Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Трудове право для студентів напряму 030601 менеджмент Дніпропетровськ нметау 2011 icon

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Трудове право для студентів напряму 030601 менеджмент Дніпропетровськ нметау 2011


Схожі
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне...
Робоча програма...
Міністерство освіти І науки...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів статус...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни...
Міністерство освіти І науки...Загрузка...
скачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Трудове право”

для студентів напряму 6.030601 – менеджмент


Дніпропетровськ НМетАУ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Трудове право”

для студентів напряму 6.030601 – менеджмент


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 15 від 27.12.2010


^

Дніпропетровськ НМетАУ 2011УДК 331:65.012.32(07)


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Трудове право” для студентів напряму 6.030601 – менеджмент /Укл.: В.В. Бондаренко, Н.П. Потрус. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 44 с.Містить загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни “Трудове право”, літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами.

Призначена для студентів напряму 6.030601 – менеджмент заочної форми навчання.Укладачі: В.В. Бондаренко, ст. викладач

Н.П. Потрус, ст. викладач


Відповідальний за випуск Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, проф.

Рецензент Л.І. Сомова, канд. екон. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку . Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.
^

Облік.-вид. арк. . Умов. друк. арк. . Тираж пр. Замовлення №Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________
^

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

  1. ПРИЗНАЧЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОКМетодичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни «Трудове право» під час виконання контрольних завдань студентами.

Вони направлені на:

- закріплення, поглиблення і систематизацію теоретичних знань студентів;

- формування в них уявлень про шляхи практичного їх застосування;

- застосування цих знань при розв`язанні конкретних задач.  1. ^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ 6.030601 – МЕНЕДЖМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ ПРАВО»Самостійна робота являється основним засобом оволодіння навчальним матеріалом. Самостійна підготовка при вивченні дисципліни повинна починатися з ознайомлення з навчальним планом дисципліни, що дозволяє скласти чітке уявлення про теми дисципліни, звернути увагу на зв'язок окремих питань між собою.

Дисципліна «Трудове право» передбачає вивчення студентами основних правових норм, якими регулюються трудові правовідносини в Україні.

Дану дисципліну необхідно вивчати в безупинному зв'язку з актуальними питаннями економічного і політичного життя нашої держави.

До виконання контрольної роботи треба приступати після вивчення всієї програми, рекомендованої літератури, нормативно-правових актів.

При вивченні дисципліни студент зобов'язаний виконати контрольну роботу, яка повинна бути написана самостійно. Просте перекладання літератури, законодавчих актівне дозволяється. Роботи-аналоги до заліку не допускаються.

Робота повинна містити обгрунтування строго по суті. При необхідності цитуються відповідні джерела з вказівкою законів, нормативних актів і авторів.  1. ^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИТаблиця 3.1

Розподіл навчальних годин дисципліни «Трудове право»

за темами та видами занять


Найменування тем

Кількість аудитор-них годин

Практичні заняття, годин

Самостійна робота, годин

Разом

Поняття, метод, принципи та джерела трудового права


-


-


6


6

Колективний договір і угода

-

-

8

8

Трудовий договір

2

2

25

29

Робочий час та час відпочинку

-

-

10

10

Оплата праці

2

2

15

19

Гарантії при покладанні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації221216

Охорона праці

-

-

5

5

Трудові спори

2

2

11

15

Разом

8

8

92

108^ 4. РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Тема 1. Поняття, метод, принципи та джерела трудового права

Предмет правового регулювання трудового права. Метод правового регулювання трудового права. Функції трудового права. Економічна функція та її вплив на міри праці та міри споживання, стимулювання матеріальними засобами високопродуктивної праці. Соціальна функція (виховна) та її прояви в формуванні особистості працівника. Управлінська функція, охоронювальна (захисна), яка спрямована на охорону законних прав і інтересів працівників в трудових правовідносинах. Принципи трудового права. Добровільність і свобода праці. Рівноправність в галузі праці. Договірний характер праці. Визначеність трудових відносин. Стабільність трудових відносин. Матеріальна зацікавленість. Безпека праці. Участь трудових колективів і профспілок у вирішенні питань умов праці.


Використовуючи працю громадян, підприємства, установи, організації включають їх до трудового процесу. Це включення громадян у сфері соціальної діяльності надає їм нового правового статусу – вони стають працівниками, робітниками або службовцями. Для здійснення праці їм повинні бути надані засоби виробництва, які становлять матеріальну базу цього виробництва. При цьому сучасний виробничий процес вимагає праці не поодиноких працівників, а цілих груп. Виникають трудові колективи, які беруть участь у різних сферах суспільного життя: економічній, соціально-політичній, правовій, культурній і т.д. За наявності цих видів діяльності у колективі складаються відносини, суб’єктами яких виступає або колектив у цілому, або певні його складові частини.

Об’єднання людей в їх трудовій діяльності здійснюється на об’єктивній і суб’єктивній основі. На об’єктивній основі працівник, який поступив на роботу, включається незалежно від своєї волі у склад трудового колективу, оформлення якого здійснюється залежно від внутрішньої структури та організації виробництва.

На суб’єктивній основі об’єднання проводиться по волевиявленню працівників у організації по професії – професійні спілки та інші громадські організації. Підприємство виступає не тільки як суб’єкт трудових відносин у зв’язку із застосуванням праці, а й як господарська одиниця, де працівники створюють особливий суб’єкт права – трудовий колектив. Обидва ці поняття нероздільні: підприємство неможливе без трудового колективу, а останній, в свою чергу, неможливий без наявності засобів виробництва, якими він користується в процесі праці, без певної організації трудової діяльності.

Підприємство становить собою єдність двох сукупностей: засобів виробництва та працюючих. Засоби виробництва створюють матеріальну базу виробництва, в той час як трудовий колектив є його живим організмом, але ще є й функція управління виробництвом, яка поступово виділилася у самостійний вид трудової діяльності. Управління виробництвом здійснює власник безпосередньо сам або за допомогою уповноваженого ним на управління органу – єдиноначально або колегіального.

Для здійснення нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю держава створює ряд органів, які, здійснюючи свої повноваження, також виступають суб’єктами трудового права.

Література [1-4].


^ Тема 2. Колективний договір і угода


Сфера укладання колективних договорів. Сторони колективних договорів, угод. Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод. Співвідношення законодавства і колективного договору, угоди, трудового договору. Неприпустимість заборони діяльності щодо укладення та виконання колективних договорів, угод. Зміст колективного договору. Зміст угод. Дія колективного договору, угоди. Колективні переговори. Вирішення розбіжностей. Гарантії та компенсації на період переговорів. Підписання колективного договору, угоди. Зміни і доповнення до колективного договору, угоди. Контроль за виконанням колективного договору, угоди. Порядок притягнення до відповідальності.

Колективний договір є і надалі залишиться основним документом локальної дії на підприємствах, в установах, організаціях. Укладення колективного договору необхідно для регулювання та зміцнення дисципліни, поліпшення умов та охорони праці, посилення соціального захисту трудящих та їх сімей.

Колективні договори є конкретною формою соціального співробітництва між роботодавцями і найманими працівниками. Порядок здійснення цього співробітництва здійснюється на підставі закону України “Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 року та статтями Кодексу законів про працю. Законодавство розрізняє поняття колективного договору і угоди. Основною відмінністю між ними є те, що колективна угода має специфічну сферу укладання. Колективна угода укладається на державному, галузевому і регіональному рівнях на двосторонній основі. Колективний договір укладається на рівні підприємства, установи, організації.

Право укладати колективні угоди і договори з боку трудящих належить переважно професійним спілкам, але з боку трудящих можуть бути і представники від колективу трудящих, тобто уповноважені особи.

Колективний договір підприємства, установи, організації закріплює основні положення з питань праці і заробітної плати, встановлені на даному підприємстві, організації у відповідності з чинним законодавством, а також положення про робочий час і час відпочинку, оплату праці і матеріальне стимулювання, охорону праці тощо. Ці положення колективного договору носять нормативний характер, що перетворює його в джерело трудового права. Він виступає також правовою формою участі працюючих в управлінні виробництвом, є формою локального регулювання умов праці, а також формою встановлення юридичних і моральних зобов’язань.

Література [1, 3, 4, 12, 14, 20].


^ Тема 3. Трудовий договір


Види трудового договору. Безстроковий, на невизначений строк, для виконання певної роботи. Умови трудового договору. Особливості укладання різних видів договорів. Переміщення працівника. Переведення на іншу роботу. Тимчасові працівники. Умови роботи. Сезонні роботи. Умови роботи сезонних працівників. Сумісництво. Контракт як особлива форма трудового договору. Укладання контракту. Типова форма контракту. Умови розірвання контракту. Підстави припинення трудового договору. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Право на працю реалізується працівниками шляхом укладання трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

Вивчаючи зміст трудового договору, необхідно чітко розмежовувати його від цивільно-правових договорів, в основу яких покладено досягнення певного результату при допомозі застосування праці. Повинні бути також усвідомлені особливості змісту і порядку укладання трудових договорів при організованому наборі працівників; про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я; при укладенні контракту; при укладенні трудового договору з неповнолітніми; на тимчасові і сезонні роботи; при сумісництві посад і суміщенні професій.

Потрібно чітко визначати випадки, коли власник або уповноважений ним орган не може відмовити працівнику в укладанні трудового договору.

При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Слід засвоїти коло осіб, щодо яких не може встановлюватись випробування, строк випробування, та як визначаються результати випробування при прийнятті на роботу.

При здійсненні трудових обов’язків працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто. В свою чергу, власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника роботи, необумовленої трудовим договором. Усяке змінення власником або уповноваженим ним органом спеціальності, кваліфікації, посади створює переведення робітника на іншу роботу.

Особлива увага повинна бути звернута на підстави припинення і розірвання трудового договору. Підстави розірвання трудового договору можуть бути з ініціативи працівника, власника або уповноваженого ним органу, на вимогу профспілкового або іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу. Кожна з цих підстав повинна бути проаналізована студентами. При припиненні трудового договору з певних обставин працівникам повинна бути виплачена вихідна допомога, проведений розрахунок і видана трудова книжка.

Література [1-3, 5, 10, 11, 18].


^ Тема 4. Робочий час та час відпочинку


Нормальна тривалість робочого часу. Скорочений робочий час. Неповний робочий час. Ненормований робочий час. Надурочні роботи. Випадки застосування надурочних робіт, що визначені законодавством. Заборона залучення до надурочних робіт. Час відпочинку. Види відпочинку. Види відпусток. Щорічні основні відпустки. Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими умовами праці. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці. Творча відпустка. Соціальні відпустки. Відпустка без збереження заробітної плати. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку. Порядок надання щорічних відпусток. Перенесення щорічної відпустки. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з відпустки. Оплата відпусток. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про відпустки та відповідальність за його порушення.

Вивчаючи види робочого дня і робочого тижня, студенти повинні уміти проводити розмежування між кожним із цих видів, знати основні підстави і випадки встановлення скороченого робочого дня і його відмінність від неповного робочого дня, дати характеристику кожного виду робочого тижня і визначити, як в залежності від виду робочого тижня може встановлюватись тривалість робочого дня на підприємствах, в установах, організаціях.

Велике значення при використанні робочого часу мають види його обліку, так як поряд із щоденним або щотижневим обліком допускається за погодженням з профспілковим органом запровадження підсумкового обліку робочого часу.

Вивчаючи питання про надурочні роботи як роботи понад встановлену тривалість дня, слід виходити з того, що вони, як правило, не допускаються. Надурочні роботи можуть проводитись тільки у виняткових випадках, перелік яких дається в КЗпП України.

При виченні часу відпочинку студенти повинні засвоїти їх поняття і знати їх основні види. При цьому слід знати, що перерви в роботі є важливим фактором при виборі тривалості робочого дня і робочого тижня, а система перерв повинна відповідати характеру виконуваної роботи.

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менше як сорок дві години, а кількість вихідних днів встановлюється залежно від виду робочого тижня. Робота у вихідні дні забороняється і дозволяється тільки з дозволу профкому у виняткових випадках, вичерпний перелік яких дається в КЗпП України.

При вивченні питання про основні і додаткові відпустки слід засвоїти основні принципові положення законодавства про відпустки.

Відпустки надаються для відпочинку, тому заміна відпустки грошовою компенсацією може проводитись у випадку звільнення працівника з роботи, або за бажанням працівника, при цьому тривалість наданої працівнику щорічної і додаткової відпустки не повинна бути меншою 24 календарних днів.

Студенти повинні засвоїти питання про соціальні відпустки: право на цей вид відпусток, їх тривалість та порядок надання. Згідно з порядком надання щорічних чергових і додаткових відпусток, на вимогу працівника можуть надаватись відпустки без збереження заробітної плати.

Студенти повинні чітко розмежовувати, коли надання відпусток без збереження заробітної плати є правом власника або уповноваженого ним органу, а коли законом покладається обов’язок на власника при певних умовах на вимогу працівника надати таку відпустку.

При засвоєнні питань відпочинку працівників необхідно звернути увагу на специфіку правового регулювання праці осіб, які поєднують навчання з продуктивною працею. Необхідно знати види цих пільг і вміти розкрити їх зміст залежно від виду учбового закладу, від форми і періоду навчання. Для засвоєння цих питань слід проаналізувати положення статей КЗпП України.

Література [1-3, 9, 17].


^ Тема 5. Оплата праці


Структура заробітної плати. Мінімальна заробітна плата. Джерела коштів на оплату праці. Система організації оплати праці. Тарифна система оплати праці. Законодавство про оплату праці. Державне регулювання оплати праці. Права працівника на оплату праці та їх захист. Гарантії дотримання прав щодо оплати праці. Форми виплати заробітної плати. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати. Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства. Компенсація громадянам у разі втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати.

Розмір оплати праці найманого працівника визначається за результатами його праці з урахуванням наслідків господарської діяльності підприємства.

Студенти повинні усвідомити, що для встановлення розмірів оплати встановлюються норми праці: норми виробітку, норми часу, норми обслуговування. Всі норми встановлюються відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці.

Для оплати праці важливого значення набуває тарифна система, складовими частинами якої є тарифні ставки і оклади, тарифні сітки і тарифно-кваліфікаційні довідники. Підприємства можуть використовувати тарифні сітки і шкали співвідношень посадових окладів, що визначаються галузевими угодами як орієнтири для диференціації оплати праці залежно від професії, кваліфікації працівників, складності та умов виконуваних ними робіт. Конкретні розміри тарифних ставок і окладів визначаються колективним договором в межах наявних коштів на оплату праці, але не нижче встановленого державного мінімального розміру заробітної плати. Міра праці, що виконується працівником, визначається або кількістю і якістю виробленої продукції, або кількістю часу, що витрачається на проведення робіт.

Співвідношення міри праці з мірою винагороди становить систему оплати праці. Існує дві системи оплати праці: система оплати праці відрядна і почасова. Відрядна система оплати праці визначається кількістю і якістю виробленої продукції. Почасова – кількістю відпрацьованого часу.

Для вирахування заробітної плати студенти повинні вміти визначати відрядну розцінку.

Особливу увагу студенти повинні приділити вивченню питань оплати праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами. Це оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації, при суміщенні професій або виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника, оплата роботи в надурочний час, у святкові і неробочі дні, у нічний час, оплата праці за незакінченим відрядним нарядом, при невиконанні норм виробітку, при виготовленні продукції, що виявилась браком, оплата часу простою та в інших випадках.

Важливе значення мають гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків, компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість, при службових відрядженнях та в інших випадках, що визначені законодавством.

Студенти повинні також засвоїти питання строків виплати заробітної плати, гарантії її збереження, тобто обмеження відрахувань із заробітної плати, строків розрахунку при звільненні і відповідальності за затримання розрахунку при звільненні.

Література [1-3, 7, 8, 14, 16].


Тема 6. Гарантії при покладанні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації


Матеріальна відповідальність. Умови і підстави. Види матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність. Повна матеріальна відповідальність. Кратна матеріальна відповідальність.

Економічним базисом суспільства є власність, яка становить основу виробництва. Саме власність створює передумову організації і застосування праці, обумовлює суспільне виробництво матеріальних благ. Тому держава приймає систему правових норм, спрямованих на охорону власності та встановлення відповідальності за шкоду, заподіяну майну власника особам, що перебувають у трудових відносинах з власником.

Відшкодування шкоди, заподіяної майну власника, є обов’язком, що виникає у працівника внаслідок протиправного і винного невиконання або неналежному виконанні обов’язку по збереженню майна власника, з яким працівник перебуває у трудових відносинах.

При покладанні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму шкоду в межах і в порядку, передбачених Кодексом законів про працю України.

Для опанування питань теми необхідно ознайомитись також із Законом України «Про визначення розмірів збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням, псуванням, недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей», Постановою Кабінету Міністрів України №116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей».

Важливе значення для вивчення практики в справах про відшкодування матеріальної шкоди має також Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками».

Література [1-3, 11, 14, 17, 19].


^ 4.7. Тема 7. Охорона праці


Права працівників на охорону праці. Поняття охорони праці. Сфера дії Закону України “Про охорону праці”. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Права іноземних громадян і осіб без громадянства на охорону праці. Права гомадян на охорону праці при укладенні трудового договору. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Відшкодування моральної шкоди. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Організація охорони праці на виробництві. Управління охороною праці на підприємстві та обов’язки власника. Навчання з питань охорони праці. Фінансування охорони праці. Економічне стимулювання охорони праці.

При вивченні правових питань охорони праці необхідно усвідомлювати, що охорона праці є однією зі складових частин організації виробництва, що сприяє підвищенню продуктивності праці, гарантує безпечні для життя і здоров’я працівників умови виконання роботи.

Забезпечення здорових і безпечних умов праці покладається на роботодавця, який повинен впроводжувати сучасні засоби техніки безпеки, що запобігають виробничому травматизму, забезпечувати санітарно-гігієнічні умови.

Студент повинен володіти поняттям охорони праці, знати правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, що приймаються на міжгалузевому та галузевому рівні і є обов’язковими для виконання, хто здійснює постійний контроль за дотриманням вимог нормативних актів про охорону праці.

На підприємствах, в установах, організаціях власник за участю професійних спілок зобов’язаний проводити заходи щодо охорони праці, для чого повинні виділятись кошти та необхідні матеріали. З метою запобігання шкідливого впливу умов праці власник повинен видавати спеціальний одяг і взуття, засоби індивідуального захисту.

Студент повинен вивчити норми, які регулюють порядок видачі і норми забезпечення цими засобами та одягом.

Велике значення має правильність розслідування та обліку нещасних випадків, що сталися на виробництві. Студент повинен знати, в яких випадках проводиться розслідування, які нещасні випадки підлягають обліку, хто і в якому порядку складає акт про нещасний випадок, як вирішуються питання при незгоді потерпілого з викладеними в акті обставинами нещасного випадку. Для цього необхідно розглянути Положення про розслідування та облік нещасних випадків. Професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.

До спеціальних норм, спрямованих на захист здоров’я фізіологічно особливого організму жінок і незміцнілого організму неповнолітніх, належать норми про охорону праці жінок і молоді.

У забезпеченні власником безпечних і здорових умов праці великого значення набувають нагляд і контроль за проведенням профілактичних заходів, за дотриманням законодавства з охорони праці. Тому студент повинен знати, які державні і громадські органи здійснюють запобіжний і поточний нагляд і контроль, який порядок його проведення і компетенція кожного з цих органів на проведення нагляду і конролю.

При вивченні питань охорони праці слід також мати на увазі, що на власника покладається матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну працівникам каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров’я, пов’язаними з виконанням ними своїх трудових обов’язків, а також моральної шкоди при порушенні нормальних життєвих зв’язків.

Для засвоєння питання відповідальності службових осіб за порушення законодавства по охороні праці студенту необхідно ознайомитися з деякими законодавчими актами Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Література [1, 3, 4, 6, 10, 19].


^ 4.8. Тема 8. Трудові спори


Індивідуальні та колективн трудові спори. Сторони колективного трудового спору на виробничому рівні, галузевому, територіальному рівнях, на національному рівні. Органи, що розглядають індивідуальні трудові спори. Комісія по трудовим спорам. Міські суди. Строки звернення до суду. Порядок розгляду колективних трудових спорів. Примирна комісія. Незалежний посередник. Національна служба посередництва і примирення. Відповідальність за організацію страйку, визнаного судом незаконним, невиконання рішення про визнання страйку незаконним. Відшкодування збитків, заподіяних страйком. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Відповідальність за порушення законодавства про працю.

Право на захист трудових прав та інтересів працюючих є однією з найважливіших гарантій законності і правопорядку в галузі трудових правовідносин.

У процесі трудової діяльності між трудящими і власниками або уповноваженими ними органами можуть виникати і фактично виникають розбіжності з різних питань застосування законодавства про працю. Ці розбіжності стають трудовими спорами лише тоді, коли одна із сторін трудових правовідносин – працівник чи власник або уповноважений ним орган – звертається до уповноваженого державою органу з приводу здійснення або поновлення дійсного права чи про відшкодування, якщо це мало місце, матеріальної шкоди.

Студенти повинні усвідомити причини, що породжують виникнення трудових спорів, та шляхи їх усунення. Це відноситься як до індивідуальних, так і до колективних трудових спорів.

Розглядом індивідуальних трудових спорів займаються комісії по трудових спорах і міські суди. Студенти повинні засвоїти порядок організації комісії по трудових спорах, їх компетенцію, порядок розгляду справ, винесення рішення і порядок його виконання. Особлива увага повинна бути приділена судовому порядку розгляду індивідуальних трудових спорів, зокрема, питанням: які спори розглядаються судом після їх вирішення в комісії, а які можуть розглядатись судом безпосередньо без звернення до комісії по трудових спорах, які спори про укладення трудових договорів можуть розглядатись міськими судами, строки звернення до суду і правові наслідки пропуску строків, порядок розгляду трудових спорів про поновлення на роботі, змінення формулювання причин звільнення, виплати заробітної плати за час вимушеного прогулу, порядок покладення матеріальної відповідальності на службових осіб за незаконні звільнення і переведення.

Крім індивідуальних трудових спорів можуть виникати колективні трудові спори (конфлікти) з питань установлення на підприємствах, в установах, організаціях нових або змінення існуючих соціально-економічних умов праці і побуту, укладення і виконання колективних договорів та інших угод між власником або уповноваженим ним органом, з одного боку, і трудовим договором чи професійною спілкою – з іншого.

Для розгляду колективних трудових спорів створюються зовсім інші органи, існує певний порядок їх розгляду, відмінний від порядку розгляду індивідульних трудових спорів, передбачено, як крайній засіб вирішення колективного трудового спору, проведення страйку, можливість визнання його у певних випадках незаконним.

Література [1, 3, 4, 10, 13, 14, 16, 20].


^ 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Контрольні завдання є обов'язковою формою перевірки глибини вивчення теоретичних питань і придбаних навичок у виконанні ситуаційних задач з дисципліни «Трудове право». Контрольна робота включає розв’язання ситуаційних задач.

При оформленні контрольного завдання необхідно дотримуватись наступного порядку:

- титульний аркуш;

- зміст;

- вступ;

- практична частина;

- висновки;

- список використаної літератури.

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15-20 сторінок машинного тексту.

Практична частина – це ситуаційна задача, яка складається з вступної і резолютивної частин.

А. Вступна частина

У кожній задачі наводиться правова характеристика, із якою пов'язані правовідносини, передбачені умови розв'язуваної задачі, із вказівкою основних нормативних актів, що регулюють відносини.

Б. Резолютивна частина

У резолютивній частині потрібно:

  1. аналізувати конкретні правовідносини, передбачені умовами задачі;

  2. вирішити суперечки, що виникають між сторонами, зазначеними в задачі;

  3. дати конкретні, мотивовані й обгрунтовані відповіді на всі питання, поставлені в завданні.

Обгрунтовуючи рішення, варто посилатися на нормативні акти, але не слід обмежуватися цитуванням або викладом цих актів. Рішення повинно містити висновки, зроблені самим студентом.

Номера задач, що необхідно розв’язати в контрольній роботі, обираються згідно з початковою буквою призвіща студента (таблиця 5.1).


Таблиця 5.1

Варіанти задач

Почакові букви прізвищ студентів

Номер задач

А, Б, Ф, Ц

1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57

М, В, У, Є

2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58

Г, З, І, П

3, 10, 17, 24, 31,38, 45. 52, 59

К, Е, Р, Щ

4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53, 60

С, Ж, Ч, Ю

5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, 61

Т, Д, О, Ш

6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55, 62

Л, Н, Ї, Х, Я

7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63Задача 1


Неповнолітній, якому виповнилося 16 років, звернувся до відділу кадрів підприємства з проханням прийняти його на літній період на роботу. Начальник відділу кадрів відповів, що питання про прийняття його на роботу може бути вирішене тоді, коли він отримає паспорт.

Неповнолітній одержав паспорт і знов звернувся, але начальник відділу кадрів запропонував прийти з батьками, мотивуючи, що батьки повинні написати заяву, що у разі нещасного випадку вони не будуть мати претензії до підприємства.

Які права щодо вступу в трудові відносини мають неповнолітні?


Задача 2


Іноземець звернувся до дирекції підприємства з проханням прийняти його на роботу на посаду менеджера. Директор відмовив йому у прийнятті на роботу, пославшись на те, що він не являється громадянином України, а іноземці на посаду менеджера не приймаються.

Чи правильна позиція, висловлена директором підприємства?


Задача 3


Профспілковий комітет установи рекомендував директору призначити на вакантну посаду начальника відділу Іванова, який працює інженером у цьому відділі, має великий досвід роботи саме у цьому відділі. Директор на посаду начальника відділу призначив Когана, який напередодні заочно закінчив інститут.

Визначіть, чи є законними дії директора?


Задача 4


Профспілковий комітет академії на захист викладача звернувся до суду з позовом про визнання його співавтором наукової роботи, в якій був вказаний тільки професор. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, посилаючись на те, що академія не має прав юридичної особи, а відповідно таких прав не має і комітет профспілки.

Які органи профспілкової організації є юридичними особами? Чи вправі профспілковий комітет академії представляти інтереси працюючих у суді?


Задача 5


Директор заводу Антонов прийняв Сидоренко на посаду інженера конструкторського бюро зі строком випробування три місяці. До закінчення цього строку Сидоренко був звільнений з роботи як такий, що не витримав випробування.

Вважаючи своє звільнення неправомірним, Сидоренко подав до суду позов і відповідачем визнав директора заводу Антонова. Суддя відмовив Сидоренку у прийнятті позовної заяви, пославшись на те, що відповідачем повинен бути не Антонов, а завод.

Сидоренко не погодився з таким рішенням і подав скаргу на рішення суду, посилаючись на те, що трудовий договір він укладав не з підприємством, а з уповноваженим від підприємства, тобто з Антоновим.

Як повинна бути вирішена справа? Мотивуйте своє рішення.


Задача 6


Станція Київ-Дніпропетровськ входить до Київського відділення залізниці без права юридичної особи. З вини бухгалтера станція змушена була провести зайві грошові виплати. Для відшкодування заподіяної шкоди адміністрація станції звернулася до суду з позовною заявою.

Чи підлягає ця заява розгляду за позовом станції, якщо станція не має статусу юридичної особи?


Задача 7


Майстер Іванов наказом директора заводу був призначений на посаду начальника цеху. Заводський комітет профспілки, вважаючи таке підвищення в посаді Іванова неправомірним, оскільки Іванов морально нестійкий (розлучився з дружиною), звернувся до директора заводу з клопотанням про скасування наказу. Крім цього, призначення Іванова на посаду начальника цеху не було погоджено з заводським комітетом профспілки.

Які повноваження надані профспілковим комітетам по підбору і розстановці кадрів? Як вирішити даний спір?


Задача 8


Директор підприємства і голова профспілкового комітету склали проект колективного договору, який було передано на обговорення структурних підрозділів підприємства. Після одержання протоколів зборів структурних підрозділів було проведено спільне засідання заводоуправління і профкому підприємства із запрошенням на це засідання керівників і профспілкових організаторів структурних підрозділів.

На цьому засіданні було враховано ряд зауважень, зроблених трудовим колективом структурних підрозділів, вирішено доручити директору підприємства і голові профспілкового комітету підписати колективний договір і ввести його в дію.

Який порядок укладення колективного договору? Чи правильні дії директора заводу і голови профспілкового комітету? Чому?


Задача 9


На конференції трудового колективу по обговоренню проекту колективного договору було зроблено ряд зауважень щодо його змісту, у зв’язку з чим проект не був схвалений. Сторони – директор фірми і голова профспілкового комітету – допрацювали колективний договір з урахуванням зауважень, висловлених на конференції, підписали договір і ввели його в дію.

Чи правильні дії директора фірми і голови профспілкового комітету?


Задача 10


На підприємстві проводилась профспілкова звітно-виборча конференція. Голова профкому запропонував директору підприємства на цій конференції також обговорити і прийняти колективний договір, що і було зроблено.

Чи може вважатись профспілкова конференція конференцією трудового колективу?


Задача 11


Незважаючи на наявність на підприємстві профспілкового комітету, конференція трудового колективу вирішила доручити проведення переговорів, підготовку проекту колективного договору і його підписання раді трудового колективу.

Чи відповідає законодавству таке рішення трудового колективу?


Задача 12


При укладенні колективного договору між дирекцією фабрики і профспілковим комітетом виникли розбіжності з питань:

  • про строк введення в експлуатацію житлового будинку;

  • про необхідність будівництва для дітей робітників і службовців дитячих ясел;

  • про виплату міжрозрядної різниці в заробітній платі за виконання робіт різної кваліфікації.

В якому порядку укладаються колективні договори? Як вирішуються розбіжності між сторонами, що виникають при укладенні колективного договору?


Задача 13


Через відсутність на малому підприємстві профспілкової організації його директор відмовився вести колективні переговори з представниками, обраними трудовим колективом, і укладати колективний договір. Представники трудового колективу звернулись до прокурора міста з клопотанням усунути порушення закону і зобов’язати директора вступити в переговори по укладенню колективного договору.

Які дії повинен вчинити прокурор?


Задача 14


В кооперативі з чисельністю працюючих 40 чоловік – членів кооперативу 15 чоловік, найманих працівників 25 чоловік. Наймані працівники обрали представників для укладення колективного договору від їх імені з головою кооперативу. Голова кооперативу від проведення переговорів відмовився, посилаючись на те, що ініціативна група членів кооперативу вже підготувала проект колективного договору, який через два тижні буде винесений на обговорення загальних зборів як членів кооперативу, так і найманих працівників. На думку голови, збори повинні обговорити проект колективного договору і обрати представника від трудового колективу, який повинен підписати колективний договір.

Чи відповідає позиція директора кооперативу закону? Як повинно бути вирішено питання про укладення колективного договору.


Задача 15


При укладенні колективного договору власник вимагав включити в колективний договір умови, що працівники підприємства вправі поступати на роботу на інші підприємства за умови, що ця робота за сумісництвом не завдає шкоди підприємству. На вимогу профспілки власник пояснив, що під шкодою він має на увазі роботу на підприємстві, що випускає конкурентну продукцію.

Чи може бути включена така умова в колективний договір?


Задача 16


Житель м.Дніпропетровська звернувся до газети “Урядовий кур’єр” із запитанням, чи потрібно укладати колективний договір у ТОВ, де працює чотири найманих працівника.

Дайте письмову відповідь.


Задача 17


Через невиконання адміністрацією підприємства своїх обов’язків по удосконаленню і ремонту вентиляційних пристроїв робітник захворів і не виходив на роботу протягом 6 місяців.

Яка відповідальність передбачена законом при невиконанні зобов’язань по колективному договору? Які види відповідальності можуть мати місце в даному випадку?


Задача 18


У зв’язку із зменшенням обсягів робіт в колективному договорі машинобудівного заводу було записано положення, що при відсутності необхідних обсягів робіт дозволити дирекції заводу за її ініціативою надавати працівникам відпустку без виплати заробітної плати на строк до одного місяця.

Чи законне таке положення колективного договору?


Задача 19


Після домовленості про прийняття Куриленко на посаду інженера, уповноважений власником орган підприємства зажадав від нього: трудову книжку; паспорт; диплом про освіту; характеристику з попереднього місця роботи; довідку про забезпеченість житловою площею.

Куриленком були надані всі ці документи, крім характеристики, яку він зобов’язався надати протягом тижня. Уповноважений власником орган допустив Куриленка до роботи, але попередив, що коли він протягом тижня не надасть характеристику, угода про укладення трудового договору буде розірвана. Такої характеристики Куриленко не надав, бо йому відмовили її видати.

Які документи може вимагати власник або уповноважений ним орган при прийнятті на роботу?

Які правові наслідки наступають при ненаданні Куриленком характеристики?


Задача 20


Безробітний Петров уклав трудовий договір з індивідуальним підприємцем Головко. Пропрацювавши якийсь час, Петров став вимагати оформлення трудової книжки, але Головко відмовив з посиланням на те, що Інструкція про порядок ведення трудових книжок не передадбачає ведення трудових книжок при роботі у приватних підприємців.

Чи правомірні дії Головко? Як Петров зможе підтвердити трудовий стаж роботи у Головка, коли у нього виникне така потреба?


Задача 21


У газеті «Днепр вечерний» було опубліковано оголошення, що фірма запрошує на роботу менеджера по реалізації продукції фірми: чоловіка не старше 35 років, зі знаннями англійської та української мов, вмінням працювати на комп’ютері.

За об’явою до президента фірми звернулась жінка, яка відповідає усім вимогам, крім однієї – вона жінка. Їй відмовили у прийнятті на роботу, пославшись на часті відрядження, і фірма хоче прийняти тільки чоловіка. Жінка оскаржила відмову в прийнятті на роботу у прокурора міста.

Які заходи може вжити прокурор? Чи щось зміниться, коли виявиться, що жінка вагітна?


Задача 22


Семенов в червні уклав з фірмою «Локон» контракт, відповідно до якого він повинен був з 1 серпня приступити до роботи. 1 серпня він вийшов на роботу, але виявилось, що наказ про його зарахування на роботу не видавався, директор у відпустці, а на посаді, яку повинен заняти Семенов, працює інший робітник, тому Семенову відмовлено у наданні роботи за контрактом.

Чи виникли трудові відносини Семенова з фірмою «Локон»? Як Семенов може захистити свої права?


Задача 23


Панкратов працював за сумісництвом на приватному підприємстві. Власник цього підприємства став підозрювати, що Панкратов передає відомості, що становлять комерційну таємницю, фірмі, де він працює як постійний працівник.

Власник звернувся до адвоката, що працює на підприємстві, за договором, чи може він за передачу комерційної таємниці звільнити Панкратова? Дайте мотивовану відповідь.


Задача 24


Яремчук після закінчення металургійної академії як молодий спеціаліст був направлений на металургійний комбінат. Наказом по комбінату він був призначений інженером технічного відділу з трьохмісячним строком випробування.

Чи правильно був прийнятий Яремчук на роботу з випробувальним строком?


Задача 25


Самійло домовилась з директором малого підприємства про прийняття її на роботу бухгалтером у порядку переведення. Директор малого підприємства дав Самійло листа з проханням звільнити її з попередньої роботи у зв’язку з переведенням. Але звільнившись з роботи і подавши документи на оформлення трудового договору у прийнятті на роботу, їй було відмовлено за мотивом кризового стану малого підприємства.

Чи не допущено тут порушення прав Самійло? Як що так, то у чому ці порушення полягають і як їх можна усунути?


Задача 26


Лель 8 жовтня 2010 року була прийнята на посаду старшого інженера фірми. 1 квітня 2011 року вона була переведена на посаду інженера зі зменшенням окладу. Вважаючи таке переведення неправильним, Лель звернулась до суду з позовом про поновлення її на попередній роботі.

Чи правильні дії адміністрації, якщо врахувати, що за штатним розписом посада старшого інженера була ліквідована, а замість неї введена посада інженера?


Задача 27


Технолог Томашенко був попереджений про скорочення його посади і дав згоду працювати у відділі технічного контролю підприємства.

Через декілька днів після переходу Томашенко на нову роботу на посаду технолога, де працював Томашенко, було прийнято Аверіна. В зв’язку з цим Томашенко оскаржив переведення на іншу роботу.

Заперечуючи проти позову, представник директора послався на те, що переведення Томашенко на іншу постійну роботу проведено за його згодою

Які види переведень Ви знаєте? Чи правильні дії уповноваженого власником органу?


Задача 28


Директор державного підприємства зарахував на посаду нормувальниці свою доньку. Голова профспілки висловив сумнів у законності таких дій директора і звернувся за порадою до юрисконсульта.

Дайте консультацію голові профспілки від імені юрисконсульта. Якщо виявиться, що допущені порушення, як їх можна усунути?


Задача 29


На малому підприємстві була вакантна єдина посада у відділі кадрів – інспектора. Тому директор вирішив тимчасово на дану посаду призначити юрисконсульта, не запитавши його згоди. За виконання обов’язків інспектора по кадрам була встановлена доплата у розмірі 50 відсотків посадового окладу юрисконсульта.

Які порушення допущені у даному випадку?


Задача 30


Коновалов, будучи непрацездатним у зв’язку з хворобою, 15 вересня подав заяву про звільнення з роботи, в якій вказав, що за станом здоров’я виконувати обов’язки надалі не зможе. Проте 22 вересня Коновалов видужав і приступив до виконання своїх службових обов’язків.

Чи вправі адміністрація в межах двотижневого строку звільнити Коновалова за поданою ним заявою? Чи може працівник попередити адміністрацію в період тимчасової непрацездатності?


Задача 31


На підприємстві скорочення штату і працівники попереджені про звільнення. Частина з них підшукала собі іншу роботу і хоче, щоб їх звільниили за пунктом 1 статті 40 КЗпП України до закінчення двомісячного строку попередження.

Адміністрація підприємства заявила, що до закінчення двомісячного строку вона може звільнити тільки на підставі статті 38 КЗпП України.

Як у даному випадку повинно бути вирішене недорозуміння між сторонами?


Задача 32


Електрозварника Управління захисних споруд Дніпровської ГЕС Сєдого звільнено з роботи «за пияцтво, хуліганство, нанесення образ».

Яка підстава звільнення мала місце?


Задача 33


Бухгалтер Овчиннікова за попередньою згодою профкому була звільнена з роботи в зв’язку з поновленням на роботу Шелехова, який раніше працював на посаді бухгалтера. Не погоджуючись із звільненням, Овчиннікова звернулась до суду з позовом про поновлення на роботі, в якому, посилаючись на свою вагітність, просила поновити її на роботі.

Який порядок звільнення з роботи вагітних жінок? Чи правильні дії адміністрації?


Задача 34


Для виконання річного виробничого плану директор підприємства видав наказ про переведення підприємства на період листопад-грудень 2011 року з 5-денного робочого тижня з двома вихідними днями на 6-денний робочий тиждень з одним вихідним днем із збереженням встановленої тривалості робочого часу – 8 годин.

Яки види робочого тижня встановлює чинне законодавство? Яка їх тривалість? Які порушення допущені директором?


Задача 35


Слюсар Ігнатенко, який постійно працював у першу зміну, наказом директора заводу був переведений на змінну роботу. Свій наказ директор заводу попередньо погодив з профкомом. Ігнатенко відмовився вийти на роботу в другу зміну, тому директор звернувся до профкому дати згоду на звільнення Ігнатенка за прогул без поважних причин.

При розгляді подання директора на профкомі виникло питання, чи може вважатись відмова від роботи в другу зміну прогулом, чи дотримався профком закону, коли давав згоду на зміну режиму роботи Ігнатенка?

Роз’ясніть профкому законодавство з питань, що його цікавлять.

Задача 36


17-річний Соловков був прийнятий на роботу з тривалістю робочого тижня 26 годин. При нарахуванні заробітної плати за перший місяць роботи виникло питання, чи є встановлений Соловкову робочий тиждень скороченим чи неповним, а відповідно, як повинна йому нараховуватись і виплачуватись заробітна плата: пропорційно відпрацьованому часу чи повністю як при скороченій тривалості робочого часу.

Проаналізуйте дану ситуацію і дайте відповідь.


Задача 37


Черговий електромонтер заводу Ломов, для якого був встановлений помісячний підсумковий облік робочого часу, в першій половині грудня 2010 року перепрацював 12 годин і зажадав оплати їх як за надурочні роботу. Адміністрація заводу, не заперечуючи перевищення робочого часу, відмовила в оплаті, дозволивши Ломову недопрацювати цей час у другій половині місяця. Ломов звернувся зі скаргою до комісії по трудових спорах.

Чи допускається заміна надурочних робіт відгулом? Як вирішити спір?


Задача 38


Директору фірми терміново знадобилось надрукувати ряд документів, але секретаря-друкарки на робочому місці не було. Був час обідньої перерви і вона знаходилась поза територією підприємства. Після закінчення перерви директор зробив зауваження секретарці, що вона вийшла за межі підприємства, не запитавши його дозвілу.

Проаналізуйте дії директора. Яки види часу відпочинку Ви знаєте?

Задача 39


Позаштатний інспектор Держстраху Жуков після одинадцяти місяців роботи звернувся до адміністрації з вимогою надати йому чергову відпустку.

Хто має право на відпустку по трудовому праву?


Задача 40


Громадянина Трошина було прийнято на роботу в типографію 18 серпня 2010 року. 6 січня 2011 року він досяг 18 років.

Якої тривалості відпустка повинна бути надана Трошину?


Задача 41


За разпорядженням начальника тресту робітника Білова було переведено з одного будівельного управління в інше. При переведенні компенсацію за 6 місяців відпустки він не одержав.

Коли виникає право на відпустку у Білова?


Задача 42


17-річному робітнику Кашкіну, який працював за умов, що дають право на додаткову відпустку, адміністрація надала чергову відпустку тривалістю один календарний місяць. Кашкін зажадав, щоб йому надали і додаткову відпустку.

Які існують види відпусток і яка їх тривалість? Коли виникає право на відпустку і який порядок її надання? Якої тривалості повинна бути надана відпустка Кашкіну?


Задача 43


Слюсар авторемонтного заводу Басов успішно склав вступні екзамени і був зарахований на заочне відділення технологічного інституту.

Одержавши виклик на зимову сесію, Басов звернувся до адміністрації з проханням надати йому відпустку.

Адміністрація відмовила Басову в наданні відпустки, посилаючись на те, що Басов поступив до інституту без дозволу і не за фахом, який потрібний для заводу. Крім того, завод не виконує план і адміністрація не могла замінити Басова іншим працівником.

Якими пільгами користуються студенти вечірніх і заочних факультетів вищих учбових закладів? Чи правильні дії адміністрації?


Задача 44


Працівник відділу технічного контролю Веселов був прийнятий на роботу з оплатою праці залежно від кількості відпрацьованого часу.

Вважаючи, що оплата праці повинна проводитись залежно від кількості продукції, що приймається і контролюється, Веселов звернувся до керівника підприємства з вимогою про змінення системи оплати праці.

Які методи правового регулювання оплати праці передбачає законодавство України? Які існують системи заробітної плати? Який порядок встановлення систем заробітної плати?


Задача 45


Токарю ІІІ розряду кваліфікаційна комісія в лютому місяці присвоїла ІУ розряд.

Чи має значення змінення тарифного розряду працівника для визначення розміру оплати праці? Який порядок присвоєння тарифних розрядів? Як саме зміниться оплата праці токаря?

Задача 46


Група робітників механічного цеху у зв’язку з виробничою потребою була переведена на інші нижчеоплачувані роботи строком на один місяць. Фактично ці працівники пропрацювали на нижчеоплачуваній роботі близько двох місяців.

За один місяць бухгалтерія заводу виплатила робітникам їх середній заробіток за попередньою роботою. За другий місяць заробітна плата виплачена за виконану роботу і була значно нижчою попередньої.

Чи правильні у даному випадку дії бухгалтерії заводу?


Задача 47


За наслідками роботи заводу за ІІІ квартал працівникам цеху виплачувалась премія. Робітник Горбулін був позбавлений премії з посиланням на частину 3 статті 151 КЗпП України, оскільки на початку року йому було оголошено догану за порушення трудової дисципліни.

Чи відповідає вимогам закону позбавлення премії Горбуліна?


Задача 48


Інженеру Петрову помилково протягом трьох місяців виплачувалась надбавка до заробітної плати в сумі 60 гривень, яка йому не належала і не призначалась. Коли бухгалтерія виявила помилку, вона при черговій виплаті заробітної плати за квітень місяць стягла відразу всю суму переплати – 180 гривень.

Які порушення у даному випадку допустила бухгалтерія?


Задача 49


Експедитор Назарова у зв’язку з вагітністю була тимчасово переведена на посаду табельниці. Заробітна плата табельниці значно нижче заробітної плати експедитора.

Назарова цікавиться, чи зберігається за нею попередня заробітна плата, а якщо зберігається, то протягом якого часу? Дайте відповідь Назаровій.


Задача 50


Газозварнику Щербакову була надана відпустка тривалістю 24 дні. За два тижні до закінчення відпустки Щербаков надіслав заяву про звільнення його за власним бажанням. Оскільки Щербакову надавалась відпустка авансом за 4 місяці, адміністрація дала вказівку бухгалтерії провести утримання із заробітної плати при проведенні розрахунку. Заробітна плата не перекрила авансу, тому директор дав вказівку юрисконсульту готувати матеріали до суду.

Які види утримань із заробітної плати Ви знаєте? Як обмежується розмір утримань із заробітной плати? У яких випадках утримання із заробітної плати може проводитись з ініціативи власника або уповноваженого ним органу? Як повинен бути стягнутий аванс, виданий Щербакову?


Задача 51


Інженеру Питько після народження дитини адміністрація надавала щоденну перерву для годування дитини. Оплату цих перерв проведено, виходячи з годинної тарифної ставки 2 гривні. Питько з цим порядком розрахунку не погодилась і зажадала оплати перерв, виходячи з середнього заробітку – 1375 гривень на місяць.

Якої тривалості встановлюються перерви для годування дитини і який порядок їх оплати? Проведіть розрахунок доплати за листопад місяць?


Задача 52


Інженер Москаленко за його згодою був переведений з м.Синельникова на будівництво АЕС. Разом з ним переїхали дружина, дочка, мати Москаленка і неповнолітня сестра. На новому місці роботи Москаленку був встановлений оклад – 1560 гривень.

На які гарантійні і компенсаційні суми має право Москаленко?


Задача 53


Губенко в листопаді 2011 року звільнилась з роботи за власним бажанням. Пройшло півроку, вона вже поступила на іншу роботу, а розрахунок за попереднім місцем роботи з нею не проведено.

Губенко цікавиться, коли з нею повинні були провести розрахунок по належних їй сумах і яка встановлена відповідальність підприємства за затримку розрахунку? Дайте відповідь.


Задача 54


Цехова комісія по трудових спорах винесла рішення про оплату групі робітників надурочних робіт при виконанні термінового завдання. Начальник цеху з рішенням комісії не погодився, оскільки перед цією роботою цех простоював і загальна тривалість робочого часу протягом тижня не перевищувала 40 годин, тому оскаржив рішення цехової комісії до загальнозаводської комісії по трудових спорах. Загальнозаводська комісія рішення цехової комісії скасувала і в оплаті робітникам надурочних робіт відмовила. Робітники звернулись із заявою до суду. Яке рішення повинен прийняти суд?


Задача 55


Штатним розписом на 2010 рік державному видавництву економічної літератури була введена посада завідувача складом готової продукції з окладом 1200 гривень. У той же час з розпису була виключена посада комірника з окладом 1100 гривень. Посилаючись на ці зміни у штатному розписі, директор видавництва за погодженням з профкомом звільнив комірника за скороченням штату. Комірник оскаржив звільнення у суді.

Як повинен бути вирішений даний спір?


Задача 56


Токар Зайцев звернувся до комісії по трудових спорах про виплату йому міжрозрядної різниці за вересень-грудень місяці. Виплата такої різниці передбачена в колективному договорі підприємства. При розгляді заяви в комісії виникло питання про застосування строку давності. Зокрема, статтею 225 КЗпП України передбачено право працівника звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк, тому про стягнення різниці за вересень місяць ним пропущено строк на звернення до комісії.

Як вирішити питання про застосування строку?


Задача 57


Протягом чотирьох годин на початку робочого дня бригада мулярів простоювала через відсутність цементного розчину. Під час обідньої перерви розчин підвезли і бригада працювала понад нормальну тривалість робочого часу чотири години. Вважаючи ці години надурочними, бригада звернулася до комісії по трудових спорах оплатити їй ці роботи відповідно до статті 106 КЗпП України.

Комісія по трудових спорах виконані роботи визнала надурочними і стягнула заробітну плату робітникам за час їх проведення. Це рішення комісії вважає помилковим начальник будівельного управління, оскільки бригада в цей день працювала нормальну тривалість – 8 годин. Коли не було розчину, бригада не працювала. Тому заробітна плата повинна бути виплачена за обсяг робіт, що були виконані протягом 8 робочих годин.

Яке рішення може бути винесено судом, якщо начальник будівельного управління звернеться до суду?


Задача 58


Черевко працювала завідуючою бібліотекою. Наказом відділу культури виконкому вона була звільнена з роботи на підставі п.6 ст.40 КЗпП України у зв’язку з тим, що відділом культури на цій посаді була поновлена Приємська, яка раніше працювала на цій посаді і залишила її у зв’язку з обранням її на виборчу посаду. Черевко звернулася з позовом до суду про поновлення її на роботі.

Яке рішення повинен винести суд?


Задача 59


Перебуваючи у відпустці, інженер Вишняков надіслав директору установи, де він працював, заяву про звільнення його з роботи через два тижні, що співпадало з днем, коли в нього закінчувалася відпустка. На підставі цієї заяви Вишнякова звільнили за статтею 38 КЗпП України.

Через деякий час Вишняков звернувся до директора з проханням поновити його на роботі, оскільки за декілька днів до закінчення відпустки він захворів і перебував на лікарняному листку. Виявилося, що звільнення було проведене під час хвороби Вишнякова. Директор відмовився поновлювати Вишнякова на роботі. Вишняков звернувся до суду.

Яке рішення повинен винести суд?


Задача 60


Тесляр Гарань був звільнений з роботи за систематичне порушення трудової дисципліни за п.3 ст.40 КЗпП України. Вважаючи звільнення неправильним, оскільки за два дні до видання наказу про звільнення він подав директору заяву про звільнення за власним бажанням. Гарань подав заяву до суду, де просить змінити формулювання причин звільнення і визнати його звільненим за власним бажанням за статтею 38 КЗпП України.

Яке рішення повинен винести суд?


Задача 61


Молодший науковий співробітник Деркач був відряджений інститутом за кордон для проходження стажування строком на один рік. По закінченні цього строку Деркач звернувся до інституту із заявою про продовження йому строку стажування, але інститут відмовив.

Тоді Деркач по факсу передав заяву про звільнення його з роботи за власним бажанням. Факс був прийнятий 1 березня. Не погодившись з проханням Деркача, ректор інституту із згодою профкому наказом по інституту звільнив Деркача з 18 березня за прогул. Через деякий час Деркач повернувся в Україну і звернувся до суду з проханням змінити підставу розірвання трудового договору.

Чи підлягає задоволенню позов Деркача?


Задача 62


Вчитель іноземної мови вечірньої школи Патрик була звільнена з роботи за власним бажанням. Підстава звільнення, подана у відділ народної освіти – заява з проханням перевести її в іншу школу, бажано денну, за її спеціальністю. Завідуючий відділом народної освіти визнав подану заяву як бажання звільнитися з цієї школи. Патрик з позовом про поновлення на роботу звернулась до суду.

Як Ви вважаєте, є у Патрик перспективи бути поновленою судом на попередній роботі?


Задача 63


Науковий співробітник кафедри Зав’ялов написав анонімку на завідуючого лабораторією Ланкіна, звинувачуючи його у привласненні майна лабораторії. При розгляді цієї анонімки на спільному засіданні колектив кафедри і лабораторії було виявлено, що автором є Зав’ялов. Колективом було прийнято рішення просити ректора інституту звільнити Зав’ялова з роботи на підставі пункту 3 статті 41 КЗпП України. Таке звільнення і було проведене після отримання попередньої згоди профспілкового комітету. Зав’ялов оскаржив звільнення до суду.

Яке рішення може винести суд?


ЛІТЕРАТУРА1.

Конституцiя України // Вiдомостi Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2.

Цивільний кодекс Украни від 16.01.1993 р. із змінами і доповненнями// http://rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15

3.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. із змінами і доповненнями // http://rada.gov.ua/laws/show/322-08

4.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. із змінами і доповненнями // http://rada.gov.ua/laws/show/80731-10

5.

Закон України вiд 01.03.1991 р. №803-ХІІ «Про зайнятість населення» із змінами і доповненнями //

http://rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=803-12

6.

Закон України вiд 14.10.1992 р. №2694-ХІІ «Про охорону праці» із змінами і доповненнями //

http://rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=803-12

7.

Закон України вiд 24.03.1995 р. №108/95-ВР «Про оплату праці» із змінами і доповненнями //

http://rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=108%2F95-%E2%F0

8.

Закон України вiд 19.10.2000 р. №2050-ІІІ «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» із змінами і доповненнями //

http://rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2050-14

9.

Закон України вiд 15.11.1996 р. №504/96-ВР «Про відпустки» із змінами і доповненнями // http://rada.gov.ua/laws/show/відпустки

10.

Закон України вiд 15.09.1999 р. №1045-ХІУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії» із змінами і доповненнями // http://rada.gov.ua/laws/show/1045-14

11.

Закон України вiд 24.05.2001 р. №2436-ІІІ «Про організації роботодавців» із змінами і доповненнями // http://rada.gov.ua/laws/show/організації роботодавців


12.

Закон України вiд 01.07.1993 р. №3356-ХІІ «Про колективні договори і угоди» із змінами і доповненнями //

http:// rada.gov.ua/laws/show/колективні договори і угоди

13.

Закон України вiд 03.03.1998 р. №137/98-ВР «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» із змінами і доповненнями// http://rada.gov.ua/laws/show/137/98-вр

14.

Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998. – 480 с.

15.

Пилипенко П.Д., Буряк В.Я., Козак Я.В. Трудове право України: Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. /За ред. П.Д. Пилипенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 544 с.

16.

Чанишева Г.І., Болотіна Н.Б., Додіна Т.М., Олейніков О.М. Трудове право України: Практикум. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 288 с.

17.

Приходько С.Г., Меліхова О.В. Трудове право України: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2003. – 211 с.

18.

Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие /Под ред. В.В. Жернакова. – Харьков: Одиссей, 2000. – 624 с.

19.

Кодекс законів про працю Україні та інші закони України про працю.– К.: ПАЛИВОДА А.В., 2001. – 296 с.

20.

Прокопенко В.І. Практикум з трудового права України: Навчальний посібник. – 2-ге вид. - Харків: Консум, 2000. – 192 с.ЗМІСТ


1. ПРИЗНАЧЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК……………………..…..….3

^ 2. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ 6.030601 – МЕНЕДЖМЕНТ ПРИ

ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ ПРАВО»….………………….….....3

  1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ………………………………....….4

4. РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ…………………...…...5

Тема 1. Поняття, метод, принципи та джерела трудового права..…….5

Тема 2. Колективний договір і угода …………………………...………6

Тема 3. Трудовий договір………………………………….………..........8

Тема 4. Робочий час та час відпочинку………………………….............9

Тема 5. Оплата праці …………………………………….………….......11

Тема 6. Гарантії при покладанні на працівників матеріальної

відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству,

установі, організації………………………….…...……….…...13

Тема 7. Охорона праці……………………..……………..…………......14

Тема 8. Трудові спори …………………………...……..……...………..16

5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ………………….………………………..……17

ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………..42
Скачати 493.09 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.10.2013
Розмір493.09 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх