Робоча програма навчальної дисципліни географія світового господарства icon

Робоча програма навчальної дисципліни географія світового господарства


Схожі
Програма навчальної дисципліни географія світового господарства...
Робоча програма навчальної дисципліни німецька класична філософія (шифр І назва навчальної...
Програма навчальної дисципліни суспільно-географічна термінологія (шифр І назва навчальної...
Програма навчальної дисципліни математичні методи в суспільній географії (шифр І назва...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальностей 070501 "географія"...
Робоча програма навчальної дисципліни "релігієзнавство" для студентів денної форми навчання...
Робоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни...
Робоча програма з дисципліни: Логіка статус дисципліни: нормативна для студентів: ІІ курсу...
Робоча програма з дисципліни: Введення в спеціальність статус дисципліни: вибіркова для...
Робоча програма навчальної дисципліни за вибором студентів «менеджмент»...
Програма навчальної дисципліни...
Програма навчальної дисципліни...Загрузка...
скачать


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра економічної і соціальної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

. Мамчур З. І..

“______”_______________20___ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Географія світового господарства

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки__________________6.040104 Географія_____________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету___Географічного _____________________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2010

^ Географія світового господарства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки __6.040104 Географія, спеціальністю ____––__________. - Львів, 2010. – 20 с.


Розробник: ^ Кузик Степан Петрович

канд. екон. наук, доцент,

доцент кафедри

економічної і соціальної географії

Львівського національного

університету імені Івана Франка


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії

Протокол № 16 від “ 14 ” червня 2010 р.


Завідувач кафедри економічної і соціальної географії .


“____”_______________ 20___ р ______________ Шаблій О. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено Вченою радою географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


“___”______________20__ р. Голова ______________ Хомин Я. Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)


© Кузик С. П., 2010
^

1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Географія світового господарства”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

^ 0401 Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

Модулів – 2

Напрям

6.040104 Географія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


3-й

4-й

Курсова робота – відсутня

Семестр

Загальна кількість годин – 90

6-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,0

самостійної роботи студента – 3,6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


16 год.

8 год.

Практичні, семінарські

16 год.

4 год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

58 год.

год.

ІНДЗ: реферат

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,55.


2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: навчальної дисципліни “Географія світового господарства” є формування сучасного суспільно-географічного мислення та системи спеціальних знань з проблем дослідження світового господарства як глобальної географічної системи.

Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних основ географії світового господарства як інтегральної дисципліни, яка поєднує предметний і просторовий підходи у світовій економіці і територіальну структуру та спосіб функціонування.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: теорії виникнення, закони, закономірності і принципи розвитку й розміщення світового господарства, галузеву і функціональну структуру, тенденції в територіальній організації, а також перспективи його розвитку як глобальної географічної системи.

вміти: аналізувати стан розвитку і розміщення паливно-енергетичних ресурсів; галузеву і функціональну структуру господарства, тенденції в територіальній організації, використовуючи набуті знання з основ географії світового господарства.


^ 3. Структура навчальної дисципліни


Теми лекційних занять

Назви змістових модулів

і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


^ Змістовий модуль 1. Теоретичні засади географії

світового господарства

Тема 1. Світове господарство як глобальна географічна система

11

2

27Тема 2. Утворення і розвиток світової господарської системи

11

2

27Тема 3. Природно-ресурсний потенціал світу

11

2

27Тема 4. Вплив науково-технічного прогресу та інформаційного

“вибуху” на географію світового океану. Інформаційна революція

11

2

27Тема 5. Структурні зрушення в географії і промисловості світу

11

2

27Разом – зм. модуль 1

55

10

1035
^ Змістовий модуль 2. галузева і територіальна структура

світового господарства

Тема 6. Розвиток та розміщення світового сільського господарства

12

2

28Тема 7. Інфраструктура світового господарства

12

2

28Тема 8. Сучасні фундаментальні напрямки розвитку світового господарства

11

2

27Разом – зм. модуль 2

35

6

623


^

Усього годин


90

16

1658
Детальнішу інформацію можна отримати: kafedra.lviv@gmail.com


^ 4. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Денна форма

Заочна форма

1

Понятійно-термінологічний апарат курсу “Географія світового господарства”

2
2

Особливості розміщення паливно-енергетичних ресурсів світу

2
3

Науково-технічний прогрес тв інфомраційний “вибух” і їх вплив на географію світового господарства

2
4

Географія світового господарства та особливості розміщення зернового господарства світу

2
5

Транспортний чинник у розміщенні світового господарства

2Разом

10


^ 5. Теми практичних занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

1

Енергетична парадигма людства

2
2

Географія рудних корисних копалин

2
3

Галузева структура світового господарства

2Разом

6

^ 6. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

денна форма

заочна форма

1

Світове господарство як економіко-географічна система

2
2

Теорія штандорту А. Вебера

2
3

Передумови розвитку світового господарства

2
4

Утворення світового ринку

2
5

Стадії розвитку світового господарства

2
6

Класифікація природних ресурсів

2
7

Паливно-енергетичні ресурси

2
8

Рудні копалини

2
9

Аргокліматичні ресурси

2
10

Біологічні ресурси

2
11

Ресурси Світового океану

2
12

Циклічність розвитку світового господарства

2
13

Теоретична схема довготривалих хвиль розвитку

(М. Туган-Барановський, Н.Д. Кондратєв)

2
14

Вплив НТП на компонентну і територіальну

структуру світового господарства

2
15

Технополіси та перспективи їх розвитку у світі (в. т. ч. і в Україні)16

Географія галузей обробної промисловості

(на прикладі автомобільної промисловості)

2
17

Природно-ресурсний аспект розвитку сільського господарства

2
18

Географічні типи сільського господарства

2
19

Глобальна продовольча проблема

2
20

Зв’язок – складова частина інформаційної сфери

2
21

Вплив транспорту на розвиток і розміщення світового господарства

2
22

Суть і значення міжнародної валютної системи

2
23

Міжнародні економічні зв’язки

2
24

Місце України в системі міжнародних економічних зв’язків

2
25

ТНК – домінуючий чинник у міжнародній спеціалізації

2
26

Географічні аспекти глобалізації

2
27

Економічна небезпека та проблеми її вирішення

2
28

Проблеми Світового океану

2
29

Існуючі підходи до пом’якшення екологічної безпеки

2Разом

58

^ 7. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Структура курсу

Відвідування лекцій

Наявність конспекту лекції та семінарського заняття

Доповіді на семінарських заняттях, захист практичних робіт

Виконання підсумкових тестових завдань

Виконання завдання творчого модуля у вигляді реферату

Сума балів за модулями

Модуль 1

Тема 1

1

1

550

Тема 2

1

1

5

Тема 3

1

1

5

Тема 4

1

1

5

Тема 5

1

1

5

Підсумкове опитування
15

Модуль 2

Тема 6

1

1

536

Тема 7

1

1

5

Тема 8

1

1

5

Підсумкове опитування
15

Творчий модуль

14

14

^ Сума балів за видами робіт

8

8

40

30

14

100


^ 8. Рекомендована література

Базова


 1. Де Блій Г., Муллер П., Шаблій О. І. Географія: Світи, реґіони, концепти / Переклад з англ., за ред. і співучастю О. Шаблія. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.

 2. Економічна і соціальна географія світу: Начальний посібник / За ред. С. Кузика. – Львів: Світ, 2005. – 670 с.

 3. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К.: Укр. фін. і-тут менедж. і бізнесу, 1997.

 4. Липец Ю., Пуляркин В., Шлихтер С. География мирового хозяйства. – М.: Владос, 1999. – 400 с.

 5. Нікітіна М.Г. Світове господарство та міжнародні відносини: просторові аспекти розвитку: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 192 с.

 6. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.

 7. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. – Львів: Вид-ий центр. ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 444 с.


Допоміжна


 1. Атлас глобальних проблем світу. – К.: ДНВП “Картографія”, 2009. – 144 с.

 2. Гаврилишин Б. До ефективних суспільств: Дороговкази в майбутнє: доповідь Римському Клубові. – Вид. 3-тє допов. – К.: Універ. вид-во “Пульсари”, 2009. – 248 с.

 3. Грицак Ю.П. Социально-экономические типы стран. – Харьков: Экограф, 1998. – 72 с.

 4. Дахно І. І. Світова економіка: навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 264 с.

 5. Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. – Львів: Вид-ий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002.

 6. Економіка зарубіжних країн: підручник / А.С. Філіпенко та ін. – К.: Либідь, 1996. – 416 с.

 7. Качан Є.П., Ковтанюк М.О., Петрига М.О. Розміщення продуктивних сил зарубіжних країн. – Тернопіль, 1993. – 518 с.

 8. Кубійович В. Наукові праці / За ред. О.Шаблія. – Львів: Фенікс, 1996. – Т. I. – 800 с.

 9. Професор Валентин Садовський / За ре1– Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка. – 348 с.

 10. Ростов Є.Ф. Економіка країн світу. Довідник. – Картографія, 1998. – 383 с.

 11. Семюельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1995. – 544 с.

 12. Соціально-економічна географія світу. Загальна частина / За ред. С. Кузика. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 264 с.

 13. Социальна экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. Вальского. – М.: Кронпресс, 1998.

 14. Шевчук Л. Розміщення продуктивних сил. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 150 с.

 15. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. – К.: Либідь, 2000. – 416 с.

 16. Dobosiewicz Z. Olszewski T. Geografia ekonomiczna Świata. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994. – 486 s.

 17. Harenberg aktuell 2001. – Dortmund: HLV, 2000. – 756 s.

 18. Świat w Liczbach 2004/2005. – Warszawa, 2005. – 184 s.


9. Інформаційні ресурси


Джерело, установа

Інтернет-джерела

Організація Об'єднаних Націй

World Urbanization Prospects

Міжнародна організація праці (МОП)

Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Всесвітня організація з охорони здоров'я

Світовий банк

Світова книга фактів

http:// www.un.org

http:// esa.un.org

http:// www.ilo.org.un

http:// www.iom.org.un

http:// www.who.org.un

http:// web.worldbank.org

http://www.cia.gov/cia/publitions/factbook/docs/


http://www.fao.org

http://www.unido.org

http://www.unctad.org

http://www.business.dp.ua

http://www.sermet.ru

http://gold9999.com.ua

http://www.ereport.ru

http://www.metaltorg.ru

http://www.aluminium.com.ua


Скачати 215.32 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.10.2013
Розмір215.32 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх