Уроків з української мови у 9 класі Тема: «Складнопідрядне речення» icon

Уроків з української мови у 9 класі Тема: «Складнопідрядне речення»


Схожі
Розділ 1 науково-методичні засади функціонально-комунікативного підходу до вивчення слова у...
Професійна спрямованість викладання української ділової мови...
Керівник районного методичного об`єднання вчителів української мови та літератури Ляшенко М.І....
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в загальноосвітніх...
Автори розглядають актуальну проблему відродження української культури І мови в російськомовному...
Програма з української мови для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної школи...
Робоча навчальна програма з української мови за професійним спрямуванням напрям підготовкиправо...
Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт...
Мацько Л.І., Мацько О. М., Сидоренко О. М...
“Українська мова державна мова України...
Нання мовного законодавства загальноосвітніми закладами району...
Уроків з використанням опорних конспектів та опорні конспекти з предмету «Обладнання та...Загрузка...
скачать
Система уроків з української мови у 9 класі


Тема: «Складнопідрядне речення»


Урок № 1

Тема. Складнопідрядне речення, його будова, засоби зв’язку у ньому.

Мета: націлити на усвідомлення, осмислення й засвоєння відомостей про СПР, розвивати уміння і навички розпізнавання СПР серед інших видів складних речень, з’ясувати відмінності між сполучниками і сполучними словами; формувати навички аналізу; удосконалювати уміння створювати висловлювання за опорною схемою на лінгвістичну тему, уміння ставити запитання за темою; виховувати культуру мовлення, уміння бачити перспективу.

Очікувані результати

Учні повинні знати:

 • визначення СПР;

 • особливості будови СПР;

 • відмінності між СПР та іншими видами складних речень;

 • види СПР.

Учні повинні уміти:

 • визначати серед складних речень СПР;

 • визначати його вид, засіб зв’язку;

 • розпізнавати сполучники і сполучні слова;

 • створювати висловлювання за темою на основі опорної схеми;

 • ставити запитання з даної теми.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми організації пізнавальної діяльності: групова, фронтальна.

Методи: «гронування», робота з підручником, мовний аналіз, «ажурна пилка».

Обладнання: підручники; ватмани; маркери.

Хід уроку

 1. ^ Організація класу.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

А) «гронування»

- Запишіть посередині словосполучення «складне речення».

- Навколо словосполучення запишіть ті поняття і терміни, що пов’язані з ним.

- Встановіть зв’язки між поняттями.

Б) фронтальна бесіда

Виділіть з «грона» відоме. Чого ще не знаємо?

 1. ^ Оголошення теми та очікуваних результатів.

 2. Надання необхідної інформації.

Мовний аналіз

Порівняйте речення. Зробіть висновок

Пахне хлібом земля, це ж вона дала мені сонце і крила.

Пахне хлібом земля, і вона дає мені сонце і крила.

Пахне хлібом земля, що дала мені сонце і крила.

 1. Інтерактивна вправа.

А) інструктування щодо виконання завдання

Опрацюйте ще раз матеріал, який ви готували в домашніх групах. Потім ви перейдете до класних груп, де поясните свою тему.

Завдання для класних груп: скласти опорну схему з теми, побудувати усне висловлювання даною темою, наводячи приклади.

Б) «ажурна пилка»

Теми для опрацювання в домашніх групах:

1 гр. – « Визначення СПР, його будова. Відмінності між ССР, СПР та БСР».

2 гр. – «Сполучники і сполучні слова».

3 гр. – «Види підрядних речень».

4 гр. – «Розділові знаки між частинами СПР».

5 гр. – « Стилістичні особливості вживання СПР».

В) презентація результатів роботи груп, корекція схем

6. Рефлексія, підбиття підсумків, оцінювання.

А) відповіді на питання за темою

Поставте запитання за даною темою товаришам у групі, скорегуйте неточні відповіді.

Б) оцінювання за картками

В) фронтальна бесіда:

- Що нового дізналися на уроці?

- Що викликало труднощі?

- Яким чином можна використати знання, що отримали на уроці?

7. ^ Домашнє завдання: вивчити теоретичний матеріал; дібрати приклади.


Урок № 2

Тема. Розділові знаки у СПР.

Мета: сприяти формуванню умінь та навичок постановки розділових знаків між частинами СПР, визначати межі головної і підрядної частини; удосконалювати навички аналізу;уміння працювати в групі, презентувати результати своєї діяльності; формувати уміння планувати навчальну діяльність; сприяти розвитку критичного мислення; виховувати мовленнєву культуру, навички співпраці, толерантність.

Очікувані результати

Учні повинні знати:

 • правила визначення головної і підрядної частини;

 • правила вживання розділових знаків у СПР.

Учні повинні уміти:

 • визначати головну і підрядну частини;

 • вживати розділові знаки у СПР;

 • планувати свою роботу;

 • дотримуватись правил культури спілкування.

Тип уроку: формування знань, умінь і навичок.

Форми організації пізнавальної діяльності: фронтальна, групова.

^ Методи та прийоми: «броунівський рух», робота в групах.

Обладнання: картки з завданнями; картки оцінювання роботи в групі; листи правильних відповідей для самоконтролю, картки самоаналізу.

^ Хід уроку

 1. Організація класу.

 2. Актуалізація опорних знань.

А) «броунівський рух»

Розкрити основні положення даної теми якомога більшій кількості однокласників.

Увага! Виправляйте помилки однокласників.

Б) перевірка виконання домашніх вправ

3. Мотивація навчальної діяльності.

Заповніть картки самоаналізу з даної теми. Виявіть, які питання викликають труднощі.


Картка самоаналізу знань з теми «Складнопідрядне речення»
^ Знання та уміння

Знаю

Не знаю

Умію добре

Не вмію

Не все виходить

Що таке СПР, чим воно відрізняється від ССР, БСР?
Чим відрізняються сполучники від сполучних слів?
Які сполучники і сполучні слова вживаються у СПР?
Правила вживання розділових між головним і підрядним у СПР.
Види СПР.
Складати схеми СПР.
Знаходити головну і підрядну частину.
Визначати вид підрядної частини.
Створювати висловлювання, використовуючи СПР. 1. ^ Оголошення теми і очікуваних результатів уроку.

 2. Формування знань, умінь і навичок.

А) розподіл учнів за групами відповідно до рівня навченості

Б) інструктаж щодо виконання роботи

В) робота в групах:

1 гр. ( учні з низьким рівнем навченості)

Перепишіть речення, підкресліть сполучники і сполучні слова за допомогою опорної таблиці. Дайте відповідь на запитання: де ставиться кома у СПР?

 1. Немає в світі бурі, щоб огонь могла задути вічний та правдивий

( І. Кочерга). 2. Віддайте мені мову, якою мій народ мене благословив

( Л. Костенко). 3. І стежечка, де ти ходила, колючим терном заросла

(Т. Шевченко). 4. Благословенна та ясна година, коли дитя читає «Кобзаря»

( Д. Павличко). 5. Стали спускатися в яр, звідки повіяло холодом і проваллям

( Г. Тютюнник). 6. Хто хоче бути вольовою людиною, той не може не побороти в собі невпевненість ( М. Хвильовий).

2 гр. ( учні з середнім рівнем навченості)

Перепишіть речення, підкресліть граматичні основи і сполучники та сполучні слова між головною та підрядною частинами. Знайдіть речення, в яких є вказівні слова. Дайте відповідь на питання: в якій частині СПР вживаються сполучники, а в якій вказівні слова? Який розділовий знак ставиться між цими частинами?

 1. Хто в блакитному просторі засвітив чудові зорі, що горять у мглі?

( Г. Чупринка). 2. І сил ще таких і нема й не було, щоб мужність правдиву збороли ( Б. Грінченко). 3. Душа моя – дно без джерельне й сухе, де тільки сіріє каміння важке ( Олександр Олесь). 4. Хто любить, той уподобитись може до любого і тілом, і душею ( Леся Українка). 5. Знову нас оточує чарівна краса, яка владно заполонює очі і серце ( Т. Масенко). 6. Живемо в такий час, коли йде вирішальна боротьба за людину, за її майбутнє

( О. Гончар).

3 гр. ( учні з достатнім рівнем навченості)

Перепишіть, поставте розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Визначте засоби зв’язку. Накресліть схеми речень.

1. Він упивався весняним повітрям і тими пахощами чорної вогкої землі що були йому найкращі над усі пахощі ( М. Коцюбинський). 2. В кім

юная душа той не сивіє з горя ( П. Тичина). 3. Тільки той ненависті не знає хто цілий вік нікого не любив ( Леся Українка). 4. День кінчався уступаючи дорогу вечорові що вже ховався у довгих тінях дубів серед кущів ліщини наче соромлячись сонця ( В. Гжицький). 5. Із голубого неба долітав повний жалю журавлиний клич який то гучнів то завмирав танучи в голубій безвісті

( Г. Тютюнник).

4 гр. ( учні з високим рівнем навченості)

Випишіть із запропонованого вам художнього твору СПР. Доведіть, що дані речення є складнопідрядними. Накресліть їх схеми. Поясніть вживання розділових знаків. Складіть алгоритм «Як визначити головну і підрядну частини у СПР».

Г) перевірка правильності виконання робіт за листами правильних відповідей ( 4 група презентує результати своєї роботи всьому класу).

Д) корекція виконання завдань

6. Оцінювання, підбиття підсумків.

Робота з картками оцінювання роботи в групах, картками самоаналізу.

^ 7. Домашнє завдання: 4-6 б. – визначити головну і підрядну частини у реченнях; 7-9 б. – накреслити схеми речень, поставити розділові знаки; 10-12 балів – виписати з художньої літератури 8 СПР, підкреслити граматичні основи, накреслити схеми.


Урок № 3

Тема. Види підрядних речень.

Мета: сприяти формуванню знань, умінь і навичок з визначення виду СПР; забезпечити формування навичок організації самостійної пізнавальної діяльності структурування навчального матеріалу в логічній послідовності; сприяти розвитку комунікативної компетенції учнів, розвивати критичне мислення; сприяти формуванню прагнення до самоосвіти.

Очікувані результати

Учні повинні знати:

 • види підрядних речень;

 • сполучники і сполучні слова, що вживаються в кожному з видів;

 • питання, на які відповідає підрядна частина в кожному з видів;

 • порядок організації самостійної пізнавальної діяльності.

Учні повинні уміти:

 • визначати види підрядних речень;

 • розпізнавати сполучники і сполучні слова;

 • створювати власне висловлювання, використовуючи різні види СПР;

 • організовувати самостійно процес набуття знань.

Тип уроку: формування знань, умінь і навичок

Форми організації пізнавальної діяльності: парна, індивідуальна.

^ Методи: робота з підручником, частково-пошуковий, «карусель».

Обладнання: підручники, тексти художніх творів, російсько-український словник, картки самоаналізу та самооцінювання.

^ Хід уроку

 1. Організація класу.

 2. Актуалізація опорних знань.

А) відтворення теоретичного матеріалу ( «карусель»)

Б) взаємоперевірка виконання домашніх вправ

3. Оголошення теми, мети, очікуваних результатів.

4. ^ Формування знань, умінь і навичок.

А) інструктаж учителя щодо виконання роботи:

- опрацюйте матеріал параграфів 8-9, складіть опорну таблицю «Види підрядних речень».

- дайте відповідь на запитання: що лежить в основі розподілу СПР на підрядні означальні, з’ясувальні, обставинні?

- виконайте практичні завдання:

^ Завдання для учнів з середнім рівнем навченості: вправа 49.

Завдання для учнів з достатнім рівнем навченості: доберіть із запропонованих художніх творів по 2 приклади різних видів підрядних речень.

^ Завдання для учнів з високим рівнем навченості: складіть по 2 приклади різних видів підрядних речень на тему: «Духовна краса людини». Підготуйте усне висловлювання з цієї теми, використовуючи складені речення.

 • перевірте правильність виконання роботи;

 • оцініть роботу, використовуючи картки само оцінювання.

^ Б)самостійна робота учнів ( учитель консультує, працює з учнями низького і середнього рівнів навченості)

В) перевірка виконання завдань

Г) фронтальна бесіда за питаннями вправи 39

5. Підбиття підсумків, оцінювання.

- зазначте у картках самоаналізу, що з даної теми викликає у вас труднощі.

- яким чином можемо подолати труднощі ?

6^ . Домашнє завдання: скласти усне повідомлення з теми «Види підрядних речень», 4-6 б. – Впр.36; 7-9 б. – Впр.34 ( накреслити схеми); 10-12 б. – Впр.35.


Урок № 4

Тема. Підрядні означальні речення.

Мета: націлити на поглиблення знань учнів про підрядні означальні речення, формувати навички розпізнавання підрядних означальних серед інших видів підрядних речень; удосконалювати навички аналізу СПР; розвивати навички критичного мислення; сприяти формуванню творчих здібностей учнів; сприяти виробленню позитивної мотивації до отримання знань.

^ Очікувані результати

Учні повинні знати:

 • визначення та особливості підрядних означальних речень;

 • сполучники та сполучні слова, характерні для даного виду речень.

Учні повинні уміти:

 • розпізнавати підрядні означальні речення серед інших видів СПР;

 • аналізувати підрядні означальні речення;

 • виявляти проблеми у вивченні теми, знаходити шляхи їх вирішення.

Тип уроку: формування вмінь та навичок

Форми організації пізнавальної діяльності: фронтальна, парна.

^ Методи та прийоми: маркування тексту, взаємоопитування, «знаємо – бажаємо дізнатися – дізналися».

Обладнання: підручники, картки самоаналізу, самооцінювання, ватман, маркери.


^ Хід уроку

 1. Організація класу.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

«Знаємо – бажаємо дізнатися – дізналися»

Заповніть першу та другу колонки даної таблиці.

Визначте, які питання з даної теми ми повинні опрацювати.

 1. ^ Оголошення теми, очікуваних результатів уроку.

 2. Аналіз теоретичного матеріалу.

А) маркування тексту

Опрацюйте матеріал параграфу восьмого, сторінку 24 за допомогою умовних позначок ( один учень працює біля дошки, виписуючи на ватман відоме і нове).

«+» - відоме;

«?» - нове.

Б) пояснення вчителя.

5. Застосування знань, вироблення умінь та навичок.

А) пояснювальний диктант

Записати речення, поставити розділові знаки, накреслити схеми, визначити вид підрядної частини.

 1. Та не можуть душу зігрівати ті, що не палають, не горять ( В. Сим.).

 2. І тому світ завжди благословляє і сонце, що встає, і серце, що кохає

( В. Сим.). 3. Нам груди мучить невимовна туга, що ми не вмієм повертати дні ( Чуб.). 4. Угорі озивалися журавлі, що взяли літо на крила і летіли з ним у далекий вирій ( Ст.). 5. Як хороше у нас на Україні, де пісня нив чарівна та дзвінка ( Сим.). 6. Я не такий, щоб зрадити людину ( Леся Українка).

Б) робота з підручником ( парна)

Виконати вправу 42 ( письмово), 44 ( усно);

В) виконання творчого завдання

Складіть складнопідрядні речення з підрядними означальними, використовуючи різні сполучники та сполучні слова, накресліть їх схеми.

 1. ^ Підсумки уроку, оцінювання.

А) « знаємо –бажаємо дізнатися – дізналися»

Заповніть третю колонку таблиці.

Б) взаємоопитування з теми

В) робота з картками самоаналізу, самооцінювання

^ 6. Домашнє завдання: 4-6 балів – Впр.47, 7-9 балів – Впр.46, 10-12 балів – твір-мініатюру «Осінній ранок», використовуючи підрядні означальні речення.

Урок № 5

Тема. Підрядні з’ясувальні речення.

Мета: продовжити формувати уміння й навички розпізнавання й аналізу підрядних з’ясувальних речень; сприяти усвідомленню особливостей даного типу речень; розвивати логічне мислення, культуру мовлення; збагачувати лексичний запас учнів; залучати до творчої діяльності; виховувати повагу до своєї та чужої праці, толерантність.

^ Очікувані результати

Учні повинні знати:

 • визначення підрядних з’ясувальних речень;

 • сполучники і сполучні слова, що вживаються у даному виді складнопідрядних речень;

Учні повинні уміти:

 • розпізнавати й аналізувати СПР з підрядними з’ясувальними;

 • визначати сполучники і сполучні слова, характерні для речень даного виду;

 • створювати власне висловлювання, використовуючи підрядні з’ясувальні речення.

^ Тип уроку: формування знань, умінь та навичок.

Форми організації пізнавальної діяльності: групова, фронтальна.

Методи і прийоми: робота з книгою; «навчаючи – учуся».

Обладнання: підручники; картки з завданнями; картки оцінювання.

^ Хід уроку

 1. Організація класу.

 2. Актуалізація опорних знань.

А) перевірка виконання домашнього завдання

Б) інтелектуальна розминка

- Які речення називаються складними?

- В чому різниця між ССР, СПР, БСР?

- На які види поділяються СПР?

- Як визначити вид підрядного речення?

- Чим відрізняються сполучники від сполучних слів?

- Наведіть приклади підрядних означальних речень.

^ 3. Оголошення теми, очікуваних результатів уроку.

4. Формування знань, умінь та навичок.

А) розподіл учнів у групи ( з кожною групою працює учень-консультант)

Б) інструктаж щодо порядку роботи:

- кожна група отримує однакові завдання;

- учень – консультант пояснює теоретичний матеріал, ставить запитання за його змістом;

- під час опрацювання завдань групі допомагає учень – консультант, який також наприкінці уроку оцінить роботу кожного з учасників групи;

- учень – консультант слідкує за правильністю виконання роботи, і в разі помилкового твердження допомагає групі з’ясувати проблему і знайти правильне рішення.

^ Завдання для груп:

А) опрацюйте за допомогою консультанта теоретичний матеріал, складіть опорну схему;

Б) побудуйте усне висловлювання за даною темою;

В) дайте відповіді на питання консультанта;

Г) виконайте практичні завдання;

- вправа 49 ( за підручником)

- випишіть з тексту СПР з підрядними з’ясувальними:

Народна мудрість говорить, що життя прожити – не поле перейти. Важко прожити все життя чесно, з гідністю, бо завжди знайдеться хтось і позаздрить тобі, буде штовхати на неправильний шлях. Кожна чесна людина прагне, щоб її життя було гідним подиву, наслідування. А це так складно! Не можна пережити ще раз, переписати заново, тому треба бути мудрим та обачним, не гаючи даремно свій щодень. Треба бути людиною.

- складіть схеми виписаних речень, доведіть, що вони є СПР з підрядними з’ясувальними;

- за допомогою консультанта складіть міні-есе на тему «Людина відповідає за своє майбутнє», використовуючи СПР з підрядним означальним і підрядним з’ясувальним реченнями;

Д) перевірте правильність виконання завдань у консультанта, поставте питання, якщо залишились незрозумілі поняття.

^ 5. Підсумки уроку, оцінювання.

- Виконання яких завдань викликало труднощі?

- Як ви оціните роботу своїх консультантів?

6. Домашнє завдання: 4-6 б. – вправа 50, 7-9 б. – вправа 53, 10 – 12 б. – вправа 51, 54.


Урок № 6

Тема. Підрядні обставинні речення.

Мета: націлити на поглиблення знання про підрядні обставинні речення; вчити визначати види підрядних обставинних речень; формувати навички аналізу СПР; удосконалювати комунікативні уміння й навички; навички роботи в групі; заохочувати до творчої діяльності; сприяти вихованню позитивних поглядів на життя.

Очікувані результати

Учні повинні знати:

 • види підрядних обставинних речень;

 • порядок синтаксичного розбору СПР.

Учні повинні уміти:

 • визначати види підрядних обставинних речень;

 • виконувати синтаксичний розбір СПР;

 • створювати висловлювання за темою, використовуючи СПР.

Тип уроку: формування знань, умінь та навичок.

^ Форми організації пізнавальної діяльності: групова, парна, фронтальна.

Методи та прийоми: робота з таблицею, підручником, мовний аналіз, творча робота.

Обладнання: підручник.

Хід уроку

 1. Організація класу.

 2. Перевірка виконання домашнього завдання.

 3. Мотивація навчальної діяльності.

Для того, щоб бути щасливим, треба мріяти завжди ( М. Сом.).

 • Як ви розумієте даний вислів?

 • Сьогодні під час вивчення теми ми будемо говорити про мрії.

 • Знайдіть головну і підрядну частини даного речення. Поставте питання, визначте вид підрядного речення.

 • Сформулюйте завдання уроку, виходячи з теми, використайте СПР.

 1. Вивчення нового матеріалу.

А) робота з таблицею ( в парах)

Заповніть першу та другу колонку таблиці:

Види обставин

Питання

Види підрядних обставинних речень

Сполучники, сполучні слова

Б) робота з підручником ( параграф 9)

Завдання для групи: презентуйте певний вид підрядних обставинних речень.

В) презентація роботи груп

Під час презентації учні заповнюють третю та четверту колонки таблиці.

 1. Формування знань, умінь та навичок.

А) мовний аналіз

Визначте, з яких речень складається текст. Накресліть схеми, визначте види підрядних частин. Обґрунтуйте постановку розділових знаків.

Російський поет Олександр Блок писав: « Все, чого людина бажає, неодмінно здійсниться. А якщо не здійсниться, то і бажання не було. А якщо здійсниться не те, - розчарування вдаване, - здійснилось саме те».

Б) коментований диктант

Кожна людина мріє. Але одних мрії примушують піднестися над землею, так що людина забуває про реальний світ. Інших мрії ведуть туди, де важко розпізнати межі добра і зла. Та є ще третя категорія людей, які задля здійснення своєї мрії постійно самовдосконалюються.

Якщо у вас є мрія, намітьте шляхи її здійснення. Чарівна паличка – це ви самі. І, хоч життя іноді виставляє перешкоди, сміливо рухайтесь уперед. Нехай ваші мрії здійсняться!

Завдання до тексту: знайдіть СПР з підрядними обставинними реченнями, накресліть схеми, визначте вид підрядної частини.

В) синтаксичний розбір

Виберіть одне СПР з тексту, зробіть синтаксичний розбір за планом, поданим на ст.45 ваших підручників.

Г) міні-есе за темою: «Мрії здійснюються»

Напишіть міні-есе за темою, використовуючи СПР з підрядними обставинними реченнями.

 1. Підсумки уроку, оцінювання.

 • заповніть картки самоаналізу з теми;

 • які завдання викликали труднощі?

 • над чим з даної теми вам варто ще попрацювати?

 1. Домашнє завдання: у групах – створити підручник з теми

«Складнопідрядне речення».


Урок № 7

Тема. Види підрядних речень.

Мета: створити умови для узагальнення й систематизації знань учнів з теми; удосконалювати уміння й навички розпізнавання й аналізу СПР; формувати уміння презентувати вивчений матеріал, навички аналізу та самоаналізу; розвивати уміння ставити питання, аргументувати власну думку; сприяти розвитку творчих здібностей учнів, умінь цілепокладання; виховувати комунікативну культуру учнів.

Очікувані результати

Учні повинні знати:

 1. Спільне й відмінне між ССР, СПР, БСР.

 2. Стилістичні особливості вживання СПР.

Учні повинні уміти:

 1. Розпізнавати й аналізувати СПР.

 2. Вести діалог за темою.

 3. Аргументувати свою думку.

 4. Презентувати результати своєї роботи.

 5. Ставити мету і намічати шляхи її досягнення.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок.

^ Форми організаціїпізнавальної діяльності: колективна, групова, парна.

Методи та прийоми: лінгвістичний двобій, діаграма Ейлера-Венна, дослідницький, сенкан.

Обладнання: картки оцінювання, картки аналізу та самоаналізу, картки з завданнями.

Хід уроку

 1. Організація класу.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

Виходячи з теми і мети уроку, назвіть способи застосування знань, умінь, навичок з даної теми у житті.

 1. Аналіз навчального матеріалу з метою узагальнення й систематизації.

А) « лінгвістичний двобій»

Учні працюють в парах, ставлячи одне одному запитання з теми.

Б) діаграма Ейлера-Венна

1 учень біля дошки заповнює діаграму.

В) висновки

^ 4. Вправи на застосування узагальнювальних визначень і правил.

А) робота в групах ( диференційовані завдання з урахуванням рівня навчальних досягнень)

1 гр. – виписати з тексту СПР, визначити вид, виконати синтаксичний розбір.

Дати відповідь на запитання: на що слід звернути увагу при аналізі СПР?

Не страшно, коли людина говорить трохи нерівно, повторюється, шукаючи точнішого слова. Це означає, що людина стежить за своєю мовою, постійно намагаючись поліпшити її.

Страшно, коли людина говорить і пише гладенько, але іншомовними словами. Тут думка спить, тут буяють мовні штампи, мовні бур’яни, глушачи у людині свіжу думку.

2 гр. – скласти і записати діалог між двома учнями, у одного з яких виникли труднощі при вивченні даної теми. Використайте у діалозі СПР.

3 гр. – відредагуйте речення. На що слід звернути увагу при перекладі українською мовою речень з дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами? Яких, на вашу думку, ще правил потрібно дотримуватись при спілкуванні?

Як досягти культури мовлення?

 1. Людину, викладаючи свої думки в логічній послідовності, швидше зрозуміють.

 2. Намагайтесь викладати думки, не суперечливі одна з одною.

 3. Використовуючи у спілкуванні ввічливі слова, вони створюють доброзичливу атмосферу.

 4. Дбайте про чистоту мови: дотримуйтесь граматичних та орфоепічних норм, відповідаючи українській літературній вимові.

4гр. – написати міні-есе за темою: «Чи важливо уміти спілкуватись?», використовуючи СПР.

5 гр. – написати сенкан з теми.

Б) презентація роботи класних груп

В) презентація творчого домашнього завдання з теми

^ 5. Підсумки уроку, оцінювання

- Що ми повинні знати з даної теми для успішного вивчення теми: «СПР з кількома підрядними»?

- Що викликало труднощі? Як їх подолати?

- Чи досягли мети уроку?

^ 6. Домашнє завдання.

Опрацювати за допомогою позначок матеріал з теми: « СПР з кількома підрядними».

Урок № 8

Тема. Контрольна робота з теми «Складнопідрядне речення».

Мета: контроль знань, умінь, навичок з теми; удосконалення навичок організації праці; виховання наполегливості, працьовитості, віри у власні сили.

Тип уроку: контроль знань, умінь і навичок.

Хід уроку

 1. Організація класу.

 2. Повідомлення теми, мети уроку.

 3. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

 4. Самостійне виконання учнями контрольної роботи.

1 варіант

Завдання з вибором однієї правильної відповіді ( 5 балів).

 1. Складнопідрядними називаються речення, що складається з двох…

А) нерівноправних частин, з’єднаних сполучником або сполучним словом;

Б) рівноправних частин;

В) рівноправних або нерівноправних частин, з’єднаних інтонаційно.

2. Підрядна частина у СПР може стояти:

А) лише на початку речення;

Б) лише після головної частини;

В) перед, після, у середині головної частини.

3. За значенням і будовою СПР поділяються на такі види:

А) означальні, з’ясувальні, обставинні місця;

Б) означальні, обставинні часу, наслідкові;

В) означальні, з’ясувальні, обставинні.

4. Яке з наведених речень є СПР із з’ясувальною частиною?

А) Хто може випити Дніпро, Хто властен виплескати море, Хто наше злото-серебро Плугами кривди переоре? ( М. Рильський).

Б) Груша стара ніяк не може збагнути, чому ж тепер така довга осінь?

( В. Китайгородська).

В) Поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі ( Олександр Олесь).

Г) Я знаю: кожній дитині потрібна ласкава увага батьків

( В. Сухомлинський).

 1. Серед наведених речень визначте СПР з підрядним означальним.

А) Мов тихоплинь ріки, розплилася музика: вона одразу брала кожного за серце, виймала з найчерствішої душі власну струнку…( В. Качкан).

Б) Наука є найкращою, міцною, найсвітлішою опорою у житті, якими б не були її мінливості ( К. Тімірязєв).

В) Чого тільки не розповість дорога, биття яких сердець не поєднає!

( М. Подолян).

Г) У роки дитинства я розкривав перед дітьми яскраві образи людей, імена яких стали для багатьох поколінь провідною зіркою

( В. Сухомлинський).


Завдання на встановлення відповідностей ( 4 бали).

 1. Позначте відповідність між реченням та його характеристикою

А) Просте речення з вставним словом. 1. Щасливий я не тим, що маю

Б) Складносурядне речення. квіти…( Л. Дмитерко).

В) СПР з підрядним обставинним. 2. Позаздриш долі берези, верби,

явора, калини, що зеленіють у

людській пам’яті ( Є. Гуцало).

Г) СПР з підрядним означальним. 3. Як мовиться, хмара сонце не

заступить ( М. Подолян).

4. Коли вже й справді світ

почавсь од слова, то слово те

було єдине – «брат»

( Б. Олійник).

5. Ще квітнуть зорі, і в діброві

зозулі ще не одцвілись

( Г. Світлична).

Завдання відкритого типу ( 3 бали).

 1. Напишіть міні-есе на тему:« Пізнання світу – та найбільше щастя», використовуючи СПР. Зробіть синтаксичний розбір одного з них.

2 варіант

Завдання з вибором однієї правильної відповіді ( 5 балів).

 1. Підрядна частина у СПР:

А) не пов’язана з головною частиною ні за змістом, ні граматично;

Б) пояснює всю головну частину в цілому або один якийсь її член;

В) пояснює присудок у головній частині.

2. Сполучники від сполучних слів відрізняються тим, що:

А) лише з’єднують підрядні частини з головною, але не є членами речення і не відповідають на питання;

Б) сполучники приєднують головну частину до підрядної, а сполучні слова приєднують підрядну частину до головної;

В) сполучники вживаються у складі підрядної частини, а сполучні слова – у складі головної частини.

3. Підрядна частина від головної може відділятись:

А) комою або тире;

Б) лише комою;

В) лише двокрапкою або тире.

4. Укажіть СПР з підрядною допустовою частиною.

А) І де б я не був за далекою даллю, тебе, Україно, завжди я пізнаю…

( А. Малишко).

Б) Збоку дивитися легко, одначе не так воно просто бігти ( О. Гончар).

В) Хай у колі і справ, і пісень найсердечніше будуть в нас стрічі

( П. Усенко).

Г) Хай говорить серце… Невиразно воно говорить, як весняна річка

( Леся Українка).

 1. Знайдіть СПР з підрядним означальним.

А) Слався той, хто в піснях оспівати зумів джерело і вогонь – два великих начала ( Р. Гамзатов).

Б) На землі блажен навіки той, хто не тліє, а горить ( В. Сосюра).

В) А ця рука, що тільки не торка, дає усьому руху, льоту, росту ( В. Бичко).


Завдання на встановлення відповідностей ( 4 бали).

 1. Встановіть відповідності між реченням та його характеристикою.

А. СПР з підрядним умови. 1. Інженером можна стати за п’ять

років, учитися ж на людину потрібно

все життя ( В. Сухомлинський).

Б. СПР з підрядним з’ясувальним. 2. Якщо ви любите садівництво –

виростіть найдивовижніше дерево.

В. Складносурядне речення. 3. Одне тільки бажання творити

добрі діла і зосталися при мені на все

життя ( О. Довженко).

Г. Безсполучникове речення. 4. І, мабуть, не одному з нас

подумалось в ті дні, яким великим

яким великим може бути внесок

письменника у духовне життя

нації ( О. Гончар).

5. І зорі, як пелюстки, трепетали,

і світ увесь по вінця голубів

( Б. Олійник).

Завдання відкритого типу ( 3 бали).

 1. Напишіть міні-есе на тему: « У чому полягає щастя людини?», використовуючи СПР. Зробіть синтаксичний розбір одного СПР.

^ 5.Підсумки уроку.

6. Домашнє завдання: параграф 10, скласти опорну схему.

Додаток 2


Конспекти уроків з української літератури

у 9-10 класах


^ Урок української літератури у 10 класі

Тема. Літературний процес 70-90-х років 19 століття.

Мета: націлити на з’ясування особливостей літературного процесу 70-90-х років 19 століття, умови, в яких розвивалася література того періоду; вчити працювати з текстом за допомогою позначок; формувати навички запису лекції; прищеплювати інтерес до літератури.

Очікувані результати

Учні повинні знати:

 1. Особливості розвитку літератури 70-90-х років другої половини 19 століття.

 2. Тематику творів того періоду.

 3. Представників письменства літератури 70-90-х років другої половини 19 століття.

Учні повинні уміти:

 1. Записувати лекцію учителя.

 2. Опрацьовувати текст за допомогою умовних позначок.

 3. Презентувати результати своєї діяльності.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми організації пізнавальної діяльності: фронтальна, групова, індивідуальна.

Методи та прийоми: міні – лекція, «позначки», робота з таблицею.

Обладнання: підручники, портрети митців.

Хід уроку

 1. Організація класу.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

 • Згадайте, які політичні події відбувалися в Україні в другій половині 19 століття.

 • Ви знаєте, що література завжди відображає ті події, які відбуваються в суспільстві. Отже, ми сьогодні розглянемо, як розвивалась література 70-90-х років другої половини 19 століття.

 1. Оголошення теми, очікуваних результатів уроку.

 2. Вивчення нового матеріалу.

А) міні – лекція:

- поняття літературного процесу;

- періодизація розвитку української літератури;

- суспільні обставини, в яких розвивалась література після реформи 1861 року.

Б) читання тексту з позначками:

\/ - знайома інформація;

+ - нова інформація;

 • - раніше ви думали інакше;

? - цікаво, але недостатньо інформації.

В) робота в групах

Проаналізуйте матеріал, заповніть таблицю.

Тематика

Представники

Твори

1 група – проза; 2 група – поезія; 3 група – драматургія, театр; 4 група – музика.

В) презентація роботи груп

^ 5. Підбиття підсумків, оцінювання.

- Чому у літературі 70-90-х років другої половини 19 століття основною темою залишалася селянська, а головним героєм виступав мужній борець за свободу, братерство?

^ 6. Домашнє завдання: ст.19-28 ( переказувати); індивідуальні повідомлення.


Урок української літератури у 9 класі

Тема. Полемічна література. Іван Вишенський. Огляд життя і творчості.

Мета: націлити на ознайомлення з історією виникнення полемічної літератури, життям і творчістю видатного полеміста І. Вишенського, розкрити суперечності в його поглядах; формувати уміння висловлювати й обґрунтовувати свою думку; вступати у полеміку; виховувати адекватне ставлення до критики; інтерес до минулого України.

Очікувані результати

Учні повинні знати:

 1. Історію виникнення полемічної літератури.

 2. Життєвий і творчий шлях Івана Вишенського.

 3. Громадянську позицію полеміста.

Учні повинні уміти:

 1. Аналізувати погляди людини, визначати правильне і хибне.

 2. Висловлювати і обґрунтовувати власну точку зору.

 3. Вступати у полеміку.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Форми організації пізнавальної діяльності: фронтальна, індивідуальна.

Методи та прийоми: міні – лекція, дискусія, аналіз твору.

Обладнання: підручники, тексти творів І. Вишенського.

^ Хід уроку

 1. Організація класу.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

У всі часи навколо будь-яких подій у суспільстві велися суперечки з приводу того чи іншого питання. Звідки пішло поняття «полеміка»? Хто були перші полемісти? Які проблеми, теми їх хвилювали? Чи повинна бути в демократичному суспільстві полемічна література? На ці питання ми дамо відповіді в процесі нашого уроку.


3. ^ Вивчення нового матеріалу.

А) словникова робота:

- полеміка;

- полемічна література;

- послання.

Б) індивідуальне повідомлення « Виникнення полемічної літератури»

В) міні-лекція « Життя і творчість І. Вишенського»

Учні під час лекції заповнюють таблицю:

Це цікаво!

Хочу дізнатися більше

Не зрозумів

 1. ^ Поглиблена робота з текстом.

А) робота з текстом твору «Послання до єпископів»

- в чому звинувачував Іван Вишенський «князів церкви»?

- виділіть у тексті словесні замальовки приватного життя єпископів і становища вбогої пастви. Який прийом використовує І. Вишенський?

Б) дискусія:

- що ви вважаєте правильним, а що хибним у твердженнях І. Вишенського? Обґрунтуйте свою думку.

- чи повинні полемісти дотримуватись правил спілкування, висловлювати свої думки тактовно, не ображаючи опонентів?

4^ . Підбиття підсумків, оцінюванн.

- Чи є твори І. Вишенського актуальними в наш час? Доведіть.

- Чи повинна бути в суспільстві полемічна література?

5. ^ Домашнє завдання: 4-6 б.- стор.48-51 ( скласти план); 7-9 б.- дайте письмову відповідь на питання: « Що робить Івана Вишенського близьким нашому часові?»; 10-12 б.- напишіть послання на будь-яку тему.


^ Урок української літератури у 9 класі

Тема. «У чому полягає щастя людини?». Філософські погляди Григорія Сковороди.

Мета: створити умови для дослідження філософських поглядів Г.Сковороди, порівняти уявлення про щастя філософа і учнів класу; формувати навички аналізу філософських творів; розвивати уміння дискутувати, аргументувати власну точку зору; формувати навички спілкування, розвивати критичне мислення; збагачувати лексичний запас учнів; сприяти усвідомленню необхідності самопізнання як основи щастя людини.

Очікувані результати

Учні повинні знати:

 1. Філософські погляди Г. Сковороди.

 2. Складові щастя людини.

Учні повинні уміти:

 1. Досліджувати проблему, використовуючи філософські твори.

 2. Аргументувати власну точку зору.

 3. Вести дискусію.

Тип уроку: формування знань, умінь і навичок.

Форми організації пізнавальної діяльності: групова, фронтальна.

Методи та прийоми: «мозковий штурм», «займи (зміни) позицію», дослідницький.

Обладнання: тексти творів Г. Сковороди, ватман, маркери.

Хід уроку

^ 1. Організація класу.

2. Мотивація навчальної діяльності.

Підніміть руку ті, хто хоче бути нещасливим. Отже, всі бажають щастя. І у листівках – привітаннях ми, в першу чергу, бажаємо людині щастя.

У чому ж полягає щастя людини? Як розумів щастя Г. Сковорода? На ці запитання ми дамо відповіді під час уроку.

^ 3. Оголошення теми, очікуваних результатів уроку.

4. Надання необхідної інформації.

А) «мозковий штурм»

Що таке щастя?

Кожен ряд повинен висунути одну ідею.

Б) «займи позицію»

5. Інтерактивна вправа.

А) розподіл по групах, інструктаж

1гр. – « Розмова п’яти подорожніх»

2гр. – «Буквар світу»

3гр. – «Кільце»

4гр. – байки

Завдання: дослідіть філософські твори Г. Сковороди, визначте, у чому вбачав щастя філософ.

Б) презентація роботи груп

В) індивідуальне повідомлення: « Афоризми Григорія Сковороди»

Учні в цей час доповнюють опорну схему.

6.Рефлексія.

А) фронтальна бесіда

- З якими поглядами Г. Сковороди ви не згодні? Чому?

- Чи спроможні ви пізнати себе, виявити свої задатки й у згоді з ними обрати собі у майбутньому професію? Що може стати на перешкоді? Як їх подолати? Як би ви сформулювали девіз вашого життя після сьогоднішнього уроку?

Б) «зміни позицію»

7. Підсумки уроку, оцінювання.

8. Домашнє завдання: написати міні-есе за одним з афоризмів Г. Сковороди.
Скачати 337.75 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.10.2013
Розмір337.75 Kb.
ТипУрок, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх