Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни icon

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни


Схожі
Робоча програма...
Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни Політологія для студентів...
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять с. 10...
Зміст
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної...
3254 методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «педагогіка вищої...
Тематичний план дисципліни Плани лекцій та семінарських (практичних) занять...
Методичні рекомендації щодо покрокової організації проведення конкурсу на заміщення вакантних...
Методичні рекомендації для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»...
Навчальна програма та методичні рекомендації з дисципліни „ соціальна антропологія" для...
«історія розвитку обліку І контролю»...
Ологія та медична соціологія методичні вказівки із самостійної підготовки до практичних занять...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5
скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра менеджменту та маркетингу


Реєстр. №________.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


до проведення практичних занять

з дисципліни "Екологічний менеджмент в легкій промисловості"

для студентів 5 курсу

для спеціальності 8.050201 „Менеджмент організацій ”

напряму підготовки 0502 „Менеджмент”

факультету економіки


Херсон 2008
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни „Екологічний менеджмент в легкій промисловості”/ Савіна Г.Г.


Укладач : д.е.н., професор Г.Г.Савіна кількість сторінок 50

Співавтори: ст. викладач Т.В. Пацай

асистент С.Ю. Савін


Рецензент: В.М. Попова к.т.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри менеджменту і маркетингу

Протокол № _______ від „____”________2008р.


Відповідальний за випуск Г.Г. Савіна


ВСТУП


В умовах поглиблення екологічної кризи екологізація суспільного розвитку як комплекс заходів по забезпеченню екологічної безпеки стає об’єктивною закономірністю. В останній час велика увага приділяється техногенному впливу на оточуюче середовище як на національному так і на міжнародному рівні.

Виходячи із цього виникає необхідність впровадження структурованих систем управління охороною оточуючого середовища на підприємствах, інтегрованих в загальну діяльність по адміністративному управлінню, що гарантують екологічну безпеку при досягненні фінансово-економічних цілей. В умовах переходу України до ринкової економіки та її активного залучення до світо господарських зв’язків запровадження системи екологічного менеджменту набуває актуальності у вітчизняній практиці управління природокористування та охорони оточуючого середовища.

Метою викладання дисципліни “Екологічний менеджмент в легкій промисловості” є оволодіння студентами методологією та практикою ефективного управління природокористуванням та охороною оточуючого середовища на підприємстві.

Структура дисципліниТаблиця 1

Шифр спеціаль­-

ності

Форма навчання

Курс

Семестр

Всього годин

Лекції

Практичних занять

Лабораторних занять

Самостійна робота

Залік

8.050201

денна

5

9

108

18

18

-

72

+

8.050201

заочна

5

9

108

6

4

-

98

+


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ1ТЕМА: Аналіз структури і динаміки еколого-економічного потенціалу

України


Аудиторний час – 2 год.


Завдання: оволодіти основними теоретичними та практичними навичками щодо еколого-економічного потенціалу.
Питання для обговорення:
 1. Поняття про екологію як науку та загальнонауковий підхід до вирішення проблем взаємодії природи та суспільства.

 2. Які основні види та форми природокористування

 3. Що розуміється під екологічним фактором?

 4. Які фактори є найбільш важкими для адаптації до них живих організмів?

 5. Назвіть основні принципи раціонального природокористування.

Теми доповідей:

 1. Функції та задачі еколого-економічних досліджень.

 2. Трансформування уявлення про природокористування в зв’язку з посиленням антропогенного впливу на природу та загостренням протидій між суспільством та природою.

 3. Структури та зміст соціально-економічних, економіко-демографічних і других взаємодій в еколого-економічній системі.

Методичні вказівки:

Практична робота проводиться у вигляді семінару з елементами дискусії. Після експрес опитування студенти роблять доповіді за визначеними темами, після чого здійснюється їх обговорення і експертне оцінювання за критеріями:

 • якість та змістовність доповіді;

 • новизна запропонованого матеріалу;

 • манера викладання;

 • зовнішній вигляд доповідача.


Структура заняття:

Ознайомлення з темами доповідей (10 хв.), вибір експертів (5 хв.), презентація доповідей та їх обговорення (45 хв.), виступи експертів (10 хв.), підведення підсумків викладачем та оцінювання роботи експертів (10 хв.)

Оцінювання доповідачів здійснюється за 100 бальною шкалою за критеріями:

 • якість та змістовність доповіді – 30 балів

 • Новизна запропонованого матеріалу – 25 балів

 • Аналітичний погляд доповідача на проблему 20 балів

 • Манера викладання 15 балів

 • Зовнішній вигляд 10 балів

Відповідність експертних бальних оцінок оцінкам за національною школою представлено в таблиці 1.1 :

Таблиця 1.1

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

85 – 100 балів

відмінно

70 – 84 бала

добре

69 – 50 балів

задовільно

менше 50 балів

незадовільно


На кожного доповідача експертами заповнюється карта доповіді з аргументованим оцінюванням. В кінці заняття викладач оцінює роботу експертів за критеріями:

 • аргументованість оцінки 25 балів

 • виваженість – 25 балів

 • науковий підхід – 25 балів

 • об’єктивність – 25 балів

Перевід бальної оцінки експертів в національну здійснюється згідно з таб.1.1

Література: [1, с.5-25, 61-88] ,[12 с.7-52, 105-154], [7, с.33-88], [6, с.53-82]

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2ТЕМА: Визначення економічної оцінки ділянок землі по методу

С.Г. Струмиліна


Аудиторний час – 2 год.


Завдання: Визначити сутність економічної оцінки природних ресурсів
Питання для обговорення:
 1. Основні концепції економічної оцінки природних ресурсів.
 1. Функції і задачі економічної оцінки природних ресурсів.
 1. Чому проблема економічної оцінки природних ресурсів є однією з найбільш актуальною в сучасній науці.
 1. Як визначити економічну оцінку на основі затратного підходу.5. Які критерії на практиці визначають використання сільськогосподарських угідь для вирощування тих або інших сільськогосподарських культур?

6. Як буде мінятися оцінка землі залежно від родючості ґрунтів?
Задача №2
Обґрунтувати доцільність відводу земель для потреб промислового та цивільного будівництва.
 1. Визначите економічну оцінку чотирьох ділянок землі, на яких вирощують сільськогосподарську продукцію, використовуючи методику кад..

С.Г. Струмиліна, дані таблиці 2.1 і формулу:де Оз – економічна оцінка 1 га землі;

- середня вартість освоєння 1 га землі по регіоні;

- відношення врожайності до поточних витрат на виробництво землеробського продукту на оцінюваному масиві й у середньому по регіоні.

Виходячи з отриманих результатів, обґрунтуйте доцільність відводу земель для потреб промислового, цивільного будівництва й інших несільськогосподарських цілей.

Таблиця 2.1


Вихідні дані для вирішення задачі


Характеристика ділянки

1

2

3

4

5

6

7

8

Урожайність, ц/га

І


10,2


11,5


14,1


19,2


10,1


10,7


11,8


12,1

II

11,4

12,0

14,5

15,2

16,4

21,8

14,1

16,5

III

13,2

18,4

21,6

28,2

23,0

21,0

28,5

14,6

IV

16,1

19,3

19,5

22,0

21,4

24,5

20,8

18,7

Середня по регіону

12,7

15,3

17,4

21,1

17,7

19,5

18,8

15,5

Витрати, грош. од./га

I


60


58


80


140


108


1217875

II

70

60

64

101

92

115

130

77

IIІ

71

100

91

112

65

143

95

120

IV

65

70

80

117

91,3

124,8

104

88

Середні по регіоні

66,5

72

80

117

91,3

124,8

104

88

Замикаючі витрати на виробництво сільськогосподарської продукції на 1 га угідь, грош. од.140


125144152109149137

Середня вартість освоєння 1 га землі по регіону, грош. од.7780738285879089
 1. Визначите економічну оцінку чотирьох ділянок землі, на яких вирощують сільськогосподарську продукцію, на основі диференціальної ренти, користуючись даними таблиці 9 і нижчеподаними формулами.Де: R- диференціальна рента, ден. ед/га;

Ззам, Зінд – замикаючі й індивідуальні витрати на виробництво продукції, ден. ед. /га відповідно;Де: Ен – нормативний коефіцієнт загальної економічної ефективності, рівний по сільському господарству 0,1.


Примітка:

Замикаючі витрати - гранично припустимі витрати, які готова нести суспільство заради одержання одиниці даного ресурсу або витрати при використанні гірших по якості ресурсів. Витрачати більше вже неефективно.

Індивідуальні витрати - фактичні витрати, які несе суспільство на приріст одиниці продукції, одержуваної за допомогою даного ресурсу.

Різниця між замикаючими витратами й індивідуальними показує, скільки виграє економіка на одиницю даного виду ресурсів.

 1. Є кілька варіантів використання 1 га сільськогосподарських угідь: можна вирощувати садові фрукти (Фс), овочі (Ов) або використати під пасовища (Пс) (вихідні дані дані в табл.. 10).

Оціните варіанти шляхом зіставлення економічної оцінки 1 га сільськогосподарських угідь на базі диференціальної ренти й обґрунтуйте ваше рішення.


Рекомендації до вирішення завдання

Варіанти використання сільськогосподарських угідь оцінюються шляхом зіставлення економічної оцінки 1 га на базі диференціальної ренти.

 1. Диференціальна рента (R) розраховується по формулі:2. Економічна оцінка 1 га сільськогосподарських угідь (Оз) розраховується в такий спосіб:Де: Ен – нормативний коефіцієнт загальної економічної ефективності, рівний по сільському господарству 0,1.


Таблиця 10


Вихідні дані для вирішення завдання


Варіанти

Характеристика ділянки

Фруктовий сад

Овочеві культури

Пасовищні площі

Замикаючі витрати, , грош. Од./га

Індивідуальні витрати,

грош. Од./га

Замикаючі витрати, усл. Грош.

Од./га

Індивідуальні витрати,

грош. Од./га

Замикаючі витрати, усл. Грош. Од./га

Індивідуальні витрати,

грош. Од./га

1

2000

1620

1120

810

305

155

2

2150

1540

1100

900

289

159

3

3000

1478

1410

870

291

162

4

2800

1610

1400

650

276

174

5

2680

1680

1325

714

300

161

6

2760

2000

1270

740

304

145

7

2810

1715

1610

680

312

151

8

2880

1813

1605

590

298

153

9

3100

1711

1640

605

276

158

10

3050

1612

1050

640

265

147

11

3120

1510

1210

600

274

139

12

2460

1540

1214

587

281

141

13

2380

1568

1152

609

212

152Література: [1, с.5-25, 61-88] ,[11 с.7-52, 105-154],[7, с.33-88],[6, с.53-82]

залишити коментар
Сторінка1/5
Т.В. Пацай
Дата конвертації22.10.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх