Навчальна програма дисципліни (типова) фінанси статус дисципліни нормативна проф спрямув. Економічна кібернетика Бухгалтерський облік та аудит icon

Навчальна програма дисципліни (типова) фінанси статус дисципліни нормативна проф спрямув. Економічна кібернетика Бухгалтерський облік та аудит


Схожі
Навчальна програма (типова) „ Оптоелектронні елементи зв'язку статус дисципліни в ибіркова для...
Програма фахових вступних випробувань з економічної теорії для здобуття освітньо-кваліфікаційних...
Робоча програма з дисципліни «Комп’ютерне моделювання процесів І систем» статус дисципліни...
Робоча програма з дисципліни: Логіка статус дисципліни: нормативна для студентів: ІІ курсу...
Зміст
Тимчасова навчальна програма із спеціальності 050 100 "Облік І аудит" для студентів факультету...
Робоча програма з дисципліни “Релігієзнавство статус дисципліни: нормативна напрям підготовки:...
Програма навчальної дисципліни регіональна економічна І соціальна географія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальностей 070501 "географія"...
Робоча програма з дисципліни “Фізика статус дисципліни: нормативна для спеціальностей: 090202...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено...
Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійної програми спеціальності „080000 Високі...Загрузка...
скачать
Міністерство освіти і науки України

Херсонський національний технічний університет


Кафедра „Фінанси і кредит”


Рег. № ______ ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

________________ Рогальський Ф.Б.

„____” __________ 2009 р.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

(ТИПОВА)

ФІНАНСИ


статус дисципліни – нормативна


проф.спрямув. Економічна кібернетика

Бухгалтерський облік та аудит


факультету економіки


Херсон 2009


Навчальна програма дисципліни (типова) розглянута на засіданні кафедри фінанси і кредит.


Укладач: Андрейченко О.В. – доцент кафедри фінанси і кредит


Протокол №____ від „___” ________ 2009 р.

Завідувач кафедри Коваленко М.А.


Навчальну програму дисципліни (типову) схвалено методичною комісією спеціальності

Протокол №___ від „___” _______ 2009 р.

Голова Коваленко М.А.


Навчальну програму дисципліни (типову) схвалено на засіданні методичної ради факультету

Протокол №____ від „____” ________ 2009 р.


Голова Софієнко А.В.


^ Вступ

Мета дисципліни: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.


Завдання дисципліни: вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінансів; засад функціонування фінансової системи держави.


Предмет дисципліни: економічні відносини з приводу формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів у грошовій формі.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- сутність і особливості фінансів різних форм власності;

- систему державного регулювання фінансової діяльності, нормативні та законодавчі акти;

- методи планування і прогнозування фінансової діяльності;

- методи оцінки фінансового стану і особливості їх використання в фінансово-економічному аналізі суб’єктів господарювання;

- методи оцінки результатів фінансової діяльності для прийняття управлінських рішень.

Студент повинен вміти:

 • орієнтуватись в питаннях державної фінансової політики;

 • характеризувати і розраховувати фінансові ресурси;

 • вибирати варіант дій щодо фінансових ситуацій;

 • оптимізувати фінансові видатки, платежі;

 • адаптувати здобуті знання до умов діяльності конкретного підприємства, організації, установи;

 • розраховувати доходи, прибуток та організовувати ефективне їх використання.


Міждисциплінарні зв’язки:

Дисципліна „Фінанси” є логічним продовженням загальноекономічних дисциплін, які вивчалися на попередніх етапах навчання, у т.ч. дисциплін „Макроекономіка”, „Мікроекономіка”, „Економічний аналіз”, „Гроші та кредит” та ін., та базою для опанування спеціальних фінансових нормативних та вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки, у т.ч. дисциплін „Фінанси підприємств”, „Оподаткування”, „Фінансовий ринок”, „Банківські операції”, „Страхування” та ін.


^ Зміст дисципліни

Зміст дисципліни розкривається в темах:


Тема 1 Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

Предмет фінансової науки. Виокремлення фінансової науки в самостійний напрямок фінансових досліджень. Формування фінансової теорії. Теорія фінансів. Еволюція теорії фінансів. Об’єкти і суб’єкти фінансових досліджень.


^ Тема 2 Генезис і еволюція фінансів

Виникнення та розвиток фінансів і фінансової науки. Еволюція фінансових відносин. Розвиток фінансово-кредитно системи. Теорія грошей і процента. Концепції інфляції і її регулювання. Характеристика сучасного стану розвитку світової фінансової системи. Теорії платіжного балансу та митного регулювання.


^ Тема 3 Становлення та розвиток фінансової науки

Основні положення розвитку фінансів в роботах представників монетаризму та економіки пропозицій. Класична та неокласична теорії розвитку фінансів. Кейнсіанська теорія розвитку фінансів. Розвиток фінансової науки в Україні до початку ХХ століття. Розвиток теорії грошей та фінансів у працях Антоновича, Миклашевського, Туган-Барановського. Формування та розвиток державних фінансів в СРСР. Напрями розвитку фінансової теорії в Україні в сучасних умовах. Теорія грошової динаміки М. Алле. Розробка проблем розвитку державних фінансів представниками теорії суспільного виробу. Дослідження економічної поведінки громадян в працях Г. Беккера.

^ Тема 4 Фінансове право і фінансова політика.

Фінансове право, його суть, зміст, форми реалізації. Поняття і рівні проведення державної фінансової політики. Мета, форми та способи проведення фінансової політики. Характеристика державних фінансових планів. Кредитна політика. Інвестиційна політика. Валютна політика. Інші форми державної фінансової політики (цінова, митна, амортизаційна). Корпоративна, фінансова політика. Державний фінансовий апарат і його функції.


^ Тема 5 Податки. Податкова політика.

Функції оподаткування. Види податків, зборів і обов’язкових відрахувань. База оподаткування, податкові зобов’язання. Методи розрахунків та порядок сплати податків, зборів і обов’язкових платежів. Податкова політика і податкова система держави. Організація податкової служби і податкової роботи.


^ Тема 6 Бюджет. Бюджетна система.

Сутність, призначення та роль бюджету держави. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України. Система доходів бюджету. Організація виконання бюджету. Бюджетна політика.


^ Тема 7 Бюджетний дефіцит.

Бюджетний дефіцит як фактор інфляції. Методи фінансування бюджетного дефіциту. Методи оптимізації бюджетного дефіциту. Взаємозв’язок бюджетного дефіциту та економічної динаміки.


^ Тема 8 Державний кредит.

Державний кредит. Основні форми державного кредиту. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. Амортизація та обслуговування позик та способи їх проведення. Міждержавні трансферти. Державні гарантії та умови їх надання. Державний борг, його форми і структура. Управління державним боргом країни. Способи погашення державного боргу країни.


^ Тема 9 Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання.

Структура фінансів регіону. Порядок формування доходів місцевих бюджетів. Бюджетний федералізм. Регулювання між бюджетних відносин шляхом використання між бюджетних трансфертів.


^ Тема 10 Соціальні позабюджетні фонди.

Система соціального страхування. Позабюджетні фонди соціального страхування. Організаційні основи діяльності фондів соціального страхування. Джерела формування фондів. Соціальні послуги та виплати фондів. Пенсійне забезпечення в Україні та за рубежем. Перспективи розвитку соціальних фондів в Україні.


^ Тема 11 Фінанси суб’єктів господарювання.

Джерела фінансування капіталу підприємства. Порядок формування статутного капіталу підприємства. Зміна величини статутного капіталу. Структура власного і позикового капіталу. Активний капітал підприємства. Доходи підприємства та їх структура. Класифікація витрат підприємства. Фінансові результати діяльності акціонерного товариства. Дивідендна політика на підприємстві.


^ Тема 12 Фінанси домогосподарств.

Фінансові ресурси громадян та їх структура. Джерела формування фінансових ресурсів громадян. Напрям використання фінансових ресурсів громадян. Організаційні форми інвестиційної діяльності громадян. Операції громадян з комерційними банками.


^ Тема 13 Страхування. Страховий ринок.

Економічна сутність страхування. Класифікація страхування. Принципи добровільного та обов’язкового страхування. Страховий ринок та страхова організація. Види майнового, особистого страхування та страхування відповідальності. Методи перестрахування. Доходи страховика.


^ Тема 14 Фінансовий ринок.

Поняття фінансового ринку та його структура. Ризики на фінансовому ринку. Фінансові послуги. Функції фінансового ринку. Внутрішній і зовнішній фінансовий ринок. Суб’єкти фінансового ринку. Грошовий ринок. Валютний ринок та валютне регулювання. Ринок цінних паперів. Матеріалізовані фінансові ресурси та їх ринок. Взаємодія сегментів фінансового ринку.


^ Тема 15 Фінансовий менеджмент.

Управління затратами підприємства. Бюджетування операційної діяльності підприємства. Методи аналізу і способи оброблення фінансової інформації. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства. Інвестиційні ресурси підприємства. Управління джерелами фінансування. Управління структурою і вартістю капіталу підприємства.


^ Тема 16 Міжнародні фінанси.

Міжнародні фінансові операції і порядок їх проведення. Умови залучення кредитів міжнародних фінансових організацій. Форми і види міжнародних фінансових операцій. Організація проведення фінансових операцій в особливих зонах. Поточні і капітальні міжнародні фінансові операції. Іноземні інвестиції та їх форми. Структура платіжного балансу країни. Міжнародна ліквідність країни та її показники.


^ Тема 17 Фінансова безпека держави.

Поняття фінансової безпеки. Фінансова стійкість економіки в умовах інфляції. Загрози економічній безпеці. Чинники і критерії безпечного розвитку фінансів держави, регіону. Аналіз рівня безпеки фінансового розвитку. Оцінка майбутнього стану фінансової безпеки держави.


^ Тема 18 Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою.

Особливості фінансових систем розвинутих країн. Практика і проблеми оподаткування. Податкове право зарубіжних країн. Фінансовий облік у розвинутих країнах, його гармонізація. Міжнародні фінансові компанії. Транснаціональні компанії і мобільність капіталу. Глобалізація фінансового ринку. Міжнародні фінансові операції і особливості їх розвитку у сучасних умовах.


^ Тема 19 Фінанси Європейського Союзу.

Регіоналізація фінансового ринку Європи. Європейська валютна система і єдина грошова одиниця. Єдині митні кордони. Функції Європейського банку реконструкції і розвитку та інших інституцій європейського фінансового ринку. Форми фінансових взаємовідносин України з країнами Європейського Союзу.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативні документи

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30.

 2. Бюджетний кодекс України. Збірник систематизованого законодавства „Настільна книга платників податків” – ІІ №38 / 1-2 (505) від 16.09.2002 р.

 3. Закону країни „Про бюджетну систему України” від 29 червня 1995 р.

 4. Закону країни „Про власність” від 7.02.91 р.

 5. Закон України „Про господарські товариства” від 19.09.91 р.

 6. Закон України „Про підприємства в Україні» від 27.03.91 р.

 7. Закон України „Про цінні папери та фондову біржу” від 18.07.91 р.

 8. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р.

 9. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18.09.91 р.

 10. Закон України „Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні” від 17.12.94 р.

 11. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.96 р.

 12. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.94 р.

 13. Закон України „Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991 р. – ВВР. – 1992. - №3. – С. 10 (зі змінами і доповненнями).

 14. Закон України „Про систему оподаткування” від 18.02.97 р.

 15. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р.

 16. Методика оцінки вартості об’єктів оренди. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95 р.

 17. Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 4.10.95 р. зі змінами та доповненнями від 19.01.2000р.

 18. Положення Національного банку України „Про кредитування” від 18.04.1997 р.

 19. Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства. Затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16. 10.2000 р.

 20. Положення про фонд соціального страхування України. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. - №35. – С. 13-17.

 21. Про систему валютного регулювання і валютного контролю. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р.

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”.

 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”.

 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів”.

 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”.

 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 „Фінансові інвестиції”.

 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”.

 28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”.

 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 „Прибуток на акцію”.

 30. Положення „Про кредитування фізичних осіб", затверджене постановою Правління Ощадного банку України 2.09.1999 р.Наукові роботи, підручники та посібники

 1. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки: Довідник / Під ред. М.Я. Азарова. – К.: Експерт – Про, 2000.

 2. Андрущенко В., Федоров В. Фінансово – скарбові інститути козацької України // Київ. – 1993. - №7. – С. 129-136.

 3. Базилевич В.Д. Страхова справа. – К.: СМ, 1997.

 4. Базилевич В.Д., Баластрик І.О. Державні фінанси. – К.: Знання – прес, 2002.

 5. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. М.: Финансы и статистика, 1999.

 6. Бандурка О. Фінансова діяльність підприємства. К.: Либідь, 1998.

 7. Бездітко Ю.М., Мануйленко О.О., Стасюк Г.А. Валютне регулювання: Навч. посібник. – Херсон: ХДТУ, 2003.

 8. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.:, 1996.

 9. Бланк И. Управление формированием капитала. – К.: Эльга Ника-центр, 2000.

 10. Боди Зви, Мертон Роберт. Финансы: Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский дом „Вільямс”, 2000.

 11. Боринець С. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Підручник. – К.: Знання, 2000.

 12. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: Олимп-Бизнес 1997.

 13. Брыгхем Ю Энциклопедия финансового менеджмента. М.: 1998.

 14. Бюджетна система. / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк. – 208 с.

 15. Ван Хорн. Основы управления финансами. Учебник для ВУЗов. М.: Финансы и статистика. 1999 – 799 с.

 16. Василик О.Д. Державні фінанси України: Підручник для вузів. – К : Вища шк., 1997. – 383 с.

 17. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2001.

 18. Владимиров К.Н. Бюджетный менеджмент. Конспект лекций. – Херсон: ХНТУ, 2005.

 19. Владимиров К.М. Бюджетна система: Навч. посібник. 2003.

 20. Владимиров К.М., Чуйко Н.Г., Рогальський О.Ф. Місцеві фінанси: Навч. посібник. – Херсон: ХНТУ, 2005.

 21. Гикиш Л.В. Финансы: Учебное пособие. – К.: МАУП, 1998 – 89 с.

 22. Гладких Д. Бюджетний дефіцит як фактор інфляції // Економіка України. – 1998. - №11. – С. 37-41.

 23. Глущенко В. Финансы. Финансовая политика. Ценные бумаги. Страхование. – М., 1998.

 24. Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – К.: Знання, 2000.

 25. Єпіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України. Навч.посібник. – К.: Наукова думка, 1997.

 26. Єпіфанов А.О., Сало І.В. та ін. Бюджет і фінансова політика України. Навч.посібник. – 2-ге вид. – К.: Наукова думка, 1999.

 27. Єрмошенко М.Н. Фінансова безпека держави. – К., 2001.

 28. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту. Навчальний посібник для вузів. К., 1995.

 29. Іваницька О. Фінансові ринки. Навчальний посібник. – К.: УАДУ, 1999.

 30. Иванов В.М. Финансовый рынок. – К.: МАУП. 1999 .

 31. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирования. Учебник для вузов. – М.: Юнити. 1999.

 32. Казначейська система виконання бюджету. Підручник. За редакцією С.О. Булгакової. К., 2000.

 33. Калина А. Рынок ценных бумаг. (2-е изд.). – К.: МАУП, 1999.

 34. Ковалев В. Введение в финансовый менеджмент.: ФиС, 2000.

 35. Коваленко М.А., Сіленков Б.В., Радванська Л.М. Регіональний менеджмент – Херсон: Олді – плюс, 2006.

 36. Коваленко М.А., Нагорна І.І., Сіленков Б.В. Управління економічною безпекою регіону: сутність та механізм реалізації: Монографія – К.: Олді – плюс, 2006.

 37. Коваленко М.А., Білінкіс В.М., Сухомлин Л.Є. Операції сучасного комерційного банку. – Херсон: Олді – плюс, 2004.

 38. Коваленко М.А., Радванська Л.М., Лобанова Н.В., Швороб Г.М. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. – Херсон: Олді – плюс, 2004.

 39. Коваленко М.А., Радванська Л.М. Ринок нерухомості: фінансові аспекти: Навч. посібник. – Херсон: Олді – плюс, 2004.

 40. Коваленко М.А., Радванська Л.М. Фінаси спільного інвестування: Навч. посібник. – Херсон: Олді – плюс, 2002.

 41. Кондраков Н. Основы финансового анализа. – М.: 1998.

 42. Корнєєв В. Боргові парадокси і орієнтири державних запозичень // Економіка України. – 2000. - №6, - С. 30-37.

 43. Коробов М Я Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. – К.: Знання - 2000.

 44. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление. – М.: 1999.

 45. Кравченко В. Місцеві фінанси України. Навчальний посібник. – К.: Знання, 1999.

 46. Крисоватий А.І., Десятник О.М. Податкова система: Навч. посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004.

 47. Кудряшов В.П. Фінанси: Навч. посібник. – Херсон: Олді – плюс, 2002.

 48. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. 2003.

 49. Кузьмин В.В., Андрейченко Е.В. Методические аспекты формирования и управления доходами по капиталу институциональными инвесторами: Монография – К.: ННЦ „Институт аграрной экономики”, 2006.

 50. Кузьмін В.В., Андрейченко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: Нац. наук. центр „Інститут аграрної економки”, 2006.

 51. Кузьмін В.В., Андрейченко О.В. Біржові операції: Навч. посібник. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2007.

 52. Кузьмін В.В., Андрейченко О.В. Історія фінансів: Навч. посібник. 2006.

 53. Кузьмін В.В. Історія грошей: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 54. Кузьмін В.В. Банківський менеджмент: Навч. посібник. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2006.

 55. Кузьмін В.В. Фінансові основи підприємництва: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 56. Кузьмін В.В., Зикова О.П. Історія грошей: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 57. Ліпкан В.А. Безпекознавство – К., 2003.

 58. Лукашевич И. Анализ финансовых операций. – М.: ФиС, ЮНИТИ. 1998.

 59. Мендрул О. Фондовий ринок: операції з цінними паперами. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповнене та перероблен. – К.: КНЕУ. 2000.

 60. Мертенс А.В. Инвестнции: курс лекций по современной финансовой теории. – К. : Киев. Инвест. Агенство. 1997.

 61. Місцеві фінанси України: Навчальний посібник для вузів / Під ред. Кравченко В.І. К Знання 1999.

 62. Мозговой О.М. Фондовий ринок: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999.

 63. Налоги: учебное пособие для вузов. / Под ред. Д.Г. Черника. – М., 1995. – 400 с.

 64. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. – К.: „ВИК”, „Глобус”, J993.

 65. Носкова И. Валютные финансовые операции (2-е изд.) – М.: ЮНИТИ. 1998.

 66. Носкова И.Я. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: ЮНИТИ, 1995.

 67. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія) – К. : КНЕУ, 2001.

 68. Опарін В.М., Малько В.І. Бюджетна система: Навч.-метод, посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000.

 69. Осадець С. Страхування. Підручник. К.: КНЕУ, 1998 – 528 с.

 70. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: 2-ге вид., доп. і переоб. Навч. посібник. – К.: Знання – прес, 2003 – (Вища освіта ХХІ столітя).

 71. Планування економічної безпеки підприємств. / О.В. Ареф’єва, Т.Б. Кузенко – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2005.

 72. Податкова система України / За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994.

 73. Прыгунов П.Я. Менеджмент безопасности предпринимательства. – К., 2002.

 74. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. – М.: Инфра, 1996.

 75. Рєзанова Н.С. Міжнародні фінанси: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2001.

 76. Рогальська Н.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник. 2006.

 77. Рогальська Н.Г. Фінансове посередництво: Навч. посібник

 78. Родіонова В.М., Федотова М.А. Фінансова стійкість підприємства в умовах інфляції – М.: Перспектива, 1994.

 79. Розенберг Д.М. Инвестиции. Терминологический словарь. М.: Инфра-М. 1997.

 80. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 81. Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент: Навч. – метод. посібник для самост. вивчення диск. – К.: КНЕУ, 2001.

 82. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. – К., 1998.

 83. Скворцов Н.Н. Все о налогах в Украине. В 2-х кн., 1995.

 84. Стасюк Г.А., Євстюніна Н.В. Страхування: Навч. посібник. – Херсон: ХДТУ, 2005.

 85. Фінанси підприємства. Підручник для вузів. Під ред. Поддєрьогіна A.M. 3-тє вид., доповн., і перероб. – К.:КНЕУ, 2000.

 86. Фінанси: вишкіл студії: Навч. посібник / За ред. Юрія С.І. – Тернопіль: „Карт-бланш”. – 2002.

 87. Финансы. Учебник для вузов / Под ред. Романовского. М.: Юрайт-Перспектпва. 2000.

 88. Финансы. Учебник для вузов / Под ред. Л.А. Дробозиной. – М.: ЮНИТИ „Финансы”. – 1999.

 89. Холт Р. Основы финансового менеджмента. М.: Дело. 1993.

 90. Чесноков В.Л. Біржові операції: Навч. посібник. – Херсон: Вид-во „Наддніпрянська правда”, 2007.

 91. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси. Підручник. За загальною редакцією А.А. Мазаракі, К., 2000.

 92. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы. – М., 1998.

 93. Рубцов Б. Зарубежные фондове рынки. М.:Инфра-М. 1996.

 94. Салин В. Техника финансово-экономических pacчeтов. – М.: 1998.

 95. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – Херсон: ХДТУ, 2004.

 96. Энг М.В., Лис Ф.А., Мауэр Л. Дж. Мировые финансы. Пер. с англ. Ун-т Сент Джон. – М.: Издательско-консалтинговая компания „ДеКА”, 1998.

 97. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 1998.
Скачати 171.66 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації22.10.2013
Розмір171.66 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх