Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка icon

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка


Схожі
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г...
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г...
Довідник для вступників до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний...
Національний педагогічний університет імені М. П...
Апн україни Національний педагогічний університет імені М. П...
Міністерство освіти І науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені...
Сумський державний університет...
Перелік навчальних закладів, наукових установ та організацій...
Полтавський національний педагогічний університет...
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут високих технологій...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко...
Конкурсний бал...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
скачать

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.ШевченкаІнформаційно-бібліографічний відділ


БІБЛІОТЕКА


НАУКОВІ ПРАЦІ

ВИКЛАДАЧІВ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Т.Г.ШЕВЧЕНКА.


Бібліографічний покажчик

(1997 - 2002рр.)
Чернігів, 2003
ВСТУП
Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка (1997–2002рр.) присвячений 90-річному ювілею Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка

В ньму представлено наукові роботи професорсько-викладацького складу університету за період 1997 – 2002 роки і є продовженням раніше виданих покажчиків.

В бібліографічному покажчику подано окремі видання та статті, опубліковані в наукових виданнях вузів, журналах та збірниках, тези доповідей та матеріали наукових конференцій.

Всі праці в бібліографічному покажчику розміщено за кафедрами, в межах кафедри за алфавітом прізвищ авторів. Відкривають покажчик роботи авторів загально університетських кафедр. Друковані праці авторів подаються в хронологічній послідовності.

Даний покажчик не претендує на повноту і точність в зв¢язку з тим, що деякі з авторів не змогли представити авторські примірники в наявності для бібліографічного опису.

Праці за 1996 рік, які не увійшли в попередній випуск включено в даний покажчик

Гол. ред. Н.Г.Костарчук

Відповідальні за випуск: В.О.Дятлов

Підготовка матеріалу до друку та комп’ютерниий набір Т.І. Тітова


^

КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА І ПОЛІТОЛОГІЇ
АКИМЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА


старший викладач


І.Петрункевич – український громадсько-політичний діяч кінця Х1Х-початку ХХ ст. // 350-річчя української держави Богдана Хмельницького: Матеріали міжнар. наук. конф. 15-16 грудня 1998р. – К.,1998. – С.120-124. (Співавт. Шевченко В.М.)


Проблеми викладання українознавства у педагогічних вузах // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.71-74.


Чернігівський Свято-Троїцько Іллінський монастир (ХІІ - ХХ ст.): історія, господарська та культурна діяльність (до визначення проблеми) // Сіверян. літопис. – 2000. - №2. – С.49-54.


Чернігівський Свято-Троїцько-Іллінський монастир: історія та культура (ХУ11-ХХ ст.) // Вища школа: проблеми,пошуки,тенденції: Матеріали наук.-практ.конф. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.60-66.


Культурно-просвітницька діяльність Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря (друга половина ХУІІ-ХУІІІ ст.) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2002. – Вип.18. – С. 127-130.


Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: розвиток культури та освіти (друга половина ХУІІ-ХУІІІ ст.) // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.127-131.


Комплект навчально-методичних матеріалів з курсу «Українознавство» для студентів гуманітарних та природничих факультетів / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – 44 с. (Співавт.: Половець В.М.)


^

БОГАТИРЬОВ ІВАН ГРИГОРОВИЧ


доцент, кандидат юридичних наук


Основи права: Навч. програма для гуманіт. та природн. фак.-тів ЧДПУ ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1998. – 28 с. (Співавт.:Кожуховська А.І.)


Кримінально- виконавче право: Навч. посіб. – Чернігів: Юрист, 1998. – 121 с.


Навчально-методичний комплекс з предмета «Кримінально-виконавче право» для студентів, курсантів, слухачів юридичних вузів та фак-тів. – Чернігів, 1998. – 26 с.


Основи держави і права: Навч. посіб. (в питаннях і відповідях). – Чернігів, 1999. – 132 с. (Співавт. Самофалов Л.,Усенко В.)


Воспитательно-профилактическая работа с осужденными, состоящими на учете инспекций исправительных работ: Учебное пособие. – Чернигов, 1999. – 89 с.


Кримінально-виконавче право: Навч. посіб. в структурно-логічних схемах. – Чернігів, 1999. – 48 с. (Співавт. Свинарьов В., Демченко Б.)


Роль соціальних норм у формуванні особистості // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. –Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.67-71.


Кримінально-процесуальне право: Метод. вказівки до семінарських занять та завдання для індивідуальної роботи для студ. спец.”Правознавство”. – Чернігів, 2000. – 20 с.


Юридична деонтологія: Навч. посіб. для студ. спец.“Правознавство” денної форми навчання. – Чернігів, 2000. – 79 с.


Методичні поради першокурснику (організація самостійної роботи). – Чернігів, 2000. – 19 с. (Співавт. Никифоров В.М.)


Підготовка фахівців для криминально-виконавчої системи в Україні // Криминально-виконавча система в Україні: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ. конф. – Чернігів, 2001. – Вип.1. – С.11-15.


Особливості підготовки фахівців для пенітеціарної системи України // Вища шк. – 2002. - №2-3. – С. 65-72. (Співавт.: Половець В.М.)


Порядок та організація виконання покарань у виді виправних робіт // Проблеми пенітеціарної теорії і практики: Щорічний бюл. Киівського ін-ту внутрішніх справ. – К., 2002. – Вип.7. – С. 54-59.


Проблеми особистості засудженого до покарань у виді виправних робіт // Кримінально-виконавча система в Україні: проблеми, пошуки, перспективи: Матеріали наук.-практ. конф. “Соціально-психологічна робота з неповнолітніми в місцях позбавлення волі”. – Чернігів, 2002. – Вип.2. – С. 20-28.


Комплект навчально-методичних матеріалів з курсу “Правознавство” (для студентів гуманітарних і природничих факультетів) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – 25 с.


Виправні роботи як вид покарань: Кримінальні, криміналістичні та кримінально-виконавчі проблеми. – К.: МП “Леся”, 2002. – 139 с.


До питання про права і свободи людини // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С. 94-99.


^

ГОЛЕЦЬ ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ


ассистент


Кооперативний рух в Північному Лівобережжі в період непу (1921-1927рр.) (до визначення проблеми) // Сіверян. літопис. – 2000. - №2. – С.93-98.


Кооперативні кадри Північного Лівобережжя в період непу (1921-1928) // Сіверян. літопис. – 2001. -№4. – С.76-78.


Кооперативне будівництво: використання історичного досвіду //Вісн. Харківського державного аграрного університету. – 2001. -№6. – С.187-189.


Кооперація на Чернігівщині в умовах непу (1921-1928рр.) // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.75-84.


Кооперація на Сумщині в умовах непу // Матеріали IУ Сумської історико-краєзнавчої наукової конференції (14-15 грудня 2001р.). - Суми, 2001. – С.67-74.


Робітнича кооперація у Північному Лівобережжі України (1921-1928 рр.) // Сіверян. літопис. – 2002. - №1. – С. 38-46.


Сільськогосподарська кооперація у Північному Лівобережжі України (1921-1928 рр.) // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 2002. – Вип.У. – С. 68-74.


Кредитна кооперція Північного Лівобережжя України // Вища школа: проблеми, пошуки,тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С. 135-144.


Криза сільського господартва: чи є вихід? // Літ. Чернігів. – 2002. - №3-4. – С.122-129.


Кооперативне будівництво в Північному Лівобережжі: використання історичного досвіду // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2002. – Вип.18. – С. 210-212.


Кооперативний рух в умовах непу (на матеріалах Черніг. обл.) 1921-1928 рр. // Там само. – С.185-194.


залишити коментар
Сторінка1/26
Н.Г.Костарчук
Дата конвертації23.10.2013
Розмір2.88 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх