Розпорядження icon

Розпорядження


Загрузка...
скачать


УКРАЇНА

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ01.08.2011 490

Про подальший розвиток професійно-технічної

освіти Херсонщини на 2011 – 2015 роки та

організуючу роль органів влади, роботодавців,

навчальних закладів у забезпеченні ринку праці

області кваліфікованим робітничим потенціалом


Органами управління освітою обласної, районних державних адміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення, навчальними закладами організовано та здійснено роботу, спрямовану на реалізацію державної політики в сфері професійно-технічної освіти щодо забезпечення господарського комплексу області кваліфікованими робітничими кадрами, визначену Указом Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Стратегією економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року, Концепцією розвитку професійно-технічної освіти і навчання в Херсонській області, затвердженою рішенням обласної ради від 02 липня 2009 року № 1027.

Практичну реалізацію завдань щодо підготовки конкурентоспроможних на ринку праці кваліфікованих робітників в області забезпечують 26 державних професійно-технічних навчальних закладів різних типів для 7 галузей економіки за 15 напрямками, де здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за 92 професіями. При формуванні державного замовлення за останні два роки збільшено набір на професії для суднобудівної галузі на 80 осіб, сільського господарства – на 90 осіб, громадського харчування, торгівлі, сфери обслуговування – на 120 осіб, поліграфії та зв’язку – на 30 осіб, що відповідає тенденції створення нових робочих місць у сферах економіки області.

Управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації спільно з обласним центром зайнятості відпрацьовано систему роботи по залученню професійно-технічних навчальних закладів до професійного навчання, підвищення кваліфікації дорослого незайнятого населення області. Тільки в 2010 році 3,7 тис. безробітних пройшли перепідготовку на базі державних професійно-технічних навчальних закладів області.

Оновлення змісту та якості професійно-технічної освіти здійснюється шляхом впровадження нових державних стандартів цієї освіти із 74 професій, новітніх виробничих технологій у навчальний процес із використанням 41 комп’ютерного комплексу, завдяки чому підвищено кваліфікаційний рівень випускників. Щороку заклади професійно-технічної освіти готують понад 4,5 тисячі кваліфікованих робітників, із них понад 60% отримують спеціальність із двох і більше професій. Близько 200 випускників вищих професійних училищ разом із свідоцтвом кваліфікованого робітника отримують диплом молодшого спеціаліста.

Разом з тим, в області не забезпечено виконання в повному обсязі заходів, спрямованих на забезпечення ринку праці кваліфікованим робітничим потенціалом.

Недостатньо уваги приділяється навчанню учнів професійно-технічних навчальних закладів за підвищеними розрядами. Так, серед 4655 випускників професійно-технічних навчальних закладів 2010 року лише 186 осіб, або 4% отримали підвищені розряди з професій. У той же час в області найнижчий рівень укомплектування вакансій кадрів з високою професійною кваліфікацією, а кількість заявлених вакансій роботодавцями складала у 2010 році
3817 одиниць.

Практично не оновлюється матеріально-технічна база професійно-технічних навчальних закладів, для навчально-виробничого процесу використовується застаріле обладнання. Упродовж останніх 15 років за кошти бюджету придбання техніки та обладнання не здійснювалося. У 2009 – 2010 роках на капітальні ремонти професійно-технічних навчальних закладів кошти в державному бюджеті взагалі не передбачалися. Для поповнення навчально-матеріальної бази залучаються кошти закладів, отримані від власної виробничої діяльності, проходження практики учнями на виробництві. У той же час районними державними адміністраціями, міськвиконкомами, керівництвом професійно-технічних навчальних закладів не використано можливості включення питань підтримки та розвитку закладів професійно-технічної освіти до місцевих програм соціально-економічного розвитку, цільових програм.

Окремими районними державними адміністраціями, міськвиконкомами не забезпечено якісне виконання визначеного обласною державною адміністрацією завдання щодо формування прогнозу потреби у кваліфікованих робітничих кадрах, фахівцях для відповідних галузей економіки та соціально-культурної сфери області до 2015 року. Не сформовано таку потребу в 4 районах і м. Херсоні, не визначено кількісний показник потреби в 2 районах, не здійснено розподіл потреби за роками в м. Каховці, не враховано потребу всіх галузей економіки в 1 районі.

Неповною мірою використано можливості підприємств регіону для організації ефективного виробничого навчання та виробничої практики учнів на сучасному обладнанні та техніці.

Для поліпшення ситуації, підтримки діяльності, подальшого розвитку закладів профтехосвіти керівництвом професійно-технічних навчальних закладів, місцевими органами влади не ініційовано створення при професійно-технічних навчальних закладах піклувальних рад із представників органів місцевої влади, роботодавців, батьківської громадськості, профспілкових організацій, служби зайнятості. Роботодавці не залучаються до інвестування закладів, які здійснюють для них підготовку робітничих кадрів. Залишається неефективною робота створеної в області регіональної міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти.


Нераціонально організовано роботу професійно-технічних навчальних закладів сільськогосподарського напрямку по використанню та обробітку земель навчальних господарств, залученню інвесторів для спільної діяльності з вирощування сільськогосподарської продукції. Не залучено до цієї справи районні державні адміністрації, на території яких розташовано заклади.

Управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації спільно з адміністраціями професійно-технічних навчальних закладів на неналежному рівні розв’язано проблеми кадрового забезпечення закладів професійно-технічної освіти для якісної підготовки робітничих кадрів. Зазначені навчальні заклади області укомплектовані педагогічними кадрами лише на 92%. Не мають фахової освіти 32 педагоги (2,7%).

Недостатньо уваги приділяється відтворенню кадрового потенціалу, про що свідчить аналіз вікового складу педагогічних кадрів. Частка працюючих пенсіонерів становить 16,2%, тоді як серед педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів молодих спеціалістів у віці до 30 років лише 195 осіб, або 16,7%.

Враховуючи викладене, з метою підвищення ефективності організаційної діяльності щодо забезпечення ринку праці області кваліфікованим робітничим потенціалом, керуючись статтею 6, пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 22, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

  1. Визнати роботу управління освіти і науки обласної державної адміністрації щодо забезпечення ринку праці області кваліфікованим робітничим потенціалом недостатньою.

2. Схвалити проект цільової програми розвитку професійно-технічної освіти Херсонщини на 2011 – 2015 роки (додається).

3. Затвердити такі, що додаються:

- новий склад регіональної міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти, утвореної розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28 жовтня 2003 року № 1122;

- положення про регіональну міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти.

4. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації:

4.1. До 20 вересня 2011 року забезпечити погодження проекту цільової програми розвитку професійно-технічної освіти Херсонщини на 2011 – 2015 роки в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України та подання його на розгляд обласної ради.

4.2. Забезпечити ефективну роботу ради, зазначеної в пункті 3 даного розпорядження, спрямовану на створення умов для підготовки кваліфікованих, конкурентноздатних робітничих кадрів для економіки області.

4.3. До кінця 2011 року вжити заходів щодо збільшення обсягів професійного навчання незайнятого населення на базі державних професійно-технічних навчальних закладів області.

4.4. Утворити протягом жовтня – листопада 2011 року при кожному державному професійно-технічному навчальному закладі області піклувальні ради із залученням представників органів місцевої влади, роботодавців, служби зайнятості, профспілкових організацій, навчальних закладів і батьківської громадськості з метою координації діяльності та розвитку професійно-технічних навчальних закладів, орієнтації їх на забезпечення ринку праці кваліфікованими робітниками.

4.5. Забезпечити у 2011/12 навчальному році збільшення обсягів підготовки кваліфікованих робітників вищих розрядів з наукоємних і технологічно складних професій для промислового комплексу та будівельної галузі.

4.6. Про виконання завдань, визначених цим розпорядженням, поінформувати обласну державну адміністрацію до 01 березня 2012 року.

5. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст обласного значення, на території яких розташовані професійно-технічні навчальні заклади:

5.1. При розробці проектів програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2012 та наступні роки, місцевих цільових програм передбачити в них конкретні заходи, спрямовані на підтримку професійно-технічної освіти, підвищення престижу робітничих професій.

5.2. До 01 лютого 2012 року вжити заходів по залученню
інвесторів-сільгосптоваровиробників та надати дієву допомогу в організації спільного обробітку земель навчальних господарств професійно-технічних навчальних закладів сільськогосподарського профілю.

5.3. Розглянути у вересні 2011 року на засіданнях колегій, виконавчих комітетів питання про підтримку професійно-технічної освіти щодо підготовки робітничих кадрів для потреб районів і міст.

6. Головним управлінням обласної державної адміністрації: економіки, агропромислового розвитку, управлінню промисловості та розвитку інфраструктури, районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст обласного значення підготувати та надати до 01 вересня 2011 року до управління освіти і науки обласної державної адміністрації прогнозовану потребу в кваліфікованих робітничих кадрах у розрізі галузей економіки та соціально-культурної сфери регіону до 2015 року з метою формування заявки на державне замовлення по підготовці робітничих кадрів для області.

7. Обласному центру зайнятості до кінця 2011 року вжити заходів щодо залучення навчально-матеріальної бази державних професійно-технічних навчальних закладів області для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення, збільшення обсягів професійного навчання дорослого населення.

8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08 грудня 2010 року № 1020 «Про затвердження нового складу регіональної міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти».

9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Яценка А.А.


Голова обласної

державної адміністрації М.М.Костяк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
01.08.2011490
СКЛАД
регіональної міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти


Костяк
Микола Михайлович 


- голова обласної державної адміністрації, голова Ради

 

Яценко
Андрій Анатолійович 


- заступник голови обласної державної адміністрації, заступник голови Ради

 

Меренков
Віктор Юрійович


 

- заступник начальника відділу професійно-технічної освіти управління освіти і науки обласної державної адміністрації, секретар Ради 


Члени Ради:

 

Барабаш
Людмила Анатоліївна 


- заступник директора обласного центру зайнятості 


Вітренко

Наталя Миколаївна- заступник начальника Головного фінансового управління обласної державної адміністрації


Горлова
Ірина Анатоліївна 

- директор по персоналу ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» 

Зальвовський
Микола Миколайович 


- директор Новокаховського вищого професійно-технічного училища, голова асоціації працівників професійно-технічної освіти Херсонської області


Кучерява
Людмила Володимирівна 


- голова обласного комітету профспілки освіти і науки 

Мальченко
Юлія Вікторівна 


- начальник відділу систематизації законодавства, правової освіти та роботи Головного управління юстиції у Херсонській області 


Марінічев
Аркадій Сергійович 


- заступник генерального директора ВАТ «Проектно-будівельна фірма «Херсонбуд» 

Поливода
Олександр Миколайович 


- заступник голови Херсонської обласної асоціації фермерських господарств, керівник сільгосппідприємств «Агроінвест» 


Пономаренко

Ольга Миколаївна


- консультант ТОВ АФ «Профі-аудит», консультант організації роботодавців

Сімеоніді

Галина Василівна- головний спеціаліст відділу праці управління праці та державних допомог Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Степанова

Маргарита Михайлівна


- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Супрун
Олександр Федорович 


- директор Херсонського вищого професійного училища № 2, голова ради директорів професійно-технічних навчальних закладів 

Ткаченко

Світлана Петрівна


- директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області

Шарапа
Ілля В’ячеславович 


- перший заступник начальника Головного управління економіки обласної державної адміністрації 

Шкарупа
Сергій Олексійович

 


- завідувач сектора професійно-технічних навчальних закладів, науки та координації роботи вищих навчальних закладів управління освіти і науки обласної державної адміністрації 

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації – керівник апарату


 
В.С.Білий

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
01.08.2011490ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти


1. Регіональна міжгалузева рада з професійно-технічної освіти (далі – Рада) є координаційним органом з питань визначення та впровадження державної політики в галузі професійно-технічної освіти.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

сприяння реалізації державної політики у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, розвитку професійно-технічної освіти;

узагальнення практики застосування законів та інших нормативно-правових актів у сфері професійно-технічної освіти на регіональному рівні;

аналіз стану справ з питань забезпечення та формування робітничого потенціалу області, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів;

розроблення пропозицій щодо вдосконалення фінансування, економічного регулювання розвитку професійно-технічної освіти;

налагодження та підтримання ефективної взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, роботодавців у сфері формування і використання трудового потенціалу області, забезпечення ринку праці області кваліфікованим робітничим потенціалом;

контроль за організацією ліцензійної та атестаційної експертизи професійно-технічних навчальних закладів;

опрацювання та подання до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, центральних і місцевих органів виконавчої влади пропозицій та рекомендацій щодо реформування і удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

- аналізує практику застосування Законів України "Про освіту" та "Про професійно-технічну освіту", інших законів України в частині, що стосується професійно-технічної освіти, і подає Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України пропозиції щодо необхідності удосконалення законодавства;

- аналізує ефективність застосування нормативно-правових актів у галузі професійно-технічної освіти, ринку праці, розробляє та подає Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України відповідні пропозиції щодо їх удосконалення;

- вивчає діяльність професійно-технічних навчальних закладів, органів управління професійно-технічною освітою, підприємств, установ та організацій, пов'язану з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації робітничих кадрів, і вносить до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, обласної державної адміністрації відповідні пропозиції щодо вдосконалення їх роботи;

- опрацьовує та подає до обласної державної адміністрації пропозиції по координації роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян з підвищення кваліфікаційного рівня робітничого потенціалу, розвитку та вдосконалення діяльності професійно-технічної освіти області;

- аналізує ефективність економічних механізмів, що діють у системі професійно-технічної освіти, та вносить пропозиції щодо їх удосконалення;

- розглядає пропозиції центральних і місцевих органів виконавчої влади, об'єднань громадян з удосконалення діяльності професійно-технічної освіти, формування ринку праці, підвищення якості трудового потенціалу області і подає відповідні пропозиції до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, обласної державної адміністрації;

- сприяє пошуку, залученню інвесторів та реалізації міжнародних проектів, інших позабюджетних джерел на розвиток професійно-технічної освіти області, формування ринку праці;

- створює у разі потреби постійні та тимчасові експертні комісії, робочі групи тощо;

- бере участь у:

розробленні державних, обласних програм, заходів, нормативно-правових актів щодо діяльності та розвитку професійно-технічної освіти, підвищення якості трудового потенціалу області;

формуванні державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників, здійснює моніторинг його виконання;

формуванні змісту та стандартів професійно-технічної освіти;

конференціях, семінарах, нарадах з питань професійно-технічної освіти, ринку праці, зайнятості населення тощо.

5. Рада має право:

заслуховувати посадових осіб місцевих органів виконавчої влади з питань виконання їх функціональних обов'язків щодо стану та розвитку професійно-технічної освіти, ринку праці, відтворення трудових ресурсів та формування трудового потенціалу області;

отримувати від місцевих органів виконавчої влади необхідну інформацію, матеріали, вносити пропозиції до обласної державної адміністрації, обласної ради.

6. Рада утворюється у складі голови Ради, його заступника, секретаря та членів Ради.

7. Персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

8. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

9. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з міжнародними організаціями у межах своєї компетенції.

10. Рада на своїх засіданнях приймає пропозиції, рекомендації та рішення з питань, що відносяться до її компетенції.


Перший заступник голови

обласної державної адміністрації –

керівник апарату В.С.Білий


СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

01.08.2011490


^ ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

розвитку професійно-технічної освіти Херсонщини

на 2011 - 2015 роки

( проект)


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ1.

Ініціатор розроблення Програми

Обласна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 495 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки»


3.

Розробник Програми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації


4.

Відповідальний виконавець Програми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації


6.

Учасники Програми

Головні управління обласної державної адміністрації: праці та соціального захисту населення, фінансове; управління освіти і науки обласної державної адміністрації, обласний центр зайнятості


7.

Термін реалізації Програми

2011 – 2015 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у т.ч.:

98376 тис. грн

коштів державного бюджету


10140 тис.грн

коштів обласного бюджету50250 тис.грн9.

Основні джерела фінансування Програми

Державний, обласний бюджет, залучені кошти фізичних, юридичних осіб, власні кошти закладів професійно-технічної освіти^ 1.Загальні положення


Сучасна структура та напрями розвитку економіки області потребують розв’язання важливої проблеми – створення сприятливих умов для забезпечення господарського комплексу області кваліфікованими робітничими кадрами. На даний час підготовку кваліфікованих робітників у 13 містах та районах області забезпечують 26 державних професійно-технічних навчальних закладів для 7 галузей економіки за 92 професіями. Проте рівень кваліфікації більшості випускників закладів професійно – технічної освіти області не відповідає поточним та перспективним потребам економіки, що спричинено застарілістю і зношеністю матеріально-технічної бази, застосуванням залишкового принципу фінансування, недостатньою участю суб’єктів господарювання у виконанні завдань професійно-технічної освіти, зниженням престижу робітничих професій.

Зростаючі вимоги роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня робітників зумовлюють необхідність модернізації та подальшого розвитку системи професійно-технічної освіти, здатної адекватно реагувати на потреби регіонального ринку праці, створення на базі діючих професійно-технічних навчальних закладів сучасних центрів професійно-технічної освіти для промисловості, сфери послуг та аграрного сектору економіки.

З огляду на викладене існує потреба в об’єднанні зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань роботодавців, навчальних закладів з метою удосконалення системи управління професійно-технічною освітою, механізму її фінансового забезпечення.

Цільова програма розвитку професійно-технічної освіти Херсонщини
на 2011 -2015 роки (далі – Програма) спрямована на визначення пріоритетних напрямів розвитку професійно-технічної освіти області, вирішення питань щодо її модернізації в умовах динамічних суспільно-економічних змін, ресурсного забезпечення, а також задоволення потреб особистості, суспільства і держави у цих освітніх послугах з урахуванням регіонального ринку праці.


^ 2.Мета Програми


Метою Програми є створення сприятливих умов для якісної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики з урахуванням потреб регіонального ринку праці, об’єднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань роботодавців, навчальних закладів, спрямованих на задоволення потреб особистості, суспільства і держави в освітніх послугах з професійної підготовки кваліфікованих робітників, забезпечення рівного доступу до якісної професійно-технічної освіти.


^ 3.Основні завдання Програми


Програмою передбачено об’єднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, роботодавців, навчальних закладів, спрямованих на:

- забезпечення належної якості професійно-технічної освіти шляхом впровадження у навчальний процес державних стандартів з професій нового покоління, інформаційно-комунікаційних технологій, оснащення навчальних закладів сучасним обладнанням, устаткуванням та технікою;

- удосконалення системи управління професійно-технічною освітою та механізму її фінансового забезпечення шляхом прийняття оперативних, ефективних управлінських рішень;

- оптимізацію мережі навчальних закладів професійно-технічної освіти області шляхом утворення на їх базі сучасних центрів підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для промисловості, сфери послуг та аграрного сектору економіки;

- підвищення престижу робітничих професій шляхом оновлення змісту професійної орієнтації учнівської молоді, створення соціальної реклами важливості робітника в суспільстві.

Здійснення зазначених заходів дасть змогу забезпечити комплексну модернізацію професійно-технічної освіти області для здійснення підготовки робітників високого професійно-кваліфікаційного рівня у відповідності з вимогами регіонального ринку праці.


^ 4. Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми


Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного бюджетів (в межах видатків, врахованих обласному бюджету при розрахунку міжбюджетних трансфертів, згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року № 1149), а також інших джерел, передбачених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту обласного бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.


^ 5.Очікувані результати від реалізації Програми


Виконання Програми дасть змогу:

- утворити ефективну систему підготовки робітничих кадрів, орієнтовану на задоволення потреби регіонального ринку праці в повному обсязі;

- впровадити державні стандарти з конкретних професій нового покоління, що підвищить рівень працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, забезпечить їх професійну відповідність вимогам роботодавців;

- модернізувати матеріально-технічну базу державних професійно-технічних навчальних закладів, створити в області 7 центрів підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для промисловості, сфери послуг та аграрного сектору економіки;

- впровадити у навчально-виробничий процес державних професійно-технічних навчальних закладів інформаційно-комунікаційні технології;

- залучити додаткові джерела, збільшити обсяги фінансування та інвестицій для забезпечення розвитку закладів професійно-технічної освіти області;

- посилити роль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо визначення напрямів та обсягів підготовки кваліфікованих робітників, що дасть змогу максимально враховувати потреби регіонального ринку праці;

- забезпечити участь роботодавців, замовників робітничих кадрів у розв’язанні проблем закладів професійно-технічної освіти області щодо якості підготовки кваліфікованих робітничих кадрів;

- підвищити престижність та соціальну значимість робітничих професій.


^ 6. Управління реалізацією Програми і контроль за її виконанням


Організація виконання Програми покладається на управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, на території яких розташовані заклади професійно-технічної освіти, професійно-технічні навчальні заклади розробляють заходи з реалізації Програми та щороку до 25 січня інформують управління освіти і науки обласної державної адміністрації про стан їх виконання.

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації щороку
до 10 лютого інформує обласну державну адміністрацію про стан виконання завдань і заходів Програми.


Перший заступник голови

обласної державної адміністрації –

керівник апарату В.С.Білий


Додаток

до цільової програми розвитку

професійно технічної освіти

Херсонщини на 2011 - 2015 роки


^ ОСНОВНІ ЗАХОДИ


з виконання цільової програми розвитку професійно-технічної освіти Херсонщини на 2011 - 2015 роки

п/п

Зміст заходу

Відповідальні

виконавці

Термін виконання, роки

Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн

У тому числі:

державний бюджет,

тис. грн

обласний бюджет,

тис. грн

інші джерела

тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

^ Вдосконалення системи забезпечення якості професійно-технічної освіти,

підготовки кваліфікованих, конкурентноздатних робітничих кадрів

1.

Здійснювати моніторинг ринку праці та визначати потребу регіонального ринку у кваліфікованих робітниках на перспективуГоловне управління

праці та соціального захисту населення, управління освіти і науки облдержадміністрації,

обласний центр зайнятості

Щороку

2.

Здійснювати маркетинговий аналіз щодо якості підготовки за обраною професією, закріплення на першому робочому місці шляхом анкетування випускників і роботодавцівУправління освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській областіЩороку

1

2

3

4

5

6

7

8

3.

Запровадити механізм формування державного замовлення на підготовку робітничих кадрів через обов’язкове укладання двосторонніх і тристоронніх договорів між замовниками, учнями та навчальними закладами


Управління освіти і науки облдержадміністрації

2012

4.

Забезпечувати працевлаштування за робітничими професіями не менше 90% випускників професійно-технічних навчальних закладів, в тому числі забезпечувати першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю


Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний, районні та міські центри зайнятості


Щороку

5.

Визначити перелік підприємств, установ і організацій, оснащених сучасним обладнанням, технікою, та забезпечити на їх базі проходження виробничого навчання та виробничої практики учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів


Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

Друге півріччя 2011 року

Постійно

6.

Забезпечувати щороку збільшення обсягів підготовки кваліфікованих робітників вищих розрядів з наукоємних і технологічно складних професій у вищих професійних училищах, створених центрах професійно - технічної освіти


Управління освіти і науки облдержадміністрації
2012-20151

2

3

4

5

6

7

8

7.

Продовжити роботу з атестації, ліцензування та акредитації професійно-технічних навчальних закладів за новими професіями та напрямами підготовки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській областіЩороку

2012

2013

2014

2015


5

5

5

5

5

5

5

5

8.

Забезпечувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації робітників, в тому числі з числа незайнятого населення, на базі професійно-технічних навчальних закладівУправління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості,2011-2015


9.

Проліцензувати відкриття нових професій в професійно-технічних навчальних закладах за напрямами підготовки:

- туризм, готельний сервіс;

- переробка, зберігання сільськогосподарської продукції;

- гірничодобувна промисловість;

- будівництво


Управління освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області2012
25

25

10.

Впроваджувати державні стандарти професійно-технічної освіти, забезпечувати оновлення варіативної частини відповідно до змін в економічних відносинах, організації праці та виробничих технологійУправління освіти і науки облдержадміністрації,

навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області
Постійно

1

2

3

4

5

6

7

8

11.

Апробовувати державні стандарти професійно-технічної освіти, що ґрунтуються на компетенціях :

- громадське харчування;

- ресторанний сервіс;

- перукарське мистецтво,

- машинобудування;

- агропромисловий комплекс

- готельний сервіс;

- туризм;

- будівництво;

- швейне виробництво

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області2012

2012

2012

2013

2013

2013

2013

2014

2014

12.

Створити 7 центрів професійно-технічної освіти із впровадження інноваційних технологій за галузевим та професійним спрямуванням:

- для промисловості (суднобудування і машинобудування) - на базі Херсонського професійного суднобудівного ліцею;

- для сільського господарства - на базі Архангельського, Чаплинського професійних аграрних ліцеїв;

Бериславського,

Іванівського,

Каховського професійних аграрних ліцеїв;

- для сфери послуг – на базі

Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну


Управління освіти і науки облдержадміністрації,

навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області

2013


2014

2015

2015

2015

2015


2015

7200


7200

7200


7200

7200


7200


7200

7200

2100

2000


2000

2000


2000


2000

5100

5200


5200

5200


5200


52001

2

3

4

5

6

7

8

13.

Забезпечувати ефективне використання земель сільськогосподарського призначення навчальних господарств професійно-технічних навчальних закладів аграрного профілю


Районні державні адміністраціїПостійно

14.

Ініціювати перед Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України створення навчально-житлового комплексу для випускників професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт «Центр адаптації» на базі будівлі гуртожитку колишнього ПТУ № 8Управління освіти і науки облдержадміністрації, Міжнародний благодійний фонд «Допомога дітям»Перше півріччя 2012 року

15.

Здійснювати проведення капітальних ремонтів будівель, споруд, комунікацій та обладнання державних професійно-технічних навчальних закладівУправління освіти і науки облдержадміністраціїЩороку

2012

2013

2014

2015


5860

10350

14210

15850
1410


1410


5400

7550

12600

12600


460

1390

1610

1840


16.

Створювати і впроваджувати у навчальний процес електронні програмні засоби навчання, електронні бібліотекиУправління освіти і науки облдержадміністрації,

навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області

Постійно


2013

201590

91060

60


30

850


1

2

3

4

5

6

7

8

17.

Упроваджувати в навчальний процес інноваційні виробничі і педагогічні технології

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області


Постійно

18.

Забезпечувати розвиток інформатизації державних професійно-технічних навчальних закладів та доступу їх до світових інформаційних ресурсів.

17 одиниць комп’ютерних класів та інформаційного продукту

Управління освіти і науки облдержадміністрації2011-2015


19.

Упроваджувати сучасні моделі виховних систем:

- виховання духовної культури особистості та створення умов для формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді (Херсонське вище професійне комерційне училище);

- громадське виховання (Херсонське вище професійне училище сервісу та дизайну);

- виховання учнівської молоді засобами козацької педагогіки (ВПУ № 2 м. Херсона);

- «Я – патріот України» (Херсонський професійний ліцей харчової промисловості);

- система превентивного виховання (Цюрупинський професійний ліцей)Управління освіти і науки облдержадміністрації,

навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області,2011-2015

1

2

3

4

5

6

7

8

20.

Забезпечувати перепідготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх стажування в умовах виробництва, на експериментальних майданчиках, курсове підвищення кваліфікації

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області,Щороку


2012

2013

2014

201549

49

50

50


49

49

50

50

^ Удосконалення механізму управління професійно-технічною освітою

та її фінансового забезпечення

1.

Утворити з метою координації діяльності та розвитку професійно-технічних навчальних закладів при кожному державному професійно-технічному навчальному закладі області піклувальні ради із залученням представників органів місцевої влади, роботодавців, служби зайнятості, профспілкових організацій, навчальних закладів і батьківської громадськості

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

Райдержадміністрації, міськвиконкоми2011

2.

Забезпечувати ефективну роботу регіональної міжгалузевої ради з професійно-технічної освітиУправління освіти і науки облдержадміністраціїПостійно

3.

Укладати угоди щодо участі замовників кадрів, роботодавців у поповненні навчально - матеріальної бази професійно-технічних навчальних закладів


Управління освіти і науки облдержадміністрації,

Райдержадміністрації, міськвиконкоми


Щороку

1

2

3

4

5

6

7

8

4.

Застосовувати енерго- і теплозберігаючі технології з метою економії витрат бюджетних коштів та енергоресурсів

Управління освіти і науки облдержадміністрації2012

2013

2014

2015

72

72

72

7272

72

72

72

5.

Провести інвентаризацію будівель, споруд, приміщень, автотракторного парку з визначенням їх подальшого раціонального використання

Управління освіти і науки облдержадміністрації2011-2012


6.

Зміцнювати матеріально-технічну базу професійно-технічних навчальних закладів шляхом залучення різних джерел фінансування, включення відповідних заходів до програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевих цільових програм


Районні державні адміністрації, міськвиконкомиЩороку


7.

Розробити методику оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів:

- визначити індикатори ефективної діяльності ПТНЗ;

- визначити рейтингову оцінку ПТНЗ


Управління освіти і науки облдержадміністрації,

навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області

2011

8.

Здійснювати моніторинг ефективності роботи професійно-технічних навчальних закладів

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській областіЩороку

1

2

3

4

5

6

7

8

9.

Сформувати базу даних кращого передового досвіду за видами та напрямами підготовки робітничих кадрів для подальшого впровадження в навчально-виробничий процес професійно-технічних навчальних закладів

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області2012

10.

Організувати роботу школи кадрового резерву керівників професійно-технічних навчальних закладів

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області2011

11.

Укласти угоди про співпрацю із закладами професійно-технічної освіти інших областей України, країн СНДУправління освіти і науки облдержадміністрації2012


^ Відновлення престижності робітничих професій, створення

соціальної реклами престижності робітничих професій


1.

Інформувати населення про мережу та діяльність професійно-технічних навчальних закладів, їх можливості по навчанню різним робітничим професіям через засоби масової інформаціїУправління освіти і науки облдержадміністрації, обласний, районні та міські центри зайнятостіПостійно


2012

2013

2014

201510

10

20

20


10

10

20

20


1

2

3

4

5

6

7

8

2.

Організовувати проведення «Ярмарок професій», виставок-ярмарок, свята-презентації закладів професійно-технічної освіти «Робітнича професія – гордість моя!»Управління освіти і науки облдержадміністрації,

навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області,

обласний центр зайнятості

Щороку


2012


2013


2014


201510


10


20


20


10


10


20


203.

Проводити конкурси фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів (п’ять професій на рік)Управління освіти і науки облдержадміністрації,

навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області

Щороку


2012

2013

2014

20157

8

13

14


7

8

13

14

4.

Посилити профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді шляхом проведення спільних виховних і спортивних заходів загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладівУправління освіти і науки облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласний, районні та міські центри зайнятості.Щороку


2012

2013

2014

20152

2

4

5

2

2

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

5.

Організовувати проведення культурно – мистецьких заходів учнівських та педагогічних колективів професійно - технічних навчальних закладів

Управління освіти і науки облдержадміністрації


Щороку


6.

Започаткувати проведення щорічного обласного конкурсу на звання «Краще підприємство – замовник кадрів!»

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості


2012

Обсяг фінансових ресурсів на 2011 рік


0

0

0

0

Обсяг фінансових ресурсів на 2012 рік


6040

0

5400

640

Обсяг фінансових ресурсів на 2013 рік


17796

8670

7550

1576

Обсяг фінансових ресурсів на 2014 рік


21594

0

14700

6894

Обсяг фінансових ресурсів на 2015 рік


52946

1470

22600

28876

Загальний обсяг фінансових ресурсів:


98376

10140

50250

37986
Скачати 357.39 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.10.2013
Розмір357.39 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх