Програма вступного іспиту на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста icon

Програма вступного іспиту на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста


Схожі
Програма вступного іспиту на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста...
Програма вступного іспиту на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста...
Програма фахового вступного випробування Комплексний екзамен з музики для вступу на навчання...
Програма фахового вступного випробування Комплексний екзамен з англійської мови та фахової...
Програма фахового вступного випробування Комплексний екзамен з німецької мови та фахової...
Робоча програма з дисципліни: Логіка статус дисципліни: нормативна для студентів: ІІ курсу...
Робоча програма з дисципліни “Релігієзнавство статус дисципліни: нормативна напрям підготовки:...
Міністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра...
Робоча програма з дисципліни: Введення в спеціальність статус дисципліни: вибіркова для...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу “Ліцензування І патентування...
Курс Ісеместр 1, 2 Денна форма навчання Заочна форма навчання...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями...Загрузка...
скачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою КНЕУ ім. В. Гетьмана

Протокол № 7 від 27.03.08 р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту

на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста

за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціалізація «Облік і аудит в АПК» на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


КИЇВ 2008


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА


ПРОГРАМА

вступного іспиту

на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста

за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціалізація «Облік і аудит в АПК» на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Затверджено на засіданні

кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК

(протокол № 14 від 6 березня 2008 р.)


^ Програму вступного іспиту підготували:

Коцупатрий М.М., завідувач кафедри

обліку, аналізу та аудиту в АПК

КНЕУ ім. В. Гетьмана;

Шевченко Ю. А. старший викладач

кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК;

Мельничук В.В., доцент

кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК;


КИЇВ 2008


Зміст

Вступ………………………………………………………………………………………………...4

ПРОГРАМА………………………………………………………………………………………....5

Модуль 1. Облік, аналіз та контроль власного капіталу………………….............................5

Модуль 2. Облік, аналіз та контроль оборотних активів …………………………………….5

2.1. Облік, аналіз та контроль грошових коштів, поточних фінансових інвестицій і

розрахунків з дебіторами……………………………………………………………………….5

2.2. Облік, аналіз та контроль матеріальних виробничих запасів…………………… 5

Модуль 3. Облік, аналіз та контроль необоротних активів і довгострокових біологічних активів………… …………………………………………………………………………………..6

3.1. Облік, аналіз та контроль основних засобів і довгострокових біологічних активів………………………………………………...…………………………………………….6

3.2. Облік, аналіз та контроль нематеріальних активів………………….............................7

3.3. Облік, аналіз та контроль довгострокових фінансових інвестицій.............................7

Модуль 4. Облік, аналіз та контроль зобовязань підприємства……………………………..8

4.1. Облік, аналіз та контроль довгострокових зобовязань ……………………………….8

4.2. Облік, аналіз та контроль поточних зобовязань ………………………………………8

4.3. Облік, аналіз та контроль розрахунків із заробітної плати і соціального страхування персоналу………………………………………………………………………...8

Модуль 5. Облік, аналіз та контроль витрат, доходів і фінансових результатів…………..9

5.1. Облік, аналіз та контроль витрат виробництва ………………………………………....9

5.2. Облік, аналіз та контроль реалізації готової продукції (робіт, послуг)………………9

5.3 Облік, аналіз та контроль інших операційних витрат і доїходів………………… ..9

5.4. Облік, аналіз та контроль витрат і доходів від фінансової й інвестиційної діяльності та надзвичайних подій…………………………………………………………………………………….………...10

5.5. Облік і аналіз формування та використання прибутків……………………………..10

Модуль 6. Організація обліку , звітності та контролю на підприємстві…………………..10

6.1. Організація обліку на підприємстві……………………………………………………..10

6.2. Фінансова звітність підприємства………………………………………………………11

6.3. Аналіз фінансової звітності………………………………………………………………11

6.4. Організація контролю на підприємстві…………………………………………………11


Структура екзаменаційного білета…………………………………………………………….12

Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті………………………………………14

Рекомендована література……………………………………………………………………...15


Вступ


Мета вступного іспиту – відбір до навчання осіб, які продемонстрували найвищий рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти до молодшого спеціаліста, що навчалися за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати диплом молодшого спеціаліста (неповна вища освіта) за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Особливістю програми є те, що вона побудована за функціональними модулями і має міжпредметний синтетичний характер. Модулі відповідають функціям, для виконання яких має бути підготовлений молодший спеціаліст за спеціальністю «Бухгалтерський облік». Згідно з чинною Освітньо-кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста зазначеної спеціальності до таких функцій належать: облікова, фінансова, економічна, організаційно-виробнича, технічно - інформаційна, аналітична.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.


ПРОГРАМА


Модуль 1. Облік, аналіз та контроль

власного капіталу


Капітал, його сутність, стадії, кругообіг та функціональні форми. Характеристика складових власного капіталу.

Облік формування та змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності й організаційно-правових форм господарювання: державних підприємств, господарських товариств, приватних підприємств, фермерських господарств. Особливості обліку неоплаченого і вилученого капіталу.

Особливості обліку пайового капіталу в сільськогосподарських виробничих кооперативах. Облік додаткового капіталу. Облік резервного капіталу. Облік нерозподіленого прибутку та його використання.

Аналіз величини, складу та руху власного капіталу підприємства. Аналіз власного та залученого капіталу. Використання показників та коефіцієнтів для оцінки стану капіталу.

Контроль та ревізія власного капіталу.


Модуль 2. Облік, аналіз та контроль

оборотних активів


2.1. Облік, аналіз та контроль грошових коштів,

поточних фінансових інвестицій і розрахунків з дебіторами


Економічна сутність грошових коштів та їх функції. Форми розрахунків і державне регулювання готівкового та безготівкового обігу.

Касові операції та порядок їх ведення. Первинні, облікові та звітні документи з касових операцій. Облік касових операцій в національній та іноземній валюті.

Порядок відкриття та використання рахунків у банках. Облік операцій на рахунках у банках.

Облік поточних фінансових інвестицій.

Економічна сутність дебіторської заборгованості та її види.

Облік розрахунків за довгостроковою дебіторською заборгованістю.

Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Порядок створення і використання резерву сумнівних боргів. Облік резерву сумнівних боргів.

облік розрахунків з підзвітними особами.

Облік розрахунків з різними дебіторами.

Аналіз стану дебіторської заборгованості за її видами. Аналіз дебіторської заборгованості в динаміці, за складом та за термінами погашення.

Контроль і ревізія грошових операцій, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості.


^ 2.2. Облік, аналіз та контроль матеріальних виробничих запасів


Економічна сутність виробничих запасів і завдання обліку, аналізу та контролю. Визнання виробничих запасів як активів підприємства. Класифікація запасів. Первісна оцінка виробничих запасів. Матеріально відповідальні особи та порядок документального оформлення матеріальної відповідальності.

Документальне оформлення та облік надходження виробничих запасів. Облік виробничих запасів на складі і в бухгалтерії. Методи оцінки використаних запасів. Методика обліку відпущених та спожитих запасів на підприємстві.

Особливості обліку та контролю малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП).

Інвентаризація виробничих запасів та відображення її результатів у обліку. Облік нестач, лишків виробничих запасів та розрахунків з відшкодування матеріальних збитків.

Порядок проведення переоцінки запасів та подання інформації про запаси у фінансовій звітності.

Аналіз стану та структури виробничих запасів. Аналіз потреби підприємства в матеріальних ресурсах і рівня виробничих запасів. Фактори, що впливають на рівень складських запасів підприємства. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. Аналіз використання матеріальних ресурсів і оцінка матеріаломісткості продукції.


Модуль 3. Облік, аналіз та контроль

необоротних активів і довгострокових біологічних активів


^ 3.1. Облік, аналіз та контроль основних засобів і довгострокових біологічних активів


Економічна сутність засобів виробництва та їх роль в економічному розитку країни. Складові частини і характеристика необоротних активів підприємства. Визнання основних засобів як активів підприємства.

Класифікація і первісна оцінка основних засобів. Переоцінка (дооцінка, уцінка) первісної вартості і суми зносу об’єкта основних засобів. Зменшення корисності основних засобів.

Характеристика рахунків і субрахунків, в межах яких здійснюється синтетичний та аналітичний облік основних засобів. Інвентарний облік наявності і руху основних засобів. Загальна схема записів операцій з обліку основних засобів.

Економічна суть капітальних інвестицій і основні напрями їх здійснення. Кореспонденція рахунків та загальна схема записів з обліку капітальних інвестицій.

Канали (шляхи) надходження основних засобів. Документальне оформлення операцій з надходження основних засобів. Кореспонденція рахунків за операціями, пов’язаними з надходженням основних засобів за різними каналами.

Синтетичний та аналітичний облік витрат з ремонту основних засобів.

Економічна сутність амортизації основних засобів. Методи та методика нарахування амортизації основних засобів. Синтетичний і аналітичний облік амортизації і зносу основних засобів. Загальна схема записів з обліку амортизації і зносу основних засобів.

Причини та напрями вибуття основних засобів. Документальне оформлення операцій зі списання основних засобів унаслідок повного зносу, непридатності для подальшої експлуатації, знищення через стихійне лихо, продаж тощо. Кореспонденція рахунків за операціями, пов’язаними з вибуттям основних засобів за різними напрямами.

Інвентаризація основних засобів. Документальне оформлення результатів інвентаризації. Відображення результатів інвентаризації основних засобів в обліку.

Сутність та склад довгострокових біологічних активів.

Класифікація і первісна оцінка довгострокових біологічних активів.

Характеристика рахунків і субрахунків, в межах яких здійснюєтьсчя синтетичний і аналітичний облік довгострокових біологічних активів

Документальне оформлення і облік надходження, переміщення та вибуття довгострокових біологічних активів.

Завдання та джерела економічного аналізу основних засобів. Методика аналізу ефективності використання основних засобів.

Особливості аналізу довгострокових біологічних активів.

Контроль операцій по руху основних засобів. Контроль правильності нарахування амортизації основних засобів. Ревізія основних засобів.

Особливості контролю і ревізії довгострокових біологічних активів.


^ 3.2. Облік, аналіз та контроль нематеріальних активів


Поняття, визначення та економічна сутність нематеріальних активів, їх склад і види.

Нормативно-правове регулювання обліку нематеріальних активів.

Побудова синтетичного і аналітичного обліку нематеріальних активів. Інвентарний облік нематеріальних активів.

Документальне оформлення надходження та первісна оцінка нематеріальних активів. Облік процесу придбання і створення нематеріальних активів.

Амортизація нематеріальних активів, визначення строку використання окремих об’єктів нематеріальних активів.

Облік переоцінки нематеріальних активів. Облік зменшення корисності нематеріальних активів.

Документальне оформлення та облік вибуття і списання нематеріальних активів.

Аналіз складу, структури та стану нематеріальних активів. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів, оцінка їх впливу на результати діяльності підприємства.

Контроль і ревізія нематеріальних активів.


^ 3.3. Облік, аналіз та контроль

довгострокових фінансових інвестицій


Економічна сутність фінансових інвестицій, їх види та класифікація. Первісна оцінка фінансових інвестицій та їх оцінка на дату балансу.

Облік довгострокових фінансових інвестицій у боргові зобовязання (облігації). Поняття амортизованої собівартості облігацій. Методика обліку довгострокових облігацій, придбаних за номінальною вартістю , з дисконтом та премією. Методи нарахування амортизації дисконту та премії за інвестиціями в облігації.

Облік довгострокових інвестицій в акції інших підприємств. Вплив частки інвестора в капіталі інвестованого підприємства на методику обліку. Метод обліку інвестицій в акції за справедливою вартістю (собівартістю).

Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Порядок визначення балансової вартості інвестицій.

Аналіз складу, структури, динаміки та ефективності довгострокових фінансових інвестицій на підприємстві.

Контроль і ревізія довгострокових фінансових інвестицій.


Модуль 4. Облік, аналіз та контроль зобов’язань підприємства


^ 4.1. Облік, аналіз та контроль довгострокових зобов’язань


Позичковий капітал, його сутність і роль у господарській діяльності. Визнання, класифікація та оцінка довгострокових зобов’язань. Загальна схема обліку довгострокових зобов’язань . Облік довгострокових зобов’язань за кредитами банків. Облік довгострокових фінансових зобов’язань. Особливості обліку відстрочених податкових зобов’язань.

Методика і техніка аналізу довгострокових зобов’язань.

Контроль і ревізія розрахунків за довгостроковими зобов’язаннями.


^ 4.2. Облік, аналіз та контроль поточних зобов’язань


Визнання, класифікація та оцінка поточних зобов’язань. Загальна схема обліку поточних зобов’язань.

Документальне оформлення та облік короткострокових кредитів банків.

Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками за товари, роботи, послуги. Облік зобов’язань, забезпечених виданими короткостроковими векселями.

Облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток. Порядок визначення суми податку на прибуток, відстрочених податкових активів та зобов’язань з податку на прибуток і їх облік.

Порядок визначення податкових зобов’язань і податкового кредиту з податку на додану вартість та відображення розрахунків з бюджетом за ПДВ у системі бухгалтерських рахунків.

Облік розрахунків за податком з доходів фізичних осіб.

Методика і техніка аналізу поточних зобов’язань. Аналіз розрахунків з постачальниками за товари, роботи, послуги: за динамікою, складом та строками погашення. Аналіз стану розрахунків з бюджетом за податками й іншими обовязковими платежами.

Контроль і ревізія розрахунків з постачальниками, за податками, платежами та іншими зобов’язаннями.


^ 4.3. Облік , аналіз та контроль розрахунків

із заробітної плати і соціального страхування


Заробітна плата, її суть та форми. Роль та значення зарплати у формуванні доходів населення.

Склад фонду оплати праці. Методика розрахунку суми заробітної плати за різних форм і систем оплати праці. Індексація і компенсація невиплаченої зарплати. Утримання із зарплати. Узагальнення нарахувань і утримань із зарплати.

Відображення розрахунків з оплати праці в системі рахунків бухгалтерського обліку. Контроль за використанням фонду оплати праці.

Облік розрахунків з обов’язкового державного пенсіного страхування, зі страхування на випадок безробіття, зі страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та зі страхування від нещасних випадків на виробництві.

Аналіз стану і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та їх руху. Аналіз використання робочого часу. Показники динаміки продуктивності праці та аналіз їх динаміки. Аналіз використання фонду оплати праці.

Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці та розрахунків за страхуванням.


Модуль 5. Облік, аналіз та контроль витрат,

доходів і фінансових результатів


^ 5.1. Облік, аналіз та контроль витрат виробництва


Витрати виробництва та їх економічна сутність. Визначення, визнання та класифікація витрат на виробництво. Собівартість як економічна категорія ринкової економіки. Склад витрат, що формують собівартість продукції (робіт, послуг).

Загальна характеристика рахунків з обліку витрат виробництва (23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати»).

Оцінка та облік незавершеного виробництва. Облік втрат від браку продукції (робіт, послуг).

загальна схема визначення собівартості готової продукції (виконаних робіт і наданих послуг) за звичайної та спрощеної форми бухгалтерського обліку.

Документальне оформлення і оцінка продукції сільськогосподарського виробництва. Облік надходження сільськогосподарської продукції від виробництва.

Аналіз витрат виробництва за їх елементами. Аналіз матеріальних витрат у собівартості продукції. аналіз витрат на оплату праці. Аналіз комплексних статей витрат. аналіз собівартості видів продукції, робіт, послуг.

аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному і вартісному виразі. Оцінка динаміки обсягу виробництва продукції. Аналіз асортименту, структури та якості продукції (робіт, послуг).

Контроль і ревізія витрат виробництва і виходу продукції.


^ 5.2. Облік, аналіз та контроль реалізації готової продукції (робіт, послуг)


Види діяльності та їх характеристика. Взаємозв’язок витрат і доходів діяльності з рахунками бухгалтерського обліку.

Економічний зміст реалізації продукції, робіт, послуг. Валова і товарна продукція.

Канали (напрямки, шляхи) реалізації продукції. Ціноутворення на продукцію, роботи, послуги.

Документальне оформлення й облік реалізації продукції. облік вирахувань з доходу.

Особливості документального оформлення й обліку виконання робіт і надання послуг на сторону. Облік витрат на збут.

Аналіз реалізації продукції. Аналіз чинників зміни прибутків від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг. Аналіз витрат на збут.

Контроль та ревізія реалізації продукції, робіт та послуг.


^ 5.3. Облік, аналіз та контроль інших операційних витрат і доходів


Інша операційна діяльність, її сутність та види.

Облік доходів і витрат від реалізації іноземної валюти.

Облік доходів і витрат від реалізації інших оборотних активів.

Облік доходів і витрат від операційної курсової різниці.

Облік витрат від сумнівних та безнадійних боргів. Облік доходів від списання простроченої кредиторської заборгованості.

Облік втрат від знецінення запасів, нестач і втрат від псування цінностей. Облік визнаних та одержаних штрафів, пені, неустойки.

Облік доходів і витрат від утримання житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурного призначення.

Аналіз доходів і витрат іншої операційної діяльності.

Контроль та ревізія інших операційних доходів і витрат.


  1. ^ Облік, аналіз та контроль витрат і доходів від фінансової й інвестиційної діяльності та надзвичайних подій


Облік доходів і втрат від участі в капіталі, інших фінансових доходів і витрат.

Облік доходів і витрат від реалізації фінансових інвестицій. Облік доходів і витрат від реалізації необоротних активів.

Облік доходів і витрат від неопераційної курсової різниці. Облік доходів і витрат від списання необоротних активів.

Облік доходів від безоплатно одержаних необоротних активів.

Облік доходів і витрат від надзвичайних подій.

Аналіз доходів і витрат від участі в капіталі. Аналіз фінансових доходів і витрат. Аналіз доходів і витрат іншої (інвестиційної) діяльності.

Аналіз доходів і витрат від надзвичайних подій.

Контроль та ревізія доходів і витрат фінансової і інвестиційної діяльності та від надзвичайних подій.


  1. ^ Облік і аналіз формування та використання прибутків


Сутність і роль прибутку в господарській діяльності підприємства. Структурно- логічна схема формування прибутку.

Облік фінансових результатів від операційної діяльності, від фінансових операцій, іншої (інвестиційної) діяльності та надзвичайних подій.

Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків).

Завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства та джерела інформації для його проведення. Аналіз чистого прибутку. Аналіз складу фінансових результатів, витрат і відрахувань. Аналіз динаміки та структури прибутків підприємства.

аналіз фінансових результатів від операційної діяльності, фінансових операцій та іншої (інвестиційної) діяльності. Аналіз результатів від надзвичайних подій.


Модуль 6. Організація обліку, звітності та контролю на підприємстві


^ 6.1. Організація обліку на підприємстві


Організація обліку на підприємстві, її сутність і значення. Напрями організації обліку на підприємстві. Вибір форм і методів обліку; синтетичний та аналітичний облік; кадри працівників обліку; посадові інструкції; розподіл обов’язків між працівниками обліку; підвищення кваліфікації працівників обліку; робочі місця працівників обліку; нормативно-правове забезпечення обліку; інвентаризація майна та джерел його утворення; документообіг; забезпечення бланками первинного обліку; автоматизація обліку; визначення чисельності працівників обліку. Облікова політика підприємства, її сутність, зміст та порядок розроблення і затвердження. Статистичний облік.


  1. ^ Фінансова звітність підприємства


Об’єктивна необхідність звітності як джерела інформації про діяльність суб’єктів господарювання. Сутність звітності та її значення. Користувачі інформації, що подається у фінансових звітах.

Мета, завдання і вимоги до фінансової звітності. Склад і елементи фінансової звітності. Принципи підготовки фінансової звітності. Розкриття інформації у фінансовій звітності. Якісні характеристики фінансової звітності. Забезпечення достовірності звітних даних. Узгодження показників фінансової звітності.

Принципи побудови і структура балансу підприємства. Інформаційні джерела для складання балансу.

Призначення, структура і зміст звіту про фінансові результати. Джерела інформації для складання звіту про фінансові результати.

Призначення, структура і зміст звіту про власний капітал. Інформаційні джерела та порядок складання звіту про власний капітал.

Призначення, стуктура і зміст звіту про рух грошових коштів. Інформаційні джерела для складання звіту.

Призначення, структура і змііст приміток до річного фінансового звіту.

Призначення, структура і зміст фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.

Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та звітності.


  1. ^ Аналіз фінансової звітності


Загальна оцінка фінансового стану підприємства. Аналіз структури бухгалтерського балансу. Аналіз власного капіталу і зобов’язань підприємства.

Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

аналіз рентабельності підприємства. аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства.

Аналіз фінансового стану неплатоспроможих підприємств з метою запобігання їхньому банкрутству.


  1. ^ Організація контролю на підприємстві


Контроль його сутність та значення.

Види та форми контролю. Методичні прийоми контролю. Сутність внурішньогосподарського контролю. Контрольно-ревізійні сектори (комісії, відділи) та їх функції.

Об’єкти та суб’єкти контролю. Взаємодія структурних підрозділів підприємства зі здійснення внурішньогосподарського контролю. Узагальнення результатів внурішньогосподарського контролю на підприємстві.


Структура екзаменаційного білета


1. Облік формування та змін статутного капіталу в фермерських господарствах - (10 балів).

2. Облік касових операцій в національній валюті (10 балів)

3. Економічна суть капітальних інвестицій і основні напрями їх здійснення (10 балів)

4. Документальне оформлення та облік короткострокових кредитів банку (10 балів)

5. Облік і розподіл загальновиробничих витрат рослинництва (10 балів)

6. Практичне завдання № 1 (10 балів)

Вкажіть документальне оформлення і кореспонденцію рахунків за такими господарськими операціями:

6.1. відпущено і реалізовано вітчизняному покупцю 1000 ц зерна озимої пшениці за справедливою вартістю - 50 000 грн.

6.2. Нараховано виручку (дохід) за реалізоване вітчизняному покупцю зерно пшениці (з ПДВ) - 96 000 грн.

6.3. Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ від виручки (доходу) за реалізоване зерно пшениці - 16 000 грн.

7. Практичне завдання № 2 (10 балів)

Під час ревізії результатів інвентаризації нафтопродуктів на складі встановлено, що підприємство зайво списало на витрати діяльності нестачу дизпалива в межах норм природного убутку в кількості 65 кг Облікова ціна за1 кг. дизпалива(без ПДВ) – 5 грн. Завідувач складом нафтопродуктів – Ткач І.В.

Встановити суму завданих збитків господарству внаслідок завищення втрат від списання нестачі дизпалива в межах норм природного убутку.

Розрахувати суму матеріальних збитків від нестачі дизпалива в кількості 65 кг у завідувача складом Ткача І.В., якщо офіційний індекс інфляції склав 1.1

8. Практичне завдання № 3 (10 балів)

Розрахувати вплив факторів на суму одержаного брибутку від реалізації продукції за такими даними:


показники

за планом

фактично

1. Обсяг реалізованої продукції, ц

10 000

10 200

2. Реалізаційна ціна за 1ц продукції (без ПДВ), грн

80

85

3. Повна собівартість 1ц продукції, грн

50

56


9. Блок тестових завдань № 1. (10 балів)

9.1. Дебітори – це:

а) юридичні особи, які заборгували підприємству певні суми коштів або активів;

б) юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів;

в) фізичні особи, які заборгували підприємству певні суми коштів або активів.

9.2. Одержання коштів в касу із поточного рахунку в банку в національній валюті оформляється:

а) грошовим чеком і об’явою про внесення готівки;

б) прибутковим касовим ордером;

в) грошовим чеком і прибутковим касовим ордером.

10. Блок тестових завдань № 2. (10 балів)

10.1. Основними факторами, що впливають на валовий збір цукрових буряків, є:

А) урожайність цукрових буряків;

Б) урожайність і площа посіву цукрових буряків;

в) площа посіву цукрових буряків і кількість внесених добрив.

10.2. Основними формами контролю є:

а) ревізія і камеральна перевірка;

б) перевірка;

в) аудит, ревізія, перевірка;

г) аудит.


^ Критерії оцінювання

письмових відповідей на іспиті


Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо, включаючи блоки тестових завдань) за такими критеріями:

10 балів – абітурієнт дав правильну й вичерну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання категорійного апарату і законодавчих актів та нормативно-правових документів, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, фактів та явищ, навів приклади, правильно розв’язав задачі (ситуації);

5 балів – абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні категорійного апарату, показав задовільні знання законодавчих актів та нормативно-правових документів, припустився несуттєвої помилки у розв’язанні задачі (ситуації);

0 балів – абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання категорійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів, не розв’язав задачі (ситуації).


^ Увага! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100 – балової шкали оцінювання переводиться в 4- балову:

Оцінка за баловою шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною

шкалою

85-100

5 (відмінно)

65-80

4 (добре)

40-60

3 (задовільно)

0-35


2 (незадовільно)Рекомендована література


 1. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.

 2. М.Ф.Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 4-те вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2007.-979 с.

 3. Економічний аналіз: Навч. посібник./Кол. авт. під кер. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. 2-ге вид.- К.: КНЕУ, 2003.-556 с.

 4. Ковальчук М.І. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: Підручник.- К.: КНЕУ, 2005.-390 с.

 5. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія Підручник 6-те вид., стер.-К.: Знання-Прес, 2005.-253 с.


Скачати 230.07 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.10.2013
Розмір230.07 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх