Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “фінанси для студентів спеціальності 050104 затверджено icon

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “фінанси для студентів спеціальності 050104 затверджено


Схожі
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070602 “гідрологія І гідрохімія...
Зміст
Робоча программа методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «прикладне...
Навчально-методичний комплекс дисципліни “управління діяльністю фінансових посередників для...
Робоча програма...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4
скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання з

дисципліни “ФІНАНСИ”

для студентів спеціальності 6.050104
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НметАУ 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
^

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання з

дисципліни “ФІНАНСИ”

для студентів спеціальності 6.050104
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НметАУ 2007

УДК 336.6

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Фінанси” для студентів спеціальності 6.050104 / Укл.: В.П. Савчук, О.В. Журавель. - Дніпропетровськ, НМетАУ, 2007.- 47 с.
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення до тем, перелік практичних занять, контрольні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання.

Призначені для студентів спеціальності 6.050104 - фінанси.

Друкується за авторською редакцією.


Укладачі: В.П. Савчук, д-р техн. наук, проф.

О.В. Журавель, ст. викл.


Відповідальний за випуск К.Ф. Ковальчук, д-р екон. наук, проф.


Рецензент І.Г. Сокиринська, канд. екон. наук, доц. (НМетАУ)


ВСТУП


Сучасне становище економіки України допускає використання традиційних у світовій економіці норм і форм ведення господарської діяльності підприємств і фінансових інститутів. Завдання, які необхідно вирішувати сьогодні на українських підприємствах, дуже складні. Одне з них - грамотне й ефективне управління фінансами.

Головна мета курсу полягає у вивченні основних програмних питань, що відбивають фінансові відносини в ринковій економіці, з демонстрацією реального становища цих відносин в Україні.

Вивчення дисципліни допускає попереднє засвоєння студентами основ мікро- і макроекономіки, математичного аналізу.

Після вивчення дисципліни студент повинен мати міцні теоретичні знання і уявлення про:

 • основні функції фінансів і їхню роль в економіці країни;

 • основні принципи побудови фінансової системи держави;

 • особливості побудови фінансової системи України;

 • бюджет держави і бюджетний процес;

 • основи побудови податкової системи та особливості сучасної податкової системи України;

 • основи фінансової математики;

 • фінансовий ринок в двох його складових;

 • основні фінансові інструменти;

 • кредит і кредитування;

 • страховий бізнес.

У процесі вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи студент повинен набути практичні навички фінансових розрахунків стосовно:

 • оцінки вартості грошей у часі;

 • оцінки вартості цінних паперів підприємств: акцій і облігацій;

 • складення графіків повернення кредиту;

 • розрахунку ціни капіталу.
 1. ^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Відповідно до навчального плану дисципліну «Фінанси» вивчають студенти спеціальності «Фінанси» усіх форм навчання. Загальний обсяг дисципліни - 54 академічні години, які для студентів заочної форми навчання розподілено по видах занять наступним чином: аудиторні заняття складають 16 годин, в тому числі: лекції - 8 годин, практичні заняття - 8 годин, самостійна робота - 38 годин (таблиця 1.1).

Робоча програма з дисципліни «Фінанси» із визначенням тем, що викладаються на аудиторних заняттях, наведена в розділі 3.

Підставою успішного оволодіння дисципліною є самостійна робота студента над підручниками і навчальними посібниками. Самостійну роботу варто вести систематично, за визначеним планом, складеним самим студентом.

Вивчати теми рекомендується в такій послідовності:

1) ознайомлення із змістом теми за програмою;

2) уважне читання конспекту лекцій і відповідних глав навчальної літератури;

3) конспектування досліджуваного матеріалу;

4) виконання вправ;

5) виконання контрольної роботи.

Контрольна робота повинна бути виконана та оформлена відповідно до встановлених правил.

Варіанти завдань для виконання контрольної роботи наведені в додатку А.

Після отримання перевіреної контрольної роботи від викладача необхідно врахувати всі вказані ним зауваження і внести необхідні виправлення.
Таблиця 1.1

^

Розподіл дисципліни “Фінанси” по семестрах і видах навчального навантаження, годинСеместр

Усього годин

Аудиторні

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Види контролю

VI

54

16

8

8

38

Контр. робота. Іспит 1. ^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Балабанов И. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – М.: “Финансы и статистика”, 1995.

  2. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - Киев: АДЕФ-Украина, 1996.

  3. Брайен А. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами - М.: Дело, 1995.

  4. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т. / Пер. с англ. под ред. В.В. Ковалева. СПб.: Экономическая школа, 2000.

  5. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Вид-во НІОС, 2000.

  6. Гончаренко Л. Ценные бумаги: учет и налогообложение. - М.: Дело, 1995.

  7. Государственные финансы. Учебное пособие. Под ред. Федосова В.М., – К.: “Лыбидь”, 1991.

  8. Дамари Р. Финансы и предпринимательство. Ярославль: Периодика, 1993.

  9. Долан Э. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. - Санкт-Петербург: Оркестр, 1994.

  10. Инвестнционно-финансовый портфель. - М.: Соминтэк, 1993.

  11. Кочорич Е. Финансовая математика. - М.: Финанси и статистика, 1995.

  12. Лексис В. Кредит и банки. - М.: Перспектива, 1994.

  13. Мелкумов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым вычислениям. - М.: ИНФРА-М, 1996.

  14. Миркин Я. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 1995.

  15. Настольная книга финансиста. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1995.

  16. Никбахт Е., Гропелли А. Финансы, – К.: “Основы”, 1993.

  17. Общая теория финансов. / Под ред. Дробозиной. - М.: Банки и биржи, 1995.

  18. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія). – К.: КНЕУ, 1999.

  19. Петюх В.М. Ринкова економіка: Настільна книга ділової людини, – К.: Урожай, 1995.

  20. Первозванский А.А. Финансовый рынок: Расчет и риск. – М.: ИНФРА-М, 1994.

  21. Практикум по финансовому менеджменту / Под ред. Стояновой Е. - М: Перспектива, 1994.

  22. Пруссова Л.Г. Экономика в схемах, экономика в таблицах. – К.: «Эксергия», 1995.

  23. Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент. – К.: Издательский дом «Максимум», 2005.

  24. Фельдман А.Б. Основы рынка производных ценных бумаг. М.: ИНФРА-М, 1996.

  25. Финансы / Под ред. Родионовой В. - М: Финаны и статистика, 1995.

  26. Фінанси (теоретичні основи): Підручник / М.В. Грідчина та ін. – К.: МАУП, 2002.

  27. Холт Р. Основы финансового менеджмента. -М.: Дело Ltd, 1995.

  28. Хорн Дж. К. Основы управления финансами.- М.: Финансы и статистика, 1996.

  29. Чесноков А. Ценные бумаги. Справочник акционера. “Таймс”, 1995.

  30. Шарп У., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции. - М.: Инфра-М, 1997.
 1. ^ РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ


Розподіл навчальних годин із дисципліни “Фінанси” для студентів заочної форми навчання між темами і видами занять наведено в таблиці 3.1.

Згідно з робочою програмою студент повинен оволодіти усіма темами дисципліни. Нижче наводяться робоча програма дисципліни і методичні вказівки до вивчення окремих тем курсу.

Таблиця 3.1
залишити коментар
Сторінка1/4
В.П. Савчук
Дата конвертації23.10.2013
Розмір1.05 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх