Робоча програма з дисципліни “Фізика статус дисципліни: нормативна для спеціальностей: 090202 icon

Робоча програма з дисципліни “Фізика статус дисципліни: нормативна для спеціальностей: 090202


Схожі
Робоча програма з дисципліни: Логіка статус дисципліни: нормативна для студентів: ІІ курсу...
Робоча програма з дисципліни «Комп’ютерне моделювання процесів І систем» статус дисципліни...
Робоча програма з дисципліни “Релігієзнавство статус дисципліни: нормативна напрям підготовки:...
Навчальна програма дисципліни (типова) фінанси статус дисципліни нормативна проф спрямув...
Робоча програма з дисципліни: Введення в спеціальність статус дисципліни: вибіркова для...
Робоча програма здисципліни «Страхові послуги» Статус дисципліни вибіркова Для спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни німецька класична філософія (шифр І назва навчальної...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальностей 070501 "географія"...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча програма здисципліни " Економіка підприємства " Статус дисципліни нормативна Для...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни)...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5
скачать


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИРег. № __________________

Затверджую

Перший проректор


____________ Рогальський Ф.Б.

“ ____ ” ____________2007р.
РОБОЧА ПРОГРАМАз дисципліни “Фізика”

статус дисципліни: нормативна


для спеціальностей:

090202 – Технологія машинобудування,

090222 – Обладнання легкої промисловості та побутового

обслуговування

напряму 0902 – Інженерна механіка;


091300 – Метрологія та вимірювальна техніка

напряму 0913 – Метрологія та вимірювальна техніка


факультету „Машинобудування”


Курс 1,2.

Семестр 2,3.


^ Денна форма навчання

Заочна форма навчання


Лекції – 72 години

Практичні заняття – 36 годин

Лабораторні заняття – 54 години

Самостійна робота – 162 години

Всього годин – 324


Лекції – 16 годин

Практичні заняття – 0 годин

Лабораторні заняття – 16 годин

Самостійна робота – 292 години

Всього годин – 324


Іспит 2,3 семестри.


Кредитів ECTS: 9Укладачі:

к.т.н., доц. Курак В.В.,

асистент ^ Степанчиков Д.М.Херсон 2007


Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми зразку 1994 року, затвердженої Міністерством освіти України, типової програми з „Загальної фізики” для професійного напрямку 0902 „Інженерна механіка”, затвердженої методичними радами факультету Машинобудування та університету, та нормативних документів з впровадження КМСОНП у ХНТУ.


^ Робоча програма розглянута на засіданні кафедри

загальної та прикладної фізики

Протокол №

від „____”__________ 200__ р.

^ Завідувач кафедри загальної та прикладної фізики


д.ф.-м.н., професор


Г.П.ЧуйкоРобочу програму схвалено на засіданнях кафедр:

^ Технології машинобудування
Протокол №

від „____”__________ 200__ р.

^ Завідувач кафедри


д.т.н., професор

О.І.Сошко


^ Електронного машинобудування
Протокол №

від „____”__________ 200__ р.

^ Завідувач кафедри


д.т.н., професор

В.З.Лубяний


ОПЛППО
Протокол №

від „____”__________ 200__ р.

^ Завідувач кафедри

д.т.н., професор

О.П.Костогриз


Робоча програма подається за підписом координатора КМСОНП від факультету, на якому викладається дисципліна

^ Координатор факультету машинобудування _________________ С.В. Кривенко


Схвалено методичною радою факультету машинобудування


Протокол №
від200 р.
Голова методичної ради

факультету машинобудуваннядоцентГ.Ю.Діневич^

МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  Дисципліна «Фізика» разом з дисциплінами «Вища математика» і «Теоретична механіка» складає основу теоретичної підготовки інженерів і відіграє роль фундаментальної фізико-математичної бази, без якої неможлива успішна діяльність інженера будь-якого профілю. Дисципліна «Фізика» являє собою єдине ціле. Будь-які спроби розділити її на частини, що вивчаються на інших кафедрах , не мають ні методологічних, ні наукових, ні дидактичних основ. Вивчення цілісної дисципліни «Фізика» сприяє формуванню у студентів наукового світогляду та сучасного фізичного мислення.

  Дисципліна передбачає вивчення основних законів та категорій фізики, фізичних основ методів дослідження матеріалів (фізичного матеріалознавства). В дисципліні висвітлені головні методи вивчення властивостей матеріалів, закладаються основи наукового світогляду, наведено комплекс фізичних законів у сучасному трактуванні.Головна мета дисципліни – це:

 • вивчення основних фізичних явищ;

 • оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної та сучасної фізики;

 • набуття навиків вимірювання різних фізичних величин та проведення експерименту;

 • оволодіння методами та прийомами розв’язування фізичних задач.


Основні задачі дисципліни:

 • знати основні фізичні закони і методи вивчення фізичних явищ, що необхідні для формування сучасного фізичного мислення;

 • опанувати прийомами і методами розв’язування конкретних задач із різних областей фізики;

 • уміти виділити конкретний фізичний зміст в прикладних задачах майбутньої спеціальності;

 • виробити навички проведення фізичного експерименту, грамотного користування фізичною апаратурою і вимірювання різних фізичних величин;

 • познайомитись з новітніми досягненнями, основними проблемами і шляхами розвитку сучасної фізики.

 • уміти користуватися законами фізики на виробництві і в повсякденному житті.


Студент повинен знати:

 • основні фізичні закони і методи вивчення фізичних явищ;

 • прийоми і методи розв’язування задач із різних областей фізики;

 • новітні досягнення, основні проблеми і шляхи розвитку сучасної фізики;


Студент повинен вміти:

 • розв’язувати конкретні задачі із різних областей фізики;

 • виділяти конкретний фізичний зміст в прикладних задачах майбутньої спеціальності;

 • проводити фізичний експеримент, грамотного користуватись фізичною апаратурою і вимірювати різні фізичні величини;

 • користуватися законами фізики на виробництві і в повсякденному житті.


Дисципліна базується на знаннях з філософії, вищої математики та на матеріалі середньої школи.


Рекомендації по вивченню фізики:

 • систематично вести аналіз лекційного теоретичного матеріалу;

 • регулярно розв’язувати задачі і самостійно вивчати літературу;

 • активно брати участь в практичних заняттях (семінарах);

 • вести підготовку до експериментальної роботи в лабораторіях.

 1. ^ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 1.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 2.
 1. ^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 3.


навч. тиж.

^ Найменування лекцій, практичних і лабораторних занять,їх короткий зміст

Обсяг годин

Форми
контролю

Лекції

Практ

Лабор

Самост
Денна форма навчання

/Курс 1, семестр 2

^ Макс. кількість
Змістовий модуль 1

балів

24

МЕХАНІКА

ЛЕКЦІЯ № 1. Фізика – наука про природу.

Розділи фізики – механіка, статистична фізика і термодинаміка, електромагнетизм, коливання і хвилі, квантова механіка. Методи фізики. Модельні уявлення. Фізичні закони і системи одиниць. Система відліку і система координат.

21
^ ЛЕКЦІЯ № 2. Елементи кінематики.

Механічний рух. Елементи векторної алгебри. Похідна і інтеграл в застосуванні до фізичних задач. Швидкість і прискорення при криволінійному русі матеріальної точки. Кінематика обертального руху.

21
25

^ ЛЕКЦІЯ № 3. Динаміка матеріальної точки.

Класична механіка. Границі її застосування. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Маса та імпульс тіла. Сили. Пружні сили, сили тертя, сила тяжіння і вага. Другий закон Ньютона як рівняння руху. Третій закон Ньютона.

21
^ ЛЕКЦІЯ № 4. Закони збереження.

Кінетична енергія. Робота. Консервативні сили. Потенціальна енергія. Закон збереження енергії. Енергія пружної деформації. Закон збереження імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.

21
^ Практичне заняття № 1. Кінематика.

Розв’язування задач з кінематики
2
1
26

^ Лекція № 5. Динаміка обертального руху.

Центр мас твердого тіла і системи тіл. Момент інерції. Момент сили відносно осі. Обертання тіла навколо нерухомої осі. Кінетична енергія тіла, що обертається.

21
^ Лабораторне заняття № 1. Вступ до лабораторного практикуму.

Вивчення правил з техніки безпеки у лабораторіях кафедри. Вивчення елементів теорії похибок та правил оформлення лабораторних робіт. Визначення індивідуальних графіків виконання робіт. Підготовка до виконання лабораторної роботи.327

^ Лекція № 6. Рух в центральному полі (гравітаційне поле).

Закони Кеплера і закон всесвітнього тяжіння. Напруженість гравітаційного поля. Енергія гравітаційного поля і потенціал. Зв’язок між напруженістю і потенціалом.

21
^ Практичне заняття № 2. Динаміка.

Розв’язування задач на застосування законів динаміки.
2
1

Перевірка домашнього завдання/ 1

28

^ ЛЕКЦІЯ № 7. Механіка рідин і газів.

Загальні властивості рідин і газів. Рівняння нерозривності. Рівняння Бернуллі. Витікання рідини із отвору. Ламінарна і турбулентна течія. Рух тіла в рідинах і газах.

21
^ Лабораторне заняття № 2. Механіка.

Виконання лабораторних робіт з рекомендованого списку (Таблиця 4) за індивідуальними графіками.4

1,5

Допуск до виконання, захист лаб. раб. / 2

29

^ ЛЕКЦІЯ № 8. Елементи релятивістської механіки.

Постулати Ейнштейна і перетворення Лоренца. Наслідки із перетворень Лоренца. Закон складання швидкостей. Взаємозв’язок маси і енергії.

21
^ Практичне заняття № 3. Закони збереження в механіці.

Розв’язування задач на застосування законів збереження імпульсу, моменту імпульсу та енергії.
2
1

Перевірка домашнього завдання/ 1

30

^ ЛЕКЦІЯ № 9. Неінерціальні системи відліку.

Сили інерції. Відцентрова сила інерції. Сила Коріоліса. Закони збереження в неінерціальних системах відліку

21
^ Лабораторне заняття № 3. Механіка.

Виконання лабораторних робіт з рекомендованого списку (Таблиця 4) за індивідуальними графіками.4

1,5

Допуск, захист/ 2
Змістовий модуль 2
31

^ ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОЇ ФІЗИКИ ТА ТЕРМОДИНАМІКА

ЛЕКЦІЯ № 10. Молекулярно-кінетична теорія.

Статистичний підхід до опису великих систем. Зв’язок між мікро- та макропараметрами системи. Основне рівняння МКТ. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Ідеальні та реальні гази.

21
^ Практичне заняття № 4. Модульна контрольна робота.

Модульна контрольна робота з механіки.
2
1

Перевірка контрольних робіт/ 4

32

^ ЛЕКЦІЯ № 11. Статистичні розподіли.

Розподіл Максвела. Розподіл Больцмана. Барометрична формула. Розподіли Бозе-Ейнштейна та Фермі-Дірака.

21
^ Лабораторне заняття № 4. Основи статистичної фізики та термодинаміка.

Виконання лабораторних робіт з рекомендованого списку (Таблиця 4) за індивідуальними графіками.4

1,5

Допуск, захист/ 2

33

^ ЛЕКЦІЯ № 12. Закони термодинаміки.

І закон термодинаміки. Термодинамічні процеси, ізопроцеси. Теплоємності ідеального газу, рівняння Майєра. ІІ закон термодинаміки, його статистичний зміст. ККД теплових машин. Цикл Карно. ІІІ закон термодинаміки.

21
^ Практичне заняття № 5. Основи статистичної фізики. Застосування газових законів, І і ІІ законів термодинаміки до ізопроцесів.
2
1

Перевірка домашнього завдання/ 1

34

^ ЛЕКЦІЯ № 13. Кінетичні явища.

В’язкість, внутрішнє тертя в газах. Дифузія. Теплопровідність.

21
^ Лабораторне заняття № 5. Основи статистичної фізики та термодинаміка.

Виконання лабораторних робіт з рекомендованого списку (Таблиця 4) за індивідуальними графіками.4

1,5

Допуск, захист/ 2

35

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

ЛЕКЦІЯ № 14. Електростатика.

Електричний заряд і види його розподілу. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. Силова характеристика електричного поля – напруженість. Принцип суперпозиції.

21
^ Практичне заняття № 6. Фізичний диктант з теоретичного матеріалу, розв’язання задач з основ статистичної фізики.

ККД теплових машин. Цикл Карно. Рівняння теплового балансу.
2
1

Перевірка домашнього завдання/1, перевірка фізичного диктанту/ 4

36

^ ЛЕКЦІЯ № 15. Електростатика (продовження).

Потік вектора напруженості. Теорема Остроградського-Гаусса та її застосування: площина, нитка, сфера, куля. Робота при переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал і його зв’язок з напруженістю.

21
^ Лабораторне заняття № 6. Електромагнетизм. Виконання лабораторних робіт з рекомендованого списку (Таблиця 4) за індивідуальними графіками.4

1,5

Допуск, захист/ 2

37

^ ЛЕКЦІЯ № 16. Електричне поле в речовині.

Провідники в стаціонарному електричному полі. Електроємність. Конденсатори. З’єднання конденсаторів. Енергія системи електричних зарядів. Енергія зарядженого провідника. Енергія плоского конденсатора. Густина енергії електричного поля. Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектрика.

21
^ Практичне заняття № 7. Електростатика.

Застосування основних формул і законів електростатики для розв’язання задач.
2
1

Перевірка домашнього завдання/ 1

38

^ Лекція № 17. Закони постійного струму.

Модель електричного струму. Закон Ома і Джоуля-Ленца в диференціальній формі. Електричний опір. Правила Кірхгофа для розрахунку розгалужених електричних ділянок кола. Струм у різних середовищах.

21
^ Лабораторне заняття № 7. Електромагнетизм.

Виконання лабораторних робіт з рекомендованого списку (Таблиця 4) за індивідуальними графіками.4

1,5

Допуск, захист/ 2

39

^ ЛЕКЦІЯ № 18. Магнітне поле у вакуумі та речовині.

Сила Лоренца. Сила Ампера. Закон Біо-Савара-Лапласа. Теорема про циркуляцію вектора індукції магнітного поля і її застосування. Магнітна взаємодія струмів. Соленоїд. Електромагнітна індукція. Речовина в стаціонарному магнітному полі. Діамагнетики, парамагнетики та феромагнетики.

21
^ Практичне заняття № 8. Електричний струм.

Застосування правил Кірхгофа для розрахунку розгалужених електричних ділянок кола. Закон Джоуля-Ленца.
2
1

Перевірка домашнього завдання/ 1

41

^ Практичне заняття № 9. Модульна контрольна робота.

Модульна контрольна робота з основ статистичної фізики та термодинаміки, електромагнетизму.
2
1

Перевірка контрольних робіт/ 4

41

^ Захист семестрового завдання №1.

Проводиться під час індивідуально-консультативних занять.


15

Захист завдань/ 10
^ РАЗОМ ЗА СЕМЕСТР 2:


36

18

27

90*
* - з урахуванням самостійної роботи студентів з опрацювання теоретичного матеріалу, відображеного у таблиці 5а.

Курс 2, семестр 1Змістовий модуль 3
1


^ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ.

ЛЕКЦІЯ № 19. Система рівнянь Максвелла. Енергія електромагнітного поля.

Система рівнянь Максвелла та їх властивості. Енергія і потік енергії. Вектор Пойнтінга.

21
^ ЛЕКЦІЯ № 20. Електромагнітні коливання.

Вільні коливання в контурі без активного опору. Згасаючі коливання в контурі з активним опором. Вимушені коливання в контурі з опором та явище резонансу, амплітудно-частотні характеристики. Змінний струм, закон Ома для змінного струму. Активний та реактивний опори.

21
2

^ ЛЕКЦІЯ № 21. Механічні коливання.

Кінематика коливального руху. Динаміка коливального руху. Математичний та фізичний маятники. Згасаючі коливання. Автоколивання. Вимушені коливання, резонанс. Складання незалежних коливань.

21
^ ЛЕКЦІЯ № 22. Механічні хвилі.

Пружні хвилі та їх характеристики. Рівняння хвилі. Хвилі в різних середовищах. Енергія пружної хвилі. Стоячі хвилі.

21
^ Практичне заняття № 10. Коливання та хвилі.

Розв’язання задач з механічних коливань та хвиль.
2
1
3

^ ЛЕКЦІЯ № 23. Електромагнітні хвилі.

Властивості електромагнітних хвиль. Рівняння плоскої та сферичної електромагнітної хвилі. Хвильове рівняння. Шкала електромагнітних хвиль. Швидкість розповсюдження електромагнітних хвиль, показник заломлення. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Інтенсивність Хвилі, вектор Пойнтінга. Хвильова поверхня та хвильовий фронт, система променів.

21
^ Лабораторне заняття № 8. Вступне заняття.

Нагадування правил техніки безпеки у лабораторіях кафедри. Нагадування правил виконання та оформлення лабораторних робіт. Корегування індивідуальних графіків виконання робіт. Підготовка до виконання лабораторної роботи.34

^ ЛЕКЦІЯ № 24. Інтерференція та дифракція хвиль.

Когерентність хвиль, взаємодія двох когерентних хвиль. Явище інтерференції. Умови інтерференційних максимумів та мінімумів. Принцип Гюйгенса-Френеля. Явище дифракції. Дифракція Фраунгофера та Френеля. Дифракційна гратка.

21
^ Практичне заняття № 11. Коливання та хвилі. Розв’язання задач з хвильових процесів у оптиці.
2
1

Перевірка домашнього завдання/ 1

5

^ ЛЕКЦІЯ № 25. Поляризація світла. Дисперсія. Ефект Доплера.

Поляризація світлових хвиль, види поляризації. Закон Малюса та Брюстера. Природна та штучна оптична активність. Поглинання світла в середовищі. Нормальна та аномальна дисперсія. Фазова та групова швидкості. Ефект Доплера.

21
^ Лабораторне заняття № 9. Коливання та хвилі.

Виконання лабораторних робіт з рекомендованого списку (Таблиця 4) за індивідуальними графіками.4

1,5

Допуск, захист/ 2

6

^ ЛЕКЦІЯ № 26. Теплове випромінювання.

Теплове випромінювання та його характеристики. Закони Кірхгофа, Стефана –Больцмана та Віна. Формула Релея-Джинса. Гіпотеза Планка.

21
^ Практичне заняття № 12. Теплове випромінювання.

Застосування законів Кірхгофа, Віна, Стефана-Больцмана до розв’язання задач.
2
1

Перевірка домашнього завдання/ 1

7

^ ЛЕКЦІЯ № 27. Прояви корпускулярно-хвильового дуалізму світла: фотоефект, ефект Комптона, тиск світла. Хвилі де Бройля.

Явище фотоефекту та його закони, рівняння Ейнштейна. Ефект Компотна. Поняття про фотони. Тиск світла. Досліди Лебедєва. Хвилі де Бройля.

21
^ Лабораторне заняття № 10. Коливання та хвилі.

Виконання лабораторних робіт з рекомендованого списку (Таблиця 4) за індивідуальними графіками.4

1,5

Допуск, захист/ 2Змістовий модуль №4
8

^ КВАНТОВА ФІЗИКА

ЛЕКЦІЯ № 28. Ядро. Постулати Бора.

Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома. Постулати Бора. Теорія атому водню. Умова квантування атомних орбіт у теорії Бора. Закономірності атомних спектрів поглинання.

21
^ Практичне заняття № 13. Модульна контрольна робота.

Модульна контрольна робота з коливань та хвиль.
2
1

Перевірка контрольних робіт/ 4

9

^ ЛЕКЦІЯ № 29. Основи квантової механіки.

Головні ідеї квантової механіки. Поняття хвильової функції. Принцип суперпозиції. Рівняння Шредінгера та принцип причинності в квантовій механіці. Проблема вимірювань в квантовій механіці. Принцип додатковості Бора та співвідношення невизначеностей.

21
^ Лабораторне заняття № 11. Оптика.

Виконання лабораторних робіт з рекомендованого списку (Таблиця 4) за індивідуальними графіками.4

1,5

Допуск, захист/ 2

10

^ ЛЕКЦІЯ № 30. Стаціонарне рівняння Шредінгера. Прості задачі квантової механіки.

Властивості квантових стаціонарних станів. Стаціонарне рівняння Шредінгера. Прості задачі квантової механіки: вільна квантова частинка, частинка в безкінечній потенційній ямі, квантовий лінійний осцилятор.

21
^ Практичне заняття № 14. Квантові властивості світла.

Явище фотоефекту у прикладах і задачах.
2
1

Перевірка домашнього завдання/ 1

11

^ ЛЕКЦІЯ № 31. Квантова теорія атому водню.

Квантова частинка у сферично симетричному полі. Квантові інтеграли руху. Спіни мікрочастинок. Системи тотожних квантових частинок: бозони та ферміони. Принцип Паулі. Рівняння Шредінгера для атому водню. Енергетичний спектр електрона в атомі водню. Основи квантової теорії атому водню. Квантові числа.

21
^ Лабораторне заняття № 12. Оптика.

Виконання лабораторних робіт з рекомендованого списку (Таблиця 4) за індивідуальними графіками.4

1,5

Допуск, захист/ 2

12

^ ЛЕКЦІЯ № 32. Багатоелектронні атоми.

Будова багатоелектронних атомів. Періодичний закон Менделєєва. Електронні шари та оболонки. Закон Мозлі.

21
^ Практичне заняття № 15. Фізичний диктант з теоретичного матеріалу, розв’язання задач з квантової фізики.

Розв’язання задач з використанням теорії будови атому водню.
2
1

Перевірка домашнього завдання/ 1,

перевірка фізичного диктанту/ 4

13

^ ЛЕКЦІЯ № 33. Елементи зонної теорії твердих тіл.

Енергетичні рівні вільних атомів. Заповнення енергетичних зон: метали, напівпровідники, діелектрики. Ефективна маса зонних електронів.

21
^ Лабораторне заняття № 13. Фізика твердого тіла. Виконання лабораторних робіт з рекомендованого списку (Таблиця 4) за індивідуальними графіками.4

1,5

Допуск, захист/ 2

14

^ ЛЕКЦІЯ № 34. Напівпровідники та їх застосування.

Власні та домішкові напівпровідники. Рівень Фермі у напівпровідниках. Залежність питомої провідності від температури. P-n-перехід. Принцип роботи та основні характеристики напівпровідникових приладів: діод, транзистор, тиристор.

21
^ Практичне заняття № 16. Квантова фізика.

Розв’язання найпростіших задач квантової механіки з використанням рівняння Шредінгера.
2
1

Перевірка домашнього завдання/ 1

15

^ ЛЕКЦІЯ № 35. Ядерна фізика.

Експериментальні методи ядерної фізики. Склад ядра. Заряд і масове число ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку ядер. Дефект мас. Ядерні реакції. Радіоактивність. Закони радіоактивного розпаду.

21
^ Лабораторне заняття № 14. Фізика твердого тіла. Виконання лабораторних робіт з рекомендованого списку (Таблиця 4) за індивідуальними графіками.4

1,5

Допуск, захист/ 2

16

^ ЛЕКЦІЯ № 36. Сучасна фізична картина світу. Загальні відомості про елементарні частинки. Характеристики частинок. Система елементарних частинок. Фундаментальні взаємодії.

21
^ Практичне заняття № 17. Елементи фізики ядра.

Вирішення задач ядерної фізики: на визначення дефекту маси, енергії зв’язку ядер, енергії ядерних реакцій та закони збереження під час ядерних реакцій.
2
1

Перевірка домашнього завдання/ 1

18

^ Практичне заняття № 18. Модульна контрольна робота.

Модульна контрольна робота з квантової фізики.
2
1

Перевірка контрольних робіт/ 4

18

^ Захист семестрового завдання №2.

Проводиться під час індивідуально-консультативних занять.


15

Захист завдань/ 10
^ РАЗОМ ЗА СЕМЕСТР 3:


36

18

27

72*РАЗОМ

72

36

54

162*
* - з урахуванням самостійної роботи студентів з опрацювання теоретичного матеріалу, відображеного у таблиці 5а.

залишити коментар
Сторінка1/5
Дата конвертації23.10.2013
Розмір1.01 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх