Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка icon

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка


Схожі
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г...
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г...
Довідник для вступників до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний...
Національний педагогічний університет імені М. П...
Апн україни Національний педагогічний університет імені М. П...
Міністерство освіти І науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені...
Сумський державний університет...
Перелік навчальних закладів, наукових установ та організацій...
Полтавський національний педагогічний університет...
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут високих технологій...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко...
Конкурсний бал...Загрузка...
страницы: 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26
повернутися в початок
скачать
^

АНТОНЕНКО МИКОЛА ІЛАРІОНОВИЧ


старший викладач, кандидат педагогічних наук


Використання внутрипредметних зв’язків в умовах диференційованого навчання // Диференціація навчання математиці. – Чернігів, 2006. – С. 4-6.


Дослідження стереометричних задач на обчислення з параметричними даними // Вибрані питання шкільного курсу математики в прикладах і задачах. – К., 1998. – С.12-14. (Співавт.: Ігнатенко М.Я.)


До питання про складання геометричних задач на обчислення // Педагогічні обрії. – 1998. – №3. – С.25-26.


Педагогічна практика студентів 4 і 5 курсів: Метод. рек. – Чернігів, 2000. – 28 с. (Співавт.: Зайченко І.В., Іщенко Г.В.)


До питання побудов на зображення просторових геометричних фігур // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2001. – Вип.4. – С.11-12.


До питання про використання метричної визначеності зображень стереометричних фігур // Педагогічні обрії. – 2002. - №1. – С.69-73.


^ БОРОВИК ВАСИЛЬ НАУМОВИЧ

професор, кандидат педагогічних наук


Реформування системи освіти в Україні – обєктивна необхідність // Педагогічні і психологічні проблеми підгототвки вчителів: Матеріали ювілейної наук. конф., присвяченої 80-річчю Черніг.держ. пед. ін-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1996. – С.10-12.


Програми педагогічних інститутів. Математика: Спец. 7.010102 «Початкове навчання». – К., 1996. – 20 с. (Співавт.: Соколенко О.І., Вивальнюк Л.М., Мурач М.М. )


Застосування нерівностей до розв’язування задач на максимум і мінімум // Ювілейна конференція з фізики і матиематики, присвячена 80-річчю ЧДПІ. – Чернігів, 1996. – С. 26-29.


Застосування властивостей квадратичної функції до розв’язування задач на максимум і мінімум // педагогічні обрії. – 1996. - №1. – С. 83-87.


Елементарна комбінаторика: Навч. посіб. для студ. і викладачів педвузів / Міносвіти України, Ін-т змісту і методів освіти. – К.: Б.В., 1997. – 220 с. (Співавт.: Ігнатенко М.Я.)


Побудова циркулем і лінійкою відрізків, заданих формулою // Педагогічні обрії. – 1998. - №3. – С.25-28.


Математика. 10: Посіб. для шкіл та класів з поглибленим вивченням математики. – К.: Освіта, 1998. – 301с. ( Співавт.: Соколенко О.І., Мурач М.М., Коваленко І.П., Шидловська Л.М.)


Дипломні роботи з меттодики математики: Метод. матеріали для студ. фіз.-мат. фак-ту. – Чернігів.: Б.В., 2000. – 48 с. ( Співавт.: Зайченко І.В.)


Алгебраїчний метод у геометричних побудовах: (Розвязування задач на побудову циркулем і лінійкою). – Чернігів: Б.В., 2000. – 175 с. (Співавт.: Зайченко І.В.)


До вивчення розділу “Елементи комбінаторики” в курсі “Алгебра і початки аналізу” // Математика в шк. – 2000. - №4. – С.15-19.

Закінчення. Початок див. №3 за 2000 р.


Поділ відрізка в середньому і крайньому відношенні // Педагогічні обрії. – 2000. - №5. – С.18-21.


Останні місяці війни // Згадаймо грізні роки: 13 репортажів з війни. – Чернігів, 2000. – С. 14-18.


Побудова деяких правильних многокутників // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогінчі науки. – 2001. – Вип.4. – С.17-22.


Геометричні перетворення площини. Ч.1. Основні поняття про відображення фігур. Симетрія відносно прямої: Навч. посіб. для студ. фіз.-мат. фак-ту / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. – Ніжин, 2001. – 208 с. ( Співавт.: Зайченко І.В., Мурач М.М., Яковець В.П.)


Геометричні перетворення площині. Ч.2. Поворот площини навколо точки. Паралельне перенесення: Навч. посіб. для студ. фіз.-мат. фак-ту / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. – Ніжин, 2002. – 241 с. ( Співавт.: Зайченко І.В., Мурач М.М., Яковець В.П.)


Геометричні перетворення площини. Ч.3. Подібність і гомотетія, Інверсія: Навч. посіб. для студ. фіз.-мат. фак-ту / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.В.Гоголя. – Ніжин, 2002. – 277 с. (Співавт.: Зайченко І.В., Мурач М.М., Яковець В.П.)


Аналітична геометрія в просторі: Навч. посіб. для студ. фіз.-мат. фак-ту. – Ніжин, 2002. – 146 с. (Співавт.: Яковець В.П., Ваврикович Л.В.)


Геометричні місця точок. Ч.1. Геометричні місця точок на площині та їх застосування для розвязування задач: Навч. посіб. – Ніжин, 2002. – 198 с. (Співавт.: Яковець В.П., Мельник В.Л.)


Зображення просторових фігур та їх застосування до розвязування задач на комбінацію тіл: Навч. посіб. для студ. фіз.-мат. фак-тів педвузів / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – 192 с.


Курс проективної геометрії: Навч. посіб. / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. – Ніжин, 2002. – С.252-256. – Бібліогр.: 29 назв. (Співавт.: Яковець В.П.)

Курсові роботи з методики навчання математики: Посіб. для студ. випускних курсів фіз..-мат. фак-тів. – Чернігів, 2002 48 с. (Співавт.: І.В.Зайченко)


Методи зображення просторових фігур: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. – Чернігів: Б.В., 2003. – 216 с. (Зайченко І.В., Кобко Л.М.)


Основи геометрії: Навч. посіб. для студ. фіз.-мат. фак-ту / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.В. Гоголя. – Ніжин: Б.В., 2003. – 186 с. (Яковець В.П.)


^ ЄРЬОМКО ІННА БОРИСІВНА

старший викладач


Управління розумовою діяльністю студентів у процесі розвязування задач // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2001. – Вип.4. – С.47-50.


^ ЗАЙЧЕНКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

доцент, доктор педагогічних наук


Поєднання творчих зусиль східно - і західноукраїнських педагогів у боротьбі за рідну школу й освіту у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах преси) // Ідея національного виховання в українській педагогічній науці ХІХ – ХХ ст.: Зб. статей і доп. Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Коломия, 1997. – С.75-79.


Проблеми національної освіти в загальнодемократичній пресі України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Етносоціальний розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі: сутність, реалії, конфліктності, проблеми та прогнози на ХХІ століття: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К.; Чернівці, 1997. – Ч.1. – С.152-157. (Співавт.: Зайченко Н.І.)


Педагогіка життя у творчості видатних українських просвітників // Мистецтво життєтворчості особистості: У 2-х ч. – К., 1997. – Ч.2. – С.41-54.


Актуальні питання педагогічної спадщини Софії Русової // Сіверян. літопис. – 1998. - №2. – С.123-124.


“Проект єдиної школи на Вкраїні” // Шлях освіти. – 1998. - №4. – С.39-44.


Основа національного виховання у творчості Я.А.Коменського // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Психолого-педагогічні науки. – 1998. – Вип.1. – С.10-12.


Про деякі проблеми вивчення фізики у творчості Я.А.Коменського // Дидактичні проблеми фізичної освіти в Україні: Матеріали конф. – Чернігів, 1998. – С.65-67.


Ідея укранської національної школи в пресі Наддніпрянської України (1905-1914 рр.) // Рідна шк. – 1998. - №11. – С.9-12.


Проблема української національної школи в пресі 1917-1920 рр. // Освіта й виховання в Польщі й Україні (ХІХ-ХХ ст.): Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ніжин, 20-22 травня). – Ніжин, 1998. – Ч.1. – С.190-196.


Уроки формування духовності особистості // Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХІ століття: У 2-х ч. – К., 1998. – Ч.1. – С.108-119.


Образ нової школи у творчості видатних українських просвітників кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Імідж школи на порозі ХХІ століття. – К., 1998. – С.43-49.


Про деякі проблеми родинного виховання у творчості Я.Ф.Чепіги // Збірник наукових праць Херсоноського педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки.– Херсон, 1998. – Вип.2. – С.51-54.


Проблеми підготовки учителя для української національної школи в журналі “Світло” (1910-1914 рр.) // Педагогічні основи виховної діяльності в дитячих громадських організаціях України: Матеріали Всеукраїнської наук. – практ. конф. (м. Житомир, 17-18 листопада 1998 р.). – Житомир, 1998. – С.70-72.


Листи Олександра та Софії Русових до Михайла і Віри Коцюбинських // Київська старовина. – 1999. - №5. – С.70-82. ( Співавт.: Рахно О.)


З досвіду викладання курсу педагогіки слухачам інституту післядипломної освіти // Університетська педагогічна освіта як шлях гуманізації суспільства: Матеріали доп. міжнар. наук.-практ. конф.. – 1998. – Ч.2. – С.46-49.


Просвітництво С.Смаль-Стоцького // Педагогічні ідеї С.Смаль-Стоцького в контексті розвитку національної освіти й виховання: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. ( м.Чернівці, 24-26 лютого 1999р.). – Чернівці, 1999. – С.45-46.


О некоторых теоретико-методологических основах внутришкольного контроля // Внутришкольный контроль – исследовательский, обучающий, стимулирующий фактор в управлении образованием: Метод. рек. – Симферополь, 1999. – С.43-48.


Українська педагогічна преса 1905-1917 рр. // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. Шостої Всеукраїнської конф. (м. Львів, 11-13 травня 2000р.). – Львів, 2000. – С.93-97.


Педагогічна практика студентів 4 і 5 курсів: Метод. рек. – Чернігів, 2000. – 28 с (Співавт.: Антоненко М.І., Іщенко Г.В.)


Педагогічна концепція С.Ф.Русової: Навч. посіб. для студ. пед. спец. вузів. – Чернігів, 2000. – 234 с.


Педагогіка: Метод. матеріали для студ. педвузів. – Чернігів, 2000. – 44 с.


«…З матері починається святе почуття патріотизму» // Гармонія творення людини, гуманізм педагогіки В.О.Сухомлинського в нове тисячоліття. – К., 2000. – С.61-66.


Дипломні роботи з методики математики: Метод. матеріали для студ. фіз.-мат. фак-ту. – Чернігів, 2000. – 48 с. (Співавт.: Боровик В.Н.)

Алгебраїчний метод у геометричних побудових: (Розвязування задач на побудову циркулем і лінійкою). – Чернігів, 2000. – 175 с.


Сьгодення фізмату // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: Зб. матеріалів Ювілейної наук. конф., присвяченої 300-річчю Черніг. колегіуму і 85-річчю Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. – С.114-116. (Соколенко О.І.)


Про деякі сучасні проблеми сімейного виховання в Україні // Вісник Прикарпатського університету. Сер.: Педагогіка. – 2001. – Вип.6. – С.115-124.


Педагогічні інтереси М.В.Остроградського // М.В.Остроградський – видатний математик, вчений, педагог: Матеріали міжвузівської наук.-практ. конф., присвяченої 200-річчю з дня нпродження М.В. Остроградського. – Чернігів, 2001. – С.15-17.


Педагогіка: Програма курсу для студ. вищих пед. навч. закл. – Чернігів, 2001. –

30  с.


Історія педагогіки: Програма курсу для студ. вищих пед. навч. закл. – Чернігів, 2001. – 16 с.


Педагогіка: Метод. матеріали для студ. пед. вузів (програма курсу, вимоги до написання і тематика контрольних, курсових та дипломних робіт, реком. літ.). – 2-е вид., доп. і перероб. – Чернігів, 2001. – 60 с.


Історичний нарис про фізико-математичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2001. – Вип.4. – С.5-11. (Співавт.: Соколенко О.І., Кобо Л.М.)


Геометричні перетворення площини. Ч.1. Основні поняття про відображення фігур. Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої: Навч. посіб. для студ. фіз.-мат. фак-ту / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.В.Гоголя. – Ніжин, 2001. – 208 с. (Співавт.: Боровик В.Н., Мурач М.М., Яковець В.П.)


Геометричні перетворення площини. Ч.2. Поворот площини навколо точки. Паралельне перенесення: Навч. посіб. для студ. фіз.-мат. фак-ту / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. – Ніжин, 2002. – 241 с. (Співавт.:В.Н.Боровик, М.М.Мурач, В.П.Яковець)


Геометричні перетворення площини. Ч.3. Подібність і гомотетія. Інверсія: Навч. посіб. для студ. фіз.-мат. фак-ту / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. – Ніжин, 2002. – 277 с. (Співавт.:В.Н.Боровик, М.М.Мурач, В.П.Яковець)


Програми нормативних навчальних дисциплін (для студ. Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка)/ За заг.ред. проф.І.В.Зайченка. – Чернігів, 2002. – 46 с. (Співавт.: М.І.Антоненко, Л.Г.Філон)


Курсові роботи з методики навчання математики: Метод. рек. – Чернігів, 2002. – 48 с. (Співавт.: В.Н.Боровик)


«Черниговские губернские ведомости» (1838-1918 рр.) як тип урядової преси // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. і повідомл. сьомої Всеукраїнської наук.-теорет. конф. (м. Львів, 17-18 травня 2002 р.). – Львів, 2002. – С. 58-62.


Проблеми української національної школі у пресі (друга пол.. ХІХ – поч.. ХХ ст.) / За ред.. М.Д.Ярмаченка. – Львів, 2002. – 344 с.


Підручник з історії педагогіки. Яким йому бути? // Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т.1, вип..3. – С. 23-37.


Розвиток ідеї української національної школи в кінці ХІХ- на початку ХХ століття //До витоків становлення української педагогічної науки. – К., 2002. – С. 44-51.


^ ІЩЕНКО ГАЛИНА ВОЛОДИМІРІВНА

асистент


Організація пошукової діяльності учнів на заняттях математичного гуртка // Педагогічні обрії. – 1996. - №1. – С. 130-136.


Більше методичної допомоги сільському вчителю // Математика. – 1999. - №45.


Роль аналогії при формуванні математичного мислення // Дидактика математики: проблеми і дослідження. – Донецьк, 2000. – С. 60-66.


Педагогічна практика студентів 4-5 курсів: Метод. рек. / Черніг. держ. пед. ун-т ім.. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2000. – 28 с. (Співавт.: І.В.Зайченко, М.І.Антоненко)


Коректуючи функції навчальних вправ // Математика в шк.. – 2001. - №4. – С. 18-20.

Диференціація навчання математики в школах нового типу // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова: Зб. наук. статей. – 2001. – Вип.. ХLIY. – С. 82-88.


Навчаюча діяльність вчителя математики з учнями, які слабко встигають при доведенні теорем // Математика в шк.. – 2002. - №6. – С. 15-17.


^ КОРІНЬ ГАЛИНА ОЛЕКСІЙОВНА

асистент


Доведення математичних тверджень з використанням наочності // Математика. – 2000. - №37. – С. 4.


Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі доведення формул скороченого множення // Дидактика математики: проблеми і дослідження. – Донецьк, 2000. – С. 39-104.


Прикладні задачі в позакласній роботі // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова: Зб. наук. статей. – К., 2002. – Вип. 47. – С. 112-118.


^ МУЗИЧЕНКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

асистент


Проблема творчості та її аспекти // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова: Зб. наук. статей. – К., 2001 .- Вип..44. – С. 123-127.


Урок узагальнення, систематизації та корекції знань і умінь // Математика в шк.. – 2001. - №5. – С. 6-10.


Конструктивні вміння в процесі навчання математики // Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження М.В.Остроградського. – Полтава, 2001. – С. 137-138.


Конструктивні задачі як засіб діагностики високого рівня математичних знань // Дидактика математики: проблеми і дослідження. – Донецьк, 2002. – Вип.17. – С. 32-39.


Функції конструктивних задач у процесі навчання і розумового розвитку учнів // Наука і сучасність: Зб. наук. прць НПУ ім.. М.П.Драгоманова. – К., 2002. – Т. XXXY. – С. 145-155.


Алгебра: Зб. задач для 8 кл. – Харків: Веста; Ранок, 2002. – 144 с. (Співавт.: В.Г.Бевз)


залишити коментар
Сторінка14/26
Н.Г.Костарчук
Дата конвертації23.10.2013
Розмір2.88 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх