Робоча програма з дисципліни: Логіка статус дисципліни: нормативна для студентів: ІІ курсу напряму підготовки icon

Робоча програма з дисципліни: Логіка статус дисципліни: нормативна для студентів: ІІ курсу напряму підготовки


Схожі
Робоча програма з дисципліни “Релігієзнавство статус дисципліни: нормативна напрям підготовки:...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 соціально-політичні...
Робоча програма навчальної дисципліни історія української літератури ХІХ ст...
Робоча програма навчальної дисципліни німецька класична філософія (шифр І назва навчальної...
Робоча програма з дисципліни «Комп’ютерне моделювання процесів І систем» статус дисципліни...
Робоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни...
Робоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки...
Робоча програма з дисципліни: Введення в спеціальність статус дисципліни: вибіркова для...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія...
Робоча програма з дисципліни “Фізика статус дисципліни: нормативна для спеціальностей: 090202...
Опорний конспект лекцій з дисципліни «політична економія» для студентів 1 курсу напряму...Загрузка...
скачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра філософії і соціології


Рег. № 33/460 – 26.09.08

Затверджую

Перший проректор

______Рогальський Ф.Б.

„___”___________2008р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни: Логіка

статус дисципліни: нормативна

для студентів: ІІ курсу

напряму підготовки: 6.050102 Комп’ютерна інженерія

галузі: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка

факультету: кібернетики

Курс ІІ семестр ІІІ


Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Лекції

4

Лекції

2

Практичні заняття

5

Практичні заняття

-

Самостійна робота

9

Самостійна робота

16

Всього годин

18

Всього годин

18

Кредит ECTS

0,5Залік ІІІ семестр


Укладач: ст. викладач Фролова М.Е.


Херсон -2008 р.

Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової навчальної програми, нормативних документів з провадження КМСОНП у ХНТУ.


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри філософії і соціології

Протокол № 1 від 29 серпня 2008р.

Завідувач кафедри Коробов В.К.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри інформаційних технологій

Протокол № ____ від „___”_________2008р.

Завідувач кафедри Ходаков В.Є.


Координатор ECTS факультету кібернетики Бараненко Р.В.


Координатор ECTS факультету заочного

та дистанційного навчання Дон Н.Л.


Схвалено методичною радою факультету кібернетики

Протокол № ____ від „___”_________2008р.

Голова Кругла Н.А. 1. Мета і задачі дисципліни


Формування і розвиток сучасної культури мислення, світоглядно – методологічної парадигми наукової молоді неможливе без логіки як теоретичної основи людського мислення й світосприйняття, без розуміння логіки як життєвого завдання.


Головна мета дисципліни “Логіка” – це:

 • забезпечити глибоке засвоєння специфіки логічного осягнення дійсності;

 • високу логічну й світоглядно-методологічну культуру студентів;

 • подальше становлення і вдосконалення логічної і філософської культури студентів як фахівців та громадян демократичної України.


Основні завдання дисципліни:

 • допомогти у формуванні соціально-економічної, духовної і політичної культури демократичного суспільства України, що переживає глибокі, стрімкі, бурхливі соціально-політичні зміни;

 • надати можливість студентам отримати необхідні системи знань сучасного рівня розвитку української логіки;

 • Оволодіти вмінням застосовувати філософські знання в безпосередній повсякденній, виробничій, практичній і науковій діяльності.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основний зміст усіх розділів логіки,

 • роль логіки у підвищенні культури мислення

 • основні історичні напрями логічної думки класичного і некласичного етапів розвитку,

 • оволодіти сучасним рівнем культури мислення, основними логічними принципами, законами та термінами.


Основні вимоги до знань, вмінь та навичок студентів:

 • на основі ґрунтовного, фундаментального знання логіки опанувати самостійний стиль мислення,

 • засвоїти специфіку логічного осягнення дійсності,

 • формувати свою власну світоглядну та філософську позицію,

 • застосовувати набуті знання при аналізі нагальних фахових проблем сьогодення,

 • аналізувати и розуміти логічне та фахове знання як само організовану систему.


Запропонована робоча програма створена на основі найвищих досягнень класичної сучасної логіки і враховує зростаючий попит на оволодіння логікою як відповідним типом, способом мислення.

Робоча програма підготовлена згідно з вимогами до навчання спеціалістів вищої кваліфікації розрахована на студента Херсонського національного технічного університету.

Відповідно до програми, оволодіння курсом “Логіка” пов’язане з читанням лекцій, проведенням семінарських занять, заліку.

Сама дисципліна базується на матеріалі вищої школи для рівня бакалаврів.


Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення Філософії, передує вивченню спеціальних дисциплін з Менеджменту. 1. Структура дисципліни


Таблиця 1.


Спеціальність

Форма навчання

Курс

Семестр

Всього годин

В тому числі

Форма контролю

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Залік6.050102Денна

ІІ

ІІІ

18

4

5

9

+

Заочна

ІІ

ІІІ

18

2

-

16

+
 1. Розподіл навчального часу за темами в тематичному плані


Таблиця 2.
Теми курсу

Кількість годин для денної форми навчання

Всього

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Змістовий модуль 1

1

Предмет, структура і завдання логіки. Екскурс в історію логіки.

3

2

-

1

2

Поняття

6

2

2

2

3

Судження

4

-

2

2

4

Основні закони формальної логіки

2

-

-

2

5

Умовиводи

3

-

1

2
Всього

18

4

5

9
 1. Зміст дисципліни


Таблиця 4.

№ навчального тижня

Найменування лекцій, практичних занять, їх короткий зміст

Денна форма

Обсяг годин

Форма контролю

Максим кількість балів.

Лекції

Практичні

Самостійні

Змістовий модуль 1

2

Лекція № 1.

Предмет, структура і завдання логіки.

Екскурс в історію логіки

Логіка, логіка та інші науки про сутність мислення. Предмет та структура формальної логіки, її значення для науки та практики. Мислення як предмет вивчення логіки. Теоретичне та практичне значення логіки.

Виникнення науки логіки й основні етапи її розвитку. Передісторія логіки.

2

-

1

Експрес-опитування


5

3

Лекція № 2.

Поняття

Зміст і обсяг понять. Види понять. Обмеження і узагальнення понять. Операція поділу понять. Види поділу понять.

2

-

2

Експрес-опитування


5

4

Практичне заняття № 1.

Поняття

Зміст і обсяг понять. Види понять. Обмеження і узагальнення понять. Операція поділу понять. Види поділу понять.

-

2

-

Захист практичного завдання

20

5

Практичне заняття № 2.

Судження

Склад простого судження. Складне судження і його види. Відношення між судженнями за кількістю і якістю. Логічний квадрат. Поділ судження за модальністю.

-

2

2

Захист практичного завдання

20

6

Тема

Основні закони формальної логіки

Поняття закону у формальній логіці. Основні закони логіки та їх характеристика. Співвідношення основних законів логіки, діалектики і метафізики.

-

-

2

Творчо-проблемне завдання


30

7

Практичне заняття № 3.

Умовиводи

Поняття умовиводу, його види. Безпосередні умовиводи. Категоричний силогізм та його різновиди. Ентимема. Полі силогізм. Сорит. Епіхейрема. Індуктивні умовиводи. Аналогія.

-

1

2

Захист практичного завдання

20

Разом за модуль

4

5

9

100
 1. Самостійна та індивідуальна робота студента


У процесі самостійного вивчення матеріалу студенти мають засвоїти: відповідні розділи та окремі теми (згідно з програмою курсу) за джерелами, названими в списку літератури, а також самостійно відібраними студентами.

Самостійна робота студентів передбачає виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ). ІНДЗ представляють собою навчальний модуль, який виконується самостійно і оцінюється як частка навчального курсу з врахуванням у загальній оцінці за курс. Це надає вагомості даній роботі і робить її зміст вартісним.

ІНДЗ визначає зміст, технологію самостійної роботи студента та структурує її.Види самостійної індивідуальної роботи

Рекоменд. література

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максим. кількість балів

1

2

3

4

5

1. Обов’язкові

Змістовий модуль 1 (9 годин)

1. Предмет, структура і завдання логіки.

Екскурс в історію логіки.

Робота з конспектом та доповнення теоретичного матеріалу


[1, 2, 4, 5]

2

Експрес-опитування

5

2. Поняття.

Робота з конспектом та доповнення теоретичного матеріалу


[1, 2, 3, 4, 6, 7]

3

Експрес-опитування

5

3. Судження.

Робота з конспектом та доповнення теоретичного матеріалу

[1, 2, 3, 4, 5]

5

Захист практичного завдання


20

4. Основні закони формальної логіки.

Робота з конспектом та доповнення теоретичного матеріалу

[1, 2, 3, 4, 6, 7]

6

Творчо-проблемне завдання30

5. Умовиводи.

Робота з конспектом та доповнення теоретичного матеріалу

[3, 4, 5, 6, 7]

7

Захист практичного завдання


20

II. Вибіркові

Виступ з додатковою доповіддю за індивідуальною темою дисципліни, на практичному занятті, олімпіаді та ін.

[1, 2, 3, 4, 5, 6,7]

-

Доповідь на

пр.занятті


Участь в олімпіаді

5


5

 1. Навчальним планом не передбачено написання реферату.
 1. Контроль знань студентів денної форми навчання


Студент, що набрав протягом семестру необхідну кількість балів (не менше 50) має можливість не складати залік і отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку або складати залік з метою підвищення свого рейтингу за даною навчальною дисципліною відповідно до Положення про модульно рейтингову систему контролю і оцінки знань студентів, студент може отримати на протязі семестру – 100 балів.Поточний модульний контроль
Форма контролю

Кількість балів
1

Експрес-опитування

10

5 б. – відповідь на лекції (всього 2)


2

Захист практичного завдання

60

3 комплекси завдань по 20 б. (10 завдань по 2 б.)

3

Творчо-проблемне завдання


30

10 завдань по 3 б.

Разом

100


Система оцінки знань студентів за поточний модульний контроль


Кількість балів, які набрав

студент

Оцінка за національною шкалою

ECTS

Загалом за поточний модульний контроль

90-100

Відмінно

A

80-89

Добре

B

66-79

Добре

C

56-65

Задовільно

D

50-55

Задовільно

E

25-49

Незадовільно

FX

24 і менше

Незадовільно

F
 1. Робота студентів заочної форми навчання


8. 1. Структура дисципліни

Таблиця 7.Шифр спеціальності

Форма навчання

Курс

Семестр

Всього годин

В тому числі:

Контроль

Лекцій

Практичних занять

Самостійна робота

Перевірка контрольних робіт

залік


6.050102

заочна

II

ІІІ

18

2

-

16

+

+8. 2. Теми оглядових лекцій дисципліни


Таблиця 8.


Найменування оглядових лекцій, їх короткий зміст

Обсяг, годин

Форми контролю

лекц.

сем.

сам.

Лекція № 1.

Поняття. Судження.

Визначення, структура та основні методи творення понять. Поняття та уявлення. Поняття і слово. Принципи відношень. Відношення між поняттями. Операції над поняттями: правила поділу. Додавання, множення і віднімання понять. Операція визначення поняття. Види визначення понять. Правила визначення понять.

Поняття судження, його види, класифікація і форми вираження. Поділ суджень за модальністю. Складні судження. Відношення між судженнями за істинністю.

2

-

-

Експрес-опитування8. 3. Самостійна робота студентів

До самостійної роботи студентів заочної форм навчання з дисципліни «Логіка» відносяться наступні види робіт:


8.3.1. Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу.

Студенти заочної форми навчання повинні самостійно вивчати теоретичний матеріал з основних розділів логіки, означений під час оглядових лекцій. Орієнтований обсяг годин, який в середньому є необхідним для опрацювання теоретичних питань з того чи іншого розділу логіки, а також рекомендовані літературні джерела, вказані в таблиці 10. За бажанням студенти також можуть отримати на кафедрі електроний варіант конспекту лекцій, який використовується під час читання курсу лекцій з логіки студентам денної форми навчання.


   1. Підготовка до виконання контрольної роботи.

Виконання контрольної роботи з дисципліни «Логіка» складається з двох етапів: самостійна підготовка та виконання контрольної роботи; захист контрольної роботи (виконується під час заліку). Однією з передумов успішного виконання контрольної роботи є підготовка до її виконання шляхом самостійного опрацювання матеріалу, що міститься у методичних вказівках до виконання контрольних робіт.

Методичні вказівки до контрольних робіт студенти отримують на кафедрі в паперовому або електроному вигляді.

Ступінь готовності студента до захисту контрольної роботи контролюється викладачем. Під час отримання допуску студент має знати відповіді на контрольні питання, зробити загальні висновки з тем контрольної роботи. Студент, що не склав допуску, має належним чином підготуватися до роботи і повторно скласти допуск, після чого йому дозволяється захищати контрольну роботу.

Таблиця 10.
Найменування тем, що винесені на самостійне вивчення

Обсяг, години

Рекомендована література

1

Предмет, структура і завдання логіки

4

[1, 3, 5,10,11]

2

Екскурс в історію логіки

2

[3, 4, 6,]

3

Поняття. Судження.

4

[1, 3, 5,11]

4

Основні закони логіки

2

[1, 3, 4, 6,11]

5

Умовиводи

2

[4, 5, 7,11]

6

Логічні основи теорії аргументації

2

[5, 7]

Разом за самостійну роботу

16

8.4. Контроль знань студентів заочної форми навчання.

Підсумковим контролем є залік, який проводиться традиційним способом письмово або усно. До заліку допускаються студенти, які виконали та успішно захистили контрольну роботу, отримавши позитивну оцінку.

Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань – заліку. Завдання поточного модульного контролю оцінюється в діапазон від 0 до 40 балів включно за накопичувальним принципом, а завдання які виносяться на залік від 0 до 60 далів включно. Підсумкова оцінка студента складається з суми балів отриманих ним в ході ПМК та балів отриманих на заліку: сумарно від 0 до 100 балів включно. Набрані студентом бали 100-бальної шкали переводяться в національну та європейську шкали оцінок згідно з настановами Положення «Про оцінювання знань студентів ХНТУ у межах кредитно-модульної системи організації навчального процесу», затвердженого Вченою радою ХНТУ, протокол № 3 від 07.11.2006 р.

Контроль за опрацюванням теоретичних питань, що виносяться на самостійний розгляд, здійснюється шляхом включення цих питань (поряд з теоретичними питаннями, що розглядаються під час лекцій) до завдань, що виносяться на залік.

Якість виконання контрольної роботи перевіряється під час захисту. За виконання роботи максимум 10 балів, за її захист 30 балів.

Розподіл балів, що присвоюється студенту з дисципліни.
п/п

Вид роботи

Сума балів

1.

Виконання контрольної роботи

10

2.

Захист контрольної роботи

30

3.

Залік (відбувається в усній формі)

60

РАЗОМ

100
 1. Методичне забезпечення дисципліни
№ п/п

Назва підручника (посібника), автор, видавництво, рік видання

Кількість примірників

на кафедрі

у бібліотеці

Основна

1

Жеребкін В. Є. Логіка: (Підруч. для юрид. вузів і фак.).- 2-е вид.- Харків: Основа. К.: Знання, 1998.

-

10

2

Конверський А. Є. Логіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Четверта хвиля, 1998.

-

10

3

Орендарчук Г. О. Логіка. Посібник для студентів вузів. – Тернопіль, СМП “Астон” , 2001

-

1

4

Тофтул М. Г. Логіка. Посібник. – К.: Академія, 1999

-

3

5

Хоменко І. В. Логіка – юристам: Підручник. – К.: Четверта хвиля, 1997

-

3

6

Марценюк С. Ф. Логіка: Курс лекцій. – К.: Вища шк.., 1993

1

-

7

Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. – Вид. 2-ге. – К.: КНЕУ, 2000

1

-

Додаткова

8

Мозгова Н.Г.Логіка: Навч. посіб. для вузів. – К.: Каравела.-248с., 2006


-

3

9

Ивлев Ю.В.Логика. Сборник упражнений: учебник для вузов. - М.: Книжный дом « университет», 1998


-

10

Методичні рекомендації

10

Кругла Н.А , Фролова М.Е., Владімирова Л.А.

Засоби з контролю якості знань студентів з навчальної дисципліни «Логіка» для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей.

(рег. № 15/708-21.03.07)

2

+ ел.виг.

-

11

Кругла Н.А., Романовський О.О., Владімирова Л.А., Фролова М.Е.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Логіка” для студентів денної і заочної форм навчання.

(рег. №11/ 708 - 08.06.04 р.)

1

+ ел.вигл.

-

12

Фролова М.Е., Владімирова Л.А.

Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Логіка» для студентів денної форми навчання спеціальності: 6.050102 – Комп’ютерні системи та мережі.

(рег. № 10/460-04.04.07)

1

+ ел.вигл.

-

Скачати 148.97 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації22.10.2013
Розмір148.97 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх