до організації учбового процесу у вищому навчальному закладі // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції. – Чернігів, 2002. – Вип. 3. – С. 6-19.


Два погляди на довідник // Архіви України. – 2002. - №1-3. – С. 277-280.


Особливості підготовки фахівців для пенітенціарної системи України // Вища шк. – 2002. - №2-3. – (Співавт.: І.Г.Богатирьов)


^ РЕДЬКО ОЛЬГА ФЕДОРІВНА

доцент, кандидат історичних наук


Соціологія: Навч. програма для гуманіт. та природн. фак-тів Черніг. держ. пед. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1998. – 36 с.


Методологічні проблеми курсу “Соціологія для студентів педагогічних вузів” // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.52-59.


Соціальні взаємодії прикордонних регіонів в умовах геополітичної трансформації // Сіверян. літопис. – 2000. - №2. – С.105-112. (Співавт. Гонта О.)


Соціологія: Метод. поради та плани семінарських занять для гуманіт. та природн. фак-тів Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. – 52с. (Співавт. Федоренко В.М.)


Основи конституційного права України: Метод. поради та плани семінарських занять для гуманіт. та природн. фак-тів Черніг. держ. пед. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. – 28 с.


Соціологія в Україні: сучасний стан // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ. конф. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.54-60.


Соціологія і проблеми регіональної політики України // Сіверян. літопис. – 2002. - №3. – С.63-69.


До питання про ціннісні та професійні орієнтації студентів // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ. конф. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.36-41.


^ СУПРУН ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА

ассистент


До питання про вивчення традиційної різдвяно-новорічної обрядовості в курсі “Українознавство” (на матеріалах Чернігівщини) // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ. конф. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.62-71.


^

ЯЦУН ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ


доцент, кандидат історичних наук


Постіндустріальне суспільство: парадигма та перспективи // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.46-52.

Молодь Чернігівщини у відбудовний період (1921-1925 років) // Проблеми історичного і географічного країзнавства Чернігівщини.- Чернігів,1999. – Вип.4. – С.50-54.


^
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУБУШАЙ МИХАЙЛО МАКАРОВИЧ

кандидат економічних наук, доцент


Історія економічних вчень: Опорний конспект лекцій: Навч.посіб. – Чернігів, 1998. – 144 с. (Співавт.Кирилюк Ю.В.)


Історія економічних вчень: Опорний конспект лекцій: Навч. посіб. – Чернігів, 1999. – 143 с. (Співавт.Кирилюк Ю.В.)

Економічна теорія: Метод.рек. для студ. інституту післядипломної освіти. – Чернігів, 1999. – 30 с.^
КАДЄТОВ СЕРГІЙ МИКИТОВИЧ

доцент, кандидат економічних наук


Методичні рекомендації та вимоги щодо підготовки дипломних робіт (для студ. педуніверситету спец. “Економіка підпрємства”, “Трудове навчання і основи підприємництва”, “Математика і основи економіки”). – Чернігів, 2002. – 26 с. (Співавт.: Мех Л.М.)


^
КОВАЛЬ РУСЛАНА ВАСИЛІВНА

ассистент


Специфіка ринку міжнародних пластикових карток в Чернігівській області // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні: Матеріали І Всеукраїнської конф. студ. і аспірантів (м.Київ, 25-27 квітня). – К., 2002. – С.180-181.


^
КОСТЮКОВ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

доцент, кандидат економічних наук


Самостійна робота студентів у вивченні економічної теорії // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ.семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.129-131.


Роль реферату на семінарі у вивченні економічної теорії // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ.семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.59-61.(Співавт.: Данилов С.В.)


^
ЛЕВКІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

доцент, кандидат економічних наук


Концептуальні засади економічної політики використання іноземного капіталу в комерційних банках України // Особливості економічної політики постсоціалістичних країн в умовах глобалізації світової економіки (приклад України) : МатеріалиУІІ міжнар. наук.-теорет. конф. (25-26 листопада 1999 р.). – К., 1999. – Модуль 2, ч.1. – С.111-113.-  (Співавт. Омельченко О.В.)

Багатовекторність зовнішніх економічних зв”язків України: об”єктивна необхідність і реальні можливості // Там само. - С.5-8. (Співавт. Климко Г.)Стратегія відносин України з міжнародними фінансовими організаціями // Міжнародна економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали першої Національної міжвузівської наук.-практ. конф. (29 листопада 1999р.,м. Київ). – Сімферополь, 2000. – С.89-90.


Новітні тенденції міжнародного руху капіталів // Економічна теорія: сучасна парадигма та еволюція на порозі ХХ1 століття. – К., 2000. – Ч.2. – С.40-41.

Стратегічні засади використання іноземного капіталу // Науковий вісник Івано-Франківського інституту менеджменту та економіки. Сер.: Економічні науки. – 2001. - №1. – С.55-58.Основи економічної теорії: Посіб. для студ. вищих пед.навч. закладів III-IУ рівня акредитації. – Чернігів, 2000. – 80 с.


Основи економічної теорії: Зб.тестів. – Чернігів, 2001. – С.84 с.


Стан та перспективи інтеграції України в світовий інвестиційний простір // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – К., 2001. – Вип.6. – С.89-95.


Міжнародні інвестиції як чинник розвитку зовнішньої торгівлі в умовах глобалізації економіки // Економіка і управління. – 2001. – №2. – С.26-28.


Нові тенденції руху світових потоків капіталу // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. – К., 2001. – Вип. 13. – С.254-256.


Формування механізму регулювання міжнародногго обміну та інвестування в умовах глобалізації економіки // Формування торгівельних режимів у перехідних економіках в умовах глобалізації (приклад України): Матеріали 1Х міжнар.. наук.-теорет. конф. (25-26 жовтня 2001 р.). – К., 2001. – С.259-262.


Вплив науково-технічних і технологічних досягнень на інтенсифікацію міжнародного руху капіталів // Сіверян. літопис. – 2002. - №6. – С.199-207.


Становлення інституційних засад регулювання руху підприємницького капіталу // Міжнародна економіка: Зб. наук. праць. – К., 2002. – Вип.31. – С.32-36.


Глобалізація: сутність, стан і перспективи дослідження та аналіз трансформаційних процесів // Економіка управління. – 2002. - №2. – С.5-24. (Співавт.: Климко Г.Н., Леоненко П.М.)


Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. - 4-е вид., перероб. і доп.. – К.: Знання-Прес, 2002. – 615 с. (Співавт.: Климко Г.Н., Каніщенко Л.О., Пригода В.М. та інш.)


Динаміка та галузеве розміщення іноземного капіталу в країнах, що трансформуються (порівняльний аналіз) // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – К., 2002. – Вип.6 (13). – С.9-12.


Вплив руху фіктивного капіталу на реальний сектор світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2002. – Вип.38, ч.1. – С.43-46.


Обєктивні передумови створення механізмів регулювання міжнародних потоків капіталу // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2002. – Вип. 34, ч.1. – С.222-231.

^

МЕХ ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА


старший викладач


Формування кадрового потенціалу агропромислового комплексу Чернігівської області в контексті ринкових перетворень // Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: Матеріали Всеукраїнської конф. молодих учених-аграрників (м.Харків, 11-13 жовтня 2000 р.). - Харків, 2000. – С.148-167.

Истолковываем нерегулированные вопросы налога с рекламы // Дебет- кредит. – 2001. - №11. – С.48-50.


Щасливий номер: Порядок відображення в обліку готельних послуг валового доходу // Дебет- кредит. – 2001. - №28. – С.18-22.


Счастливый номер: Порядок документального оформления, учета и налогообложения гостинничных услуг // Дебет- кредит. – 2001. – №24. – С.21-29.


Сучасний стан і перспективи відродження картоплярства на Чернігівщині // Аграрна освіта і наука на початку третього тисячоліття: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 18-21 вересня 2001 р. – Львів, 2001. – Т.2. – С.208-215.


Тенденції розвитку картоплярства на Чернігівщині // Вісник Харківського державного аграрного університету. Сер.: Економіка АПК і природокористування. – 2001. - №7. – С.237-239.

Проблеми розвитку картоплярства на Чернігівщині // Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання. – К., 2001. – Т.1. – С. 445-447.


Методичні рекомендації та вимоги щодо підготовки дипломних робіт (для студентів педагогічного університету спеціальностей «Економіка підприємства, «Трудове навачння і основи підприємництва», «Математика і основи економіки»). – Чернігів, 2001. – 26 с. (Співавт.Кадєтов С.М.)


Статистика: Метод. вказівки та практичні завдання до контрольної роботи для студ. ін-ту післядипломної освіти. – Чернігів, 2001. – 16 с. (Співавт. Коваль Р.В.)


Економічна освіта, виховання та формування економічної культури молоді – основа економічного відродження України // Молодь, соціальна політика і проблеми національного відродження України: Матеріали першої загальноукраїнської наук.-практ. конф. – Донецьк, 2002. – С.187-189.


Стан і проблеми молодіжного ринку праці Чернігівщини // Там само. – С.83-84. (Співавт.Данилов С.В.)


Методичні рекомендації та вимоги щодо підготовки дипломних робіт (для студ. педуніверситету спец. “Економіка підприємництва”, “Трудове навчання і основи підприємництва”, “Математика і основи економіки”). – Чернігів, 2002. – 26 с. (Співавт.: Кадєтов С.М.)

Маркетингові аспекти дослідження ринку картоплі // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні: Матеріали І Всеукраїнської конф. студ. і аспірантів (м.Київ, 25-27 квітня 2002 р.). – К., 2002. – С.199-200.


Економічна конюктура і тенденції розвитку ринку картоплі // Ринкова трансформація економіки АПК. – К., 2002. – Ч.4. – С.373-375.


Роль і місце особистих господарств громадян у виробництві картоплі // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер.: Економіка АПК і природокористування. – 2002. - №8. – С. 78-80.


залишити коментар
Сторінка3/26
Н.Г.Костарчук
Дата конвертації23.10.2013
Розмір2.88 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх